1 Num
10 Num
100 Num
1000-rehket N
10_000 Num
115 Num
116 Num
12 Num
15 Num
15/5 Num
1852 Num
1898 Num
1907 Num
1908 Num
2 Num
20 Num
25 Num
3 Num
30 Num
4 Num
40 Num
5 Num
50 Num
6 Num
7 Num
70 Num
8 Num
80 Num
9 Num
A N
Ameriika N
Andarassa N
Anne N
Bassi N
Beahkká-fáre N
Beardoeatnu N
Beardojohkagáddi N
Bieski N
Bihto N
Biret N
Bolnu N
Bossogohppi N
Bure N
Bure_Lávra N
Báhčajeagil N
Davánjunis N
Dobár N
Dommos N
Duortnosgáddi N
Durkkihanvárri N
Dálbma N
Eira N
Elle N
Giebbo-viellja N
Giebboduottar N
Gieppošduottar N
Gievrra N
Goa N
Goavka N
Goavka-Vulle N
Guovdageaidnu N
Gárasavvon N
Heanttut N
Hearrá N
Huika N
Hvoslef N
Háhpárándi N
Ingá N
Ipmil N
Ivgu N
Iŋgir N
J N
Jesus N
Johan N
Johkamohkki N
Jonne N
Jovnna N
Jovnna-váidni N
Jubonaš N
Juffu N
Juhkásjávri N
Kain N
Kistrand N
Kova N
Koven N
Kristus N
L N
Laestadius N
Luleju N
Lásse N
Lávra N
Lávra-gállis N
Mihkkal N
Mikkelsdotter N
Mollešjohka N
Mortu N
Máhtte N
Máret N
Márjjábeaivi N
Márjá N
Mávnos N
Mávnos-rohkki N
N N
Niillas N
Nirppihaskkahat N
Njoalpá N
Norga N
Nuorta-Ráisa N
Nuvtte N
Nuvtte-čeahci N
O N
Onnegeađgi N
Porsáŋgu N
Riihmagállis N
Rude-rohkki N
Ruoŧŧa N
Ruoššariika N
Ruvdos-Lásse N
Rávttasjávri N
Stáloguoika N
Stálojávregáddi N
Stálojávri N
Suopma N
Svonni N
Sáivajávri N
Sámieana N
Sápmi N
Sárá N
Thuri N
Utsi N
Vatnimajávri N
Vuollemearra N
Válbor N
addi A
addi N
addit V
addit V* Der/PassL V
addit V* Der/PassS V
agibeaivái Adv
agálaš A
ahki N
ahkit A
ahkit N
ahkitvuohta N
ahte CC
ahte CS
ain Adv
aivve Adv
aktanaga Adv
akto Adv
akšuvdna N
alasbuoidi N
albmi N
alit A
allagassii Adv
allagit Adv
allat A
aládas N
amas A
arvesuodji N
arvi N
arvit V
asehaš A
aski N
assái A
astat V
atnit V
atnit V* Der/PassL V
atnit V* Der/PassS V
atnu N
atnubivttas N
attáldat N
avohas N
ađa N
badjebealle N
badjegeahči N
badjegeappot Adv
badjel Adv
badjel Po
badjel Pr
badjelaččas Adv
badjelgeahččat V* Der/NomAg N
badjelis Adv
badjelis Pr
badjelmeari Adv
badjin Adv
badjugit Adv
badjálaga Adv
badjánit V
bahkkahuvvat V
bahta N
bahtaráigi N
bahtačoalli N
bahtit V
bahtit V* Der/NomAct N
bahui Adv
bahá A
bahá A* Der/at Adv
bahábut Adv
bahádahkki N
bahámusat Adv
bahás Adv
baháášši N
baika N
baikaráigi N
baikit V
baikkahallat V
baikkáhallat V
bajil Adv
bajil Po
bajil Pr
bajildus N
bajildusmuohta N
bajimussii Adv
bajit A
baján N
baján N* Der/Dimin N
bajás Adv
bajás Po
bajás_guvlui Adv
bakte Po
baldalit V
baldit V
baldit V* Der/PassS V
ballat V
ballat V* Der/goahti V
ballu N
ballát V
ballát V* Der/NomAct N
balva N
bargat V
barggahit V
barggahit V* Der/PassL V
bargosoarta N
bargu N
basadit V
basahit V* VAbess A
baski A
bassat V
bassat V* Der/PassL V
bassat V* Der/PassS V
bassebeaivi N
bassi N
bassit V* Der/PassS V
baste N
bastil A
bastit V
basttohuvvot V
bavssa N
bađabealle N
bađageahči N
beahceeana N
beahcerádji N
beahcet N
beahcevuovdi N
beahci N
beahttit V
beaivet Adv
beaivi N
beaivvadat N
beaivvebealle N
beaivvibealle N
beaivvis N
bealde Adv
bealde Po
bealde Pr
beale Po
beale Pr
bealkit V
bealle Adv
bealle N
beallegalmmas N
bealleheakkas Adv
bealleheggii Adv
bealleristtahas N
beallesurru N* Der/heapmi A
beallevuorru N
bealli N
beallji N
beallái Pr
beana N
beanagullan N
beanalihkku N
beanatgullan N
beara N
bearaš N
beare Adv
beargalat N
bearpmet N
beaska N
beassat V
beassat V* Der/st V
beassedolla N
beassegurpi N
beassemuoddá N
beassenárvi N
beassi N
beastit V
beatnatgiella N
beavdi N
beavrrit A
behtolaš A
belljes A
belohahkii Adv
besko N* Der/Dimin N
besset V
bessodat N
bi-bi-i Interj
bibel-direl-direl Interj
biddu N
bidjalit V
bidjat V
bidjat V* Der/PassL V
bidjat V* Der/PassS V
biebmat V
biebmat V* Der/NomAg N
biebmoráhkadeapmi N
biebmoáhpu N
biebmu N
biedju N
biegga N
bieggagaikkohat N
bieggavissir N
biellocizáš N
bielloheargi N
bielloáldu N
biellu N
biellui A
bierdna N
bierdna-Mihkkal N
bierdnabivdi N
bierggas N
bierggasriehpu N
biergobinná N
biergosuodji N
biergu N
biertnabivdi N
biertnabivdu N
biertnabátni N
biestit V
bievla N
bievlabovdna N
bievlagiđđa N
bievlaráigi N
bievlat V
bievllus A
bievvalvirgi N
bieđganit V
bieđganit V* A
bihcut V
bihkka N
bihkkadit V
bihtit V
bihttá N
biidnahuvvat V
biidnahuvvat V* Der/NomAct N
biidnu N
biiggáš N
biigá N
biinnidit V
biire N
bijahit V
bilkidit V
bilkidit V* Der/NomAct N
billahuvvat V
billistit V
binná N
birastit V* Der/alla V
birgehit V
birgemuš N
birget V
birget V* Der/NomAct N
biro N
birra Adv
birra Po
birra Pr
birralis Adv
birratbirra Adv
bismá N
bissehit V
bissostit V
bissu N
bissut V
bistit V
bisánahttit V
bisánit V
bisánit V* Der/NomAct N
biva V
bivastathádja N
bivastuvvat V
bivdi N
bivdit V
bivdit V* Der/PassL V
bivdogoansta N
bivdolihkku N
bivdooahppa N
bivdoolmmoš N
bivdoolmmái N
bivdoroggi N
bivdu N
bivttas N
bivval A
bivval N
bivvat V
bivvil A
biškut V
bišlága N
bižus N
boadnji N
boagustit V
boagán N
boahtimuš N
boahtit V
boaimmáš N
boalddihit V* Der/PassL V
boaldinmuorra N
boaldit V
boaldit V* Der/PassL V
boalvvir N
boareslágan A
boaresáigásaš A
boaris A
boarislágaš A
boarásmuvvat V
boasta N
boatkanaddat V
boatkanit V
boazoduovdda N
boazodávda N
boazoealát N
boazoeatnatvuohta N
boazogeahčči N
boazogárji N
boazolihkku N
boazomerken N
boazonjuovvamuš N
boazonjuovvan N
boazoreaidnu N
boazoreainnár N
boazovihki N
boazovuojeheaddji N
boazu N
boaššobealle N
boaššogeahči N
bodda N
bodnejiekŋa N
bodneskárta N
bodnevihki N
bodni N
bohcci N
bohccobiebmu N
bohccodákti N
bohccogorut N
bohccomielki N
bohccomiesenáhkki N
bohccomiessi N
bohcconáhkki N
bohccorábbi N
bohccosuotna N
bohccovarra N
bohccovarrajukca N
bohccovuodja N
bohccovuostá N
bohccočoarvi N
bohccočoavji N
bohrrat V* Der/d V
bohtaneapmi N
bohtanit V
bohttehit V
bohčin N
bohčináigi N
bohčit V
bohčit V* Der/muš N
bohčči N
bolsttar N
boradit V
borahallat V
borahit V
bordit V
borga N
borgat V
borgebeaska N
borgenáhkki N
borggiidit V
borgádit V
borralit V
borranboazu N
borranlustu N
borrat V
borrat V* Der/NomAct N
borrat V* Der/PassS V
borrevárri N
borri N
boršu V
borššodit V
boska N
bossut V
bostit V
bosádit V
botkenáigi N
botket V
botnjasit V
botnjat V
botnjat V* Der/PassL V
bovdna N
bovdnaoaivi N
bovdnái A
božistit V* Der/PassL V
boŋkit V
buhtis A
buktit V
buktit V* Der/PassL V
bullehit V
bullehit V* Der/PassL V
buoggi N
buogu N
buohta Po
buohta Pr
buohtalaga Adv
buoidda N
buoidi A
buoidi A* Der/at Adv
buoidi N
buoidut V
buokčat V
buolaš N
buollit V
buollán N
buollánviidni N
buollát V
buolva N
buolža N
buorebut Adv
buoremusat Adv
buoret Adv
buoridit V
buoridit V* Der/PassL V
buorre A
buorrelunddot A
buorri N
buorránit V
buorádallat V
buorástahttit V
buorástallat V
buoskkas N
buot Pron
buovvat V* Der/PassS V
buoza N
buođđut V
bures Adv
bures Interj
bustávva N
buvssat N
buvvánit V
buđđosuvvat V
bábir N
báddegeahči N
báddi N
bággi N
báhcahat N
báhcahit V
báhccat V
báhcilit V
báhcit V
báhkas A
báhkas N
báhkin N
báhkka N
báhkkanit V
báhkki N
báhppa N
báhtarit V
báhtarussii Adv
báhti N
báhčit V
báidnahuvvat V
báidnit V
báiki N
báiste N
báitit V* Der/PassS V
báktegaska N
báktehoallu N
báktelatnja N
bákteluoddaneapmi N
bákti N
bálda N
bálddalaga Adv
bálddas Adv
bálddas Po
bálddas Pr
báldii Po
bálgat V
bálggesráigi N
bálggis N
báljo Adv
bálkestit V
bálkestit V* Der/PassL V
bálkkodit V
bálkut V
bálká N
bálkáhit V
bállet V
bállosuotna N
bállu N
báltut V
bálvaleaddji N
bálvalit V
bálvvoseallu N
bálvá N
bánno N
bára N
bárbmoloddi N
bárbmu N
bárdnelaš N
bárdnelunta N
bárdnemánná N
bárdni N
bárgut V
bárket V* Der/PassL V
bárku N
bárra N
bárru N
bártnáš N
bátnegaska N
bátnevihki N
bátnevárka N
bátni N
bávkkihit V
bávččagahttit V
bávččagit V
bávččas A
bávččas N
bávččastit V
bážas A
caggat V
caggat V* Der/PassS V
cahkkehit V
cahkkát V
cakkadit V
cakkastit V
ceaggut Adv
ceavvedálvi N
ceavvejahki N
ceavvi N
cegget V* Der/PassL V
cibe N
ciellat V
ciellat V* Der/NomAct N
cirget V
cizáš N
coagis A
coggalit V
coggat V
coggat V* Der/PassL V
cummástallat V
cuoppu N
cuovkanit V
cuovkkas Adv
cuoŋu N
cuoŋudit V
cuvket V
cuvkit V* Der/PassL V
cábmit V
cábmit V* Der/NomAct N
cábmit V* Der/PassL V
cáhpat V* Der/PassL V
cápmáhallat V
dadjat V
dadjat V* Der/PassL V
dadjat V* Der/PassS V
dahe CC
dahege CC
dahje CC
dahkat V
dahkat V* Der/PassL V
dahkat V* Der/PassS V
dahtanaga Pron
dainna Adv
dainna_lágiin Adv
dainnago CS
dainnalágiin Adv
dakka Adv
dakkar Pron
dakkaviđe Adv
dakko Adv
dakkár Pron
dakkáraš A
dal Adv
dalle Adv
dalle_go CS
dan_botta_go CS
dan_dihte Adv
danin Adv
danin_go CS
danlágaš A
danne Adv
dansoarttat A
darfegoahti N
darfi N
darvánaddat V
darvánit V
das_go CS
dassá Adv
dassá_go CS
dasságo CS
dassážii_go CS
dassážiigo CS
dasto Adv
dat Pcle
dat Pron
datni N
davvebiegga N
davveeana N
davvieana N
davádatbiegga N
davás Adv
daŋas N
dađe Adv
de Adv
deaddalit V
deaddilit V
deaddit V
deaddu N
deaivat V
deaivil A
dearmomehtar N
dearppát N
dearvan Adv
dearvvamnuvvat V
dearvvas A
dearvvaslaš A
dearvvasmuvvat V
dearvvaš A
dearvvašvuohta N
deattašit V
deavdit V
deavččastit V
dego CS
deihe CC
deike Adv
dellet V
denne Adv
dennet Adv
didnu N
diehke Adv
diehtit V
diehttelas A
diehtti N
diehtu N
dieigat V
dieigečalbmi N
diele Adv
dienidit V
dievas A
dievdoolmmoš N
dievdoveahka N
dievdu N
dievva Adv
dievvat V
dievvá N
dieđus A
diggi N
diggot V* Der/d V
dihkket V
dihkket V* Der/NomAg N
dihkki N
dihte Po
dihttot V
diibmu N
diida N
diidaloddi N
diktit V
dikŋa N
dikšun N
dikšut V
dilihisvuohta N
dilli N
dimis A
dimistit V
dines N
dipmat V
direl-direl Interj
divga N
divodit V
divri N
divrras A
divvut V
divvut V* Der/PassL V
diŋga N
doadjalit V
doadjit V
doahkki N
doaimmahit V
doaimmahit V* Der/PassL V
doaivut V
doallat V
doallat V* Der/PassL V
doalvut V
doalvut V* Der/PassL V
doalvut V* Der/PassS V
doaresbealde Adv
doaresbeali Adv
doaresbeallái Adv
doaris N
doarridanreaisu N
doarridit V
doarru N
doarrunfáddá N
doarrut V
doarrádallat V
doarrát V
doavggus N
doavttir N
doavttirgoansta N
doaŋggas A
doddjot V
dohkket V
dohko Adv
dohkonaga Adv
dohppestallat V
dohppet V
dolastit V
dole Adv
dolgebolsttar N
dolgi N
dolin Adv
dolla N
dollabierggas N
dollacoggi N
dolladihkku N
dollagáddi N
dollasadji N
dollet V
dološ A
don Pron
doppe Adv
dorka N
dorvu N
dovdameahttun A
dovdat V
dovdat V* Der/goahti V
dovdot V
dovtta N
dubmet V
dubmet V* Der/PassL V
duddjot V
duhtat V
duhát Num
duihmi A
duktet V
duldet V
dulvi N
duohken Po
duohko Adv
duohkut V
duohkái Po
duohta A
duokŋas N
duolba N
duolbbas A
duolbmat V
duolbmut V
duoldat V
duoldat V* Der/goahti V
duollji N
duolmmastit V
duolvvas A
duopmu N
duorga N
duos Adv
duostat V
duostut V
duottar N
duottarjohka N
duovdda N
duovdda N* Der/Dimin N
duovli N
duođaštit V
duođaštus N
dustet V
dutkamuš N
dutkan N
dutkat V
dutkkon N
duššadit V
duššat V
dušše Adv
dušši N
dá Adv
dábálaš A
dádjadit V
dáhpi N
dáhpáhus N
dáhpáhuvvat V
dáhttu N
dáidit V
dáiga N
dáigi N
dáigá Adv
dáivvaš N
dákkár Pron
dáksta N
dáktebinnáš N
dákteseahkka N
dáktevuodja N
dákti N
dál Adv
dále Adv
dálga N
dálkemearka N
dálki N
dálkkas N
dálkkasgiehta N
dállu N
dálolaš A
dálolaš N
dáluorru N
dálvebierggas N
dálvebivttas N
dálvebodda N
dálveborranboazu N
dálvegálvu N
dálvejohtin N
dálveorohat N
dálvesuodji N
dálvet Adv
dálvi N
dáláš A
dáláš N
dánáigásaš A
dápmahuvvat V
dápmanahki N
dápmat V
dápmat V* Der/PassS V
dápmot N
dáppe Adv
dáppeorru N
dárbbašit V
dárbu N
dárkil A* Der/at Adv
dárogiella N
dárrolaš N
dás Adv
dásanaga Adv
dát Pron
dávda N
dávgenjuolla N
dávgi N
dávjá Adv
dávvir N
dáža N
eadneriehpu N
eadni N
eahkedis A
eahkedisveaigi N
eahket N
eahpejáhkku N
ealihit V
ealit N
ealitriehpu N
ealli N
eallin N
eallinaga Adv
eallisilba N
eallit V
eallu N
eallu N* Der/Dimin N
eallu N* Der/laš A
eallát V
ealáhat N
ealáhus N
ealáhusgeaidnu N
ealát N
eambbo Adv
eamit N
eana N
eanas A
eanas Adv
eanas Pron
eanaš A
eanebut Pron
eanemus Adv
eanet A
eanet Adv
earrosálbma N
earránaddat V
earuhit V
earálágaš A
easka Adv
eatnan N
eatnanbostta N
eatnanoassi N
eatnanvuoles A
eatnehat N
eatnogáddi N
eatnonjárga N
eatnu N
ein Adv
erenoamážit Adv
eret Adv
eretbeai-gaska N
eretbeaivi N
evangelium N
evre N
eŋgel N
fal Adv
falli A
falli A* Superl Der/at Adv
fallut V
fanahallat V
fanas N
fanasgeaidnu N
fargga Adv
farggamusat Adv
fas Adv
faskut V
faskut V* Der/PassL V
fasti A
fasti A* Der/at Adv
fastten Adv
fatnalit V
fatnat V
fearga N
fertet V
fertet V* Der/NomAct N
fertet V* Der/muš N
fiellu N
fierahallat V
fierahit V
fieraldahttit V
fierbmi N
fierra N
fierralit V
fierrat V
fiertu N
fiidnát Adv
fiinnis A
fillestit V
firtestit V
firtet V
fiskat A
fiskesdávda N
fiskkodit V
fuollat V
fuomášit V
fuomášit V* Der/PassL V
fuorrá N
furrošit V
fádarrforra N
fádnu N
fággi N
fággádallat V
fággádit V
fáhcca N
fáhkkestaga Adv
fákta N
fáktet V
fállat V
fálli N
fálskolaš A
fápmu N
fárppal N
fásti N
fávrrosorda N
fávru A
fávru N
fáŋga N
fáŋgavuohta N
ga-go-ga-go Interj
gaccastat N
gaccastit V* Der/PassL V
gahpir N
gahččat V
gaikkihit V
gaikkodit V
gaikodit V
gaikut V
gaikut V* Der/goahti V
gait Adv
gal Adv
galbmot V
gale Adv
galgat V
galle Adv
gallji A
gallát A
galmmas A
galmmas Adv
galmmas N
gantteštuvvat V
garas A
garas A* Comp Der/at Adv
garccastit V
garjá N
garra N
garrasit Adv
garrudit V
garrudit V* Der/PassL V
garvit V
gaska N
gaskabeailivva N
gaskabeaivi N
gaskageardán A
gaskaidja N
gaskaidjalivva N
gaskal Po
gaskan Adv
gaskan N
gaskan Po
gaskat Adv
gaskat V
gaskavuohta N
gaskii Adv
gaskii Po
gaskit V
gaskit V* Der/muš N
gaskka N
gaskkaráji Adv
gaskkas Adv
gaskkas N
gaskkas Po
gasku Po
gasku Pr
gassat A
gassut V
gazza N
gazzagaska N
gazzageahči N
gazzavuojaš N
gazzut V
gea Interj
geaffi A
geafi A
geafi N
geahnoheapme A
geahpas A
geahpas A* Comp Der/at Adv
geahpidit V
geahpis N
geahpput V
geahčastit V
geahči N
geahččaladdat V
geahččalit V
geahččalit V* Der/PassL V
geahččanbálká N
geahččat V
geahččat V* Der/PassL V
geahččat V* Der/PassS V
geahččoeallu N
geaidnu N
geampa N
geardde Adv
geardi N
geardni N
geargat V
gearpmaš N
geasašit V
geasehit V
geasehit V* Der/PassL V
geasis N
geassebierggas N
geassebivttas N
geassegahpir N
geassegálvu N
geasseniesti N
geasseorohat N
geasset Adv
geassi N
geassit Adv
geassit V
geassit V* Der/PassL V
geassástallat V
geatkebivdu N
geatki N
geavahit V
geavtit V
geavvat V
geažes Po
geađgegaska N
geađgeguorra N
geađgi N
geažis Po
gefot V
geinnodat N
gemodit V
geret N
gerget V
gessot V
gieddegeašgeret N
gieddegeašgálgu N
gieddi N
giegir N
giehka N
giehpa N
giehta N
giehtagávva N
giehtaruohtas N
giehtatbealli N
giehtaváimmus N
gieibmi N
gielddihit V
gieldit V
gieldu N
gielis N
gielistit V
giella N
giellat V
giellavealgu N
giepmejohka N
giera N
gierdat V
gierdat V* Der/goahti V
gieres N
gieresboazu N
gieresluodda N
gieresráidu N
gieris A
gieris N
giesahat N
giessat V
giessat V* Der/PassL V
giessat V* Der/l V
giessat V* Der/l V* Der/PassL V
gietkka N
gietkkagoahki N
gietkkamánná N
gievdneravda N
gievdnevuossi N
gievdnevuođđu N
gievdni N
gievra A
gievra A* Der/at Adv
gievra N
gievra-Mortu N
gieđavuolli N
gihli N
gihpu N
gii Pron
giige Pron
giikan N
giistalit V
giisá N
giitit V
giitu N
giivvis A
giivvisvuohta N
giksat V
gilga N
gillet V
gilli N
gilljut V
gilljut V* Der/goahti V
gilo N
gilobealli N
gilomehter N
giláš N
ginttal N
ginttaldálga N
girdilit V
girdit V
girji N
girjjat A
girjjatheargi N
girkobáiki N
girkoeana N
girkogilli N
girkogoahti N
girkomuoldu N
girkoreaisu N
girkoveahka N
girkovuoján N
girkoáhčči N
girku N
giron N
gistta N
gistu N
gitta Adv
gittalaga Adv
givssidit V
givvir N
giđaniesti N
gišvvardit V
giđđa N
giđđabargu N
giđđadálvi N
giđđailbmi N
giđđajiekŋačáhci N
giđđat Adv
go CS
go Qst Pcle
goabbat Pron
goabbil Adv
goabbá Pron
goahki N
goahtebargu N
goahtebáiki N
goahtegieres N
goahteráidu N
goahtesadji N
goahteuksaráigi N
goahti N
goaikkanas N
goaivu N
goaivut V
goaivut V* Der/PassS V
goallostit V* Der/alla V
goallut V
goalmmát A
goalmmátoassi N
goansta N
goappašagat Pron
goappašat A
goappašat Pron
goappil Adv
goarbmut V
goarjidit V
goarjunbáiki N
goarjut V
goarratvuohta N
goarrut V
goarrut V* Der/PassL V
goartacizáš N
goartil N
goartocizáš N
goartovárri N
goartálastit V
goartálastit V* Der/PassS V
goaruhit V* Der/PassL V
goas Adv
goase Adv
goaskin N
goasohas N
goassege Adv
goastat V
goaŧohisvihki N
goađut A
goaŧŧu N
goddalit V
goddenálli N
goddesarvvis N
goddesáhpán N
goddet V
goddečora N
goddi N
goddingálvu N
goddit V
goddit V* Der/PassL V
gohccát V
gohccát V* Der/muš N
gohcit V
gohpat V* Der/PassL V
gohppu N
gohčodit V
gohčodit V* Der/PassL V
gohčohallat V
gohču N
gohččot V
gohččut V
gohččut V* Der/PassL V
goikadit V
goikadit V* Der/PassL V
goikadit V* Der/alla V
goikat V
goikebiergu N
goikeeana N
goiket V
goikket N
goikkis A
goikkis N
goiku N
goit Pcle
goitge Adv
goitto Pcle
gokko Adv
gokčat V
gokčat V* Der/PassL V
gokčat V* Der/PassS V
gokčat V* Der/d V
golbma Num
goldnat V* Der/goahti V
golgangeaidnu N
golganreaisu N
golgat V
golgat V* Der/NomAct N
golgat V* Der/NomAg N
golgat V* Der/muš N
golggahallat V
golggahit V
golggahit V* Der/NomAct N
golggiidit V
golggohuvvat V
golgu N
gollat V
gollelasta N
gollemuorra N
golli N
golmmageardán A
golmmajahkásaš A
golmmas N
golmmasuorat A
gomuhit V
gonagas N
gopmulit V
gopmut Adv
goppos Adv
gordni N
gorka N
gorsa N
gorsagiera N
gorsaráigi N
gorttohallat V
gorut N
gorži N
gos Adv
gosa Adv
gosahat N
gossat V
got Adv
gottihit V* Der/PassL V
gottodas N
gottáhallat V
govabuolža N
govajávri N
govamuotki N
govavárri N
govdadit V
govdat A
govddoheapme A* Der/at Adv
govssáhallat V
gožža N
gožžabava N
goččahit V
gožžaoarri N
gožžaráhkku N
gođđat V
gožžat V
gođđu N
gráda N
guhkibui Adv
guhkibuidda Adv
guhkit Adv
guhkkat V
guhkki A
guhkkin Adv
guhkkodat N
guhkku N
guhká Adv
guhkás Adv
guhppet V* Der/PassL V
guhppet V* Der/muš N
guhte Pron
guhtege Pron
guhtet Pron
guhtta Num
gul Adv
gulahallat V
gulahit V
gulahit V* Der/PassL V
gulahusdoaibma N
gulahusgirji N
gulaskuddan N
guldaleaddji N
guldalit V
guldalit V* Der/adda V
gullan N
gullat V
gullet V
gullot V
gullu N* Der/laš A
gullát V
gumme N
gummehallat V
gumpe N
guoccat N
guoddit V
guoddit V* Der/NomAct N
guoddit V* Der/PassS V
guoddit V* Der/l V
guohca A
guohtun N
guohtunbáiki N
guohtuneana N
guohtut V
guoibmi N
guoibmi Pron
guoika N
guoirat V
guoirat V* Der/d V
guoirras A
guokkas A
guokte Num
guoldu N
guoleheapme A
guolga N
guolla N
guollasuotna N
guollavihki N
guollebivdu N
guollesieidi N
guollečoalli N
guollečoallunniibi N
guolli N
guolli N* Der/Dimin N
guolmmas N
guolmmasjáfu N
guomooaivi N
guonnamugga N
guoradit V
guoras Po
guorbmi N
guorrama N
guorrat V
guorus A
guoskat V
guoskat V* Der/d V
guoskkahit V
guossa N
guossagáhčči N
guossi N
guottahat N
guottašit V
guottehit V
guottehit V* Der/PassL V
guottet N
guottetbáiki N
guottetgoahtesadji N
guottetáigi N
guottihit V
guottihit V* Der/PassL V
guovddat N
guovlu N
guovssat N
guovssogeahči N
guovssogeažis Adv
guovssolivat N
guovssolivva N
guovssovuodjunlivva N
guovssu N
guovttegeardán A
guovttejahkásaš A
guovtteávjjot A
guovttis N
guovža N
guovžabivdi N
guovžagoddi N
guovžžabátni N
guođohanáigi N
guođohit V
guođostahttit V
guođđit V
guođđit V* Der/PassL V
guođđit V* Der/l V
gurbmá N
gurgalit V
gurpat V
gurra N
gurrii Po
gurut A
gusavuodja N
gussa N
gutna N
guvlui Po
guđajahkásaš A
guđodit V
gáddi N
gáfet N
gáffe N
gáffevuoššat V* Der/muš N
gággat V
gáhkket V
gáhkkor N
gáhkku N
gáhkut V
gáibi N
gáibidit V
gáica N
gáiccadákti N
gáidat V
gáisá N
gákci N
gákkastit V* Der/ahtti V
gákkis N
gákti N
gálbbenjunni N
gálbi N
gáldnat V
gálgat V
gálggadit V* Der/eamoš N
gállit V
gállobealle N
gálus A
gálvoseahkka N
gálvu N
gáma N
gámas N
gámmir N
gárdi N
gárdin N
gárgidit V
gárji N
gárrat V
gárrat V* Der/PassL V
gárremiidda Adv
gárrenolmmoš N
gárvodit V
gárvvuhit V
gárvvuhit V* Der/PassL V
gárži A
gáskit V
gáskit V* Der/PassL V
gáskit V* Der/PassS V
gáskkašit V
gáskkestit V
gáskkiidit V
gáskkistit V
gáskkáhallat V
gávdnanášši N
gávdnat V
gávdnat V* Der/PassL V
gávdnot V
gávnnadit V
gávnnahallat V
gávnnahit V
gávnniidgieres N
gávnnit N
gávpebáiki N
gávpeolmmoš N
gávpeolmmái N
gávpot N
gávvil A
gáđaštit V
gáŋga N
haga Po
haksit V
harccastit V
harcet V
headjaattáldat N
headjadoallu N
headjaguossi N
headjaviidni N
headju A
headju A* AttrCmp Der/oaivvat A
headju A* Der/at Adv
headju N
headjut V
heagga N
heaggabivdin N
heaggabivdingoansta N
heahpanit V
heahti N
heaigu N
heaitit V
heajastallat V
heajat N
heakkaheahtahaš N
heakkaheahti N
heakkalaš A
heakkariidu N
heakkavárra N
heargebiebmu N
heargeeallu N
heargenoađđi N
heargeriehpu N
heargi N
hearrá N
hearva N
hearvabággi N
heasta N
heaŋggastit V* Der/PassL V
heaŋgut V* Der/PassS V
heidnet V
heittot A
heittot N
helbmo N
helvet N
herggon N
hervet V* Der/PassL V
hilbat A
hilbessorta N
hilla N
hipmu N
hivástahttit V
ho-ho Interj
hoahkat V
hoahppu N
hoahpubut Adv
hoahpus Adv
hoavridit V
hohccalit V
hohpi A
hoigadit V
holga N
holve N
hui Adv
huikit V
huikkahit V
huikkihit V
huiskkuhit V
humahallat V
huollat V
huomáhit V
hupma N
hupmat V
huškut V* Der/PassL V
hádja N
hága N
háhkat V
háhppehit V
háhppil A
háhpárahttit V
háikit V* Der/NomAg N
hálbi A
hálddahus N
háldeáhkku N
háldi N
háliidit V
háliidit V* Der/goahti V
hállehus N
hállu N
hánis A
hápma N
hápmi N
hárddašit V
hárddis A
hárdu N
hárri N
hárve Adv
háskat V
hávdda N
hávddodit V
hávdebáiki N
hávdi N
hávdut V
hávdádit V
hávdádit V* Der/PassL V
hávga N
hávka N
hávkat V
hávla N
hávski A
hávskkes A
hávvarrievdna N
hávvedálkkas N
hávvi N
idja N
idjaduvvat V
idjareainnár N
ieš Pron
iešguhtege Pron
iežá Pron
iežá_ládje Adv
iežálágaš A
iežásorttat A
ihkku Adv
ihtit V
ihttohallat V
ihttohallat V* Der/NomAct N
ii V
ijabealle N
ila Adv
ilbmesoarta N
ilbmečeahppi N
ilbmi N
illudit V
illá Adv
ilmmuhit V
ilmmá Adv
ilolaš A
imaš A
imaštit V
instrumeanta N
ipmilmeahttunvuohta N
ipmirdit V
ipmirdit V* Der/PassL V
ipmárdus N
irggástallat V
irgi N
isit N
iskat V
iđedis Adv
iđedisguovssu N
iđedisgáffe N
iđedismális N* Der/Dimin N
iđedisveaigi N
iđihit V
iđit N
j ABBR Gen @X
ja CC
jagáš A
jahki N
jahkásaš A
jalgat A
jalla A
jalla A* Der/at Adv
jallodat N
jamás Adv
japmat V
jassarovvi N
jeagadit V
jeagelrádji N
jeaggi N
jeagil N
jeagildit V
jeahkit V
jearadit V
jearrat V
jearrat V* Der/muš N
jiehkki N
jiehtanas N
jiektavihki N
jiekŋa N
jiekŋajávri N
jiekŋut V
jiellat N
jienahuvvat V
jienádit V
jierbmenieida N
jierbmeolmmoš N
jierbmi N
jieska N
jietna N
jietnadit V
jievja N
jo Adv
joavdelas A
joavku N
joavku N* Der/Dimin N
jogaš N
jogašskálvi N
johka N
johkagorsa N
johkagáddi N
johkaráigi N
johkačáhcegeađgi N
johtil A
johtilit Adv
johtin N
johtingeaidnu N
johtinmátki N
johtit V
johtit V* Der/PassL V
johtit V* Der/PassS V
johtit V* Der/muš N
johtolat N
johttán N
johttánáigi N
johttát V
johttát V* Der/NomAct N
johttát V* Der/goahti V
johttát V* Der/muš N
joksat V
jorahallat V
jorahit V
jorbadassii Adv
jorbbas A
jorddamovra N
jorgalit V
jorgalit V* Der/PassL V
jorggihit V
jorggiidit V
jorggohallat V
jorggáhallat V
jorrat V
jos CS
jovssahallat V
jođihit V
jođáhat N
jođáhatráigi N
jugaheapmi N
jugahit V
jugahit V* Der/PassL V
jugistit V
jugus N
jugástallat V
jugástallat V* Der/goahti V
juhkat V
juhkat V* Der/PassL V
juhkki A
jukca N
juo Adv
juoga Pron
juogo Adv
juohke Pron
juohkehaš Pron
juohkelágaš A
juohkesoarttat A
juohkit V
juohkit V* Der/PassL V
juoigan N
juoigat V
juoigat V* Der/muš N
juoiggadit V
juoiggadit V* Der/goahti V
juoiggastit V
juoigi N
juoksat V
juolgedákti N
juolgegaska N
juolgelađas N
juolgeláhpi N
juolgesuodji N
juolgesuotna N
juolgevuođđu N
juolggeheapme A
juolgi N
juomitbealli N
juopmomielkečáhci N
juopmomielki N
juopmonoađđi N
juopmočoaggi N
juopmu N
juorrovuoláš N
juovlabassi N
juovllat N
juovssahit V
juovva N
jur Adv
jura Adv
jurdda N
jurddašit V
jurddašit V* Der/goahti V
jurra N
juste Adv
já Interj
jábmi N
jáffu N
jáffut N
jáfu N
jáhkihit V
jáhkkit V
jáhkku N
jállu A
jállu A* Comp Der/at Adv
jámas A
jámas Adv
jámestit V
jámet N
jámihit V* Der/alla V
jámálgaddanvihki N
jámálgit V
jándor N
jápmin N
jápmindávda N
jápminhávvi N
jápminsadji N
jápmit V
jápmit V* VAbess A
jápmán A
jávkat V
jávkkohahkii Adv
jávregaska N
jávrenjárga N
jávri N
jávrráš N
komendit V
komendit V* Der/PassL V
konjáhte N
ladju N
ladni N
lagabui Adv
lagabuidda Adv
lagabus Adv
lagadit V
lagamus A
lagamus N
lagat Adv
lahka Adv
lahka Po
lahka Pr
lahkalaga Adv
lahkasat N
lahkki N
lahkosat N
lahppu N
laiganit V
lapmut V
lasi Adv
lasidit V
laskkiidanvihki N
laskkiidit V* Der/ahtti V
lassi A
lassi N
lassánit V
lasta N
latnjat V
lađas N
lađasvihki N
leahki N
leahppi N
leahpu N
leaika N
leaikasit V
leambbat N
leansmánni N
leat V
leavssus N
leavvi A
leavvut V
leikestit V
leiket V
liegganit V
liekkadallat V
liekkadit V
liekkas A
liekkas N
liepma N
ligget V
lihkadit V
lihkahallat V
lihkahus N
lihkastahttit V
lihkastahttit V* Der/PassL V
lihkkasit V
lihkkat V
lihkku N
lihkoheapme A
lihkohuvvat V
lihkolaš A
lihttegieres N
lihtti N
lihttu N
liidni N
liigeheargi N
liigeolmmoš N
liiggás Adv
liikebivttas N
liiki N
liikká Adv
liikot V
livat N
livodit V
livva N
livvabodda N
livvadanáigi N
livvadit V
livvadit V* Der/ahtti V
livvasadji N
livvaáigi N
livvut V
livzávihki N
liđbmat A
loahpas Adv
loahppa N
loaidu N
loaktit V
loavdda N
loddebivdu N
loddehápmi N
loddemoahti N
loddi N
lodji A
lodnjes-Elle N
logahit V
logenáriid Adv
logi Num
logievre N
logijahkásaš A
logus N
lohkameahttun A
lohkat V
lohkat V* Der/PassL V
lohkat V* Der/PassS V
lohkkegieres N
lohkkegiisá N
lohkki N
lohpi N
lohpidit V
lohpidit V* Der/PassL V
lohppet V
lohpádus N
lokta N
loktaláhtti N
loktanit V
loktasii Adv
loktasis Adv
loktet V
lonuhit V
lonuhit V* Der/PassL V
lonuhusheargi N
lonuhusvuoján N
lossat A
lottáš N
luddet V
luhkka N
luhtte Po
luhčadávda N
luksa Adv
lulde Adv
lullebealde Adv
lullebeallá Adv
lullegeažis Adv
lullelii Adv
lulligeaži N
lullisápmi N
lullivuovdi N
lulás Adv
lunddolaš A
lunta-Andarassa N
luodda N
luoddaguorra N
luoddaneapmi N
luoddanit V
luoddaráigge Adv
luoddavuođđu N
luoddut V
luodjut V
luohkká N
luohkkámiehtálat N
luohpat V
luohti N
luoitalanbáiki N
luoitalansadji N
luoitalit V
luoitilit V
luoitit V
luoitit V* Der/PassL V
luoitit V* Der/PassS V
luonddogáhppálat N
luondu N
luoppal N* Der/Dimin N
luovas N
luovaseallu N
luovos A
luovos Adv
luovosmánná N
luovosvuoji Adv
luovus A
luovvanit V
luovvat V* Der/h V** Der/PassL V
luovvi N
luođđa N
luođđadiehtti N
luođđagii Adv
lusa Po
luvra N
luvvadit V
luđet V* Der/PassL V
láddelaš A
láddelaš N
láddi N
ládje Adv
ládje Po
ládju N
lága N
láhji N* Der/laš A
láhka N
láhkaolmmái N
láhki N
láhpi N
láhppit V
láhppot V
láhttadit V
láhttet V
láhtti N
láibi N* Der/laš A
láidesteaddji N
láidestit V
láidet V
láigebáddi N
láigi N
láiki A
láiki A* Comp Der/at Adv
láirelihtti N
láse N
láse N* Der/Dimin N
látteeallin N
látteluondu N
lávet V
lávka N
lávlu N
lávlun N
lávlut V
lávvi N
lávvu N
lávžegeahči N
lávžegihppu N
lávži N
láđđebinná N* Der/Dimin N
láđđegákti N
láđđi G3 USE/NG N
láđđi N
maid Adv
maiddá Adv
maiddái Adv
majáva N
makkár Pron
man Adv
man_ládje Adv
manadit V
mangelágaš A
manin Adv
manjibut N
manna N
mannan N
mannat V
manne Adv
manni A
manni N
mannji A
mannji N
mannu N
massit V
mastadit V
mastat V
mastat V* Der/l V
masttadit V
mat Pcle
mađe Adv
mađe Po
maŋil Adv
maŋimus Adv
maŋimussii Adv
maŋimustá Adv
maŋimuš Adv
maŋis Po
maŋit A
maŋás Adv
maŋás_guvlui Adv
maŋásbahta N
maŋážassii Adv
maŋŋejuolgi N
maŋŋel Adv
maŋŋel Po
maŋŋel Pr
maŋŋelaš Adv
maŋŋelažžii Adv
maŋŋelis Adv
maŋŋi N
maŋŋil_go CS
maŋŋit A
maŋŋit Adv
maŋŋái Po
maŋŋálaga Adv
meaddel Pr
meaddil Adv
meahcceboazu N
meahcceáiti N
meahccečora N
meahcci N
meahciealli N
meahcieallin N
mearariika N
mearavuoiddas N
mearka N
mearkkalaš A
mearkut V
mearra N
mearragáddi N
mearragát-várri N
mearraolmmoš N
mearraolmmái N
mearraorda N
mearravuovdi N
mearravárri N
mearre N
mearri N
meavrresgárri N
meađđen N
merket V
merket V* Der/PassL V
merkkohat N
messet N
miehkki N
miehtegeavvan N
miehtegieđageavat N
miehtá Po
miehtá Pr
mielas Po
mielddistit V
mielde Adv
mielde Po
mielga N
mielki N
mielkkas A
miella N
miellaváillat A
mierká N
mieskat V
mieskkas A
miesseáldu N
miessi N
miessi N* Der/Dimin N
miestta N
mieđábealde Adv
mieđábeale Adv
mihcamáridja N
mihkkege Pron
mihtidit V
mii Adv
mii Pron
mii_nu Pron
miige Pron
miila N
miinai Pron
millengoansta N
millimehtar N
mirko N
mirkobivdu N
moadde Num
moaddelogi Num
moarsi N
mohkkeluodda N
mohkki N
mohkkái A
molsut V
monni N
moraš N
moraštit V
moraštit V* Der/NomAct N
moriidit V
moskkus A
mot Adv
muddu N
muhtin Pron
muhto CC
muhttit V
muhtumin Adv
muhtun Pron
muitalit V
muitalit V* Der/PassL V
muitalit V* Der/eamoš N
muitalus N
muitingoansta N
muitit V
muitu N
muitát V
mun Pron
muoddá N
muoddá-áddjá N
muoddááddjá N
muohta N
muohtaborga N
muohtadálki N
muohtaguoldu N
muohtaoakti N
muohtaroggi N
muohtasuovva N
muohtavielgat A
muohtavárri N
muohtti N
muohttit V
muohttát V
muohtu N
muorjedaŋas N
muorji N
muorra N
muorrabáiki N
muorrafiidnu N
muorrageahči N
muorragiera N
muorragárri N
muorramieskadit V* A
muorranorki N
muorranávli N
muorraoaksi N
muorrarádji N
muorrašládja N
muorračuohpahat N
murkodálki N
murret V
muttát A
muđui Adv
máddu N
mádjit N
máhcahit V
máhccat V
máhkan N
máhttit V
máilbmi N
máilmmiálgosaš A
máinnas N
máinnašit V* Der/PassL V
máistit V
máisttašit V
máksit V
máksu N
mális N
málistit V
málistit V* Der/PassL V
málle N
málli N
máltit V
mánidit V
mánnat V
mánnelaš N
mánnelašveahka N
mánnu N
mánná N
mánnálaš A
mánnáolmmoš N
mánnáriehpu N
mánnáseaŋga N
márfebuoidi N
márfi N
márkan N
márkanáigi N
másealgi N
mátki N
mátkkoštit V
mátta N
máŋga Num
máŋgga_ládje Adv
máŋggafearggat A
máŋggalágaš A
máŋggas N
máđidja N
máŧoheapme A
máŧolaš A
na Pcle
nagadit V
nagir N
nahkat V
nai Pcle
nala Adv
nala Po
nala Pr
nalaguoddi N
nalde Adv
nalde Po
namahit V* Der/PassL V
namalassii Adv
namma N
nammaláhppu N
nammamolsut V* Der/muš N
nana Interj
nanus A
navildit V* Der/PassL V
navválit V
neahti N
nealgegiđđa N
nealgejahki N
nealgi N
nealgudit V
nealgut V
neavri N
neavvut V
niegadit V
niehku N
nieida N
nieidamánná N
nieiddaš N
nierra N
niesti N
niibenjunni N
niibi N
nirpi N
niskegohpi N
niskesuotna N
niski N
nisoolmmoš N
nisoveahka N
nisu N
nivssat N
njamadit V
njamahit V
njamistit V
njammat V
njammat V* Der/PassL V
njavvet V
njeaiga Po
njealjejahkásaš A
njealját A
njeallje Num
njeallječiehka N
njeazzut V
njielastit V
njiellat V
njiellu N
njieládit V
njiskun N
njoahci A
njoallut V
njoammil N
njoarostanmearri N
njoarostit V
njoarrat V
njohcut V* Der/NomAct N
njolggi Adv
njolggiidit V
njolgi N
njorostallat V
njorrestit V
njorret V
njorret V* Der/PassL V
njuiket V
njuikut V
njulget V* Der/PassL V
njunnegeahči N
njunneráigi N
njunnes A
njunnevihki N
njunni N
njuolga Adv
njuolgat A
njuolgat V
njuolla N
njuollalapmut V* Der/NomAg N
njuorahat A
njuoratmánná N
njuorjovuopmegiera N
njuoskadit V
njuoskat V
njuoskkas A
njuovadit V
njuovvat V
njuovvat V* Der/PassL V
njuovvat V* Der/PassS V
njuovčča N
njurgut V
njuvdit V* Der/PassL V
njáhcu N
njáhkat V
njálbmeráigi N
njálbmi N
njálggat A
njálla N
njálmmegeahči N
njám Interj
njávgit V
njávkat V
njázudit V
no Pcle
noaiddes A
noaiddástallat V
noaidebierggas N
noaidebijat N
noaidegoansta N
noaideloddi N
noaidi N
noaidut V
noađđeráidu N
noađđi N
nohkadit V
nohkat V
nohkkadit V
nohkkanbáiki N
nohkkandilli N
nohkkansadji N
nohkkat V
nohkkat V* Der/NomAct N
nohkkat V* Der/muš N
noiddohallat V
nordahuvvat V
norgalaš A
norgalaš N
nu Adv
nu_ahte CS
nubbi A
nubbi Pron
nugo CS
nuohtti N
nuollat V
nuollut V
nuorra A
nuorra N
nuortadavvečiehka N
nuortageahči N
nuortan Adv
nuortasápmi N
nuorttabealde Adv
nuorttabealde Pr
nuorttabeale Po
nuorttabeallái Pr
nuorttas Adv
nuoski A
nuppe_ládje Adv
nuppos Adv
nuppádis Adv
ná Adv
náhkkebivttas N
náhkkelatnja N
náhkkeseahkka N
náhkki N
náhpečoalli N
náhpi N
náitalanáigi N
náitalit V
náitalusášši N
nálli N
nárri N
nástealbmi N
násti N
návdebivdi N
návdebivdu N
návdeluodda N
návdevalvi N
návdečivga N
návdi N
návllis N* Der/Dimin N
náđđut V
oabbá N
oadjut V
oaffaruš N
oaffarušgoansta N
oaffarušnoaidi N
oaffaruššat V
oaffaruššat V* Der/PassS V
oaggut V
oaguhit V
oahpahit V
oahpis A
oahpis N
oahpistit V
oahppa N
oahppameahttun A
oahppanáigi N
oahppat V
oahpásmuvvat V
oahpástuvvat V
oaidnit V
oaidnit V* Der/PassL V
oainnáhallat V
oaivebávččas N
oaivebávččasvarra N
oaivegeahči N
oaiveluttohat N
oaivevihki N
oaivevuokta N
oaivevuorra N
oaiveášši N
oaivi N
oaivveheapme A
oaivvevuolli N
oaksi N
oalgi N
oaloldákti N
oalul N
oamastit V
oamedovdu N
oapmi N
oarjjabealde Adv
oarjjabealde Pr
oarjjás Adv
oarri N
oassi N
oassil N
oastit V
oađđit V
oažžun N
oažžunmearri N
oažžunsadji N
oažžut V
oažžut V* Der/PassL V
oažžut V* Der/goahti V
oažžut V* Der/h V** Der/PassL V
oba Adv
obbot V
odne Adv
ogohahttalit V
ogohallat V
ohca N
ohcat V
ohcat V* Der/PassL V
oidnosii Adv
oidnosis Adv
oidnot V
okta Num
oktage Pron
oktan Adv
oktanaga Adv
oktasaš A
okte Adv
oktii Adv
okto Adv
olbmorumaš N
olgešbeale Adv
olgešbeale Pr
olggobealde Adv
olggobealde Pr
olggobeale Adv
olggobeale Po
olggobeallái Pr
olggos Adv
olggul Adv
olggumuš A
olggut A
olgolii Adv
olgun Adv
olis Po
olle N
ollenge Adv
ollet V
olli N
ollis A
ollit V
ollosat Pron
ollu Adv
ollus Pron
ollásii Adv
olmmoš N
olmmošbuolva N
olmmošhámat A
olmmošsohka N
olmmái N
olu A
olu A* AttrCmp Der/sorttat A
olu Adv
olu Pron
olulágaš A
olus Adv
olus Pron
olámearis Adv
opmodat N
oppahatvihki N
oppas N
orda N
ordarádji N
ordavuopmi N
orodit V
orohat N
orronbáiki N
orrot V
orru N
orrunsadji N
orrut V
orrut V* Der/muš N
ortnet N
ovcci Num
ovccis N
ovccát A
ovdajuolgi N
ovdal Adv
ovdal Po
ovdal Pr
ovdal_go CS
ovdalaš A
ovdalgo CS
ovdalii Adv
ovdalis Adv
ovdamanni N
ovdamearka N
ovdan Adv
ovddal Adv
ovddal Po
ovddas N
ovddas Po
ovddasolmmái N
ovddimus Adv
ovddimuš A
ovddit A
ovddos Adv
ovddos_guvlui Adv
ovdii Po
ovtta Adv
ovtta Pron
ovtta_ládje Adv
ovttajahkásaš A
ovttalágaš A
ovttas Adv
ovttat Pron
ovttatmanos Adv
ođas A
ođđasis Adv
oččodit V
persovdna N
poršuvdna N
rabas A
rabas Adv
rabastit V
rabihit V
raddeleahppi N
raddevigat A
raddevihki N
raddi N
ragahit V
ragat N
ragatbáiki N
ragatgoahtesadji N
ragatáigi N
rahkat V
rahkat V* Der/NomAct N
rahkkát V
rahpasit V
rahpat V
rahppot V
rahtasit V
raksa N
rastá Adv
rastá Po
rastá Pr
ravda N
ravgat V
ravget V
ravggadit V
ravgut V* Der/h V** Der/PassL V
reahkkinláhka N
reahpen N
reahpenráigi N
reaidnoeallu N
reaidnu N
reainnidit V
reainnidit V* Der/NomAct N
reainnár N
reaisu N
reaŋga N
rehelaš A
rehelaš A* Der/at Adv
rehkenastit V
rehkenastit V* Der/PassL V
rehket N
reitot V
reitot V* Der/NomAct N
ribadit V
rieban N
riebanbivdu N
riebangolli N
riegádahttit V
riegádit V
riehtis N
riehčut V
riekta A
riekta Adv
rievdan N
rievdat V
rievddadit V
rievddalmas N
rievdna N
rievidit V
rievssat N
rievssatbivdi N
rievssatborri N
rievvut V
rievvut V* Der/NomAct N
riggi N
riggodat N
riggut V
rihccecubbohápmu N
rihccecuoppu N
rihkkut V
rihkus N
rihpat N
rihpat V
rihppaskuvla N
rihtá N
riidalit V
riidet V
riidi N
riidoáigi N
riidu N
riidái A
riika N
riikkarádji N
rikkis A
rikkis N
riska N
risset V
rissi N
rista N
ristet V
risttagas A
risttahas N
risttalašvuohta N
ristáhčči N
rišša N
riššagárri N
roahkkat A
roahkkat A* Comp Der/at Adv
roahkkat V
roahkkatvuohta N
roahkuhit V
roaski N
roaŋkesuorbma N
roaŋkečielgi N
roaŋkkas A
roggat V
roggat V* Der/PassL V
roggi N
rohkadallat V
rohkadus N
rohkkáhit V
rohttasit V
rohttet V
rohtu N
rokkagit V
rokkastit V* Der/alla V
romma N
roski N
rovvi N
rožus A
ruddut V
rudni N
ruhta N
ruhtaráigi N
ruhtačiehká N
ruksesmiesenáhkki N
rukta N
ruktačoarvi N
rulláláigi N
rumaš N
rumašvarrasuotna N
ruobbi N
ruobbudit V
ruobbut V
ruodnovihki N
ruodnu N
ruohtadit V
ruohtastit V
ruohttabeaivi N
ruohttaeahket N
ruohttat V
ruohttat V* Der/NomAct N
ruoksat A
ruoksi N
ruoktot Adv
ruomas N
ruoná A
ruossut V
ruosta N
ruosttas A
ruovdebohcci N
ruovdebáiste N
ruovdediehtti N
ruovdegobbá N
ruovdelapmut V* Der/NomAg N
ruovdelohti N
ruovderaŧŧi N
ruovdesáiti N
ruovdi N
ruovdádit V
ruovgat V
ruovgat V* Der/NomAct N
ruovggadit V
ruovji N
ruovttoguovlu N
ruoškkas N
ruošša N
ruoššačuhti N
ruoššačuohti N
ruoŧŧelaš N
ruođđi N
rusta N
ruvderássi N
ruvdna N
ruvgalit V* A
ruvnnaskuvla N
ruvvedit V
ruvvedit V* Der/NomAct N
ruvvet V
ruvvet V* Der/NomAg N
ruvvet V* Der/PassL V
ruvvet V* Der/muš N
rábastit V
rábbi N
rábmá N
rádjai Po
rádjat V
rádji N
rádná N
ráfehisvuohta N
ráfehuhttit V
ráfehuvvat V
ráfi N
rágalunddot A
ráhkadeapmi N
ráhkadit V
ráhkadit V* Der/PassL V
ráhkis A
ráhkis A* AttrCmp Der/lunddot A
ráhkistit V
ráhkisvuohta N
ráhkkanit V
ráhkká N
ráhkut V
ráhpis A
ráhput V
ráhtat V
ráibmat V
ráidoheargi N
ráidu N
ráigedákti N
ráigi N
ráimmahallat V
ráinnas A
ráiski N
ráje Po
rájes Po
ráji Po
rájis Po
ráksá N
rámbi N
rámidit V
rámmát N
rámmátlohkki N
ránis A
rápma N
rásseeana N
rássevággi N* Der/Dimin N
rássi N
rássái A
rátkit V
rátkit V* Der/NomAg N
rátkit V* Der/h V* Der/PassL V
rátkka N
rátkkagoansta N
rátkkašit V
ráttas A
rávdu N
rávki N
rávvejaččat N
ráđasárpu N
ráŋggáštit V* Der/PassL V
ráŋggáštus N
ráđiidit V* Der/PassL V
ráđđi N
sabet N
saddit V
sadjanit V
sadji N
sadjit V
sadjái Po
sahkkehit V
sahte Adv
sahteolmmoš N
sajis Adv
sajis Po
sakka Adv
sakŋidit V
salla N
sarkajako N
sarvva N
sarvvabeana N
sarvvabivddus N
sarvvabivdu N
sarvvis N
sarvvis N* Der/Dimin N
satnjasat A
savkkus N
savvot V
seaggi A
seaguhit V
seaguhit V* Der/PassL V
seahkanit V
seahkanus N
seahki N
seahká Adv
seahká Po
seahkálaga Adv
seaibemátta N
seaibi N
seaidni N
seaivut V
seakteruovddit N
seakti N
sealgevihki N
sealggebealde Adv
sealggális A
sealgi N
sealvi A
seammalágaš A
seammá Adv
seammá Pron
seammá_ládje Adv
seammálágaš A
seammálági Adv
searvebinná N
searveeallu N
searvegoddi N
searvelahkki N
seatnadit V
seatnadit V* Der/meahttun A
seatnat V
seavdnjat A
seavdnjat N
seavdnjatvuohta N
seaŋga N
seaŋganisu N
seaŋáš N
seaŋášmuohta N
segohus N
selehit V* Der/PassL V
sevnnjodit V
sevnnjodit V* Der/goahti V
siedja N
siedjudit V
siedjut V
sieidi N
siekti N
siellu N
siepman N
sierra A
sieđga N
sihtat V
sihtat V* Der/goahti V
siida N
siidaguimmiiguoibmi N
siidaguoibmi N
siidu N
siivonieida N
siivu N
siivui A
siivvubut Adv
siivvut Adv
siktet V* Der/st V
silba N
silbaboagán N
silbaboallu N
silbaguolga N
silbaniibi N* Der/Dimin N
silbarisku N
silbaruhta N
sildnalit V
silkegahpir N
silkeliidni N
silkenjávvi N
sirddagaska N
sirdit V
sirdit V* Der/PassS V
sirdit V* Der/l V
sisa Adv
sisa Po
sisa_guvlui Adv
sisdoallu N
siskelaš Adv
siskiluš N
siskkobealde Adv
siskkobealde Po
siskkobealde Pr
siskkobeale Pr
siskkobealle N
sistat V
siste Adv
siste Po
sistebáddi N
sistemuoddá N
sisti N
sisvihki N
sivalaš A
sivas Po
sivdnidit V
sivdnidit V* Der/PassL V
sivdnádus N
sivva N
sivvu N
skeaikit V
skealbma N
skibahit V
skibas A
skibasvuohta N
skierbmá A
skierbmá N
skierrenjaskkas N
skierri N
skihkka N
skihpalaš A
skihpat V
skihppát V* Der/h V* Der/alla V
skihčči N
skihččát V
skiivut V* Der/st V* Der/goahti V
skillat V
skire N
skoallat V
skoađas N
skohpalastit V* Der/NomAct N
skuohppu N* Der/Dimin N
skuolfi N
skuolljut V
skuvla N
skuvllagurse N
skáhtta N
skáhttobuolža N
skáhttovuopmi N
skálveluohkká N
skálvi N
skávžá N
smiergit V
smáhkiidit V
smáhkkomuorra N
smáiti A
smávis A
snealkut V
snelket V
snielut N
snuggat V* Der/muš N
soabadit V
soabalaš A* Der/at Adv
soabat N
soabbegeahči N
soabbi N
soadjedolgi N
soadji N
soagŋu N
soahkebáhkki N
soahkegiera N
soahkegunaigutna N
soahkemuorra N
soahkemáihli N
soahkeoaksi N
soahkerissi N
soahkevuovdi N
soahki N
soahkil Adv
soahpat V
soahtat V
soahtebierggas N
soahtehearrá N
soahteolmmoš N
soahteveahka N
soahti N
soahttát V
soaimmadit V
soaitit V
soajat N
soames Pron
soameslágaš A
soamis Pron
soarta N
soarvi N
soavlečáhci N
soavli N
soađis N
sodjalit V
sodjat V* Der/goahti V
sohka N
sohkar N
sojadit V
sojahit V
sojahit V* Der/PassL V
sojaldahttit V
sokčat V
son Pcle
son Pron
sorbmahuvvat V
sorbmanit V
sorbmebáiki N
sorbmet V
sorbmet V* Der/PassL V
sorbmešládja N
sorbmi N
sorrasit V
sorreáldu N
sorri N
sorrot V
sorta N
sorttat N
sotnabeaivi N
spahkáoaivi N
spanu A
sparru N
speadjat V
speadjár N
speažžut V
spellet V
spežžet V
spiddut V
spiralvihki N
spoahkas N
spáikkihit V
spáillit N
steampilsilba N
steavlidit V* Der/PassL V
stirdut V
stivret V
stivret V* Der/PassL V
stohkkejalŋŋis N
stohkki N
stohpu N
stohpu N* Der/Dimin N
streiket V
strigningift N
stráffa N
stuorat A
stuorat N
stuoris A
stuorjuovva N
stuorrát Adv
sturrosaš A
stálli N
stállu N
stálonásti N
stálpi N
suddadit V* Der/PassL V
suddat V
suddi N
suddjet V
suddočalbmi N
suhkat V
suhtadit V
suhttadit V
suhttat V
suhttu N
suige Adv
suittet N
sukte Po
sulla N
summal Adv
suoddat V* Der/PassS V
suodjebáiki N
suodji N
suohkadas N
suohkan N
suohkat A
suohkat N
suohpan N
suohpput V
suoidnemánnu N
suoidni N
suoivvanas N
suola N
suolabargu N
suolabeana N
suolabiergu N
suolaboazonjuovvamuš N
suolaboazu N
suolabárdni N
suolagoansta N
suolagálvu N
suolaolmmoš N
suolasápmi N
suolavuohta N
suoli Adv
suolu N
suoládit V
suoládit V* Der/PassL V
suomagiella N
suonat N
suonjar N
suonjir N
suorbma N
suorbmagaska N
suorganansivva N
suorgananvihki N
suorganit V
suorganit V* Der/NomAct N
suorri N
suosttuhit V
suotna N
suotnafatnalit V* Der/NomAct N
suotnavuoiddas N
suotnjalit V
suotnju N
suovastit V
suovastuhttit V
suovva N
suovvagoahti N
suovvamuorra N
suovvat V
suovvat V* Der/NomAct N
suovvái A
surgat A
surgat A* Der/at Adv
surgehit V
suruheapme A
susttašit V
suttis A
suttunagir N
suvččageapmi N
suvččagit V
sáddet V
sáddet V* Der/PassL V
ságat N
sággi N
sáhcu N
sáhka N
sáhppi N
sáhpán N
sáhpánjahki N
sáhttit V
sáhtán N
sáhtánas Interj
sáibu N
sáitenađđa N
sáitesoabbi N
sáiti N
sáiva N
sákkas A
sálbma N
sálbmagirji N
sáltet V
sálti N
sámebárdni N
sámegielat A
sámegiella N
sámemánná N
sámepoliisa N
sámiboadnjá N
sámieallin N
sámigoahti N
sámiluondu N
sáminieida N
sáminisu N
sámipoliisa N
sámisiida N
sámpá N
sápme-olmmoš N
sápmelaš A
sápmelaš N
sápmeriehpu N
sápmi N
sárdneolmmoš N
sárdni N
sárdnideaddji N
sárdnidit V
sárdnidit V* Der/PassL V
sárggá N
sátni N
sáttu N
sávlla N
sávolaš N
sávri A
sávvat V
sávza N
sávzzaulloláigi N
sávzzaullu N
sávzzaviessu N
uhkidit V
uhkádus N
uksa N
uksaráigi N
ulda N
uldaáhkku N
ulddanieida N
ulddanieiddaš N
ullodiŋga N
ullogákkis N
ulloláigi N
unnamánná N
unni A
unni A* Comp Der/Dimin A
unnibut Adv
unnidit V
unnidit V* Der/PassL V
unnit Adv
unnut V
unnán Adv
unnán Pron
ustit N
ustitlaš A
uvhret V
uvhri N
vahca N
vahkku N
vahát N
vai CC
vai CS
vaikko Adv
vaikko CS
vaikko_makkár Pron
vaikko_mii Pron
vajáldahttit V
valjit Adv
vallji N
var-luk Interj
varas A
vare Adv
varis N
varit N
varra N
varradollejeaddji N
varragolgat V* Der/NomAct N
varragolgat V* Der/muš N
varraluoittus N
varramálli N
varrasuotna N
vašolaš N
vašuhit V
vašán A
vašši N
vaššu N* Der/laš A
veaddit V
veadjit V
veahka N
veahkehit V
veahkki N
veaháš Adv
veaháš Pron
veaiddalis Adv
veaiddaliseallu N
veaigi N
veaiki N
vealgi N
veallahit V
veallut Adv
vealládansadji N
vealládit V
vearddehaš N
veardádus N
vearrogeaidnu N
vearromáksimuš N
vearru N
vearrut Adv
vearsa N
vehá Adv
vehá Pron
veháš Adv
veháš Pron
vel Adv
velledansadji N
velledit V
velá Adv
verdde N
viegahallat V
viegahit V
viehkalit V
viehkat N
viehkat V
viehkat V* Der/NomAct N
vielgadas N
vielgat A
vieljaš N
vieljažagat N
vieljažat N
viellja N
vielppesgieres N
vierrobeana N
vierroboazu N
vierroolmmoš N
vierru N
viessu N
viessu N* Der/Dimin N
viežžat V
viežžat V* Der/NomAg N
viggat V
viggat V* Der/goahti V
vigiheapme A
vihabeaivi N
vihabivttas N
vihaheapmi N
vihahit V
vihalogus N
vihat N
vihkebáiki N
vihkesorta N
vihkešládja N
vihki N
vihtan N
vihtta Num
viiddis A
viiddis A* Comp Der/at Adv
viidneguhppe N
viidni N
viidásit Adv
viidát Adv
viimmat Adv
viissis A
viissis A* Der/at Adv
vikkahit V
vilggodit V
villaheagga N
villat V* Der/NomAg N
ville A
virgeolmmoš N
virgi N
virrat V
viso A
visot A
visot Adv
visot Pron
vissis A
vissis A* Der/at Adv
vissásii Adv
vivva N
višahit V
viđajahkásaš A
viđát A
viššal A
viššalit Adv
voja Interj
vuhččohat N
vuhččot V* Der/d V
vulos Adv
vulos Po
vuloš N
vuobis N
vuoddji A
vuoddji N
vuoddját V
vuoddját V* Der/goahti V
vuodja N
vuodjabinná N
vuodjagáhkku N
vuodjalit V
vuodjat V
vuodjin N
vuodjingieres N
vuodjit V
vuodjit V* Der/PassL V
vuodjudit V
vuodjut V
vuogas A
vuogga N
vuohtaráipi N
vuohten Adv
vuohttit V
vuohttut V
vuohččan Adv
vuohččán Adv
vuoi Interj
vuoibmeeallu N
vuoibmemiessi N
vuoibmi N
vuoibmi N* Der/laš A
vuoidat V
vuoidat V* Der/PassL V
vuoiddadit V
vuoigŋamat N
vuoigŋat V
vuoimmeheapme A
vuoimmehuvvat V
vuoissahat N
vuoitit V
vuoittáhallat V
vuoivvas N
vuoiŋŋastandilli N
vuoiŋŋastit V
vuoiŋŋastit V* Der/ahtti V
vuoiŋŋastit V* Der/ahtti V* Der/NomAct N
vuojaldahttit V
vuojašit V
vuojeheaddji N
vuojehit V
vuojehit V* Der/PassL V
vuoján N
vuoksit V
vuoksit V* Der/muš N
vuoksá N
vuokta N
vuolahas N
vuolde Po
vuole Po
vuolggahit V
vuolgit V
vuolgit V* Der/PassL V
vuolgit V* Der/goahti V
vuolil Adv
vuolin Po
vuollat V
vuollebealli N
vuollegaš A* Comp Der/at Adv
vuollelis Adv
vuollin Adv
vuollái Adv
vuollái Po
vuonccis N
vuopmegiera N
vuopmi N
vuoražas N
vuordit V
vuorru N
vuorrádus N
vuortnuhit V
vuoskkojávregáddi N
vuoskkonjárga N
vuoskku N
vuostebeaivái Adv
vuostebiegga N
vuostegieđageavat N
vuosteluohkká N
vuostemiella N
vuosterehket N
vuosteváldit V
vuosti N
vuosttabealli N
vuosttaš A
vuostten Adv
vuostá Adv
vuostá N
vuostá Po
vuostánoađđi N
vuotta N
vuovdegiera N
vuovderievssat N
vuovdi A
vuovdi N
vuovdit V
vuovssadit V
vuoššat V
vuoššat V* Der/PassL V
vuoššat V* Der/PassS V
vuođđu N
vurdet V
vuvdot V
váccašit V
vádjolit V
váhki N
váhkká N
váhnen N
váhpi N
vái CS
váibat V
váibbahit V* Der/alla V
váibbasvuohta N
váibbat A
váibbat N
váibbatboazu N
váibmil A
váibmosuotna N
váibmovarrasuotna N
váibmovihki N
váibmu N
váidnu N
váigahádja N
váigačáhci N
váiggasloddi N
váikkuhit V
váili N
váillat A
váivi A
váivi A* Der/at Adv
váivi N
váivi N* Der/laš A
váivái A
válbbáskit V
válbi N
válbmasii Adv
válbora-áigi N
válboraáigi N
váldegoddi N
váldi N
váldit V
váldit V* Der/PassL V
váldodoaimmahanbáiki N
váldoisit N
váldoorohat N
váldoragat N
váldot V
válljet V
válljet V* Der/PassL V
válmmas A
válmmastit V
válmmastit V* Der/PassL V
vámmá N
vánis A
vára Adv
váralaš A
váralašvuohta N
váralaččamuš A
vári Adv
várjalit V
várka N
várkat V
várpi N
várra Adv
várra N
várreluohkká N
várrerievssat N
várri N
várrugas A
váruhit V
váruhus N
várás Po
vástidit V
vásttostit V
vástádus N
vátni N
vávdno N
vázzit V
Álaheadju N
Álgu N
Ándaras N
Ándaras-gállis N
Ándaras-vuoras N
Áttán N
Ávži N
ábuhit V
áddjá N
áddjái A
ádji N
ádjánit V
áhcagas N
áhkku N
áhkká N
áhkoš N
áhpi N
áhpu N
áhčemiidna N
áhčešeatni N
áhčči N
áibmi N
áibmu N
áicat V
áidi N
áigahaš A
áigi Adv
áigi N
áigi Po
áigut V
áigásaš A
áiti N
ája N
ájagáddi N
ájihit V
áktit V
ákšu N
álddagasdolla N
áldoboazu N
áldoeallu N
áldu N
álggos Adv
álgit V
álgit V* Der/PassL V
álgu N
álki A
álkibut Adv
álkimusat Adv
álkit Adv
állanbealli N
állanit V
állat N
álli N
állut Adv
álo Adv
álohe Adv
álás Adv
ámadadju N
ára N* Der/heapmi A
árahávdi N
árba N
árbi N* Der/laš A* Der/at Adv
árbmu N
árgi A
árgivuohta N
árranvuođđu N
árrat A
árrat Adv
árrit V
árvalit V
árvalus N
árvidit V
árvidit V* Der/goahti V
árvosaš A
árvu N
átnut V
ávdin A
ávjodiŋga N
ávju N
áŧestit V
áŧestit V* Der/PassL V
áđđestallat V
ášši N
šaddat V
šaddat V* Der/goahti V
šaddu N
čadnot V
čagar N
čagarvihki N
čakča N
čakčadálvet Adv
čakčadálvi N
čakčageassi N
čakčat Adv
čalbmebealli N
čalbmebuoidi N
čalbmegaska N
čalbmetbealli N
čalbmevigat A
čalbmi N
čalgat V
čallat V
čallat V* Der/PassL V
čalmmeheapme A
čalmmehuvvat V
čanadit V
čanadit V* Der/PassL V
časkit V
časkit V* Der/PassL V
časkit V* Der/PassS V
šat Adv
šatain Adv
čatnan N
čatnat V
čatnat V* Der/NomAg N
čatnat V* Der/PassL V
šattolaš A
čavga Adv
čavgat V
čavgesgieđat A
čađa Adv
čađa Po
čađa Pr
čeabet N
čeagŋut V
čeahppi A
čeahppi A* Der/at Adv
šealgat A
čeargut V
čearpmat N
čearru N
čeavrris N
čehppodat N
čerget V
čibbi N
čiegar N
čiegus A
čiehka N
čiehkat V
čiehkat V* Der/PassS V
čiehká N
čiehkádallat V
čiehkádit V
čiekŋalasas Adv
čiekŋalassii Adv
čiekčat V
čielgat V
čielgesuotna N
čielgevihki N
čielggas A
čielggas A* Der/at Adv
čielgi N
čierastit V
čierastit V* Der/NomAct N
čierrut V
čierrut V* Der/NomAct N
čierus N
čiežajahkásaš A
čieŋal A
čilgehus N
čilget V
širaidit V* Der/ahtti V
čirodit V
čirrolas A
čivga N
čivganbáiki N
čivgat V
čivgat V* Der/NomAct N
čižži N
šlahttit V
šlivget V
šlubbovihki N
šlubbu N
šluppagit V
šluppot N
šluvggašit V
čoagganit V
čoaggit V
čoahkeeallu N
čoahkis Adv
čoahkkanit V
čoahkkeáldoeallu N
čoahkkái Adv
čoakkánbáiki N
čoakkánáigi N
Čoalbmi N
čoalbmi N
čoalli N
čoallunbargu N
čoallunbáiki N
čoamohas N
čoarbbealli N
čoarbbealnorasdákti N
čoarveveažir N
čoarvi N
čoarvái A
čoaskin N
čoaskinvihki N
čoaskkidit V
čoaskkis A
čoaskudit V
čoaskudit V* Der/NomAct N
čoaskut V
čoavddaráigi N
čoavdit V
čoavjebonjahat N
čoavjeborahatvihki N
čoavjedálka N
čoavjevuolli N
čoavji N
čoavjjet N
čoggot V
čohkahit V
čohkkedit V
čohkket V
čohkket V* Der/PassL V
Čohkkiras N
čohkkát V
čohkut V
čolgat V
čora N
čoranárri N
čorgat A
čorgehit V
čorget V
čorru N
čoska N
čotta N
čottavihki N
čugget V
čugget V* Der/PassL V
čuoggut V
čuoggut V* Der/PassL V
čuogus N
čuohkat V
šuohkkinjietna N
čuohpadit V
čuohpadit V* Der/PassL V
čuohpastit V
čuohppat V
čuohppat V* Der/PassL V
čuohteviisan Adv
čuohti N
čuohti Num
čuoigan N
čuoigat V
čuoiggahit V
čuoiggahit V* Der/NomAct N
čuoiggahit V* Der/alla V
čuoiggahit V* Der/alla V* Der/NomAct N
čuoika N
čuoivvat N
čuojahit V
čuolastit V
čuolastit V* Der/PassL V
čuoldit V
čuollat V
čuonji N
čuopma N
čuorbi A
čuorvut V
čuorvut V* Der/goahti V
čuoskut V
čuovga N
čuovgat A
čuovgat V
čuovggadit V
čuovggas N
čuovvulit V
čuovvut V
čuovvuáldu N
čuovža N
čuovžaguolli N
čuoččahit V
čuožžut Adv
čuožžut V
čurvet V
čurvet V* Der/st V* Der/alla V
čuskkodit V
šuvggihit V
čuvggodit V
čuvodit V
šuvva N
šuvvat V
šuvččagit V
Čuđibuolža N
čuččodit V
čáhceborga N
čáhcebáiki N
čáhcedávgi N
čáhcegeađgi N
čáhcejuoga N
čáhceloddi N
čáhceláttu N
čáhceskoavhli N
čáhceviežži N
čáhci N
čáhkat V
čáhpodit V
čáhppadas N
čáhppat A
čáhppat A* AttrCmp Der/girjjat A
čáhppesbivttasolmmoš N
čáhppeslágaš A
čáhppesvuokta N
čájehit V
čájehit V* Der/PassL V
čála N
čálgat V
čálihit V
čálistit V
čálli N
čállit V
čállit V* Der/PassL V
čáláhusgeaidnu N
čáppat A
čáppat A* Der/at Adv
čárvet V
čárvut V
čáskat V
Čávžu N
čázet N