3216 leat V
1232 ii V
 324 boahtit V
 311 álgit V
 309 galgat V
 280 mannat V
 276 šaddat V
 233 oažžut V
 181 dahkat V
 164 vuolgit V
 141 oaidnit V
 141 beassat V
 133 váldit V
 121 fertet V
 104 dadjat V
 103 goddit V
 97 orrut V
 89 bidjat V
 86 gullat V
 86 diehtit V
 86 borrat V
 79 lávet V
 78 johtit V
 77 jápmit V
 76 atnit V
 74 addit V
 73 gávdnat V
 72 sáhttit V
 71 eallit V
 61 galbmot V
 60 guoddit V
 56 ruohttat V
 47 reainnidit V
 46 luoitit V
 44 háliidit V
 42 geahččat V
 41 dovdat V
 40 dárbbašit V
 39 nagadit V
 38 ollet V
 38 muitalit V
 38 golgat V
 38 ballat V
 37 bivdit V
 36 doallat V
 36 bidjat V* Der/PassL V
 35 sihtat V
 35 nohkkat V
 35 gávdnot V
 34 viehkat V
 34 ohcat V
 33 johttát V
 31 máhttit V
 31 muitalit V* Der/PassL V
 29 oahppat V
 29 lohkat V
 29 juhkat V
 29 birget V
 28 hupmat V
 28 geavvat V
 28 doalvut V
 27 joksat V
 27 biestit V
 26 váibat V
 26 nohkat V
 26 darvánit V
 24 lohpidit V
 24 ipmirdit V
 24 guođđit V
 24 gohččut V
 24 gahččat V
 24 duostat V
 24 doaivut V
 23 suoládit V
 23 háhppehit V
 23 ballát V
 22 njuovvat V
 22 dahkat V* Der/PassL V
 21 juoigat V
 21 guohtut V
 20 čierrut V
 20 viežžat V
 20 máksit V
 20 jáhkkit V
 20 jearrat V
 20 boaldit V
 19 čatnat V
 19 suhttat V
 19 rohkkáhit V
 19 liikot V
 19 jurddašit V
 19 gáskit V
 19 báhcit V
 19 buollit V
 19 bohčit V
 19 bargat V
 18 vuojehit V
 18 vuodjit V
 18 cábmit V
 18 buktit V
 17 čuovvut V
 17 vástidit V
 17 gullot V
 17 báhčit V
 16 čugget V
 16 soahpat V
 16 ruohtastit V
 16 heaitit V
 16 geassit V
 16 geargat V
 16 dikšut V
 16 dahkat V* Der/PassS V
 16 bidjat V* Der/PassS V
 15 vázzit V
 15 suorganit V
 15 lonuhit V
 15 gohččut V* Der/PassL V
 15 bissut V
 15 baldit V
 14 náitalit V
 14 gierdat V
 14 geahččalit V
 14 garrudit V
 14 dáhpáhuvvat V
 14 dohppet V
 14 deaddit V
 14 bisánit V
 14 atnit V* Der/PassS V
 13 áigut V
 13 ábuhit V
 13 veahkehit V
 13 muitit V
 13 astat V
 12 čuohppat V
 12 vuoddját V
 12 seahkanit V
 12 nuollat V
 12 láhppot V
 12 jorgalit V
 12 guldalit V
 12 fuomášit V
 12 bistit V
 11 čiehkat V
 11 váruhit V
 11 váldit V* Der/PassL V
 11 vuoitit V
 11 vuodjat V
 11 veadjit V
 11 sorbmet V
 11 ogohallat V
 11 gokčat V
 11 fáktet V
 11 duoldat V
 11 caggat V
 11 bálkestit V
 10 čuorvut V
 10 čuoiggahit V
 10 vuoššat V
 10 vuordit V
 10 sárdnidit V
 10 ruvvet V
 10 roggat V
 10 riegádahttit V
 10 njuoskat V
 10 njamahit V
 10 guottehit V
 10 guorrat V
 10 goikadit V
 10 gohčodit V* Der/PassL V
 10 coggalit V
  9 čállit V
  9 čájehit V
  9 časkit V
  9 viggat V
  9 ráhkadit V
  9 oidnot V
  9 oastit V
  9 lassánit V
  9 lapmut V
  9 guhppet V* Der/PassL V
  9 gollat V
  9 gohččot V
  9 gaikut V
  9 deaivat V
  9 buorránit V
  9 bohtanit V
  9 billistit V
  9 bastit V
  8 čuožžut V
  8 čohkkedit V
  8 vašuhit V
  8 nealgut V
  8 liegganit V
  8 illudit V
  8 gállit V
  8 gohčodit V
  8 gaikkodit V
  8 dollet V
  8 doarrut V
  8 doarridit V
  8 bálvalit V
  8 bostit V
  8 bossut V
  7 čállit V* Der/PassL V
  7 čuvodit V
  7 čuoigat V
  7 váldot V
  7 vuoidat V
  7 viegahallat V
  7 veaddit V
  7 sávvat V
  7 sorbmahuvvat V
  7 sojadit V
  7 soaitit V
  7 rátkit V
  7 ruvvet V* Der/PassL V
  7 ruohtadit V
  7 oahpistit V
  7 oaffaruššat V
  7 njoallut V
  7 neavvut V
  7 lihkkat V
  7 jorggihit V
  7 haksit V
  7 gožžat V
  7 goikat V
  7 diktit V
  7 ciellat V
  7 báhtarit V
  7 buoridit V
  7 boatkanit V
  7 bassat V
  7 baldalit V
  7 atnit V* Der/PassL V
  7 addit V* Der/PassL V
  6 čivgat V
  6 čanadit V
  6 árvalit V
  6 válmmastit V
  6 vuolggahit V
  6 vuoiŋŋastit V
  6 vihahit V
  6 veallahit V
  6 sevnnjodit V
  6 rahpat V
  6 oahpahit V
  6 nohkkadit V
  6 njamistit V
  6 livodit V
  6 juoiggadit V
  6 juohkit V
  6 jugástallat V
  6 gáskkistit V
  6 gohcit V
  6 gieldit V
  6 gefot V
  6 gaikkihit V
  6 doddjot V
  6 doarrádallat V
  6 doadjit V
  6 coggat V
  6 botket V
  6 boradit V
  6 barggahit V
  5 čurvet V
  5 čuolastit V
  5 čugget V* Der/PassL V
  5 čohkket V
  5 čoaskkidit V
  5 suhtadit V
  5 sivdnidit V
  5 siedjut V
  5 ráhkistit V
  5 ráhkadit V* Der/PassL V
  5 ruobbut V
  5 rievdat V
  5 riegádit V
  5 reitot V
  5 rahkat V
  5 oađđit V
  5 njáhkat V
  5 njuovvat V* Der/PassS V
  5 njuiket V
  5 njoarostit V
  5 njammat V
  5 málistit V
  5 muohttit V
  5 merket V
  5 manadit V
  5 láhppit V
  5 luoitalit V
  5 lihkastahttit V
  5 humahallat V
  5 gálgat V
  5 guođohit V
  5 girdit V
  5 gilljut V
  5 gillet V
  5 gassut V
  5 garrudit V* Der/PassL V
  5 fággádallat V
  5 fuollat V
  5 dáidit V
  5 duššadit V
  5 dubmet V
  5 deaddilit V
  5 cuovkanit V
  5 báltut V
  5 bivvat V
  5 biidnahuvvat V
  5 biebmat V
  5 baikit V
  4 šuvččagit V
  4 čuovggadit V
  4 čuoldit V
  4 čuohpastit V
  4 čohkahit V
  4 čoahkkanit V
  4 čoaggit V
  4 čierastit V
  4 čielgat V
  4 árvidit V
  4 ádjánit V
  4 válljet V
  4 váikkuhit V
  4 vuovssadit V
  4 višahit V
  4 viegahit V
  4 spežžet V
  4 soahtat V
  4 snelket V
  4 skihpat V
  4 risset V
  4 riidalit V
  4 rehkenastit V
  4 ravggadit V
  4 rahppot V
  4 noaiddástallat V
  4 njoarrat V
  4 nahkat V
  4 mátkkoštit V
  4 mieskat V
  4 láidet V
  4 luoitit V* Der/PassS V
  4 luoitit V* Der/PassL V
  4 jugistit V
  4 jođihit V
  4 jiekŋut V
  4 iskat V
  4 hávkat V
  4 guoddit V* Der/PassS V
  4 gottáhallat V
  4 golggahit V
  4 goddit V* Der/PassL V
  4 goaivut V
  4 givssidit V
  4 giitit V
  4 garvit V
  4 firtet V
  4 duššat V
  4 dohkket V
  4 deattašit V
  4 cuoŋudit V
  4 cakkadit V
  4 caggat V* Der/PassS V
  4 bávččagit V
  4 bárgut V
  4 bullehit V
  4 botnjat V
  4 bosádit V
  4 borahallat V
  4 bihtit V
  4 bieđganit V
  4 bealkit V
  4 beahttit V
  4 bahtit V
  3 čárvut V
  3 čuvggodit V
  3 čuoččahit V
  3 čuohpadit V
  3 čilget V
  3 čiehkádallat V
  3 áicat V
  3 vásttostit V
  3 várjalit V
  3 vuoššat V* Der/PassL V
  3 vuovdit V
  3 vuojehit V* Der/PassL V
  3 viehkalit V
  3 uvhret V
  3 uhkidit V
  3 susttašit V
  3 surgehit V
  3 suovvat V
  3 suddat V
  3 sorbmanit V
  3 sistat V
  3 sirdit V
  3 seatnat V
  3 seaguhit V
  3 sakŋidit V
  3 riidet V
  3 rihpat V
  3 riggut V
  3 rievvut V
  3 ravgat V
  3 orrot V
  3 oažžut V* Der/h V** Der/PassL V
  3 oažžut V* Der/PassL V
  3 oaguhit V
  3 njázudit V
  3 njávkat V
  3 njiellat V
  3 niegadit V
  3 málistit V* Der/PassL V
  3 muhttit V
  3 moraštit V
  3 lávlut V
  3 loktet V
  3 livvadit V
  3 ligget V
  3 leiket V
  3 juhkat V* Der/PassL V
  3 jorgalit V* Der/PassL V
  3 jietnadit V
  3 jeagadit V
  3 japmat V
  3 ilmmuhit V
  3 ihttohallat V
  3 huikit V
  3 hoigadit V
  3 harccastit V
  3 gáskkašit V
  3 gárvodit V
  3 gárrat V
  3 gárgidit V
  3 gurpat V
  3 goikadit V* Der/PassL V
  3 goddet V
  3 goastat V
  3 goarrut V
  3 goallut V
  3 giessat V* Der/PassL V
  3 gessot V
  3 geasehit V
  3 geahččalit V* Der/PassL V
  3 fállat V
  3 fierralit V
  3 eallát V
  3 ealihit V
  3 dápmat V
  3 dutkat V
  3 duolmmastit V
  3 duddjot V
  3 dievvat V
  3 dearvvasmuvvat V
  3 dadjat V* Der/PassL V
  3 cegget V* Der/PassL V
  3 bálkut V
  3 báidnit V
  3 báhkkanit V
  3 buorástahttit V
  3 borralit V
  3 billahuvvat V
  3 bilkidit V
  3 bievlat V
  3 bassat V* Der/PassL V
  3 badjánit V
  2 čálgat V
  2 čáhkat V
  2 čuorvut V* Der/goahti V
  2 čuollat V
  2 čohkkát V
  2 čohkket V* Der/PassL V
  2 čirodit V
  2 čiekčat V
  2 čiehkat V* Der/PassS V
  2 čeargut V
  2 čatnat V* Der/PassL V
  2 čalmmehuvvat V
  2 čallat V
  2 áđđestallat V
  2 áktit V
  2 válljet V* Der/PassL V
  2 vádjolit V
  2 vuvdot V
  2 vuoššat V* Der/PassS V
  2 vuortnuhit V
  2 vuolgit V* Der/goahti V
  2 vuoiŋŋastit V* Der/ahtti V
  2 vuoimmehuvvat V
  2 vuoigŋat V
  2 vuohttut V
  2 vuohttit V
  2 vuodjalit V
  2 sárdnidit V* Der/PassL V
  2 sáddet V* Der/PassL V
  2 suvččagit V
  2 suddadit V* Der/PassL V
  2 stirdut V
  2 sorrot V
  2 sokčat V
  2 sojahit V* Der/PassL V
  2 siedjudit V
  2 seaivut V
  2 sahkkehit V
  2 ráimmahallat V
  2 ráhput V
  2 ruvvedit V
  2 ruovgat V
  2 ruossut V
  2 rohttet V
  2 roahkuhit V
  2 rahpasit V
  2 oččodit V
  2 orodit V
  2 ollit V
  2 oahpásmuvvat V
  2 náđđut V
  2 nohkadit V
  2 noaidut V
  2 njuovvat V* Der/PassL V
  2 njuolgat V
  2 njulget V* Der/PassL V
  2 njuikut V
  2 njorret V
  2 njorrestit V
  2 njorostallat V
  2 namahit V* Der/PassL V
  2 máisttašit V
  2 máhcahit V
  2 muitát V
  2 moriidit V
  2 láhttet V
  2 luovvanit V
  2 luoddanit V
  2 luddet V
  2 loktanit V
  2 lohkat V* Der/PassL V
  2 logahit V
  2 loaktit V
  2 livvadit V* Der/ahtti V
  2 lihkkasit V
  2 lihkadit V
  2 liekkadit V
  2 juoiggastit V
  2 juoiggadit V* Der/goahti V
  2 jugahit V
  2 jorrat V
  2 ipmirdit V* Der/PassL V
  2 hávdádit V* Der/PassL V
  2 háliidit V* Der/goahti V
  2 heaŋggastit V* Der/PassL V
  2 heahpanit V
  2 harcet V
  2 gávnnadit V
  2 gáldnat V
  2 gáhkut V
  2 guođostahttit V
  2 guoskkahit V
  2 guoskat V
  2 guoradit V
  2 gullet V
  2 gođđat V
  2 goččahit V
  2 gokčat V* Der/PassS V
  2 goarrut V* Der/PassL V
  2 goarjidit V
  2 girdilit V
  2 giistalit V
  2 giessat V
  2 gielistit V
  2 geavtit V
  2 geasehit V* Der/PassL V
  2 geahččat V* Der/PassL V
  2 geahpput V
  2 gaskit V
  2 gaccastit V* Der/PassL V
  2 fierrat V
  2 fatnat V
  2 fatnalit V
  2 faskut V* Der/PassL V
  2 fanahallat V
  2 earuhit V
  2 duostut V
  2 dovdot V
  2 doarrát V
  2 divvut V
  2 divodit V
  2 dipmat V
  2 darvánaddat V
  2 cuvket V
  2 cummástallat V
  2 coggat V* Der/PassL V
  2 cirget V
  2 cahkkehit V
  2 bávččastit V
  2 bávkkihit V
  2 bálkkodit V
  2 báhcahit V
  2 buorádallat V
  2 božistit V* Der/PassL V
  2 botnjasit V
  2 bordit V
  2 borahit V
  2 bohttehit V
  2 bohrrat V* Der/d V
  2 biškut V
  2 bivastuvvat V
  2 beastit V
  1 čáskat V
  1 čárvet V
  1 čálistit V
  1 čálihit V
  1 čájehit V* Der/PassL V
  1 čáhpodit V
  1 čuččodit V
  1 šuvvat V
  1 šuvggihit V
  1 čuskkodit V
  1 čurvet V* Der/st V* Der/alla V
  1 čuovvulit V
  1 čuovgat V
  1 čuoskut V
  1 čuolastit V* Der/PassL V
  1 čuojahit V
  1 čuoiggahit V* Der/alla V
  1 čuohppat V* Der/PassL V
  1 čuohpadit V* Der/PassL V
  1 čuohkat V
  1 čuoggut V* Der/PassL V
  1 čuoggut V
  1 čorget V
  1 čorgehit V
  1 čolgat V
  1 čohkut V
  1 čoggot V
  1 čoavdit V
  1 čoaskut V
  1 čoaskudit V
  1 čoagganit V
  1 šluvggašit V
  1 šluppagit V
  1 šlivget V
  1 šlahttit V
  1 širaidit V* Der/ahtti V
  1 čiehkádit V
  1 čerget V
  1 čeagŋut V
  1 čavgat V
  1 časkit V* Der/PassS V
  1 časkit V* Der/PassL V
  1 čanadit V* Der/PassL V
  1 čallat V* Der/PassL V
  1 čalgat V
  1 čadnot V
  1 šaddat V* Der/goahti V
  1 áŧestit V* Der/PassL V
  1 áŧestit V
  1 átnut V
  1 árvidit V* Der/goahti V
  1 árrit V
  1 állanit V
  1 álgit V* Der/PassL V
  1 ájihit V
  1 várkat V
  1 válmmastit V* Der/PassL V
  1 válbbáskit V
  1 váibbahit V* Der/alla V
  1 váccašit V
  1 vurdet V
  1 vuosteváldit V
  1 vuollat V
  1 vuolgit V* Der/PassL V
  1 vuoksit V
  1 vuojašit V
  1 vuojaldahttit V
  1 vuoittáhallat V
  1 vuoiddadit V
  1 vuoidat V* Der/PassL V
  1 vuodjut V
  1 vuodjudit V
  1 vuodjit V* Der/PassL V
  1 vuoddját V* Der/goahti V
  1 vuhččot V* Der/d V
  1 virrat V
  1 vilggodit V
  1 vikkahit V
  1 viggat V* Der/goahti V
  1 velledit V
  1 vealládit V
  1 vajáldahttit V
  1 unnut V
  1 unnidit V* Der/PassL V
  1 unnidit V
  1 sáltet V
  1 sáddet V
  1 suovastuhttit V
  1 suovastit V
  1 suotnjalit V
  1 suosttuhit V
  1 suoládit V* Der/PassL V
  1 suohpput V
  1 suoddat V* Der/PassS V
  1 suhttadit V
  1 suhkat V
  1 suddjet V
  1 streiket V
  1 stivret V* Der/PassL V
  1 stivret V
  1 steavlidit V* Der/PassL V
  1 spáikkihit V
  1 spiddut V
  1 spellet V
  1 speažžut V
  1 speadjat V
  1 sorrasit V
  1 sorbmet V* Der/PassL V
  1 sojaldahttit V
  1 sojahit V
  1 sodjat V* Der/goahti V
  1 sodjalit V
  1 soaimmadit V
  1 soahttát V
  1 soabadit V
  1 snealkut V
  1 smáhkiidit V
  1 smiergit V
  1 skuolljut V
  1 skoallat V
  1 skillat V
  1 skiivut V* Der/st V* Der/goahti V
  1 skihččát V
  1 skihppát V* Der/h V* Der/alla V
  1 skibahit V
  1 skeaikit V
  1 sivdnidit V* Der/PassL V
  1 sirdit V* Der/l V
  1 sirdit V* Der/PassS V
  1 sildnalit V
  1 siktet V* Der/st V
  1 sihtat V* Der/goahti V
  1 sevnnjodit V* Der/goahti V
  1 selehit V* Der/PassL V
  1 seatnadit V
  1 seaguhit V* Der/PassL V
  1 savvot V
  1 sadjit V
  1 sadjanit V
  1 saddit V
  1 ráđiidit V* Der/PassL V
  1 ráŋggáštit V* Der/PassL V
  1 rátkkašit V
  1 rátkit V* Der/h V* Der/PassL V
  1 rámidit V
  1 ráibmat V
  1 ráhtat V
  1 ráhkut V
  1 ráhkkanit V
  1 ráfehuvvat V
  1 ráfehuhttit V
  1 rádjat V
  1 rábastit V
  1 ruovggadit V
  1 ruovdádit V
  1 ruobbudit V
  1 ruddut V
  1 rokkastit V* Der/alla V
  1 rokkagit V
  1 rohttasit V
  1 rohkadallat V
  1 roggat V* Der/PassL V
  1 roahkkat V
  1 ristet V
  1 rihkkut V
  1 rievidit V
  1 rievddadit V
  1 riehčut V
  1 ribadit V
  1 rehkenastit V* Der/PassL V
  1 ravgut V* Der/h V** Der/PassL V
  1 ravget V
  1 rahtasit V
  1 rahkkát V
  1 ragahit V
  1 rabihit V
  1 rabastit V
  1 ohcat V* Der/PassL V
  1 ogohahttalit V
  1 obbot V
  1 oažžut V* Der/goahti V
  1 oamastit V
  1 oainnáhallat V
  1 oaidnit V* Der/PassL V
  1 oahpástuvvat V
  1 oaggut V
  1 oaffaruššat V* Der/PassS V
  1 oadjut V
  1 nuollut V
  1 nordahuvvat V
  1 noiddohallat V
  1 njávgit V
  1 njuvdit V* Der/PassL V
  1 njurgut V
  1 njuovadit V
  1 njuoskadit V
  1 njorret V* Der/PassL V
  1 njolggiidit V
  1 njieládit V
  1 njielastit V
  1 njeazzut V
  1 njavvet V
  1 njammat V* Der/PassL V
  1 njamadit V
  1 nealgudit V
  1 navválit V
  1 navildit V* Der/PassL V
  1 mánnat V
  1 mánidit V
  1 máltit V
  1 máistit V
  1 máinnašit V* Der/PassL V
  1 máhccat V
  1 murret V
  1 muohttát V
  1 molsut V
  1 mihtidit V
  1 mielddistit V
  1 merket V* Der/PassL V
  1 mearkut V
  1 masttadit V
  1 mastat V* Der/l V
  1 mastat V
  1 mastadit V
  1 massit V
  1 láidestit V
  1 láhttadit V
  1 luđet V* Der/PassL V
  1 luvvadit V
  1 luovvat V* Der/h V** Der/PassL V
  1 luoitilit V
  1 luohpat V
  1 luodjut V
  1 luoddut V
  1 lonuhit V* Der/PassL V
  1 lohppet V
  1 lohpidit V* Der/PassL V
  1 lohkat V* Der/PassS V
  1 livvut V
  1 lihkohuvvat V
  1 lihkastahttit V* Der/PassL V
  1 lihkahallat V
  1 liekkadallat V
  1 leikestit V
  1 leavvut V
  1 leaikasit V
  1 latnjat V
  1 laskkiidit V* Der/ahtti V
  1 lasidit V
  1 laiganit V
  1 lagadit V
  1 komendit V* Der/PassL V
  1 komendit V
  1 jávkat V
  1 jámálgit V
  1 jámihit V* Der/alla V
  1 jámestit V
  1 jáhkihit V
  1 jurddašit V* Der/goahti V
  1 juovssahit V
  1 juoksat V
  1 juohkit V* Der/PassL V
  1 jugástallat V* Der/goahti V
  1 jugahit V* Der/PassL V
  1 jovssahallat V
  1 jorggáhallat V
  1 jorggohallat V
  1 jorggiidit V
  1 jorahit V
  1 jorahallat V
  1 johttát V* Der/goahti V
  1 johtit V* Der/PassS V
  1 johtit V* Der/PassL V
  1 jienádit V
  1 jienahuvvat V
  1 jearadit V
  1 jeahkit V
  1 jeagildit V
  1 iđihit V
  1 irggástallat V
  1 imaštit V
  1 ihtit V
  1 idjaduvvat V
  1 hávdádit V
  1 hávdut V
  1 hávddodit V
  1 háskat V
  1 hárddašit V
  1 háhpárahttit V
  1 háhkat V
  1 huškut V* Der/PassL V
  1 huomáhit V
  1 huollat V
  1 huiskkuhit V
  1 huikkihit V
  1 huikkahit V
  1 hohccalit V
  1 hoavridit V
  1 hoahkat V
  1 hivástahttit V
  1 hervet V* Der/PassL V
  1 heidnet V
  1 heaŋgut V* Der/PassS V
  1 heajastallat V
  1 headjut V
  1 gáđaštit V
  1 gávnnahit V
  1 gávnnahallat V
  1 gávdnat V* Der/PassL V
  1 gáskkáhallat V
  1 gáskkiidit V
  1 gáskkestit V
  1 gáskit V* Der/PassS V
  1 gáskit V* Der/PassL V
  1 gárvvuhit V* Der/PassL V
  1 gárvvuhit V
  1 gárrat V* Der/PassL V
  1 gákkastit V* Der/ahtti V
  1 gáidat V
  1 gáibidit V
  1 gáhkket V
  1 gággat V
  1 guđodit V
  1 gurgalit V
  1 guođđit V* Der/l V
  1 guođđit V* Der/PassL V
  1 guottihit V* Der/PassL V
  1 guottihit V
  1 guottehit V* Der/PassL V
  1 guottašit V
  1 guoskat V* Der/d V
  1 guoirat V* Der/d V
  1 guoirat V
  1 guoddit V* Der/l V
  1 gummehallat V
  1 gullát V
  1 guldalit V* Der/adda V
  1 gulahit V* Der/PassL V
  1 gulahit V
  1 gulahallat V
  1 guhkkat V
  1 govssáhallat V
  1 govdadit V
  1 gottihit V* Der/PassL V
  1 gossat V
  1 gorttohallat V
  1 gopmulit V
  1 gomuhit V
  1 golggohuvvat V
  1 golggiidit V
  1 golggahallat V
  1 goldnat V* Der/goahti V
  1 gokčat V* Der/d V
  1 gokčat V* Der/PassL V
  1 goiket V
  1 goikadit V* Der/alla V
  1 gohčohallat V
  1 gohpat V* Der/PassL V
  1 gohccát V
  1 goddalit V
  1 goaruhit V* Der/PassL V
  1 goartálastit V* Der/PassS V
  1 goartálastit V
  1 goarjut V
  1 goarbmut V
  1 goallostit V* Der/alla V
  1 goaivut V* Der/PassS V
  1 gišvvardit V
  1 gilljut V* Der/goahti V
  1 giksat V
  1 giessat V* Der/l V* Der/PassL V
  1 giessat V* Der/l V
  1 gierdat V* Der/goahti V
  1 giellat V
  1 gielddihit V
  1 gerget V
  1 gemodit V
  1 geavahit V
  1 geassástallat V
  1 geassit V* Der/PassL V
  1 geasašit V
  1 geahččat V* Der/PassS V
  1 geahččaladdat V
  1 geahčastit V
  1 geahpidit V
  1 gazzut V
  1 gaskat V
  1 garccastit V
  1 gantteštuvvat V
  1 gaikut V* Der/goahti V
  1 gaikodit V
  1 fággádit V
  1 furrošit V
  1 fuomášit V* Der/PassL V
  1 fiskkodit V
  1 firtestit V
  1 fillestit V
  1 fieraldahttit V
  1 fierahit V
  1 fierahallat V
  1 faskut V
  1 fallut V
  1 earránaddat V
  1 dápmat V* Der/PassS V
  1 dápmahuvvat V
  1 dádjadit V
  1 dustet V
  1 duođaštit V
  1 duoldat V* Der/goahti V
  1 duolbmut V
  1 duolbmat V
  1 duohkut V
  1 duldet V
  1 duktet V
  1 duhtat V
  1 dubmet V* Der/PassL V
  1 dovdat V* Der/goahti V
  1 dolastit V
  1 dohppestallat V
  1 doalvut V* Der/PassS V
  1 doalvut V* Der/PassL V
  1 doallat V* Der/PassL V
  1 doaimmahit V* Der/PassL V
  1 doaimmahit V
  1 doadjalit V
  1 divvut V* Der/PassL V
  1 dimistit V
  1 dihttot V
  1 dihkket V
  1 diggot V* Der/d V
  1 dienidit V
  1 dieigat V
  1 dellet V
  1 deavččastit V
  1 deavdit V
  1 dearvvamnuvvat V
  1 deaddalit V
  1 dadjat V* Der/PassS V
  1 cápmáhallat V
  1 cáhpat V* Der/PassL V
  1 cábmit V* Der/PassL V
  1 cuvkit V* Der/PassL V
  1 cakkastit V
  1 cahkkát V
  1 bávččagahttit V
  1 bárket V* Der/PassL V
  1 bállet V
  1 bálkáhit V
  1 bálkestit V* Der/PassL V
  1 bálgat V
  1 báitit V* Der/PassS V
  1 báidnahuvvat V
  1 báhcilit V
  1 báhccat V
  1 buđđosuvvat V
  1 buvvánit V
  1 buođđut V
  1 buovvat V* Der/PassS V
  1 buorástallat V
  1 buoridit V* Der/PassL V
  1 buollát V
  1 buokčat V
  1 buoidut V
  1 bullehit V* Der/PassL V
  1 buktit V* Der/PassL V
  1 boŋkit V
  1 botnjat V* Der/PassL V
  1 borššodit V
  1 boršu V
  1 borrat V* Der/PassS V
  1 borgádit V
  1 borggiidit V
  1 borgat V
  1 boatkanaddat V
  1 boarásmuvvat V
  1 boaldit V* Der/PassL V
  1 boalddihit V* Der/PassL V
  1 boagustit V
  1 bivdit V* Der/PassL V
  1 biva V
  1 bisánahttit V
  1 bissostit V
  1 bissehit V
  1 birgehit V
  1 birastit V* Der/alla V
  1 bijahit V
  1 biinnidit V
  1 bihkkadit V
  1 bihcut V
  1 bidjalit V
  1 besset V
  1 beassat V* Der/st V
  1 basttohuvvot V
  1 bassit V* Der/PassS V
  1 bassat V* Der/PassS V
  1 basadit V
  1 barggahit V* Der/PassL V
  1 ballat V* Der/goahti V
  1 baldit V* Der/PassS V
  1 baikkáhallat V
  1 baikkahallat V
  1 bahkkahuvvat V
  1 arvit V
  1 addit V* Der/PassS V