biva  V
ii V
váibat V
báhccat V
máhccat V
ohcat  V
ohcat  V* Der/PassL V
áicat  V
geahččaladdat  V
boatkanaddat  V
earránaddat V
darvánaddat V
šaddat V
šaddat V* Der/goahti V
suoddat V* Der/PassS V
suddat V
vuoidat V
vuoidat V* Der/PassL V
gáidat V
duoldat V
duoldat V* Der/goahti V
gierdat V
gierdat V* Der/goahti V
rievdat V
dovdat V
dovdat V* Der/goahti V
leat  V
caggat V
caggat V* Der/PassS V
viggat V
viggat V* Der/goahti V
coggat V
coggat V* Der/PassL V
roggat V
roggat V* Der/PassL V
gággat V
dieigat V
juoigat V
čuoigat V
galgat V
čalgat V
čielgat V
golgat V
njuolgat  V
čolgat V
bálgat V
gálgat V
čálgat V
bargat V
geargat V
borgat V
ravgat V
čavgat V
čivgat V
ruovgat V
čuovgat V
dadjat V
dadjat V* Der/PassL V
dadjat V* Der/PassS V
speadjat  V
bidjat V
bidjat V* Der/PassL V
bidjat V* Der/PassS V
sodjat V* Der/goahti V
vuodjat V
rádjat V
latnjat V
botnjat V
botnjat V* Der/PassL V
dahkat V
dahkat V* Der/PassL V
dahkat V* Der/PassS V
nahkat V
hoahkat V
rahkat V
viehkat V
čiehkat V
čiehkat V* Der/PassS V
lohkat V
lohkat V* Der/PassL V
lohkat V* Der/PassS V
nohkat V
čuohkat V
juhkat V
juhkat V* Der/PassL V
suhkat V
háhkat V
njáhkat V
čáhkat V
goikat V
roahkkat  V
lihkkat V
nohkkat V
guhkkat V
várkat V
gaskat V
mieskat V
iskat  V
guoskat V
guoskat V* Der/d V
njuoskat  V
háskat V
čáskat V
dutkat V
hávkat V
jávkat V
njávkat V
ballat V
ballat V* Der/goahti V
rohkadallat V
liekkadallat  V
fággádallat V
čiehkádallat  V
buorádallat V
doarrádallat  V
viegahallat V
golggahallat  V
lihkahallat V
baikkahallat  V
gulahallat V
ráimmahallat  V
humahallat V
fanahallat V
gávnnahallat  V
fierahallat V
borahallat V
jorahallat V
jovssahallat  V
gummehallat V
noiddohallat  V
jorggohallat  V
ogohallat  V
ihttohallat V
gorttohallat  V
gohčohallat V
jorggáhallat  V
baikkáhallat  V
gáskkáhallat  V
cápmáhallat V
oainnáhallat  V
govssáhallat  V
vuoittáhallat  V
gottáhallat V
doallat V
doallat V* Der/PassL V
skoallat  V
heajastallat  V
dohppestallat  V
áđđestallat V
njorostallat  V
noaiddástallat V
irggástallat  V
jugástallat V
jugástallat V* Der/goahti V
cummástallat  V
buorástallat  V
geassástallat  V
čallat V
čallat V* Der/PassL V
ciellat V
giellat V
njiellat  V
skillat V
gollat V
fuollat V
huollat V
nuollat V
vuollat V
čuollat V
gullat V
fállat V
bievlat V
biebmat V
ráibmat V
duolbmat  V
njammat V
njammat V* Der/PassL V
japmat V
dipmat V
hupmat V
dápmat V
dápmat V* Der/PassS V
goldnat V* Der/goahti V
gáldnat V
gávdnat V
gávdnat V* Der/PassL V
mannat V
mánnat V
seatnat V
fatnat V
čatnat V
čatnat V* Der/PassL V
soahpat V
rahpat V
skihpat V
rihpat V
gohpat V* Der/PassL V
luohpat V
cáhpat V* Der/PassL V
oahppat V
čuohppat  V
čuohppat  V* Der/PassL V
gurpat V
guoirat V
guoirat V* Der/d V
jearrat V
njoarrat  V
fierrat V
bohrrat V* Der/d V
virrat V
borrat V
borrat V* Der/PassS V
jorrat V
guorrat V
gárrat V
gárrat V* Der/PassL V
giksat V
joksat V
juoksat V
bassat V
bassat V* Der/PassL V
bassat V* Der/PassS V
beassat V
beassat V* Der/st V
giessat V
giessat V* Der/PassL V
giessat V* Der/l V* Der/PassL V
giessat V* Der/l V
gossat V
soahtat V
sihtat V
sihtat V* Der/goahti V
duhtat V
ráhtat V
astat  V
mastat V
mastat V* Der/l V
goastat V
sistat V
duostat V
ruohttat  V
suhttat V
deaivat V
geavvat V
dievvat V
bivvat V
buovvat V* Der/PassS V
njuovvat  V
njuovvat  V* Der/PassL V
njuovvat  V* Der/PassS V
luovvat V* Der/h V** Der/PassL V
suovvat V
idjaduvvat V
nordahuvvat V
bahkkahuvvat  V
billahuvvat V
sorbmahuvvat  V
dápmahuvvat V
biidnahuvvat  V
báidnahuvvat  V
jienahuvvat V
ráfehuvvat V
vuoimmehuvvat  V
čalmmehuvvat  V
golggohuvvat  V
lihkohuvvat V
dáhpáhuvvat V
dearvvasmuvvat V
oahpásmuvvat  V
boarásmuvvat  V
dearvvamnuvvat V
buđđosuvvat V
bivastuvvat V
oahpástuvvat  V
gantteštuvvat  V
šuvvat V
sávvat V
vuoigŋat  V
čiekčat V
gokčat V
gokčat V* Der/PassL V
gokčat V* Der/PassS V
gokčat V* Der/d V
sokčat V
buokčat V
viežžat V
geahččat  V
geahččat  V* Der/PassL V
geahččat  V* Der/PassS V
gahččat V
gođđat V
gožžat V
vuoššat V
vuoššat V* Der/PassL V
vuoššat V* Der/PassS V
duššat V
oaffaruššat V
oaffaruššat V* Der/PassS V
harcet V
goddet V
luddet V
sáddet V
sáddet V* Der/PassL V
riidet V
láidet V
duldet V
vurdet V
cegget V* Der/PassL V
ligget V
čugget V
čugget V* Der/PassL V
čilget V
njulget V* Der/PassL V
gerget V
čerget V
birget V
cirget V
čorget V
ravget V
šlivget V
suddjet V
válljet V
válljet V* Der/PassL V
leiket V
streiket  V
goiket V
njuiket V
dihkket V
dohkket V
čohkket V
čohkket V* Der/PassL V
gáhkket V
snelket V
merket V
merket V* Der/PassL V
bárket V* Der/PassL V
botket V
cuvket V
dellet V
spellet V
gillet V
ollet  V
dollet V
gullet V
bállet V
sorbmet V
sorbmet V* Der/PassL V
dubmet V
dubmet V* Der/PassL V
heidnet V
dohppet V
lohppet V
guhppet V* Der/PassL V
uvhret V
njorret V
njorret V* Der/PassL V
murret V
stivret V
stivret V* Der/PassL V
besset V
risset V
siktet V* Der/st V
loktet V
duktet V
fáktet V
sáltet V
fertet V
firtet V
ristet V
dustet V
rohttet V
láhttet V
hervet V* Der/PassL V
čurvet V
čurvet V* Der/st V* Der/alla V
čárvet V
njavvet V
ruvvet V
ruvvet V* Der/PassL V
lávet  V
luđet  V* Der/PassL V
spežžet V
gohcit V
báhcit V
soabadit  V
ribadit V
vuoiddadit V
suddadit  V* Der/PassL V
rievddadit V
govdadit  V
jeagadit  V
lagadit V
nagadit V
niegadit  V
juoiggadit V
juoiggadit V* Der/goahti V
ravggadit  V
ruovggadit V
čuovggadit V
hoigadit  V
dádjadit  V
sojadit V
lihkadit  V
nohkadit  V
ráhkadit  V
ráhkadit  V* Der/PassL V
goikadit  V
goikadit  V* Der/PassL V
goikadit  V* Der/alla V
cakkadit  V
liekkadit  V
bihkkadit  V
nohkkadit  V
njuoskadit V
njamadit  V
soaimmadit V
manadit V
čanadit V
čanadit V* Der/PassL V
gávnnadit  V
seatnadit  V
jietnadit  V
čuohpadit  V
čuohpadit  V* Der/PassL V
jearadit  V
boradit V
guoradit  V
basadit V
vuovssadit V
ruohtadit  V
suhtadit  V
mastadit  V
suhttadit  V
láhttadit  V
masttadit  V
njuovadit  V
livvadit  V
livvadit  V* Der/ahtti V
luvvadit  V
duššadit  V
addit  V
addit  V* Der/PassL V
addit  V* Der/PassS V
deaddit V
veaddit V
saddit V
goddit V
goddit V* Der/PassL V
guoddit V
guoddit V* Der/PassS V
guoddit V* Der/l V
čohkkedit  V
velledit  V
ruvvedit  V
širaidit  V* Der/ahtti V
gáibidit  V
gárgidit  V
golggiidit V
njolggiidit V
borggiidit V
jorggiidit V
smáhkiidit V
laskkiidit V* Der/ahtti V
gáskkiidit V
háliidit  V
háliidit  V* Der/goahti V
moriidit  V
ráđiidit  V* Der/PassL V
goarjidit  V
uhkidit V
čoaskkidit V
bilkidit  V
steavlidit V* Der/PassL V
rámidit V
sárdnidit  V
sárdnidit  V* Der/PassL V
sivdnidit  V
sivdnidit  V* Der/PassL V
dienidit  V
reainnidit V
biinnidit  V
unnidit V
unnidit V* Der/PassL V
mánidit V
geahpidit  V
lohpidit  V
lohpidit  V* Der/PassL V
buoridit  V
buoridit  V* Der/PassL V
doarridit  V
hoavridit  V
lasidit V
givssidit  V
mihtidit  V
vástidit  V
rievidit  V
árvidit V
árvidit V* Der/goahti V
dáidit V
sakŋidit  V
baldit V
baldit V* Der/PassS V
boaldit V
boaldit V* Der/PassL V
gieldit V
jeagildit  V
navildit  V* Der/PassL V
čuoldit V
váldit V
váldit V* Der/PassL V
vuosteváldit  V
komendit  V
komendit  V* Der/PassL V
hávddodit  V
vilggodit  V
čuvggodit  V
sevnnjodit V
sevnnjodit V* Der/goahti V
gaikodit  V
gaikkodit  V
bálkkodit  V
fiskkodit  V
čuskkodit  V
gemodit V
čáhpodit  V
čirodit V
orodit V
divodit V
livodit V
gárvodit  V
čuvodit V
gohčodit  V
gohčodit  V* Der/PassL V
guđodit V
oččodit V
borššodit  V
čuččodit  V
gišvvardit V
girdit V
ipmirdit  V
ipmirdit  V* Der/PassL V
sirdit V
sirdit V* Der/PassS V
sirdit V* Der/l V
bordit V
vuordit V
ruobbudit  V
nealgudit  V
siedjudit  V
vuodjudit  V
čoaskudit  V
illudit V
garrudit  V
garrudit  V* Der/PassL V
njázudit  V
cuoŋudit  V
deavdit V
čoavdit V
bivdit V
bivdit V* Der/PassL V
vuovdit V
njuvdit V* Der/PassL V
ruovdádit  V
hávdádit  V
hávdádit  V* Der/PassL V
riegádit  V
fággádit  V
borgádit  V
čiehkádit  V
njieládit  V
vealládit  V
suoládit  V
suoládit  V* Der/PassL V
jienádit  V
bosádit V
rokkagit  V
šluppagit  V
suvččagit  V
šuvččagit  V
bávččagit  V
čoaggit V
vuolgit V
vuolgit V* Der/PassL V
vuolgit V* Der/goahti V
álgit  V
álgit  V* Der/PassL V
jámálgit  V
smiergit  V
njávgit V
váibbahit  V* Der/alla V
skibahit  V
báhcahit  V
máhcahit  V
ragahit V
viegahit  V
čuoiggahit V
čuoiggahit V* Der/alla V
golggahit  V
vuolggahit V
barggahit  V
barggahit  V* Der/PassL V
logahit V
jugahit V
jugahit V* Der/PassL V
vihahit V
bijahit V
sojahit V
sojahit V* Der/PassL V
čuojahit  V
čohkahit  V
huikkahit  V
vikkahit  V
guoskkahit V
veallahit  V
gulahit V
gulahit V* Der/PassL V
njamahit  V
namahit V* Der/PassL V
doaimmahit V
doaimmahit V* Der/PassL V
gávnnahit  V
oahpahit  V
fierahit  V
borahit V
jorahit V
juovssahit V
geavahit  V
višahit V
goččahit  V
čuoččahit  V
birgehit  V
čorgehit  V
surgehit  V
vuojehit  V
vuojehit  V* Der/PassL V
čájehit V
čájehit V* Der/PassL V
veahkehit  V
cahkkehit  V
sahkkehit  V
selehit V* Der/PassL V
bullehit  V
bullehit  V* Der/PassL V
háhppehit  V
geasehit  V
geasehit  V* Der/PassL V
bissehit  V
bohttehit  V
guottehit  V
guottehit  V* Der/PassL V
rabihit V
boalddihit V* Der/PassL V
gielddihit V
jorggihit  V
šuvggihit  V
ájihit V
jáhkihit  V
gaikkihit  V
huikkihit  V
spáikkihit V
bávkkihit  V
ealihit V
čálihit V
jámihit V* Der/alla V
gottihit  V* Der/PassL V
guottihit  V
guottihit  V* Der/PassL V
iđihit V
jođihit V
guođohit  V
ábuhit V
seaguhit  V
seaguhit  V* Der/PassL V
oaguhit V
roahkuhit  V
váikkuhit  V
huiskkuhit V
ilmmuhit  V
gomuhit V
lonuhit V
lonuhit V* Der/PassL V
vuortnuhit V
earuhit V
goaruhit  V* Der/PassL V
váruhit V
suosttuhit V
gárvvuhit  V
gárvvuhit  V* Der/PassL V
vašuhit V
rohkkáhit  V
bálkáhit  V
huomáhit  V
veadjit V
doadjit V
sadjit V
vuodjit V
vuodjit V* Der/PassL V
jeahkit V
juohkit V
juohkit V* Der/PassL V
baikit V
skeaikit  V
huikit V
jáhkkit V
bealkit V
gaskit V
časkit V
časkit V* Der/PassL V
časkit V* Der/PassS V
válbbáskit V
gáskit V
gáskit V* Der/PassL V
gáskit V* Der/PassS V
rátkit V
rátkit V* Der/h V* Der/PassL V
cuvkit V* Der/PassL V
boŋkit V
hohccalit  V
deaddalit  V
goddalit  V
riidalit  V
baldalit  V
guldalit  V
guldalit  V* Der/adda V
coggalit  V
jorgalit  V
jorgalit  V* Der/PassL V
gurgalit  V
doadjalit  V
bidjalit  V
sodjalit  V
vuodjalit  V
suotnjalit V
várjalit  V
viehkalit  V
sildnalit  V
fatnalit  V
fierralit  V
borralit  V
luoitalit  V
muitalit  V
muitalit  V* Der/PassL V
náitalit  V
giistalit  V
ogohahttalit  V
bálvalit  V
árvalit V
geahččalit V
geahččalit V* Der/PassL V
báhcilit  V
deaddilit  V
girdilit  V
luoitilit  V
eallit V
ollit  V
buollit V
gállit V
čállit V
čállit V* Der/PassL V
vádjolit  V
gopmulit  V
čuovvulit  V
navválit  V
cábmit V
cábmit V* Der/PassL V
jápmit V
luoddanit  V
čoagganit  V
liegganit  V
laiganit  V
suorganit  V
bieđganit  V
sadjanit  V
seahkanit  V
čoahkkanit V
báhkkanit  V
ráhkkanit  V
boatkanit  V
cuovkanit  V
állanit V
sorbmanit  V
heahpanit  V
bohtanit  V
loktanit  V
luovvanit  V
oaidnit V
oaidnit V* Der/PassL V
báidnit V
atnit  V
atnit  V* Der/PassL V
atnit  V* Der/PassS V
badjánit  V
ádjánit V
buorránit  V
bisánit V
lassánit  V
darvánit  V
buvvánit  V
láhppit V
báhtarit  V
árrit  V
botnjasit  V
leaikasit  V
lihkkasit  V
rahpasit  V
sorrasit  V
rahtasit  V
rohttasit  V
haksit V
vuoksit V
máksit V
bassit V* Der/PassS V
geassit V
geassit V* Der/PassL V
massit V
bahtit V
boahtit V
diehtit V
ihtit  V
bihtit V
johtit V
johtit V* Der/PassL V
johtit V* Der/PassS V
heaitit V
soaitit V
giitit V
luoitit V
luoitit V* Der/PassL V
luoitit V* Der/PassS V
vuoitit V
muitit V
báitit V* Der/PassS V
loaktit V
diktit V
buktit V
buktit V* Der/PassL V
áktit  V
máltit V
bastit V
rabastit  V
rábastit  V
gaccastit  V* Der/PassL V
garccastit V
harccastit V
beastit V
juoiggastit V
heaŋggastit V* Der/PassL V
cakkastit  V
rokkastit  V* Der/alla V
gákkastit  V* Der/ahtti V
njielastit V
dolastit  V
čuolastit  V
čuolastit  V* Der/PassL V
goartálastit  V
goartálastit  V* Der/PassS V
oamastit  V
duolmmastit V
válmmastit V
válmmastit V* Der/PassL V
rehkenastit V
rehkenastit V* Der/PassL V
oastit V
čuohpastit V
čierastit  V
birastit  V* Der/alla V
ruohtastit V
suovastit  V
geahčastit V
vuoiŋŋastit V
vuoiŋŋastit V* Der/ahtti V
deavččastit V
bávččastit V
láidestit  V
biestit V
leikestit  V
gáskkestit V
bálkestit  V
bálkestit  V* Der/PassL V
fillestit  V
jámestit  V
njorrestit V
firtestit  V
áŧestit V
áŧestit V* Der/PassL V
bistit V
mielddistit V
jugistit  V
ráhkistit  V
gáskkistit V
gielistit  V
billistit  V
málistit  V
málistit  V* Der/PassL V
čálistit  V
njamistit  V
dimistit  V
oahpistit  V
máistit V
božistit  V* Der/PassL V
bostit V
goallostit V* Der/alla V
njoarostit V
bissostit  V
vásttostit V
boagustit  V
sojaldahttit  V
vuojaldahttit  V
fieraldahttit  V
vajáldahttit  V
riegádahttit  V
beahttit  V
bávččagahttit  V
šlahttit  V
bisánahttit V
háhpárahttit  V
lihkastahttit  V
lihkastahttit  V* Der/PassL V
guođostahttit  V
buorástahttit  V
hivástahttit  V
muohttit  V
vuohttit  V
ráfehuhttit V
muhttit V
suovastuhttit  V
máhttit V
sáhttit V
geavtit V
imaštit V
moraštit  V
duođaštit  V
gáđaštit  V
mátkkoštit V
ráŋggáštit V* Der/PassL V
arvit  V
garvit V
vázzit V
dárbbašit  V
váccašit  V
jurddašit  V
jurddašit  V* Der/goahti V
hárddašit  V
šluvggašit V
vuojašit  V
gáskkašit  V
rátkkašit  V
máinnašit  V* Der/PassL V
geasašit  V
deattašit  V
guottašit  V
máisttašit V
susttašit  V
bohčit V
báhčit V
furrošit  V
fuomášit  V
fuomášit  V* Der/PassL V
oađđit V
guođđit V
guođđit V* Der/PassL V
guođđit V* Der/l V
obbot  V
váldot V
dovdot V
vuvdot V
gefot  V
diggot V* Der/d V
čoggot V
doddjot V
duddjot V
liikot V
gullot V
galbmot V
čadnot V
oidnot V
gávdnot V
rahppot V
láhppot V
orrot  V
sorrot V
gessot V
reitot V
dihttot V
savvot V
basttohuvvot  V
gohččot V
vuhččot V* Der/d V
ruobbut V
bihcut V
spiddut V
luoddut V
ruddut V
noaidut V
buoidut V
stirdut V
hávdut V
oaggut V
riggut V
čuoggut V
čuoggut V* Der/PassL V
áigut  V
nealgut V
čeargut V
njurgut V
bárgut V
ravgut V* Der/h V** Der/PassL V
heaŋgut V* Der/PassS V
headjut V
oadjut V
siedjut V
luodjut V
vuodjut V
gilljut V
gilljut V* Der/goahti V
skuolljut  V
goarjut V
duohkut V
čohkut V
gáhkut V
ráhkut V
gaikut V
gaikut V* Der/goahti V
njuikut V
rihkkut V
snealkut  V
bálkut V
mearkut V
faskut V
faskut V* Der/PassL V
čoaskut V
čuoskut V
biškut V
huškut V* Der/PassL V
fallut V
goallut V
njoallut  V
nuollut V
lávlut V
duolbmut  V
goarbmut  V
lapmut V
unnut  V
átnut  V
ráhput V
geahpput  V
suohpput  V
doarrut V
goarrut V
goarrut V* Der/PassL V
čierrut V
orrut  V
molsut V
gassut V
bissut V
bossut V
ruossut V
guohtut V
báltut V
duostut V
vuohttut  V
seaivut V
doaivut V
goaivut V
goaivut V* Der/PassS V
skiivut V* Der/st V* Der/goahti V
doalvut V
doalvut V* Der/PassL V
doalvut V* Der/PassS V
čuorvut V
čuorvut V* Der/goahti V
čárvut V
leavvut V
neavvut V
rievvut V
divvut V
divvut V* Der/PassL V
livvut V
čuovvut V
njeazzut  V
gazzut V
čeagŋut V
riehčut V
jiekŋut V
dikšut V
speažžut  V
oažžut V
oažžut V* Der/h V** Der/PassL V
oažžut V* Der/PassL V
oažžut V* Der/goahti V
gohččut V
gohččut V* Der/PassL V
buođđut V
čuožžut V
náđđut V
gohccát V
vuoddját  V
vuoddját  V* Der/goahti V
cahkkát V
rahkkát V
čohkkát V
ballát V
eallát V
buollát V
gullát V
skihppát  V* Der/h V* Der/alla V
doarrát V
muitát V
soahttát  V
johttát V
johttát V* Der/goahti V
muohttát  V
skihččát  V
boršu  V