Dåajmijes vuekie lea saemien vuekie ¶
GAEBPIENLEENA(LENAKAPPFJELL) JÏHHARALDGASKI ¶
Amma lea stoerre aavoem monnose åadtjodh daennie heevehtimmesne åeliedidh, laevie, dov earojne, vaajmeste læhkoeh daejnie. Haaralde mannem eadtjoesti voejhkelidh åarjelsaemien tjaeliestidh ånnetji monnen minngemes dotkemeprovsjeekten bïjre. Juktie daate teekste golh sjædta aamhtesi jïh laahtesi bïjre mah joe leah dutnjien åehpies. ¶
Jïjnjem joe lea tjaalasovveme iemiealmetji dotkemebyjreskinie maa guktie galka iemiealmetji jïjtsh daerpiesvoeth jïh stillemh seatadidh. Laevie Håkane hov lea guhkiem joe vuesiehtamme guktie jis gåerede iemiealmetji metodologijem åtnose bïejedh. Ovmese iemiealmetji gïeline, kultuvrine dovne åehpies jïh maehteles – jïh eadtjohkelaakan bååstide siebredahkide soptsestalla. Håkane hov dïhte guhte voestegh saemien dotkemebyjreskem vuaptan darjoeji ahte maori nyjsenæjja, Linda Tuhiwai Smith, lij lyövlehke vihkeles gærjam tjaaleme - bene dïhte byögkeles gærja Decolonizing methodologies mij joe lea nænnoes våaromem rïejriedamme gaajhkh iemiealmetji dotkemasse.  ¶
GL: Manne leam dan aavrehke orreme ahte leam åådtjeme daennie dotkemebyjresekinie meatan årrodh mahte göökteluhkie jaepien joe – juktie aaj leam gotnjesjamme saemien studeenti vuerkielimmiem gosse leah tjarnedamme dan iemiealmetji dotkemevuekien lidteratuvresne. Måjhtam gosse akte nyjsenæjja studeente, goh lij iemiealmetji bachelordaaltesem jaakseme, eevre goh tjoevkedi. „Daelie leam ovmese iemiealmetji metodologijegærjah lohkeme, jïh dle dallah måjhtajim, Haaralde joe leah gellien jaepien veele daam, daejtie vuekide, praktiseereme.“ Bene mejjeles mojhtese, ihke vuesehte ahte muvhtene daarpesjibie jeatja haereste govledh vuj lohkedh ihke vuaptan sjïdtedh dam mij joe daejriejibie. ¶
NAAN SAEMIEN ESTEETIHKE LAAHTESH Goh limen barkeminie maadthdotkemen provsjeektine, saemien esteetihke laahtesh evtiedidh. Dellie varki vueptiestimh ahte lij dovne buerie jïh beeke bielieh göökte joekehth gïeligujmie barkedh. Ulmie hov lij saemien maadthbaakojste orre teermh darjodh, vuj barre orre kategorijide båeries baakoeh sertedh, nov goh joejkemen ovmese lahtesi muhteste voejhkelidh mijjen lidteratuvrem saemien sjaangeri mietie joekedidh. Saemien joejkemen vaajesh badth gåerede joejkemevuekiej mietie vierhtiedidh, mohte dellie gïehtjedidh dejtie nuhtjedh jeatjabine esteetihke faagine vierhtiedidh – ij lih ov man åajvoeh! Saemien daajhtemedaajroen faagedåehkesne joe lin baaverdeminie dej duedtietjaebpies.Dovletji saemiej esteetihke vuajnoe – praaktihke jïh esteetihke. Idtjin seatedh tjaebpiesenten (-eller)/either (-or). Eevtjedin badth gïelen vaaljiem åtnose vaeltedh, tjïertesten buerkiestidh. , jïh daajhteme-kategoriji gujmie – guktie idtjimh sïjhth dejtie gænnah gïehtjedidh. Mohte dellie måjhtajimh guktie Kristoffer Sjulssone, O.P. Petterssonen bïevnije, lea vaestiedamme gosse goerehtæjja lea dikotomijen mietie gihtjedeminie, mij lea dle tjaebpies jïh mij leah vesties (akademijesne sïejhme ussjelivuekie). Båeries bïevnije hov lea faepeles ålmaj, juktie tjïertesten lahtestalla magkerh klaerieh, haemieh jnv. leah tjaebpies, jïh magkerh eah leah – jïh dle gellien aejkien lissede; jïjnjemes gaevnieh eah leah tjaebies vuj vesties; jïjnjemes beapmoe ij leah njaelkie ij leah gosneh jnv.Sjulssone tjïelke holistihke vuajnoem bajjehte. Gæjsa lea tjaebpies ihke lea jorpehke haemiedamme – ij njeajhkesjh guktie råanhtjoem rudtjien vööste skobpenh. Guksien betnie lea jorpehke, juktie gåerede låajtosne bïejedh, dellie dïhte aaj tjaebpies. Dïhte mij lea nuhteges hov lea buerie, vuj voetem mij barre tjelmide geasa. Monnoen estetihke provsjeektesne aaj lean tjuvtjiedamme daam holistihke meanoem saemiej dovletji ussjelivuekesne. Vååjnoe mijjien saemien gïeline raaktan vuastalimmiem dikotomijine kategoriseeredh, ibie utnieh gænnah mijjien gïeline naan bielieöörnemen konjunksjovne ¶
SOPTSESTALLEMEN VUEKIEH Jalhtsh libie dagkerh dualistihke ussjelivuekieh firreme, dellie lea joekoen sjïeremierhkem saemien gïeline, jïh dagke joekoen noerhtesaemien gïelesne, mïj soptseste saemiej smærrehke jïh joekoen dåajmijes vuekiem sinsitniem staeriedidh, bïelhkehtidh jïh dovne gaarmerdidh jïh soelkehtidh – nov badt mijjien dualis-haammoeh. Haagïele-mïestere. Gïeline stååkedidh jïh raajesi gaskem soptsestidh lea dagke joekoen vihkeles njaalmeldh kultuvrine. Jïh gååvnesieh dovne praktihke, esteetihke jïh muvhtene aaj eetihke bielieh mah tjaakenieh dej saemien soptsestallemevuekide. Jïh jis edtjiejibie dam dåjmijes vuekiem sjïere saemien dotkemevuekine gïehtjedidh, dellie badth gïelemaehteles årrodh hov lea nænnoes bieliem daase. Kultuvren sjeavods njoelkedassh, maa guktie lea vuerteldh edtja dåemiedidh, jïh dam mij åerjelsaemiej gaskemsh gohtjedieh sjeavods gïeleine – gåerede aaj dan gïelemaehteles kategorijese bïejedh. Dovletji saemien gïele-mïesteren vuekide gåerede dellie nimhtie ryöknedh: ralde lea badth dam bïejeme faageteermen nualan mij gohtje ¶
•Laahtjeres årrodh (juktie jïs „åajaldehtieh“ naan almetjem laahkoestidh, dellie dejnie aaj tjïelke soptsesth – bene raaktan tjuerpieslaakan.) ¶
•Gåassohks jïh lååtjedihks årrodh guessien vööste. Seremonijem jïh ovmese njoelkedassh dan gåassoehtimmien muhteste mah aaj jïjnjem soptsestieh almetjigaskoe relasjovni bïjre. Ovmese gåetien njoelkedasside aaj tjïelke soptsestellieh saemien dovletji spiritualiteetem. ¶
•Jortehtimmie; kultuvrevæhtam mij guelmede dovletji bearkadimmiestrategijem, jïh aaj soptsestallemevuekiem ovmese goltelæjjide joekehth dijrh daejriehtidh. Buerie vuesiehtimmien teekste lea daarhkan dïhte båeries saemien sjugnedimmie-myjhtam Biejjien baernien såangedimmien bïjre – mij lea buajhkoes soete dovne smaave jïh geerve goltelæjjese, jalhtsh nov dïevesåbpoe (lustebe) dijrem buakta geervealmetjasse. ¶
•Dualis(Guakta)-haamojde nuhtjedh – jïh dej gujmie dåajmijeslaakan mubpiem staeriedidh (nov goh maanam, gosse mij joem båastoeh dorjeme); mubpiem aaj eelpedh, vuj lyjnehkelaakan laejhtedh. ¶
•Potensialis-haamojde (jïh bene kondisjovnalis-haamojde naan laaketje) aaj guvviedieh dovletji saemiej meanoeh, jïh aaj iemiealmetji våavkasjimmie jïh dåajmijes vuekie eatnemen jeatjah orrijide jïh faamojde madtjeldehtedh. Ollesh stoerre-aajmoem gåvladehtieh – ij mij joem vihtieslaakan bagkehth – ibie daejrieh gænnah guktie jirreden sjïdth. Guelmedadtja dovletji saemien jielede-vuajnoem, jïh spiritualiteetem. Mohte dagke aaj joekoen eatnemelïhkes epistemologijen bïjre soptsestetje. ¶
DÅAJMIJES VUEKINE LAAHTJERES ÅRRODH– RELATIONAL ACCOUNTABILITY ¶
– SAEMIEN METODOLOGIJE ¶
Laahkoesth; guaktahaamojde nuhtjh; aellieh rïekte leajhtieh, ihke jortehten buerebe – jïh aellieh bagkehth . Daah njealjesh leah njaalmeldh gïelen vuekieh mah dåajmijes vuakan govlesuvvieh. Daah njealjesh aaj mujhtehtieh iemiealmetjidotkemen vihtiestamme njielje otnerasside. Iemiealmetji meanoeh böörhkieh jillieveartnenen usontologije, epistemologije, axiologije jïh metodologije. Dan Wulff barre tjïerteste dan bïjre: ”This holism stands in contrast to Wessynekdokihke jïjtjevuerkiem, joekehth goh akten metonymihke individuelle vuajnemehaerie (Krupat 1992:201-31). Synekdokihke jïjtjevuerkie lea vueseldh vg. (åarjel)saemiej vuekine gosse åehpenadtieh. Jïjtjemem jïh sinsitnieh åehpenedtieh laahkoen jïh dajven muhteste. Relasjovne eatnemine jïh dåehkine lea vihkielåbpoe goh persovne jïh nomme, maaje buerkeste joekehtsem identiteeten jïh objektiviteeten gaskesne. Baajh åadtjoem vuesiehtimmiem darjodh. Jis naan ammes almetje gïhtjie, gie dle datne jis, dellie dagke daallegh saemie vaestede: ”mov nomme lea …” , daate lea mïerhkem mij vg. almetjem nasjovnale almetjilåhkose njïmhkede, objektine, statistihken våaromasse. Badth, aerpievierhtien vuekie jïjtsem bïhkedidh lea ”manne leam…” (buerkiestidh åeliedimmiem dajven, jïh laahkoen muhteste… manne leam ((Oulevuolien, Gaebpien, Jåamoen, Dåvnesen, … naan jeatja (saajve)vaerien)) jïh aaj daktere, åabpa, tjidtjie, gåeskie, muarha, seasa, jijmie, sïbjege, vöönteme…j.n.v.) gelline teermine mah idensjelivuekide, guktie Cree, Anishinabee dotkije Shawn Wilsone vuesehte, gelline vuekine: ”[R]eality is not an object but a process of relation - ships, and an Indigenous ontology is actually the equivalent of Indigenous epistemology” (Wilson 2008:73). Daate holistihke vuj sirkulære geatskanimmie buakta gievliem, gogka tjaakenh dah njealjesh (otnerassh), tern research approaches that seek to isolate and compart mentalize” (Wulff 2010:1292). Veartene lea vihties laahkoevoeten tjïrrh, jïh iemiealmetjh utnieh: ”an epistomology where the relationship with something (a person, object or idea) is more important than the thing itself” (Ibid.). Saemiej luvnie aktem vuesiehtimmiem lea laahkoedamtesem eatnamasse, mij lea vihkielåbpoe goh vg. saedtie, sjadtoeh jïh dïhte materielle aate ”laante”, mij dovne gårede eekedh. Daate vuekie ektievoetem vierhtiedidh lea stoerre haestielimmiem jillievuajnose, gusnie almetje lea gïehtjedovveme naan individuelle jïjtje-voetese, Dan Wulff tjaala, mænngan lea lohkeme Wilsonen gærja. Daate vuajnoe aaj mujhtehte dam mij Arnold Krupate gaavneme amerijhken iemiealmetji biografijine, ahte vuesiehtieh titeetem nænnostieh relasjovnelle haemesne – ”mov nomme lea…” - objektine, mohte – ”manne leam…” - identiteetine. Eetihke bieliem lea aaj dan (åarjel)saemien åahpanimmievuakan gurreme, nov garre, ahte lea raaktan tjuerpieslaakan dåemiedamme jis ij leah laahtjeres – gaalkh laeviem laahkoestidh. ¶
Dan goerehtimmien ulmie lea saemien beapmoem jïh jielemevuekiem buerkiestidh jïh dotkedh guktie aerpievuekien saemien beapmoevuekieh, makrobïepmehtimmiej juekeme jïh prïhtjhjovhkeme jaemedem jïh riskem dijpieh vaajmoe-/ jïh soeneskïemtjelassen muhteste noerhtesvöörjen sïejhmi årroji luvnie. ¶
Lea göökteluhkie saemien voeresh goerehtamme daej eejtegi jielemevuekien jïh beapmoen dïehre 50-70 jaepiej juassah (Stuhtjedotkeme 1). Dïsse lissine lea beapmoedaatam goerehtamme 397 saemijste jïh 1842 laedtijste ovparametrihken gïehtjedimmiej jïh partiellen unnemes kvadraaten vuekien mietie (PLS). Dah golme båetien stuhtjedotkemh, gaajhkh kohortdotkemh, leah dotkeme man gaavhtan jaameme jallh mïetskeåedtjieskïemtjelassh daej luvnie gïeh meatan Västerbottenen healsoedotkemi muhteste (64 603-77 319 dotkemh) jïh riskeryøknemh  dorjeme Cox  regresjovnen viehkine. Stuhtjedotkemisnie 2 lea mohtedamme guktie aerpievuekien saemien beapmoe vaestede låhkoeraajterasse 0 raejeste 8 raajan. Daate bielie daejstie gïeh meatan gïeh jeenemes rööpses bearkoem, buajtehks gueliem, buejtiem, muerjieh jïh voessjemeprïhtjegem byöpmedamme, leah aktem låhkoem åådtjeme fïere guhte beapmoeelementen åvteste, jeenemes 5 låhkoeh. Dïsse lissine 3 låhkoeh åådtje daate bielie daejstie gïeh meatan gïeh unnemes kruanesaath, laejpiem jïh fiberh byöpmedamme, jeenemes 3 låhkoeh. Stuhtjedotkemisnie 3 daelie mohtede kolhydraath jïh proteinh beapmosne LHCP (vuelehks-kolhydraath, jïlle-proteine) låhkoej viehkine. Jillemes LHCP låhkoem åådtjeme (=20) dah gïeh meatan gïeh vaenemes kolhydraath jïh jeenemes proteinh byöpmedamme jïh vueliehkommes LHCP låhkoem (=2) åådtjeme dah gïeh meatan gïeh jeenemes kolhydraath jïh vaenemes proteinh byöpmedamme. Stuhtjedotkemisnie 4 riskem goerehtamme mietskeåedtjieskïemtjelassem åadtjodh brygg- jïh voessjemeprïhtjegejovhkiji luvnie. Stuhjtedotkeme 5 lïj tjetskeme-dotkeme gusnie riskem ryöknoe logistihken regresjovnen baaktoe jis maahta faahketji vaajmoedåeriesmoerh åadtjodh prïhtjhjovhkiji luvnie. ¶
Buajtehks guelie meehti vihkielåbpoe årrodh båatsoesaemide goh bovtsebearkoe åarjel Lapplaantesne 1930-1950-låhkosne jïh daamhtah båatsoesaemieh daam byöpmedieh jeenebe goh jeatjah saemieh jïh laedtieh. Jeatjah sïejhmi sjïere vuekieh saemien beapmosne lea jïlle stuhtje buejteste, maeleste jïh voessjemeprïhtjegistie jïh vuelie stuhtje laejpeste, fiberistie jïh kruanesaatijste (Stuhtjedotkeme 1). Jeenh saemien aerpievuekien beapmoe, jïlle Sami diet score låhkoeh, provhki vuesiehtidh vaenie jeananamme jaemede ålmaj gaskemsh bene ij nyjsenæjjaj gaskemsh (Stuhtjedotkeme 2). Beapmoe man vuelehks stuhtje kolhydraath jïh stoerre stuhtje proteijnh, jeenh LCHP låhkoeh, ij leah dïjpeme riskem jaemedh, dan mænggan goh lea ussjedamme statistihken muhteste man jeene buejtiem byöpmedidh jïh sijjiedahteme riskefaktovrh ussjedamme. (Stuhtjedotkeme 3). Prïhtjhjovhkeme ij leah tjoelmesovveme jeananamme mïetskeåedtjieriskese, jallh jeananamme riskese prostaate-voeresbuejtiemïetskeåedtjiem åadtjodh. Nyjsenæjjah gïeh voessjemeprïhtjegem jovhkeme ≥ 4 aejkien/biejjesne unnemes riskem utnin njammamïetskeåedtjiem åadtjodh nyjsenæjjaj muhteste gïeh jovhkeme <1 aejkien/biejjesne. Ellies prïhtjege jïh bryggeprïhtjege lea tjoelmesovveme jeananamme riskese njammamïestkeåedtjiem åadtjodh noere nyjsenæjjah luvnie jïh unniedamme riskem voeresi luvnie. Ålmah gïeh jeenh voessjemeprïhtjegem juvhkieh jeananamme riskem utnieh mïetskeåedtjiem åadtjodh girsesne (Stuhtjedotkeme 4). Ålmah gïeh jeenh bryggeprïhtjegem jovhkeme jeananamme riskem utnieh vaajmoedåeriesmoerem åadjtodh (Stuhtjedotkeme 5). ¶
Dah saemien voeresi soptsestimmieh man jeeneh gueliem daej eejtegh leah byöpmedamme bovtsebearkoem muhteste 1930-1950-låhkosne, vuesehte ahte daate bielie man vihkeles kultuvren sisvege ij eejnegen seamma objektiven sisvegem utnieh. Illeldahkh stuhtjedotkemijstie 2-5 vuesiehtieh ahte dah bielieh mejtie lea goerehtamme saemien aerpienvuekien beapmoen jïh jielemevuekien muhteste eah healsoem jïh skïemtjelassem dïjph jeenebe goh sïejme noerhtesvöörjen årrojh. ¶
(translation: Joseph Fjellgren for Daasta NUF) ¶
4 Studijepoengedorjemasse saemien jollebe ööhpehtimmesne ¶
Kevin Johansen, Cand.polit. Tromsøn Universiteeteste/Universidad de Granada. Senijovreraeriestæjja Nordlaanten Fylhkenålma ¶
Åeniedimmie ¶
Faagealmetjh mah maahtoem saemien gïelesne jollebe daltesisnie utnieh, leah daerpies jis edtja gorredidh siebriedahke dam daerpies saemien maahtoem åtna. Akten baelien gosse jollebe saemien maahtoe læsseneminie, dle vihkeles vuartasjidh mejtie studijepoengedorjemasse saemien gïelesne, mij våaromem åtna illesovveme eksamenh saemiengïelesne jollebe ööhpehtimmieinstitusjovnine, læsseneminie jallh vaaneneminie. ¶
Studijeprogrammh saemien gïelesne jollebe daltesisnie sijhtieh meatan årrodh statusem nænnoestehtedh dejtie saemien gïelide, dovne saemien siebriedahkesne, men aaj stoerresiebriedahkesne. Tjaalege evtiedimmiem jollebe ööhpehtimmesne saemien gïelesne vuartesje dej minngemes vïjhte jaepiej, dovne åarjelsaemien, julevsaemien jïh noerhtesaemien gïelese. Daan boelhken eksamenh saemien gïelesne leah illesovveme Saemien jolleskuvlesne, Tromsøn universiteetesne, Nordlaanten universiteetesne jïh Noerhte-Trööndelagen jolleskuvlesne. ¶
4.1 Aalkoe ¶
Gellie jaepieh dle akte stoerre ïedtje orreme dejtie saemien learohketaallide skuvlesne, jïh mennnie mieresne dah bæjjese jallh våålese juhtieh. Dennie mubpene bielesne dle unnebe ïedtje orreme dan jollebe saemien gïeleööhpehtæmman. ¶
Jollebe ööhpehtimmie saemien gïeline lea joekoen vihkeles jis saemien edtja gïeline årrodh mah siebriedahken gaajhkine suerkine åtnasuvvieh. Akte dejstie veartenen uvtemes lingvistijste, amerijhkanen-juvden Joshua Fishman, gaektsie daltesh gïeleåtnose nuhtjie, mestie jïh mennie daltesisnie gïele åtnasåvva: ¶
Guktie vuajnebe kategoriseradimmeste dle gïeleåtnoen jollemes daltese gosse gïele gaajhkene lehkesne jïh aktene jolle daltesisnie åtnasåvva. Van lïhkebe akte gïele lea 8. daltesasse, van nænnoesåbpoe gïele sæjhta årrodh. Ihke saemien gïelh edtjieh jielije gïeline årrodh siebriedahkesne jïh eah ajve viermiegïeline, dah tjuerieh amma bööremes åtnasovvedh dejnie jeanatjommes sijjine siebriedahkesne, jïh dah mah saemiestieh tjuerieh buektiehtidh gïelem nuhtjedh daejnie sijjine. Terminologijeevtiedimmie jïh åtnoe saemien gïeleste jollebe ööhpehtimmesne jïh dotkemisnie lea vihkeles biehkieh ihke gorredidh saemien maahta gaajhkene lehkesne åtnasovvedh, jïh aktene jolle daltesisnie.  ¶
Dan åvteste gaajh vihkeles daajroem utnedh studijepoengedorjemassen bïjre saemien gïelesne, jïh evtiedimmiem destie guhkiem vuejnedh. Daate maahta viehkiehtidh sjæjsjalimmieh vaeltedh råajvarimmiej bïjre mah leah tjïelke ulmiej vööste stuvreme, juktie åtnoem saemien gïeleste nænnoestehtedh jollebe daltesisnie, jïh vuarjasjidh gusnie daerpies joekehtamme tsavtsvierhtiejgujmie. ¶
Daate tjaalege sæjhta studijedorjemassen bïjre jollebe ööhpehtimmieinstitusjovnine årrodh, mah studijh faalehtieh saemien gïelesne jollebe ööhpehtimmesne. Tïjjemierie sæjhta årrodh daej vïjhte evtebi studijejaepiej. Illesovveme dåakteregraadh eah meatan vaaltasovvh daennie vuesiehtimmesne. Daesnie vuesiehtibie dan gærjese Samiske tall forteller 4. ¶
4.2 Saemien jollebe ööhpehtimmie aktene histovreles ¶
vuajnosne ¶
Universiteete Oslosne lij dïhte voestes institusjovne mij saemien jollebe ööhpehtimmiem Nöörjesne faalehti. Dah professovratem saemien gïelesne utni eevre bååstede 1870-låhkose. Mænngan aaj kuvsjh saemien gïelesne evtiedin Tromsøn universiteetesne. Akten boelhken saemien kuvsjh aaj gaskem jeatjah lohkehtæjjaööhpehtimmesne Altesne. Saemien jolleskuvle tseegkesovvi 1989. Aajkoe lij saemien siebriedahken daerpiesvoeth hoksedh, jïh saemien maahtoem nænnoestehtedh. ¶
Gosse Tromsøn Universiteetem tseegki 1972, dle tjïertesti institusjovnen lin jïjnjh laavenjassh mejtie edtji Noerhte-Nöörjesne gorredidh, juktie siebriedahkejieleden daerpiesvoeth hoksedh aktene vijries goerkesisnie. Joekoen daerpiesvoetide dejtie saemien årroejidie tjïertesti, jïh ööhpehtimmie saemien gïelesne lea vadtasovveme UiT’sne aalkovistie. Stoerredigkien gïetedimmien gaavhtan St.bïevnesistie 34 (2001-2002) Kvalitetsreformen om høyere samiske utdanning og forskning, dle universiteetese aktem nasjovnaale dïedtem vedti saemien jïh aalkoealmetjen dotkemen, ööhpehtimmien jïh vuesiehtimmien åvteste. Akte dejstie vihkielommes råajvarimmijste, gosse universiteete edtji sov jïjtse saemien strategijesoejkesjem saetniedehtedh, lij saemien gïelem nænnoestehtedh.   ¶
Saemien jolleskuvle jïh Tromsøn universiteete åajvahkommes kuvsjh noerhtesaemien gïelesne faalehti . Studenth mah jollebe ööhpehtimmiem sïjhtin julev- jïh åarjelsaemien gïelesne daamtaj sveerjen universiteetide vöölkin juktie gïelestudijh desnie tjïrrehtidh. ¶
Jaepien 1980 Lærerutdanningsrådet govlesadti Levanger lærerhøgskole’ine (mij akte bielie Noerhte-Trööndelagen Jolleskuvleste sjïdti jolleskuvlereformen mænngan 1994), jïh vaajteli Levanger lærerhøgskole edtji dïedtem vaeltedh juktie bieliejaepieektievoetem åarjelsaemien gïelesne tseegkedh. Studije eelki tjaktjen 1981, jïh 1988 aktem stipendijatem seehti åarjelsaemien gïelesne. ¶
Bodø lærerhøgskole (mij mænngan Bådåddjon Jilleskuvline sjïdti jïh dan mænngan Nordlaanten Universiteete) aktem artiumkuvsjem julevsaemien gïelesne tseegki 1980-låhkoen aalkoelisnie. Jaepien 1985 julevsaemien 1 eelki 30 studijepoengine .  Jaepien 1985 aktem stipendijaatem seehtin julevsaemien gïelesne, jïh jolleskuvlelektovrem seehtin jaepien 1999. Jolleskuvlelektovre lij akte tjïelke illedahke stipendijaatebarkoste dan åvteste dïhte voestes åejvefaageeksamene julevesaemien gïelesne illesovvi 1999. ¶
Jaepien 2000 aktem professovrem II julevsaemien gïelesne seehtin. Jaepien 2012 dïhte voestes bachelordåehkie julevsaemien gïelesne bæjjese vaaltasovvi Nordlaanten universiteetesne, abpe 21 studentigujmie. ¶
4.3 Saemien gïelen ulmie universtiteetine jïh jolleskuvline ¶
Ihke saemien gïelh edtjieh jielije siebriedahkegïeline årrodh dellie vihkeles dah maehtieh dejnie jeanatjommes sijjine siebriedahkesne åtnasovvedh, naemhtie Fishman tjïerteste. Dan åvteste daerpies såemies jollebe byjjes maahtoem saemien gïeline utnieh. Jollebe ööhpehtimmiefaalenassh saemien gïelesne viehkehteminie saemien gïeli staatusem lutnjedh, dovne saemiej luvnie, men aaj stoerresiebriedahkesne. Gellie goerehtimmieh leah vuesiehtamme gïelem bååstede vaeltedh lea akte vihkeles bielie aalkoealmetji jïh unnebelåhkoej jïjtjenænnoestimmeste.  ¶
Siebriedahkesne dle ahkedh jienebh jienebh mah almetji mietie gihtjieh, mej jollebe saemiengïelen maahtoe, dovne ööhpehtimmesne, byråkratijesne, goh gïelebarkijh jïh meedijesne, juktie ajve naan institusjovnh neebnedh. Jollebe ööhpehtimmiefaalenassh saemien gïelesne leah aaj eevre vihkeles ihke saemien edtja maehtedh dotkemegïeline åtnasovvedh.  ¶
4.4 Dïedtejoekedimmie saemien gïelese jollebe ööhpehtimmesne ¶
Saemien jolleskuvle aktene eevre sjïere sijjesne dan åvteste dah saemien dovne ööhpehtimmie-, dotkeme- jïh reeremegïeline åtna, jïh aaj dam bijjemes dïedtem åtna abpe saemien jollebe ööhpehtimmien åvteste Nöörjesne. Tromsøn universiteetine ektine dah dam stööremes studijepoengedorjemassem utnieh saemien gïelesne, åajvahkommes noerhtesaemien gïelesne. ¶
Jaepien 1986 Noerhte-Trööndelagen jolleskuvle (don baelien nomme lij Levanger Lærerhøgskoe) dam byjjes dïedtem åarjelsaemien jollebe ööhpehtimmien åvteste åadtjoeji. Nordlaanten universiteete (don baelien nomme lij Høgskolen i Bodø) dïedtem julevsaemien jollebe ööhpehtimmien åvteste åadtjoeji Ööhpehtimmie- jïh dotkemedepartemeenteste jaepien 1989.  Goh manne leam bijjielisnie vuestiehtamme dle lij aaj jollebe gïelestudijh Nordlaantesne jïh Noerhte-Trööndelagesne åvtelen dah neebneme institusjovnh dam byjjes dïedtem departemeenteste åadtjoejin. ¶
Akti veajkoej dle jienebh jollebe ööhpehtimmieinstitusjovnh laavenjosteme juktie kuvsjide evtiedidh, åarjelsaemien 3 lea vuesiehtimmien gaavhtan akte laavenjostoe Noerhte-Trööndelagen jïh Tromsøn Universiteeten gaskem. Saemiedigkien geervelïerehtimmieprogramme saemien gïelesne, Saemien jolleskuvlesne, kuvsjh geervelïerehtimmieprogrammen tjïrrh jieniebinie gïeline faalehte 2012-13. Åarjelsaemien gïelesne daejtie kuvsjide faalehte Aajeginie ektine – åarjelsaemien gïele- jïh maahtoejarnge Röörosne. ¶
4.5 Studijepoengedorjemasse åarjelsaemien gïelesne ¶
Goh neebneme aalkolisnie dle Noerhte-Trööndelagen jolleskuvle dïedtem åtna åarjelsaemien jollebe ööhpehtimmien åvteste, men kuvsjh aaj faalehte Tromsøn Universtiteetine ektine, jïh Saemien jolleskuvle kuvsjh Aajeginie ektine faalehte. ¶
Dïhte ållesth studijepoengedorjemasse åarjelsaemien gïelesne aktem joekoen tjïelke evtiedimmiem prosentine vuesehte, 418 prosenth vïjhte jaepine! Seamma tïjjen lij akte viesjies aalkoe ajve 102 studijepoengigujmie ållesth, jaepien 2008. Dan mænngan studijepoengh tjarke læssanieh jaepien 2009, jïh ånnetji læssanieh jaepien 2010. Jaepien 2011 aktem vueliedimmiem åadtjobe åvtelen akte joekoen hijven jaepie sjædta 2012, 426 studijepoengigujmie. ¶
Akte fåantoe man åvteste akte tjïelke evtiedimmie studijepoengedorjemassesne åarjelsaemien gïelesne lea dan åvteste akte sjïdtije voerkesvoete jïh ïedtje åarjelsaemien jollebe ööhpehtæmman sjïdteme. Akte jeatjah fåantoe lea dan åvteste studijefaalenassh åarjelsaemien gïelesne læsseneminie. Aarebi jïjnjh studenth åarjelsaemien Sveerjesne lohkin, daelie vielie åtna mej gaskem maahta veeljedh nöörjen learoesijjine. ¶
Jaepien 2012 eksamenh vïjhte joekehts åarjelsaemien faagine illesovvin, mearan jaepien 2008 eksamene ajve aktene kuvsjesne illesovvi. Vååjnoe goh akte stuerebe gellievoete studijefaalenassinie ïedtjem skreejrie saemien lohkedh. Tabelle aaj vuesehte dah kuvsjefaalenassh jeerehtieh jaepeste jaapan. Mearan studijepoengh lea dorjesovveme åarjelsaemien 2 golmine vïjhte jaepijste, dle ajve eksamenem illeme åarjelsaemien 1 ikth. ¶
Ånnetji ierielimmeste ajve 90 studijepoengh leah ållesth dorjesovveme åarjelsaemien aalkoelïerehtimmesne. Daate kuvsje ij åvtedaajroeh åarjelsaemien gïelesne tsïhkestehtieh, seammalaakan goh åarjelsaemien 1 jïh åarjelsaemien 2. Jeatjah lehkeste aktem gaajh stoerre ïedtjem vihtesjamme saemien aalkoekuvsjide, ij goh unnemes Tromsøn Universiteetesne bachelorine jïh maasterinie saemien gïelesne goh ammesgïele. ¶
Seapan dle akte ånnetji stuerebe kontinuiteete maahta stuerebe studentelåhkoem åarjelsaemien gïelese gorredidh. Seamma tïjjen dle vaenie lohkehtæjjah jïh akte gaertjiedamme låhkoe dejstie maehtieh saemien lohkedh, jeahta ij sïjhth maereles årrodh gaajhkide kuvsjide faalehtidh fïerhten jaepien, jis dam buektiehtamme. 426 studijepoengh dan ellen bööremes jaepien 2012, leah seamma goh 7.1 ekvivalenth jallh studenteektievoeth, guktie annje dle naa gille studenth mej bïjre soptsestibie. Saaht guktie, dle hijven studijepoengedorjemasse åarjelsaemien gïelesne læssene. Jis daate akte evtiedimmie mij jåarhka, dle sæjhta joekoen vihkeles årrodh juktie gïelemaahtoem åarjelsaemien gïelesne bæjjese bigkedh. ¶
Tabelle aktem kuvsjem vuesehte gusnie studijepoengh dorjesovveme ikth. Saemien jolleskuvle akte gaajhkesaemien perspektijvem åtna, jïh naemhtie dïedtem åtna gaajhki saemien gïeli åvteste abpe Saepmesne. Guktie tabellesne 1.1. vööjnimh dle Noerhte-Trööndelagen jolleskuvle dah jeanatjommes åarjelsaemien gïelestudenth åtna, dan åvteste dah aktem sjïere dïedtem utnieh åarjelsaemien gïelen åvteste. ¶
4.6 Studijepoengedorjemasse julevsaemien gïelesne ¶
Nordlaanten Universiteete dïedtem åtna julevsaemien jollebe ööhpehtimmien åvteste Nöörjesne. Jeenjemasth kuvsjide faalehte goh fleksijbele håalemh studijetjåanghkoejgujmie Árran julevsaemien jarngesne Dragesne, jïh campusesne Bådåddojsne. ¶
Aaj julevsaemien gïelesne aktem hijven evtiedimmiem studijepoengedorjemassesne vuejnebe. Jaepien 2008 idtji akte studijepoenge julevsaemien gïelesne dorjesovvh. Jaepien 2009 138 studijepoengigujmie eelki. Dej njieljie jaepiej, 2009 raejeste 2012 raajan dle lissiehtimmie 222 prosenth orreme! Dïhte bööremes jaepie lij 2010. Mijjieh vuejnebe jaapan 2010, dellie lij julevsaemien 1 mij aktem storre dorjemassem utni, 288 studijepoengh, mearan julevsaemien 2 aktem mahte seamma stoerre dorjemassem utni jaepien mænngan. Maahta vååjnedh goh akte naa stoerre dåehkie studentijste orreme mah dejtie göökte kuvsjide vaadtseme, jïh dan mænngan bachelorine julevsaemien gïelesne aalkeme gosse dïhte studijefaalenasse tseegkesovvi. ¶
Dennie aktene bielesne maahta billedh julevsaemien dan åvteste lea jïjnjh dejstie nuepijste nåhtadamme, juktie gosse daate dåehkie lea bachelorine orreme dle sæjhta vaenie orre studenth årrodh dåårrehtidh. Men læjhkan ij sïjhth jiehtedh ij leah studijepoengedorjemasse julevsaemien 1 jïh julevsaemien 2 jaepien 2012 dan åvteste ij naan studenth ïedtjem åtneme daejnie kuvsjine, men juktie dah eah faalasovvh daan jaepien. Gosse kuvsjh jaabnan tjïrrehtamme sjidtieh, sijjeste fïerhten jaepien, ij gåaredh iktesth jiehtedh mejtie jienebh jallh vaenbh daej mietie gihtjieh. Ållesth 21 studentigujmie bachelorprogrammesne julevsaemien gïelesne Nordlaanten Universiteetesne maahta stoerre studijepoengedorjemassem veanhtadih julevsaemien gïelesne gelliej jaepiej åvtese. ¶
4.7 Studijepoengedorjemasse noerhtesaemien gïelesne ¶
Saemien jilleskuvlesne åajvahkommes gaajhkh kuvsjh saemien gïelesne. Daennie tabellesne ajve saemien gïelekuvsjh veeljeme, jïh ij jeatjah kuvsjh mah leah saemien gïelesne jallh kuvsjh saemien sisveginie. Gosse lea saemien gïelekuvsjefaalenassi bïjre, dle Saemien jilleskuvle aktene sjïere tsiehkesne dan åvteste dah mahte 100 kuvsjh faalehte saemien gïelesne . Daate lea medtie golme njealjehtsh gaajhkijste saemien gïelekuvsjijste mejtie jollebe learoesijjine Nöörjesne faalehtieh. ¶
Tabelle 4.5 vuesehte Saemien jolleskuvle lea dïhte institusjovne mij dah jeanatjommes studijepoengh dorjeme saemien gïelesne boelhken, ållesth 4752. Dan åvteste Saemien jolleskuvle aaj jeenjemes studijefaalenassh åtna, dle aktem tjïelke ektiedimmiem studijefaalenassen jïh studijepoengedorjemassen gaskem vuejnebe, juktie van jienebh studijefaalenassh akte learoesijjie saemiengïelesne faalehte, van stuerebe studijepoengedorjemasse sjædta. Aalkoekuvjsh saemien gïelesne eah seamma stoerre låhkoem studijepoengedorjemasseste Saemien jolleskuvlesne utnieh goh jeatjah learoesijjine, dan åvteste daesnie akte stuerebe låhkoe studentijste mij saemien ietniengïeline åtna. Tabelle aaj vuesehte jaepien lij dïhte bööremes jaepie studijepoengedorjemassese Saemien jolleskuvlesne daan boelhken, jïh taallh bæjjese jïh våålese jåhteme boelhken. Daate lea jeatjahlaakan goh dejnie jeatjah learoesijjine mah saemien gïelekuvsjh jollebe daltesisnie faalehtieh, mah lissiehtimmiem åtneme mahte abpe tïjjen. Maahta joekehts fåantoeh årrodh man åvteste naemhtie. Jeatjah tjaaleginie learohkelåhkoem vuartesjeminie mij saemien maadthskuvlesne jïh jåarhkeskuvlesne åtna. Daesnie maahta vuejnedh staarine jïh stuerebe sijjine daelie jienebh learohkh saemien veeljieh, mearan learohkelåhkoe ij leah læssanamme dejnie aerpievuekien saemien dajvine. Maahta vååjnedh learohkelåhkosne saemien gïelesne saemien dajvine, mahte gaajhkh learohkh meatan mah lin maahteme saemien veeljedh, mearan staarine dle jienebh orreme mah lin maahteme saemien veeljedh. ¶
Gosse dïhte ållesth studijepoengedorjemasse saemien gïelesne læssene, dle saemien siebriedahke læjhkan vitnije, saaht mennie institusjovnesne studijepoengh dorjesuvvieh. Akte vieksiesvoete saemien siebriedahkese jïh saemien studentidie dah maehtieh veeljedh saemien lohkedh jieniebinie institusjovnine, jïh tjuara aaj aerviedidh akte kvalitatijve vieksiesvoete gosse jienebh institusjovnh saemien gïelekuvsjem faalehtieh. ¶
Guktie tabelleste vuejnebe dle Tromsøn Universiteete dam stööremes studijepoengedorjemassem åtna saemien gïelesne dej minngemes jaepiej, jïh institusjovne aaj joekoen jïjnjh ovmessie kuvsjh faalehte. Tromsøn Universiteete aktem lissiehtimmiem åtna studijepoengedorjemassesne fïerhten jaepien. Jaepien 2009 raejeste 2010 raajan studijepoengedorjemasse vielie goh guektiengïerth desnie sjædta, lissiehtimmie dan mænngan ånnetji geahpene, men abpe tïjjen akte lissiehtimmie dorjemassesne. ¶
Jis vuejnebe mennie saemien gïelekuvsjine mah jeenjemes studijepoengh dorjesuvvieh Tromsøn Universiteetesne, dle noerhtesaemien ammesgïeline dïhte stööremes. Dah ovmessie noerhtesaemien gïelekuvsjh ammesgïeline bijjelen aktem lehkiem dehtie ållesth studijepoengedorjemasseste utnieh, dej minngemes golme jaepiej. Daate dorjemasse aaj læssene fïerhten jaepien 2010 raejeste 2012 raajan. Abpe 2000-låhkoen akte tjïelke strategeles barkoe Tromsøn Universiteetesne saemien aalkoelïerehtimmesne. Jïh daelie UiT akte orre maasterefaagem aalka lohkehtæjjaööhpehtimmesne mij edtja jienebh lohkehtæjjah ööhpehtidh learoehkidie mah saemien 2. gïeline sijhtieh. ¶
Tabelle aktem stoerre ïedtjem saemien lïeredh vuesehte dej gaskem mah eah saemien ietniengïeline utnieh jïh laedtiej luvnie. Tjuara badth jiehtedh daate hijven, jïh viehkehte aktem dåaresthkultuvrelle goerkesem bigkedh, akte poenge maam ENn sjïeresaadtesæjja aalkoealmetji reaktide James Anaya akten digkiedimmesne tjiertesti, mænngan FN-reektehtsem böökti saemiej tsiehkien bïjre Noerhtlaantine. Jienebh vuesiehtimmieh jeatjah unnebelåhkoegïeledajvijste vuesiehtieh ihke hijven orreme gïelese gosse mubpieh aaj dam lierieh jïh dam nuhtjieh. ¶
Ihke saemien edtja maehtedh åtnasovvedh jollebe daltesisnie, dellie vihkeles ij ajve studijepoengh illesovvh saemien ammesgïelesne, men ietniengïeleutnijh aaj jollebe ööhpehtimmiem saemien gïelesne vaeltieh. Jis ibie meatan vaeltieh saemien ammesgïeline, dle daam tabellem åådtje noerhtesaemien studijepoengedorjemassese Tromsøn Universiteetesne: Tabelle 4.7 aktem jiebne lissiehtimmiem vuesehte illesovveme studijepoengine saemiengïelen kuvsjine, mejtie ij maehtieh tjïelkestidh goh ammesgïele /aalkoelïerehtimmie. Daate sæjhta jiehtedh ïedtje juktie jollebe ööhpehtimmiem saemien gïelesne vaeltedh, ovrehte seamma jïjnje læssene ietniengïeleutnijidie goh mubpide, jïh vuesehte UiT aktem vihkeles sijjiem åtna juktie saemien gïeleööhpehtimmiem gorredidh Nöörjesne jïh Noerhtelaantine. ¶
Guktie tabelleste 4.8 vuejnebe dle akte stoerre lissiehtimmie orreme studijepoengedorjemassesne noerhtesaemien gïelesne 2008 raejeste 2011 raajan, mearan akte vueliedimmie jaepien 2012. Naemhtie guktie Jon Todal lea vuesiehtamme gærjesne «Samiske tall forteller 4» dle akte vueliedimmie orreme learohkelåhkoste dej minngemes jaepiej mij saemien mubpiengïeline åtna maadthskuvlesne, mænngan akten boelhken lij akte naa stoerre lissiehtimmie dennie seamma learohkelåhkosne. Mejtie daate våajnoes sjædta dennie guhkiebasse ööhpehtimmesne, juktie vaenebh mah skraejriem utnieh jollebe ööhpehtimmiem saemien gïelesne vaeltedh, jallh vuajnoeh siebriedahkesne mah saemien gïelem tsevtsieh dovne maadthskuvlesne, jåarhkeööhpehtimmesne jïh jollebe ööhpehtimmesne mah darjoeh guktie learohkelåhkoeh læssanieh jallh vaananieh gaajhkine daltesinie seamma aejkien? ¶
Mijjieh daejrebe sïejhme gïelefaagh aktem stoerre vueliedimmiem åtneme gellie jaepieh, dovne jåarhkeööhpehtimmesne jïh jollebe ööhpehtimmesne, gusnie jienebh gïeleotnjegh leah hiejhtesovveme dej minngemes jaepiej. Daate vuesehte noerh eah gïelefaagh veeljh sijjen studijesne. Aaj daate maahta gelliej fåantoej gaavhtan årrodh, men gosse reerenasse krievenassem obligatovreles lïerehtimmien bïjre mubpiengïelesne jåarhkeööhpehtimmesne laahpehti, dellie kanne vååjni goh gïele læjhkan ij lij dan vihkeles? Læjhkan, jis vuesiehtimmien gaavhtan vaenebh spaanske gïelem luhkieh nöörjen learoesijjine dle dïhte maahta nåake årrodh Nöörjese, men spaanske gïele ij leah annje akte håvhtadihks gïele. Jis vaenebh veeljieh saemien lohkedh, dle dïhte maahta nåake årrodh dejtie saemien gïelide mah raaktan leah håvhtadihks. ¶
Tabelle 4.9 aktem lissiehtimmiem studijepoengedorjemassesne saemien gïelesne vuesehte 2008 raejeste daan mearan. 2012 lea dïhte ellen bööremes jaepie, men 2010 aaj stoerre dorjemassem åtan. Daate sæjhta jiehtedh jienebh jienebh saemien luhkieh jïh jienebh jienebh eksamenem illieh saemiengïelen studijinie. Daate joekoen hijven, jïh akte tjielke vaajtelasse orreme dovne Saemiedigkeste jïh staaten åejvieladtjijste. Ij leah ierielimmeste studijepoengedorjemasse sagke stuerebe noerhtesaemien gïelesne, goh julev- jïh åarjelsaemien, men viertiestamme låhkojne gïeleåtnojste dejnie ovmessie saemien gïeline dle studijepoengedorjemasse julev- jïh åarjelsaemien gïelesne ij leah unnebe. ¶
4.8 Raeriestimmieh ¶
Daate tjaalege lea vuartasjamme studijepoengedorjemassem saemien gïeline jollebe ööhpehtimmieinstitusjovnine Nöörjesne. Njieljie institusjovnh dagkerh kuvsjh faalehtieh daelie, Saemien jolleskuvle, Noerhte-Trööndelagen Jolleskuvle, Nordlaanten Universiteete jïh Tromsøn Universiteete. Goh statistihke vuesehte dle akte lissiehtimmie orreme studijepoengedorjemassesne saemien gïelesne, mearan jijnjh jeatjah gïelefaagh vueliehkåbpoe ohtsijelåhkoem jïh vueliehkåbpoe studijepoengedorjemassem utnieh goh vijhten jaepien gietjeste. Dan gaavhtan gujht tjuara maehtedh jiehtedh studijepoengedorjemasse viehkehte jollebe daltesidie båetedh Fishmanen gïeleåtnoedaltesinie. ¶
Juktie aktem sjidtije jolle maahtoedaerpiesvoetem saemien gïelesne hoksedh, dle daerpies studijepoengedorjemassem tjåadtjoehtidh gaajhkine saemien gïeline. Butenschøn-moenehtse tjierteste dåårrehtimmie saemien jollebe ööhpehtæmman aalka joe maanagiertesne, guktie daerpies dåårrehtimmine barkedh saemiegïelen faalenasside dovne maanagiertesne, maadthskuvlesne, jåarhkeööhpehtimmesne jïh universiteetese jïh jolleskuvlese. ¶
Vihkeles ovmessie institusjovnh aktem åejviediedtem kuvsji åvteste utnieh dejnie ovmessie saemien gïeline, men læjhkan daate ij edtjh heerredidh jeatjah institusjovnh aaj maehtieh viehkiehtidh studijepoengedorjemassine faagesne. Laavenjostoe institusjovni gaskem lea daesnie vihkeles. Byöroe dan åvteste SAK 7-laavenjostoem tjerkebe nænnoestehtedh. ¶
Jalhts maahta jiehtedh studijepoengedorjemasse gaajhkine saemien gïeline lea hijven, dle taallh viertiestamme jeatjah gïeligujmie annje naa smaave. Daate sæjhta jiehtedh jienebh dejstie kuvsjijste maehtieh vaahresne årrodh hiejhtesovvedh dan åvteste dah eah dienestem learoesæjjan vedtieh. Juktie saemien gïelh leah tjiertestamme goh eevre håvhtadihks jïh itjmies håvhtadihks UNESCOste, tjuara dejtie aktene sjïere vuajnosne vuejnedh. Naemhtie guktie Tromsøn Universiteetesne dorje, byöroe dan åveste åvteguvvine årrodh dejtie jeatjah jollebe ööhpehtimmieinstitusjovnide, goh Nordlaanten universiteete jïh Noerhte-Trööndelagen jolleskuvle. Jalhts vuelege dåårrehtimmie jïh studijepoengedorjemasse viertiestamme jeatjah faagigujmie, dle UiT tjåadtjohte jïh nænnoestahta dejtie saemiengïelen studijeotnjegidie. Statistihke aaj aktem tjielke ektiedimmiem vuesehte gaskem låhkoem saemien kuvsjijste mejtie akte institusjovne faalehte, jïh dam tjåenghkies studijepoenge-dorjemassem saemien gïelesne. Dan åvteste staaten åejvieladtjh jïh Saemiedigkie byöroe skraejrieh vuarjasjidh, guktie institusjovnh skreejresuvvieh jienebh saemiengïelen kuvsjh faalehtidh. ¶
NOKUT krievenassh kvantiteeten jïh kvaliteeten bïjre beaja dejtie institusjovnide mah edtjieh jollebe ööhpehtimmiem faalehtidh, aaj saemien gïelese. Dah kvaliteetekrievenassh tjuerieh seamma årrodh saemien gïelide, goh jeatjah faagide. Saemien ööhpehtimmie edtja jolle kvaliteetem utnedh. Men dej kvantitatijve krievenassi gaavhtan dle såemies institusjovnh eah buektehth kuvsjh tseegkedh juktie dah eah dejtie byjjes kvantiteetekrievenasside steerh. Jienebh dejstie kvantitatijve krievenassijste eah gåaredh steeredh dejtie saemien kuvsjide. Daesnie Saemiedigkie byöroe NOKUTine jïh Maahtoedepartemeentine rååresjidh juktie maereles vuekieh gaavnedh daan aamhtesen bïjre . ¶
Meedija daamtaj saemien lïerehtimmiem jïh ööhpehtimmiem ållermaahta gosse nåake heannadimmiej bïjre jïh gosse mievreste saemien gïele lea nåhkedeminie daelie.  Juktie hijven learoehkelåhkoem jïh hijven studijepoengedorjemassem gorredidh gïelesne dle vihkeles saemien gïelh åehpiedehtedh goh nuhteligs jïh vihkeles. Gosse Nordlaanten Universiteete 21 studenth åadtjoeji dam voestes jaepiem bachelorööhpehtimmeste tjirrehti, dellie dïhte lij buerebe goh lin veanhtadamme. Dellie Nordlaanten Universiteete veelji julevsaemien gïelem åvtese buektedh goh akte gïele mij lij læsseneminie, jïh akte dïrrege murreds barkoenuepiejgujmie. Ij lea naan juerie daate lij joekoen hijven. ¶
Vaenie lohkehtæjjajgujmie saemien gïelesne nöörjen institusjovnine, dle maereles rïjhkeraasten rastah laavenjostedh saemien studijefaalenassi bïjre. Men daesnie akte dåeriesmoere sjædta dan åvteste jolleskuvlelaake Sveerjesne ij tjåenghkies kuvsjh luhpehth gusnie eksamene dorjesåvva joekehts institusjovnine. Saemiedigkie byöroe Maahtoedepartemeentese raeriestidh öörnegh evtiedidh, guktie gåarede saemien kuvsjh faalehtidh sveerjen jïh såevmien institusjovnigujmie ektine, jïh læjhkan eksamenem illedh jïjtse learoesijjesne. ¶
Dan åvteste lohkehtæjjah saemien gïelesne fååtesieh dle learoesijjieh eah iktesth maehtieh dejtie seamma kuvsjide faalehtidh fierhten studijejaepien. Dellie vihkeles åehpies öörnegigujmie guktie guhkiebasse sjædta, ihke studenth maehtieh sijjen ööhpehtimmien soejkesjidh viehkine dejstie bievnesijste mah soptsestieh gåessie dah ovmessie saemiengïelen studijefaalenassh aelkieh. Learoesijjieh byöroeh daagkerh soejkesjh biejedh gellide jaepide åvtese. ¶
Tjåenghkies saemien kuvsjh lohkehtæjjastudentide jïh jeatjah studentide eah leah luhpie daan biejjien. Byöroe nuepieh gorredidh ihke lohkehtæjjastudenth maehtieh kuvsjh dåeriedidh mah raaktan leah jeatjah studentide sjiehtedamme, juktie daamtaj ij gåaredh guektiengierth kuvsjefaalenassh vedtedh saemien gïelesne barkoefaamoen gaavhtan. ¶
Juktie aktem stuerebe lissiehtimmiem studijepoengedorjemassesne gorredidh, sæjhta joekoen åarjelsaemien jïh julevsaemien gïelen gaavhtan, annje nuepie årrodh jienebh aalkoekuvsjh aelkedh mah maehtieh maahtoem vedtedh juktie bæjjese vaaltasovvedh bachelorööhpehtæmman saemien gïelesne. ¶
Studijepoengedorjemasse saemien gïelesne sæjhta annje vihkeles årrodh juktie siebriedahken daerpiesvoetide hoksedh, jïh statusem nænnoestehtedh saemien gïelide. Dan åvteste byöroe vihth naan jaepine vuartasjidh guktie studijepoengedorjemasse saemien gïelesne lea evtiesovveme. ¶
3  Fasseldimmie SDJ-dajvesne ¶
Gunnar Claus, Barkoemaarkedestatistihken seksjovne, Statistisk sentralbyrå, Oslo ¶
Åeniedasse ¶
Fasseldimmiestatstihke maam registerijstie åtna 4.njealjehtsjaepeste 2012 vuesehte fasseldimmie SDJ-dajvesne joekehtslaakan juakasåvva goh dïhte sïejhme fasseldimmie laantesne. Daesnie libie pryöveme sjïere væhtah SDJ-dajvesne vuesiehtidh viehkine fasseldimmiem joekedidh jielemen, kaarri jïh nyjsenæjjaj, aalteren, ööhpehtimmien jïh jeatjah ovmessie væhtaj mietie. Åejvievæhtah vuesiehtieh fasseldimmieprosente SDJ-dajvesne lea vueliehkåbpoe goh laanten gaskemedtie, men jeerehte. Dïhte lij laanten gaskemedtien bijjelen båarasåbpoe almetjidie SDJ-dajvesne, jïh sagki vueliehkåbpoe dejtie nuerebe årrojedåehkide. Jienebh almetjh SDJ-dajvesne mah aalkoejielieminie barkin, jïh låhkoe jollebe ööhpehtimmine lij vueliehkåbpoe goh laanten gaskemedtie. Låhkoe fasseldamme almetjijstie jollebe ööhpehtimmine, lij medtie guektiengïerth dan stoerre nyjsenæjjaj luvnie goh kaarri luvnie SDJ-dajvesne. ¶
Joekedamme dejnie ovmessie dajvine Nöörjen sisnjelen Saltfjellet noerhtelen, dellie vuajna stoerre jeeredh lin dejnie ovmessie variabelinie, jïh SDJ-bieliedajvh eah seamma aktelaaketje tendensh vuesehth. ¶
3.1 SDJ-dajve ¶
Daate artihkele lea ånnetji dan våaromen bïjre  mij fasseldimmiestatistihken bïjre gååvnese dejtie ovmessie geografeles dajvide. Årrojh jïh fasseldamme almetjh aaltarisnie 15-74 jaepieh gïehtelimsdajvesne Saemiedigkien dåarjoeöörnegidie jieliemasse (SDJ) (daaroen STN) lea dïhte geografeles dajve maam mijjieh edtjebe veelebe vuartasjidh. ¶
SDJ-dajve voenges siebriedahkh feerhmie mejtie vuarjesjeminie goh joekoen vihkeles juktie saemien kultuvrem jïh jieliemassem vaarjelidh jïh vijriesåbpoe evtiedidh, jïh Saemiedigkie sjïere viehkiedïrregh åtna daejtie dajvide. 1/1-2012 raejeste 21 ellies tjïelth jïh bielieh 10 tjïeltijste Saltfjellet noerhtelen leah dajvesne. SDJ-dajve lea mahte 60 prosenth Nöörjen dajveste Saltfjellet noerhtelen, jïh ånnetji vielie goh 14 prosenth årroejijstie leah seamma dajvesne. Akte vijries åehpiedehteme SDJ-dajveste kaarhtigujmie, tabelligujmie, jarkelimmiejgujmie tïjje doekoe, mah tjïelth jïh dajvh mah leah meatan jïh jïjnje jeatjah leah SSB-bæjhkoehtimmesne 2014/1 ”Samisk statistikk 2014”. ¶
Tabelline jïh figuvrine SDJ-dajve viertiestamme sjædta göökte jeatjah dajvigujmie. Dïhte akte lea akte dajve mij edtja goh akte plearoeh årromedajve årrodh. Dïhte gaajhkide dajvide feerhmie Saltfjellet noerhtelen, bielelen SDJ-dajve, jïh ij darhkh doh njieljie tjïelth jïjnjh årrojigujmie, gïdtjh Tromsø, Bådåddjo, Harstad jïh Alta. Dïhte mubpie viertiestimmiedajve lea ”abpe laante”. Daate dajve dovne SDJ-dajvem jïh ”Saltfjellet noerhtelen”-dajvem meatan åtna. Nöörje Saltfjellet noerhtelen 10 geografeles dajvine juakasåvva, joekedamme dejnie golme noerhtemes fylhkine. Govhte dejstie leah SDJ-dajvh. Joekedamme fylhki mietie dle vïjhte dajvh Finnmaarhkesne (golme SDJ-dajvh), golme Tromsesne (göökte SDJ-dajvh) jïh göökte Nordlaantesne (akte SDJ-dajve). ¶
3.2 Fasseldimmie ¶
Tabelle 3.1. såemies sïejhme væhtah fasseldimmesne vuesehte dejnie ovmessie dajvine. Åenehkslaakan maahta jiehtedh SDJ-dajve ektesne aktem vueliehkåbpoe fasseldimmieprosentem utni, ånnetji vueliehkåbpoe fasseldimmiem nyjsenæjjaj luvnie, jienebh fasseldamme almetjh aalkoejielemi sisnjeli, vaenebh universiteetine/jïlleskuvline, vaenebh pendlerh, vaenebh sis-juhtijh jïh dah mah lin fasseldamme lin ånnetji båarasåbpoe viertiestamme abpe laantine. Abpe SDJ-dajve, viertiestamme jeatjah dajvigujmie Saltfjellet noerhtelen, doh seamma tendensh vuesiehti, bielelen pendlerelåhkoe. ¶
Låhkoe dejstie fasseldamme almetjijstie SDJ-dajvesne lea vueliehkåbpoe goh abpe Nöörjesne, jïh aaj vueliehkåbpoe goh viertiestimmiedajve Saltfjellet noerhtelen jaepien 2012. Naemhtie aaj gosse mijjieh nyjsenæjjah jïh kaarrh fïereguhtene haeresne viertiestibie. Jis mijjieh dejtie sjïere bieliedajvide vuartasjibie SDJ-dajven sisnjelen, dellie dïhte naa jïjnjem jeerehti. Vuesiehtimmien gaavhtan lij fasseldimmieprosente nyjsenæjjaj luvnie SDJ-dajvesne noerhte Nordlaantesne 57,7 prosenth, mij lij gaektsie prosentepoengh vueliehkåbpoe goh fasseldimmieprosente  abpe Nöörjese. Nyjsenæjjah SDJ-dajvesne sisnjelds Finnmaarhkesne vuestelen, aktem fasseldimmieprosentem 67,6 prosentine utnin. Daate lij mahte göökte prosentepoengh jollebe goh laanten taale. Sisnjelds Finnmaarhke lij aaj dïhte aajnehke dejstie vuesiehtamme dajvijste gusnie nyjsenæjjah aktem jollebe fasseldimmieprosentem  utnin goh kaarrh jaepien 2012. ¶
Doh joekehtsh fasseldimmieprosentine dej golme dajvi gaskem lin naa tjåadtjoen boelhken 2002 raejeste 2012 raajan. Aarvoe abpe SDJ-dajvese lea medtie vïjhte prosentepoengh vueliehkåbpoe orreme goh laanten taale daan luhkiejaepieboelhken. Maahta vååjnedh goh heannadimmieh mah dam nasjovnaale fasseldimmiem tsevtsieh aaj SDJ-dajvem seammalaakan tsevtsieh. ¶
3.3 Fasseldimmie – joekedimmie jielemi mietie jïh    gaskemedtien aaltere ¶
Fasseldimmie Nöörjesne lea golme prosentigujmie læssanamme 2008 raejeste 2012 raajan. Seamma boelhken Nöörjen årrojh leah vielie læssanamme. SDJ-dajvese dle årrojelåhkoe ij leah dan jïjnjem jorkesamme seamma boelhken, men låhkoe fasseldamme almetjijstie lea vaananamme göökte prosentigujmie. ¶
Aalkoejielemh ¶
Fasseldimmie jåartaburresne jïh göölemisnie lij medtie 10 prosenth dejstie fasseldamme almetjijstie SDJ-dajvesne jaepien 2012, jïh abpe laantese doh jielemh lin ånnetji vielie goh göökte prosenth. Aalkoejielemi låhkoe lea vaananamme 2008 raejeste 2012 raajan, dovne SDJ-dajvese jïh abpe laantese. ¶
Byögkeles reereme ¶
Prosentelåhkoe dejstie fasseldamme almetjijstie mah byögkeles reeremen sisnjelen barkin jaepien 2012 lij jollebe SDJ-dajvesne goh abpe laantesne. 2008 raejeste 2012 raajan dïhte låhkoe fasseldamme almetjijstie byögkeles reeremen sisnjelen lea læssanamme dovne SDJdajvesne (6 prosenth) jïh abpe laantesne (12 prosenth). ¶
Seammalaakan lea göökte jeatjah jielemigujmie gusnie byögkelesvoete lea akte stoerre barkoevedtije, ööhpehtimmie jïh healsoe/hokse. Jollebe prosentelåhkoe dejstie fasseldamme almetjijstie SDJ-dajvesne, jïh vueliehkåbpoe lissiehtimmie fasseldamme almetjijstie SDJdajvesne goh abpe laantesne. ¶
Industrije jïh gööleme/lidteme/gueliebïepmehtimmie ¶
Tabelle 3.3 vuesehte SDJ-dajve aktem lissiehtimmiem utni fasseldimmesne industrijesne. Daate lissiehtimmie lij hævvi vienth dan åvteste doh barkijh ”guelieleekedimmien” sisnjelen aktem jeatjah dïejvesen nualan böötin. Jaepien 2012 åvtelen dah lin bïejesovveme ”Gööleme, lidteme jïh gueliebïepmehtimmien” nualan (jallh veelebe tjïertestimmie ”dorjemasse beapmoegueleste, myövhkeskreekh, krepsekreekh jïh naaloeskinnh mearoe- jïh mearoegaedtien akvakultuvresne”, jielemekode 03.211). 2012 raejeste fasseldamme almetjh ”guelieleekedimmien” sisnjelen leah industrijese sertiestamme, vueliedåehkien nualan man nomme ”leekedimmie, gïetedimmie jïh konserveradimmie gueleste jïh  jeatjahsåarhts gueliebeapmoeh” (jielemekode 10.209). Daan dïejvesejarkelimmien gaavhtan lea geerve jarkelimmietaalide toelhkestidh. ¶
Fasseldamme almetji aaltere ¶
Gaskemedtien aaltere dejtie mah leah fasseldamme SDJ-dajvesne jaepien 2012 lij 43.4 jaepieh. Daate mahte göökte jaepieh jollebe goh laanten gaskemedtie. Gaskemedtien aaltere SDJ-dajvesne lij jollemes göölemen, lidtemen jïh gueliebïepmehtimmien sisnjeli, jïh vueliehkommes detaljeåesiestimmien sisnjelen. Daejnie göökte jielieminie gaskemedtien aaltere lij fïereguhte 46,5 jïh 35,8 jaepieh. Jåartaburrien sisnjelen gaskemedtien aaltere lij vueliehkåbpoe -dajvesne goh dejnie göökte jeatjah geografeles dajvine. Daennie jieliemisnie gaskemedtien aaltere lij 46,2 jaepieh, mij lij 1,6 jaepieh vueliehkåbpoe goh laanten gaskemedtie. Mahte gaajhkide jieliemidie dle gaskemedtien aaltere lea læssanamme 2008 raejeste 2012 raajan. Seammalaakan gaajhkide dejtie golme geografeles dajvide. Bielelen gööleme, lidteme jïh gueliebïepmehtimmie jïh ånnetji dehtie byögkeles reeremistie jïh vaarjelimmeste, gusnie gaskemedtien aaltere lea ånnanamme naan askigujmie. Pensjovnereforme mij eelki juhtedh tsïengelen 1.b. 2011 raejeste, gaskem jeatjah åssjalommesinie åtna almetjidie skreejredh guhkebem barkosne årrodh, jïh maahta akte vihkeles fåantoe årrodh. Buerebe healsoe, jollebe ööhpehtimmie, læssanamme nyjsenæjjalåhkoe leah aaj dam gaskemedtien aalterem joekehtslaakan tsevtseme dej fasseldamme almetji luvnie. ¶
1 Jeatjah dajvh Saltfjellet noerhtelen eah almetjh feerhmh mah årroeh staarine Alta, Tromsø, Harstad jïh Bådåddjo. ¶
Figuvre 3.2 fasseldimmielåhkoem vuesehte joekedamme vïjhtenjaepien aalteredaltesidie dejtie golme geografeles dajvide jaepien 2012. Vuesiehtimmien gaavhtan dïhte vuesehte 7,7 prosenth dejstie fasseldamme almetjijstie SDJ-dajvesne lin aaltarisnie 30-34 jaepieh. Abpe laantese dle 10,5 prosenth dejstie fasseldamme almetjijstie lin 30-34 jaepieh. Åejvievæhtah figuvresne vuesiehtieh SDJ/Nöörje Saltfjellet noerhtelen aktem jollebe  låhkoem dejstie fasseldamme almetjijstie utnin dennie nööremes aalteredåehkesne (15-19 jaepieh) jïh dejnie båarasommes aalteredåehkine  (bijjelen 45 jaepieh). Aalteredåehkesne 20-44 jaepieh doh låhkoeh lin åajvahkommes seamma låhkoej nuelesne abpe Nöörjese. SDJ-dajve lea joekehts, dan åvteste dah dam vueliehkommes låhkoem dejstie fasseldamme almetjijstie utni dejnie göökte aalteredåehkine aaltarisnie 25-34 jaepieh, jïh jollemes fasseldimmielåhkoem utni dejnie golme aalteredåehkine bijjelen 55 jaepieh, viertiestamme dej göökte jeatjah dajvigujmie. ¶
3.4 Fasseldimmie jïh ööhpehtimmie ¶
Ööhpehtimmiedaltese fasseldamme almetji luvnie jeerehte dejnie golme geografeles dajvine. Fasseldimmielåhkoe Nöörjesne mij universiteete/jïlleskuvleööhpehtimmiem utni lij 36 prosenth njealjeden njealjehtsjaapan 2012. SDJ-dajvesne seamma låhkoe lij 25 prosenth. Låhkoe mij jåarhkeskuvlem utni goh jollemes ööhpehtimmie lij naa seamma dejnie golme dajvine, jïh lij gaskem 42 jïh 45 prosenth, gusnie jeatjah dajvh Saltfjellet noerhtelen dam jollemes låhkoem utnin. ¶
Figuvre 3.3. vuesehte dam ållesth låhkoem nyjsenæjjijste jïh kaarrijste jollebe ööhpehtimmine, jïh guktie dah aalteredåehkiej mietie juakasuvvieh. Dïhte rööpses ellies sïeve vuesehte guktie doh 4 327 nyjsenæjjah SDJ-dajvesne jollebe ööhpehtimmine tabellesne 3.5, aalteren mietie juakasuvvieh. Figuvren mietie maehtebe vuejnedh ånnetji bijjelen 14 prosenth nyjsenæjjijste jollebe ööhpehtimmine SDJ-dajvesne lin aaltarisnie 35-39 jaepieh. Seammalaakan dle ajve ånnetji 10 prosenth dejstie kaarrijste jollebe ööhpehtimmine mah lin seamma aalteredåehkesne. Figuvresne aaj vuejnebe dejnie båarasåbpoe aalteredåehkine dellie joekedimmie båastolen. Mahte 12 prosenth dejstie kaarrijste SDJ-dajvesne jollebe ööhpehtimmine lin aaltarisnie 60-64 jaepieh. Seamma låhkoe nyjsenæjjide lij ånnetji bijjelen govhte prosenth. Sïejhmelaakan vuejnebe nyjsenæjjah jollebe ööhpehtimmine jollebe låhkoeh noere aalteredåehkine utnin, goh seamma låhkoeh kaarride. Abpe laantese lij plearoeh tendensh, men joekehtse kaarri jïh nyjsenæjjaj gaskem lij unnebe. ¶
3.5 Statistihkevåaromen bïjre ¶
Dïhte våarome tabellide jïh figuvride lea Statistisk sentralbyråen registerebaseradamme fasseldimmiestatistihke 4. njealjehtsjaapan fïereguhten jaepien. Årrojelåhkoe lea almetjh mah dajvesne årroeh aaltarisnie 15-74  jaepieh, mah unnemes aktem tæjmoem barkeme referansevåhkoen, jallh mah lin båarhte dagkaristie barkoste akten vihties tïjjen. Daate statistihke våaromem åtna jieniebistie registerijstie joekehts presisjovnine. Doh taalh maehtieh ånnetji ov-veele årrodh dejtie almetjidie smaave barkojne, frijjebarkijidie, tjïelten åejvide, såemies jielemebarkijidie jïh naan jeatjah dåehkide. Ij leah goerehtamme mejtie jïh guktie daate våajnoes sjædta tabelline jïh figuvrine daennie artihkelisnie. Vielie statistihke fasseldamme almetji bïjre, jïh vielie daatavåaromen bïjre gååvnese daesnie, ssb.no/regsys. ¶
Bïevnesh SDJ-dajven bïjre jïh jeatjah bïevnesh mah eah leah veedtjeme fasseldimmiestatistihkeste leah åajvahkommes veedtjeme daehtie sijjeste: ssb.no/befolkning/statistikker/samisk. ¶
Tjïelkestimmie jollebe ööhpehtimmeste ¶
Universiteete/jïlleskuvleööhpehtimmie, vuelebe daltese -  Gaajhkesh mah aktem universiteete- jïh jïlleskuvleööhpehtimmie tjïrrehtamme, mij raajan njieljie jaepieh ryöhkoe jaepien 1997/1998 raajan. - Gaajhkesh mah 120 studijepoengh tjïrrehtamme jallh vielie universiteete- jïh jïlleskuvlesystemesne 1998/99 raejeste, men eah leah aktem jollebe graadeööhpehtimmiem tjïrrehtamme. Universiteete/jïlleskuvleööhpehtimmie, jollebe daltese - Gaajhkesh mah aktem universiteete- jïh jïlleskuvleööhpehtimmiem tjïrrehtamme mij vielie goh 4 jaepieh ryöhkoe. - Gaajhkesh mah aktem dotkijeööhpehtimmiem tjïrrehtamme saaht man boelhken. Vielie ööhpehtimmiestatistihke jïh tjïelkestimmieh ektiedamme ööhpehtimmiestatistihken bïjre gååvnese daesnie: www.ssb.no/utdanning/statistikker/utniv/aar/. ¶
3.6 Jienebh fåantoeh mah våaromem utnieh    fasseldimmiestatistihkesne ¶
Daennie artihkelisnie goerh jïh tabellh leah veeljesovveme juktie tjoevkesem bïejedh naan gille vaeljehke teemide viehkine SSB:n fasseldimmiestatistihkeste. Mearan daejnie barkeme jïjnjh åssjalommesh leah svïegkesasse bïejesovveme. Maahta daejtie ållermaahteme teemide veelebe buerkiestidh jis jienebh biehkieh meatan vaaltasuvvieh, goh barkoe, barkoetïjje, ööhpehtimmiesåarhte, barkijelåhkoe barkoevedtijen luvnie, sivijle statuse jnv. Juktie aktem elliesåbpoe guvviem åadtjodh guktie fasseldimmie evtiesovveme SDJ-dajvesne, maahta aaj såemies dejstie suerkijste guhkiebasse vuartasjidh mah leah neebneme vuelielisnie. ¶
Analyjsh sjïere jieliemijstie Jielemh gååvnesieh mejgujmie hijven gåarede SDJ-dajvesne? Gusnie dah? Mah jielemh mah gaarveneminie? Gåabph fasseldamme almetjh haajpanieh? ¶
Sjïere jielemh /dajvh mah leah råajvarimmiedajve Mah jielemh/dajvh mah sjïere dåarjoem/dåarjoehtimmiem åådtjeme? Guktie dejgujmie gåaradamme? Fasseldimmie læssene? Vuartesjh evtiedimmiem fasseldimmesne sjïerejieliemisnie tïjje doekoe, joekedamme dejnie ovmessie geografeles dajvine. ¶
Fasseldimmie byögkeles suerkien sisnjelen Man stoerre byögkeles sektovre? Låhkoe jarkesamme? Gïeh desnie berkieh? ¶
Guktie evtiedimmie barkoesijjielåhkosne SDJ-dajvesne? Daate artihkele vuesehte man gellie almetjh mah SDJ-dajvesne årroeminie. Men ij maamkh jiehtieh gusnie berkieh. Gåarede gaajhkh barkoeh joekedidh (aaj lijkiebarkoe jïh almetjh åenebe barkojne) barkoesijjien mietie. jïh pendeldimmiem vuartasjidh SDJ-dajvese jïh dajveste. ¶
Fasseldimmie jïh ööhpehtimmie Ööhpehtimmiedaltese ovmessie jielieminie. Aaltere gosse ööhpehtimmiem tjïrrehtamme, - låhkoe mah jåarhkeööhpehtimmie vaeltieh goh geerve almetje? Ektiedimmie ööhpehtimmien jïh barkoen gaskem, fasseldimmielåhkoeh joekedamme ööhpehtimmien mietie: ¶
Staatuse dejtie mah eah leah fasseldamme Gïeh dah? Ööhpehtimmesne? Jaepieboelhkebarkijh (dah åajvahkommes eah meatan båetieh statistihkesne)? Barkohts? Svihtjemeheaptoes? ¶
Almetjh barkosne mah juhtieh, gåabph haajpanieh, gïeh dah? Jeatjah SDJ-dajvide juhtieh? Staaride noerhtene juhtieh? Jallh åarjene? Nyjsenæjjah juhtieh? Kaarrh juhtieh? Dah juhtieh mej jolle/vuelege ööhpehtimmie? ¶
Fasseldamme almetjh SDJ-dajvesne, gubpede båetieh? Gusnie årroejin gosse noereskuvlem veedtsin. Mah såemies jielemh mah jolle låhkoem fasseldamme almetjijstie utnieh, mah voengeste båetieh? Joekehts ööhpehtimmiedaltese jearohke byjjenimmiesijjeste? ¶
Almetjh mah åenehks tïjjen laantesne årroeh Låhkoe læssene SDJ-dajvesne? Joekehts låhkoeh ovmessie SDJ-dajvine? Mejnie jielieminie dah leah fasseldamme? ¶
Jienebh barkoeh, bielietïjjenbarkoe? Destie vielie SDJ-dajvesne goh jeatjah dajvine? ¶
3  Saemien maajhööhpehtimmie ¶
Kevin Johansen, Cand.polit. Tromsøen Universiteeteste / Universidad de Granada. Seniorraeriestæjja Nordlaanten Fylhkenålma ¶
Iktedasse: ¶
Mænngan goh ööhpehtimmielaakem Nöörjesne sjïehtesji, gaajhkh saemien learohkh aktem jïjtse reaktam utnieh saemien lïerehtimmiem skuvlesne åadtjodh. Jïjnjh saemienlearohkh leah dajvine årroeminie gusnie stïeres saemienlohkehtæjjah eah gååvnesh. Daagkeri veajkoej skuvleaajhtere tjuara jeatjah lïerehtimmiehammoeh saemiengïelesne faalehtidh. Dïhte mij jeenjemes åtnasåvva lea maajhööhpehtimmie. Gærja ”Samiske tall forteller” lea aarebi vihtiestamme ahkedh jienebh saemieh Nöörjesne staaride juhtieh. Dan åvteste dle saemien maajhööhpehtimmie sæjhta daerpiesåbpoe sjïdtedh jaepiej åvtese. ¶
Daate kapihtele saemien maajhööhpehtimmiem gïehtjede aktene histovreles perspektijvesne, jïh evtiedimmiem learohkelåhkoste vuartesje dej minngemes luhkie jaepiej, dovne åarjel-, julev- jïh noerhtesaemien gïelesne. Juktie maajhööhpehtimmien låhkoem dehtie ållesth learohkelåhkoste saemien gïelesne daejriehtidh, dle taalide aaj dejnie ållesth saemien learohkelåhkojne vierteste. ¶
Muvhtine faagebyjresinie maajhööhpehtimmiem utnieh goh akte nåakebe lïerehtimmievuekie. Jïh daesnie fåantoe lea jienebh mytah goh faaktah. Maajhööhpehtimmie maahta eevre seamma hijven (jallh ij dan hijven) goh jeatjah lïerehtimmie. Learohkh mah sijjen saemienlïerehtimmiem åadtjoeh maajhööhpehtimmien tjïrrh, edtjieh aaj dejtie seamma maahtoeulmide haalvedh learoesoejkesjisnie goh jeatjah saemienlearohkh, jïh seammalaakan vuarjasjamme sjïdtedh. Dan åvteste vihkeles saemien maajhööhpehtimmie lea seammavyörtegs jeatjah saemienlïerehtimmine, jïh dan gaavhtan aaj goh gaajhke jeatjah  gïelelïerehtimmie. ¶
Maajhööhpehtimmie lea jeenjemasth akte råajvarimmie aalkoealmetjijstie orreme, gosse juhteme staaride lea innovatijve lïerehtimmiehammoeh krïeveme. Kanada lea dej voestes gaskem orreme mij daejnie lïerehtimmievuekine eelki dejtie First Nations-almetjidie mah staarine jïh stuerebe sijjine årroejin, jïh idtjin stïeres lohkehtæjjam indianeregïelesne utnieh. Nöörjesne åajvahkommes saemieh mah lïerehtimmiem maajhööhpehtimmien tjïrrh åadtjoeh, guktie aaj daesnie dle akte tjïelke  aalkoealmetjedimensjovne. ¶
4.1 Aalkoe ¶
Jaepien 2014 lij luhkie jaepieh mænngan öörnedamme saemien maajhööhpehtimmie tseegkesovvi Nöörjesne. Våarome dan åvteste lij akte stuerebe daerpiesvoete jeatjah lïerehtimmievuekieh utnedh saemien gïelesne, mænngan doh jeanatjommes internaateskuvlh orrijadtin. Aktine prosjektine nïerhki åarjelsaemien dajvesne – Åarjelsaemien hïejmeskuvline, gusnie lïerehtimmiem jeatjahtehti naemhtie guktie learohke meehti gåetesne årrodh jïh seamma tïjjen saemienlïerehtimmiem åadtjodh mij lij nænnoestamme reaktan tjïrrh. ¶
Tjïelkestimmieh: Maahta maajhööhpehtimmiem naemhtie tjïelkestidh: «Maajhööhpehtimmie lea akte vuekie ööhpehtimmiem öörnedidh gusnie learohke jallh studente ellies jallh ånnetji gaskesem learoesijjine åtna bielelen jïjtje daarpesjidh stïeresne årrodh daennie sijjesne». ¶
Daam lïerehtimmievuekiem maahta aaj gohtjesovvedh fleksijbele lïerehtimmie, nedtelearoeh, IKT-dåårjeme lïerehtimmie, fleksijbele lïerehtimmievuekie jnv.. ¶
4.1.1 Juridihkeles vïedteldimmie ¶
Saemien maajhööhpehtimmie lea akte jeatjahlaakan lïerehtimmievuekie gusnie tjoejem jïh guvviem nuhtjie skypen tjïrrh, tjoeje jïh guvvie-studijoven tjïrrh jallh viehkine jeatjah teknihkeles vuekijste. ¶
Daate reakta lïerehtimmiem saemien gïelesne åadtjodh lea nænnoestamme ööhpehtimmielaakesne § 6, jïh mieriedimmesne ööhpehtimmielaakese § 7-1 mah jeatjah lïerehtimmievuekieh ållermaehtieh. Ööhpehtimmielaake § 13-1 jeahta tjïelte jïh skuvleaajhtere dah mah dïedtem utnieh lïerehtimmiem illedh, aaj saemien lïerehtimmie. ¶
Saemien learohki reaktah sagke nænnoesåbpoe sjïdtin mænngan ööhpehtimmielaake sjïehtesjamme sjïdti jaepien 1998. Bielelen daate laake saemien gïelelïerehtimmie lij sån gaajh viesjiehtåbpoe orreme daan biejjien. ¶
4.1.2 Maajhööhpehtimmien histovrije ¶
Maajhööhpehtimmie lea gaskenasjovnaale bielesne, åajvahkommes akte råajvarimmie orreme aalkoealmetjijstie gusnie First Nations Kanadasne jïh American Indian USA:sne lin dej voestes ¶
gaskem mah eelkin lïerehtimmiem faalehtidh daejnie vuekine (Lindberg jïh jienebh 2003). Daam vuekiem evtiedin dan åvteste lij daerpies lïerehtimmine dejnie dajvine gusnie stoerre gåhkoeh, jïh gusnie maehteles lohkehtæjjah fååtesin. Ånnetji dan åvteste daate lij akte råajvarimmie ¶
aalkoealmetjijstie dle utnin maajhööhpehtimmiem goh vuekie, goh akte ööhpehtimmie nåakebe kvaliteeteste goh aerpievuekien ööhpehtimmie klaassetjiehtjielisnie (op.cit s.2). ¶
Goh aarebi neebneme lea dihte öörnedamme maajhööhpehtimmie tseegkesovvi jaepien 2004 Nöörjesne, mænngan prosjekth lin tjirrehtamme mah ulmine utnin saemien learohkh edtjin ¶
saemien gïelelïerehtimmiem dåastodh jïh seamma tïjjen maehtedh gåetesne årrodh.. ¶
Juktie ööhpehtimmielaakem sjïehtesji dellie aaj buajhkaji jïjnjh skuvleaajhterh saemien jarngedajvi ålkoli sïjhtin stoerre dåeriesmoerh utnedh stïeres lïerehtimmiem saemien gïelesne faalehtidh (Rønning, s.9). ¶
Dïhte maalle mij evtiesovvi akten jeatjahlaakan lïerehtimmievuakan, golme dimensjovnh  utni: ¶
1. Maajhööhpehtimmie 2. Mïnneden lohkehtæjja 3. Gïeletjåanghkoeh ¶
Lïerehtimmiemaalle evtiesovvi aktene lïhke govlesadtemisnie saemien lïerehtimmiebyjresigujmie jïh staateles åejvieladtjh vööjnin daerpies institusjovnh mej lïhke gaskese saemien lïerehtimmiebyjresigujmie, iktedimmiedïedtem utnin saemien maajhööhpehtimmien åvteste . ¶
Fylhkenålmah Finnmaarhkesne jïh Nordlaantesne gihtjesovvin mejtie dah sïjhtin daam iktedimmiedïedtem vaeltedh staateles åejvieladtjijste. Fylhkenålmah lin positijve, men vaestiedin dah ajve sïjhtin aktem dagkeres dïedtem vaeltedh jis saemien lïerehtimmiebyjresh vïenhtin daate lij maereles jïh vaajteles. Departemeente saemien byjresigujmie govlesadtin mah åssjaldahkem dåarjoehtin. Dan åvteste Finnmaarhken fylhkenålma iktedimmiedïedtem åadtjoeji noerhtesaemien maajhööhpehtimmien åvteste jïh Nordlaanten fylhkenålma iktedimmiedïedtem åadtjoeji åarjelsaemien maajhööhpehtimmien  åvteste. ¶
Dan baelien idtjin aktem seammaplieres iktedimmiedïedtem vuarjesjh julevsaemien maajhööhpehtimmien åvteste, men mænngan julevsaemien maahtoebyjresigujmie govlesadteme dubpiebasse, Nordlaanten fylhkenålma aaj iktedimmiedïedtem åadtjoeji julevsaemien maajhööhpehtimmien åvteste. ¶
4.1.3 Saemien maajhööhpehtimmie daanbiejjien ¶
Saemien maajhööhpehtimmie akte naa gelliesåarhts faagesuerkie, gusnie mahte 20 ektievoeth maajhööhpehtimmiem saemien maanide jïh noeride faalehtieh, dovne maadthskuvlesne jïh jåarhkeskuvlesne. Ööhpehtimmie vadtasåvva noerhte-, julev jïh åarjelsaemien gïelesne jïh voestes ¶
– jïh mubpiengïelese. Institusjovnh mah lïerehtimmiem faalehtieh leah dovne tjïelten skuvlh, ¶
tjïelten skuvlh staaten finansieradimmine, fylhkentjïelten skuvlh, staaten skuvlh jïh privaate gïelejarngh. Iktedimmie jïh bïevnesh leah vihkeles ihke systeeme dan åvteste fungerede. ¶
4.1.4 Maajhööhpehtimmiefaalenassen daerpiesvoete ¶
Aarebi låhkoeh gærjeste Samiske tall forteller, vuesiehtieh ahkedh jienebh saemieh staaride juhtieh. Lissine saemieh sijhtieh mah staaride jïh stuerebe sijjide juhtieh, dej maanah edtjieh saemienlierehtimmine jåerhkedh juhtemen mænngan. Gellie lohkehtæjjah saemien gïelemaahtojne fååtesieh jïh daate sæjhta jiehtedh jïjnjh tjïelth sijhtieh stoerre haestemh utnedh saemienlohkehtæjjah skååffedh. Tjåanghkan daate sæjhta jiehtedh ahkedh jienebh sijhtieh saemien maajhööhpehtimmien mietie gihtjedh båetijen aejkien, jïh jienebh maanah sijhtieh sijjen saemienlïerehtimmiem åadtjodh goh maajhööhpehtimmie, dagke vuesiehtimmien gaavhtan gïeletjåanghkojne ektine. ¶
4.1.5 Strategeles soejkesje saemien maajhööhpehtæmman: ¶
Staaten åejvieladtjh jïh ovmessie faagebyjresh leah sïjhteme aktem ellies vuekiem evtiedidh guktie maahta saemien maajhööhpehtimmiem faalehtidh, saaht man saemien gïele lea bïjre. Jaepien 2012 Ööhpehtimmiedirektovraate aktem barkoedåehkiem tseegki mij laavenjosti evtiedimmien bïjre aktede strategeles soejkesjistie saemien maajhööhpehtæmman. Ööhpehtimmiedirektovraate dan mænngan soejkesjem tjåanghkan geesi jïh dam åehpiedehti sjyöhtehke byjresidie. ¶
Akte vihkeles mearhketje soejkesjisnie lij raeriestidh aktem saemien maajhööhpehtimmiedïenesjem tseegkedh mij gaskem jeatjah edtji saemien maajhööhpehtimmiem  faalehtidh  dejnie  ovmessie  gïeline,  aktem  aktivyöki barkoem sjïehtesjidh saetniestïjjeste jïh nedtebaseradamme ööhpehtimmeste jïh digitaale boelhkh faalehtidh. Learohki reakta gïeletjåanghkoeh åadtjodh aaj vuartasjamme sjïdti soejkesjisnie. Jienebh dejstie aktöörijste saemien maajhööhpehtimmien sisnjelen jeehtin dah lin ovgeahpan soejkesjisnie. Maahtoedepartemeente mænngan Ööhpehtimmiedirektovraatem stilli dam strategeles soejkesjem tjïelkestidh jïh soejkesjen åasam aerviedidh. Maahtoedepartemeente ij leah naan sjæjsjalimmiem vaalteme dejtie minngemosth juvnehtimmide stillemisnie. Lissine Maahtoedepartemeente ööhpehtimmiedirektovraatem birri aktem mierievierhkem evtiedidh saemien maajhööhpehtæmman aktene lïhke laavenjostosne Finnmarhken fylhkenålmine jïh Nordlaanten fylhkeålmine. Daate mierievierhkie edtja dïrreginie årrodh Fylhkenålmide guktie lissiehtamme kvaliteete jïh seammavyörtegsvoete faalenassine sjidtieh, jïh bïevnesh vadta skuvle- aajhteridie, eejhtegidie jïh learoehkidie. ¶
4.1.6 Maahtoedaerpiesvoete   maajhööhpehtimmiemetodihkesne ¶
Aaj daan biejjien dle jeenjesh mah vienhtieh maajhööhpehtimmie ij leah akte geesjeles vuekie gïelelïerehtæmman, jïh dan åvteste dihte ajve akte vuekie maam maahta nuhtjedh gosse aerpievuekien lïerehtimmie ij maehtieh faalesovvedh. Athabasca University Kanadasne, mij lea akte dejstie institusjovnijste mij lea jeenjemes maajhööhpehtimmine barkeme aktene aalkoealmetjeperspektijvesne, tjïerteste maajhööhpehtimmie maahta unnemes seamma jolle njieptjiem utnedh goh aerpievuekien lïerehtimmievuekieh (Lindberg jïh jienebh 2003, s.2). ¶
4.2 Sisvege saemien maajhööhpehtimmesne ¶
Goh aarebi neebneme dle maajhööhpehtimmiefaalenasse ånnetji joekehts orreme dejnie ovmessie gïeledajvine. Maahta hijven fåantoe årrodh man åvteste naemhtie, juktie gïeletsiehkie dan joekehts. Vuelielisnie akte åenehks buerkiestimmie dejstie ovmessie  maallijste. Maajhööhpehtimmielearohkh joekehts tæjmoelåhkoem utnieh, jïh fåantoe lea mejtie saemien gïelem voestes- jallh mubpiengïeline veeljieh, jïh mennie jaepiedaltesisnie dah leah. Tabellesne vuelielisnie gaskemedtien jaepietæjmoelåhkoe tjåådtje saemien gïelesne voestesgïeline jïh mubpiengïeline.. ¶
Learohkh mah lïerehtimmiem utnieh saemien gïelesne slyöhpoeh vuarjasjimmiem baategïelesne åadtjodh jïh slyöhpoeh lïerehtimmiem utnedh jeatjah ammesgïeline, jis  sijhtieh. ¶
Vihkeles tjïertestidh saemien learohkh maehtieh veeljedh dovne nöörjen jïh saemien gïelem voestesgïeline. Dellie tæjmoelåhkoe voestesgïelesne jïh mubpiengïelesne tjåanghkan bïejesåvva, jïh dan mænngan seammalaakan juaka gïeli gaskem, jallh leavloe bïejesåvva dan gïelese maam learohke sæjhta nænnoestehtedh. Annjebodts ij leah sjïehteladteme learohkh maehtieh veeljedh lïerehtimmiem åadtjodh göökte saemien gïeline skuvlesne. Doh jeanatjommes learohkh mah maajhööhpehtimmiem dåastoeh leah saemien mubpiengïeline veeljeme. ¶
Noerhtesaemien: Noerhtesaemien lea dihte gïele maam jienebelåhkoe maajhööhpehtimmielearoehkijstie åtna. Maallen mietie dle learohkh aktem låhkoem maajhööhpehtimmeste åadtjoeh, jïh gelliej veajkoej dle dam hospiteradimmine ektede aktene saemienklaassesne naakeninie dejstie tæjmojste mejtie learohke åådtje. Jeatjah baakoejgujmie dle bielieh lïerehtimmeste maajhööhpehtimmie, jïh bielieh leah goh learohke aktene saemienklaassesne. Muvhth learohkh læjhkan ajve maajhööhpehtimmiem åadtjoeh jïh eah hospiteradimmiem åadtjoeh. Maahta jienebh fåantoeh årrodh dïsse, men akte fåantoe lea joekoen doh nööremes learohkh eah maehtieh oktegh vuelkedh hospiteradæmman, jïh gosse eejhtegh jallh mubpieh tjuerieh learohkem dåeriedidh, dellie maahta geerve sjïdtedh dam  buektiehtidh. ¶
Julevsaemien: Vaenie maajhööhpehtimmielearohkh julevsaemien gïelem maadthskuvlesne åtneme, mij joekoen lea dan åvteste jienebh seamma sijjine årroeh goh vuesiehtimmien gaavhtan åarjelsaemien dajvesne. Jåarhkeööhpehtimmesne sagke jienebh learohkh, mij gaskem jeatjah lea dan åvteste gaajhkh julevsaemien learohkh jåarhkeööhpehtimmesne sijjen lïerehtimmiem åadtjoeh goh maajhööhpehtimmie. ¶
Åarjelsaemien: Åarjelsaemien dajvesne almetjh bårrode årroeh jïh aerpievuekien mietie jïjnjh maajhööhpehtimmielearohkh. Learohkh abpe tæjmoelåhkoem åadtjoeh goh maajhööhpehtimmie jïh jïjnjh dejstie learoehkijstie gïeletjåanghkoeh åadtjoeh lissine. Doh ovmessie maajhööhpehtimmiefaalehtæjjah joekehts öörnegh dan bïjre utnieh. Gaske-Nöörjen saemieskovle govhte våhkoeh gïeletjåanghkojste faalehte. Åarjel-saemiej skuvle Snåasesne njieljie våhkoeh faalehte jïh Praahken byjjenimmie- jïh voengejarnge göökte-golme våhkoeh. Jåarhkeööhpehtimmesne åeniehkåbpoe tjåanghkoeh utnieh. Muvhth dejstie learoehkijstie maajhööhpehtimmiem aktanieh mïnneden lohkehtæjjine. ¶
4.3 Evtiedimmie saemien maajhööhpehtimmeste dej minngemes luhkie jaepiej ¶
Vuelielisnie evtiedimmiem learohkelåhkoste buerkiestamme dejtie minngemes luhkie jaepide. Doh taalh parentesesne vuesiehtieh man gallesh learoehkijstie mah saemien voestesgïeline åtneme. Jåarhkeööhpehtimmesne naan gille learohkh lïerehtimmiem åådtjeme saemien gïelesne ammesgïeline. Daah leah daesnie meatan vaaltasovveme taaline mubpiengïelese. ¶
Figuvre 4.2 vuesehte learohkelåhkoe julevsaemien maajhööhpehtæmman jåarhkedaltesisnie baarojne jåhta jïh raaktan daelie læsseneminie. Akte dagkeres learohkelåhkoe mij dan jïjnjem gajva stoerre haestemh vadta dejtie mah maajhööhpehtimmiem faalehtieh gosse edtjieh soejkesjidh tïjjen åvtese man jïjnjh lohkehtæjjah daerpies. Gosse ij learohkelåhkoem daejrieh jaepeste jaapan dellie geerve vuesiehtimmien gaavhtan stoerre råajvarimmieh voebnesjidh akten ulmiestuvreldh maahtoelutnjemen bïjre maajhööhpehtimmielohkehtæjjide. ¶
Maadthskuvlese figuvre vuesehte learohkelåhkoe lea onne, men jïebne. Tjuara aerviedidh stoerre nuepie gååvnese learohkelåhkoem lissiehtidh julevsaemien maajhööhpehtimmien sisnjelen. ¶
4.4 Galhkuve ¶
Tjaalege lea saemien maajhööhpehtimmiem gïehtjedamme aktene perspektijvesne luhkie jaepiej tjirrh. Mijjieh libie vuajneme evtiedimmie lea ånnetji baarojne jåhteme gosse lea learohkelåhkoen bïjre. Evtiedimmie maajhööhpehtæmman lea jeenjemasth seammalaakan goh dihte ållesth learohkelåhkoeevtiedimmie saemien gïelesne. Statistihke læjhkan aaj vuesehte muvhtide jaepide, jïh muvhtide saemien gïelide, dle maajhööhpehtimmie eevre vihkeles orreme ihke saemienlearohkh sijjen gïelelïerehtimmiem  åådtjeme. ¶
Dan åvteste saemien maajhööhpehtimmie joekoen vihkeles, jïh nov amma buajhkoes gosse dan jeenjesh staaride juhtieh, maajhööhpehtimmie ahkedh vihkielåbpoe sjædta ihke nasjovnaale ulmieh dåarjoehtimmien bïjre saemien gïelese, maahta illesovvedh. ¶
4.5 Raerieh  ¶
Finnmaarhken fylhkenålma jïh Nordlaanten fylhkenålma tjuerieh maahtoelutnjemebarkojne jåerhkedh saemien maajhööhpehtimmielohkehtæjjide. Barkoe tjuara fokusinie utnedh dovne maajhööhpehtimmiedidaktihkem, åtnoem teknihkeles dïrregijstie jïh saemien gïelem, jïh tjuara aaj aalkoealmetjedimensjovnem gorredidh maajhööhpehtimmesne. Vierhtieh tjuerieh maahtoelutnjemasse gååvnesidh. Sæjhta nuhteligs årrodh ålkoelaantese vuartasjidh gusnie hijven vuesiehtimmieh gååvnesieh guktie hijven maajhööhpehtimmiem tjïrrehte. Tjuara mieriekrïevenasside gorredidh dejtie mah maajhööhpehtimmiem faalehtieh guktie dah maehtieh guhkiebasse soejkesjidh gosse edtjieh MØ-barkijh seehtedh. Bïevnesh maajhööhpehtimmien bïjre goh lïerehtimmiemaalle tjuerieh båetedh dovne skuvleaajhteridie jïh slïektide. Refusjovneåesie skuvleaajhteridie saemien maajhööhpehtæmman tjuara tjarke læssanidh. Saemien maajhööhpehtimmesne dejtie ellen nööremes learoehkidie akte klahke byöroe viehkine årrodh lïerehtimmesne dåastojeskuvlen luvnie. Tjuara aktem ulmiestuvreldh maahtoelutnjemem tjïrrehtidh saemien maajhööhpehtimmie- lohkehtæjjide, ij goh unnemes dan åvteste vaenie jallh ij naan kuvsjefaalenassh maajhööhpehtimmiedidaktihkesne lohkehtæjjaööhpehtimmine. Saemien learohkh mah ålkoelaantesne årroeminie byöroe seamma reaktam utnedh lissie saemienlïerehtimmiem åadtjodh naemhtie goh nöörjen learohkh mah ålkoelaantesne årroeh reaktam utnieh lissie nöörjenlïerehtimmiem åadtjodh. ¶
5 Saemien lohkehtæjjaveahka ¶
Kevin Johansen, Cand.polit. UiT / Universidad de Granada. Seniorraeriestæjja Nordlaanten fylhkenålma ¶
Iktedimmie: Vaenie kvantitatijve daajroe saemien lohkehtæjjaveahkan bïjre gååvnesamme Nöörjesne. Gellede lehkeste lea jeahtasovveme gellie saemien lohkehtæjjah fååtesieh, jïh mubpieh leah jeahteme saemienlohkehtæjjah eah iktesth dam byjjes ööhpehtimmiemaahtoem utnieh. Tjaalegisnie goerehtalla låhkoem saemienlohkehtæjjijste Nöörjesne gaajhkine gïeline mejnie ööhpehtimmie vadtasåvva, dovne maadthskuvlesne jïh jåarhkeskuvlesne. Tjaalege aaj formalmaahtoem gaajhkide saemienlohkehtæjjide vïhtesjadteme, dovne dej pedagogeles maahtoe jïh formalmaahtoe saemien gïelesne. Goerehtimmie vuesehte jienebh dejstie saemienlohkehtæjjijste pedagogeles maahtoem fååtesieh viertiestamme mubpiej lohkehtæjjaj gaskemedtine Nöörjesne. Seamma tïjjen vuejnebe formalmaahtoe saemien gïelesne lea joekoen jolle. ¶
Jïjnjh learohkh fïerhten julevsaemien lohkehtæjjese, learohkeveahka daesnie lea seamma goh jeatjah lehkesne Nordlaantese jïh raaktan jollebe goh learohkeveahka Bådåddjosne. Daate vuesehte joekoen jïjnjh lohkehtæjjah julevsaemien gïelemaahtojne fååtesieh.  ¶
Noerhtesaemien jïh åarjelsaemien gïelese learohkeveahka lea sagke vueliehkåbpoe, guktie lohkehtæjjavaanoe ij leah seamma nåake daesnie dan lïhke båetijen aejkien. Men læjhkan aalteren gaskemedtie vuesehte jïjnjh saemienlohkehtæjjah sijhtieh barkosne orrijidh dej minngebi luhkie jaepiej, jïh joekoen vaenie ohtsijh orreme saemien lohkehtæjjaööhpehtæmman. Dan åvteste libie vaahresne sagke vaenebh saemienlohkehtæjjah utnedh luhkie jïh göökteluhkie jaepiej minngelen goh daan biejjien, jis dåårrehtimmie saemien lohkehtæjjaööhpehtimmide ij tjarke læssenh. ¶
5.1 Aalkoe ¶
Saemienlïerehtimmie skuvlesne jïh maanagïertesne lea dej ellen vihkielommes råajvarimmiej gaskem, ihke edtja jienebh saamastallije almetjh Nöörjesne sjïdtedh båetijen aejkien. Jis edtja daam ulmiem jaksedh dle ojhte eevre vihkeles nuekies lohkehtæjjah saemiengïelesne gååvnesieh, ihke skuvleaajhterh maehtieh saemien gïelefaalenassem vedtedh gaajhkesidie mah reaktam dïsse utnieh. Lohkehtæjjah byöroeh dovne pedagogeles jïh saemiengïeleldh maahtoem utnedh aktene njieptjesne goh jeatjah gïelefaagine veanhtede. Vaenie goerehtallemh dorjesovveme låhkoste saamastallije lohkehtæjjijste Nöörjesne. Jalhts daajroe låhkoen bïjre lohkehtæjjijste, dej maahtoe jïh aarvehtsh daerpiesvoeten bïjre saamastallije lohkehtæjjijste jaepiej åvtese leah eevre vihkeles jis edtja maehtedh sjæjsjalidh mah råajvarimmieh mah tjuerieh aelkedh ihke saemien learohkh sijjen reaktah jïh daerpiesvoeth åadtjoeh saemien gïelelïerehtimmien bïjre. Daennie tjaalegisnie gaajhkh saemienlohkehtæjjah skuvlesne Nöörjesne meatan. Mijjieh libie gïehtjedamme maam maahtojde dah utnieh, pedagogeles jïh gïeleldh. Jeatjah baakoejgujmie daate tjaalege bijjieguvviem vadta gaajhkijste saemienlohkehtæjjijste Nöörjesne, gaajhkine golme gïeline. Julevsaemien jïh åarjelsaemien gïelese libie lissine dejtie lohkehtæjjide mah saemiengïelesne ööhpehtieh, aaj jïjtsh taalh gaajhkide saamastallije lohkehtæjjide pedagogeles ööhpehtimmine mah eah saemienlohkehtæjjine barkh, juktie ryöknedidh man gellie lohkehtæjjah mah lohkehtæjjabarkoem laehpieh. Tjaalegen minngiegietjesne akte aarvehtse mij vuesehte man gellie saemienlohkehtæjjah mah tjuerieh ööhpehtimmiem vaeltedh jaepiej åvtese, jïh aaj raeriestimmieh dej råajvarimmiej bïjre mah leah daerpies, juktie dåårrehtimmiem saemien lohkehtæjjijste gorredidh. ¶
5.1.1 Gaertjiedimmie ¶
Tjaalege fokusem åtna lohkehtæjjide saemien gïelesne, dah mah saemiengïelesne learoesoejkesji mietie ööhpehtieh voestes- jallh mubpiengïelesne maadthlïerehtimmesne. Daan sjïekenisnie ij fokusem utnieh maanagïertelohkehtæjjide jïh lektovridie, amanuenseridie jïh professovride jïlleskuvlesne jïh universiteetine. Daan gaertjiedimmien fåantoe lea dan åvteste maadthlïerehtimmesne doh reaktah saemien lïerehtæmman aktem reaktavåaromem utnieh, guktie voenges åejvieladtjh leah eevre jearohke nuekies saemienlohkehtæjjah utnedh juktie sijjen rïekteles åeliedimmieh illedh. ¶
5.2 Lohkehtæjjaööhpehtimmie aktene histovrijes perspektijvesne ¶
Dah mah daan biejjien leah saemienlohkehtæjjah leah gellie ovmessie ööhpehtimmielaajroeh dåeriedamme juktie dohkoe båetedh. Aalkoelisnie lohkehtæjjadïejvese ajve åtnasovvi almetji bïjre mah maadthskuvlen daltesisnie ööhpehtin (jïh dah mah lin almetjeskuvlen åvtelen jnv) mearan dah mah gymnasine jïh jåarhkeskuvline ööhpehtin nommh åadtjoejin goh lektovrh jallh bijjielohkehtæjjah. Adjunkte akte gaskedïejvese sjïdti (Wikipedia.org). Doh voestes kuvsjh lohkehtæjjaööhpehtæmman tjïrrehtamme sjïdtin joe 1700-låhkoen minngiegietjesne. Dagkerh kuvsjh tjarke læssanin mænngan laake åålmehskuvlen bïjre nænnoestamme sjïdti 1860. Jaepien 1826 dïhte voestes byögkeles lohkehtæjjaööhpehtimmie, seminaare, tseegkesovvi Trondenesne. Daah seminaarh göökte jaepieh ryöhkin. Dïhte voestes laake lohkehtæjjaööhpehtimmien bïjre bööti 1890. 1902 ööhpehtimmie golme jaepieh sjïdti, jïh 1938 njieljie jaepieh. Mænngan vihth bååstede golmenjaepien lohkehtæjjaööhpehtæmman jaepien 1973 (sïejhmelohkehtæjjaööhpehtimmie), jïh 1992 raejeste ööhpehtimmie vihth njieljie jaepieh sjïdti (Store Norske leksikon). Saemienlohkehtæjjah daan biejjien amma ovmessie ööhpehtimmielaajroeh åtneme. Maahta gujht aerviedidh doh båarasommes saemienlohkehtæjjah leah sïejhmelohkehtæjjah dan ööhpehtimmien mietie mij tseegkesovvi 1973. Mænngan libie maadthskuvlelohkehtæjjah åådtjeme joekedamme MLØ:se (daaroen GLU) 1. -7. klaasse jïh 5. – 10. klaasse, lektovreööhpehtimmie, praktihkeles pedagogeles ööhpehtimmie (daaroen PPU) jïh faagelohkehtæjjah, mij akte pedagogeles ööhpehtimmie juktie aktegsfaagine ööhpehtidh maadthskuvlesne jïh jåarhkelïerehtimmesne. Jaepien 2017 raejeste maadthskuvlelohketæjjaj ööhpehtimmie jorkese akten vïjhtenjaepien maasterelaajrose. Pryövenasseöörnegh joe orreme såemies learoesijjine . Sæjhta striengkiesåbpoe kvaliteetekrïevenassh jïh krïevenassh jollebe maahtoen bïjre sjïdtedh lohkehtæjjaööhpehtimmieinstitusjovnine. Jienebh dejstie ¶
instistusjovnijste eah NOKUT:n krïevenassem illh mah sijhtieh faamosne årrodh lohkehtæjjaööhpehtimmide 2017 raejeste (Valle jïh Nilsen 2016) Jaepien 1999 professovre Jens-Ivar Nergård aktem moenehtsem stuvri mij NOU:m saemien lohkehtæjjaööhpehtimmien bïjre darjoeji. Saemien lohkehtæjjaööhpehtimmie – ovmessie daajroeaerpievuekieh gaskem. (Samisk lærerutdanning–mellom ulike kunnskapstradisjoner). Daesnie raeriestin aktem jïjtse mieriesoejkesjem saemien lohkehtæjjaööhpehtæmman darjodh. ¶
5.3 Pedagogeles maahtoe ¶
Daennie tjaalegisnie ibie doh ovmessie ööhpehtimmieh joekehth, men gaajhkide tjöönghkebe dan dïejvesen nualan pedagogeles ööhpehtimmie. Gaajhkine daaletje lohkehtæjjaööhpehtimmine, Saemiedigkie lea saemien faagealmetjh nammoehtamme goh lïhtsegh mieriesoejkesjemoenehtsijstie, mah mieriesoejkesjidie dorjeme. Aadtjen aaj akte jïjtse mieriesoejkesje lea dorjesovveme akten vïjhtenjaepien saemien lohkehtæjjaööhpehtæmman maasterenjieptjesne. ¶
5.4 Maahtoe saemien gïelesne ¶
Dïhte mubpie åejviemearhketje daennie tjaalegisnie lea goerehtalledh man gellie mah byjjes saemien gïelemaahtoem utnieh saemienlohkehtæjjijste. Daan biejjien krïevenasse jeahta  jis edtja saemiengïelesne ööhpehtidh dle tjuara unnemes 30 studijepoengh utnedh saemiengïelesne (seamma goh bieliejaepienstudijume) juktie maanaskuvlesne ööhpehtidh, jïh 60 studijepoengh (jaepiestudijume) juktie noereskuvlesne jïh jåarhkelïerehtimmesne ööhpehtidh. Amma ij leah nuekies realmaahtoem saemiengïelesne utnedh, jalhts saemien lea lohkehtæjjan ietniengïele, seammalaakan goh naaken ij maehtieh nöörjenlohkehtæjjine årrodh jis ajve nöörjen soptseste. Daelie edtja dejtie byjjes krïevenasside jeatjahtehtedh guktie maahtoekrïevenassh eah leah ajve faamosne dejtie aadtjen seehteme lohkehtæjjide, men faamosne gaajhkesidie mah edtjieh lïerehtimmiem vedtedh dejnie ööhpehtimmiefaagine goh saemien, nöörjen, maadte jïh eengelske, v. ööhpehtimmielaakine § 10-2 jïh mieriedimmine ööhpehtimmielaakese kapihtele 14. Aarebi lij nuekies sïejhmelohkehtæjjine årrodh juktie gaajhkine faagine ööhpehtidh maadthskuvlesne, guktie meehti ojhte saemienlohkehtæjjine årrodh bielelen aktem baakoem saemiengïelesne jiehtedh. Jaepien 2025 raajan maahta dispensasjovnh vedtedh, guktie dah mah seehtemem skuvlesne åadtjoeji åvtelen dïhte orre laake faamoem åadtjoeji, såemies astoem utnieh dom byjjes maahtoem vejtiestidh mij lea daerpies juktie maehtedh aktene faagesne ööhpehtidh goh saemien. Daate minngemes ij leah gujht ööhpehtimmielaakesne vihtiestamme, men reaktavåaromem åtna Lohkehtæjjalutnjiemisnie, daate akte reforme mij edtja hoksedh learohkh vielie lierieh (Regjeringen.no). Saemien maajhööhpehtimmielohkehtæjjah lissine maahtoekrïevenassh utnieh mah leah ektiedamme maajhööhpehtimmiedidaktihkese jïh åtnoe teknihkeles dïrregijstie lïerehtimmesne. Daah maahtoekrïevenassh leah vihtiestamme Mierievierhkine saemien maajhööhpehtæmman, jïh gaajhkh maajhööhpehtimmielohkehtæjjah leah tjoereme daam maahtoem vejtiestamme jaepien 2020 åvtelen (Utdanningsdirektoratet.no) ¶
5.5 Dïedte saemien åvteste lohkehtæjjaööhpehtimmine ¶
Jienebh institusjovnh råålline utnieh gorredidh saemiengïeleldh lohkehtæjjah ööhpehtimmiem vaeltieh. Saemien jïlleskuvle lea badth jarngesne sov saemien lohkehtæjjaööhpehtimmine. Dej studijefaalenassh bielelen lij sïjhteme joekoen geerve årrodh skuvleaajhteridie aktem eensi jïh kvalitatijve hijven saemienlïerehtimmiem faalehtidh dejtie learoehkidie mah reaktam dïsse utnieh. UiT Nöörjen noerhtelisnie universiteete (Norges arktiske universitet) lea ånnetji ånnetji aaj akte vihkeles aktööre sjïdteme juktie lohkehtæjjah saemien gïelemaahtojne ööhpehtidh. Nord universiteete mij sjugniesovvi aktene fusjovnesne Nordlaanten universiteeten, Nesnan Jïlleskuvlen jïh Noerhte-Trööndelagen jïlleskuvlen gaskem, daelie dïedtem åtna dovne julev- jïh åarjelsaemien åvteste lohkehtæjjaööhpehtimmine (doh aarebi institusjovnh Nordlaanten universiteete jïh Noerhte-Trööndelagen jïlleskuvle aktem nasjonaale dïedtem utnin fïereguhten julevsaemien jïh åarjelsaemien gïelen åvteste lohkehtæjjaööhpehtimmine). Jis mijjieh varke historihkem vuesiehtimmien gaavhtan julevsaemien gïelese vuartasjibie, dellie don baelien Bodø Lærerhøgskole dejtie voestes gïelekuvsjide faalehti 1980-låhkoen, mearan dïhte voestes 30-studijepoengekuvsje eelki tjaktjen 1989. ¶
5.5.1 Daan beajjetje saemien lohkehtæjjaööhpehtimmiefaalenasse  ¶
Saemien jïlleskuvle sïejhmelohkehtæjjaööhpehtimmieh jïh praktihkeles pedagogeles ööhpehtimmiem (PPU) faalehte. UiT Nöörjen noerhtelisnie universiteete noerhtesaemien faalehte goh ammesgïele lohkehtæjjaööhpehtimmesne 5.- 10. klaasse, jïh lektovreööhpehtimmiem dejtie mej saemien ietniengïeline. Nord universiteete maadthskuvlelohkehtæjjaööhpehtimmieh faalehte 1. – 7. klaassese jïh 5. – 10. klaassese jïh PPU maam maahta maahtoevedtije kuvsjine aktanidh julevsaemien jallh åarjelsaemien gïelesne. Jis ohtsijetaalide saemien lohkehtæjjaööhpehtimmide vuartasjibie dah leah muvhten aejkien joekoen vuelege. Studijejaepien 2015-2016 UiT Nöörjen noerhtelisnie universiteete idtji naan ohtsijh utnieh sov vïjhtenjaepien lohkehtæjjaööhpehtæmman integreradamme maasterinie saemien gïelesne (Altaposten 24.2.16), jïh saemien lohkehtæjjaööhpehtimmie Saemien jïlleskuvlesne aaj joekoen  vuelege studentetaaligujmie baaverdamme gellie jaepieh. Julevsaemien jïh åarjelsaemien gïelesne doh saemien gïelekuvsjh eah leah integreradamme lohkehtæjjaööhpehtimmine, jïh dan åvteste ij maehtieh byögkeles statistihkem goh dbh.no. nuhtjedh, juktie taalide veedtjedh.  ¶
5.5.2 Veahka saemien lohkehtæjjaööhpehtimmeste ¶
Noerhtesaemien gïelesne sæjhta geerve årrodh eevre veele vihtiestidh man gellie saamastallijh mah lohkehtæjjaööhpehtimmiem tjïrrehtamme, jïh annje leah barkoeaaltarisnie. Goh aarebi neebneme tjaalegisnie dle mijjieh aerviedibie doh ellen jeanatjommes saamastallije lohkehtæjjah lohkehtæjjaööhpehtimmine mah annje barkeminie, leah ööhpehtimmiem åådtjeme mænngan goh golmenjaepien sïejhmelohkehtæjjaööhpehtimmie sjïehtesjamme sjïdti jaepien 1973. Jïjtsh saemien lohkehtæjjaööhpehtimmieh tseegkesovvin sagke dubpiebasse, jïh Saemien jïlleskuvle tseegkesovvi jaepien 1989. Gellie saamastallije almetjh badth lohkehtæjjaööhpehtimmiem veeltin guhkiem dan åvtelen, jïh naakenh lohkehtæjjaööhpehtimmiem veeltin seamma tïjjen goh saemien gïelekuvsjh veeltin, vuesiehtimmien gaavhtan Oslon Universiteetesne, mearan dïhte universiteete saemien studijefaalenassh faalehti. Lissine dejtie mah leah ööhpehtimmiem vaalteme Saemien jïlleskuvlesne jïh UiT Nöörjen noerhtelisnie universiteetesne saemien lohkehtæjjaööhpehtimmine dej minngemes jaepiej, kandidaath lin maahteme lohkehtæjjaööhpehtimmiem tjïrrehtamme jeatjah learoesijjine seammalaakan goh aarebi buerkiestamme. Daesnie sæjhta geerve årrodh taalh veedtjedh, jallh aerviedimmieh veahkan bïjre darjodh. Dan åvteste statistihke noerhtesaemien gïelese sæjhta våaroeminie utnedh man gellie mah lohkehtæjjine berkieh maadthlïerehtimmesne daan biejjien, jïh taalh dejtie mah leah ööhpehtamme Saemien jïlleskuvlesne jïh UiT Nöörjen noerhtelisnie universiteetene, jïh ij man gellie mah aalkoelisnie ööhpehtimmiem åadtjoejin ållesth dejnie ovrehte 20 learoesijjine mah lohkehtæjjaööhpehtimmiem Nöörjesne faalehtieh. Julevsaemien jïh åarjelsaemien gïelese lohkehtæjjalåhkoe lea  ånnetji vueliehkåbpoe, jïh tjaalegen tjaelije maahtoebyjresidie hijvenlaakan damta. Daesnie veele daajroem utnebe man gellie julev- jïh åarjelsaemien saamastallijh mah lohkehtæjjaööhpehtimmiem utnieh, jïh man gellie mah lohkehtæjjine berkieh. ¶
5.4.3 Joekedimmie kaarri jïh nyjseni gaskem ¶
Lohkehtæjjabarkoe akte barkoe jïjnjh nyjsenigujmie. Man vuelhkiekåbpoe klaassedaltese man vaeniehkåbpoe kaarrh dovne ööhpehtimmesne jïh dej gaskem mah lohkehtæjjine berkieh. Abpe laantesne 80 prosenth dejstie lohkehtæjjijste 1. – 7. klaassesne leah nyjsenh, mearan ånnetji vueliehkåbpoe klaassedaltesidie 5. - 10. Joekedimmie kaarri jïh nyjseni gaskem saemienlohkehtæjjaj luvnie lea enn nåakebe. ¶
Figuvre 5.1 stoerre jeerehtsh kandidaatelåhkosne vuesehte mah saemien lohkehtæjjaööhpehtimmiem illeme jaepeste jaapan. UiT Nöörjen noerhtelisnie universiteete ij annje kandidaath utnieh illeme saemien lohkehtæjjaööhpehtimmine dan åvteste studijeprogramme ij leah gååvnesamme nuekies jaepieh annje. Nord universiteete ij leah aktem jaepiem gååvnesamme annje, jïh dej aarebi institusjovnh, Universiteete Nordlaantesne, Nesnan jïlleskuvle jïh Noerhte-Trööndelagen jïlleskuvle, leah lohkehtæjjaööhpehtimmieh åtneme gaajhkesh dovnesh, men eah sjïere saemien lohkehtæjjaööhpehtimmieh. Gosse mijjieh dejtie ovmessie gïeledåehkide vuartasjibie sïjhtebe vuejnedh man gellie ööhpehtamme lohkehtæjjah mah gååvnesieh julevsaemien jïh åarjelsaemien gïelesne. ¶
5.5.5 Learohketaale ¶
Skuvlejaepien 2015-2016 learohkh Nöörjesne saemienlïerehtimmiem utnin maadthskuvlesne. Daejstie 1935 noerhtesaemien utnin voestes- jïh mubpiengïelesne. Julevsaemien gïelesne 113 learohkh lïerehtimmiem utnin. Åarjelsaemien gïelesne learohketaale lea 116 voestesgïelesne jïh mubpiengïelesne. Tjåanghkan 86 tjïelth jïh njieljie frijjeskuvlh jïh golme staateles skuvlh saemienlïerehtimmiem utnieh Nöörjesne. Daate lea 21 prosenth Nöörjen tjïeltijste jïh låhkoe skuvlijste learohkigujmie saemien gïeline faagegievelsne lea læssanamme iktemearan Nöörjesne. ¶
 5.5.6 Lohkehtæjjafaamoeh ¶
Daennie boelhkesne låhkoem lohkehtæjjijste vuartasjibie mah saemien gïelesne ööhpehtieh maadthskuvlesne jïh jåarhkelïerehtimmesne. Muvhth lohkehtæjjah bielietïjjen berkieh, men ibie dej gaskem joekehth mah barkoem utnieh ellies- jallh bielietïjjen. Daate sæjhta jiehtedh jaepiebarkoelåhkoe lea ånnetji vueliehkåbpoe goh låhkoe lohkehtæjjaseehtemijstie. Sïjhtebe aaj daesnie vuartasjidh man gellie daejstie mah pedagogeles ööhpehtimmiem utnieh jïh man gellie lohkehtæjjah mah eah byjjes ööhpehtimmiem utnieh. Sïjhtebe aaj lohkehtæjjaj maahtoem saemiengïelesne buerkiestidh. Daesnie fokusem bïejebe man gellie daejstie lohkehtæjjijste mah jåarhkeööhpehtimmiem saemiengïelesne utnieh. Jåarhkeööhpehtimmie maahtoem vadta, dïhte lea kuvsjh mah studijepoengem vedtieh, mohte minngieööhpehtimmie mij ij studijepoengem vedtieh. Daesnie ajve jåarhkeööhpehtæmman saemiengïelesne vuartasjibie. Mijjieh daejrebe jeenjesh saemienlohkehtæjjaj maahtoen mietie gihtjie gellede lehkeste, jïh jis edtjebe aktem aarvehtsem darjodh man gellie saemienlohkehtæjjah mah leah daerpies båetijen aejkien, tjoerebe aaj aktem aarvehtsem utnedh man jeenjesh mah lohkehtæjjine orrijieh. ¶
5.5.7 Fiejliegaaltijh ¶
Dïhte statistihke maam lahtestibie daennie tjaalegisnie ij leah aarebi bæjhkoehtamme. Tjaalegen tjaelije lea jïjtje tjoereme taalide veedtjedh jïh daan sjïekenisnie ovrehte bijjelen 80 tjïeltigujmie jïh ööhpehtimmieinstitusjovnigujmie gaskesadteme. Daejrebe hov man gellie mah ööhpehtimmiem utnieh saemien lohkehtæjjainstitusjovnijste. Byögkeles statistihke dbh:ste dam vuesehte. Mijjieh aaj daejrebe man gellie tjïelth mah saemienlïerehtimmiem faalehtieh. Daah taalh leah veedtjeme dejstie golme noerhtemes Fylhkenålmijste. Tromsen jïh Nordlaanten fylhkenålmah tæjmoeh vedtieh saemienlïerehtæmman sijjen tjïeltine, mearan Finnmaarhken fylhkenålma tæjmoeh vadta dovne sov fylhkese jïh gaajhkide tjïeltide Noerhte-Nöörjen ålkolen. Ij leah naan reliabele ryöknedimmievuekie mij vuesehte man gellie mah lohkehtæjjaööhpehtimmiem vaalteme jeatjah learoesijjine jïh saemien gïelekuvsjine aktene dejstie sijjijste mah dam faalehtieh. Akte lohkehtæjja lij gujht maahteme sov pedagogeles ööhpehtimmiem vaeltedh Stavangerisnie jïh gïelekuvsjem vaadtseme Tromsesne vuesiehtimmien gaavhtan. Julev- jïh åarjelsaemien gïelese tjaalegen tjaelije lea ellies bijjieguvviem ribleme. Daesnie tjaelije doh jeanatjommes saemienlohkehtæjjah damta. Dïhte noerhtesaemien lohkehtæjjabyjrese sagke jienebh åtna. Daesnie ij gåaredh dejtie veele taalide vihtiestidh. Dan åvteste sïjhtebe noerhtesaemien gïelese ajve vuartasjidh dejtie mah raaktan lohkehtæjjine berkieh daan biejjien, jïh dej pedagogeles jïh gïeleldh maahtoem buerkiestidh. Prosenten mietie maahta sån aerviedidh ovrehte seamma jïjnjh lohkehtæjjah barkosne orrijieh goh julevsaemien jïh åarjelsaemien dajvesne. Lissine dejtie mah saemiengïelesne ööhpehtieh, dle noerhtesaemien gïelesne gellie saamastallije lohkehtæjjah mah ajve jeatjah faagine ööhpehtieh. Joekoen Guovdageaidnun jïh Karasjohken tjïeltine mah tjåanghkan ovrehte govhteluhkieh saamastallije lohkehtæjjah utnieh mah eah saemiengïelesne ööhpehth. Dah eah meatan ryöknesovvh daennie statistihkesne goh ööhpehtæjja gïelesne. ¶
5.6 Åarjelsaemien ¶
Åarjelsaemien lïerehtimmie Nöörjesne faalasåvva åajvahkommes govhte skuvlijste, GaskeNöörjen saemieskovle, Åarjel-saemiej skuvle Snåasesne, Praahken byjjenimmie- jïh voengejarnge, Raarvihken skuvle, Röörosen jåarhkeskuvle  (Aajege) jïh Kråangken jåarhkeskuvle. Doh jeanatjommes dovne lïerehtimmiem skuvlesne, maajhööhpehtimmiem, gïelebiesieh jïh mïnneden lohkehtæjjam vedtieh. Lissine daejtie skuvlide, göökte skuvlh lohkehtæjjah åarjelsaemien gïelesne utnieh skuvlesne. Maadthskuvledaltesisnie 22 lohkehtæjjah saemien gïelelïerehtimmiem vedtieh. 16 dejstie pedagogeles ööhpehtimmiem utnieh jïh seamma låhkoe, amma 16 jåarhkeööhpehtimmiem utnieh saemien gïelesne. Lissine daejtie taalide golme åarjelsaemien saamastallije almetjh mah lohkehtæjjaööhpehtimmiem utnieh, men eah lohkehtæjjine barkh daan biejjien. Gaskemedtien aaltere maadthskuvlen lohkehtæjjide lea 44 jaepieh. ¶
Jåarhkelïerehtimmesne gaektsie lohkehtæjjah åarjelsaemien gïelesne ööhpehtieh. Gaajhkesh pedagogeles ööhpehtimmiem utnieh jïh gaajhkesh aaj jåarhkeööhpehtimmiem utnieh åarjelsaemien gïelesne. Jeatjah baakoejgujmie joekoen jolle maahtoe åarjelsaemien lohkehtæjjaj gaskem jåarhkelïerehtimmien sisnjelen. Gaskemedtien aaltere åarjelsaemien lohkehtæjjide lea 45 jaepieh. Gaajh vaenie lohkehtæjjah åarjelsaemien gïelesne mah aaltereraastem jeksieh dej minngebi jaepiej, men sæjhta joekoen jïjnjh årrodh mah dam darjoeh dej mubpiej luhkie jaepiej. Mijjieh sïjhtebe bååstede båetedh dåårrehtimmiedaerpiesvoetese mænngan daennie tjaalegisnie. ¶
5.7 Julevsaemien ¶
Maadthskuvlesne gaektsie lohkehtæjjah julevsaemien gïelesne ööhpehtieh. Govhte dejstie pedagogeles maahtoem utnieh jïh govhte aaj jåarhkeööhpehtimmiem utnieh julevsaemien gïelesne. ¶
Gaskemedtien aaltere julevsaemien lohkehtæjjide maadthskuvlesne lea 49 jaepieh. Daesnie såemies lohkehtæjjah mah mahte aadtjen ööhpehtimmiem illeme, mearan jïjnjh lohkehtæjjah leah bijjelen 60 jaepieh. Sæjhta dan åvteste akte stoerre daerpiesvoete årrodh lohkehtæjjah julevsaemien gïelemaahtojne dåårrehtidh dej båetiji jaepiej. ¶
Jåarhkelïerehtimmien sisnjelen tjïjhtje lohkehtæjjah julevsaemien gïelesne ööhpehtieh. Golme dejstie pedagogeles ööhpehtimmiem utnieh, govhte jåarhkeööhpehtimmiem julevsaemien gïelesne utnieh. ¶
Gaskemedtien aaltere julevsaemien lohkehtæjjide jåarhkelïerehtimmesne lea 39,25 jaepieh. Daate vueliehkåbpoe goh maadthskuvlese, jïh dïhte dan åvteste jienebh dejstie eah pedagogeles ööhpehtimmiem utnieh. ¶
Abpe luhkie julevsaemien almetjh pedagogeles maahtoem utnieh, men eah saemienlohkehtæjjine barkh dan biejjien. Amma jienebh mah pedagogeles ööhpehtimmiem utnieh jïh eah ööhpehth goh dah mah ööhpehtieh. Mijjieh bååstede båetede dïsse aaj mænngan tjaalegisnie. ¶
5.8 Noerhtesaemien ¶
Maadthskuvlesne 189 lohkehtæjjah mah noerhtesaemien gïelesne ööhpehtieh. Dejstie 91 prosenth pedagogeles ööhpehtimmiem utnieh. 124 (65 prosenth) jåarhkeööhpehtimmiem saemien gïelesne utnieh. Reeremedajvesne doh ellen jeanatjommes lohkehtæjjah dovne pedagogeles ööhpehtimmiem jïh jåarhkeööhpehtimmiem utnieh saemien gïelesne. ¶
Jåarhkelïerehtimmesne jienebh nuerebe lohkehtæjjah vuejnebe. Bijjelen 40 % prosenth leah nuerebe goh 40 jaepieh, mij sæjhta jiehtedh akte stoerre låhkoe lohkehtæjjijste nov sån gellie luhkie jaepieh aajmene utnieh lohkehtæjjabarkosne. Seamma tïjjen mahte akte lehkie lohkehtæjjijste bijjelen 50 jaepieh, mij sæjhta jiehtedh læjhkan sæjhta akte stoerre dåårrehtimmiedaerpiesvoete årrodh noerhtesaemien lohkehtæjjijste jåarhkelïerehtimmesne. Goh mijjieh figuvrijste bijjielisnie vuejnebe noerhtesaemien lohkehtæjjah leah dah mej jollemes pedagogeles maahtoe. Daate maahta gelliej fåantoej gaavhtan årrodh. Voestegh dle sagke jienebh noerhtesaemien almetjh Nöörjesne guktie aalkoelisnie sæjhta aelhkebe årrodh noerhtesaemien lohkehtæjjah dåårrehtidh. Lissine jïjtsh noerhtesaemien lohkehtæjjaööhpehtimmieh orreme, mearan julev- jïh åarjelsaemien dajvesne dle daerpies orreme saemien gïelem lohkedh lissine lohkehtæjjaööhpehtæmman jis sæjhta saemienlohkehtæjjine sjïdtedh. ¶
5.9 Stoerre joekehtse tjïelti gaskem ¶
Akte tjïelke  joekehtse ovmessie tjïelti gaskem gosse lea dåårrehtimmien bïjre saemien lohkehtæjjijste. Ij leah naan ierielimmie jienebh saemiengïeleldh lohkehtæjjah reeremetjïeltine, jïh iemie daerpiesvoete lea stööremes daesnie. Aaj vååjnoe goh reeremetjïelth vaenebh haestemh utnieh orre lohkehtæjjah dåårrehtidh goh jeatjah tjïelth utnieh. Naemhtie joekoen noerhtesaemien dajvesne. Guovdageaidnun jïh Karasjohken tjïelth jeenjemes lohkehtæjjah utnieh mah saemiengïelesne ööhpehtieh, unnemes 35 lohkehtæjjajgujmie fïerhtene daejstie tjïeltijste. Goh aarebi neebneme dah tjïelth lissine gellie saamastallije lohkehtæjjah utnieh mah eah saemiengïelesne ööhpehth. Dennie mubpene gietjesne dle 16 tjïelth mah ajve aktem saemienlohkehtæjjam utnieh. Daate akte vuelege taale mij ierele, jïh saemienlïerehtimmien gaavhtan dle hijven doh jeanatjommes tjïelth vielie goh aktem saemienlohkehtæjjam utnieh dan åvteste dellie lïerehtimmiefaalenasse ij dan prååsehke sjïdth.  Man guhkebe akte tjïelte lea aktede reeremetjïelteste man stuerebe haestemh leah lohkehtæjjah dåårrehtidh. Seamma tïjjen vuesiehtimmieh gååvnesieh tjïeltine reeremedajven ålkolen mah hijvenlaakan lyhkesamme lohkehtæjjah dåårrehtidh dan åvteste dej akte tjïelke strategije dåårrehtæmman, jïh ovmessie skraejrieh nuhtjieh juktie lohkehtæjjah jïjtsasse giesedh . Aarebi goerehtimmieh vuesiehtieh tjïelth mah saemienlohkehtæjjah inkluderadieh dennie sïejhme pedagogeles barkijedåehkesne skuvlesne, buerebelaakan sijjen saemienlohkehtæjjah utniehtieh goh tjïeltine gusnie saemienlohkehtæjjah ajve oktemierien berkieh. ¶
5.10 Lohkehtæjjaveahka  ¶
Gellede lehkeste jeahtasåvva lohkehtæjjaveahka jïh kvaliteete skuvlesne leah lïhke gårreldihkesne. Daate sæjhta jiehtedh kvaliteete skuvlesne hov læssene jis jienebh lohkehtæjjah seehtesuvvieh. Rïektesisnie maahta sån geervebe årrodh goh naemhtie, dan åvteste Nöörje naa jolle lohkehtæjjaveahkam åtna, jïh ij leah njueniehkisnie orreme hijven illedahkigujmie PISAgoerehtimmine. Mijjieh aaj daesnie vuajneme Noerhte-Nöörjen akte jollebe lohkehtæjjaveahka goh laanten gaskemedtie. Aktene fïerske goerehtimmesne jåarhkelïerehtæmman dle Ekonomeles dotkemejarnge Nöörjen teknihkeles eatnemedaejremes universiteetesne kvaliteetem jåarhkeskuvlesne vuartasjamme, stillemen mietie Maahtoedepartemeenteste. Dam mööleme viehkine tjïjhtje indikatovrijste goh skuvlepoengh maadthskuvleste, tjïrrhstraejmie, karakteerh jnv. Daesnie Noerhte-Nöörje nåake illedahkh kvaliteeten bïjre åådtje viertiestamme dejnie jeatjah laantine . Læjhkan maahta hov jiehtedh lohkehtæjjaveahka jïjnjem soptseste vierhtietsiehkien bïjre skuvlesne, jïh bielelen vierhtieh sæjhta krïevije årrodh hijven lïerehtimmieilledahkh jaksedh. Jïjnjh tjïelth, joekoen saemien gïelen reeremedajven ålkolen, jiehtieh dah jïjnjem tjabreminie nuekies lohkehtæjjah skååffedh saemiengïelesne. NOU 2000:3 Saemien lohkehtæjja-ööhpehtimmie jeahta: ¶
”….saemien skuvle tjuara lohkehtæjjah nuhtjedh mah byjjes pedagogeles ööhpehtimmiem fååtesieh. Gosse akte dagkeres tsiehkie guhkiem vaasa, dellie dïhte akte nåake gievlie sjædta saemien skuvlese. Doh pedagogh byjjes ööhpehtimmine aktem lissie nipkemem åadtjoeh dan åvteste dah tjuerieh lohkehtæjjah bïhkedidh mah eah byjjes ööhpehtimmiem utnieh.” (s.149) ¶
Goh mijjieh libie vuajneme daennie tjaalegisnie dle annje dïhte saemien skuvle aktem stuerebe låhkoem lohkehtæjjijste åtna bielelen faageööhpehtimmie, men læjhkan maahta aerviedidh daate akte unnebe dåeriesmoere goh aarebi, joekoen noerhtesaemien dajvesne låhkoe lea vuelege. Goh mijjieh aaj sïjhtebe vuejnedh dle seamma tïjjen maehtebe bïlledh låhkoe lohkehtæjjijste bielelen byjjes ööhpehtimmie saemien skuvlesne vihth sæjhta læssanidh jis ibie saemienlohkehtæjjah verkebe ööhpehth goh mijjieh dorjeme dej minngemes jaepiej. ¶
Tabelle 5.8 vuesehte dïhte ållesth låhkoe lohkehtæjjijste mah saemiengïelesne ööhpehtieh lea 278. Daejstie 84 prosenth lohkehtæjjah noerhtesaemien gïelesne. Vïjhte prosenth leah lohkehtæjjah julevsaemien gïelesne jïh 11 prosenth åarjelsaemien gïelesne. ¶
79 prosenth lohkehtæjjijste maadthskuvlesne ööhpehtieh. ¶
5.11 Dåårrehtimmiedaerpiesvoeth ¶
Aktem eevre vihties dåårrehtimmiedaerpiesvoetem vihtiestidh saemienlohkehtæjjide dej minngebi luhkie-göökteluhkie jaepiej ij gåaredh darjodh. Akte aerviedimmie tjuara gellie mujvies faktovrh krööhkestidh goh learohketaaleevtiedimmie, man gellie lohkehtæjja mah barkoem orrijieh aaltereraasten åvtelen, ööhpehtimmie lohkehtæjjijste, öörnedimmie saemienlïerehtimmeste åvtese jnv. ¶
Læjhkan gåarede aktem prognosem aerviedidh mij våaroeminie åtna maam mijjieh vuejnebe learohketjaalen sisnie,  jïh man gellie saemieh mah staaride juhtieh. Lissine daejrebe dovne Lohkehtæjjalutnjeme jïh mierievierhkie saemien maajhööhpehtæmman sijhtieh daerpiesvoetem lissiehtidh pedagogeles ööhpehtæmman saemienlohkehtæjjide, jïh jåarhkeööhpehtimmiedaerpiesvoetese saemien gïelesne. Mijjieh aaj vuesiehtamme man gellie mah lohkehtæjjine orrijieh julev- jïh åarjelsaemien dajvesne jïh daate mijjese jeahta mijjieh tjoerebe jienebh lohkehtæjjah ööhpehtidh goh dïhte nominelle daerpiesvoete jeahta. Mijjieh aaj aktem ohtje daajroem utnebe aalteren bïjre saemienlohkehtæjjaj gaskem, mij maahta maam akt jiehtedh mejtie mijjieh boelvemålsomi uvte tjåadtjobe saemien lohkehtæjjaj gaskem. ¶
Man åvteste dåårrehtimmie saemienlohkehtæjjijste vihkeles? ¶
Laake maadthskuvlen jïh jåarhkelïerehtimmien bïjre (ööhpehtimmielaake) § 6-2 vihteste: ¶
«Saemien dajvine gaajhkesh maadthskuvleaaltarinie reaktam utnieh lïerehtæmman saemien gïelesne jïh saemien gïelen tjïrrh. ¶
Saemien dajvi ålkoli unnemes luhkie learohkh aktene tjïeltesne mah lïerehtimmiem saemien gïelesne jïh saemien gïelen tjïrrh sijhtieh, reaktam utnieh dagkeres lïerehtæmman dan guhkie unnemes govhte learohkh aajmene dåehkesne» ¶
§ 6-3 jeahta: ¶
« Saemieh jåarhkelïerehtimmesne reaktam lïerehtæmman saemien gïelesne utnieh. ¶
Departemeente maahta mieriedimmieh vedtedh jeatjah vuekiej bïjre dagkeres lïerehtæmman gosse lïerehtimmie ij maehtieh vadtasovvedh sjiehteles ööhpehtimmiebarkijigujmie skuvlesne.» ¶
Goh mijjieh vuejnebe dle gaajhkh saemien learohkh aktem sjïere reaktam saemienlïerehtæmman utnieh,  jïh dah mah saemien dajvine årroeminie aaj reaktam lïerehtæmman utnieh saemien gïelen tjïrrh. Juktie gorredidh skuvleaajhterh maehtieh lïerehtimmiem laaken mietie vedtedh reakta-learoehkidie, jïh naemhtie byögkelesvoeten åeliedimmieh illedh saemien learohki vööste, dle eevre daerpies nuekies dåårrehtimmiem gorredidh saemiengïeleldh lohkehtæjjijste. Jis ij  dam juridihkeles bieliem krööhkesth dle jïjnjh jeatjah argumeenth man åvteste aaj vihkeles. Todal jïh Öözerk tjïertestieh lea vihkeles dovne pedagogeles, psykologeles jïh histovrijes fåantoej gaavhtan (Todal jïh Öözerk 1996, s. 17 ff ). Gaskem jeatjah guektiengïeleldh lïerehtimmie learohki kognitijve gïelehaalvemem gorrede, akte positijve vuajnoe jïjtsistie jïh kultuvrelle evtiedimmie. Saemiengïeleldh kandidaath lohkehtæjjaööhpehtimmide dåårrehtidh lea akte stoerre haesteme orreme. Jieniebinie sïjsetsaekieminie ij leah ohtsijh orreme saemien lohkehtæjjaööhpehtæmman Saemien jïlleskuvlesne. Golme jaepieh UiT Nöörjen noerhtelisnie universiteete lea vïjhtenjaepien lohkehtæjjaööhpehtimmiem faalehtamme maasterinie saemien gïelesne. Ij akt dah leah ohtsijh studijasse åtneme . Tïjjen åvtese dle saemien learohki reaktah lïerehtæmman saemien gïelesne tjarke håvhtadamme, jis dåårrehtimmie saemien lohkehtæjjaööhpehtimmide ij læssenh. Raeriestimmiej nuelesne tjaalegen minngiegietjesne sæjhta råajvarimmide tjuvtjiedidh mah maehtieh dorjesovvedh juktie saemien nænnoestehtedh lohkehtæjjaööhpehtimmine. Julev- jïh åarjelsaemien dajvesne ij leah nuekies saemiengïeleldh faagealmetjigujmie learoesijjine juktie tjïelke saemiengïeleldh lohkehtæjjaööhpehtimmieh faalehtidh. Sæjhta sån aaj fer vaenie ohtsijh årrodh akten eventuelle saemiengïeleldh lohkehtæjjaööhpehtæmman. Vaallah mieriesoejkesjh saemien lohkehtæjjaööhpehtimmide leah dan hijvenlaakan sjïehteladteme orreme akten eventuelle julev- jïh åarjelsaemien lohkehtæjjaööhpehtæmman. Daelie orre mieriesoejkesjem dorjeme akten vïjhtenjaepien saemien lohkehtæjjaööhpehtæmman. Daesnie akte raajese båateme mij edtja fleksibiliteetem vedtedh juktie julev- jïh åarjelsaemien lohkehtæjjaööhpehtimmiem tseegkedh. " Åejvieööhpehtimmiegïele saemien maadthskuvlelohkehtæjjaööhpehtimmesne lea saemien. Maahta daam njoelkedassem hiejhtedh dastegh praktihkeles jallh jeatjah vihkeles fåantoeh gååvnesieh” ¶
raeriestimmesne mieriesoejkesjasse tjåådtje . Lissine dle gujht jïjnjh saemienlohkehtæjjah sijhtieh sijjen lohkehtæjjaööhpehtimmiem vaeltedh jeatjah learoesijjine båetijen aejkien. Dan åvteste hijven Saemiedigkie nuepiem åtneme saemien tjirkijh raeriestidh dejtie ovmessie nasjonaale mieriesoejkesjemoenehtsidie lohkehtæjjaööhpehtimmide. Dej lohkehtæjjataali mietie mejtie mijjieh daennie tjaalegisnie vuajneme, dle maehtebe guarkedh akte stoerre låhkoe saemienlohkehtæjjijste fååtese Nöörjesne. Guktie tsiehkie lea, dle raaktan eevre geerve guarkedh dan gåhkese mijjieh daejrebe dle gaajhkh learohkh mah saemienlïerehtimmiem sijhtieh, dam sijjen tjïeltesne jallh maajhööhpehtimmien tjïrrh åadtjoeh. Akte tjïelke suajmanimmie orreme gosse lea dåårrehtimmien bïjre orre saemien lohkehtæjjijste, guktie jis dïhte ij jarkh dellie lohkehtæjjavaanoe sæjhta læssanidh jaepiej åvtese. Tsiehkie lea vïerremes julevsaemien gïelese gusnie lohkehtæjjavaanoe joe lea geerve, jïh maahta aerviedidh dïhte sagke vïerrebe sjædta. Dïhte dan åvteste dan jïjnjh lohkehtæjjah barkosne orrijieh julevsaemien dajvesne. Jis akte dagkeres lohkehtæjjavaanoe lij gååvnesamme akten jeatjah faagese skuvlesne dellie seapan stoerre nasjonaale barkoeh orreme juktie hoksedh dåårrehtimmie lohkehtæjjijste læssani. Daan biejjien ij leah naan nasjonaale strategije juktie dåårrehtimmiem lissiehtidh saemiengïeleldh lohkehtæjjijste. Daate sæjhta jiehtedh daelie vielie saahtlaaketje jïh flaks mah muenieh mejtie lohkehtæjjah åtna, juktie learohki reaktah lïerehtæmman illedh. Ibie maehtieh veanhtadidh åejvieladtjh buektiehtieh saemien learohki reaktam lïerehtæmman saemiengïelesne illedh båetijen aejkien jis dåårrehtimmie saemiengïeleldh lohkehtæjjijste ij tjarke læssenh. Taali mietie tjuara ööhpehtidh 1,5 lohkehtæjjah fïerhten jaepien åarjelsaemien dajvesne dej minngebi luhkie- göökteluhkie jaepiej jis edtja seamma lohkehtæjjalåhkoem utnedh goh daan biejjien. Julevsaemien dajvesne tjuara aktem lohkehtæjjam ööhpehtidh fïerhten mubpien jaepien. Men dan jïjnjh lohkehtæjjah joe daan biejjien fååtesieh, guktie julevsaemien dajvesne tjuara sån ovrehte seamma jïjnjh lohkehtæjjah ööhpehtidh goh åarjelsaemien gïelesne. Daate aaj dan åvteste dan joekoen jïjnjh julevsaemien lohkehtæjjah lohkehtæjjine orrijieh. Noerhtesaemien gïelesne tjuara 90 lohkehtæjjah ööhpehtidh maadthskuvlese dej minngebi 20 jaepiej. Jåarhkelïerehtæmman noerhtesaemien gïelesne tjuara ovrehte 25 lohkehtæjjah ööhpehtidh dej minngebi 20 jaepiej juktie daan beajjetje lohkehtæjjataalem tjåadtjoehtidh. ¶
Seamma tïjjen vihkeles tjïertestidh daate lea prognosh mah våaroeminie utnieh learohketaale saemien gïelesne lea naa jïebne. Stoerre nuepieh ihke learohketaale sæjhta læssanidh jaepiej åvtese, jïh dellie daerpiesvoete saemienlohkehtæjjide seamma jïjnje læssene. Lissine maahta jarkelimmieh sjïdtedh ööhpehtimmielaakesne. Naan tjïelth/fylhkentjïelth vuarjesjeminie faalenassem vedtedh gaajhkide learoehkidie saemienlïerehtimmien bïjre. Daate sæjhta jienebh saemienlohkehtæjjah krïevedh. Saemien gïelemoenehtse raereste jis golme learohkh lïerehtimmiem saemiengïelesne sijhtieh reeremedajven ålkolen, dah edtjieh reaktam dïsse utnedh. Daate sæjhta aaj daerpiesvoetem lissiehtidh jieniebidie lohkehtæjjide . Saemiengïeleldh lohkehtæjjah aktem maahtoem utnieh man mietie gihtjie jieniebinie sijjine goh ajve skuvlevierhkesne. Gosse akte lohkehtæjjaööhpehtimmie daan biejjien vïjhte jaepieh vaasa jïh mijjieh libie gïehtjedamme man gellie saemiengïeleldh kandidaath mah leah ööhpehtimmesne daelie, dellie vuejnebe mijjieh ibie lïhkebisnie dejstie taalijste mah leah daerpies juktie seamma veahkam utnedh jaepiej åvteste. Dan åvteste byöroe seamma tïjjen goh saemiengïeleldh kandidaath lohkehtæjjaööhpehtimmide dåårrehteminie aaj nuepide nænnoestehtedh ihke ööhpehtamme lohkehtæjjah buerebelaakan maehtieh nuekies maahtoem saemiengïelesne vejtiestidh guktie dah maehtieh gïelesne ööhpehtidh. ¶
5.12 Visjovne akten julev- jïh åarjelsaemien lohkehtæjjaööhpehtimmien bïjre ¶
Bijjielisnie premissh leah neebnesovveme akten eventuelle julev- jïh åarjelsaemien lohkehtæjjaööhpehtæmman. Joekoen åarjelsaemien dajvesne dle gellie jaepieh aktem jïjtse lohkehtæjjaööhpehtimmiem sïjhteme. Gelliej fåantoej gaavhtan dle ij dam buektiehtamme daan mearan. Gosse Nordlaanten universiteete jïh Nesnan jïh Noerhte-Trööndelagen jïlleskuvlh fusjoneradin Nord Universiteetese orrejaepien, gaajhkh golme institusjovnh lohkehtæjjaööhpehtimmieh utnin guktie dïhte pedagogeles faagebyjrese dennie orre universiteetesne tjarke læssani. Daelie aaj aktem nasjonaale dïedtem åadtjoeji dovne julevsaemien jïh åarjelsaemien åvteste lohkehtæjjaööhpehtimmine. Guktie jeahtasåvva orre mieriesoejkesjisnie saemien vïjhtenjaepien maadthskuvlelohkehtæjjaööhpehtæmman dle dïhte rïhpeste ihke akte jïjtse julev- jïh åarjelsaemien lohkehtæjjaööhpehtimmie tseegkesåvva Nord universiteetesne. Akte dagkeres ööhpehtimmie lij gujht maahteme aktem studijemaallem aalkoelisnie utnedh gusnie jïjnjh dejstie studijijstie nöörjen gïelesne tjïrrehte, jïh lissine julev-jallh åarjelsaemien gïelem veeljie 30 jallh 60 studijepoengigujmie, mejtie sæjhta 1. – 7. daltesisnie jallh noeredaltesisnie ööhpehtidh. Lissine ööhpehtimmie maahta saemien kultuvredaajroem utnedh goh akte skuvlerelevaante faage. Tjuara leavloem bïejedh saemien pedagogihkese jïh didaktihkese dagkeres ööhpehtimmesne. Ij leah naan juerie akte dagkeres ööhpehtimmie lij sïjhteme julev- jïh åarjelsaemien lïerehtimmiem nænnoestehtedh dovne kvaliteeten jïh kvantiteeten bïjre. Learohkh sïjse tsaekedh fïerhten jaepien lij sïjhteme geerve årrodh, men lij gåaradamme aktem golmenjaepien syklusem utnedh, gusnie doh saemien gïelefaalenassh synkroniseradamme sjïdtin lohkehtæjjaööhpehtimmine juktie normeradamme progresjovnem gorredidh. Mijjieh bååstede disse båetebe raeriestimmiej nuelesne. ¶
5.13 Galhkuve ¶
Daennie tjaalegisnie libie vuartasjamme lohkehtæjjaveahkese saemienlïerehtimmesne jïh dam pedagogeles jïh gïeleldh maahtoem saemienlohkehtæjjide goerehtalleme. Mijjieh aaj aktem prognosem dorjeme gusnie aervede guktie lohkehtæjjaveahka maahta sjïdtedh båetiji jaepiej, jïh mej råajvarimmiejgujmie daerpies nïerhkedh juktie saemien lïerehtimmiem nænnoestehtedh jïh evtiedidh. Kruepieslaakan vuajneme dle ånnetji jollebe lohkehtæjjaveahka saemien lïerehtimmien sisnjelen goh jeatjah lïerehtimmesne Nöörjesne, men stoerre jeerehtsh dej saemien gïeledåehkiej gaskem. Dïhte stoerre jienebelåhkoe saemienlohkehtæjjijste jolle maahtoem utnieh dovne pedagogeles jïh saemienfaageles, men annje ånnetji vueliehkåbpoe pedagogeles maahtoe goh jeatjah lohkehtæjjabarkosne. Akte joekoen stoerre bielie saemienlohkehtæjjijste jåarhkeööhpehtimmiem utnieh saemiengïelesne. Åeniebasse ij maehtieh jiehtedh gaskemedtien aaltere saemienlohkehtæjjide lea ååpsen jolle, men seamma tïjjen dle gellie jaepieh ååpsen vuelege dåårrehtimmie saemiengïeleldh saemienlohkehtæjjijste, mah vihth sijhtieh darjodh skuvleaajhterh geervebe nuepieh åadtjoeh reaktide saemien learoehkidie illedh. ¶
5.14 Raeriestimmieh ¶
Byöroe buektiehtidh guktie jienebh syökoeh lohkehtæjjaööhpehtimmide. Byöroe eksamineradimmiem saemiengïeleldh lohkehtæjjijste sagke buerebe premijeradidh universiteetide jïh jïlleskuvlide goh daan biejjien. ¶
Byöroe nuepide nænnoestehtedh maahtoem saemien gïelesne vejtiestidh dejtie lohkehtæjjide mah ööhpehtimmiem utnieh. Byöroe buerebe stipendeöörnegh vuarjasjidh saemiengïeleldh lohkehtæjjastudentide. ¶
Nord universiteete byöroe julev- jïh åarjelsaemien lohkehtæjjaööhpehtimmiem tseegkedh. ¶
Saemien maajhööhpehtimmielohkehtæjjah byöroeh maahtoelutnjemem åadtjodh jienebeguejmielïerehtimmesne, guktie gorrede gaajhkh saemien learohkh saemienlïerehtimmiem åadtjoeh jalhts saemien lohkehtæjjah fååtesieh. Skuvleaajhterh jïh Fylhkenålmah byöroeh strategeles soejkesjh evtiedidh juktie gorredidh gaajhkh saemienlohkehtæjjah byjjes maahtoekrïevenassh illieh 2025 åvtelen (jïh 2020 åvtelen maajhööhpehtimmielohkehtæjjide, Mieriesoejkesjen mietie saemien maajhööhpehtæmman). ¶
Tjuara learoevierhtieh våajnoes darjodh guktie saemienlohkehtæjjah gaajhkh gaavnoes vierhtieh utnieh juktie bööremes gïelelïerehtimmiem faalehtidh. ¶
Byöroe vuarjasjidh mejtie gåarede göökte learoesoejkesjh evtiedidh  voestesgïeline, akte learoehkidie reeremedajvesne jïh akte learoehkidie reeremedajven ålkolen dan åvteste daan beajjetje soejkesje ij daarpesjh gaajhkesidie sjïehtedh, goh årromesijjie. ¶
Byöroe refusjovneåasam saemienlïerehtæmman lissiehtidh akten njeaptjan mij doh tjïelke maaksoeh lïerehtæmman vuesehte. Dellie tjïelth buerebelaakan maehtieh guhkiebasse soejkesjidh, jïh jïjtje råajvarimmiejgujmie aelkedh juktie saemienlohkehtæjjah tjïeltese ööhpehtidh. ¶
3 Teatere jïh scenetjeahpoe goh aktöörh identiteete- jïh nasjovnebigkemisnie ¶
Ada Einmo Jürgensen, frijjebarkije svihtjemehammoedæjja, scenebïhkedæjja jïh pedagoge.  ¶
Iktedimmie: ¶
Scenetjeahpoe lea akte dejstie maadthgierkijste nasjovne- jïh identiteetebigkemisnie gaajhki veartenen åålmegi jïh nasjovni luvnie. Daesnie leam vuesiehtimmieh jïh viertiestimmieh vaalteme nöörjen nasjovne- jïh identiteetebigkemistie akten nöörjen postkolonialisteles tïjjen, viertiestamme dejnie saemien tsiehkine 1970-låhkoen raejeste Saepmien nöörjen bielesne. Daesnie ajve doh saemien teatereinstitusjovnh mah leah ihkuve saemiedigkien budsjedtesne mah leah meatan. Dej tsiehkie, ekonomije, jaksoemierie jïh våarome leah digkiedamme statistihken tjïrrh teaterijstie jïh Saemiedigkien dåarjoej tjïrrh. Minngemosth såemies raeriestimmieh båetieh vuajnojde jïh dahkojde saemien scenetjeahpoen båetijen aejkien bïjre, mejtie leam tjuvtjiedamme nasjonaalestaatese Nöörje jïh Saemiedægkan Nöörjesne.  ¶
3.1 Teatere, musihke, tjeahpoe, tjiehpiedæjjah jïh kultuvre ¶
nöörjen identiteete- jïh nasjovnebigkemisnie ¶
Mænngan ektiedimmesne/kolonijesne orreme Danmaarhkine 400 jaepieh dellie lij vihkeles staatese Nöörje jïjtse nöörjen identiteetem gaavnedh. Jïjtse teatere varke akte vihkeles gæmhpoeaamhtese sjïdti, jïh tjaelijigujmie goh Ibsen, Bjørnson jïh jienebh njueniehkisnie dïhte voestes nöörjen teatere, Den Nasjonale Scene Bergenisnie eelki 1876. Dellie dïhte åarjelnöörjen båanta veeljesovvi goh dïhte ”sïejhme” nöörjen, lissine dan urbaane borgerskaapese. Gosse dah veeljesovvin dellie aaj jienebelåhkoem dejstie laanten årroejijstie ålkoesti. Seamma boelhken jienebh båantanoeresiebrieh tseegkesovvin mah aaj teaterestuhtjh utnin goh vihkeles bielie sijjen barkoste jïjtjeidentifiseradimmesne jïh jïjtjedomtesisnie don nöörjen båantese. 1900låhkoen barkijesiebrie sjïdtedi jïh daesnie aaj teaterestuhtjh åtnasovvin dovne didakteles jïh politihkeles. Såemies almetjh jïh heannadimmieh jieliehtimmesne/rekonstruksjovnesne nöörjen kultuvreste Åarjel- jïh Jillie-Nöörjesne: Hulda Garborg 1862-1934, almetjedaanhtsoeh-, vaajesh jïh nöörjen åålmegegaarvoeh sïjse tjöönghki, dïhte lij meatan Det norske Teaterem tseegki. Ivar Aasen – 1813-1896, gïeledotkije jïh tjaelije, dïhte mij orrenöörjen tseegki goh tjaelemegïele. Henrik Ibsen jïh Bjørnstjerne Bjørnson lin veaksehks meatanaktöörh juktie Nöörjen voestes nasjonaale teaterem, Den Nationale Scene Bergenisnie tseegkedh jaepien1876. ¶
Seamma tïjjen dïhte eensi stoerre kolonialiseradimmie Saepmeste læssani – dïhte stoerre daaroedehtemeprosesse: „åajaldidie gaajhkem jïh sjïdtede goh mijjieh”. Ij leah daate annje eevre nåhkeme. Jïjnje lea gaarvanamme jïh tsåahka lea varke 12 gelline suerkine. Ij goh unnemes gïelen jïh kultuvren bïjre. ¶
3.1.1 Regijovneteaterh jïh lutniestimmmie kolonialiseradimmeste ¶
1970/80-låhkoen regijovneteaterh tseegkesovvin Nöörjesne. Daelie regijovnh jïjtjh edtjin histovrijem jïjtse bïjre soptsestidh jïh jïjtse smaaregïelesne. Noerhte-Nöörjesne edtjimh dïejvesem noerhtenöörjen identiteeten bïjre nåhkehtidh jïh dam mentaale kolonijelutniestimmiem Noerhte-Nöörjeste aelkedh, viehkine histovrijidie jïjtjene bïjre soptsestidh, noerhtenöörjen gïelehammosne. ¶
Kolonialiseradimmie Nöörjeste lij dejstie nasjovnijste plearoeh gïeline, kultuvrine jïh religijovnine. ¶
3.1.2 Kolonialiseradimmie Saepmeste ¶
Kolonialiseradimmei Saepmeste lij dejstie nasjovnijste aktine eevre jeatjah gïeline, kultuvrine jïh religijööse aerpievuekine. ¶
Daaroedehteme saemijste lea illedahke dehtie kultuvrebehtjiedimmeste jïh dehtie eadtjohke nöörjen assimileradimmiepolitihkeste maam saemien åålmege, sov kultuvrine jïh jieledevuekine, dååjri dehtie nöörjen staateste jïh jienebelåhkoesiebriedahkeste Nöörjesne aareh 1700-låhkoen raejeste jïh daajbaaletje tïjjen raajan, gærhkoen, skuvlen jïh jeatjah viehkievierhtiej tjïrrh. Vielie traegkiesåbpoe dle dïejvese ”daaroedehteme” åtnasåvva dan eadtjohke assimilieradimmiepolitihken bïjre mij nænnoestamme sjïdti jaepien 1851 raejeste, jïh tjïrrehtamme ovmessie siebriedahkesuerkine 1980jaepiej raajan. (Wikipedia. (jarkoestamme) ¶
3.2 Teatere, musihke, tjeahpoe, tjiehpiedæjjah jïh kultuvre saemien nasjovne- jïh identiteetebigkemisnie ¶
”(..) Aaj dan nöörjen åålmegasse dïhte sceniske vuekie akte vihkeles bielie guktie mijjieh jïjtjemem tjïelkeste jïh histovrijidie jïjtjene bïjre soptsestibie. Teatere mierievierhkine sjædta juktie orre jïh laejhtehks lidteratuvrem jïh dramatihkem evtiedidh. Saemien scene lea akte vihkeles bielie dehtie byögkeles soptsestimmeste, dovne saemien siebriedahken sisnjelen, men seamma jïjnje goh akte bielie dehtie nöörjen byögkelesvoeteste. (…)  ¶
Saemiedigkiepresidente Aili Keskitalo – kronihke suehpeden 29.b. 2014  ¶
Daelie mijjen leah golme byögkeles saemien teaterh Saepmesne, Beaivváš Sámi Našunálateáhter tseegkesovvi 1981, Åarjelhsaemien Teatere tseegkesovvi 1986 jïh Giron Sámi Teahter (GST) tseegkesovvi 1992. Dïhte minngemes neebneme Saepmien sveerjen raedtesne. Gaajhkh tseegkesovveme akten politihkeles gæmhpoen jïh identiteetegåhtsajimmien mænngan. Daesnie ånnetji vielie dej saemien teateri bïjre nöörjen raedtesne tjaalam. ¶
3.2.1 Åarjelhsaemien Teatere/Sydsamisk Teater (ÅST) ¶
Åarjelhsaemien Teatere/Sydsamisk Teater, tseegkesovvi amatöörijste sveerjen jïh nöörjen raedteste jaepien 1885 . Dïhte voestes stuhtje, ”Boengeste”, lij tjåanghkan bïejesovveme jïjtsh soptsesijstie mah lin soptsesovveme aerpievuekien mietie, jïh dikth Gaebpien Gåsteste. Dorjehtæjjah lin Gustav Kappfjell, Jåvva Barruk, Sagka Stångberg, Paul Vesterfjell jïh Anna Jacobsen (r. Kappfjell) Dïhte minngemes neebneme, laavenjostosne Sagka Stångbergine sveerjen raedtesne ligan ståvroeåvtehkh gellie jaepieh, tsevtsiedæjjah teateren baersieldæmman jïh veasoemasse. Teatere prosjekteteaterinie barki bielelen naan ihkuve byögkeles dåarjoe 2002 raajan. Jaepien 2002 raejeste 2012 raajan, mearan Ada Einmo Jürgensen teaterem stuvri, teatere prosjektebaseradamme gïehtelimsdåarjoeh utni jïh Saemiedigkien ihkuve budsjedten sïjse bööti jaepien 2012 raejeste. ¶
3.2.2 Beaivváš Sámi Našunálateáhter/ Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš (BST) ¶
Beaivváš tseegkesovvi 1981 goh akte frijje teateredåehkie. Dåehkien voestes teaterevuesiehtimmie lij ”Min duoddarat” (Mijjen doedterh) mij lij akte musihkales satijre heannadimmiejgujmie Alta-gæmhposte. Journaliste jïh tjaelije Ailo Gaup (1944-2014) lij manusem tjaaleme daan stuhtjese jïh dïhte bæjjese bïejesovvi aktene laavenjostosne scenebïhkedæjjine Knut Walle. Jeatjah  vihkeles aktöörh gosse teateredåehkie tseegkesovvi lin Svein Birger Olsen, Sverre Hjelseth jïh Ingor Ánte Áilo Gaup. Jaepien 1987 raejeste Beaivváš staatedåarjoem åadtjoeji akten pryöveboelhken, jïh 1990 raejeste ihkuve staatedåarjoe. Staatedåarjoe sertesovvi Saemiedægkan jaepien 2002 mij daan jaepien raejeste Beaivvášen ihkuve dåarjoem reerie lissine veertetjïeltese Guovdageaidnu. ¶
3.2.2.1 Saemien pijoneere ¶
1970-80-låhkoen idtjimh annje naan profesjonelle saemien scenetjiehpiedæjjah utnieh, bielelen Nils Utsi mij lij dïhte voestes saemie mij ööhpehtimmiem vaalteme Staaten Teaterejïlleskuvlesne (daelie KIO) jaepiej 1964-1967. Daan biejjien Saepmien leah gellie profesjonelle ihkuve barkijh jïh frijje scenetjiehpiedæjjah gaajhki sjangeri sisnjeli. Åajvahkommes gaajhkesh jalletje ööhpehtimmiem utnieh, dan åvteste ij naan saemien scenetjeahpoeööhpehtimmie gååvnesh. Jeenjesh leah lissine scenetjeahpoestudijh kultuvrine dorjeme mejgujmie iemie mijjem viertiestidh. ¶
3.2.3 Teatere scenetjeahpoen vööste ¶
Tïjje doekoe dle sïejhme sjïdteme dïejvesem scenetjeahpoe nuhtjedh dan barkose mij teaterisnie dorjesåvva. Teatere lea institusjovnh, scenetjeahpoe lea dïhte mij vuesiehtamme sjædta teaterisnie jïh teateristie, jïh frijje scenetjiehpiedæjjijste jïh scenetjeahpoedåehkijste. Scenetjeahpoe lea akte ektienomme jieniebidie tjeahpoesåarhtide, jïh gellie ovmessie finansieradimmiehammoeh utnieh. Scenetjeahpoe lea fysiske jallh våajnoes darjome aktene tjiehpeles hammosne, maaje aktene scenesne. Dïhte mij jarngesne dïejvesasse scenetjeahpoe lea dïhte sjangeri jïh faagi dåaresth jåhta tjeahpoeprosessesne. Scenetjeahpoe maahta årrodh teatere, daanhtsoe, opera, balledte, musihke, sirkuse jallh jeatjah tjeahpoe aktene scenesne. ¶
Saemien scenetjeahpoe lea joekoen orre gosse dam aktene abpeveartenen, nöörjen jïh saemien ektiedimmesne vuajna. Ibie mijjieh naan guhkies lidterære aerpievuekiem utnieh. Mijjen soptsesh jïh vuelieh eah leah performatijve jïjtsisnie, men evtiedamme aktene ektiedimmesne mubpiejgujmie, gusnie maaje ij lij jienebh goh fuelhkie/maadtoe. Vaallah mijjen naan veaksehks byögkeles vuekieh mah leah boelveste boelvese sertiestamme aerpievuekien mietie, goh jïjnjh jeatjebh, aaj arktihkeles aalkoealmetjh darjoeh. Ij leah naan gïejh jallh ajve gille gïejh don saemien daanhtsoen minngesne. Åenehkslaakan jeahteme, mijjieh tjoerebe mijjen scenetjeahpoem betnien raejeste evtiedidh. Saemien scenetjiehpiedæjjah leah dorjeme jïh annje aktem stoerre jïh vihkeles pijoneerebarkoem darjoeh evtiedimmesne, åtnosne jïh beagkoehtimmesne mijjen ræjhkoes kultuvreste jïh kultuvrelle vuekijste aktene ektietïjjen scenevuekesne. ¶
Teaterigujmie aktene vijriesåbpoe ektiedimmesne utnebe saemien teaterh Nöörjesne mah joekehtslaakan ihkuve beetnehdåarjoem utnieh Saemiedigkeste Nöörjesne. Doh profesjonelle teaterh leah: Beaivváš Sámi Našunálateáhter (BST) jïh Åarjelhsaemien Teatere (ÅST). ¶
Tana Kulturskole Mánáid Teahter. (TMT) Maana- jïh noereteatere lea aaj ihkuve Saemiedigkien budsjedtesne. Dïhte minngemes neebneme ij daan såarhts statistihkem jïh dejtie seamma ohtsemenuepide utnieh goh doh profesjonelle teaterh, jïh ij sïjhth meatan årrodh dennie minngiebisnie tabellematerijellesne bielelen akte teaterestuhtje Tråante 2017- heevehtimmesne. ¶
3.2.4 Mestie – giejstie teatere – gïeh teaterisnie berkieh? ¶
Scenetjeahpoen sisnjelen göökte åejviedïejvesh tjiehpiedæjjaj bïjre nuhtjebe. ¶
 Darjoje tjiehpiedæjjah: musihkerh, daanhtsojh, laavlojh jïh dorjehtæjjah ¶
 Sjugneden tjiehpiedæjjah: manusetjaelijh, musihkedarjojh, svihtjemehammoedæjjah, scenebïhkedæjjah, vaarjoehammoedæjjah, scenehammoedæjjah, tjoejehammoedæjjah. ¶
Juktie gaervies teaterestuhtjem sjugniedidh aaj daarpesjibie: ¶
Teknihkeles jïh jeatjah barkijh goh: Kluhtierdæjjah, måaladæjjah, rekvisitöörh, gåarojh, tjoevkese- jïh tjoejeteknihkerh, sminkadæjjah, inspisienth, teknihkeles scenebarkijh. ¶
Reereles barkijh: Produksjovnedåehkie: doekeme-/maarhkededoekeme, produksjovnesoejkesjimmie jïh stuvreme, feelemesoejkesjimmie jïh tjïrrehtimmie, latjkoeh darjodh, skovhte- jïh hotelledongkeme, ekonomije, reeknehlåhkoe, reektehtsh. Saepmesne aktem stoerre, profesjonelle suerkiem utnebe gaajhkesåarhts scenetjiehpiedæjjijste jïh scenebarkijijstie mah åajvahkommes leah frijjebarkijh. Daah jïjtsh produksjovnine jïh prosjektine berkieh, frijje scenetjeahpoedåehkiejgujmie jïh engasjementem åadtjoeh institusjovneteaterijstie produksjovneste produksjovnese.  ¶
3.2.5 Mij akte teatereproduksjovne? ¶
Akte teatereproduksjovne maahta gaajhke årrodh, aktede aelhkie monologeste akten stuerebe teaterevuesiehtæmman gelliej aktöörigujmie. Teaterh daamtaj aktem produksjovnem utnieh fierhten jaepien mij ryöknesåvva goh daan jaepien ”åejvieproduksjovne”. Ij sïjhth læjhkan jiehtedh dïhte produksjovne dan gellie dorjehtæjjah meatan åtna. V.g. ÅST/NTT:n åejvieproduksjovne jaepien 2012, Elsa Laula-teatere ajve aktem dorjehtæjjam scenesne åtna, men daesnie teaterh stoerre vierhtieh nuhtjin goerehtæmman,  jïh  duekiematerijellem sïjse tjöönghki juktie manusem evtiedidh jïh geervehtidh jïh orre musihkem darjodh. Jis aktem klassihkerem bæjjese beaja, vuesiehtimmien gaavhtan Ibsen, dellie hov manuse gaervies jïh vaenie jallh gellie vierhtieh maehtieh åtnasovvedh juktie produksjovnem scenese darjodh, jearohke dejstie tjiehpeles veeljemijstie teaterenåejvie sæjhta vaeltedh. Daah sjæjsjalimmieh dovne sisnjelds jïh bæjngolds mierieh utnieh. Sisnjelds mierieh, magkerh tjiehpeles barkijh teatere åtna jïh magkeres maahtoem dah gaajhkine suerkine utnieh. Bæjngolds mierieh leah vuesiehtimmien gaavhtan ekonomije, mah spïelesijjieh jïh man stoerre scene dej, teknihkeles nuepieh feelemisnie, jïh jienebh. ¶
3.3 Tråante 2017 –akte politihkeles, tjiehpeles jïh kultuvrelle manifestasjovne Saepmeste ¶
Abpe våhkoen goevten 06. -11. b. 2017 lij 100-jaepienheevehtimmie  saemiej voestes rijhketjåanghkose Tråantesne. Desnie dan joekoen gellie konserth, vuasahtallemh, filmevuesiehtimmieh, performance jïh teatervuesiehtimmieh. Annje ij naan taale gååvnesh man gellie öörnedimmieh mah lin desnie dan våhkoen, man gellie scenetjiehpiedæjjah jallh sjugniedæjjah, jallh man gellie vuartasjæjjah. Lissine aaj gaajhke mij TV:n jïh jeatjah meediji tjïrrh bööti, jïh ij akt desnie naan möölemh dorjeme annje. Men, bielelen naan eevre seekere taalh sov duekesne utnedh, maahta badth jiehtedh daate lij akte stoerre manifestasjovne destie mij lea saemien jïh saemien kultuvreste goh akte dejstie guedtije deakahkijstie nasjovnesne Nöörje. Våhkoen programme hov tjïelkelaakan vuesehte nænnoes politihkeles vuekieh jïh teemah lin vuesiehtamme  scenesne, musihken, guvviej jïh filmen tjïrrh (Saemien vïrre, Amanda Kernellen baaktoe). Tjiehpiedæjjah gaajhkine kategorijine, daan nuelesne teaterh, tjarkelaakan sijjen siebriedahkestillemem tjïertestieh gosse vuesiehtieh saemieh sijjen dasseme, sjeavohth histovrijem vihth bååstede vitneme, gusnie saemieh leah daelie jïh nuepieh båetijen aajkan. Daesnie teermese politihkeles tjeahpoe båetebe, men ibie edtjh dam daesnie digkiedidh. Maahtah vielie Tråanten bïjre daesnie lohkedh:  ¶
http://www.tråante2017.no/aktiviteter/jubileumsuken/ Heevehtimmievåhkoen jienebh saemien teatere- jïh performance-vuesiehtimmieh. Dej gaskem aaj Giron Sámi Teáhtere (Saepmien sveerjen bielesne) lij desnie sov teaterevuesiehtimmine ”COlonialNATION”. Dan åvteste daate tjaalege edtja ajve taalh dejtie saemien teateridie nöörjen raedtesne gïetedidh, mah maadthdåarjoem Saemiedigkeste Nöörjesne utnieh, vuesehtem daesnie ÅST:n jïh BST:n taalh heevehtæmman Tråante 2017. Akte aadtjen vuesiehtimmie juktie vuesiehtidh man gellielaaketje jïh mah gelliesåarhts laavenjostoeguejmieh jïh byjngetje beetnehdåarjoeh mah leah daerpies juktie sceneproduksjovnh darjodh jïh tjïrrehtidh dejtie saemien teateridie.  ¶
3.3.3 Maam daah vuesiehtimmieh vuesiehtieh? ¶
Uvtemes dah vuesiehtieh tjiehpiedæjjah jïh teaterh sijjen siebriedahkestillemem itjmieslaakan vaeltieh. Doh sjugneden tjiehpiedæjjah, manusetjaelijh, filmesjugniedæjjah, musihkedarjojh, svihtjemehammoedæjjah jïjtjh bæjjese vaeltieh vihkeles teemah saemien histovrijisnie jïh kultuvresne, jïh scenehammoedimmien tjïrrh dej darjoje tjiehpiedæjjajgujmie ektine, dïhte sceniske vuekie sjugniesåvva mij mijjese histovrijen vadta. Lissine teaterenåejvieh goh tjiehpeles åvtehkeh mah nierhkieh jïh sjæjsjalimmide vaeltieh, jïh sijjen reeremigujmie ektine vierhtieh riblieh daan tjiehpeles barkose jïh vuesiehtæmman. ¶
Doh bijjielisnie neebneme vuesiehtimmieh eah leah sjïere heevehtæmman Tråante 2017. Naemhtie barkedh, goh laavenjostoeguejmieh, byjngetje vierhtieh jïh sponsovrh ribledh lea teateri aarkebiejjie. Joekoen naemhtie ÅST:se mij lea ihkuve Saemiedigkien budsjedtesne, men ajve maadthdåarjojne. Teatere tjuara jeanatjommesem sov teaterestuhtjeproduksjovneste jïh feelemijstie  darjodh goh prosjektebarkoe. Daate sæjhta jiehtedh byjngetje vierhtieh produksjovnese ohtsedh, dan mænngan byjngetje vierhtieh feelemasse ohtsedh. Daate barkoe vierhtieh kreava. Lissine tjuara byjngetje laavenjostoeguejmieh skååffedh. BST produksjovne- jïh feelemevierhtieh meatan åtna sov ryöktesth dåarjojne. BST ryöknesåvva goh akte ihkuve institusjovne jïh dan gaavhtan ij nuepieh utnieh byögkeles frijje scenetjeahpoevierhtieh ohtsedh goh ÅST. BST maahta byögkeles frijje scenetjeahpoevierhtieh eevre sjïere prosjektide ohtsedh, goh Tråante 2017. Tabelle bijjielisnie vuesehte teaterh stoerre reereles vierhtieh nuhtjieh juktie vierhtieh ohtsedh sijjen tjiehpeles produksjovnide, laavenjostoeguejmieh ohtsedh jïh latjkoej bïjre råårestalledh. ¶
Ij leah mööleme gaajhkh ohtsemh mah nyöjhkesuvvieh, jïh gaajhkh latjkoeh mah eah måalese båetieh jïh man jïjnjh vierhtieh teaterh nuhtjieh juktie daej latjkoejgujmie barkedh.  ¶
3.3.4 Teaterh jïh byjngetje barkijh ¶
Åtnoe byjngetje tjiehpeles jïh teknihkeles barkijijstie daamtaj ryöknesåvva goh akte aevhkie teaterijstie. Gosse byjngetje barkijh åtnasuvvieh dellie teaterh eah daarpesjh ihkuve giïhtelimsvierhtieh barkiji baalhkide dibrehtidh. Jïh vuesiehtimmien gaavhtan akte teatere 10 dorjehtæjjah åtna mah ihkuve seehtemem utnieh, dellie aaj teaterenåejvien dïedte dah iktegisth barkoem utnieh. Fïerhte scenetjiehpiedæjja ij maehtieh gaajhkine sceneråålline sjïehtedh, jïh dellie teatere uvtemes tjuara teaterevuesiehtimmieh veeljedh mah dorjehtæjjide sjiehtieh. Siejhme akte unnebe faaste staabem utnedh jïh lissiehtidh byjngetje dorjehtæjjijste tjiehpeles daerpiesvoeten mietie. Daelie 2017, Beaivvas 3 faaste dorjehtæjjah åtna, Åarjelhsaemien teateren ij naan utnieh. ¶
Teatere jïh teaterenåejvie goh tjiehpeles åvtehke aktem stuerebe tjiehpeles frijjevoetem utnieh gosse maehtieh dorjehtæjjah jïh scenebarkijh veedtjedh ovmessie scneetjeahpoesuerkijste daerpiesvoeten mietie. Men, digkiedimmieh gååvnesieh faagesiebrine mejtie teaterh eah lin byöreme jienebh ihkuve barkoesijjieh utnedh, ij goh unnemes scenetjiehpiedæjjaj gaavhtan mah veanhtadihksvoetem sijjen barkoejieliedisnie sijhtieh. Seamma tïjjen aaj jienebh scenetjiehpiedæjjah mah tuhtjieh bööremes engasjementem åadtjodh ovmessie teaterijstie jïh prosjektijste juktie sijjen tjiehpeles vuekieh evtiedidh, jïh olles aktene onne teateredåehkesne dabrenh. ¶
3.4 Teateri öörnedimmie jïh stilleme 2017 ¶
3.4.1 Åarjelhsaemien Teatere ¶
Prosjekteteatere joekoen dan åarjelsaemien dajvese Nöörjesne. Aaj sveerjen bielesne, abpe Saepmesne jïh festivaaline/öörnedimmine åejviejarngi ålkoli feeleminie. ¶
Åssjele § 3 nænnoestimmine: ¶
”Teatere edtja barkedh juktie åarjelsaemien scenetjeahpoem eevtjedh jïh evtiedidh, åarjelsaemien gïele jïh kultuvre edtja jarngesne årrodh barkosne. Teatere edtja dam histovrijes laavenjostoem dejnie åarjelsaemien dajvine sveerjen bielesne jåerhkedh, jïh lea akte teatere abpe åarjelsaemien dajvese Nöörjesne”. ¶
Gaajhkh aajhterh teateren gïehtelimmiem ihkuve dåarjojne finansieradieh fïerhten jaepien, jïh Saemiedigkie dam stööremes dåarjoem gaajhkijste vadta. Lissine Åarjel-Tröndelaagen fylhkentjïelte ihkuve dåarjoem vadta fïerhten jaepien ohtsemen mietie. ¶
Ihkuve dåarjoe edtja reeremem jïh prosjektesoejkesjimmiem maeksedh. Tjuara ohtsedh dovne produksjovnese jïh feelemasse gaajhkide teaterevuesiehtimmide. Teatere maahta frijje scenetjeahpoevierhtieh ohtsedh dovne Saemiedigkeste, Nöörjen Kultuvreraereste, fylhkijste jïh jeatjabistie seamma premissine goh frijje scenetjiehpiedæjjah, aktegstjiehpiedæjjah jïh dåehkieh. ¶
Lokaliseradimmie: Åarjelhsaemien Teatere lea lokaliseradamme Nordlaanten Teaterinie ektine, Måehvesne  jïh gåetieleejjemem dejtie maaksa. ¶
3.4.2 Sámi Našunálateáhter, Beaivváš ¶
Nasjonaale saemien teatere abpe Saapman Nöörjesne. Dïhte aaj feeleminie abpe Saepmesne; Sveerje jïh Såevmie jïh aaj Russlaantesne, jïh aaj guessiespielh åtna daennie laantesne jïh ålkoelaantesne.. ¶
Teateren åssjele: ” Sámi Našunálateáhter, Beaivváš åssjelinie åtna teaterebarkojne gïehtelidh jïh teaterebarkoem eevtjedh saemien gïelesne, jïh saemien kultuvrem beagkoehtidh teaterebarkoen jïh plearoeh barkoen tjïrrh. Teatere edtja barkedh dej saemien dajvi sisnjeli Nöörjesne. Teatere edtja aaj maehtedh teaterevuesiehtimmieh vedtedh jeatjah sijjide laantesne jïh dejnie saemien dajvine Noerhtelaantine jïh aaj ålkoelaantesne dastegh budsjedte dam luhpede”. ¶
Lokaliseradimmie: Sámi Našunálateáhter, Beaivváš Guovdageaidnun Kultuvregåetesne höölleste. Lokaale lea tjarke napkeme jïh Barkoevaaksjome lea lokaalem steegkeme aarebi. Teatere lea akten jïjtse gåetien åvteste barkeme gellie jaepieh, jïh soejkesjh leah gaervies 2017. Daerpies aktine politihkeles sjæjsjalimmine reerenassesne juktie daejnie barkojne nïerhkedh. ¶
3.4.3 Deatnun Kultuvreskuvle – Maana jïh noereteatere. ¶
Spealede dajvine jïh skuvlide lïhkebisnie, lea meatan sjyöhtehke festivaaline jïh öörnedimmine. Dorjehtæjjah leah noere amatöörh. Akte tjiehpeles, pedagogeles jïh reereles åvtehke lea teaterisnie seehteme,  dïhte jeatjah reereme lea Deatnun tjïelten kultuvreskuvlen nuelesne. Jeatjah profesjonelle viehkie leejjesåvva fïerhten prosjektese gosse vihties prosjekth. Teatere lea ihkuve Saemiedigkien budsjedtesne jïh maahta prosjektevierhtieh ohtsedh Saemiedigkeste, tjïelteste, Finnmaarhken fylhkeste jïh ovmessie amatöörteateresiebrijste. ¶
Kultuvreskuvle- jïh teaterenåejvie Ebba Joks sov lahtestimmesne budsjedteohtsemasse 2018 Saemiedægkan jeahta: ¶
”Sámi Mánáid Teáhter akte vihkeles prosjekte sjïdteme saemiengïeleldh maanide Saepmesne. Gosse Sámi Mánáid Teáhter åadtjoeji Oslosne mïnnedh stuhtjine ”Ronja Rapmerenïejte” Saemiej åålmegebiejjien 2016 Rijhkescenesne, gusnie Saemiedigkiepresidente lij guessine, mijjieh vuesiehtimh mijjieh vihth teaterem deellebe aktede aarvoste mij lea stuerebe goh jïjtse produksjovne jïh pedagogihke. Mijjieh teaterem profesjovnellelaakan darjobe, teateren gaajhki viehkievierhtiejgujmie. Mijjieh tjoevkesem, musihkem jïh gaarvoeh nuhtjebe. Maehtebe seamma hijven deelledh goh dah mah åejviestaaresne. Mijjieh vuesiehtibie mijjieh maehtebe, jalhts mijjieh libie guhkede dovne saemien jïh nasjonaale faagebyjresijstie. Mijjieh akte institusjovne mij vitnijh sjugniedibie, saemien vitnijh, dovne scenesne jïh vuartasjæjjaj luvnie. Mijjieh aavoem sjugniedibie meatan årrodh aktene siebriedahken ektievoetesne jïh aktene histovrijes ektievoetesne. Mijjieh soptsesidie soptsestibie mah joekehtsem darjoeh, mah almetjem evtiedieh jïh mijjieh dam saemiengïelesne darjobe. (….).  ¶
3.4.4 Saemiedigkie teateren jïh scenetjeahpoen bïjre Saemiedigkiebïevnesisnie tjeahpoen jïh kultuvren bïjre 2013 ¶
”Saemiedigkie dåarjoem vadta göökte saemien teateridie Saemiedigkien budsjedten bijjelen fïerhten jaepien, Beaivváš Sámi Našunálateáhter jïh Åarnelhsaemien Teatere. (Deatnun Kultuvreskuvlen maanateatere jaepien 2014 raejeste (red. mïerhk). Dåarjoe edtja viehkiehtidh guktie doh tseegkeme saemien teaterh maehtieh jïjtjemse tjiehpeles evtiedidh, scenetjeahpoem jolle daltesisnie darjodh jïh maahta scenetjeahpojne feeledh guktie dah goh areenah kultuvredååjresidie jïh kultuvrebeagkoehtæmman sjidtieh, jïh ihke gïele åtnasåvva jïh våajnoes dorjesåvva.  ¶
Teatere aktene daajbaaletje scenesne lea akte naa noere fenomeene dejnie saemien siebriedahkine. Saemien scenetjeahpoe jïh teaterebarkoe leah vihkeles dååjremen, vååjnedehtemen jïh beagkoehtimmien gaavhtan saemien tjeahposte, kultuvreste, gïeleste jïh identiteeteste. Teatere akte tjeahpoehammoe mij tjiehpiedæjjah fasselde jieniebistie sjangerijstie. Dorjehtæjjah, daanhtsojh, dramatihkerh, hammoedæjjah, musihkerh, scenehammoedæjjah jïh jïjnjh jeatjebh. ¶
Saemiedigkie barka juktie saemien teaterebarkoem tjåadtjoehtidh jïh evtiedidh, dovne doh tseegkeme teaterh jïh amatööreteaterebarkoe. Teaterebarkoe maanide jïh maanajgujmie jïh noerigujmie lea akte prioriteradamme suerkie. (Dovne ÅST jïh BST prosjekth darjoeh amatöörigujmie, maanajgujmie jïh noerigujmie (red. mïerh.) ¶
Saemiedigkie Beaivváš Sámi Našunálateáhterine ektine akten orre teateregåetien åvteste barka dan saemien nasjonaaleteaterasse. Saemiedigkie lea Statsbyggem stilleme dam orre gåetiem soejkesjidh. Programmeradimmiebarkoe tjiehtjele- jïh funksjovneprogrammine lea gaervies, jïh rååresjimmieh leah tjïrrehtamme Kultuvredepartemeentine gåetieleejjemefinansieradimmieöörnegem bïjre orre saemien kultuvregåetide. Dïhte guhkiebasse barkoe prosjektesne sæjhta prosedyride fulkedh gåetieleejjemefinansieradimmieöörnegisnie.” ¶
Bïevnesisnie Saemiedigkie åejvieulmine åtna: ¶
”Akte jielije jïh gellielaaketje saemien tjeahpoe- jïh kultuvrejielede hijven kvaliteeteste maam gaajhkesh dovnesh maehtieh dååjredh.” ¶
Juktie daam ulmiem jaksedh Saemiedigkie lea njieljie barkoesuerkieh prioriteradamme: ¶
1. Tjïelke dïedte saemien kultuvren åvteste 2. Buerebe mieriekrïevenassh saemien tjiehpiedæjjide 3. Saemien kultuvreinstitusjovnh goh areena juktie saemien kultuvrem beagkoehtidh jïh dååjredh 4. Aarvoesjugniedimmie jïh sjïdtedimmie kultuvrejielieminie ¶
3. tsiehkie lea dïhte mij ryöktesth teateridie gïetede goh barkoesuerkieh. ¶
3.5 Statistihke - dåeriesmoeretjoelmh ¶
”Statistihke lea goh åvtejievege aktene teaterisnie. Dïhte gïeltege lea dïhte mij tjïekede dan duekesne” ¶
Aalkoven bijjieguvvine dejstie produksjovnijste Tråante 2017-heevehtæmman goh vuesiehtimmie dejtie gellielaaketje jïh gelliesåarhts laavenjostoeproduksjovnide jïh byjngetje beetnehvierhtiedåarjojde, edtjem daelie taalh gïehtjedidh Saemiedigkien dåarjojste BST:se jïh ÅST:se, jïh seamma tïjjen bæjjese bïejem man gellie vuartasjæjjah jïh man gellie vuasahtallemh teaterh utnin seamma jaepien. Gaajhkh taalh leah veedtjeme teateri jaepie-statistihkijste mejtie maahta gaavnedh jaepiebïevnesinie jïh jaepiereeknehlåhkojne notajgujmie. ¶
Men ij gujht naan bijjieguvvie sjïdth mestie maahta eevre vihties konklusjovnh vaeltedh, dan åvteste daesnie jïjnjh jeatjah faktovrh mah tsiehkiem tsevtsieh dåarjoen jïh produksjovnebarkoen gaskem. Maadthdåarjoe stööremes ulmiem åtna dan åvteste dellie teatere daajra maam åådtje, jïh ekonomijem vadta akten nænnoes maadthbarkose juktie orre prosjekth evtiedidh jïh ohtsemh darjodh byjngetje finansieradimmien jïh sponsovri bïjre. ¶
3.5.1 Registreradimmie vuartasjæjjataaleste - jaepiereektehtsh ¶
Jeatjah faktovrh mah leah stïeresne gosse jaepie-tabellide vuelielisnie låhka, lea såemies produksjovnh maehtieh gellie jaepieh juhtedh, jallh lissine, leah laavenjostoeproduksjovnh jïh dagke jeatjah dajvine jienebh årrojigujmie feeleminie goh doh ”sïejhme” feelemedajvine. Akte vuesiehtimmie daesnie lea gosse BST, Rogaland Teatere jïh Stadsteateret aktem ektie produksjovnem utnin ”1814 – en western fra vidda”. Daam stuhtjem spealadin abpe nöörjen bielesne Saepmeste jïh Oslosne jïh Rogaland Teaterisnie Stavangerisnie, lissine festivaaline bïjre jarkan laantesne. Vuartesjh BST:n jaepiebïevnesem jaepide 2014 jïh 2015. Vuartasjæjjataalh dan teaterevuesiehtæmman aaj registreradamme sjædta Stadsteateren jïh Rogaland Teateren vuartasjæjjastatistihkesne. ¶
3.5.2 Såemies ektieproduksjovnh ¶
Akte ektieproduksjovne maahta gaajhke årrodh, goh dorjehtæjjam jallh jeatjah barkijh jallh teknihkeles dïrregh namhtah akten lååjkedidh laavenjostoeguajman. Produksjovnese ”Elsa Laula” Åarjelhsaemien teatere Noerhte-Tröndelaagen Teaterinie laavenjosti. Gåabpatjahkh jïjtsh barkijeåasah meeksin. Doh jeatjah maaksoeh juakasovvin 60/40. Seammalaakan juekiejin dastegh dïeneste sjïdti. Latjkoeh ektieproduksjovnide rååresjamme sjidtieh prosjekteste prosjektese. Ij naan ”maalle” gååvnesh guktie edtja dam darjodh. ¶
3.5.3 Konsekvensh åasah vuartasjæjjataalen vööste ¶
Vuesiehtimmien gaavhtan dle ÅST jaepien 2015 ohtsemebaseradamme vierhtieh ohtsi jïh åadtjoeji öörnegistie ”Areenaevtiedimmie” Saemiedigkeste, 150 000 kråvnah. Dåarjoe lij vadtasovveme juktie baalhkam jïh vuelkemeåasam maeksedh byjngetje bïhkedæjjese teaterestuhtjese ”Klemetspelet”. Teatere aaj jïjtse gaarvoeh jïh såemies jïjtse reeremem lååjkedi. Daejnie Klemetspelet eevre reaktoelaakan lea registreradamme goh akte ektieproduksjovne ÅST:n luvnie. ¶
Klemetspeleten vuartasjæjjataale jaepien 2015: 2 920 leah registreradamme dovne Klemetspeleten jïh ÅST:n luvnie. Dan åvteste, akten skåårvemen åvteste 150 000 kråvnine + såemies dïenesjh, ÅST 2 920 vuartasjæjjah åadtjoeji. Abpe produksjovne ”Klemetspelet” minngemosth ryöktesth maaksoeh lin 1 300 000 kråvnah + ektiebarkoe, man aarvoe lij medtie 500 000 kråvnah. Ållesth 1 800 000 kråvnah. ¶
Tjåanghkan bïejeme dle fïerhten vuartasjæjjan åasa dejstie 2920 vuartasjæjjijste ÅST:n statistihkesne lij 51, 37 kråvnah. Klemetspeleten statistihkesne fïerhten vuartasjæjjan åasa dejstie seamma 2920 vuartasjæjjijste lij 616, 44 kråvnah. ¶
Tsiehkie maaksoen jïh kråvnaj gaskem fïerhten vuartasjæjjan åvteste ij dan åvteste sjyöhtehke sjïdth goh sïejhme praksise ryöknemasse (gaaltijh: Jaepiebïevnesh ÅST jïh Klemetspelet 2015). ¶
3.5.4 Guessiespïelh ¶
Akte guessiespïele lea gosse akte teatere lea veerte jïjtse teateregåetesne akten jeatjah teateren jallh scenetjeahpoedåehkiej teaterevuesiehtæmman. Dellie teatere meatanöörnedæjja guessiespïelese jïh vuesiehtimmiem gaavhtan maam akt namhtah faalehte, goh gåetieleejjeme, maarhkededoekeme jïjtse viermesne, tjaangemeleahpadoekeme jïh jeatjah latjkoen mietie. Man gellie vuartasjæjjah mah guessiespïelese båetieh registreradamme sjædta statistihkesne dovne veerteteateren luvnie jïh don teateren/teateredåehkien luvnie mij lea guessie. ¶
3.5.5 Kultuvrelle Skuvlevoesse - KSV ¶
KSV-produksjovnh stoerre taalh vedtieh vuartasjæjjastatistihkese. Daate daamtaj smaave, eah dan dovres produksjovnh teknihkeles, dan åvteste dah edtjieh vitnedimmiesavkine tjaakanidh bïjre jarkan laantesne, stoerre jïh smaave sijjine, mejtie edtja bæjjese bïejedh jïh rïjvedh dagke 2 aejkieh fïerhten biejjien gosse skuvleste skuvlese mïnneminie. ¶
Maahta ovmessie latjkoehammoeh årrodh KSV:n jïh teateri gaskem. ¶
 ÅST:se goh prosjekteteatere lea sïejhme orreme KSV abpe feelemem ”åasta”, daate sæjhta jiehtedh gaajhkh baalhka-, vuelkeme- jïh jïjjedimmiemaaksoeh barkiji åvteste maaksa. Dellie skuvlh aktem symbovleles summem maaksa ryöktesth KSV:se vuasahtallemen åvteste. BST:se (jïh ÅST:se) maahta årrodh dah ryöktesth skuvlide duekieh jïh dah aktem symbovleles onne summem fïerhten vuasahtallemen åvteste maeksieh. Daah maaksoeh eah gujht gaptjh dejtie åaside mah leah baalhkaj jïh vuelkemen åvteste barkijidie vuasahtallemasse. ¶
KSV ij produksjovneåasaj åvteste maeksieh akten feelemevuesiehtæmman– amma doh åasah lohkemasse, gaarvojde, manusasse, musihkese jïh vielie. Dïhte maahta aaj jijtsh vierhtieh ohtsedh juktie KSV-vuesiehtimmiem darjodh. Vuartesjh: http://www.kulturtanken.no/ ¶
Statistihkine maahta gaajhkem vihtiestidh – aaj gåapmoehbieliem. ¶
3.6 Saemiedigkien ihkuve dåarjoe teateridie 3.8 Dåeriesmoeretjoelmh mejtie ij digkedh - jallh dah leah sjyöhtehke? ¶
Juktie dam ånnetji tjïertestidh maahta jiehtedh: Man gellie kvadraatekilomeeterh  edtjebe gaptjedh? Man gellie kilomeeterh teaterh edtjieh gaptjedh? Man gellie vuartasjæjjah edtjebe jaksedh? Vuartasjæjjataale vihkielommes? Saemien dajvine spealadidh, stoerre gåhkoeh, vaenie almetjh fïerhtene sijjesne årroeminie, d.s.j gellie kilomeeterh fïerhten vuasahtallemasse jïh fïerhten vuartasjæjjese, jallh vuartasjæjjalåhkoe viertiestamme årrojigujmie? Dïeves gåetie – akte stoerre variaabele feelemeteateridie mah akten biejjien Hålogaland Teaterisnie spealadieh gusnie 330 stovlh tjaakanieh jïh mubpien biejjien aktene onne siebriedahkegåetesne gusnie dagke 200 stovlh tjaakanieh. Maahtam daesnie tjovnedidh ryöknemevuesiehtimmine jis % -ryöknedimmiem nuhtjem gaajhkijste årroejijstie goh vuartasjæjjah. ÅST Aarbortem jïh Tråantem åtna goh åejviespealadimmiesijjieh. ¶
Aarborte: 605 årrojh, 100 vuartasjæjja vuasahtallemisnie = 16.53% årroejijstie Tråante: 187 000 årrojh. Jis 16,53% teaterevuesiehtæmman böötin: = 30 911 vuartasjæjjah ¶
Daate statistihkeåtnoe ij naan mïelem mijjese utnieh. Teaterh edtjieh feeledh, jïh edtjieh uvtemes vuartasjæjjide spealadidh desnie gusnie dah årroeminie. Saemien årrojh, joekoen åarjelsaemien dajvesne joekoen bårrode årroeh. Statistihke – taalh åtnasovveme goh argumeenth. ¶
3.8.1 Jïjtsedïeneste ¶
Finasieradimmie byjngetje ohtsemebaseradamme dåarjoejgujmie maahta ryöknesovvedh goh teateri jïjtsedïeneste. Daesnie aaj såemies jeerehtsh sjædta man åvteste ij leah sjyöhtehke dïenesth maaksoej vööste mööledh viehkine ajve jaepietabellide lohkedh. Daesnie Tråante 2017 vihth akte vuesiehtimmie sjædta. Jeenjemes dehtie åvtelhbodti produksjovnebarkoste teaterevuesiehtimmide, dorjesovvi seenhte tjakten 2016, jïh dan åvteste gellie dejstie maaksojste båateme jïh reeknehlåhkose tjaalasovveme jaepien 2016. Öörnedimmie Tråante 2017 Tråantesne lij goevten 6. – 11.b. 2017. Leahpadïenesth-/doekemedïenesth dan åvteste 2017-reeknehlåhkose båetieh. Dåarjoedïenesth tjaalasuvvieh reeknehlåhkose dan jaepien dåarjoe vadtasåvva, guktie doh byjngetje dåarjoeh leah 2016-reeknehlåhkosne, men seamma tïjjen vuestieposteradamme goh laajkoe balansesne. Abpe dåarjoe ij maaksasovvh åvtelen abpe prosjekte lea gaervies jïh jååhkesjamme reektehtse lea sïjse seedteme. Manne aervedem seammalaakan sponsovredïenesti bïjre, bielelen manne daajram fïerhtem sponsovrelatjkoem teateri jïh sponsovri gaskem. Teateri leah jïjtsh prosjektereeknehlåhkoe fïerhten teatereproduksjovnese. Daah produksjovnen ”jieledetïjjem” fulkieh. Im daejtie daennie tjaalegisnie gïetedh. ¶
3.8.2 Sponsovrh ¶
Jalhts tjahkan reerenassen (2017) kultuvrepolitihke veanhta jieleme edtja tjeahpoem jïh kultuvrem sponsadidh, dellie læjhkan gïervebe goh gåessie gænnah sponsovrevierhtieh privaate aktöörijste åadtjodh. Sponsovrh eah ajve vedtieh juktie gïemhpe årrodh, men sijhtieh aarvoem profileringeste bååstede utnedh. Scenetjiehpiedæjjah eah maehtieh scenesne tjåadtjodh aktine logo’ine gaarvojne. Scenetjeahpoe lea goh jeatjah tjeahpoe aaj frijje, akte sponsovre ij maehtieh veeljedh mah teaterevuesiehtimmieh teatere edtja vuesiehtidh jallh jeatjah tjiehpeles sisvegem tsevtsedh. Dah mah sponsovrevierhtieh sijhtieh tjuerieh jïjtjemse jïh dorjesem/teaterevuesiehtimmiem ”doekedh”. Daate barkoe maahta gïerve årrodh, fïnkesidh jïh muvhtine ij illedahkh vedtieh. ¶
(…) Kultuvrejielede lea fer nåake ryöjredamme gosse tjåanghkoem jielieminie åtna. Doh stoerre nöörjen aktöörh edtjieh dïenestenuepieh utnedh sponsadimmesne. Dah vielie sijhtieh goh ajve vïjhteluhkie tjaangemeleahpah veedtjedh akten rïhpestimmiekonsertese. ¶
 (sponsovrekonsulente Jacob Lund sïeltesne SponsorInsight NRK:se 2015) ¶
(…)Gellie sïelth sijhtieh bielieh kultuvrejieliedistie sponsadidh dan åvteste dah sijhtieh ektiedamme sjïdtedh orreussjedimmine jïh sjugnedihksvoetine. Sïelth ryöktesth sponsadieh jïh daamtaj viehkiehtieh dan åvteste dah sijhtieh ektiedamme sjïdtedh aarvoesjugniedimmine. Ij naan sïelth sponsedh dan åvteste dah sijhtieh beetnegh nuhtjedh. Dah sponsadieh dan åvteste dah sijhtieh ektiedamme sjïdtedh vihties aarvoejgujmie, men dellie tjuerieh daejredh dah raaktan dam sjidtieh. Abpe sponsadimmie lea raaktan jïjtjemse akten aarvoevuakan gårredidh. (…)(gaaltije:Apeland, www.apeland.no) ¶
3.8.3 Gïeh leah saemien teateren vuartasjæjjah? ¶
”Vuartasjæjjah leah akte dåehkie almetjijstie, goh almetjh stïeresne aktene konsertesne, aktene teaterisnie, gaarsjelimmieöörnedimmesne jallh aktene TV-sïjsespealadimmie, men aaj dåehkieh mah maassemeediji tjïrrh raadijovem goltelieh, TV:m vuartasjieh jallh plaeriem luhkieh (wikipedia) ¶
Saemien teatere ajve saemien vuartasjæjjide - jïh gïeh amma dah? ¶
ÅST:sne dle ståvroen bieleste akte stilleme gællasjamme teaterenåajvan gellie jaepieh mij jeahta teatere aaj edtja pruvviebigkijinie årrodh stoerresiebriedahken vööste. Saemien kultuvrem våajnoes jïh jielije darjodh goh bievnije jïh gïeltege. Daate barkoe daamtaj dorjesåvva gosse skuvlefeeleminie vualka KSV:n åvteste ovmessie produksjovnigujmie. Gaskem jeatjah dle teaterestuhtje Elsa Laulan bïjre lij vuesiehtamme goh KSV-vuesiehtimmie jåarhkeskuvlide Finnmaarhkesne, aktene laavenjostosne Scene Finnmaarhkine jïh BST:ine. ¶
Seamma tïjjen dle gellie daaroeh eah buektehth guarkedh saemien kultuvre lea akte bielie skandinavijen jïh mijjen ektie histovrijistie. Gosse ÅST jïh Noerhte-Tröndelaagen Teatere preessekonferansem utnin juktie teaterevuesiehtimmiem  åehpiedehtedh Elsa Laulan bïjre, tjïertestimh soptsese Elsa Laulan bïjre lea nöörjen, noerhtelaanti jïh abpeveartenen histovrije. Gosse Elsa Laula stoerresiebriedahkem gaavnedi dellie dïhte altese eadtjohkevoetem skreejrehti. Læjhkan akte dejstie journalistijste daejnie galhkuvegyhtjelassine bööti: ”Gusnie maa gaajhkh doh saemieh årroeminie mah edtjieh daam stuhtjem vuartasjidh?” ¶
Aili Keskitalo jeahta sov kronihkesne suehpeden 29. b. 2014: ¶
(…)Teatere lea mierievierhkie juktie orre jïh laejhtehks lidteratuvrem jïh dramatihkem evtiedidh. Dïhte saemien scene lea akte vihkeles bielie dehtie byögkeles soptsestimmeste, dovne saemien siebriedahken sisnjelen, men seamma jïjnje goh akte bielie dehtie nöörjen byögkelesvoeteste.(…) ¶
Goh teaterebarkije gellie jaepieh, sïjhtem mov dååjrehtimmien mietie jiehtedh vaenie daaroeh dååjroeh saemien teatere lea mij akt maam dah byöroeh pryjjedh. Sïejhmelaakan ij daaroeh saemien teaterisnie mïnnh – dïhte saemien lea mij akt ammes, nöörjen vuartasjæjjah tuhtjieh daate ammes vååjnoe jïh govloe, dah eah maehtieh damtedh jïh guarkedh saemien soptsesh jïh heannadimmieh leah akte bielie mijjen ektie  åvtetïjjeste, daaletje tïjjeste jïh båetije tïjjeste nasjonaalestaatesne Nöörje. Manne daam åtnam goh akte struktuvrelle haesteme, ektiedamme daaroedehtemeprosessen konsekvensh mah annje leah stieresne siebriedahkesne. ¶
“The creative act is not performed by the artist alone; the spectator brings the work in contact with the external world by deciphering and interpreting its inner qualifications and thus adds his contribution to the creative act.” ― Marcel Duchamp ¶
Mennie mieresne stoerresiebriedahken stuvremeårgaanh rïektesisnie meatoeh saemien scenetjeahpoe lea akte bielie dehtie jienebekultuvrelle Nöörjeste? Guktie doh saemien teaterh maehtieh akte bielie sjïdtedh dejstie nöörjen soptsestæjjijste jienebelåhkoenasjovnesne? ¶
”Nöörjen staate lea tseegkesovveme dajvide göökte åålmegidie – daaroeh jïh saemieh” (Gånka Harald 1997.) ¶
Mijjieh gujht annje daesnie: ¶
"The Other," or "othering" is the process of creating a separate entity to persons or groups who are labelled as different or non-normal due to the repetition of characteristics. Othering is the creation from those who discriminate, to distinguish, label, categorize those who do not fit in the societal norm (Mountz, Alison. The Other, Key Concepts in Human Geography. p. 2.) ¶
3.8.4 Nöörjen staate jïh saemien scenetjeahpoe daan biejjien ¶
« Ij gåaredh ajve Halleluja jiehtedh, tjuara dam darjodh aaj".  ¶
Kultuvrelutnjeme bæjhkoehtamme sjïdti jaepien 2004 Sosialisteles Gårroehkrirreste (SG), Barkijekrirreste /BK) jïh Gaskoehkrirreste (GK) jïh lij dïhte voestes stoerre laavenjostoe dej rööpseskruana krirriej gaskem. Kultuvrelutnjeme 15 vihties dååjvehtassh utni, gaskem jeatjah akte dååjvehtasse mij jeehti 1 % staatebudsjedteste edtja kultuvrese åtnasovvedh åvtelen 2014. Nöörjen scenetjeahpoe akte lissiehtassem åadtjoeji 430 millijovnh kråvnine daan boelhken. ¶
Gaajhkide saemien kultuvreåssjelidie akte lissiehtimmie sjïdti boelhken 2005-2009, 38 millijovnh kråvnine. Daah lissiehtimmieh åajvahkommes juhtin såemies hijven åssjelidie goh Àja Saemien jarnge, Saemien våarhkoe jïh Luvliesaemien Museume Neidenisnie, jïh Riddu festivaale jïh saemien plaerieh. ¶
Reektehtsisnie aaj tjåådtje Kultuvrelutnjemen 1 bïjre: (…) Voestegas reerenasse sæjhta sjïehteladtedh ihke Saemiedigkie maahta aktem jïjtjeraarehke kultuvrepolitihkem juhtedh jïh dan gaavhtan gellie saemien institusjovnh jïh öörnegh kultuvresuerkesne reeredh. ¶
Mubpesth reerenasse sæjhta aktem jïjtjeraarehke staateles dïedtem saemien kultuvren åvteste gorredidh akten bijjemes, nasjonaale kultuvrepolitihken tjïrrh, mij aaj  saemien kultuvrem feerhmie, (…) (red. mïerhk.) (Reektehtse Kultuvrelutnjeme 1 sæjroe 69) ¶
Manne daam neebneme nasjonaale perspektijvem jïh dïedtem ohtselem, joekoen dej saemien teateri muhteste. ¶
3.8.5. Mij saemien teatere? ¶
Juktie maehtedh rïektes darjodh mijjieh akte arktihkeles aalkoealmetje kultuvrelle identiteetine, tjoerebe maam akt vielie krïevedh jïh veanhtadidh goh akte teaterevuesiehtimmie kleenghkes njulhtjemijstie gievrine, aelhkebe daanhtsoe, heerije folklorisme jïh hïejmegååreme gaarenassevaarjoeh. (Teateredaejrije Jon Nygaard, Spillerom 1-4/98) ¶
Goh aarebi neebneme saemien teatere akte orre dåarjoe saemien tjeahpose jïh kultuvrejieliedasse 1970-låhkoen raejeste, jïh dan åvteste ij naan guhkies aerpievuekiem utnieh sov duekesne. Maahtam aerpievuekide Indijisnie, Japanisnie jïh Kinesne vuesiehtidh mah leah vielie goh 1000 jaepieh. Ij leah sån annje tjïelkestamme mij mijjieh libie, jïh ij sån gåessie gih sjïdth, daate akte ihkuve prosesse. Naakenh sijhtieh jiehtedh saemien teatere lea bigkeme aktene jalletje aerpievuekesne jïh vuajnosne, men dorjeme saemien gïeline jïh våajnoes saemien daeverigujmie jïh saemien musihkine. Mubpiej akte jeatjah mïele. Daate hijven, edtjebe mïelh jïh digkiedimmieh utnedh, dellie evtiedimmie sjædta. Nov lea aaj pryöveme aktine jïjtse saemien teatereööhpehtimmine nïerhkedh, men ij leah dejnie lyhkesamme. Gærjah jïh maasterelaavenjassh leah tjaalasovveme saemien teateren bïjre, men dah oktegh tjåadtjoen sjidtieh jïh eah naan ektie digkiedimmiesijjiem utnieh. Vuartesjh vielie kap. 3.9.2 jïh 3.9.3. (Notese: Daesnie neebnesåvva:  Marie Kvernmo (2014): Beaivvas – an institution for Sámi culture managment or mainstream entertainment. Veli-Pekka Lehtola (2008) Muitaleddjiid, Manisboahttit, Beaivvas Sámi Teáhter Hijstorja. ¶
”Gïeje”, ÅST jïh AEJ *) Riddu Riddu-2008 Guvvie: Ravn Steinsvik ¶
Notese: Dorjehtæjjah/meatansjugniedæjjah: Johanne Eltoft, Marianne Kjærsund, Simone Grøtte, Kristin Holand, Elle-Sofe Henriksen, Herman Rundberg. Bïhkedimmie/svihtjemehammoedimmie: Ada Einmo Jürgensen ¶
3.9 Saemien scenetjeahpoe jïh teatere båetijen aejkien sïjse ¶
Sïjhtem galhkedh aktine sjïehtedamme biehkine aktede tjaalegistie manne Nöörjen Kultuvreraaran tjeelim gosse dah sijjen  Unesco-goerehtalleminie gïehtelin ”Immaterijelle Kultuvreaerpie” 2023. ¶
http://www.kulturradet.no/documents/10157/c1ab0cf5-d20a-465e-b442-2f8f6f526448 ¶
Dellie lim ÅST:n teaterenåejvie jïh akten teateren bïjre tjeelim mij tjöönghkie, vaarjele, beagkohte, sjugnede jïh evtede dam saemien immaterijelle kultuvreaerpiem. Daate tjaalasovvi referansigujmie dejtie nuepide mah dellie dej ohtsemebaseradamme vierhtiej sisnjeli gååvnesin jïh dejtie prosjektide nasjonaale jïh Unescon mieriej sisnjeli juktie vaarjelidh jïh evtiedidh dam immaterijelle kultuvreaerpiem. ¶
Manne baajem daam tsïegline årrodh, jïh mov juvnehtamme krïevenasse Saemiedægkan jïh nöörjen staatese saemien teaterasse båetijen aejkien. ¶
3.9.1 Saemien teatere jïh scenetjeahpoe goh aktöörh vaarjelimmesne jïh evtiedimmesne saemien immaterijelle kultuvreaerpeste ¶
Daate nænnoestamme sjïdti ÅST:n darjomesoejkesjisnie 2012: Åarjelhsaemien Teatere (ÅST) edtja: ¶
a Åvtese vuartasjidh jïh orresjugniedihks årrodh b Barkedh juktie saemien scenetjeahpoem eevtjedh jïh evtiedidh – åarjelsaemien gïele jïh kultuvre edtjieh barkoen jarngesne årrodh. c Akte sijjie årrodh mij viehkehte identiteetem sjugniedidh maanide jïh noeride. d Amatööreteateridie barkedh abpe dajvesne, tjiehpeles- teaterepedagogeles jïh kultuvrefaageles dåarjojne. e Saemien scenetjeahpoem beagkoehtidh jolle kvaliteeteste gaajhkide vuartasjæjjide dovne saemien dajvine jïh saemien dajvi ålkoli f Sov bijjielisnie neebneme darjomigujmie akte kultuvrelle pruvviebigkije årrodh mijjen       jienebekultuvrelle siebriedahkesne. ¶
Mantra: Daajroe åvtetje tïjjen bïjre – jearsoes daaletje tïjjen – visjovnigujmie båetijen aajkan. ¶
 3.9.1.1 Suerkieh mej sisnjeli teaterh berkieh ¶
Joejke – musihke – soptsese – gïele – histovrije – vuajnoe – filosofije – kultuvrelle kodah jïh konteksth. Lissine materijelle kultuvreaerpie åtnasåvva jïh evtiesåvva, goh gåarome, duedtie jïh jeatjah vætnoe. ¶
3.9.1.2 Dïejvesetjïelkestimmie ”vaarjelimmie” teateri åssjaldahkevuekien mietie ¶
 Vaarjelimmie sæjhta jiehtedh traderadimmieprosessen jieledekrïevenassh gorredidh ¶
 Vaarjelimmie sæjhta jiehtedh, nænnoestehtedh, jieliehtidh jïh guhkiebasse evtiedidh mijjen kultuvrelle vuekieh ¶
 Vaarjelimmie sæjhta jiehtedh våajnoes darjodh, beagkoehtidh jïh sisvegem, mïelem jïh sijjiem vedtedh mijjen kultuvrelle vuekide, akten daaletje jïh båetijen aejkien kontekstesne. ¶
3.9.1.3 Haestemh barkosne ¶
Joejke ij lij gåessie gih ussjedamme akten scenese, joejke akte vuekie ektesne årrodh, akte vuekie govlesadtedh..  ¶
a. Nöörjen jïh jeatjah jalletje teatere sijjen våaromem utnieh aktene lidterære aerpievuekesne b. Luvlie-jïh aalkoealmetjeteateren våarome lea rituelle aerpievuekieh daanhtsoen, laavlomen jïh soptsesen sisnjeli mah gellie stoerretjuetie jaepieh ryöhkeme, jïh dan tjïrrh aktem performatijve hammoem evtiedamme sov teateren sisnjelen. ¶
Saemien teatere ij leah eevre a jallh b, dan åvteste: a. Saemien kultuvre jïh gïele eah naan guhkies lidterære aerpievuekiem utnieh, dej aerpievuekie lea njaalmeldh sertiestimmie b. Saemien kultuvrelle vuekieh jïh ritualh leah luhpehts orreme jïh voejhkelamme nåhkehtidh – kristedehtemen jïh daaroedehtemen gaavhtan saemijste. ¶
3.9.1.4 Dåarjoeöörnegh saemien teaterasse jïh frijje dåehkide vadtasuvvieh vihties teaterevuesiehtimmide/prosjektide aktine vihties daatovinie ¶
Saemien teatere jïh scenetjeahpoe eah utnieh: ¶
 Sijjieh gusnie maahta eksperimenteradidh, dååjrehtimmieh juekedh jïh visjovnh evtiedidh ¶
 Ekonomijem eksperimenterdæmman, dååjrehtimmieh juekedh jïh visjovnh evtiedidh ¶
3.9.2 Guktie maahta daam barkoem jåerhkedh ¶
Vaarjelimmie jïh guhkiebasse evtiedimmie saemien kultuvreaerpeste tjuara bæjjese lokngesovvedh akten nasjonaale jïh gaskenasjonaale reeremedaltesasse  ¶
 mijjieh akte åålmege njieljie laantine, Russlaante, Såevmie, Sveerje jïh Nöörje ¶
 gaajhkine njieljie laantine saemien kultuvre lea staaten bieleste, kolonialiseradimmiem, eadtjohke nåhkehtimmiem, eadtjohke assimileradimmem jïh eadtjohke dïedtelgimmiem dååjreme. ¶
 Mijjieh jïjnjem dasseme jïh daelie varke fer seenhte enn jieniebasse mijjen kultuvrelle aerpeste ¶
 Akte aerpie maam sïjhtebe meatan vaeltedh jïh guhkiebasse evtiedidh mijjen tïjjen sïjse jïh båetijen aejkien sïjse ¶
Mijjen akte ektie saemien kultuvreaerpie mijjen njieljie laantine – tjoerebe ektesne barkedh ¶
Tjoerebe vierhtiealmetjh utnedh mah maehtieh daejnie nïerhkedh: ¶
 Maam akt praktihkeles darjodh – sïjse tjöönghkedh, goerehtalledh, bijjieguvviem åadtjodh dejstie aerpievuekien guedtiejijstie dej saemien immaterijelle kultuvrevuekiej sisnjeli ¶
 Ektiedahkoe teaterigujmie, pionerigujmie saemien scenetjeahpoen sisnjelen jïh gaajhki mubpiejgujmie ¶
 Voestes raajrosne; almetjh mah praktihkeles berkieh – amma scenetjiehpiedæjjah, daanhtsojh, musihkerh ektiedahkosne aerpievuekien guedtijigujmie ¶
 Varke dahkoe ¶
 Laavenjostoe akademijine Gïeh maehtieh bööremeslaakan dam guhkiebasse barkoem bæjjese fulkedh: Nöörjesne; Nöörjen Kultuvreraerie jïh Saemiedigkie, mah maehtieh nasjonaale jïh gaskenasjonaale systeemine bæjjese barkedh jïh seamma tïjjen: Sïejhme almetjh, fïerhte tjiehpiedæjja, teaterh, Saemien Tjiehpiedæjjaraerie, skuvlh, jïlleskuvlh, universiteeth, museumh, nasjonaale jïh gaskenasjonaale reeremh abpe Saepmesne jïh nasjonaalestaath tjuerieh meatan vaaltasovvedh laavenjostosne. ¶
3.9.3 Veanhtadimmieh Nöörjese jïh Saemiedægkan ¶
Voestes boelve sjugneden jïh darjoje scenetjiehpiedæjjah Saepmesne lea daelie 60 - 70 jaepien båeries. Dej leah jïjnje dååjrehtimmie, daajroe jïh histovrije sijjen barkosne immaterijelle tjeahpoehammoejgujmie, jïh evtiedimmie saemien scenetjeahposte. Gïeh vaarjelieh, tjöönghkieh jïh evtiedieh daam daajroem jïh dååjrehtimmiem dan buaratjommesasse jïh evtiedæmman  saemien scenetjeahposte, gïeh dam bijjemes dïedtem utnieh? Akte bielie lea dotkeme dej tseegkeme universiteeti jïh jïlleskuvli sisnjeli, akte mubpie bielie lea dïhte tjeahpoefaageles jïh praktihkeles scenetjeahpoeevtiedimmie. ¶
Tjuara dotkeminie jïh evtiedimmine barkedh dovne praktihkerijstie: dorjehtæjjah, daanhtsojh, musihkerh jïh akademija. ¶
Tjuara sijjieh gååvnesidh daan barkose, teateri lea nuekie barkoe produseradidh sijjen ekonomeles mieriej sisnjeli, jïh sijjen stillemi sisnjeli. Teateri stilleme maahta væjranidh guktie dah aaj dïedtem vaeltieh dan åvteste mij lea bijjielisnie neebneme, men manne mov uvte vuajnam sjïere ”scenetjeahpoe-laboratovrijh” aktine lïhke ektiedimmine dovne akademijese jïh dan praktihkeles teaterasse sov sjugniedæjjajgujmie jïh dorjehtæjjajgujmie. ¶
Daesnie vuesehtem maam akte jeatjah laante, Indije, mij guhkiem kolonialiseradamme orreme, lea dorjeme, gidtjh akademijem tseegkeme man nomme Sanget Naak Akademi. (http://www.sangeetnatak.gov.in/) ¶
The Sangeet Natak Akademi is presently  an Autonomous Body of the Ministry of Culture, Governemnt of India and is fully founded by the Government for implemeantation of its schemes and programmes. ¶
Aims and Objectives: ¶
 To Co-ordinate the activities of regional or State Academies of music, dance and drama. ¶
 To promote research in the fields of Indian music, dance and drama and for its purpose, to establish a library, museum etc. ¶
 To co-operate with such similar Academies as there may be and other institutiones and associationes for the furtherance of its objects and for the enrichment of Indias culture as a whole. ¶
 To encourage the exchange of ideas and erichment of techniques between the different regions in regard to the arts of music, dance and drama. ¶
 To encourage the establishment of theatre centres on the basis of regional languages, and co-operation among different theatre centers. ¶
 (…) ¶
3.9.4. Dahkoe ¶
* Akte teateregåetie maahta faamoejarngine årrodh juktie saemien scenetjeahpoem evtiedidh. * Nænnoesåbpoe ekonomije teateri evtiedæmman scenetjeahposte jïh beagkoehtæmman Doh saemien teaterh leah smaave, aktine onne betniefinansieradimmine. Saemien teaterh tjuerieh åadtjodh stuerebe fokusem utnedh tjiehpeles evtiedimmiebarkose, goh teaterevuesiehtimmieh jïh beagkoehtimmie dejstie. Edtja byjngetje laavenjostoeguejmieh jïh vierhtieh syökedh, men akte fer stoerre bielie dejstie ihkuve vierhtijste daan barkose jåhta, jïh statistihke ij maam gænnah vuesehth dej dåarjoej jïh laavenjostoej bïjre mejtie teaterh IDTJIN åadtjoeh. ¶
* Lissine: ¶
Soejkesjh jïh ekonomije daejtie: 1.    Bijjemes beerkeme- jïh vaarjelimmiesoejkesjh mijjen immaterijelle kultuvreaerpeste abpesaemien daltesisnie 2.    Sïjsetjöönghkemh sïejhme almetji realmaahtoste – aerpievuekien guedtijh 3.    Sïjsetjöönghkemh tjiehpiedæjja- jïh dotkijedaltesisnie 4.    Gåarede vuejnedh dam mij lea sïjse tjöönghkesovveme 5.    Dotkemematerijaalem åehpies darjodh 6.    Evtiedimmievierhtieh sjugneden jïh darjoje tjiehpiedæjjide, mah eah tjoerh ulmine utnedh aktem taeterevuesiehtimmiem men maam jeatjah tjiehpiedæjjah maehtieh vuejnedh (v..g nedtesne, våajnoes jallh teekste) Scenetjeahpoelaboratovrijh.    7.    Ektiedahkoesijjieh, fysiske jïh nedtesne 8.  Vierhkiesijjieh praktihkeles dotkemasse; abpesaemien jïh gaskenasjonaale - scenetjeahpoelaboratorivjh 9.    Ekonomije mij visjovnh luhpede, jïh ij leah dan stuvreme åtnoen bïjre guktie dam frijje visjonære barkoem steegkie. 10.  Dotkeme dan barkose mij lea dorjeme aalkoen raejeste daan raajan saemien scenetjiehpiedæjjijste ¶
3.9.4.1 Saemien perspektijve jïh vuajnoe ¶
”Edtjebe daelie vihth ussjedidh jïh analyseradidh nöörjenlaaketje” –vaajmoesjoehkenasse aktede scenetjiehpiedæjjeste gosse dah bïevnesem åadtjoejin dah edtjin nöörjen bïhkedæjjam utnedh. Scenetjeahpoem juekedh «burhtji» sïjse laavloje, dorjehtæjja, daanhtsoje lea akte jalletje hammoe mij evtiesovvi renessansesne. Antihke jïh mænngan renessanse ryöknesuvvieh goh daaletje jalletje teateren ”aalkoe”. Saemien perspektijve jïh ellies vuajnoe tjuerieh meatan årrodh maadthmaallesne dennie guhkiebasse barkosne. ¶
Nasjonaale jïh gaskenasjonaale daajroe jïh goerkese saemien kultuvren bïjre gaajhkine hammojne jïh vuajnojne leah aaj fïereguhten nasjovnen kultuvreaerpie jïh dan åvteste veartenen kultuvreaerpie daelie jïh båetijen aejkien. ¶
Mij Tråante 2017-heevehtimmie orreme bielelen tjiehpiedæjjah jïh tjiehpiedæjjainstitusjovnh? Såemies tjåanghkoeh jïh håalemh ¶
4 Healsoeektiedamme jielede- jïh barkoetsiehkieh båatsoesaemien årroejidie åarjelsaemien dajvesne ¶
Snefrid Møllersen, psykologespesialiste, dr, psychol., Saemien nasjonaale maahtoedïenesje psykiske healsoevaarjelæmman jïh geeruvevoetese, Finnmaarhkeskïemtjegåetie. ¶
Iktedimmie Jis edtja hijven almetjehealsoem gorredidh dellie eevre daerpies daajroem utnedh dej materijelle, praktihkeles jïh sosijaale mieriekrïevenassi bïjre mah healsoem tsevtsieh. Mobijle pastoralisth leah akte dåehkie mej åvteste dovne åejvieladtjh jïh dotkijh abpe veartenisnie vaenie tsåatskelesvoetem vuesiehtamme gosse lea healsoetsiehkiej bïjre. Jïh naemhtie aaj daajrojne jielede- jïh barkoetsiehkiej bïjre båatsoealmetji luvnie. Daate tjaalege healsoeektiedamme jielede- jïh barkoetsiehkieh buerkeste saemien båatsoeårroejidie åarjelsaemien dajvesne, akte årrojedåehkie mij daamtaj ov-våajnoes dorjesåvva sov stoeredahken gaavhtan, jïh gusnie doh historihkeles-polithkeles, barkoeektiedamme jïh sosijaale jieledekrïevenassh eah vuajnalgamme sjïdth. Taalematerijaale lea veedtjeme aktede nasjonaale goerehtimmeste jielede- jïh barkoetsiehkijste mah leah vihkeles dan psykiske healsoen jïh jieledekvaliteeten gaavhtan saemien båatsoeårroji luvnie (Båatsoen aarkebiejjie). 151 båatsoealmetjh åarjelsaemien dajveste lin meatan goerehtimmesne. ¶
Illedahkh vuesiehtieh båatsoen barkoen gaavhtan akte joekoen stoere låhkoe båatsoealmetjijstie åarjeldajvesne kråahpeles maajsoeh åådtje goh gijjie, ïbje/gaasse, tjåetskeme, fysiske stradtjoe jïh ovlæhkoeh/haevieh, viertiestamme jeatjah barkoedåehkiejgujmie Nöörjesne mah plearoeh barkoem utnieh. Jeenjesh eah nuepiem utnieh eejehtalledh jallh gåetesne årrodh barkoste gosse skïemtjine/haeviem åådtjeme. Akte jååhkesjamme vuajnoe båatsoealmetji luvnie  åarjeldajvesne lea åejvieladtjh daajroem båatsoen bïjre fååtesieh, båatsoem nåakelaakan gïetedieh jïh krïevenassh jïh stillemh vedtieh mah eah leah sjïehtedamme dan båatsoefaageles barkose. Doh jeanatjommesh lissiebarkoem jïh raessiem åadtjoeh akten ahkedh stuerebe låhkoen gaavhtan darjoemijstie eatnamisnie mah gåatomelaantem giehpiedieh, juhtemegeajnoeh steegkieh jïh stoerre teehpemh krïevveste vedtieh. Mahte gaajhkesh dovnesh dååjrehtimmiem nåake vuajnoejgujmie reektieh almetjijstie båatsoen ålkolen jïh meedijeste. Akte håvhtadihks stoerre låhkoe reektie dah sïerredimmiem jïh miedteles dahkoeh dååjroeh sijjen båatsoealmetjen ektiedimmien gaavhtan. Seamma tïjjen båatsoealmetjh soptsestieh dah joekoen hijvenlaakan barkosne tråjjadieh, jïh barkoe lea akte lïeremesijjie gusnie sijjie gååvnese jïjtje nænnoestidh. Illedahkh vuesiehtieh giehpiedamme jieledekvaliteete jïh geahpanamme psykiske healsoe leah sïejhmebe dej luvnie mah jeenjemes dååjrehtimmieh utnieh sïerredimmine jïh nåake vuajnoejgujmie byögkeles åejvieladtjijste. Daate vuesehte sosijaale jïh siebriedahkeektiedamme  ålkoestimmie lea dïhte mij uvtemes lea vaahrine dan psykiske healsose saemien båatsoealmetjidie åarjelsaemien dajvesne.  ¶
4.1 Aalkoe ¶
Goerehtimmieh saemien båatsoste Nöörjesne leah åejviefokusem åtneme bovtsese, produktiviteetese jïh dejtie organisatovreles tsiehkide. Båatsoealmetji healsoe, tråjje jïh barkoetsiehkie leah vaenie tsåatskelesvoetem åådtjeme. Jalhts ”Soejkesje healsoe- jïh sosijaaledïenesjidie saemien årroejidie Nöörjesne” joe jaepien 1995 vihtiesti doh healsoeektiedamme maajsoeh båatsosne leah itjmies jïh varke råajvarimmieh daarpesjieh (HOD,1995). ¶
Råajvarimmieh mah healsoem eevtjieh tjuerieh vïedteldahkesne årrodh daajrosne dej praktihkeles, sosijaale jïh kultuvrelle tsiehkiej bïjre mah almetji jieledem tjïelkestieh, jïh tjuerieh sjïehtedh dej siebriedahkeektiedamme mieriekrïevenassi mietie mah almetji nuepieh stuvrieh dagkerh råajvarimmieh nåhtose vaeltedh. Doh historihkeles, sosijaale jïh vierhtieektiedamme mieriekrïevenassh saemien båatsose jeerehtieh laanten ovmessie bieliej gaskem. Daajroe tjarke fååtese dej healsoeektiedamme tsiehkiej bïjre saemien årroji luvnie åarjeldajvine. ¶
Daate tjaalege taalh åehpiedahta mah såemies bielieh dejstie healsoeektiedamme jielede- jïh barkoetsiehkijste buerkiestieh båatsoesaemide åarjelsaemien dajvesne. Taalematerijaale leah veedtjeme goerehtimmeste ”Båatsoen aarkebiejjie” . ¶
4.1.1 Saemien båatsoe, jieledevuekie jïh jieleme ¶
Daan beajjetje jihtseles saemien båatsoejuhtije almetjh mah krievviem ryöjnesjeminie jaepieboelhki tjïrrh, jieledevuekine tseegkesovvi 1600- jïh 1700-låhkoen, jïh voestes aejkien stuvresovvi Lappekodisillesne rïhkeden 2. biejjeste 1751. Båatsoe lea organisatovreles jïh ekonomeles stuvresovveme Båatsoelaakeste (LBD, 2007) jïh Båatsoelatjkoste. Laanteburriedirektoraate lea reeremeårgaane. Jaepien 2017 lij 541 sïjtebielieh saemien ¶
båatsosne Nöörjesne, 3233 registreradamme almetjigujmie jïh 213 913 aalebovtsigujmie (Laanteburriedirektoraate, 2017). ¶
Båatsoe akte såarhts mobijle pastoralisme, mij gellielaaketje fleksijbele vuekieh nuhtjie juktie eatnemevierhtide bööremeslaakan nuhtjedh. Daan såarhts sjïehtedimmievuekien gaavhtan gåarede bovtsigujmie gïehtelidh ov-veanhtadamme tsiehkiej nuelesne aktene garre klijmesne, jïh såemiesmearan nåake gåatomelaantigujmie. (Mulder, Fazzio, Irons, McElreath, Bowles, Bell et al., 2010). Bovtse, gåatomedajvh jïh almetjh leah doh vihkielommes vierhtieh båatsosne. Hijven båatsoe aktem lïhke ektiespïelem vierhtiej gaskem tsihkestahta. Guktie bovtse vaanterde jïh guktie bovtsigujmie barka jaepieboelhken tjïrrh leah illedahke dejstie sjïehtedimmijste bovtsen daerpiesvoeten jïh klijman gaskem, jïh guktie gåatomelaante lea. Båatsoealmetjen lea dïedte krievviem ryöjnesjidh dej vadteme gåatomedajvi sisnjeli, hoksedh krievvie årroeminie dejnie dajvine mah nuekie gåatomem vedtieh, jïh vaahraj vööste vaarjelidh. Båatsoealmetje edtja barkoem, laavenjassh jïh materijellem öörnedh jïh joekedidh, jïh krievvien svihtjemevuekiem sov kraannan svihtjemevuekine iktedidh. Tjuara aaj siebriedahkeektiedamme jarkelimmieh, byögkeles stuvrehtimmieh, teknologeles orre aath, byjngetje aktööri darjomh eatnamisnie barkoen sïjse sjïehtesjidh, juktie balansem gorredidh dennie gellielaaketje ektiespïelesne bovtse-eatneme-båatsoealmetje. Ahkedh jienebh krïevenassh sjïehtedimmiej bïjre leah akte itjmies maajsoe dovne kreavvan jïh båatsoealmetjidie. ¶
Nöörjen reeremisnie båatsoe vååjnoe goh akte spesialiseradamme produsente bovtsenbearkoste mij krïevenassh åtna akten radtjoes produksjovnen jïh lissiehtamme ekonomeles dïenesten bïjre. Saemien båatsosne bovtsen tråjje aktem jïjtseaarvoem åtna, mij ij leah jearohke dehtie dïenestistie maam dïhte vadta. Båatsoealmetji identiteete jïh jïjtjedomtese leah maahtose jïh barkose ektiedamme, mij sæjhta jiehtedh aktem ”tjaebpies krievviem”, utnedh, dååjredh satne sïjtesne govlesåvva jïh guktie tsiehkie kraannasïjtide lea (Sara, 2003). Gosse båatsoe ij aktem jieliemassem vedtieh mestie gåarede jieledh, jeenjesh dan åvteste veeljieh lissiebarkoem vaeltedh mij baalhkam vadta, sijjeste båatsojne orrijidh (Bostedt, 2001). ¶
Båatsoe akte ållesth jielede gusnie dïhte sosijaale jïh kultuvrelle jïh gaajhke mij lea barkoen bïjre leah lïhke gårreldahkesne. Jarkelimmieh jïh sjïehtedimmieh dan guhkiem ryöhkoeh goh bovtse jïh båatsoealmetje nuhtjieh gaajhkh bielieh jieliedistie jïh gïehtelimmeste jarkelidh jïh sjïehtesjidh mah tsavtseme sjidtieh dejstie darjoemijstie mah eatnamisnie jallh almetjijstie sjugniehtuvvieh. Giehpiedimmie gåatomelaanteste, steegkeldh juhtemegeajnoeh, jallh stoerre juvreteehpemh maehtieh guhkies sjïehtedimmietïjjem daarpesjidh juktie orresistie bæjjese bigkedh aktem funksjonelle båatsoem jïh krievviem mestie jieliemassem åådtje, jïh daamtaj byjreske dam båajhtoehlaakan toelhkeste goh vuestievæljoe jarkelimmiej vööste (Kalstad & Brantenberg, 1987). Reeremisnie vaenie aerpievuekie båatsoedaajroem meatan vaeltedh gosse edtja orre öörnegh hammoedidh. Vihkeles bielieh dej gellielaaketje bieliejgujmie mah båatsosne gååvnesieh, maehtieh pruskiehtamme sjïdtedh. (Eira, 2014). Öörnegh mejgujmie staate lea nïerhkeme dejnie aajkojne båatsoem viehkiehtidh, maehtieh ov-vaantojne båetedh jeatjah haestemigujmie mej uvte båatsoealmetjh tjåadtjoeh, men mah åejvieladtjh eah guarkah. Gærjesne ”Saemien låhkoeh soptsestieh 7” akte veele buerkiestimmie gååvnese dejstie ekonomeles jïh produksjovneektiedamme tsiehkijste daan beajjetje båatsosne (Riseth, 2014). ¶
4.1.2 Saemien båatsoe åarjelsaemien dajvesne    ¶
Åarjelsaemien gåatomedajvh, - Nordlaante, Noerhte-Trööndelage jïh Åarjel-Trööndelage jïh Hedmaarhke-, ryöhkoe Saltoduottaren luvhtie noerhtene Engerdalen gåajkoe åarjene, Trollheimen luvhtie jillene jïh sveerjen raasten gåajkoe luvlene, aktine areaaline medtie 63.500 kvkm. Aerviedimmien mietie saemien årrojh åarjeldajvesne leah ovrehte 800 almetjh, jïh låhkoe almetjijstie mah leah registreradamme åarjelsaemien båatsosne lea 577 (Kuperus 2001; Laanteburriedirektoraate, 2017b). Joe 1500-1600-låhkoen gosse åarjelsaemieh orrijin vijremesvaalkh nuhtjedh jïh eelkin juhtije almetjinie årrodh, jïh båantasiebriedahke seamma tïjjen sov åtnoem miehtjiesdajvijste vijriedin (sïeterh), ov-vaantoeh båatsoen jïh jåartaburrien gaskem jijhtin. Båatsoe stoerre jïh vihkeles gåatomedajvh jïh juhtemegeajnoeh dassin 1700- jïh 1800-låhkoen. Sïeterh jïh suejnieslaajoeh saemiej giedtiedajvide bïejesovvin, gusnie bovtse lij jåartam tröörehtamme jïh desnie bajhkeme guktie jïjnje kraesie desnie sjïdti. ¶
Jåartaburrien politihkeles ulmie nasjovnebigkemasse minngemes bielien 1800-låhkoste ovvaantojde lissiehtin båatsoealmetji jïh spidtjeburriej gaskem, hijvenlaakan viehkiehtamme don baelien sosijaaledarwinisteles åssjaldahkeste. Histovrijeprofessovre Yngvar Nielsenen fremrykkingsteorijesne  (1891), saemieh tjïelkestamme sjïdtin goh akte vueliehkåbpoe almetjedåehkie mah lin dajven sïjse tjihtedamme noerhtede (Bergstøl & Reitan, 2008). Laakesne Tilleggslappeloven jaepeste Stoerredigkie fïerhten tjïeltese jïjtjeraarehkereaktam vedti jïjtjh nænnoestidh mejtie båatsoe edtji årrodh sijjen tjïeltine, jïh luhpehts båatsojne sjïdti 33 tjïeltine Åarjel-Nöörjesne (Braseth, 2014). Deadtove dan åarjelsaemien båatsoen vööste lij tjarke jïh gellie båatsoealmetjh giefiesvoeten sïjse seedti. ¶
Saemieh Nöörjesne jïjtjemse politihkeles öörnedin. Noerhtene daate barkoe lij eevtjeme vuastalimmien gaavhtan daaroedehtemepolitihken vööste, åarjene deadtoven gaavhtan båatsoen vööste. Krievvien juhtememöönstere lea bæjjese vaaran giesege jïh vuelielaantese daelvege, daate sæjhta jiehtedh mearan juhtemegeajnoe lea noerhte-åarjel Finnmaarhkesne, juhtemegeajnoe lea luvlie-jillie åarjeldajvesne. Unijovneloetedimmien mænngan stoerre restriksjovnh bïejesovvin åtnoen bïjre juhtemegeajnojste raastedajvine (nöörjen- sveerjen raastekonvensjovne jaepeste 1919). Dennie minngemes orre rååresjimmesne daehtie latjkoste jaepien 2005, idtjin sïemes sjïdth daan latjkoen bïjre. ¶
Saemien båatsoealmetjh åarjeldajvesne daan biejjien bårras voenine årroeminie aktene stoerre geografeles dajvesne, jïh leah gaajhkene siebriedahkeektiedimmesne akte naa onne, daamtaj ov-våajnoes unnebelåhkoe. Gåhkoe lea guhkie dej åarjelsaemien gaavnedimmiesijjiej gaskem, jïh akte joekoen stoerre vaahra dah oktegimsh jïh ålkoestamme sjidtieh. Åarjeldajvi gåatomedajvh jïh juhtemegeajnoeh leah dovne topografijen jïh byjngetje darjomi gaavhtan eatnamisnie prååsehkåbpoe goh noerhtene. Gåatomedajvh leah sagke vielie geahpanamme jïh juakeme byjngetje gïehtelimmijste (el-faamoeproduksjovne, geajnoeh jïh ruevtieraajroe, hæhtjoesijjieh j.n.v). Bearkoeproduksjovne jïh sjïdtedehteme krïevvijste leah gellie jaepiej tjïrrh tjarke håvhtadamme orreme dej stoerre teehpemi gaavhtan juvride. ¶
Daajbaaletje tïjjen båatsoe akte kultuvrefaktovre orreme mij ektiedimmine orreme åarjelsaemien årrojidie. Ij goh unnemes juktie åarjelsaemien gïelem jïh saemien kultuvrelle aerpievuekieh tjåadtjoehtidh, lissine haestemh jïh daerpiesvoeth våajnoes darjodh jieledetsiehkiej jïh reaktadåeriesmoeri bïjre. Læjhkan gujht Y. Nielsenen fremrykkingsteorije juridihkeles aktem dåarjoem åtneme eevre jaepien 2001 raajan (Selbu-aamhtese), jïh 2005låhkosne Trööndelagen histovrijeste dam annje åehpiedehti goh faamosne. Dïhte histovrijes leavloe jïh jååhkesjamme unnebelåhkoeposisjovne aktegsalmetjen jïjtsedomtesem tsevtsieh, jïh dej nuepieh tsevtsemefaamoem jïjtsh jieledetsiehkide utnedh. ¶
4.2 Daajroe healsoeektiedamme tsiehkiej bïjre saemien årroejidie åarjelsaemien dajvesne ¶
Akte vihkeles krïevenasse juktie maehtedh daerpiesvoetem healsoe-eevtjije råajvarimmide vuarjasjidh akten årrojedåahkan, lea daajroe dej jieledetsiehkiej bïjre mah nuepide akten hijven healsose nænnoestehtieh, jïh dej jieledetsiehkiej bïjre mah nuepide akten hijven healsose giehpiedieh. Unnebelåhkojne jieledh lea akte raessiefaktovre mij abpe jieledem ryöhkoe jïh mïsse faamoeh leah daerpies juktie dam gïetedidh, jïh naemhtie dïhte kapasiteetem giehpede jeatjah såarhts maajsoeh töölledh jieliedisnie  (Thoit, 2010). Joekehtsi gaavhtan kultuvrine, njoelkedassh jïh krïevenassh åejvieladtjijste maehtieh ov-vantojne båetedh aarvoejgujmie, njoelkedassigujmie jïh vuekiejgujmie. Sjïehtedimmieh krïevenasside mah leah aelhkie tjïrrehtidh dejtie årroejidie mah aktene sijjesne årroeminie, maehtieh joekoen geerve sjïdtedh jieliedasse jïh barkose sjïehtesjidh akten dåahkan mij sijjeste sæjjan jåhta. Dej minngemes göökte-golme jaepiej dotkemebaseradamme daajroe healsoe- jïh healsoeektiedamme tsiehkiej bïjre saemien årroejidie tjarke læssanamme. Daatavåarome daan daajrose lea åajvahkommes veedtjeme saemien årroejijstie noerhtesaemien dajvesne, uvtemes Finnmaarhke. Ij leah dan jeenjesh meatan orreme båatsoealmetjijstie, jallh dah eah leah våajnoes orreme dagkerh goerehtimmine. Lissine gujht akte veartenevijries fenomeene nasjonaale åejvieladtjh, jïh aaj dotkijh, eah dan stoerre tsåatskelesvoetem vuesehth healsoeektiedamme tsiehkiej bïjre mobijle pastoralijstide. ¶
Gosse lidteratuvresne ohtsedamme dellie 11 aath gaavna healsoeteemine saemien årroejidie åarjelsaemien dajvesne Nöörjesne (tabelle 4.1.) Åejvieteema bæjhkoehtimmine lea healsoe- jïh sosijaaledïenesjh, mearan healsoeektiedamme jieledetsiehkieh ajve gööktine dejstie bæjhkoehtimmijste gïetesuvvieh. Daejnie tjaaleginie sïjhtebe viehkiehtidh daajroem lissiehtidh healsoeektiedamme jielede- jïh barkoetsiehkiej bïjre båatsoesaemide åarjelsaemien dajvesne. Jielede- jïh barkoetsiehkieh leah mieriekrïevenassh healsose, jïh akte daerpies daajroevåarome juktie maehtedh jieledetsiehkide sjïehteladtedh mah healsoem nænnoestehtieh, jïh juktie maehtedh hijven healsoeviehkiem vedtedh. ¶
4.3 Goerehtimmie barkoe- jïh jieledetsiehkijste mah ulmiem utnieh psykiske healsose jïh jieledekvaliteetese ¶
Taalematerijaale leah veedtjeme aktede nasjonaale goerehtimmeste, «Båatsoen aarkebiejjie», mij lea goerehtalleme gellie faktovrh mah ulmiem utnieh dan psykiske healsose jïh jieledekvaliteetese saemien båatsoealmetji luvnie Nöörjesne. Daatamaterijaale sïjse tjöönghkesovvi 2012 – 2013, jïh 151 dejstie 633 vaestiedimmijste almetjijstie böötin saemien båatsosne åarjelsaemien dajvesne. Båatsoen evtiedimmiefoente (BEF), Healsoe Noerhte DHG, ¶
Saemiedigkie, Finnmaarhkeskïemtjegåetie HF, Nöörjen Båatsoesaemiej Rijhkesiebrie (NBR), Saemien nasjonaale maahtoedïenesje psykiske healsoevaarjelæmman jïh geeruvevoetese (SANKS), jïh SANKS DjE-foente leah goerehtimmiem maakseme. ¶
4.3.1 Dotkemeprosjekte ”Båatsoen aarkebiejjie”  ¶
Histovrijen tjïrrh aalkoealmetjh leah passijve objektine dotkemasse åtnasovveme. Gellien aejkien dotkemeilledahkh vaenie nåhtoem aalkoealmetjidie åtneme, daamtaj dejtie båeries vaanesovmide vihtiestamme, jïh nåake konsekvensh åådtjeme gosse dah leah dokumentasjovnine åtnasovveme politihkeles jallh juridihkeles sjæjsjalimmieprosessine. Laantine goh Canada, Alaska, New Zealand jïh Australije lea gellie luhkie jaepieh positijve dååjrehtimmieh dotkeminie dorjeme mah aktene lïhke laavenjostosne dorjesåvva dotkiji jïh aalkoealmetjedåehkien gaskem, etihkeles njoelkedassi mietie aalkoealmetjedotkemasse (LaVeaux & Christopher, 2009). «Båatsoen aarkebiejjie» lea illedahke aktede laavenjostoste gaskem båatsoealmetjh jïh dotkijh, gaskem Nöörjen Båatsoesaemiej Rijhkesiebrie (NBR) jïh Saemien nasjonaale maahtoedïenesje psykiske healsoevaarjelæmman jïh geeruvevoetese (SANKS). Goerehtimmie ulmine utni båatsoen aarkebiejjiem vihtiestidh guktie båatsoe meehti dam guarkedh jïh nuhtjedh, viehkine våaromem vaeltedh båatsoesaemien jieledeveartenisnie jïh båatsoealmetji daajroem, aarvoeh, njoelkedassh jïh barkoeh meatan vaeltedh dotkemebarkoen sïjse. «Båatsoen aarkebiejjie» lea kanadiske njoelkedassh nuhtjeme healsoedotkemasse aalkoealmetjigujmie (CIHR, 2007) dan åvteste Nöörje jïh Noerhtelaanth eah leah dagkerh njoelkedassh åtneme. Barkoemaalle akten seammavyörtegs laavenjostose/guejmievoetese bigkie, akte akteraeresne goerkese dotkemestillemistie, guktie edtja barkoem tjïrrehtidh jïh guktie edtja dorjesem reeredh. Aalkoealmetji tsevtsemefaamoe dotkemeprosessese, aajhterevoete jïjtsh daatide/daajrose, jïh gïehtjedimmiem utnedh guktie dotkijh reerieh (g.j. toelhkestieh) materijaalem mij sïjse tjöönghkesåvva, leah vihkeles prinsihph dejnie etihkeles njoelkedassine. Barkoemaalle akte stuvremedïrrege, mij aalkoealmetji daajroem jïh dotkemefaageles daajroem meatan vaalta naemhtie guktie dïhte dovne aalkoealmetjedåehkien jïjtjetjïelkestamme haestemh jïh dotkemefaageles kvaliteetem gorrede. ¶
NBR jïh SANKS aktem juridihkeles viedteldihkie sjïehtedimmiem darjoejin dotkemelaavenjostoen bïjre, jïh aktem prosjekteårganisasjovnem tseegkin stuvremedåehkine, referaansedåehkine/maehtehtjedåehkine, akte dotkijedåehkie jïh jienebh fokusedåehkieh. ¶
Gaajhkine njieptjine tjirkijh lin meatan, dovne NBR:ste jïh SANKS:ste. Daatamaterijaale sïjse tjöönghkesovvi aktene nasjonaale gihtjemegoerehtimmesne. Gihtjemegoere lij dorjesovveme dej teemaj jïh haestemi mietie mejtie båatsoealmetjh buerkiestin goh vihkeles båatsoejieliedasse. Dan åvteste bielieh taalematerijaaleste eah leah sjiehteles juktie viertiestimmieh darjodh jeatjah årrojedåehkiejgujmie gusnie jieledevuekie jïh kultuvre leah jeatjahlaakan, vuesiehtimmien gaavhtan nöörjen jienebelåhkoen årrojigujmie. ¶
4.3.2 Vaastoedåehkie saemien båatsoste åarjelsaemien dajvesne. ¶
Vaastoedåehkesne 151 almetjh. Tabelle 4.2 vuesehte joekedimmiem prosentesne dejstie sjïere væhtijste vaastoedåehkesne. ¶
Tabelle 4.2 Gïeh meatan vaastoedåehkesne ¶
Ånnetji jienebh ålmah goh gujnh meatan goerehtimmesne. Jeenjemes gujnh dennie nuerebe dåehkesne (56,3 %) mearan jeenjemes ålmah dej båeries ålmaj gaskem (60,5 %). Gaskemedtien aaltere dej gaskem mah lin meatan lea 36 – 45 jaepieh. Viertiestamme taaligujmie båatsoealmetji geografeles joekedimmien bijjelen dle ånnetji jienebh meatan Nordlaanten båatsoedajveste goh dah mah meatan dejstie göökte åarjemes båatsoedajvijste. Ij leah aelhkie taalh ööhpehtæmman bïejedh båatsoe- jallh båatsoeektiedamme faagi sisnjeli  dan åvteste båatsoealmetjh daajroem jïh tjiehpiesvoetem vejtiestieh gosse meatan båatsosne maanabaelien raejeste. ¶
Ööhpehtimmiedaltesen taalh  leah ajve «lissieööhpehtimmien» bïjre nasjonaale ööhpehtimmiesysteemesne. Daesnie ööhpehtimmiedaltese seammalaakan goh ööhpehtimmiedaltese nasjonaale årroji luvnie. Båatsoen årroji gaskem lea læjhkan stoerre joekehtsh ööhpehtimmiedaltesisnie tjoeli gaskem, aaj sagke stuerebe tjoelejoekehtsh goh saemien årroji luvnie sïejhmelaakan (SSB, 2014, gaaltijetabelle 07585). Abpe 60 % båatsoegujnijste åarjeldajvesne ööhpehtimmiem utnieh jïlleskuvle/universiteetedaltesisnie. Akten fuelhkiebaseradamme gïehtelimsvuakan goh båatsoe lea, dellie lea fuelhkien tjåenghkies daajroe jïh tjiehpiesvoeth mah ryöknesuvvieh. Dovne saemien båatsosne jïh jeatjah mobijle pastoralisti luvnie, aktem tjoelebaseradamme råållajoekedimmiem laavenjassijste vuajna gusnie ålmah åajvahkommes tjiehpiesvoeth jïh daajroem vejtiestieh ryöjnesjimmien bïjre jïh dan barkoen bïjre gusnie ryöktesth gaskesem bovtsigujmie åtna, mearan gujni maahtoe lea gåetieguntien praktihkeles jïh reereles laavenjasside ektiedamme. Dïhte jolle ööhpehtimmiedaltese gujni gaskem aaj vuesehte båatsoegujni råållam byjngetje sïjsebaalhkah fualhkan jïh gïehtelæmman buektedh akten barkoen tjïrrh mij sïjsebaalhkam vadta. (Møllersen, 2018). Goh veanhtadamme, aktene fuelhkiebaseradamme jieliemisnie dellie låhkoe dej gaskem mah oktegh årroeminie naa vuelege (12, 8 %) jïh viertiestamme 18 % okteghårrojigujmie nasjonaale sijjesne (SSB, 2011). ¶
Tabelle 4.3 aktem bijjieguvviem vadta vaastoedåehkien ektiedimmien bijjelen båatsose, råållah, barkoesuerkie jïh ekonomeles jearohkevoete. Sïjtebielien aajhterh leah jienebh goh jeatjebh vaastoedåehkesne 34,4 %, viertiestamme 19,5 % båatsoesaemijste (Ekonomeles moenehtse , 2012, tabelle7.2.4). 91,5 % vaastoealmetjijstie abpe- jallh bielietïjjen båatsosne barkeminie, jïh 80,6 % åejvie- jallh lissie sïjsebaalhkah båatsoste utnieh. Ekonomeles moenehtsen mietie (2012, tabelle 7.2.3) lij 573 almetjh saemien båatsosne åarjeldajvesne, jïh 165 jaepiebarkoeh dorjesovvin. Mijjen goerehtimmie ij leah mööleme man gellie jaepiebarkoeh lea, men dan åvteste reekteme 46,1 % lin meatan ellies tïjjen jïh 45, 4 % lin meatan bielietïjjen, dellie sån daate sæjhta jiehtedh vaestiedassh daennie goerehtimmesne åajvahkommes båetieh dehtie dåehkeste gusnie båatsoealmetjh aktem stoerre barkoeektiedimmiem båatsose utnieh. ¶
Dan ållesth reeknehlåhkoen mietie båatsose (Ekonomeles moenehtse, 2012, tabelle 7.1.4) sïjsebaalhka barkoste båatsoen ålkolen  lea guektiengïerth dan stoerre goh sïjtebielien tjåenghkies sïjsebaalhka, jïh gujnh dam stööremes låhkoem daejstie byjngetje sïjsebaalhkijste dåastoeh. Mijjen vaastoedåehkesne 87,3 % gujnijste jïh 68,6 % ålmijste byjngetje sïjsebaalhkah dåastoeh. Figuvreste 4.1 vuejnebe 14 % dejstie mah elliestïjjen jallh bielietïjjen båatsosne berkieh eah sïjsebaalhkah båatsoste utnieh. ¶
4.4. Illedahkh ¶
4.4.1 Fysiske maajsoeh ¶
Fokusedåehkine båatsoealmetjh buerkiestin magkerh tsiehkieh barkosne jïh jieliedisnie mah psykiske napkemem vedtieh. Unnebelåhkojne jieledh, tsiehkie byjngetje aktööride, byögkeles åejvieladtjide jïh meedijasse, ålkoestamme årrodh sjæsjsalimmieprosessijste mah leah jïjtse jieleden bïjre, darjomh dajvine jïh jeatjah darjomh eatnamisnie lin dej vihkielommes teemaj gaskem. Fysiske maajsoeh jïh daerpies astoeaejkiem utnedh eah lin tjïertestamme båatsoealmetji bieleste. Gihtjemegoeresne læjhkan dah tsiehkieh meatan vaaltasovvin, dan åvteste dah leah barkoetsiehkiej bïjre mejtie daajra lea vihkeles akten hijven healsose. Barkoe aalkoejielieminie sæjhta jiehtedh ovmessie fysiske maajsoeh dan åvteste barkoetsiehkieh leah tsavtseme eatnemefaamojste jïh dan åvteste healsoe- byjrese jïh jearsoesvoete barkoejieliedisnie eah leah seamma drïektesne jåhteme goh dïhte teknologeles evtiedimmie. Tabelle 4.4. vuesehte man stoerre låhkoe båatsoealmetjijstie mah fysiske/kråahpeles maajsoeh åehpies healsoevaahrine dååjroeh. ¶
Gijjie akte åehpies barkoebyjresedåeriesmoere. Jïjnjem gijjem dååjredh maahta fysiologeles jïh psykologeles raessiereaksjovnh vedtedh jïh vaahram ovlæhkojde lissiehtidh. (Lie, Skogstad, Tynes, Johannessen, et al.2013). Abpe 57 % båatsoealmetjijstie jïjnjem jallh vaeniem gijjem barkosne dååjroeh. Goh viertiestimmie 10 – 15 % båantah, göölijh jïh vytnesjæjjah tjarke gijjiem dååjroeh  (Vrålstad, 2011). Mearan 67 % båatsoealmetjijstie ïbjem jïh/jallh gaassem dååjroeh, ajve 13 % barkijijstie Nöörjesne ïbjem, gaassem jallh goevem dååjroeh (NOA, 2007). Tjåetskeme dovne tsåatskelesvoetem jïh motorihkeles barkoem tsavtsa. ¶
Ij dan jïjnjem daajroem utnieh guktie healsoe jïh barkoefaamoe sjædta gosse guhkiem tjåetskiemisnie jeatjah fysiske maajsoejgujmie, v.g. vibrasjovnh vuajastahkijste (Knardahl, Medbø, Strøm, & Jebens, 2010). Åarjelsaemien dajvesne 75 % båatsoealmetjijstie dååjroeh dah tjarke gåaloeminie gosse bovtsigujmie berkieh. 85 % dejstie mah vaestiedin fysiske leevles barkoem utnieh. Daate lea akteraeresne sveerjen dotkeminie mij vuesehte fysiske vaejvieh leevles maajsojste båatsoealmetji luvnie leah sagke jienebh goh dejtie mah kråahpine berkieh industrijesne, bigkemisnie, skovhtesne jïh laanteburresne. (Södra Lapplands forskningsenhet, 2009).  Vaahra fysiske maajsojse lea stööremes sïjtebielien aajhteri luvnie. ¶
Abpe 61 %, jïh jeenjemes dejstie mah krïevvesne berkieh, vaestiedieh dah gellien aejkien haevieh åådtjeme gosse bovtsigujmie barkeme, jïh gosse dïrregh jïh vuajastahkh nuhtjeme. ¶
Daate akte guvvie mij lea akteraeresne aarebi goerehtimmiejgujmie dovne sveerjen jïh såevmien båatsoste (Södra Lapplands forskningsenhet, 2009). 48,8 % eah leah gåessie gænnah buektiehtamme sæjjasadtjem skååffedh gosse daerpies orreme barkosne, jïh 39 % båatsoealmetjijstie åarjeldajvesne eah leah eejehtalleme, jallh ajve eejehtalleme ikth dej minngemes 3 jaepiej. Dah mah daamtajommes berkieh gosse skïemtjine/haeviem åådtjeme vaenemes eejehtellieh – ovjearohke magkeres barkoste jallh magkeres ekonomeles jearohkevoetem dah båatsoste utnieh. (Figuvre 4.2) ¶
Illedahkh aktem guvviem vedtieh aktede barkoetsiehkeste gaertjies nuepiejgujmie daerpies lïegkedimmiem vaeltedh juktie nåake healsoeektiedamme konsekvensh maajsojste, napkemistie, haevijste jïh skïemtjelassijste giehpiedidh. Krïevije kråahpebarkoem darjodh gosse fysiske skïemtjelassem/haeviem åtna maahta starnedehtemem giehpiedidh, jïh vaahram lissehte orre haevieh åadtjodh akten giehpiedamme reaksjovnemaahtoen jïh tsåatskelesvoeten gaavhtan. ¶
4.4.2 Raessie jïh krïevenassh barkosne    ¶
Gosse krïevenassi uvte tjåådtje mah sinsitnien vööste strijrieh, jallh krïevenassh åtna mah leah stuerebe goh dejtie vierhtide mej bijjelen reerie, dellie vaahra læssene akten raessienjeaptjan mij lea skaarine healsose. Krïevenassh mah sinsitnien vööste strijrieh maehtieh vuesiehtimmien gaavhtan årrodh gosse mieriekrïevenassh jïh stillemh ov-vaantosne båetieh krïevenassigujmie bovtsi tråjjesvoetese (juvrh, ruevtieraajroe). Krïevenassh mah leah sagke stuerebe vierhtijste maehtieh njoelkedassh årrodh mah barkoefaamoem, tïjjem, dalhketjh jïh faatoes maahtoem tsihkestehtieh, jïh mah dan åvteste tjoeperdimmiem jïh dåeriesmoerem sjugniedieh, jïh ahkedh jueriedisnie årrodh gosse lea konsekvensen bïjre ij maehtedh krïevenasside illedh. Tabelle 4.5 vuesehte guktie båatsoealmetjh tïjjedeadtovem, tjoeperdimmiem jïh njoelkedasseleavloem reektieh sijjen barkosne. Uvtemes njoelkedassh jïh stillemh åejvieladtjijste mah leah raessiefaktovre båatsoealmetjidie (88 %) vaastoedåehkesne. Ij naan joekehtsem vuejnieh ålmaj jïh gujni gaskem, jallh aalteredåehkiej, råållaj jallh barkoelaavenjassi gaskem gosse lea raessien jïh njoelkedasseleavloen bïjre. ¶
4.4.3 Tsiehkie åejvieladtjide   ¶
Tabelle 4.6 vuesiehtimmieh vadta guktie båatsoealmetjh tuhtjieh byögkelesvoete båatsose vuartesje. Tabellesne våajnoes medtie 2 % båatsoealmetjijstie vienhtieh byögkelesvoete/staate hijven daajroem båatsoen bïjre åtna, båatsoem vuartesje goh vihkeles daan beajjetje siebriedahkese, jïh båatsose aktem reaktoe gïetedimmiem vadta viertiestamme jeatjah jielemigujmie. Stoerre joekehtse leajhtadimmesne dan staateles jïh voenges båatsoereeremasse. Goerehtimmie dorjesovvi åvtelen staateles åejvieladtjh aktem jarkelimmiem tjïrrehtin dennie voenges båatsoereeremisnie 2014. Båatsoe disse gïrri, gaskem jeatjah dan åvteste dellie båatsoedaajroe sïjhti nåakebe sjïdtedh, gosse dajvekontovri/dajveståvroej funksjovnh sertiestamme sjïdtin Fylhkenålmese. ¶
Leajhtadimmie lea jearohke dejstie veanhtadimmijste mejtie åtna ihke systeeme dov daerpiesvoeth guarkoe, mah dååjrehtimmieh mejtie systeemen vuajnoejgujmie åtna daejtie daerpiesvoetide, jïh guktie systeeme daejtie daerpiesvoetide gorrede, lïhkesvoete jïh tsevtsemefaamoe sjæjsjalimmieprosesside. Numhtie joekoen faamosne desnie gusnie aalkoelisnie aktene nåake jïh prååsehke tsiehkesne (Grosse, 2012). Båatsoealmetjh åarjelsaemien dajvesne leah aktene onne aalkoealmetjedåehkesne mij leah eevre jearohke åevieladtjh daajroem båatsoen haestemi bïjre utnieh juktie maehtedh jielemem jïh jieledevuekiem krööhkestidh gosse politihkem jïh njoelkedassh hammoedieh mah leah båatsoealmetji bïjre. Illedahkh goerehtimmeste tjarkelaakan daejriehtieh doh nöörjen åejvieladtjh eah leah buektiehtamme dåemiedidh naemhtie guktie båatsoealmetjh åarjeldajvesne leajhtadieh numhtie lea. Goerehtimmine jienebelåhkoen årroejijstie gaavna doh almetjh jollebe ööhpehtimmine stööremes leajhtadimmiem åejvieladtjide utnieh, nov sån dan åvteste daajroen gaavhtan systeemese dellie aelhkebe jïjtjemse identifiseradidh dejgujmie mah sjæjsjalimmieh vaeltieh siebriedahkesne (Grosse, 2012). Båatsoealmetji luvnie lea båastode, leajhtadimmie ¶
åejvieladtjide lea vueliehkommes dennie dåehkesne mah jollemes ööhpehtimmiem åtna. Maahta vååjnedh goh nåake dååjrehtimmieh sjæjsjalimmieprosessigujmie daajroen bijjelen stuvrie systeemese. Lahtestimmieh båatsoste jïh gihtjehtimmieh byråkraatigujmie jeatjah ektiedimmine aaj vuesiehtieh åejvieladtji daajroe lea faatoes, dagke dan åvteste båatsoe ij leah dan våajnoes siebriedahkesne jïh vaallah vuajnelgh goh ekonomeles vihkeles (Jernsletten 2002).       ¶
Båatsoealmetjh jiehtieh almetjh vaenie båatsoen bïjre daejrieh jïh båatsoem jïh båatsoesaemide sohtehtieh. (Tabelle 4.7). 99 % tjoeperdieh ållermaehtiemistie båatsoste meedijesne, jïh 79 % daam dååjreme goh akte ryöktesth leavloe. Akte goerehtimmie mij vuesehte guktie nöörjen plaerieh saemien aamhtesi bïjre tjaelieh vuesiehti meedijah aktem ellies nåake guvviem båatsoste guvviedin, mearan jeatjah saemien teemah aktem vielie jeereldihkie ållermaehtemem åadtjoejin. Meedija bïevnesh jïh vuajnoeh buektieh dovne byögkelesvoeteste jïh sïejhme almetjijstie, jïh vuajnoeh jïh faaktah mah nåake daajroste jïh goerkesistie båetieh, vihtiestimmiem jïh nænnoestehtemem åadtjoeh. (Berg, 2001). 69 % soptsestieh dah jïjtjh jïh/jallh fuelhkie leah trïegkenassem dååjreme dan åvteste dah leah båatsosne. 49 % leah håvhtadimmieh, skaarah jallh vædtsoesvoetem dååjreme almetjijstie båatsoen ålkolen. Taalh eah maam jiehtieh man itjmies dïhte fysiske jïh psykiske trïegkenasse lea, men daejriehtieh dååjrehtimmie sïerredimmine jïh miedteles  hatsves dahkoejgujmie byjreskistie lea ïskeres jolle. Akte aarebi nöörjen goerehtimmie sïerredimmeste saemiej jïh daaroej gaskem vuesiehti 35 % saemijste lin sïerredimmiem dååjreme, mearan 3,5 % dejstie daarojste lin sïerredimmiem dååjreme (Hansen & Sørlie, 2012). Mijjen illedahkh dan åvteste daejriehtieh doh båatsoesaemien årrojh sïerreden dahkoeh gaajh jïjnjem dååjroeh. Dååjrehtimmieh ålkoestimmine jïh sïerredimmine leah naa jïebnelaakan joekedamme tjoeli, aalteredåehkiej, råållaj jïh barkoeektiedimmien gaskem båatsose. ¶
4.4.5 Juvrh jïh jeatjah byjngetje darjomh eatnamisnie ¶
Tabellesne 4.8 mijjieh dagkerh såarhts darjomh eatnamisnie åehpiedahteme mah dejtie stööremes nåake konsekvenside sjugniedieh gosse lea teehpemen bïjre gåatoemistie, ekonomeles teehpeme, vieliebarkoe jïh raessie. Akte såarhts bigkemedarjome maahta gellie aktegs bigkemedarjomh årrodh. Vuesiehtimmien gaavhtan el-faamoebigkeme jallh gruvagïehtelimmie maahta jienebh tseegkeldahkh tseegkedh seamma båatsoesïjtesne, lissine geajnoeh. Hæhtjoesijjieh jïh turisme maehtieh jieniebinie bieline gåatomelaanteste årrodh ovmessie darjomigujmie abpe jaepien. ¶
Tabellen mietie maahta vuejnedh juvrh leah dïhte fåantoe mij stööremes tjoeperdimmiem båatsose vadta åarjeldajvesne. Doh ellen jeanatjommes båatsoealmetjh tjuerieh dovne ekonomeles teehpemem, vieliebarkoem jïh raessiem töölledh håvhtadimmiej jïh juvri gaavhtan. Viertiestamme saemien båatsojne noerhtedajvesne dellie jåartaburrie, eatnemevaarjelimmie jïh ruevtieraajroe dagkerh darjomh mah hævvi stuerebe konsekvensh utnieh åarjelsaemien båatsose. Hæhtjoebigkeme jïh el-faamoebarkoe leah fïereguhtelaakan gåatomedajvide mahte 80 % båatsoealmetjidie giehpiedamme. Maahta hov ierielimmesne måjhtajidh hæhtjoeh, turisme, jïh laajroeh eatnamisnie mah edtjieh lïegkedimmiem, raessiem nåhkehtidh jïh almetjehealsoem eevtjedh jienebelåhkoen årroejidie, båatsoesaemide healsoevaahram vedtieh vieliebarkoen jïh psykiske raessien tjïrrh. Maahta aaj ierielimmesne måjhtajidh eatnemevaarjelimmie mij edtja eatnemem vaarjelidh darjomi vööste mah hearaldehtieh jïh mejtie ij gåaredh bååstede darjodh, vuestiebieline båetieh båatsoesaemien åtnose dajvijste. ¶
Jalhts tabelle ij gaajhke såarhts darjomh feermh dïhte tjïelkelaakan vuesehte doh jeanatjommes båatsoealmetjh ovmessie såarhts darjomh seamma tïjjen dååjroeh. Darjomi gaavhtan båatsoealmetje tjuara båatsoem sjïehtesjidh dan gellielaaketje ektiespïelen sïjse bovtse- eatneme-båatsoealmetje. Dïhte mij maahta akte maereles vuekie årrodh aktem såarhts sjïehtedimmiem tjïrrehtidh, maahta varke ov-vaantose båetedh sjïehtedimmiekrïevenassigujmie jeatjah såarhts bigkemedarjoemijstie. Sjïehtedimmieprosessh lissie barkoem krievieh jïh daamtaj jueriedisnie guktie illedahke sjædta (Kalstad & Brantenberg, 1987). ¶
* Fïerhte såarhts darjome maahta jienebh såarhts aktegsdarjomh utnedh ¶
Tabelle 4.9 vuesehte 95 % båatsoealmetjijstie darjomigujmie jielieminie mah raessiem jïh vieliebarkoem vedtieh, jïh fïereguhte 67 % jïh 71 % jielieminie unnemes 4 ovmessie såarhts bigkemedarjomigujmie mah raessiem jïh vieliebarkoem vedtieh. Gosse stoerre sjïehtedimmiekrïevenassh båetieh dellie vaahra læssene raessiem jïh skïemtjelassh åadtjodh mah skaarine sjidtieh (Gerrig & Zimbardo, 2002, Mark & Smith, 2008). 92 % båatsoealmetjijstie leah bigkemedaarjomi bïjre soptsestamme mah gåatometeehpemem jïh ekonomijeles teehpemem vedtieh. Maahta ekonomeles teehpemem jïh teehpemem gåatomelaanteste mööledh jïh vihtiestidh, jïh såemiesmearan dej åvteste maeksedh guktie akt. Geerve raessiem jïh vieliebarkoem vihtiestidh. Teehpeme jieledekvaliteeteste, barkoefaamoste jïh healsoste evtiesuvvieh tïjje doekoe, jïh ij leah iktesth aelhkie fåantojde gaavnedh. Gosse abpe fuelhkien barkoefaamoe lea nåhkeme, gosse lissieviehkiem jallh lïegkedimmiem daarpesje, dellie jeenjesh dåeriesmoerh utnieh sæjjasadtjem gaavnedh mij båatsoefaageles maahtoem åtna (jvnf. s. 11). Dejnie boelhkine gusnie ij leah dan jïjnje barkoe, lea aerpievuekien mietie nuepie orreme ånnetji lïegkedidh, men dah åenebe sjidtieh jallh vieliebarkosne gaarvanieh dej ahkedh stuerebe krïevenassi gaavhtan sjïehtedimmiej bïjre.  ¶
4.4.6 Jieledekvaliteete jïh psykiske healsoe ¶
4.4.6.1 Tråjje barkojne ¶
Båatsoealmetjh åarjelsaemien dajvesne stoerre tråjjem utnieh (98 %) jïh barkoefaamoem (95 %), jalhts jeenjesh (74 %) aaj jiehtieh muvhtine barkoe-aavoe maahta gaarvanidh. Dan gåhkese mijjieh daam dååjrehtamme lea ajve seamma stoerre tråjjen bïjre reekteme aktene jeatjah jieliemisnie daennie laantesne, gidtjh gööliji luvnie (Amundsen, 2015) Goh viertiestimmie dle 90 % dejstie mah Nöörjesne barkeminie soptsestieh sijjieh leah madtjeles barkojne (STAMI, 2011), jïh 79 % dejstie barkijijstie privaate suerkesne leah vielie jïh vaenebe madtjeles sijjen barkoebiejjine. (NTBinfo, 2014). ¶
Mahte gaajhkesh (94 %) soptsestieh dah nuekies maahtoem utnieh sijjen barkose, dah ahkedh orre aath lierieh (94 %) jïh frijjevoetem utnieh nænnoestidh guktie edtja barkoem darjodh (91 %). Daate lea kvaliteeth aktene barkosne jïh barkoesijjesne mij barkoefaamoem nænnoestahta haestemh, dåeriesmoerh jïh jolle krïevenassh haalvedh, jïh mah tööllemeraastem raassan lissiehtieh mij lea skaarine healsose (Karasek & Theorell, 1990) Dej barkije årroji luvnie Nöörjesne lea 63 % mah jïjtjenænnoestimmiem barkosne neebnieh (Vrålstad, 2011). ¶
4.4.6.2. Jieledekvaliteete, tråjje jieliedinie ¶
Jieledekvaliteete lea lustesvoeten, eadtjohkevoeten jïh darjomi bïjre aarkebiejjien, jïh möölesovvi gihtjemegoerine WHO-5. Jolle skåårah sijhtieh jiehtedh jolle jieledekvaliteete. Vaestiedassh vuesiehtieh doh jeanatjommesh aktem naa hijven – hijven jieledekvaliteetem utnieh, men 5 % almetjijstie aktem dan vuelege skåårem utnieh guktie dïhte maahta aktem nåakebe psykiske healsoem daejriehtidh. Jieledekvaliteete lea jïebnelaakan joekedamme tjoeli, aalteredåehkiej, ööhpehtimmiedaltesen, råållaj jïh barkoelaavenjassi gaskem. Fysiske maajsoeh barkosne eah vaahram giehpiedamme jieledekvaliteetese lissehth. Læjhkan vuejnebe jieledekvaliteete lea vueliehkåbpoe dej luvnie mah tïjjedeadtoven nuelesne berkieh, dah mah dåeriesmoerh åtneme meedijaållermaehtemen gaavhtan båatsoste, mah sïerreden daaresjimmieh dååjreme almetjijstie båatsoen ålkolen, jïh dah mah nåakemes dååjresh åtneme nåake vuajnoejgujmie byögkeles åejvieladtjijste. ¶
Figuvre 4.3 jïh 4.4. vuesiehtieh guktie skååre jieledekvaliteetese svæhtja negatijve dååjrehtimmiej mietie byögkeles åejvieladtjigujmie, jïh dååjrehtimmieh mah vuesiehtieh meedijållermaehteme båatsoste lea dåeriesmoerh vadteme. Viertiestamme dejnie gaajh jolle barkoetråjjine dellie siejhme jieledekvaliteete sagke vueliehkåbpoe. Meatan årrodh båatsosne sæjhta dejtie jeanatjommesidie jiehtedh dah tjuerieh sosijaale eksklusjovnine, narrahtimmine, ålkoestimmine jïh sïerredimmine jieledh. Jååhkesjimmiefaatoe båatsose goh jielede jïh jieleme, doh tjiehpiesvoeth jïh barkoe mah leah vihkeles juktie bovtsigujmie giehtelidh, båatsoealmetjen identieetem håasoeh jïh jïjtjehke jieledevåaromem håvhtadieh. Vuajnoeh saemien båatsoen bïjre politihkeles prioriteradimmine gaavna gusnie båatsoen reaktavåarome, gåatomelaante jïh juhtemegeajnoeh tjuerieh jeatjah siebriedahkeiedtjijste antanadtedh (v. e. tabelle 4.8). Vielie goh akte lehkie vaastoedåehkeste (57 %) jiehtieh dah aaj strerkiestieh dah tjuerieh båatsoem laehpedh. ¶
4.4.6.3 Psykiske healsoe     ¶
Psykiske healsoe möölesovvi möölegeintstrumeentine HADS mij reaksjovnh jïh symptomh registrerede asvese jïh depresjovnese. Jolle skåårah sijhtieh jiehtedh giehpiedamme psykiske healsoe. Illedahkh vuesiehtieh 27,2 % båatsoealmetjijstie åarjeldajvesne psykiske symptomigujmie/reaksjovnigujmie tjabreminie mah maehtieh giehpiedamme sosijaale, barkoeektiedamme jallh persovneles fungeradimmiem vedtedh. Psykiske napkeme lea seammalaakan juakeme gaskem gujnh jïh ålmah, ovmessie aalteredåehkieh jïh ovmessie ööhpehtimmiedaltesh. Dïhte psykiske napkeme lea gaskemedtien jollebe dej luvnie mah leah sïjtebielieaajhterh, goh dej luvnie mah eah sïjtebieliem utnieh. Dej gaskem mah dååjrehtimmiem utnieh eksklusjovnine jïh sïerredimmine byögkeles åejvieladtjijste, meedijeste jallh almetjijstie båatsoen ålkolen, stuerebh nuepieh utnieh psykiske napkemem dååjredh, goh dej gaskem mah unnebe jallh ij naan nåake vuajnoeh byjreskistie reektieh. Dejtie mah tjoeperdeminie dah tjuerieh jielemem laehpedh, dïhte psykiske napkeme hævvi jollebe goh dejtie mah eah destie tjoeperdh. Ij leah naan ierielimmie dïhte psykiske healsoe båatsoealmetjidie åarjelsaemien dajvesne seamma möönsterem dåerede goh jieledekvaliteete, gosse lea jieledenuepiej bïjre mah healsoevaahrine vååjnoeh, ryöktesth jallh ovryöktesth. Taalematerijaale mijjen goerehtimmesne daejrehte jeenjemasth dle åajvahkommes sïerreden vuajnoeh jïh dahkoeh, mejtie åejvieladtjh, meedijah jïh almetjh båatsoen ålkolen åtnose vaeltieh gosse båatsoealmetjigujmie gaskesedtieh, mah psykiske napkemem sjugniedieh.  ¶
Gaajhkesh dovnesh hov leah sïemes sïerredimmie, jis dïhte daamtaj jïh guhkiem sjugniehtåvva, jïh joekoen jis aareh jieliedisnie aalka, healsoem napkoe mij maahta psykiske jïh fysiske skïemtjelassem vedtedh mænngan jieliedisnie (Shepherd, 2017; Pascoe & Richman, 2009). Daate aaj akteraeresne dej hypoteesigujmie mejtie båatsoealmetjh fokusedåehkine åehpiedehtin, gidtjh akte jieledeguhkies unnebelåhkoestatuse ovvaantoejgujmie ektine byögkeles jïh jeatjah aktööri ïedtjigujmie gåatomedajvine, joekehtsgïetedimmiem jïh degraderadimmie båatsoedaajroste sjæjsjalimmieprosessine dååjreme leah tsiehkieh mah psykiske healsoem tjarkelaakan tsevtsieh. ¶
4.4.6.4 Åtnoe geeruvevierhtijste ¶
Fer jïjnjem alkohovlem jovkedh joekoen nåake konsekvensh åtna aktene barkosne gusnie dïedtem åtna bovtsi tråjjesvoeten åvteste, vuajastahkh movtovrine nuhtjie jïh gusnie barkoelaavenjassh krïevenassh tsåatskelesvoetese biejieh jïh gusnie tjuara maehtedh reageradidh jïh mubpiejgujmie barkedh hijvenlaakan. ¶
Tabelle 4.11 aktem bijjieguvviem vadta guktie alkohovleåtnoe lea åarjelsaemien båatsoealmetji luvnie, viertiestamme jeatjah årrojigujmie Nöörjesne, jïh vuesehte man daamtaj alkohovlem jåvka jïh man daamtaj stuerebe veahkah alkohovleste jåvka. Tabelle vuesehte alkohovleåtnoe båatsoealmetji luvnie åarjelsaemien dajvesne lea naa seamma goh alkohovleåtnoe jeatjah almetji luvnie laantesne gosse lea man daamtaj alkohovle jovkesåvva. Gosse lea stuerebe veahkaj bïjre alkohovleste dellie båatsoealmetjh eah dan daamtaj alkohovlem jovkh. ¶
Nasjonaale årroji luvnie alkohovleåtnoe lea stööremes ålmide jïh nuerebe aalteredåehkesne. Mijjen vaastoedåehkesne lij ajve 2 % dejstie mah lin tseegkemeboelhkesne mah alkohovlem jovkin fïerhten våhkoen jallh daamtajåbpoe, mearan fïereguhte 3 % jïh 16 % vaastoealmetjijstie barkoeboelhkesne jïh seniorboelhkesne daam jovkememöönsterem utnin. Åtnoe alkohovleste tjoeline jeerehte, men ij råållajgujmie jallh barkoelaavenjassigujmie båatsosne, jallh fysiske leavloejgujmie, jieledekvaliteetine jïh psykiske healsojne. Dah gille (5,7 %) mah leah jeatjah geeruvevoetevierhtieh nuhtjeme, seamma tïjjen aktem jolle alkohovleåtnoem utnieh. ¶
Ij leah naan fåantoe aerviedidh åarjelsaemien båatsoealmetjh stuerebe alkohovleåtnoem utnieh goh jeatjah årrojh laantesne. Læjhkan, barkoevuekien gaavhtan jïh dan åvteste dah leah sinsitnide jearohks sïjten sisnjelen, maahta sån aerviedidh jis akte almetje fer jïjnjem alkohovlem jåvka dellie vielie barkoe sjædta barkoevoelpide jïh dah asvem demtieh bovtsh jïh almetjh stuerebe vaahram utnieh haevieh åadtjodh, jïh naemhtie alkohovleåtnoe maahta stoerre konsekvensh utnedh akten sïjtese. ¶
4.5 Haestemh ¶
WHO:n mietie (Ottawacharteret, 1986) healsoe-eevtjije barkoe lea dejtie mieride sjugniedidh mah nuepiem vedtieh dan aktegs almetjasse jïjtse healsoen bijjelen reeredh. Sosijaale joekehtsvoete jïh joekehtsgïetedimmie lea raessiefaktovrh mah healsoevaahram sjugniedieh. Læjhkan, sosijaale joekehtsvoete (klaasse, etnisiteete, nuepie tsevtsedh  jïh vielie) daamtaj buajhkoesvoetine vaaltasåvva, dovne dejstie mah joekehtsvoetem dååjroeh jïh dah mah eah dam dååjrh. Daamtaj sjaevehts joekehtsgïetedimmien bïjre jallh dam tjïelkeste jïjtsevoetigujmie dan dåehkien luvnie mij dam nåakelaakan dååjroe. Daate viehkehte dejtie struktuvride mah joekehts gïetedimmiem dåehkijste siebriedahkesne tjåadtjoehtieh jåerhkieh tjeakoes jïh ovvåajnoes årrodh. ¶
Man jïjnjem almetjh tööllieh dejstie leavlojste  lea ektiespïeleste tsavtseme dej krïevenassi gaskem mah bïejesuvvieh, maam tsevtsemefaamojde almetjh utnieh veeljemen bïjre raerijste, jïh mejtie sosiaale dåarjoem åådtje haestiemidie haalvedh (Karasek & Theorell, 1990). Maahta jollebe raessiem töölledh gosse aktem maereles dahkoesijjiem åådtje jïh sosijaale dåarjoem åådtje haalvemeprosessesne. Jis veanhtede barkoe bueriedimmiem vadta dellie aaj tööllemeraaste læssene. Seamma tïjjen tööllemeraaste nåakebe sjædta gosse gåhkoe, stoeredahke jïh ahkedh stuerebe leevles krïevenassh læssanieh, dan åvteste lissiebarkoe gaarkh nåhkehte jïh lïegkedimmienuepieh gaertjede. ¶
Båatsoealmetjh åarjelsaemien dajvesne leah akte onne unnebelåhkoe dovne nasjonaale, saemien jïh båatsoesaemien ektiedimmesne. Dïhte histovrijes væktoe jïh dïhte tjïelke unnebelåhkoeposisjovne leah nuepide gaertjiedamme jïjtsh jieledevuekieh tsevtsedh. Båatsoe Nöörjesne lea jarkelamme aktede fuelhkiebaseradamme jieledevuekeste jïh jieliemistie stuvreme saemien provhkeste jïh vuekijste, akten laakestuvreme produksjovnesïeltese öörnedamme privaaterïekteles prinsihpi mietie dan daajbaaletje nöörjen siebriedahken sisnjelen. Njoelkedassh jïh byjngetje darjomh leah dam monnehke mekanismem gaertjiedamme mij lea båatsosne: dïhte fleksijbele ektiespïele bovtse- eatneme-almetje. ¶
Daate tjaalege lea, våaroeminie årroji jïjtsh dååjrehtimmesne jïh daajrosne psykiske leevles jieledetsiehkiej bïjre, åehpiedahteme såemies dejstie jielede- jïh barkoetsiehkijste mah mieriekrïevenassh biejieh fïerhten båatsoealmetjen nuepide jïjtsh healsoem gorredidh. Lissine gellide fysiske maajsojde, goerehtimmie vuesehte båatsoealmetjh åarjelsaemien dajvesne leah tjarke sïerredamme, jïh åejvieladtjh eah leah buektiehtamme goerkesem vuesiehtidh jïh krööhkestidh dejtie dåeriesmoeride, daerpiesvoetide jïh haestiemidie båatsoealmetjh sijjen jieliedisnie jïh barkosne utnieh. Vaahra akten giehpiedamme psykiske healsose jïh meedijeste jïh dejstie sosijaale byjreskijstie. Daej gaavnoej gaavhtan maahta sån tjïelkelaakan aerviedidh raessiedaltese båatsoealmetji  luvnie åarjelsaemien dajvesne lea akte stoerre healsoevaahra dovne daan beajjetje geerve almetjidie jïh dan boelvese mij byjjeneminie. ¶
Healsoestandarde årroji luvnie Nöörjesne lea jolle, jïh heerreden healsoe-, byjrese- jïh jearsoesvoetebarkoe barkoejieliedisnie leah jarngesne orreme gellie luhkiejaepieh. Healsoedirektoraate (2010) tjïerteste man vihkeles lea dejtie dåehkide bæjjese fulkedh siebriedahkesne mah daamtaj jallh gellie vaahrafaktovrh dååjroeh. Daate maahta dorjesovvedh jis fåantoem healsoeleavlose båarhte vaalta jallh dam giehpede, jallh vierhtieh vadta jallh daaletje vierhtieh nænnoestahta. Stoerredigkien almetjehealsoebïevnese tjïerteste man daerpies lea laavenjostoem utnedh suerkiej dåaresth siebriedahkesne, jïh tjïerteste man vihkeles lea sïerredimmien jïh ålkoestimmien/sosijaale eksklusjovnen vööste gæmhpodh, joekoen dan psykiske healsoen gaavhtan. (HOD, 2015). Nasjonaale bïhkedassh leah dan åvteste hijvenlaakan stïeresne juktie fokusem bïejedh healsoeektiedamme jielede- jïh barkoetsiehkide båatsoealmetjidie åarjeldajvesne. Gosse tsåatskelesvoete læjhkan lea naa onne orreme, dïhte maahta dej struktuvri gaavhtan årrodh mah sosijaale joekehtsvoetem jïh joekehtsgïetedimmiem ov-våajnoes darjoeh jïh tjåadtjoehtieh. Bigkeminie jïh jeatjah darjoeminie, jïh aaj gosse njoelkedassh hammode jïh politihkeles nænnoestimmieh dorje, dellie konsekvensesalkehtimmieh fååtesieh guktie jieledekvaliteete jïh healsoe båatsoesaemide gïetedamme sjædta. Bïegkefaamoebigkemisnie vuarjesje vuesiehtimmien gaavhtan healsoeektiedamme konsekvensh teehpemen bïjre rekreasjovnedajvijste jïh gijjenjieptjeste lïhkemes dajvesne, men ij leah naan vuarjasjimmieh mah vuesiehtieh guktie båatsoealmetji healsoe lea tsavtseme. ¶
Leajhtadimmie bigkie dejtie veanhtadimmide almetje åtna ihke systeeme guarkoe sov daerpiesvoeth, mah dååjrehtimmieh almetjh åtna systeemen vuajnojde jïh daejtie daerpiesvoetide gorredidh, jïh mejtie lïhkesvoetem jïh tsevtsemefaamoem sjæjsjalimmieprosesside åtna (Grosse, 2012). Båatsoesaemieh eah doh staateles åejvieladtjh dåarjoehtæjjine vuejnieh. Doh almetjeligke jïh materijelle maaksoeh mejtie båatsoe åådtje krïevenassine sjïehtedimmiej bïjre eah leah krööhkestamme, guarkeme jallh vuarjasjamme goh vihkeles. Vuajnoeh jïh dahkoeh staateles åejvieladtjijste njoelkedassh biejieh disse mij lea sosijaale jååhkesjamme siebriedahkesne, naakede mij vååjnesasse båata  dennie laavsije ållermaehtiemistie meedijesne, jïh nåake vuajnoeh jïh hatsves dahkoeh almetjijstie båatsoen ålkolen. Laake mïrrestallemen bïjre jïh nihteme sïerredimmien vööste (Maana- jïh mïrrestallemedepartemeente, 2017) stillieh byögkeles åejvieladtjh daerpies daajroem vejtiestidh utnijedåehkiej haestemi, daerpiesvoeti jïh vuajnoej bïjre, jïh dåastodh. Akte guhkiebasse barkoe daejnie laakestilleme åeliedimmine båatsoealmetji bïjre åarjelsaemien dajvesne sæjhta viehkiehtidh guktie daajroe dej materijelle, praktihkeles jïh sosijaale mieriekrïevenassi bïjre mah healsoem båatsoesaemide tsevtsieh, akte bielie sjædta premissevåaroemistie reeremeektiedamme jïh politihkeles nænnoestimmine mah leah båatsoesaemiej bïjre. Illedahkh vuesiehtieh stoerre barkoeektiedamme fysiske maajsoeh jïh jolle haevie-/ovlæhkoefrekvensem mij sæjhta jiehtedh vielie veele daajroe daerpies vaahratsiehkiej jïh råajvarimmiej bïjre mah haevieh giehpiedieh ,jallh viehkiedïrregi bïjre mah leah båatsose sjïehtedamme. Aerpievuekien mietie dle raeffies barkoeboelhkh båatsoealmetjasse nuepiem vadteme lïegkedidh, men ahkedh jienebh krïevenassh sjïehtedimmiej bïjre vieliebarkoem vedtieh mah lïegkedimmieboelhkide hearaldehtieh. Byöroe öörnegh aktine stïeresne jïh maehteles båatsoesæjjasadtjine salkehtidh. Gaajhkh almetjh aktem raastem utnieh man stoerre maajsoeh sijjieh tööllieh, akte sijjie gusnie krïevenasse barkoefaamoen jïh haalvemen bïjre lea stuerebe barkoefaamoste jïh vierhtijste mah gååvnesieh. Siebriedahke aktem dïedtem åtna sjïehteladtedh guktie jielede- jïh barkoetsiehkieh, aaj båatsoesaemide åarjelsaemien dajvesne, leah akteraeresne aktine hijven healsojne. ¶
1. Aalkoe Öövre dan tïjjeste gosse manne eelkim åarjelsaemien gïelem lohkedh dah seerkemegietjieh mannem ïedtjeldahteme. Joekoen gieltegs guktie maahta gietjiem veerbese lissiehtidh jïh orre veerbem åadtjodh, man lea jeatja goerkese.Dannasinie manne sïjhteme daam tjaalegem kausatijve gietjiej bïjre tjaeledh.Dan mearan goh ovmese universiteetine saemien gïelem lohkeme jïh gosse leam jeatjebigujmie åahpanadteme mej aaj stoerre ïedtjh daan gïelese vueptiestamme vaenie maahtoe gïelen bïjre.Jïenesh mah soptsestieh man sjïere daate gïele jis jïh guktie dan jïjnje gåarede saemien gïelen gietjiejgujmie darjodh. Muvhtene soptsestieh ov-goh saemien joekoen sjïere gïele. Saatnan dïhte, saemien sjïere gïele, læjhkan barre akte gïele gellijste. Åarjelsaemien gïele veljie-morfologijegïele jïh dannasinie jïjnje sojjehtimmie jïh seerkeme daennie gïelesne. Læjhkan ij nuekies goerehtalleme dej bïjre jïh dannasinie jïjnjh åssjalommesh gïelen bïjre mah eah staaran. 1.1. Gielhtie. Manne sïjhtem daennie barkosne naakenh dejstie ovsaetnies åssjalommesidie mårhkodh. Mohtedimmien tjïrrh jeatjaj gïeligujmie sïjhtem daelie vuesiehtidh ahte saemien gïele barre akte vielie gïele öövre goh jeatjah gïelh. Jïh åarjelsaemien gïelen seerkeme seamma laakan goh jeatjaj gïeli seerkeme. Manne sïjhtem åarjelsaemien gïelem guarkedh goh akte gïele eatnamisnie. Gosse edtja aelkedh ovagkusatijvem jïh overgatijvem juakedh dellie vihkeles aelkedh gusnie aelhkemes joekehtsem gaavnedh. Dotkemen mietie kausatijve molsedimmie dellie joekoen vihkeles orreme. Akte daan dotkemen (Levin jïh Rappaport Hovav, 1995), ovagkusatijven bïjre. Dah guaktah desnie eensi laakan englaanten gïelesne kausatijve molsedimmiem gïehtjedægan. Daam tjaalegem leam ånnetji dej mietie sjïehtesjamme. Seamma laakan goh dah guaktah manne edtjem dan semantihke goerkesasse syntaktihke fenomeenh lissiehtidh mah joekehtsidie nænnoestieh ovagkusatijvide overgatijvi muhteste åarjelsaemien gïelesne. Akten aejkien maehteles ålma munnjien jeehti, gosse manne seerkemegietjiej bïjre soptsestim man gïerve dah. Dïhte dellie jeehti seerkemen bïjre "dïhte aaj systeeme". Saatnan systeeme, daerpies barre dam gaavnedh. Dïhte goerkese munnjien båateme. Daelie sïjhtem stuhtje dehtie systeemeste tjïelkestidh. 1.2. Dåeriesmoerem tseegkedh. Daennie tjaalegisnie edtjem ovagkusatijve klassem gïehtjedidh, edtjem diagnostihkh pryövedh mejtie maehtieh dejtie göökte intransitijve klasside joekehtidh aaj syntaxen mietie guktie gåarede semantihken mietie dam darjodh. Stööremes stuhtje daehtie tjaalegistie kausatijve molsedimmiem gïehtjede, guktie dïhte åarjelsaemien gïelesne. Dellie edtjem tjïelkestidh magkeres veerbh meatan desnie jïh magkeres semantihke jïh morfologije dej. Gosse dam darjoem dellie gïehtjedem mejtie kausatijve molsedimmie maahta dejtie veerbide morfologijine vïhtesjidh mah ovagkusatijve jïh overgatijve veerbh sinsitnien muhteste. Voestegh edtjem semantihken mietie gïehtjedidh mejtie aajmoejeatjadimmie sïejhmemes deahpadimmiem maam dah veerbh buerkiestieh. Dellie edtjem ovmessie semantihke dåehkieh darjodh jïh dejtie veerbide mov materiaalesne dej mietie sjïehtesjidh. Dan mænngan manne gïehtjedem mejtie sïejhme overgatijve jïh ovagkusatijve veerbh gïeli bijjelen seamma laakan dåemiedieh åarjelsaemien gïelesne. Manne sïjhtem gïehtjedidh mejtie Levin jïh Rappaport Hovav (1995):i dåehkieh seamma slaajh goh mov dåehkieh. Dellie edtjem semantihke vuajnoe morfologijine ektiedidh, mejtie semantihken jïh morfologijen vuajnoeh maehtieh dejtie kausatijve molsedimmieveerbide tjuvtjiedidh. Manne edtjem aaj morfologijen mietie gaajhkide mov veerbide juekedh ovmessie morfologije dåehkiej mietie. Mejtie naan ektievoete morfologijen jïh semantihken gaskoeh, jïh jis lea dellie man nænnoes dïhte. Jïh sïjhtem gïehtjedidh mejtie naan sjïere morfologije væhta mij sïejhmemes transitijve jïh naan sjïere intransitijve seammaleejnes. 1.3. Materiaale. Daan tjaalegasse gellie gaaltijh åtnasovveme.Voestegh leam luhkiegöökte saerniestæjjah goerehtalleme. Naakenh leam gaavnedamme gellien aejkien, jeatjebh barre akten aejkien. Såemies barre e-påasten tjïrrh gaskesadteme. Gaajhkh saerniestæjjaj saemien gïele ietniengïeline. Barre akte dejstie gie vuelelen 50 jaepien båeries. Manne aaj korpusem nuhtjeme maam Giellatekno, Tromsöen universiteetesne jïh Divvun Saemiedigkesne tjöönghkeme. Vielie aktem vuesiehtimmiem veedtjeme gærjeste maam ij korpusen sisnie. Dïhte gærja Staaloeh vienhtieh aske lea dålle. Korpusen sisnie teeksth Bijbelistie, Det Norske Bibelselskap åarjelsaemien gïelese jarkoestamme. Naakenh dejstie teekstijste daesnie, men eah gaajhkh [ http://tinyurl.com/664865n. Gosse dejtie daaroen gïelese jarkostem dellie jarkoestimmiem veedtjem öövre goh Svenska Folkbibelsällskapet dam jarkoestamme daaroen gïelese. Im manne maam jeatjadehtieh. Dïhte daesnie [ http://www.bibeln.se. 1.4. Vuekie. Voestes manne veerbhpaarrh tjöönghkem. Gosse nuekies paarrh åtnam dellie pryövem dejtie joekehtidh morfologijen mietie. Dellie leam aaj gïehtjedem maam Hasselbrink jïh Bergsland jïh Stenfjell tjaelieh. Dan mænngan åarjelsaemien gïelebuerkiestimmien jïh jeatjaj dotkijh barkoeh ektedem, uvtemes Levin jïh Rappaport Hovav, Haspelmath jïh Piñón orreme, dej luvhtie manne semantihke, syntaktihke vuajnoem jïh kausatijve molsedimmiem åådtjeme. Daan barkose korpusem provhkem, men ij leah joekoen stoerre juktie ij gååvnesh dan jïjnjh åarjelsaemien teeksth gan.Jïh im gænnah vïenhth maahtam gaajhkide dejtie baakojde mejtie gïelesne gååvnesieh korpusen sisnie gaavnedh. Dannasinie daerpies aaj saerniestæjjah goerehtalledh, dovne nænnoestidh maam korpusisnie, mejtie rïektes, jïh aaj baakoeh nænnoestidh mejtie Bergsland jïh Mattsson Magga (1993) (dïsse tjuvtjedem gosse daan tjaalegen mietie baakoegærja provhkem), jïh giellateknon vierhtiej luvnie gaavneme. Eah gaajhkh baakoeh desnie daelie åtnosne. Dannasinie daerpies gihtjedh mejtie almetjh dejtie baakojde demtieh. Korpusen teeksth ovmese vihtiesgraade. V.g. Bijbelen åarjelsaemien jarkoestimmieh gellie gïelebarkijh vyöhkesadteme jarkoestidh. Jarkoestimmieh gaskeviermieh eah eejnegen seamma vihties juktie ij daejrieh delie gie dïhte jarkoestæjja. Gïervebe dellie daejredh man hijven dïhte jarkoestimmie. Dannasinie im jïjnjem dejtie provhkh. Dagkeres tjaalegh sjïehteles kapihtelisnie 7 gusnie viesjebe daatam joekehtem. Kapihtelisnie 3 jienebe negatijve daatah nuhtjem jeatjine kapihtelijstie. Dellie jïjnjem saerniestæjjajgujmie rååresjem jïh dej åssjalommesidie goltelem. Dejnie jeatja kapihtelinie jeenemes positijve daatam provhkem. Juktie dej kapihteli ulmie gaavnedh mejtie baakojde daennie gïelesne.Jïjnjh daatah kapihtelinie 5 jïh 6 gihtjem saerniestæjjah edtjieh tjirkedh. 1.5. Vuesiehtimmieh. Daan lohkemen mietie leam vuesiehtimmide saemien gïelesne guelmiedamme öövre guktie dejtie gaavnem. Dellie voestes raajesne dejtie tjaalam jïh mejtie maam staeredem dellie naemhtie staeredem: [staeriedimmie].Mubpene raajesne grammatihke tjïelkestimmieh aaj daaroen gïelesne vadtam. Dellie baakoem baajem maadthhaamosne tjåadtjodh jïh grammatihke tjïelkestimmieh koloni minngelen bïejem. Gåalmede raajesne daaroen gïelese jarkostem. (1)Daate maadthbaakoe:gietjie vuesiehtimmie. grundord:suffix Exemplets översättning till svenska.[Vuesiehtimmien gaaltije] Gosse åeniedimmieh substantijvide tjaalam, im dellie aktengiertem jïh nominatijvem vïhtesjem. Jis ij leah vïhtesjamme gelliengierten dellie daajra aktengierten. Jis ij leah jeatja kaasuse tjaaleme dellie nominatijve. Dan mænngan tjaalam gusnie dïhte raajese gååvnese. Jis ij leah maam tjaaleme dellie mov vuesiehtimmie. Mov dïedte dellie doese, men vaenemes aktine mov saerniestæjjajgujmie rååresjem. Jis raajesen gaaltije gaskeviermesne dellie lïenghkem dïsse vadtam. 1.6. Ovagkusatijve. Ovagkusatijve lij voestes aejkien neebneme goh Perlmutter (1978) dan bïjre tjeeli. Dïhte dellie dam the Unaccusative Hypothesis gåhtjoeji. Dan mænngan Burzio (1986) dan aamhtesinie jåerhkeme Government and Binding -haamoehkisnie (Chomsky, 1981). Vihkielommes dotkeme daan tjaalegasse lea (Levin jïh Rappaport Hovav, 1995).Dan hypoteesen åajvahkommes ulmie lea intransitijve veerbh göökte nueliedåehkine juakedh.(2) vuesehte magkeres joekehtse transitijve jïh ditransitijve veerbi gaskem argumentenstruktuvresne. Mijjieh gåhtjobe fïerhten raajese (NP, NP/CP, ¶
PP) akte argumeente. Joekehtse dej gaskems dellie man gellie argumenth utnieh. Transitijven göökte jïh ditransitijven golme. (2)Transitijve: NP [VPV NP/CP] Ditransitijve: NP [VPV NP NP/PP] Daate joekedimmie transitijve veerbedåehkesne sïejhme. Men gååvnesieh aaj intransitijve veerbh mej barre akte argumeente. Tjïelke lea göökte struktuvrh mah sjiehtieh goh intransitijve. Daah göökte leah, mah Levin jïh Rappaport Hovav (1995) moenijægan. (3)Overgative veerbe: NP [VPV]. Ovagkusatijve veerbe:[VPV NP/CP] Aelhkebe joekehtsem vuejnedh gosse syntaktihke moerem nuhtjie guktie vuesiehtimmesne (4). Dïhte vuesehte guktie göökte raajesi D-sturktuvrhvååjnoeh. Vuesiehtimmesne göökte raajh baakoejgujmie.Voestes raajesne transitijve raajese jïh mubpene raajesne ovagkusatijve veerbe. Desnie aaj ovagkusatijve nommen tjïelkestimmie, dïhte mij agkusatijveobjeekte ij vielie agkusatijve kaasusem guedtieh. (4)S ¶
NP N Dah ¶
VP ¶
NP N laejpiem laejpieh V tsööpkin tsoepkenieh ¶
Moeren stuhtje maam VP dæjpa lea njieljieskaavhtegen sisnie. Dïhte stuhtje ovagkusatijve. Vuesiehtimmie (5) göökte raajesh vuesehte, voestes man lea overgatijve veerbe jïh mubpie man lea ovagkusatijve veerbe. (5)S ¶
NP N Manne ¶
VP V vaadtsam S ¶
VP ¶
NP N Laejpie ¶
V tsoepkene ¶
Ibie vielie daelie teermem D-struktuvrh nuhtjh, men dellie goh Levin jïh Rappaport sotnen tjaalegh ¶
bæjhkoehtin dellie dejtie teermide åtnasovvi. ¶
Ovagkusatijve veerbi objeekte leah S-struktuvresne bæjjanamme moeren voestemes sæjjan jïh dannasinie vååjnoeh goh subjeekte, men daesnie D-struktuvresne ennje VP:n sisnie. Daate stoerre joekehtse overgatijve veerbi muhteste, mej seamma subjeekte Djïh S-struktuvrine jïh ij naan objeekte gænnah. 1.7. Tjaalegen tseegkeme. Kapihtele 2 göökte stuhtjine juakeme. Voestes stuhtjesne dejtie dotkijidie jïh dej teorijide mejtie englaanten gïelen bïjre jïh jeatjaj gïeli bïjre, åehpiedahtam. Dejtie digkedem dej stuhtjine mejtie vihkeles sjïdteme dan mov barkose. Mubpien stuhtjesne dennie kapihtelisnie leam dam saemien gïelebuerkiestimmiem gïehtjedamme jïh dejtie stuhtjide destie tjöönghkeme mejtie lïhke mov ïebne leah. Kapihtelisnie 3 leah vuesiehtimmieh jeatja gïelijste v.g. Ongeren, Daaroen (svïenske) jïh Soevmen gïelh. Dïhte aalkoe kausatijve molsedæmman. Desnie aaj saemien lexikaale jïh syntaktihke kausatijvh joekehtem. Dellie syntaxese jarrebe kapihtelisnie 4. Desnie njieljie vielie diagnostihkh moenem, jienebe kausatijve molsedimmeste mah aaj ovagkusatijve jïh overgatijve veerbide joekehtieh. Dan mænngan aalkoe dej kausatijvi molsedimmiej semantihke åarjelsaemien gïelesne. Dïhte kapihtele 5. Dellie dåehkieh tseegkem mesnie gaavnebe dejtie kausatijve molsedimmien veerbide. Minngemes göökte kapihtelh morfologijem digkiedieh. Kapihtelisnie 6 aalka transitijve jïh intransitijve paarrebielieh joekehtidh. Dejtie dellie govhte dåehkiej mietie desnie sjïehtesjem. Kapihtelisnie 7 jienebh vuesiehtimmieh kausatijve molsedæmman, men mej leah jeatja morfologije jïh ij öövre sjïehth dejnie dåehkine 6:de kapihtelistie. ¶
2. Teorije Daennie kapihtelisnie manne dejtie dotkijidie moenem, mej barkoeh vihkeles daan tjaalegasse. Manne aaj dejtie barkojde buerkestem. Daate kapihtele aalka Levin jïh Rappaport Hovav:i barkojne nueliekapihtelisnie 2.1. Dïhte barkoe gaaje vihkeles daan mov tjaalegasse. Jåarhkam die Haspelmathen barkoem buerkiestidh nueliekapihtelisnie 2.2 jïh dan mænngan Piñónen tjaalegem nueliekapihtelisnie 2.3 digkedem. Dellie saemien buerkiestæmman. Voestes Knut Bergsland nueliekapihtelisnie 2.4. Desnie åehpiedahtam maam dïhte daej veerbi bïjre jeahta. Seamma laakan Hasselbrink (1981) nueliekapihtelisnie 2.5 digkedem. Minngemes dotkije giem daesnie digkedem lea Stenfjell (2008) nueliekapihtelisnie 2.6. Manne nueliekapihtelisnie 2.7 konklusjovnh daehtie kapihtelisnie vadtam jïh 2.8 daam kapihtelem tjåanghkan tjaala. 2.1. Levin jïh Rappaport Hovav, Unaccusativity 1995. Dah guaktah dotkijh lægan stoerre barkoem dorjeme gusnie ovagkusatijve veerbigujmie barkijægan. Dïhte joekoen vihkeles barkoe englaanten gïelen veerbide, men dah guaktah badth aaj naakeni jeatja gïelijste, v.g. hebreiske jïh russiske vuesiehtimmieh vedtiejægan. Dej aajkoe daan barkojne ovagkusatijve veerbh gïehtjedidh jïh dejtie overgatijve veerbigujmie mohtedidh. Dah guaktah tjaelijh aelkiejægan burkiestidh mij ovagkusatijve jïh overgatijve jïh gie vielie dotkijidie dejnie barkeme. Dah guaktah aaj mohtedægan syntaktihke jïh semantihke vuajnoeh ovagkusatijvese jïh moenijægan guktie dah edtjieh syntaktihke vuesiehtimmieh vedtedh dan semantihke konceptese mij ovagkusatijve. Aalkoen minngemes stuhtjesne sotnen teorijem buerkiestægan. Dej guaktaj teorije lea bigkeme lexikaale templaatijste mesnie leah konstanth jïh variaabelh. Dah konstanth leah:CAUSE,BECOME, ¶
DO-SOMETHINGjnv. jïh dah variaabelh leah x, y jïh z. Dah konstanth edtjieh ovmessie ¶
veerbedarjomh dijpedh jïh dah variaabelh edtjieh dejtie argumeentide dijpedh. Dellie dah guaktah Direct object restriction (DOR) buerkiestægan. Dïhte jeahta barre objeekth mah postveerbaale NP:n minngelen maam maahta resultaate årrodh. Naemhtie dah guaktah tjaelijh resultatijve konstruksjovnh buerkiestægan: "A resultative phrase is an XP that denotes the state achieved by the referent of the NP it is predicated of as a result of the action denoted by the verb in the resultative construction" (Levin jïh Rappaport Hovav, 1995, b. 34) Jåerhkiejægandellieovmessieveerbeslaajigujmie,transitijve,overgatijvejïh ovagkusatijve, jïh pryövijægan resultatijve aajmoeh darjodh dej veerbi aktine. Overgatijve veerbh maehtieh ov-rïektes reflexisijvigujmie jijhtedh, mij korefereente subjeektine, dannasinie dïhte daerpies aellies DOR tsööpkh. Men overgatijve maehtieh aaj objeekth vaeltedh barre gosse resultatijve XP:h leah meatan. Dellie jåerhkiejægan X’s way buerkiestidh. Dïhte sjïere overgatijve veerbi åtnoe. Jis pryövoe oblijkh jïh overgatijvh ektiedidh dellie ij gåaredh resultatijve konstruktsjovnh dejgujmie utnedh. Dah guaktah gujht stuhtje daej diagnostihkine galhkajægan buerkiestimmine maam jeatja dotkijh leah tjaaleme daej aamhtesi bïjre. Vihkielommes stuhtje Levin jïh Rappaport Hovav:i barkoste daan mov tjaalegasse lea stuhtje kausatijve molsedimmien bïjre. Dïhte akte diagnostihke, mij ovagkusatijve jïh overgatijve veerbh joekehtieh. Dah guaktah aelkiejægan golme raajesh vedtedh goh vuesiehtimmieh daan molsedæmman (b. 79). (6)a. Pat broke the window./ The window broke. b. Antonia opened the door./ The door opened. c. Tracy sank the ship./ The ship sank. Dah guaktah tjaeliejægan daah molsedimmieh aaj gååvnesieh jeatja gïeline, men ahte morfologije maahta joekehtadtedh, læjhkan relasjovne semantihken mietie seamma gïeleste måbpan. Semantihke rolli luvnie molsedimmien buerkiestimmie. Dej göökte raajesi relasjovne ahte transitijve raajesen objeekte jïh intransitijve raajesen subjeekte seamma rollem guadta. Jienebh leah aaj dotkijh mah leah jeahteme kausatijve molsedimmie ovagkusatijve diagnostihke, (Burzio, 1986) jïh (Rosen, 1981). Vielie dah guaktah jiehtiejægan dah veerbh mah leah öövre prototypiske ovagkusatijve, dah pruvhkieh aajmoejeatjadimmieh årrodh. Dagkerh goh englaanten gïelen break, dry jïh open. Veerbh mah leah prototypiske overgatijve, goh laugh, play jïh speak, eah pruvkh molsedidh gïeline goh v.g. englaanten, franska, italienske jïh russiske. Dej guaktaj englaanten gïelen vuesiehtimmieh leah daah (7), (8) jïh (9)(Levin jïh Rappaport Hovav, 1995, b. 80). (7)a. The children played. b. *The teacher made the children play. (cf. The teacher made the children play.) (8)a. The actor spoke. b. *The director spoke the actor. (cf. The director made the actor speak.) (9)a. The crowd laughed. b. *The comedian laughed the crowd. (cf. The comedian made the crowd laugh.) Dellie dah aelkiejægan soptsestidh adicityn bïjre. Akten veerben adicity buerkiestægan goh man gellie argumeenth veerben lea argumeentenstruktuvresne. Ij leah aerebi goh Chierchia (1989), vihkeles orreme ovagkusatijve jïh overgatijve joekehtidh jeatjine vuekien goh tjïelke semantihken. Ij leah dej ovmessie klassi adicity jeatjhlaakan joekehtamme. Chierchia (1989) jeatja joekehtsem muana ovagkusatijve jïh overgatijve veerbi gaskoeh. Dah overgatjivi veerbi barre akte argumeente men juktie ovagusatijve maehtieh molsedidh, dah badth guektienargumeenteles. Daate seamma mïele goh Levin jïh Rappaport Hovav jïjtjh utniejægan. Mubpien mïele aaj, ahte transitijve veerbh intransitijvijste seerkeme. Brousseau jïh Ritter (1991), Lakoff (1968, 1970) jïh Williams (1981) daam mïelem utnieh. Dej mietie ovagkusatijvh leah aaj aktenargumeenteles jïh gosse molsedieh jïh transitijve sjidtieh kausatijve molsedimmien mietie dellie aktem vielie argumeente åadtjoeh. Vielie dah jiehtiejægan golme sjïere klassh intransitijve veerbijste. Voestes lea veerbh mej sjisjnjeldh argumeente, laevie aktene kausatijve veerbine. Mubpie lea intransitijve veerbh göökte sjisjnjeldh argumeentigujmie jïh gåalmede lea overgatijve veerbh, mej barre akte bæjngolds argumeente. Vielie dej guaktaj dotkiji mïele joekehtadta jeatjabijstie juktie dej seamma lexikaale representasjovne dovne transitijve jïh intransitijve veerbide (dejtie mah molsedieh). Jïh dïhte jeatjhlaakan jeatjebi muhteste. Dah guakta jiehtiejægan dïhte dannasinie dah jeatjebh lea logiske jïh ussjedieh ahte intransitijve veerbe v.g. naemhtie ‘sjïekehtidh x tsoepkene’ (tsööpkedh) daan muhteste ‘x tsoepkene’ (tsoepkenidh). (10)a. break: [[ xDO-SOMETHING]CAUSE[ xBECOMEBROKEN]] b. laugh: [ xLAUGH] (11)a. [[ xDO-SOMETHING]CAUSE[ xBECOMESTATE]] b. [ xPREDICATE] (11a) representasjovne dovne intransitijve jïh transitjive veerbese break. Dellie dah guaktah jåerhkiejægan sijjen joekehtimmie. Vuesiehtimmesne (11b) veerbh mah sjisjnjielistie sjïekehtamme. Vaedtsieh veeljemetsagkesidie. Transitijve veerbh maehtieh jienebh objeekth veeljedh enn dah intransitijve veerbh maehtieh subjeekth veeljedh. Akte dej vuesiehtimmie (12). (12)a. He broke his promise/the contract/the world record. b. *His promise/the contract/the world record broke. Læjhkan dah guaktah jiehtiejægan, dah subjeekth mah intransitijve veerbh nöörieh utnedh leah barre stuhtje dejstie objeektijste mah transitijve veerbh nöörieh utnedh. Daate, dej guaktaj mietie nænnoste, ahte dej lexikaale representasjovne gaajhkide veerbide (dovne transitijve jïh intransitijve) mah molsedieh lea reaktoe. Veerbh mej bïjre gåarede vïenhtedh edtjieh molsedidh, eejnegen naakeni almetji mietie dam darjoeh. Dej englaanten gïelen vuesiehtimmie lea deteriorate. Dïhte veerbe jeenemes almetji mietie ij molsedh, men dah guaktah badth gaavneme naan gïlle vuesiehtimmie gusnie molsede. Vielie jiehtiejægan jalhts dah veerbh molsedimmesne leah aajmoejeatjadimmie læjhkan eah gaajhkh veerbh mah leah aajmoejeatjadimmieh molsedimmesne gaavneme. Klasse man leah sjisjnjielistie sjïekehtamme veerbh lea nænnoes intransitijve. Dah badth aaj ovagkusatijve. Dah guaktah vihkeles joekehtsem bæjhkoehtægan kausatijve molsedimmien jïh kausatijve paarri gaskoeh. Voestes leah veerbh goh break jïh dah jeatjah leah paarrh mah leah saaht man relasjovne veerbe jïh dan kausatijve paarrebielien gaskem. Ij leah dan joekehtse kausatijve stuhtjesne, vaallah dan agentijve stuhtjesne. Dej vuesiehtimmine sjïere veerbh, svïhtjemeveerbh, mah leah kausatijve paarrine. Dej goerkese medtie sjïekehtidh veerbe-intransitijve. Dah guaktah dellie akte aktese moenijægan mah veerbh gååvnesh kausatijve molsedimmesne lexikaale semantihken mietie. Ij klasse Gååvnesimmie jïh jijhteme (Existance and Appearance) molsedh. Dellie dah guaktah lïenghkemenjoelkedassh (linking rules) tseegkijægan. Njoelkedassh maehtieh jiehtedh mennie lexikaale struktuvresne ovmessie veerbh sjiehtieh. Im manne mov barkosne dagkeres njoelkedassh utnieh. Vielie dah digkiedægan lokatijve marngeme goh ovagkusatijve diagnostihke, men dïhte daan tjaalegen aamhtesen ålkoelisnie. Tjåanghkan daate diagnostihkh mah overgatijve jïh ovagkusatijve veerbh joekehtieh. Dah overgatijve veerbh maehtieh resultatijve konstuksjovnigujmie objeekth vaeltedh, dannasinie tjuerieh agentijve årrodh jïh kaasusem vedtedh 2.2. Haspelmath 1993, More on the typology of inchoative/causative alternations. Haspelmath kausatijve-inkoatijve veerbh 21 gïeline gïehtjedamme. Vuartasjamme 31 veerbide mah sïejhme veerbh mah maehtieh molsedidh. Golme dejstie leah seamma gïelefuelhkeste goh saemien gïelh. Soemen, Udmurten jïh Ungarske gïelh. Haspelmath aalka jiehtedh grammatihke relasjovnh aktanieh semantihke relasjovigujmie. Sïejhme ahte dïhte grammatihke seerkeme baakoe aaj semantihken mietie seerkeme. Jïjnjemes kausatijve molsedæjjah leah aajmoejeatjadimmieh. Vielie dïhte jeahta maehtieh aaj going on, goh roll jïh burn. Goh Haspelmath dejtie sov 31 veerbhpaarrh 21 gïelijste buerkeste dellie golme dåehkine dejtie joekedamme. Dah dåehkie leah kausatijve jïh antikausatijve molsedimmieh jïh molsedimmieh mah eah otnjegen mietie.Voestes dåehkesne transitijve paarrebielie intransitijveste seerkeme.Vuesiehtimmieh Georgiske, Franske jïh Arabiske gïelijste vadta. Antikausatijve dåehkesne dellie dah intransitijve paarrebielieh leah transitijvijste seerkeme. Vuesiehtimmieh Russiske, Lezgiske jïh Hindi-Urdun gïelijste vadta. Gåalmede dåehkesne desnie ij leah akte mubpeste seerkeme. Vielie desnie leah golme nueliedåehkie. Equipolleente, suppletijve jïh labilje molsedimmieh. Equipolleente molsedimmie buerkiestamme goh gåabpegh paarrebielieh leah seamma roehtseste seerkeme, men akte mubpeste. Suppletijve molsedimmiem buerkeste goh ovmese roehtsh leah nuhtjeme jïh labijle molsedimmie lea goh seamma veerbe dovne intransitijve jïh transitijve veerbine åtnasovveme. Haspelmath vielie jeahta semantihke tsagkesh dejtie veerbide mah maehtieh molsedidh kausatïjven mietie. veerbh mah pruvhkieh meatan årrodh leah: break, burn, melt, roll, jïh open. Veerbe tjuara aajmoejaetjadimmiem buerkiestidh jallh muvhtene aaj deahpadahke (going-on). Sïejhme veerbh mah eah meatan molsedimmesne leah: dance, cut, build, criticize, sleep. Daah leah agentijve veerbh. Haspelmath ovmese maallh tjïerteste man mietie ovmese inkoatijve/kausatijve molsedæjjah dåeriedieh. Dah ovmese maalh domineerh ovmese gïeline, jïh aaj dah ovmessie maalh gåaradieh gaavnedh aktene gïelesne. Tjaelije tabeellem vuesehte dej 21 gïeli bijjelen jïh dellie vååjnoe ij leah akte gïele gan, mij barre akten maallen mietie. Jïh jïjnjemesi gïeli hov dovne kausatijve molsedimmiem jïh antikausatijvem. Haspelmath aaj mubpien dotkijasse tjuvtjede (Nedjalkov, 1969), gie seammaleejnes gïehtjedimmiem dorjeme, men Nedjalkov 4 paarrh 60 gïeline gïehtjedamme. Ij goh dïhte gaavnh aktem gïelem gænnah gusnie veerbe man seamma goerkese goh föörhkedidh lea antikausatijve molsedimmesne. Dïhte vihkeles gaavneme lea båatiji kapihtelisnie. Lïerebe Haspelmathen barkoste naakenh veerbh mah leah öövre sïejhme gïeleste gïelese kausatijve molsedimmesne gaavnedh. Dellie byöroe medtie seamma veerbh aaj åarjelsaemien gïelesne årrodh. 2.3. Christopher Piñón 2001. Piñón aaj kausatijve molsedimmiem gïehtjede, men dïhte kausatijve-inkoatijve/inkoatijve molsedimmie dam gohtje. Kausatijve molsedimmiem gujht tjïerteste goh veerbhpaarrh mej daan relasjovne sinsætnan. Inkoatijve veerbe aajmoejeatjadimmiem buerkeste jïh kausatijve-inkoatijve veerbe buerkeste guktie daam aajmoejeatjadimmiem buektiehtamme. Dïhte vuesiehtimmieh vadta jïh akte daejstie daate. (13)a. Maria opened the door. b. The door opened. Christopher Piñón jåarhka daam digkiedidh jïh vuesehte dïsse mij Haspelmath jïh Levin jïh Rappaport Hovav joe jeahteme. Gosse Levin jïh Rappaport Hovav lægan jïjnjemosth englaanten gïelese vuartasjamme dellie Piñón vuajnoem gemtede. Dïhte aaj gïehtjede guktie daate buerkiestimmie edtja sjïehtedh aaj jeatjide gïelide goh v.g. Polske, Ungarske jïh Khalka Mongoliske gïelh jïh jeatjah aaj. Dïhte seamma veerbh åtna goh Haspelmath (1993) jïh jåarhka dam barkoem aaj. Dïhte göökte dåeriesmoerh muana, goh Levin jïh Rappaport Hovav aaj digkiedamme. Voestes lea mannasinie eah gaajhkh inkoatijve veerbh kausatijve-inkoatijve paarrebieliem utnieh. Jïh dïhte mubpie lea mannasinie eah gaajhkh kausatijve-inkoatijve veerbh inkoatijve paarrebieliem utnieh. Dan golme vuesiehtimmieh dan voestes dåeriesmoerese: (14)a. The roses bloomed. b. *Rebecca bloomed the roses. (15)a. The iron gate rusted away. b. *Maria rusted away the gate. ¶
(16)a. The fire burned out. b. *The campers burned out the fire. Piñón jeahta gåarede gujht perifrastiske laakan dah ovgrammatihke raajesh jiehtedh, dannasinie ij leah konceptueelle tsagkese dïsse.Akte vuesiehtimmie daase (Rebecca caused/made the flowers bloom). Dïhte mubpie dåeriesmoere lea veerbi goerkesh mej ij leah naan inkoatijve paarrebielie. Naakenh vuesiehtimmieh: (17)a. Rebecca broke her promise. b. *Her promise broke. (18)a. Maria cracked the secret code. b. *The secret code cracked. (19)a. The baby dirtied his diapers. b. *His diapers dirtied. Daah raajesh leah Piñónen mietie nænnoestimmieh ahte ij gåaredh jiehtedh inkoatijve veerbh leah kausatijve-inkoatijve veerbijste seerkeme jallh båastahlïgke. Dan mietie åabpatjahkh leah gåalmadistie aateste seerkeme, sinsitnide ovjearohks. Dïhte dellie vuesehte dïsse maam Haspelmath jeahteme. Dïhte dellie daan mænngan tjaala naakenh dejstie vuesiehtimmijste mah Haspelmath åtneme jeatjijste gïelijste jïh guktie gåarede dejtie guarkedh goh equipolleente tseegkeme (figuvresne 1). ¶
Figuvre 1. Piñónen vuajnoe Dellie mænngan Piñón mohtede ovmese haamoeh sinsitnien vuestie. Voestegh dïhte haamoe goh dïhte gohtje dejpeladtje haamoe.Inkoatijve veerbe maadtoe jïh destie seerkie kausatijve-inkoatijve veerbe. Guarka dam naemhtie: Dellie jeahta göökte stoerre dåeriesmoerh daan haamojne. Voestegh gosse vuartesje gellie gïelide dellie tsagkesh tseagkenieh daase. Dah guaktah fenomeenh mah Haspelmath gohtje equipolleente jïh antikausatijve leah sjïere båastahlïgki daase. Dïhte mubpie dåeriesmoere daan haamojne ahte ij gåaredh dellie kausatijve-inkoatijve veerbh seerkedh gosse ij naan inkoatijve veerbe gååvnesh v.g. (17), (18) jïh (19). Ij gænnah dïhte haamoe tjïelkesth mannasinie ij gåaredh dah kausatijve-inkoatijve veerbh vuesiehtimmine (14), (15) jïh (16) seerkedh Mubpie haamoem maam Piñón digkede lea Parsonsen haamoe adjektijvigujmie. Dan ulmie lea gåabpatjahkide veerbide seerkedh seamma adjektijveste. Piñón jeahta Parsons (1990):n haamohke jïjnje seamma goh sov haamohke. Dovne inkoatijve jïh kausatijveinkoatijve veerbh leah seamma aateste seerkeme, men dïhte joekehtse Parsons jeahta gaajhkh aath mestie veerbide seerkedh leah adjektijvh. Gïerve v.g. gïelesne goh Polske, man lea klitihkone się lissiehtamme dejtie inkoatijve veerbide, jïh leah gusnie ij naan adjektijve seamma morfologije plïerine goh dïhte veerbe gååvnesh. Dan åssjalommes hijven, juktie ij dellie daerpies veerbh seerkedh veerbijste mah eah gååvnesh. Dan lea ennje dåeriesmoerh juktie ij gåaredh jiehtedh mannasinie naakenh veerbh leah barre transitijve jïh jeatjah barre intransitijve. Tjåanghkan maahta jiehtedh daate tjïelkestimmie gaajhkide veerbide mah gååvnesieh, men ij leah tjïelkestimmie mannasinie dah gååvnesieh. 2.4. Bergsland 1994. Dellie gïehtjedidh maam Knut Bergsland jeahteme dellie daej veerbi bïjre. Dïhte joekede dejtie ovmessie dåehkide. Voestes -nidh-veerbh (Bergsland, 1994, b. 99). Daah veerbh leah adjektijvijste seerkeme (vielie tjaala muvhten aejkien jeatja baakojste seerkeme). ¶
Daah baakoeh daestie seerkeme: buerie, ohtje, baahke, jïjnje jïh bijjie. Seamma veerbh englaanten gïelesne sïejhme molsedimmesne (Levin jïh Rappaport Hovav, 1995, 282-3), improve, lessen, heat, heighten jïh increase. Akte Haspelmathen 31 veerbijste improve. Goh daejtie vuartesje dellie tjïelke ahte maamakt jienebe, buerebe, uhtjebe jnv. sjædta bæjngolen agenten gaavhtan jallh barre jïjtje deahpede. Bååstede Bergslanden grammatihkegærjese.Dïhte aaj mubpie dåehkiem buerkeste (b.97-98) mej veerbh leah dagkerh mah Haspelmath gohtje antikausatijve molsedimmie. Dah veerbh tabeellesne 2. ¶
Bergslande daesnie veerbh muana, mah leah seerkeme veerbijste jïh seerkemegietjie -n-, læjhkan ij leah Bergslande öövre tjïelke. Daejtie veerbide vadta bijjietjaalegen "Grunnverbets objekt blir avledningens subjekt", læjhkan tjaala "svarende til" jïh ij "av" transitijvi paarrebielien åvtelen. Manne satnem guarkeme goh tabeelle 2 vuesehte. Åelkiesbielesne leah maadthbaakoeh jïh gårroehbielesne seerkeme baakoeh. Gaajhki seerkeme baakoej gietjie -n- jïh golmelïhtseveerbh. Men dah maadthbaakoeh ovmessie morfologije plïereh utnieh. jeenemes dejstie leah gööktelïhtseveerbh men göökte leah joe golmelïhtseveerbh (gaerviehtidh jïh tjeekehtidh). Seamma sijjesne dïhte aaj -sidh gietjiej bijre tjaaleme. Dejtie manne tabeellese tabell11 bïejeme. ¶
2.5. Hasselbrink 1987. (Hasselbrink, 1981) tjïelkeste veerbh mej -nidh goh naakenh transitijve jïh naakenh passijve veerbh.Mej buerkiestimmie slaajine jallh aajmojne sjïdtedh jallh otnjegasse vuelkedh. Vadta gujht jïjnjh vuesiehtimmieh aaj. Manne dejtie baajeme tjåadtjodh Hasselbrinken jïjtse tjaelemevuekesne tabellesne 4. Daah veerbh mah Hasselbrink moeneme jïh manne åelkiesbealan beajeme gaajhkh leah -n-gietjie-veerbh. Dej maadthbaakoeh leah gårroehbielesne. Dah veerbh åelkiesbielesne seamma morfologije plïerem utnieh, men dah baakoeh garrahbielesne leah dovne adjektijvh (buörie, gükkie jïh lissie) jïh veerbh (bürr’edh, boårkudh, läärk’edh, löödd’edh jïh tjääg’edh). Hasselbrink leah dejtie paarride ektiedamme barre akten dåahkan. Goh ¶
manne joe 2.4 tjaaleme Bergsland dejtie paarride juakeme göökte dåehkide. Akte man sisnie leah veerbh mah leah seerkedamme adjektijvijste jïh mubpie man sisnie leah veerbh veerbijste seerkeme. Goh manne Hasselbrinkem guarkam dellie dah veerbh, mej leah -n- goh gietjie, seerkeme dehtie baakojste mah leah gööktelïhtseveerbe vuj adjektijve. 2.6. EvaldStenfjell2008. Stenfjell c-tjaalegem åarjelsaemien kausatijven bïjre tjaaleme. Dïhte goerehtalla magkerh joekehtsh leah lexikaliske jïh syntaktihke kausatijvi gaskem.Stenfjell jeahta åvtelen leah buerkiestamme kausatijvh goh barre akte fenomeene. Men göökte slaajh leah dejstie dan mïelen mietie. Stenfjell vuesehte guktie daagkeres raajese maahta göökte goerkesh utnedh. (20)Manne tjoeverim dom maanam lohkehtidh. Voestes goerkese ahte manne maam darjoem destie manne buektehtem maanam lohkedh. Dïhte mubpie ahte manne laajhtam jïh gæljoem dan maanese. ¶
Stenfjell hov stuerebe dåehkiem dorje, man sisnie jienebh veerbh jïh jienebh gietjieh tjaakanieh. Evalde jeahta tsööpkedh lea haamoe gusnie ij naan affixe vååjnoe. Vuartesjh stuhtjese 6.2.3 bielesne 59, gusnie eensi laakan daam buerkestem. Stenfjell jeahta syntaktihke kausatijvh iktesth leah veerbijste seerkeme. Jïh jeatjene lehkesne dïhte jeahta dejtie veerbide mejtie satne vuesehte sov tjaalegisnie leah overgatijve jïh daejtie gööktide vuesiehtimmide vadta: (21)a. Maana låhka. b. Manne leam dom maanam lohkehtamme. c. Aanna föörhkede. d. Manne Aannam föörhkestahtam. Vielie dïhte jeahta barre transitijve veerbh objeekten namhtah, dejtie mejtie Levin jïh Rappaport Hovav (1995) gohtjedægan "underspecified transitive veerbs" (transitijve veerbh mah maehtieh objeekten namhtah tjåadtjodh jïh dannasinie overgatijve veerbine vååjnoeh), jïh overgatijve veerbh gåaradieh seerkedh syntaktihke kausatijvine. 2.7. Konklusjovnh. Gosse daelie libie vuartasjamme naakeni dejtie dotkiji barkojde jeatjaj gïeli bïjre jïh dellie lissiehtamme maam dotkijh leah tjaaleme saemien gïelen bïjre dellie tjïelke sjædta ij leah saemien gïelesne eensi goerkese dejtie veerbide. Daerpies semantihken, morfologijen jïh syntaktihke vuajnoeh ektiedidh jïh dej vuajnoej tjïrrh saemien kausatijve molsedimmiem gïehtjedidh. Voestes dotkije gujht kausatijve veerbh joekedamme gööktine dåehkine lea Stenfjell (2008). 2.8. Tjåanghkan tjaaleme. Daennie stuhtjesne manne buerkiestamme maam tjaelijh mah åvtelen leah åarjelsaemien gïelem gïehtjedamme leah jeahteme daej baakoej bïjre mah leah vihkeles kausatijve molsedæmman. Manne buerkiestamme guktie Hasselbrink (1981) jïh Bergsland (1994) leah joekedamme paarrh mej sisnie leah göökte veerbh jallh akte veerbe jïh akte adjektijve ektiedamme jallh sïerredamme. Eakan dah guaktah lægan öövre seamma dåehkieh veeljeme jïh baakoeh rïjteme dejtie. Dan mænngan Stenfjell gie jeatjhlaakan tjaaleme daan bïjre. Ij leah öövre gïelebuerkiestimmie men dotkemetjaalege dïhte maam satne tjaaleme. Libie lïereme englaanten gïelesne jïh jeatjah gïeline aaj jïjnje barkoe joe dorjeme kausatijve molsedimmien bïjre, men åarjelsaemien gïelesne daerpies aalkovistie aelkedh. ¶
3. Kausatijve molsedimmie Manne joe buerkiestamme maam Levin jïh Rappaport Hovav (1995) jiehtieh kausatijve molsedimmien bïjre jïh ij leah vielie daerpies jåerhkedh dej digkiedimmie, vaalla aelkedh vuajnoem stuvredh direkte dan åarjelsaemien gïelese jïh gïehtjedidh guktie daate molsedimmie åarjelsaemien gïelesne jåhta. Daan kapihtelen voestes nueliekapihtelisnie 3.1 aalkam dejtie englaanten gïelen veerbide vuartasjidh mah leah kausatijven molsedimmien jarngesne. Jåerhkebe dellie jeatja gïeligujmie våajnoem stueriedidh. Dan mænngan, nueliekapihtelisnie 3.2 gaertjedem jïh barre åarjelsaemien gïelen molsedæmman vuartesjem. 3.3 daan kapihtelen konklusjovnh vadta jïh 3.4 kapihtelem tjåanghkan tjaala. 3.1. Jeatjah gïelh. Voestegh aelkedh englaanten gïelese vuartasjidh. Kapihtelisnie 2 Levin jïh Rappaport Hovav (1995) golme veerbh moeneme (6), mah molsedimmien sisnie. Dejtie vuesiehtimmide daase guelmiedamme. (22)a. Pat broke the window./ The window broke. b. Antonia opened the door./ The door opened. c. Tracy sank the ship./ The ship sank. Daah golme veerbhpaarrh dej åejvievuesiehtimmie. Jienebh dotkijh aaj seamma veerbh nuhtjeme. Pinon akte dejstie jïh dïhte vielie vuesiehtimmieh jeatjah gïelijste goh vadta. Gïelh goh Polske jïh Ongeren. Manne dan polske vuesiehtimmide (23), (24), jïh (25) bïejeme. Daah vuesiehtimmieh (Piñón, 2001):en luvhtie veedtjeme jïh dejtie leam tjaaleme seamma laakan goh dah leah sov tjaalegisnie tjaalasovveme (23)a. Rebecca Rebecca ¶
złamała broke ołòwek. pencil (złamać ‘breakcaus’) ¶
‘Rebecca broke the pencil’ b. Ołòwek pencil złamał broke się. refl (złamać się ‘breakcaus-incho’) ¶
‘The pencil broke.’ (24)a. Maria Maria ¶
otworzyła opened drzwi. door (otworzyć ‘opencaus’) ¶
‘Maria opened the door.’ b. Drzwi door otworzyły opened się. refl (otworzyć się ‘opencaus-incho’) ¶
‘The door opened.’ (25)a. Thomas Thopas ¶
wysuszył dried ubranie clothes (wysuszyć ‘drycaus’) ¶
‘Thomas dried the clothes.’ ¶
b. Ubranie clothes wysuszyło dried się refl (wysuszyć się ‘drycaus-incho’) ¶
‘The clothes dried.’ Goh vååjnoe polske gïelesne dah veerbh lissiemorfologijem åådtjeme kausatijve-inkoatijve veerbine. Dïhte morfeeme się. Dïhte maam Haspelmath antikausatijve molsedimmiem gohtje. Ongeren gïele jeatjaleejnes, daan vualan dejtie vuesiehtimmide (26), (27), jïh (28) beajeme. (26)a. Rebecca Rebecca ¶
felèbresztette woke.up a the gyereket. child (felèbreszt ‘wake upcaus’) ¶
b. A the gyerek child felèbredt woke.up (felèbred ‘wake upcaus-incho’) ¶
(27)a. Maria Maria ¶
kinyitotta opened az the ajtót. door (kinyit ‘opencaus-incho’) ¶
b. Az the ajtó door kinyílt. opened (kinyílik ‘openincho’) ¶
(28)a. Thomas Thomas ¶
megszárította dried a the ruhát. clothes (megszárít ‘drycaus-incho’) ¶
b. A the ruha clothes megszáradt. dried (megszárad ‘dryincho’) ¶
Piñón jeahta daennie gïelesne equipolleente molsedimmie sïejhmemes, öövre goh daah golme vuesiehtimmieh. Gusnie dovne inkoatijve jïh kausatijve-inkoatijve veerbh leah seamma maadtoste seerkeme, vaallah eah akte mubpeste seerkeme.Haspelmath aaj Soemen gïelem gïehtjedamme jïh jeahta seamma molsedimmie dusnie. Dannasinie manne leam vuesiehtimmieh (29), (30), (31) aaj dorjeme, mah soemen gïelesne. (29)a. Marja Marja ¶
avaa öppnatr:3s oven. dörr:ack ‘Marja öppnar dörren.’ b. Ovi Dörr ¶
avautuu. öppnaitr:3s ‘Dörren går upp.’ (30)a. Lars Lars ¶
taivuttaa böjatr:3s suksen. skida:ack ‘Lars böjer skidan.’ b. Suksi Skida ¶
taipuu böjaitr:3s ‘Skidan böjer sig.’ ¶
(31)a. Lars Lars ¶
upotta sjunka:3str veneen. båt:ack ‘Lars sänker båten.’ b. Vene Båt ¶
uppoaa. sjunkatr:3s ‘Båten sjunker.’ Dellie libie vuajneme daah veerbh gellie gïeline gååvnesieh jïh daelie sjïehteles gïelese vuartasjidh mij öövre lïhke dan åarjelsaemien. Noerhtesaemien gïele dellie. (32)a. Márjá Márja ¶
rahpá öppna:3sgtr uvssa. dörr:gen-ack / / Uksa dörr rahpasa. öppnaitr. ‘Marja öppnar dörren / dörren går upp. b. Lásse Lars ¶
cuvke gå sönder:3sgtr láse. fönster:gen-ack / / Láse Fönster ¶
cuovkana. gå sönderitr ‘Lars slår sönder fönstret. / Fönstret går sönder. c. Lásse Lars ¶
vuodjuda sjunka:3sgtr vancca. båt:gen-ack / / Vanca Båt ¶
vuodju. sjunka:3sgitr ‘Lars sänker båten. / Båten sjunker. Noerhtesaemien infinitijvehaamoeh leah:rahpat/rahpasit cuvket/cuovkanit, vuodjudit/vuodjut. Mikael Svonni kompenijummem dorjeme noerhtesaemien bïjre (Svonni, 2009). Desnie dovne jeatja ergatijve veerbh buerkeste. Dah seamma goh mov ovagkusatijve veerbh. luoddanit ’gå sönder’, cuovkanit ’gå sönder’, gopmánit ‘välta’, suddat ‘smälta’, vuodjut ‘sjunka’, jávkat ‘försvinna’, boahtit ‘komma’, lihkkasit ‘flytta på sig’. Vielie dïhte jeahta daej veerbi bïjre ahte dah aajmoejeatjadimmieh jallh jeatja jeatjadimmieh buerkiestieh jïh dej leah agenti namhtah. Subjeekten dannasinie tematiske rolle teema åådtje. Dellie daaroen gïele. Manne leam aaj daesnie medtie seamma deahpadimmieh nuhtjeme, men dejtie Beth Levinen jïh Malka Rappaport Hovaven haamoehkasse sjïehtedem. Eejnegen seamma deahpadimmie, men raajesisnie (33a) barre akte argumente. Dïhte argumente sjisjnjeldh. Vuesiehtimmesne (33b) aktem bæjngoldh argumentem lissiehtamme jïh vuesiehtimmesne (33c) dellie akte mubpie bæjngoldh argumeente. (33)a. Båten sjönk. [ VïnhtseSJÆDTAAAJMOEvååjeme] b. Lars sänkte båten. [ LaaraSJÏEK[ VïnhtseSJÆDTAAAJMOEvååjeme]] c. Mary fick Lars att sänka båten. [[MaryMAAM-DORJE]SJÏEK[ LaaraSJÏEK[ VïnhtseSJÆDTA ¶
AAJMOEvååjeme]]] Daate buerkiestimmie vuesehte guktie göökte kausatijvi tjïrrh gåarede deahpadimmieh lissiehtidh. (33a) barre akte deahpadimmieåtna. Dïhte vïnhtse vååje. (33b) akte vielie åtna. Dïhte vïnhtse vååje jïh gie aaj (daesnie Laara) vïenhtem våajoemasse buektehte. jeenemes gåalmede raajese (33c) åtna, dan leah golme. Vïnhtsen våajome, Laara buektehte vïnhtsem våajoemasse jïh Mary aaj Laaram buektiehtamme. Stenfjellen mietie (33b) lexikaale kausatijve jïh (33c) leah dovne lexikaale jïh syntaktihke kausatijve. Mary dellie dïhte syntaktihke sjïekehtæjja. Men vuesiehtimmiem pryövebe maam Haspelmath jeahta ij provhkh meatan kausatijve molsedimmesne årrodh (Haspelmath, 1993, b. 93). Dïhte veerbe lea lohkedh, daelie daaroen gïelesne. (34)a. *Boken läste [GærjaSJÆDTAAAJMOElohkeme] b. Barnet läste boken [MaanaMAAM-DORJElohkedhGærja c. Mamman fick barnet att läsa boken. [[TjidtjieMAAM-DORJE]SJÏEK[ MaanaMAAM-DORJElohkedhGærja] Vihkeles joekehtse (35b) vuesehte daan muhteste, juktie dellie dïhte transitijve veerbe gåarede intransitijve laakan guarkedh (vuartesjh 2.6:se). Mohtedh vuesiehtimmine (35a) gusnie ij dïhte agentijve stuhtje (Laara jïh MAAM-DORJE) maehtieh oktegh tjåadtjodh. Mijjieh tjoerebe daejredh maam dam våajomem buektiehtamme.Dan vuestie (33a) Båten sjönk hijven gåarede, juktie dusnie dïhte teemabielie raajesistie oktegh tjåådtje. Bïevnese nuekie, læjhkan ibie daejrieh mannasinie vïnhtse vååje. (35)a. *Lars sänkte b. Barnet läste (33), (34) jïh (35) vuesehte joekehtsh daej göökte veerbi gaskems daaroen gïelesne: läsa jïh sänka. Joekehtse lea dej nuepie molsedidh. Veerbe sjunka hov dam maahta, men ij veerbe läsa. Mubpie joekehtse mejtie maehtieh objekten namhtah tjåadtjodh, barre läsa mij dam maahta. Daesnie läsa maahta dovne overgatijve veerbe jïh transitijve veerbe årrodh. sänka/sjunka maehtieh molsedidh jïh dovne transitijve jïh ovagkusatijve veerbine årrodh. Men dah gåabpatjahkh daaroen gïelesne seamma juktie maehtieh syntaktihke kausatijvem åadtjodh ((34c) jïh (33c)). Daate daaroen gïelen bïjre. Båetijen stuhtjesne aelkebe gïehtjedidh guktie saemien gïele jis. Mejtie dah veerbh seamma laakan goh daaroen dååsverieh. 3.2. Åarjelsaemien gïelen vuestie. Daelie libie lïereme guktie bist daaroen gïele dejtie sijjien ov-agkusatijve, overgatijve jïh transitijve veerbh gïetedieh. Daelie sïjhtem ¶
Dïhte mij deahpede daej væhtaj gaskoeh ‘[’ jïh ‘]’ akte deahpadimmie. ¶
(34a) gåarede guarkedh goh gærja dïhte mij lohki, men mijjen daajroe eatnemen bïjre jeahta eah gærjah ¶
maehtieh lohkedh, barre almetjh mah maehtieh. Dannasinie ovlogiske læjhkan sjædta. ¶
våajnoem dan åarjelsaemien gïelen vuestie stuvredh. Mejtie seamma joekehtse veerbi gaskems saemien gïelesne. Gosse dejtie veerbide vuartesje mej seamma goerkese goh daah daaroen vuesiehtimmiej vååjnoe dovne seamma laakan jïh joekehts laakan. (36)a. *Laara våajohte. b. Maana låhka. c. Laara vïnhtsem våajohte. d. Maana gærjam låhka. e. Vïnhtse vååje. f. *Gærja låhka/lohkene. g. *Manne maanam gærjam lohkehte. h. *Mary Laaram vïnhtsem våajoehtahta. (36a-f) vuesehte seamma laakan åarjelsaemien gïelesne goh daaroen gïelesne. Seamma veerbh mah leah ovagkusatijve daaroen gïelesne aaj daesnie, jïh seamma overgatijve. Men voestegh dah voestes govhte raajesh. Joekehtse leah guktie veerbh maehtieh molsedidh jïh mejtie maehtieh objekten namhtah tjåadtjodh. Vuesiehtimmesne (36a) manne pryöveme transitijve veerbem maam molsede öövre goh intransitijve veerbe nuhtjedh, dam baajedh objekten namhtah tjåadtjodh. Ij gåaredh. Dellie barre ovgrammatihke sjædta. Jeatja veerbe lohkedh, man ij leah seamma molsedimmie transitijve jïh intransitijve åtnoej gaskems, maahta intransitijve veerbine årrodh. Maana guhte låhka, dïhte dan raajesen agente. Vuesiehtimmesne (36f) manne pryöveme baajedh lohkedh intransitijve åtnoem utnedh jïh aajne argumeente sjisjnjeldh. Dan goerkese gærja lohkeme sjædta men ij naan agente meatan. Gærja dellie teema, men ij dïhte gåaredh gan, ovgrammatihke sjædta. Seamma gujht goh leam ovagkusatijve morfeemem lissiehtamme dïsse. Læjhkan ij gåaredh. Men (36e), gusnie vïnhtse vååje, barre teema jïh ij naan agente, men dïhte hijven. Dovne lohkedh jïh våajodh maehtieh transitijve åtnoem åadtjodh, goh manne vuesiehtimmine (36c) jïh (36d) vuesiehtamme. Dellie göökte argumeenth, akte bæjngolen jïh akte sisnjelen. Vielie manne pryöveme seamma laakan goh daaroen gïelesne sjïekem lissiehtidh jïh akte vielie argumeentem bæjngoelasse lissiehtidh. (36g-h) dah vuesiehtimmieh. Ij gujht dah syntaktihke kausatijve seamma laakan goh daaroen. (Stenfjell, 2008, b. 16) tjaala ij gåaredh syntaktihke kausatijve raajesh darjodh gusnie göökte objeekth, akte agente jïh akte teema. Daate akte vielie vuesiehtimmie daase. (37)a. Vïnhtse våajoji b. Laara vïnhtsem våajohte c. *Mary Laaram/Laarese/Laareste vïnhtsem våajoehtehtedh. Men eah syntaktihke kausatijve gietjie leah daan tjaalegen gaertjiedimmien sisnie eensiligkien gïehtjedidh. Jis sïjhth vielie dan bïjre lohkedh dellie vuartesjh daase (Stenfjell, 2008), jienebh dotkeme noerhtesaemien syntaktihke kausatijven bïjre daesnie (Vinka, 2002) jïh (Julien, 1996). Perifrastihke vuekiem gåarede nuhtjedh juktie buektiehtidh seamma raajesem jiehtedh saemien gïelesne goh daaroen. Daelie jåerhkebe gïehtjedidh jienebh veerbide jïh vuejnebe mejtie dej seamma joekehtsh goh daah veerbh, mejtie daelie gïehtjedamme, leah seammaleejnes goh jeatjah veerbh. (Haspelmath, 1993, b. 32) jienebh veerbh muana mah pruvhkieh meatan årrodh kausatijve molsedimmesne. Göökte leah open jïh break. Åarjelsaemien gïelesne break leah dovne murhkedh/mårhkanidh jïh tsööpkedh/tsoepkenidh, dannasinie gåabpatjahkh leah daennie vuesiehtimmesne. (38)a. Pïere klaasem murhki./Klaase mårhkani. b. Pïere klaahakam tsööpki./Klaahka tsoepkeni. c. Maarja oksem geehpehi./ Okse gaahpani. Daah govhte veerbh hov seamma laakan goh våajoehtidh jïh våajodh, akte intransitijve jïh mubpie transitijve, mårhkanidh, tsoepkenidh jïh gaahpanidh leah seamma laakan goh våajodh goh ij dej naan agentijve goerkese. Gosse klaase mårhkene dellie ij leah daate nuekies bïevnese mijjese jis edtjebe daejredh mannasinie mårhkene jallh gie dïhte dam murhkie. Dïhte barre deahpede sov jïjtje faamoste. Seamma lea klaahkine mij tsoepkene (38b), dïhte gujht aaj jïjtje dam dorjeme jïh okse aaj jïjtje faamoste gaahpanamme (38c). Men gosse aaj åadtjoejibie dejtie raajesidie mej leah transitijve paarrebielie, dellie maa lïerebe gie sån dïhte mårhka/tsööpkie/geehpehte. Joekehtse daej paarrebieliej gaskoeh lea mejtie dej agente/bæjngolen argumente. Dïhte sjisjnjeldh argumeente eejnegen desnie gaajhkine veerbine. Dellie overgatijvide jarredh. Haspelmath jeahta dovne jeatjijste daejtie veerbide eah provhkh molsedidh: work jïh cut, åarjelsaemien barkedh jïh tjoehpedh. (39)a. Pïere bearkoeh tjuahpa. [[PïereMAAM-DORJEtjoehpedh]SJÏEKH[ BearkoeSJÆDTATJOEHPEME]] b. *Bearkoe tjuahpa/tjoehpene. [ BearkoeSJÆDTATJOEHPEME] c. *Pïere barkoem barka. [[PïereMAAM-DORJEbarkedh]SJÏEKH[ BarkoeSJÆDTABARKEME]] d. Pïere barka. [PïereMAAM-DORJEbarkedh] Eah badth dah maehtieh molsedidh seamma laakan goh murhkedh/mårhkanidh, tsööpkedh/tsoepkenidh jïh geehpehtidh/gaahpanidh. Ij goh gåaredh tjoehpedh utnedh goh intransitijve veerbe jïh ij åeredh goh transitijve, men gåabpatjahkh leah agentijve. Gaajhke daate tjåanghkan jeahta magkeres joekehtse åarjelsaemien veerbi gaskems, akte veerbe mubpeste joekehtadta seamma laakan goh gellie jeatjene gïeline. Dle edtjebe akte vielie paarrese vuartasjidh tjeejehtidh/tjaajanidh. ¶
(40)a. Mohte men dïhte den guhte vilken aktem en:ACK dejstie den:ELA PL unniebijstie liten:SUPL ELA PL tjeejehte gå vilsetr:3s gie vem munnjien mig:ILL jaahka, tro:3s dïsse den:ILL lij vara:3sPRT buerebe bra:KOMP jis om jaavran sjö:ILL lij vara:3sPRT beelhkesovveme kastas ut:PTCP stoere stor gierkine sten:KOM tjeapohken hals:GEN bïjre. runt ‘Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup.’[Bijbele: Matt 18:6] b. Mijjieh vi gaajhkesh alla dovnesh samman goh som sïrvh får:PL tjaajanimh, gå vilseitr:1pPRT fïere varje guhte vilken jïjtjene själv:INE baalkan stig mietie, med Jupmele Gud ¶
baaji låta:3sPRT mijjen vår sådtoeh synd:PRT altemse han:REFL ILL tsaepmiestidh. slå:INF ‘Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom.’[Bijbele: Jes 53:6] Daate aaj seamma laakan goh murhkedh/mårhkanidh,tsoepkedh/tsoepkenidh jïh geehpehtidh/gaahpanidh. 3.3. Konklusjovnh. Daate kapihtele vuesiehtamme guktie jeatjah gïelh goh v.g. polske, soemen jïh svïenske leah. Dej gïeline aaj kausatijve molsedimmie. Jïh dah sïejhmemes veerbh kausatijve molsedimmesne aaj dejnie gïeline.Dïhte molsedimmie aaj åarjelsaemien gïelesne. Noerhtesaemien gïelese joekoen gieltegs vuartasjidh juktie ij leah dej mov vuesiehtimmiej mietie daennie kapihtelisnie stoerre joekehtse åarjelsaemien gïelen muhteste. Kapihtelisnie 2 bæjhkoehtamme maam Hasselbrink jïh Bergsland tjaaleme. Jïh gosse dejtie gietjieh mohtede dej gietjiejgujmie mah leah mov noerhtesaemien vuesiehtimmine dellie vååjnoe naakenh leah seamma. 3.4. Tjåanghkan tjaaleme. Daennie kapihtelisnie manne aalkeme gïehtjedidh magkeres joekehtsh leah leksikaale jïh syntaktihke kausatijvi gaskoeh. Manne leam Evald Stenfjellen c-uppsatse nuhtjeme goh aalkoe jïh gïehtjedamme magkeres joekehtsh veerbi gaskoeh goh: lohkedh, föörhkedidh, tjoehpedh våajoehtidh jïh tsööpkedh, mah leah agentijve veerbh, jïh jeatjah goh våajodh, tsoepkenidh jïh tjaajanidh mej ij leah agente. Tjïelke sjïdteme daennie åarjelsaemien gïelesne kausatijve vuesiehtimmie. ¶
4. Mij ovagkusatijveste sjædta Daennie kapihtelisnie edtjem jienebem tjïelkestidh mij ovagkusatijve joekehtimmeste båata. Jis daerpies ovagkusatijvh jïh overgatijvh joekehtadtedh juktie kausatijve molsedimmiem guarkedh, dellie byöroe aaj jeatjine stuhtjine grammatihkesne maam ovagusatijveste sjïdtedh. Gosse åarjelsaemien gïelem gïehtjedidh ij leah vielie sjiehteles öövre seamma diagnostihkem goh englaanten gïelese åtneme, jis edtja ovagkusatijviteetem dijpedh. Ij öövre eensilaakan goh kausatijve molsedimmiem dejtie gïehtjedh gænnah. Men daejtie pryövemidie moenem jïh åenehkslaakan vuesehtem guktie dah dååsverieh. Jienebh dotkeme åarjelsaemien gïelen bïjre maahta sån buerebe vuesiehtidh guktie intransitijve dåehkiem vielie joekehtidh. Dïhte voestemes diagnostihke maam manne moenem lea dam maam (Stenfjell, 2008) joe buerkiestamme dan C-tjaalegisnie. Ånnetji vielie daata nueliekapihtelisnie 4.1 lissehtem jïh vielie digkedem. Dïhte mubpie seamma maam (Levin jïh Rappaport Hovav, 1995, 1998) åtneme. Resultatijve konstruksjovnh mah nueliekapihtelisnie 4.2 digkedem. Gåalmede agentijve pryöveme mij viehkieveerbe edtja nuhtjie. Dam buerkestem nueliekapihtelisnie 4.3. Njealjede diagnostihke guktie progressijve dejtie veerbide joekehte. Dïhte nueliekapihtelisnie 4.4 buerkiestamme. 4.5 daan kapihtelen konklusjovnh vadta jïh 4.6 kapihtelem tjåanghkan tjaala. 4.1. Syntaktihke kausatijve. Daate maam (Stenfjell, 2008) gïehtjedamme, vihkeles daehtie mov vuajnoste. Guktie buerkiestamme nueliekapihtelisnie 2.6 barre overgatijve veerbh jïh transitijve veerbh dej objeekti namhtah mah maehtieh syntaktihke kausatijvem utnedh. Stenfjell teorijem provhkeme maam Mark Baker dorjeme (Baker, 1988) gosse dïhte dan c-tjaalegem darjoeji. Manne daesnie dam sjïehtesjem (Levin jïh Rappaport Hovav, 1995, 1998):i haamoehkasse. Syntaktihke kausatijve naemhtie dellie vååjnoe goh vuesiehtimmie (41) vuesehte. (41)[ xSJÏEK[ yMAAM-DORJE]] Akten Stenfjellen vihkeles åssjalommes guktie syntaktihke kausatijve deahpede syntaxesne, jïh dan gietjie -ht- lea lissiehtamme veerbese mij joe gååvnesh.Ij edtjh dam pleentedh gietjine -ht- mij lea roehtside lissiehtamme lexikaale kausatijve gosse lexikaale kausatijve bigkieh. Transitijve veerbh hov gåarede syntaxine seerkedh jïh -ht- lissiehtidh, men ij gåaredh göökte objeekth utnedh goh vuesiehtimmine (42a-b). (42)a. *Manne jag maanam barn:ACK gærjam bok:ACK lohkehtem. läsa:kaus:1s ‘Jag får barnet att läsa boken.’ b. *Mary Mary ¶
Laaram Lars:ACK ¶
vïnhtsem båt:ACK våajoehtahta. sänkatr, kaus:3s ‘Mary får Lars att sänka båten.’ ¶
c. Manne jag leam vara:1s dom det:ACK maanam barn:ACK lohkehtamme. läsakausPTCP ‘Jag har fått barnet att läsa.’[Sydsamiska kausativer] Læjhkan (42c) vååjnoe goh göökte objeekth åtna jïh dïhte grammatihken mietie men desnie dom jïh maanam leah korefereente. Manne leam saerniestæjjajgujmie akte vielie vuesiehtimmiem tjöönghkeme guktie syntaktihke kausatijvem provhkedh. (43)a. *Manne jag edtjem skulla:1s dejtie den:ACK PL nyjsenæjjide kvinna:ACK PL dam den:ACK joptsem soppa:ACK voessjehtidh. kokakaus:INF ‘Jag ska få dem kvinnorna att koka soppan.’[Saerniestæjja 12] b. Manne jag edtjem skulla:1s dejtie den:ACK PL nyjsenæjjide kvinna:ACK PL seehtedh sätta i arbete:INF jïh och dam den:ACK joptsem soppa:ACK voessjehtidh. kokakaus:INF ‘Jag ska sätta de där kvinnorna i arbete och få dem att koka soppan.’ ¶
[Saerniestæjja 12] ¶
Daah göökte raajesh vuesiehtimmesne 43 aaj vuesiehtieh ahte ij gåaredh göökte objeekth utnedh syntaktihke kausatijve veerbese. Raajese dellie ovgrammatihke sjædta. Gosse åvtielistie akte dejstie objeektijste daajra guktie vuesiehtimmesne (43b), dellie hijven gåarede dam guarkedh. Raajese rïektes sjædta. Mijjieh hov daejrebe dovne dah nyjsenæjjah åvtielistie övtebe raajesistie. Aaj daesnie, goh vuesiehtimmesne (42) göökte NP leah korefereente, dejtie jïh nyjsenæjjide, juktie jis dah ovmessie reefereentide tjuvtjiedamme dellie raajese ovgrammatihke sjïdteme. 4.1.1. Kausatijve paarrh. (Stenfjell, 2008) vielie tjaala veerbh mah leah syntaxesne dorjeme maehtieh sjïere lissiegoerkesem åadtjodh (seamma goh (42b)).Akte dagkerem manne gaavneme. (44)Sïjhth vilja:2s datne du mannem mig dahkoe dit vaedtsiehtidh? gåkaus:INF ‘Vill du gå med mig dit?’[Saerniestæjja 4] Daate raajese maahta sån kausatijve molsedimmine vååjnoe. Men gosse dan maadtoe joe veerbe jïh ij roehtse dellie ij maehtieh dagkeres molsedimmie årrodh. Juktie kausatijve molsedimmesne göökte veerbh leah seamma roehtseste seerkem, ij akte veerbe mubpeste seerkeme. Jïh vielie vaedtsedh lea svïhtjemeveerbe jïh öövre sïejhme overgatijve. Ij leah aajmoejeatjadimmie vaallah darjome jïh dannasinie agentijve. Darhke dïhte syntaktihke kausatijve dellie. Ij leah öövre tjïelke magkeres goerkese dan raajresen. Tjoerh gujht daejredh ahte ij leah barre datne dïhte guhte mannem eevtjede vaedtsedh men datne ¶
Mubpien goerkese ‘Jag har läxat upp barnet.’ ¶
aaj dåerede vaedtsedh dahkoe. (Levin jïh Rappaport Hovav, 1995, b. 110-19) aaj daam aamhtesem digkiedieh jïh gohtjedieh dejtie kausatijve paarrh (morfologije laevieh mah eah kausatijve molsedimmesne). 4.2. Resultatijve aajmoeh. Levin jïh Rappaport Hovav (1995, 1998) lægan resultatijve konstruksjovni bïjre tjaaleme. Dej lexikaale representasjovne dellie naemhtie goh (45) vuesehte. (45)[xSJÏEK[ ySJÆDTAAAJMOE]TJÏRRH[ xMAAM-DORJE]] Goh manne joe tjaaleme ij leah åarjelsaemien öövre goh englaanten gïele. Englaanten gïelesne gujht naa sïejhme dagkeres konstruksjovnh gaavnedh, men ij åarjelsaemien gïelesne. Læjhkan gåarede gujht dejtie gaavnedh Voestegh dellie edtjebe akten vuesiehtæmman vuartasjidh. Dellie raajesen veerbe transitijve jïh objeekte lea desnie. Dïhte raajese öövre sïejhme jis ij barre dan resultaate aajmose plïehtje. Dïhte mij tsååbpe sjædta tsaepmiemistie. (46)Jïh och dellie då tsååbpem groda:ACK plïehtje platt tseepmin. slå:3pPRT ‘Och då slog de grodan platt.’[Staaloeh vienhtieh aske lea dålle] Saemien gïelen jeatja baakoeöörnege englaanten gïeleste. Dannasinie ij leah vielie NP veerben minngelen jïh aaj resultatijve XP, (juste daesnie dïhte XP plïehtje). Men læjhkan gujht resultatijve konstruksjovnh (46). Daesnie resultatijve XP veerben åvtelen båata. Daate transitijve veerben vuesiehtimmie. Akte vielie dagkeres lea (47a). (47)a. Aanta Anders ¶
guksiem kåsa:ACK gåaroes tom jåvka. dricka:3s ‘Anders dricker kåsan tom.’[Saerniestæjja 9] b. *Aanta Anders ¶
guksiem kåsa:ACK laajhkani slå utitr:3sPRT gåaroes. tom ‘Anders slår ut kåsan tom. Vaallah (47b) öövre båajhtode.Dïhte dannasinie ij gåaredh laajhkanidh:n argumentestruktuvrem tsööpkedh. Dïhte mij dellie daerpies lea molsedimmie goh leejhkedh sjædta. Dah overgatijve veerbh vuesiehtimmien (47b) muhteste gåarede muvhten aejkien goh transitijve veerbh gaavnedh. Akte dagkeres vuesiehtimmie (48a), men öövre goh (47b), (48b) ovgrammatihke. (48)a. Dïhte Han ¶
raejkieh hål:PL roehti/veedtsi springa/gå:3pPRT gaamegidie. sko:ACK PL ‘Han sprang/gick hål på skorna.’[Saerniestæjja 4] ¶
b. *Dïhte Han ¶
raejkieh hål:PL dåbpani flytta sigitr:3s ko:PRT gaamegidie. sko:ACK PL ‘Han flyttar sig hål på skorna.’ Minngemes viht göökte raajesh mah byöroeh vuesiehtidh guktie eah dah ovagkusatijvh maehtieh gåessie akte vielie objeektem åadtjodh. Ij gænnah (49b), mij byöroe logiske årrodh gåaredh jiehtedh. Dïhte ovgrammatihke sjædta. (49)a. Aajja Farfar ¶
voessem säck:ACK dïeves full tsagka. packa:3s ‘Farfar packar säcken full.’[Saerniestæjja 9] b. *Learohke Elev ¶
åejjiem huvud:ACK dïeves full lïeri. läraitr:3sPRT ‘Eleven lärde huvudet fullt.’ Ovagkusatijve veerbh joe aktem objeektem utnieh, dannasinie eah maehtieh akte vielie objeektem åadtjodh. 4.3. Edtjedh-viehkie. Agentijve diagnostihke mij aaj maahta sjïehtedh ovagkusatijve jïh overgatijve joekehtadtedh lea tjabrehtidh/eevjedidh-pryöveme. Dellie pryövebe dejtie ovagkusatijve veerbh raajesinie. Dejtie baajedh årrodh gusnie agentijve goerkese daerpies. (50)a. *Tjidtjie mor maanam barn:ACK tjabrehte/eevtjede tvinga/uppmuntra:3s jaskedh/searanidh. lugnaitr/bli avledd från att gråtaitr:INF ‘Mor tvingar/uppmuntrar barn att lugna sig/inte gråta.’ b. Tjidtjie mor maanam barn:ACK tjabrehte/eevtjede, tvinga/uppmuntra:3s edtja skulla:3s jaskedh/searanidh. lugnaitr/bli avledd från att gråtaitr:INF ‘Mor tvingar/uppmuntrar barnet, att det ska bli lugnt/inte gråta.’ c. Tjidtjie mor maanam barn:ACK tjabrehte/eevtjede tvinga/uppmuntra:3s vaedtsedh/hajkedh/roehtedh. gå/springa:INF ‘Mor tvingar/uppmuntrar barnet att gå/springa.’ d. Tjidtjie mor maanam barn:ACK tjabrehte/eevtjede, tvinga/uppmuntra:3s edtja skulla:3s vaedtsedh/hajkedh/roehtedh. gå/springa:INF ‘Mor tvingar/uppmuntrar barn, att det ska gå/springa.’ Dan stoerre joekehtse daesnie dej ovagkusatijve veerbi jïh dej overgatijve veerbi gaskoeh leah (50a) jïh (50c).vaedtsedh, hajkedh jïh roehtedh maehtieh jïjtje viehkieveerben ¶
namhtah raajesen minngielisnie tjåadtjodh, men ovagkusatijve jaskedh jïh searanidh daarpesjieh edtja goh viehkie. Læjhkan ij daate diagnostihke öövre sjiehteles daejtie veerbide juktie barre nuepie daam darjodh animaate subjeektigujmie. Jis edtja giem tjabrehtidh jallh eevtjedidh dellie daerpies maehtedh dejnie gaskesadtedh. Dïhte tjuara maehtedh ussjedidh jïh dååjrehtidh maam darjoeh ihke dam tjabrehtidh/eevtjedidh. Ij goh dïhte gåaredh gan moerigujmie/klaahkajgujmie j.n.v. jeenemes veerbh mah kausatijve molsedimmesne meatan leah eah leah animaate, vaallah inanimaate. Vuesiehtimmieh mah dam buerkiestieh leah (51a-b). (51)a. #Aanta Anders ¶
moerem ved:ACK tjabrehte, tvinga:3s edtja skulla:3s loedtenidh. klyvaitr:INF ‘Anders tvingar vedträdet att klyva sig.’ b. #Aanta Anders ¶
klaahkam stav:ACK tjabrehte, tvinga:3s edtja skulla:3s tsoepkenidh. brytaitr:INF ‘Anders tvingar staven att gå av.’ c. *Aanta Anders ¶
moerem ved:ACK tjabrehte tvinga:3s loedtenidh. klyvaitr:INF ‘Anders tvingar vedträdet att klyva sig.’ d. *Aanta Anders ¶
klaahkam stav:ACK tjabrehte tvinga:3s tsoepkenidh. brytaitr:INF ‘Anders tvingar staven att gå av.’ Daerpies jienebem daam konstruksjovnem pryövedh. Kaanne edtja gåaradidh partijem tjabrehtidh, edtja loedtenidh. Ij leah gïerve ussjedidh dam edtja Saemiedigkesne deahpadidh. Daerpies vielie daan bïjre dotkedh. 4.4. Progressijve. Dahprogressijvehaamoehovmesegoerkeshvedtiehdejtie ovagkusatijvide mah leah aajmoejeatjadimmieh jïh overgatijvide veerbide mah leah svïhtjemeveerbh. Daennie boelhkesne aaj naakenh vuesiehtimmieh vadtam mah maehtieh dejtie sïejhme overgatijvh (svïhtjemeveerbh) jïh sïejhme ovagkusatijvh (aajmoejeatjadimmie) joekehts goerkesh vedtedh. Akten aejkien die hijven nuepien utnim aktem mov saerniestæjjijste gihtjedh. Dïhte munnjien jeehti telefovnesne sov bealesne lïemkedeminie. Gihtjem dellie mejtie lïemkes ennje sjïdteme, men dellie vaestede ij ennje. Mij dellie daate jeahta? Jeahta ovagkusatijvh mah leah aajmoejeatjadimmie eah leah tjïrrehtamme gosse progressijve haamosne tjåadtjoeh. Akten vielie aejkien edtjem ovagkusatijve jïh aajmoejeatjadimmie veerbh mohtedidh overgatijvi veerbigujmie. Dellie ikth vielie sïejhme overgatijvh veeljem. Dah mah leah svïhtjemeveerbh leah buerie vuesiehtimmieh. ¶
(52)a. Åarjelh-saemien sydsamisk syntakse syntax jih och melodie melodi leah vara:3s gaarveneminie försvinnaitr:GER juktie därför daaroen-giele svenska/norska dan så veaksehke stark guktie hur dam det:ACK viesjehts svag gielem språk:ACK diedtele. trycka ner:3s ‘Sydsamisk syntax och melodi håller på att försvinna eftersom svenska/norska är så starkt att det trycker ner det svaga språket.’ ¶
[ http://tinyurl.com/5w38s86 ¶
b. Aanta Anders ¶
lea vara:3s daelie nu vaedtsieminie. gå:GER ‘Anders håller på med att gå nu.’ Voestes vuartasjidh vuesiehtæmman (52a). Desnie veerbedarjome gaarvanidh. Dïhte veerbe deahpedeminie, mij ij annje deahpadamme, jïh ibie daejrieh ennje mejtie åarjelsaemien syntaxe jïh gïelenvuelie gåessie gaarvenh. Dan muhteste (52a), gusnie veerbedarjome vaedtsedh. Aantan vaedtseme joe deahpedeminie, men aaj deahpadamme. Jis saatnan dïhte daelie vaedtsieminie jïh dellie daejrebe akten tæjmoem dan mænngan ahte Aanta lea vaadtseme, juktie dïhte lij vaedtsieminie. Minngesne akte vielie veerbe mah aaj gaavneme kausatijve molsedimmesne. Dïhte aaj deahpadimmiem buerkeste mah vååjnoe goh edtja deahpadidh, men ij ennje leah. (53)Nov ¶
PTKL ¶
maaje ¶
PTKL ¶
biejjieh dag:PL gåhkeneminie, bli längreitr:GER jijjeh natt:PL åenebh kort:KOMP sjidteminie, bli:GER mohte men duej doete:GEN PL minngemes sist:SUPL våhkoej vecka:GEN PL noerhtese nord:ILL jårri svänga:3pPRT jih och dan så jueskie kallt sjidti. bli:3sPRT ‘Nog blir dagarna längre och nätterna blir kortare, men de senaste veckorna vände det norrut och blev så kallt.’[Don jih daan bijre 3] Jalhts biejjieh vuesiehtimmesne (53) guhkebe sjïdteminie, eah amma dah ennje guhkies sjïdteme. 4.5. Konklusjovnh. Tjåanghkan daate vuesehte maam ovagkusativiteeteste åarjelsaemien gïelen syntaxesne aaj sjædta. Juktie eah ovagkusatijvi naan subjeekte vaallah barre objeekth dannasinie agentijve pryövemh maehtieh dejtie vïhtesjidh. Ij leah barre kausatijve molsedimmie mij tjuvtjede dejtie göökte intransitijve dåehkide men daah pryövemh aaj dam darjoeh. Im goh manne buektehth maam jiehtedh gaajhki ovagkusatijve jïh overgatijve veerbi bïjre, men sïejhme overgatijvh jïh ovagkusatijvh leam joekehtamme. ¶
4.6. Tjåanghkan tjaaleme. Daennie kapihtelisnie leam njieljie sjïere diagnostihkh moeneme, mah maehtieh ovagkusatijve joekehtidh overgatijvi muhteste. Öövre goh Stenfjell (2008) tjaala vååjnoe goh joekehtse kausatijvesne.Kausatijve molsedimmie lexikonesne deahpede jïh kausatijve syntaxesne deahpede. Molsedimmie roehtsh maadtojne åtna jïh syntaktihke kausatijve veerbh maadtojne åtna. Syntaktihke kausatijve lea ovagkusatijve diagnostihke juktie ij maehtieh deahpadidh ovagkusatijve veerbine, vaallah overgatijvine. Dan mænngan leam vuesiehtamme guktie ovagkusatijvh jïh overgatijvh joekehtieh aaj resultatijve konstruksjovnigujmie. Overgatijve veerbh mej leah barre subjeekte maehtieh muvhten aejkien aaj objeektem åadtjodh jïh transitijve veerbine dååsveridh. Im leah manne buektiehtamme naakene ovagkusatijve veerbe dååsveridh goh transitijve veerbe. Ij gåaredh gænnah akte vielie objeekte dejtie lissiehtidh. Göökte vielie pryövoeh mah veerbie juekieh. Akte lea raajesh veerbine tjabrehtidh jïh eevtjedidh mah agentijve goerkesem dellie krïebpesjieh mubpien veerbeste.Dannasinie ovagkusatijve veerb edtjedh-viehkiem daarpesjieh. Mubpie pryövoe lea progressijve haamoe. Dïhte maahta ovagkusatijve damtedh mah veerb aajmoejeatjadimmieh jïh nimhtie veerbide joekehte. Eah ovagkusatijvi veerbedarjomh ællasovvh gosse dennie haamosne guktie overgatijvi veeredarjomh. ¶
5. Kausatijve molsedimmien semantihke Daennie kapihtelisnie edtjem gïehtjedidh maam semantihkesne vihkielommes kausatijve molsedæmman. Manne veanhtoeh tseegkem semantihken mietie jïh gaertjedem morfologijen mietie (morfologije jienebe tjïelkestamme kapihtelinie 6 jïh 7). Vihkielommes magkeres veerbh molsedieh. Im edtjh gaajhkide dejtie veerbide gaavnedh mah molsedieh, vaallah mov ulmie dejtie haamoehkidie tjïelkestidh mejtie kausatijve molsedimmiem tjeekehtieh. Vïenhtem jienebh leah aaj veerbh mah molsedieh, men dah badth seamma maalli mietie goh dejtie mejtie manne daesnie tseegkem.Daan kapihtelen voestes nueliekapihtele 5.1 buerkiestimmie dejtie maallide mej leah kausatijve molsedimmien. Mubpie nueliekapihtelisnie 5.2 leam joekehtamme gaajhkide dejtie veerbide mov materiaalesne jïh dejtie ovmessie dåehkine tseegkem. Desnie buerkestem mah veerbide mennie dåehkesne. Nueliekapihtelisnie 5.3 gaertjedem jïh vuartesjem dejtie veerbide mah intransitijve jïh eah molsedh jïh dejtie mejtie morfologijen mietie öövre goh molsedimmie vååjnoeh, vaallah jeatja semantihkem guedtieh. 5.4 konklusjovnh daehtie kapihtelistie vadta jïh 5.5 daam kapihtelem tjåanghkan tjaala. 5.1. Aajmoe jïh sijjie. Dovne Haspelmath (1993) jïh Levin jïh Rappaport Hovav (1995) leah jïjnjem soptsestamme aajmoejeatjadimmiej bïjre, men Levin jïh Rappaport Hovav aaj mieriejeatjadimmieh bïjre soptsestamme. Piñón (2001) sjïere gaertjiedimmiem beajeme dan sov tjaalegasse. Dïhte causatijve-inkoatijve/inkoatijve veerbh gïehtjedamme. Dïhte jeahta daate lexikaale molsedimmie jïh dej göökti veerbi gaskoeh lea relasjovne semantihken mietie. Vielie jeahta inkoatijve paarrebielie aamoejeatjadimmiem buerkeste jïh transitijve paarrebielie, maam dïhte kausatijve-inkoatijve gohtje, buerkeste guktie gie-akt daan aajmoejeatjadimmiem buektehte. Vihkeles lahtesh goh edtja guarkedh magkerh veerbh sjiehtieh molsedæmman leah dah mah (Levin jïh Rappaport Hovav, 1998, b. 108) gåhtjoejægan state (54a), activity (54b), achievment (54c) jïh accomplishment (54d-e). Dej guaktaj teorijesne veerbi semantihke nimhtie goh maahta vuesiehtimmesne (54) gaavnedh. (54)a. [ xAAJMOE] b. [ xMAAM-DORJE] c. [ xSJÆDTAAAJMOE] d. [[ xMAAM-DORJE]SJÏEK[ ySJÆDTAAAJMOE]] e. [ xSJÏEK[ ySJÆDTAAAJMOE]] Manne edtjem aaj dej guaktaj teorijem nuhtjedh dejtie mov vuesiehtimmide, juktie dïhte nuekies goh edtja tjïelkestidh guktie kausatijve jïh ovagkusatijve veerbh molsedieh. Dah leah veerbh mah aajmoem jeatjadehtieh. Daah struktuvrh leah sjiehteles bïejedh dejtie kausatijve jïh intransitijve paarrebielide mejgujmie barkem. ¶
(55)a. [[ xMAAM-DORJE]SJÏEK[ ySJÆDTAAAJMOE]] b. [ ySJÆDTAAAJMOE] Transitijven plïere (55a) jïh ovagkusatijven plïere (55b). Dellie jårrebe dejtie åarjelsaemien veerbide. Voestegh edtjebe break joekehtidh. Åarjelsaemien veerbe tsööpkedh mij stuhtje dan englaanten gïelen veerben goerkesem dæjpa. Manne joe aktem vuesiehtimmiem vadteme dan veerben åtnose vuesiehtimmesne (38b). Daase orre vuesiehtimmiem (56) guelmedem man leah seamma raajesh. (56)a. Pïere klaahkam tsööpki. b. Klaahka tsoepkeni. Dovne vuesiehtimmesne (56a) jïh vuesiehtimmesne (56b) klaahka semantihke rollem teema guadta, dïhte mij tsoepkene. Dan aajmoe jeatjede daan veerbedarjomen tjïrrh. Jïh dan mænngan dellie klaahka gööktine stuhtjine sjïdteme, dïhte veerbedarjomen resultaate. Agente barre voestes raajesisnie, mubpene dellie ibie daejrieh gie lea klaahkan tsoepkenimmie sjïekehtamme. Jis daam sjïehtedem lexikaale representasjovnide dellie naemhtie vååjnoe: (57)a. [[ PïereMAAM-DORJE]SJÏEK[ KlaahkaSJÆDTATSÖÖPKEME]] b. [ KlaahkaSJÆDTATSÖÖPKEME] Seammaleejnes goh daate veerbe lea murhkedh jïh mårhkanidh.Men gosse manne maam murhkem dellie dïhte öövre mårhkan dan mænngan sjædta, ij goh barre göökte stuhtjine goh dam maam tsööpkedh jeahta. Jienebh veerbh mah leah seamma dåehkesne leah: biejstedh/beajstenidh löödtedh/loedtenidh, leerhkedh/laarhkenidh (transitijve haamoe leerhkehtidh aaj gååvnese) jïh böörhkedh/boerhkenidh. Aajmoe vihkeles, men akte lea vielie semantihke representasjovne mij öövre vihkeles kausatijve molsedæmman. Mahte seamma laakan goh aajmoejeatjadimmie, men dïhte mij jeatjede lea mierie jïh muvhtene aaj sijjie. Daate dan templaate: (58)[[ xMAAM-DORJE]SJÏEK[ ySJÆDTAz/M IERESNE]] [ ySJÆDTAz/MIERESNE] Öövre sïejhme veerbe tjöönghkedh daennie representasjovnese sjeahta jïh aaj jïh aaj ektesne dan paarrebieline tjåanghkanidh. (59)a. Dellie då tjoveribie måsta:1p sirvide får:ACK PL ohtsedidh, söka:INF tjöönghkedh samlatr:INF jih och gåetide hem:ACK PL vuejiehtidh. bring:INF ‘Då var vi tvungna att leta rätt på fåren, samla dem och driva dem hem.’ ¶
[Goltelidh jih soptsestidh] b. Dan så gåhkese långt hov ¶
PTKL ¶
nubpide andra:ILL PL saemide, same:ILL PL mijjieh vi hov ¶
PTKL ¶
dan så bårrede utspritt veasoeminie, bo:GER gellieh många våhkoeh vecka:PL eannan innan buektiehtibie klara av:1p tjåanghkanidh. samlatr:INF ‘Det är så långt till de andra samerna, vi bor så utspridda att det tar flera veckor innan vi kan samlas.’[Raahkele-Piere] Daate veerbhpaarre sæjhta objeektem utnedh gelliegiertesne. Veerbedarjome gaajhkide dejtie mejtie objeekte tjuvtjede, dej sijjiem jeatjede sinsitnien vuestie. Gosse veerbedarjome illeme dellie dej mierie jeatjadamme jïh dah leah tjåanghkan båateme voestes raajesisnie dah leah sïrvh, mubpene raajesisnie dellie almetjh. (60)a. Kaanovem kanot:ACK gupmiehtægan, välta:3d dejtie de:ACK PL lovves blöt voesside rycksäck:ACK PL jih och låavtegem tält:ACK hæhtjose skjul:ILL guedtiejægan. bära:3s ‘De (två) vände kanoten och bar de blöta säckarna och tältet till skjulet.’ ¶
[Miehtjiesdajven baernie] ¶
b. Åabpa syster Søøfe Sofie ¶
haffan överaskad sjædta, bli:3s ruahta springa:3s edtja skulla:3s dåastoehtidh, ta emot:INF aellies så inte:3s öövre alldeles veajelh, falla åt sidan:NEG gåpmenh välta:NEG disse. den:ILL ‘(Min) syster Sofie blir överaskad, springer för att ta emot, så att den inte ska falla helt på sidan och välta på den.’[Daelvege tjaetsiem vïedtjedh] 5.2. Dah ovmessie klassh semantihken mietie. Öövre goh (Levin jïh Rappaport Hovav, 1995) darjoejægan jïh (Eensiligkien buerkiestimmie englaanten gïelen veerbide vuartesjh Levin (1993)).Daesnie aaj dejtie veerbide joekedem ovmese dåehkide dej semantihken mietie.Levin jïh Rappaport Hovav lægan sov lissiehtahkese læstoem rïjteme gusnie veerbh læstoedamme veerbh mej seamma semantihken plïerh v.g. break verbs ‘murhkemeveerbh’.Seamma laakan daesnie daej veerbigujmie mejtie manne tjöönghkeme. Dah saemien veerbh badth aaj bæjngoelistie sjïekehtamme, gaajhkh dah mah molsedieh. Stuhtjh mah daan nuelesne dejtie dåehkide buerkiestieh. 5.2.1. Murhkedh. Akte joekoen vihkeles dåehkie Levin jïh Rappaport Hovav:ide lea dah veerbh mah dah guaktah breakverbs gåhtjoejægan. Dennie dåehkesne leah veerbh mah deahpadimmiem buerkiestieh gusnie mij-akt mårhkene. Dah guaktah vielie jiehtiejægan dah veerbh bæjngoelistie sjïekehtamme. Mijjieh joe åvtelistie göökte veerbh vuajneme mah daennie dåehkesne sjiehtieh, murhkedh jïh tsööpkedh jïh dej paarrebielieh ¶
mårhkanidh jïh tsoepkenidh (vuesiehtimmieh (38b) jïh (38b)). Daesnie minngemes veerbe ikth vielie moeneme goh vuesiehtimmie. (61)a. Aanta Anders ¶
gujht ¶
PTKL ¶
barre bara væssja orka:3s aktem ett:ACK moerem vedträ:ACK löödtedh. klyvatr:INF ‘Anders orkar bara klyva ett vedträ.’[Saerniestæjja 4] b. Jih och Karijuse Karius ¶
lij vara:3sPRT dan så måarehke arg ahte att mahte nästan lij vara:3sPRT loedteneminie. sprickaitr:PRT ‘Och Karius var så arg att han nästan kunde spricka.’[Karijuse jïh Baktuse] Daah göökte vuesiehtimmieh leah öövre mij molsedimmie edtja årrodh. Vuesiehtimmesne (61a) dellie teema lea moerem. Dïhte hov mårhkan sjædta, gosse subjeekte Aanta dam löödtie. Seamma lea dïhte teema jïh subjeekte seamma vuesiehtimmesne (61b), gusnie intransitijve loedtenidh åtnasovveme. Dïhte mij dovne intransitijve jïh transitijve haamojde ektede lea maam akte dej veerbedeahpadimmijste mårhkan vuj stuhtjine sjædta. Moeren aajmoe jeatjede jïh dannasinie daate sjïehteles kausatijve molsedæmman. Jåerhkebe gujht mubpien veerbepaarrese. Daesnie (62) deahpadimmieh seammaleejnes goh vuesiehtimmesne (61), men jeatjah veerbh leah. (62)a. Manne jag edtjem skulla:1s teempelem tempel:ACK gajhkodh rivatr:INF maam vad:ACK almetjh människa:PL gïetigujmie hand:KOM PL dorjeme, göra:PTCP jïh och gulmine tre:INE PL biejjesne dag:INE orre ny teempelem tempel:ACK tseegkedh resa:INF mij vad ij inte:3s leah vara:NEG gïetigujmie hand:KOM PL dorjesovveme. bli gjord:PTCP ‘Jag skall bryta ner detta tempel som är byggt med händer, och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort med händer.’[Bijbele Mark 14:58] b. Ij Inte:3s ¶
gie vem orre ny vijnem vin:ACK båeries gammal skåerrie-voessese skinnsäck:ILL dievhtieh. fylla:3p. Juktie Därför ¶
dellie då voesse säck gajhkene, rivaitr:3s jïh och vijne vin deajese spill:ILL vualka. åka:3s Orre ny vijne vin galka skulla:3s orre ny voesside!" säck:ILL PL ‘Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar. Om man gjorde så, skulle vinet spränga säckarna och både vinet och säckarna förstöras. Nej, nytt vin häller man i nya säckar."’[Bijbele Mark 2:22] Daah paarrh, löödtedh/loedtenidh jïh gajkodh/gajkanidh mahte seamma goerkesh utnieh.Men voestemes paarre tjïerteste ahte mij göökte stuhtjine mårhkene, mearan gajkodh/gajkanidh buerkeste guktie aate gelline stuhtjine sjædta goh mårhkene. Jienebh veerbh daennie dåehkesne leah aaj. Dah badth aaj tjïertestieh guktie maam mårhkene. Naakenh vuesiehtimmie dejstie leah:bïejstedh/bïejstenidh ‘förstöra’/‘förstöras’ jïh leerhkedh/laarhkenidh ‘skada’/’skada sig’.Tjåanghkan luhkie veerbhpaarrh daennie dåehkesne. 5.2.2. Mierie. Dah veerbh mah daesnie badth mieriem tjïertestieh.Maahta gujht mieriem tjïertestidh, mejtie aate tjåadtjan, lïegkeden jallh gahtjeme, men aaj guktie mij jåhta jïh jeatjh sæjjan båata. Daate dåehkie aaj Levin jïh Rappaport Hovav:i buerkiestimmesne bæjngoelistie sjïekehtamme. Daah veerbh vuesiehtimmesne (63) buerkiestieh guktie maam tjåadtjan sjædta. (63)a. Daesnie här edtjebe skulla:1p gåetiem kåta:ACK tseegkedh. resatr:INF ‘Här ska vi resa en kåta.’ b. 1904 ¶
Faetmien Fatmomakke ¶
saemiensiebrie sameförening tseagkani. resaitr:3sPRT ‘Fatmomakke sameförening grundades 1904.’[Saerniestæjja 8] Vuesiehtimmie (63) buerkeste guktie aati mierien tjåadtjan sjidtieh. Vuesiehtimmesne (63a) gåetie teema, dïhte moerijste, biessijste jïh derhvijste bigkesåvva (jienebe daan veerben bïjre stuhtjesne 5.3.1).Vuesiehtimmesne (63b) dellie saemiensiebrie maam tseagkene. Ibie daejrieh mannasinie dïhte tseagkanamme, men almetjijstie gujht. Daate vuesiehtimmie ånnetji abstrakte, men veerbem gåarede aaj konkreeti deahpadimmiej bïjre provhkedh. Daah veerbh mah mieriem tjïertestieh maehtieh aaj buerkiestidh guktie aaten mierie vyrhte mubpien aaten muhteste. Veerbh våajodh/våajoehtidh lea provhkeme aate bïjre tjaetsien bijjiegietjien muhteste. (64)a. Laara Lars ¶
vïnhtsem båt våajoehti. sänkatr:3sPRT ‘Lars sänker båten.’ b. Vïnhtse båt våajoeji. sjunkaitr:3sPRT ‘Båten sjönk.’ Vuesiehtimmesne (64) dellie vïnhtsen mierie jeatjede, guktie dïhte tjaetsien nuelesne gosse veerbedarjome riejries. Daah göökte vuesiehtimmieh seamma deahpadimmiem buerkiestieh, barre ageente vuesiehtimmesne (64a) mij lea vuesiehtimmesne (64b) laahpeme. Daejnie vuesiehtimmine dah göökte paarrebielieh seamma refereentem dijpieh. Sjisjnjeldh argumeente leah gåabpatjahkine raajesinie seamma.Daah paarrebielieh amma mieriejeatjadimmiem buerkiestieh. Dïhte veerbedarjome barre deahpede gosse vïnhtse tjaetsieskierien nualan båata. Akte lea jeatja baakoe mij aaj seamma åssjalommesen mietie. Gierkieh maehtieh barre våajehtsgierkieh årrodh gosse leah tjaetsien sisnie. Dagke dah gierkieh tjuerieh voestegh våajodh eannan våajehtsgierkine sjidtieh.Daelie dan ¶
gåalmede vuesiehtæmman daennie dåehkesne. Dïhte seammaleejnes goh (63), men otnjege jeatja. Dïhte bijjie dellie veerbedarjomen mænngan jeatja otnjegasse. (65)a. Desnie där dan så stoerre stor tjoejhkh mygga:PL guktie hur abpe hela låavtegem tält:ACK bårrelin äta upp fort:3sACK jih och kaanovem kanot:ACK gupmiehtin. välta:3s ‘Här är myggorna så stora de snabbt åt upp hela tältet och välte kanoten.’ ¶
[Miehtjiesdajven baernie] ¶
b. Kaanove kanot praaretji plötsligt njulhtjie. hoppa:3s Gierkieh sten:PL betnien botten:GEN vøøste mot skreepieh. skrapa:3p Dellie då gåpmanien, vältaitr ussjede tänka:3s jih och gæljede. ropa:3s ‘Plötsligt hoppar kanoten. Stenar skrapar mot botten. Nu välter vi (två), tänker han och ropar.’[Miehtjiesdajven baernie] (65) leah kaanoven bïjre. Gosse dah gåpmanieh dellie dej vuelie bæjjese båata. Kaanoven betnie bæjjese dellie tjuvtjede, jïh aaj dej guaktaj juelkieh, dah mah kanoven sisnie. Ij gujht dej sijjie jeatjadamme, bijjie jïh vuelie barre otnjegem molsestamme. Jienebh leah veerbh mah naemhtie mierien jeatjadimmieh buerkiestieh. Göökte luhkie veerbh leah daennie dåehkesne.Jeatjah vuesiehtimmieh mah seammaleejnes leah: dubpiedidh/dåbpanidh ‘flytta längre bort’/‘komma sig längre bort’, jarrehtidh/jarredh ‘vända’/‘vända sig’ jïh bijjiedidh/bæjjanidh ‘höja’/‘höja sig’. 5.2.3. Aktanimmie jïh loeveme. Daate dåehkie gujht sijjiem jïh mieriem tjïerteste, men ij badth sijjie vihkielommes vaallah dah aati sijjieh sinsitnien muhteste. Göökte dagkeres veerbhpaarrh mah hijven laakan dam buerkiestieh leah vuesiehtimmesne (66). (66)a. Eebre Arne ¶
edtja skulla:3sg vuelkedh fara:INF bovtside ren:ACK PL tjöönghkedh samlatr:INF jïh och tsaekedh. ta in:ACK ‘Arne ska fara och samla renarna och ta in dem (i gärdet).’ b. Mubpien andra biejjien dag:gen dle då jïjnjh mycket:pl almetjh människa:pl tjåanghkenin. samlaitr ‘Den andra dagen samlades människorna.’[Goltelidh jih soptsestidh] Gosse bovtsh tjöönghkie, dellie Eebre dejtie tjåanghkan buektehte guktie akten jïh seamma sæjjan gaajhkh dah bovtsh leah. Barre gosse gaajhkh bovtsh leah aktene sijjesne, daennie vuesiehtimmesne sijjie giedtien sisnie, dellie dïhte veerbedarjome tjöönghkedh riejries. Vuesiehtimmesne (66b) almetjh mah seamma sæjjan båetieh. Ibie gujht daejrebe man åvteste dah tjåanghkenieh, maehtieh sih ovmese sjïekh årrodh dahkoe båetedh, læjhkan gosse dah tjåanghkenamme dellie gaajhkesh leah seamma sijjesne. Men veerbh daennie dåehkesne maehtieh aaj båastahlïgke årrodh. (67) dagkeres vuesiehtimmie. ¶
(67)a. Dan den:GEN båeries gammal gåetien kåta:GEN kåavam farstu: lij vara:3sPRT sleejvehtamme, göra hål:PTCP dejtie den:ACK PL feallojde planka:ACK PL hojkeme, kasta:PTCP heeseme spridatr:PTCP dohkh dit diekie, hit abpe hela dam den:ACK deavam. backe:ACK ‘Den gamla kåtans farstu hade den gjort hål i, kastad plankorna, spritt ut dem hit och dit över hela backen.’[Goltelidh jih soptsestidh] b. Seamma samma biejjien dag:GEN eelkin börja:3pPRT åålmegem församling:ACK dåålvedalledh förfölja:INF mij vad Jerusalemesne Jerusalem:INE ¶
lij, vara:3sPRT jïh och gaajhkesh alla haasenin spridaitr abpe hela Jude´asse Judeen:ILL jïh och Samari´ese; Samarien:ILL ¶
badth men idtjin inte:3pPRT dah de apostelh.’ apostlar:PL ‘Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien.’[Bijbele Apg 8:1] Dah göökte mubpieh vuesiehtimmieh båastahlïgke. Dellie aalkovisnie gaajhkesh leah tjåanghkan seamma lehkesne, men destie gujht ovmessie otnjegidie dåbpanieh jïh gosse veerbedarjome nåhkeme dellie eah vielie tjåanghkan. Ibie gujht daejrieh gie dïhte heesie vuesiehtimmesne (67a), men eah badth dah fealloeh vielie aktene sijjesne, vaallah abpe deavesne.Vuesiehtimmesne (67b) dellie gieh gujht dåålvedieh jïh mij destie sjædta lea ahte almetjh haasenieh jïh ovmessie sijjide vuelkieh. Akte vielie paarre, mij daam buerkeste, men ij leah öövre seamma laakan goh dah veerbh vuesiehtimmine (66) jïh (67) lea (68). Dellie akte (vuj vielie) aate mij mubpien aatine aktan sjædta, jïh gosse veerbedarjome riejries dellie dejtie aktanadteme. (68)a. Vuarta vänta:3s jih och vuarta vänta:3s edtja skulla:3s dååpmehke öring: aeredsbeapmoe-maarhkem morgonmålsmask:ACK haavrestidh hugga:INF maam vad:ACK lea vara:3s håagkese krok:ILL dibrehtamme. fästatr ‘Vänta och vänta på att öringen ska hugga på frukostmasken som är fäst på kroken.’[Miehtiesdajven baernie] b. Dervie tjära lea vara:3s joe redan sjalkeme smälta:PTCP jih och voerhtjen kråka:GEN juelkieh fot:PL disse den:ILL dabranigan [dabranin]. fastnaitr:3pPRT ‘Tjäran hade redan smält och kråkans fötter fastnade i den.’[Tjaangh gåatan] Daennie vuesiehtimmieh aath aktanedtieh. Men bæjngoelistie leah buektiehtamme goh aktan sjidtieh. Vuesiehtimmesne (68a) dellie maarhke håagkese båata, jïh aktene dejnie. Vuesiehtimmesne (68b) dellie voerhtjen juelkieh aktanieh dervine. ¶
Jienebh veerbh mah seamma dåehkesne sjïehtieh leah:loevedh/loevenidh ‘göra lös’/‘lossna’ jïh burredh/bårranidh ‘sprida’/‘sprida sig’. 5.2.4. Haamoe/vååjnoe jïh fysiske aajmoe. Daate dåehkie man sisnie veerbh mah fysiske aajmoem buerkiestieh, guktie dah jeatjadieh. Fysiske haamoe öövre konkreete. Akten veerbepaarrese vaedtsebe mij dagkeres. Dïhte paarre buerkeste ahte mij lovves sjædta. Transitijve åtnoe lea, seamma goh dah jeatjah, agente mij lea sjïeke ahte teema, aate (jallh almetje) lovves sjædta. Ij goh intransitijve paarrebielie buerkeste gie sjïeke objeekten lovvemasse. Intransitijve åtnosne barre teema mij lovves sjædta. (69)a. Lavra Lars ¶
bangsemidie läpp:ACK PL njoektjeme-gietjine tungspets:KOM lovvehti. blötatr:3sPRT ‘Lars blötte läppana med tungspetsen.’[Tjaebpemes låvnadahke] b. Månnoeh vi två vienhtimen tro:1dPRT disse den:ILL batnanimen, drunkna:1dPRT jih och öovre alldeles lovvimen blötaitr:1dPRT dan den:GEN måekien regnskur:GEN tjïrrh. genom ‘Vi trodde vi hade drunknat i den och vi blev alldeles blöta i regnskuren.’ ¶
[Bovresne minnedh åesiestidh] ¶
Mubpien vuesiehtimmie haamoen bïjre, vuj eensiligkien tjïertestamme ståaroen bïjre. Daate paarre buerkeste maam unnebe sjædta.Vuesiehtimmie (70a) dåarjoen bïjre. Saemiedigkien faamoe dan dåarjoen bijjelen jïh maahta dam unniedidh. Vuesiehtimmie (70b) dellie ealoe dïhte mij unnebe sjædta. (70)a. Saemiedigkie Sametinget ¶
maahta kunna:3s dåarjoem stöd:ACK unniedidh minskatr:INF jis om darjomh verksamhet:PL eah inte:3p dorjesovvh bli gjord:NEG soejkesji plan:GEN PL miete. längs. ‘Sametinget kan minska stödet om inte åtgärderna görs enligt uppsatt plan.’[Darjomedåarjoe kultuvre-gåetide 2009] b. Biejjie sol luajhtede, gå ner:3s ealoe renhjord ånnene minskaitr:3s ‘Solen går ner, renhjorden blir mindre.’[Saemesth amma! 4] Akte lea vielie vuesiehtimmie daennie dåehkesne.Daate joe vuesiehtimmesne (38c) åtnasovveme juktie öövre sïejhme veerbe ovmessie gïeline kausatijve molsedimmesne. Manne aaj kapihtelisnie 3 jeatja gïelijste vuesiehtimmieh daan veerbine vadteme. (71)a. Åvla Ola ¶
oksem dörr geehpehti öppnatr:3sPRT jih och gaahtoe katt olkese. ut:ILL ‘Ola öppnade dörren och katten for ut.’[Saemesth amma! 4] ¶
b. Okse dörr gaahpani. öppnaitr:3sPRT ‘Dörren gick upp.’ Daate veerbhpaarre maahta dovne konkreete jïh abstrakte aajmoeh buerkiestidh, manne veeljeme dam bïejedh konkreete dåahkan, juktie naa sïejhme åtnasovveme oksi jïh klaasi bïjre. Daesnie teema okse. Gosse dïhte okse gaahpene, dellie dan mierie jeatjadamme. Voestes lij dahpeldh men dellie gaahpode, gosse gaahpode dellie veerbedarjome riejries. Sjïere nueliedåehkie daan dåehkien lea temperatuvren bïjre. Baahkebe jallh galmebe sjïdtedh dellie mij deahpede. Naakenh veerbh mah dennie nueliedåehkesne. Akte dejstie paarrijste lea åtnasovveme vuesiehtimmesne (72). (72)a. Dejtie den:ACK PL tjøønghki, samla:3sPRT reejni, rensa:3s :PRT doeltestehti, koka:3sPRT jåaskoehti kylatr:3sPRT jih och gilmehtahkese frysskåp:ILL rijti. stoppa in:3sPRT ‘Dem samlade hon, rensade, kokade, kylde och ställde in i frysen.’ ¶
[Saemesth amma! lierehtimmie 4] ¶
b. Daajjem deg:ACK tjoeverh måsta:2s daanjedh knåda:INF jih och baajedh låta:INF naan någon tæjmoeh timme:PL jåaskodh. kallnaitr:INF ‘Degen måste du knåda och låta kallna några timmar.’[Peehpere-gåetie] Daate dåehkie stoerre, medtie 20 veerbh desnie.Jeatjah veerbh mah seamma dåehkesne gemtiedidh/gamtanidh ‘göra bredare’/‘bli bredare’, meeskedh/maaskenidh ‘trassla ihop’/‘trasslas ihop’ jïh uhtjiedidh/åhtjanidh ‘göra mindre’/‘bli mindre’. 5.2.5. Aajmoe jïh mïele. Akte lea vielie dåehkie, lïhke haamoe jïh vååjnoe, men aajmoem jïh mïelem, mij almetjen (jallh jeatja mij animaate) sisnie, buerkeste. Vaane sjïdtedh mïsse, maehteles sjïdtedh, jallh damtoeh goh gallasodtje vuesiehtimmieh dejtie aajmojde mah daan dåahkan sjiehtieh. Daennie dåehkesne mahte 20 veerbpaarrh tjaakanieh. Akte paarre mij öövre abstrakte aajmoem buerkeste lea heerjehtidh/haarjanidh maam åtnam vuesiehtimmesne (73). (73)a. Manne jag edtjem skulla:1s dam den:ACK maanam barn:KOM bearkojne kött:ILL heerjehtidh. vänjatr:INF ‘Jag ska vänja barnet vid kött.’ ¶
b. Dam-daalah Numer ¶
gujht ¶
PTKL ¶
almetjh människa:PL haarjanamme vänjaitr:PTCP sijjienommigujmie, ortnamn:KOM PL jih och dah de eah inte:3p daelie nu dan så tjarke hårt sijjienommide ortnamn:ACK PL vuastalestieh. motsätta:3p ‘Nu har folket vant sig vid ortnamnen och de motsätter sig inte dem så starkt.’[ http://tinyurl.com/3wnm4gu Daennie vuesiehtimmesne aajmoe lea vaane. Vuesiehtimmesne (73a) maana dïhte guhte vaane sjædta. Manne dïhte guhte edtja maam darjodh jïh mij mov darjomistie båata lea ahte maana vaane sjædta. heerjehtidh aaj muana ahte ij lea maana åvtesne vaane bearkojne orreme. Men gosse dïhte veerbedarjome riejries dellie dan maanan aajmoe jeatjadamme. Vuesiehtimmie (73b) seammaleejnes, daesnie almetjh sijjienommigujmie vaane sjidtieh. Men ij leah daesnie gie guhte sjïeke mannasinie almetjh vaane sjïdteme, vaallah jïjtje deahpede. Mejtie vaane vuj ij lea naa absoludte aajmoe. Men dïhte aaj domtoe mij öövre abstrakte. Gïerve dam damtoem mööledh. Mubpie vuesiehtimmie daennie dåehkesne (74)a. Gosse när laarhkene, slå sig tjoerh måste:2s dellie då varki fort maanam barn:ACK seerehtidh. avleda från att gråtatr:ACK ‘När barnet slår sig måste man fort avleda det från att gråta.’[Saerniestæjja 4] b. Dellie då tjoeveribie måsta:1p searanidh lugna sig:3s dejstie de:ELA PL sjuevnjeds mörk balvijste moln:ELA PL mah vad:PL dobtoeh kännas:3p sijhtieh vilja:3p almetjem människa:ACK uvre helt laapestidh. lägga sig över:INF ‘Nu måste vi lugna ner oss från de här mörka molnen som känns som om de ska lägga sig över människan.’[Don jih daan bijre 2 eller 3] Daate aaj absoludte aajmoe. Jis maana v.g. tjyöre jallh edtja aalkedh tjearodh jïh searene jallh gie dam seerehte, dellie gujht tjearome orreje. Ij maana dellie searanimmien mænngan tjearoeh. Vuesiehtimmie (74b) ånnetji jeatja goerkesem guadta vuesiehtimmien (74a) muhteste, men maanah maehtieh aaj searanidh, goh eah aelkieh tjearodh. Seamma goh seerehtidh maahta goerkesem guedtedh maam gaavnebe vuesiehtimmesne (74b), men transitijve årrodh. Minngemes paarre daesnie tjeejehtidh/tjaajanidh. Dïhte veerbepaarre buerkeste guktie gie sån daajra gusnie lea, maam sæjhta jnv. ¶
(75)a. Ibie inte:1p vielie mer leah vara:NEG goh som maanah barn:PL jïh och dohkh dit diekie hit fïerhten varje:GEN lohkehtimmien lära:GEN bïegkeste vind:ELA saehtesovvh. bli skickad:3p Ibie inte:1p leah vara:NEG stååke-gaevnieh leksak:PL skaadtjoeh bedraglig almetjidie människa:ILL PL gïeh vem:PL sïjhtieh vilja:3p mijjem vi:ACK tjeejehtidh gå vilsetr:INF jïjtsh själv:GEN beadteles bedraglig soejkesigujmie. plan:KOM PL ‘Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.’[Bijbele Ef 4:14] b. Bihkedassen beskrivning:GEN hov ¶
PTKL ¶
mietie längs veedstsin [veedtsin] gå:3pPRT jih och idtjimh inte:1pPRT gåessie när åadtjoeh få:3p govledh höra:INF guhte vem tjaajanamme. gå vilseitr:INF ‘De gick enligt beskrivningen och vi fick aldrig höra vilka som gått vilse.’ ¶
[Don jih daan bijre 3] ¶
Daah göökte vuesiehtimmie ovmese åtnoeh buerkiestieh.Vuesiehtimmie (75a) öövre guktie gie sæjhta tsevtsedh jïh stuvredh guktie teema edtja darjodh maam dah sïjhtieh. Teema daesnie objeekte mijjem. Jis mijjieh dejtie dåeriedibie, dellie dah buektiehtamme tjeejehtidh. Vuesiehtimmie (75b) jeatjaleejnes. Dellie öövre sijjien bïjre lea. Dïhte gie tjaajanamme dellie dam sov geajnoem jallh baalhkam dasseme. Jïh ij gaavnh dahkoe gåabph lij ussjedamme vuelkedh.Gåabpatjahkh veerbh gåarede utnedh ov-goh dah göökte åtnoeh. Seamma goerkesh hov dovne transitijve jïh intransitijve paarrebielieh dijpieh. Daate dåehkie luhkiegovhte lïhtsegh mov materiaalesne. Jeatjah veerbh mah seammaleejnes leah: jaskehtidh/jaskedh ‘trösta’/‘bli tröstad’, gillehtidh/gallanidh ‘mätta’/‘bli mätt’ jïh bueriedidh/buaranidh ‘göra bättre’/‘bli bättre’. 5.2.6. Gååvnesimmie, jijhteme jïh haajpanimmie. Daate dåehkie naa onne, barre vïjhte veerbh. Men læjhkan dïhte vihkeles juktie dïhte jeatjede gïelijste joekehte. Beth Levin jïh Malka Rappaport Hovav aaj buerkiestieh guktie eah dah veerbh daennie dåehkesne maehtieh molsedidh jïh jïjnjh jeatjide gïelide tjuvtjede mejnie eah gænnah dam maehtieh. Öövre gïeltege dellie goh dah daennie gïelesne molsedieh. vihkeles mujhtedh dah barre gååvnesimmien jïh jijhtemen bïjre dah guaktah soptsestægan. Haajpanimmie jeatja aamhtese. Men aalkovisnie dellie daerpies daejtie göökte veerbide gïehtjedidh mah jijhtemem buerkiestieh. Voestegh veerbepaarre mij buerkeste ahte gie sån daan eatnamasse båata. ¶
(76)a. Mov min gåmma fru lea vara:3s maanam barn:ACK reakadahteme, födatr:PTCP manne jag tjoeverem måsta:1s dållem eld:ACK biejedh anlägga:INF guktie hur eagan inte:3d gåalolh. frysa ihjäl:NEG ‘Min fru har fött barn, jag måste göra eld så de två inte fryser ihjäl.’ ¶
[Goltelidh jih soptsestidh] ¶
b. Månnoeh vi två aaj också reakadimen födaitr seamma samma jaepien, år:GEN ‘Vi är också födda samma år,’[Saemesth amma! 2] Daate aajne paarre mij dagkeres. Mubpien paarre haajpanimmien bïjre. Manne daam vuesiehtimmiem hæhtadamme. Ij leah gie soptsestamme ahte gie sån naemhtie juvrigujmie dorjeme. (77)a. Gaahtoe katt dan så jïjnjh mycket:PL tjovkh unge:PL åadtjoeji, få:3sPL goh så aehtjie far tjoeveri måsta:3s johken ¶
PRT ¶
gåajka bäck:ILL naakenh någon:PL dejstie den:ELA PL bitnehtidh. dränkatr:INF ‘Katten fick så många ungar att far var tvungen att fara till bäcken och dränka några av dem.’[Saerniestæjja 9] b. Måjhtam minnas:1s don den:GEN voestes första aejkien gång:GEN goh när govlim höra:3sPRT dïhte han dennie den:INE jaevresne sjö:INE batnanamme. drunknaitr:PTCP ‘Jag minns den första gången jag fick höra att han drunknat i den sjön.’ ¶
[Saerniestæjja 4] ¶
Daerpies daam dåehkiem vielie gïehtjedidh jïh gaavnedh mejtie gellie dan veerbijste mah maehtieh molsedidh. Gosse manne barre vïjhte gaavneme. 5.3. Molsedimmien gaertjiedimmie. Båetije stuhtjine dejtie veerbide mah eah gåessie molsedh jïh dah mah leah aajmoe- jïh mieriejeatjadimmien ålkoelisnie buerkestem. 5.3.1. Veerbh mah eah molsedh. Öövre goh dovne Levin jïh Rappaport Hovav jïh Haspelmath jiehtieh veerbe föörhkedidh ij provhkh molsedidh. Dïhte agentijve jïh ij leah aajmoejeatjadimmie, jïh dannasinie ij leah dagkeres veerbe maam mijjieh vïenhtebe edtja molsedidh.Læjhkan åarjelsaemien gïelesne göökte veerbh, tjïelke dah göökte badth seamma maadtoste, mah leah seamma goh laugh englaanten gïelesne. Dah göökte leah föörhkedidh jïh föörhkestehtedh. (Stenfjell, 2008) aaj dejtie veerbide provhkeme. Guktie bist daate dellie? Joekehtse englaanten jïh åarjelsaemien lexikoni veerbi gaskoeh. Manne sïjhtem dellie vielie tjuvtjiedidh dïsse maa Levin jïh Rappaport jiehtiejægan jïh dah guaktah vijriebasse vuesiehtægan mubpie dotkijasse (Nedjalkov, 1969) gie 60 gïelh ¶
gïehtjedamme. Ij goh dïhte akte gïele gaavneme gusnie transitijve föörhkestehtedh jienebe morfologije åtna enn intransitijve veerbeste föörhkedidh, jalhts gaavneme dagkeres paarrh jeatjine gïeline. Jïh novh amma åarjelsaemien gïele dellie seamma plïeresne goh daah jeatjah gïelh. Goh föörhkestehtedh göökte seerkemegietjieh åtna jïh föörhkedidh barre akte dellie maehtebe dam jiehtedh. föörhkedidh aaj gååvnese haamojne föörhkestidh (78) mestie föörhkestehtedh lea seerkeme. (78)Gosse när lij vara:3sPRT riejries färdig soptsestidh, prata:INF dellie då føørhkesti skratta:3sPRT jih och jeehti säga:3sPRT ij inte:3s lij vara:3sPRT satne hon:REFL dihte den Ibsenen Ibsen:GEN ¶
gærjah bok:PL lohkeme. läsa:PTCP ‘När hon hade pratat klar så skrattade hon och sa att hon inte läst Ibsens böcker.’[Tjaebpemes låvnadahke] Haspelmath (1993) vielie veerbh muana, mejtie eah molsedh: work, dance, cut, build, criticize jïh sleep. Novh amma dïhte reaktoe saemien gïelese aaj. Ij goh akte dejstie veerbijste molsedh åarjelsaemien gïelesne gænnah. Veerbe bigkedh gieltegs, juktie ij goh dïhte molsedh. Ij goh dan naan intransitijve paarrebielie, dannasinie ij leah (79b) grammatihke. (79)a. Mijjieh vi ståapoem hus bigkebe. bygga:1p ‘Vi bygger ett hus.’ b. *Ståapoe hus bïgkene/bigkie. bygga/bygga sig:3s ‘Huset bygger sig.’ Læjhkan dan synonyjme tseegkedh maahta molsedidh juktie dan lea paarrebielie tseagkanidh goh (63) daan åvtelen vuesiehtamme. (80)a. Daesnie här edtjebe skulla:1p gåetiem kåta:ACK tseegkedh. resatr:INF ‘Här ska vi resa en kåta.’ b. *Daesnie här gåetie kåta tseagkene. resaitr:3s ‘Här reser sig en kåta.’ Men goh (80) vuesehte, ij goh tseegkedh gåaredh öövre goh englaanten gïelen veerbe build nuhtjedh.Vïhtesjh ahte aaj gåaradamme tseegkedh goh veerbh mij sjeahta jijhtemedåehkesne 5.2.6. Men dïhte mij lea veerben vihkeles bïevnese lea guktie gåetie tseegkeme mieresne sjædta, ij guktie gie sån dam bigkie. Dannasinie buerebe daennie dåehkesne sjeahta. ¶
(81)Aehtjebe far:REL aalka böjra:3s låavtegem tält:ACK tseegkedh resatr:INF jih och Taarjejem Taarjeje ¶
stillie beordra:3s moerh ved:PL risjnedh. samla:INF. ‘Fadern börjar att resa tältet och säger åt Taarjeje att samla ved.’ ¶
[Miehtjiesdajven baernie] ¶
5.3.2. Siegkebe åtnoe. (Levin jïh Rappaport Hovav, 1995, b. 102) buerkiestægan guktie veerbh mah molsedieh eah maehtieh intransitijve bielesne seamma jïjnjh refereenth vaeltedh goh transitijve bielesne. Dej mietie daate lea væhta mij maahta dej teorijem detransitiviseereme nænnoestidh. Manne joe dej vuesiehtimmieh guelmiedamme vuesiehtæmman (12) jïh dej mubpie vuesiehtimmie daate. (82)a. This book will open your mind. b. *Your mind will open from this book. Daan åvtelen leam buerkiestamme guktie tseagkanidh siegkebe åtnoem transitijve dan paarrebieleste åtna. Saemien gïelesne akte vielie paarre mij daam vuesehte, buaranidh - bueriedidh. Manne leam daan mearan dejtie digkiedamme goh öövre seamma gaajhkh dej goerkesh, men ij leah öövre saatnan dïhte. Bergsland jïh Mattsson Magga (1993) tjaeliejægan daej göökti baakoej vuelnie buaranidh, ‘bli bedre (f.eks. etter sykdom)’. Daestie lïerebe buaranidh jienemosth åtnasovveme skïemtje almetji bïjre. Men bueriedidh dellie, dïhte stuerebe goerkesem åtna: bueriedidh ‘gjøre bedre, kurere’. Gosse manne leam saerniestæjjah goerehtalleme daej göökti veerbi bïjre dellie leam lïereme golme saerniestæjjijste ahte buaranidh åtnasåvva barre skïemtji bïjre jïh bueriedidh gåarede aaj jeatjaj bïjre nuhtjedh. (83)a. Reerenasse regeringen ussjede tänka:3s ööhpehtimmiem utbildning:ACK daerpies nödvändigt bueriedidh förbättratr:INF ‘Regeringen tänker att det är nödvändigt att förbättra utbildningen.’ ¶
[ http://tinyurl.com/5r2r6gn ¶
b. *Ööhpehtimmie utbildning daerpies nödvändigt buarene. förbättraitr:3s. ‘Det är nödvändigt att utbildningen förbättras.’ Naemhtie dej mietie jis jeatjadahta raajesem vuesiehtimmesne (83a) jïh subjeektem sliejhtedh goh intransitijve sjædta. Dellie daej mov golme saerniestæjjaj mietie (83b) ovgrammatihke sjædta. Buerebe dellie dej mietie vuesiehtimmie (84). (84)Daerpies Nödvändigt ¶
lea vara:3s ööhpehtimmie utbildning buerebe bra:KOMP sjædta. bli:3s ‘Det är nödvändigt att utbildningen förbättras.’ Læjhkan gosse korpusasse vuartesjem, novh maa gaavnem buaranidh åtneme jeatjaj bïjre aaj. ¶
(85)Mohte men ij inte:3s guhte vem maehtieh kunna:NEG maam vad:ACK gænnah ¶
PTKL ¶
darjodh göra:INF guktie hur mij vad edtja skulla.3s buaranidh. bli bättreitr:INF ‘Men ingen kan göra så att något ska bli bättre.’[Don jih daan bijre 2] Daate vuesiehtimmie jeatjhlaakan. Ij goh naan skïemtjen bïjre. Vielie mov aaj akte nealjede saerniestæjja gie maahta dam utnedh jeatjaj bïjre goh skïemtje almetjh. Die tjåanghkan gåarede jiehtedh, daate baakoe maahta almetjijstie almetjasse joekehtadtedh. (Levin jïh Rappaport Hovav, 1995) aaj aktem dagkerem vuesiehtimmiem utniejægan. Ij leah öövre seammaleejnes men lïhke goh gåarede dejtie ektiedidh. Beth Levin sov laanteeekijem govleme jiehtedh deteriorate transitijve haamosne, mij ij jeenemes englaanten gïelen voestes gïele soptsestæjjaj mietie gåaredh. Læjhkan dïhte tuhtjie gåarede. (Levin jïh Rappaport Hovav, 1995):i mietie daate væhta ahte eejnegen transitijve haamoe fïerhten intransitijven veerbese mij semantihke maalli sisnie mij kausatijve molsedæmman sjeahta. 5.3.3. Aajmoejeatjadimmien ålkolen. Haspelmath jeahta naakenh veerbh naakenh veerbh mejtie leah kausatijve molsedimmesne eah leah aajmoejeatjadimmieh. Dah leah maam dïhte gohtje going-on, mij-akth deahpedeminie. Dan gïehtjedimmesne leah veerbe burn, akte dejstie sov 31 veerbh. Åarjelsaemien gïelesne aaj göökte veerbh mah maehtieh burn årrodh, akte transitijve jïh akte intransitijve (86). (86)a. ”Daelie nu edtjebe skulla:1p teegelh tegel:PL darjodh göra:INF jïh och dejtie den:ACK PL båeltedh”, brännatr:INF sinsætnan varandra:ILL jeehtin. säga:3pPL De sade till varandra: "Kom, så slår vi tegel och bränner det!"’ ¶
[Bijbele 1 Mos 11:3] ¶
b. Gïetsedh strama upp:2sIMP gåptoem klädsel:ACK jïh och baajh låta:2sIMP tjoevkide lampa:ACK PL bueledh, brinnaitr:INF ‘Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande.’[Bijbele Luk 12:35] Novh amma dah göökte veerbh laevieh morfologijen jïh semantihken mietie, men ij seamma laakan goh dah jeatjah paarrh kausatijve molsedimmesne (vielie buerkiestamme kapihtelisnie 6). Seamma laakan leah aaj daate paarre dievhtedh / dïevedh. Dej seamma struktuvre goh veerbh vuesiehtimmesne (86), men novh amma dah aajmoejeatjadimmieh. Dïhte veerbe aaj akte Haspelmathen 31 veerbijste. Gåalmede paarre mij naemhtie lea beltedh/bïlledh mij leah aaj aajmoejeatjadimmie, men dah golme gaajhkh mejtie manne gaavneme.Seamma goh båeltedh jïh bueledh akte vielie paarre, jïjnje åtnasovveme. ¶
tjeekehtidh jïh tjaakanidh dïhte.Dïhte transitijve paarrebielie öövre sjïehteles mov maallen mietie, men intransitijve lea statijve veerbe. (87)a. Lohkehtæjjah lärare:PL raarastalleminie rådgöra:GER guktie hur dovne både noereungdomsjih och jåarhkeskåvloen videragåendeskolan plaanide plan:ACK PL saemien samiska aamhtsh ämne:PL tjeekehtidh. göra platsitr:INF ‘Lärarna rådgör hur man ska göra plats för samiska ämnena i både ungdoms- och vidaregående skolan.’[Don jih daan bijre 2] b. Bøøremes bra:SUPL jis om akte, en gøøkte, två geerveh vuxen:PL tjaakanieh rymmas:3p jih och aaj också naan någon maanah. barn:PL ‘Det är bäst om två, tre vuxna och även några barn ryms.’[Saemesth amma! 4] Akte minngemes paarre daesnie dagkerem maam Haspelmath gohtje subpletijve molsedimmie. (88)a. "Guktie hur nimhtie, så tjidtjie, mor mov min bïenjem hund beltiejih?" skrämmatr:3sPL ‘"Varför mor, skrämde du min hund?"’[Goltelidh jih soptsestidh] b. Jaahke Jakob ¶
hahkene. bli rädditr:3s Badth ¶
PTKL ¶
idtji inte:3sPRT hov ¶
PTKL ¶
maam vad:ACK govlh höra:NEG dehtie den:ELA aehtjebe far:REL tjidtjeben mor:REL GEN tjiehtjelistie. rum:ELA ‘Jakob blev rädd. Men inte något hördes från hans fars och mors rum.’ ¶
[Jaarpoeh Jaahke ræjhkoes sjædta] ¶
Akte veerbe hahkehtidh gååvnese, vååjnoe goh veerben hahkanidh paarrebielie. Læjhkan dan goerkese ‘komma överumplande’. Ij leah dïhte naan aajmoejeatjadimmie. Men dan goerkese lïhke. Jis hahkehte dellie novh gie sån maahta hahkanidh. 5.3.4. Aktiviteeth jïh jeatja objeekth. Mijjieh paarride vuartasjamme mah eah leah aajmoejeatjadimmieh. Naakenh paarrh leah barre akte paarrebielie aajmoejeatjadimmie jïh mubpie lea aktiviteete jïh daam lexikaale semantihke templaatem fulkie. (89)[ xMAAM-DORJE] sïejhme veerbe mij kausatijve molsedimmesne lea ööhpehtidh, dïhte veerbe gåarede provhkedh ovgoh aktiviteete, men dan intransitijve paarrebielie åahpanidh aajmoejeatjadimmiem buerkeste. Vuesiehtimmie (90) dejtie veerbide åtna. ¶
(90)a. CISV CISV ¶
lea vara:3s gaskenasjovneles internationell siebrie förening abpe hela eatnamisnie värld:INE maam vad:ACK raeffien fred:GEN bijre om ööhpehte. undervisatr:3s ‘CISV är en internationell organisation som bedriver utbildning över hela världen om fred.’ ¶
[ http://tinyurl.com/622pdxq ¶
b. Ij inte:3s leah vara:NEG dijjine ni:KOM nemhtie. så Dijjieh ni Kristusinie Kristus:KOM åahpanamme. lära kännaitr:PTCP ‘Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är.’[Bijbele Ef 4:20] Vuesiehtimmesne (90a) ööhpehtimmie aktiviteete. CISV gïehtele ööhpehtidh, men ibie daejrieh mejtie gien aajmoe jeatjede, jïh mejtie gie maam leara. Ij goh bïevnese daennie raajesisnie nuekies juktie dam jiehtedh. Vuesiehtimmie (90a) jeatjhlaakan, desnie åahpanimmeste maam jeatjadamme dah mah eah åvtelen lin åehpies Kristusinie åehpies sjïdteme. Nimhtie dan stoerre joekehtse daennie paarren sisnie. Mijjieh jåerhkebe akten paarrese man sisnie seamma joekehtse, men aaj akte vielie. Dah veerbh desnie buhtjedh jïh båhtjasidh. Transitijve paarrebielien jeatja goerkese dam nuhtjie mielhkiem juvrijste vaalta. (91)a. Iehkedi kväll:GEN PL månnoeh vi två åabpa syster Sööfh Sofie ¶
målsoejimen byta:3dPRT gåetide hem:ILL PL vaedtsedh, gå:INF govsh ko:PL ohtsedidh, söka:INF dej den:GEN PL gujmie med feavsan ladugård:ILL jih och buhtjedh. mjölka:INF ‘På kvällen byttes jag och (min) syster Sofie av att gå hem, leta rätt på korna, på till ladugården med dem och mjölka.’[Båeries bienje] b. Månnoeh vi två åabpa syster Sööfh Sofie ¶
daarah PTKL ¶
dejtie den:ACK PL govside ko:ACK PL buhtjiejimen. mjölka:1dPL ‘Jag och (min) syster Sofie mjölkade då korna.’[Båeries bienje] c. Daelie Nu ¶
lea vara:3sg jïjnjem mycket:ack obreme, regna:perf part dennie den:ine attr. pluvesne myr:ine jïjnje mycket tjaetsie vatten båhtjese pressas utitr:3sg bæjjese upp:ill gosse när vaadtsam. gå:1sg ‘Nu har det regnat mycket, på myren pressas vatten upp när jag går.’ ¶
[Saerniestæjja 4] ¶
Vuesiehtimmie (91a) buhtjedh vuesehte goh aktiviteete, ij leah daesnie naan objeekte gænnah. (91b) dellie buhtjedh objeektem åtna, men dïhte objeekte govside ij leah gænnah mielhkie. Intransitijve vuesiehtimmie (91c) nimhtie goh gåarede vïenhtedh. Dïhte mieriejeatjadimmie. Tjaetsie jeatjh sæjjan båata. Vïenhtem transitijve paarrebielien semantihke lea jeatjadamme tïjjen mietie jïh sjïere goerkesem åådtjeme.Daelie åtnasovveme jeenemes govsi jïh bovtsi bïjre. Intransitijve veerbe vuesehte gustie transitijve veerbe båateme. Minngemes paarre mij naemhtie akte maam vuesiehtimmesne (105) lea åtnasovveme goh sïejhme veerbe kausatijve molsedimmesne. Men daate vuesiehtimmie transitijve paarrebielien mubpien åtnoe, gosse dïhte aktiviteete. (92)Magkeres vad slags såekieh björk:PL edtjebe skulla:1p njilledh? dra avtr:INF ‘Vad för slags björkar ska vi ta näver av.’ Daesnie såekieh jïh eah biessieh leah objeekth, jalhts biessiej mierie jeatjede. Ij leah gænnah moeneme biesside. 5.4. Konklusjovnh. Daesnie ovagkusatijve veerbide vuartasjamme mejtie leah kausatijve molsedimmesne. Dejtie leam semantihken mietie govhte dåehkine joekehtamme. Gaajhkh veerbh dej dåehkiej sisnie aajmoejeatjadimmieh buerkiestieh. Jalhts eah leah daah dåehkieh öövre seamma goh (Levin jïh Rappaport Hovav, 1995):i dåehkieh, læjhkan eah öövre joekehth gænnah.Gosse daejtie kausatijve/inkoatijve veerbide gïehtjede dellie daerpies aelkedh aajmoejeatjadimmien luvnie. Læjhkan eah leah gaajhkh veerbh mejtie leam gïehtjedamme aajmoejeatjadimmieh. Naakeni paarri barre akte paarrebielie aajmoejeatjadimmie, mubpie aajmoe jallh aktiviteete. Dan lissine eah maehtieh gaajhkh intransitijve paarrebielieh öövre seamma subjeekth utnedh goh transitijve paarrebielieh maehtieh objeekth utnedh. Ahte eah öövre seamma objeekth/subjeekth maehtieh veeljedh dïhte aaj væhta ahte lexikonesne daah baakoeh tseagkanamme. Eah leah syntaktihke seerkeme baakoeh. Syntaktihke seerkeme baakoeh transpareente. Jalhts semantihke vihkeles dïrregh juktie daejtie kausatijve/inkoatijve veerbh gïehtjedidh, læjhkan morfologije aaj daerpies gïehtjedidh, maam darjoem kapihtelinie 6 jïh 7. 5.5. Tjåanghkan tjaaleme. Daennie kapihtelisnie mijjieh lïereme seamma laakan englaanten jïh åarjelsaemien veerbi semantihke jïh jeatjah gïeli aaj. Jalhts eah öövre seamma baakoevåarhkoe mesnie kausatijve molsedimmiem gaavnebe læjhkan seammalaaketje deahpadimmieh mah kausatijve molsedimmieveerbi. Kausatijve molsedimmien sïejhmemes deahpadimmie lea aajmoejeatjadimmie jïh transitijve raajesen objeekte jïh intransitijve raajesen subjeekte seamma semantihke rollem guedtieh. Govhte dåehkiej mietie daesnie leam dejtie veerbide åehpiedahteme. Dåehkieh mah eah öövre seamma, men seammaleejnes goh dah dåehkieh Levin jïh Rappaport Hovav (1995):i luvnie. Vielie gïehtjedamme mejtie veerbide eah molsedh. Sïejhme veerbh mah eah gïeli gaskemsh molsedh eah gænnah åarjelsaemien gïelesne molsedh, juktie dah overgatijve. Seamma laakan transitijve veerbh goh v.g. tjoehpedh eah naan intransitijve paarrebieliem utnieh. ¶
Mijjieh aaj vuajneme seamma laakan goh jeatjah gïeline eah kausatijve molsedimmesne intransitijve veerbh maehtieh seamma jïjnjh subjeekth utnedh goh intransitijve veerbh maehtieh objeekth utnedh. Jalhts seamma semantihke englaanten gïelesne jïh åarjelsaemien gïelesne læjhkan öövre joekehtsh morfologije. Jïh dannasinie manne åarjelsaemien bïjre tjaalam dellie daerpies jåerhkedh morfologijen gåajka mubpene kapihtelisnie. ¶
6. Kausatijve molsedimmien morfologije Daan raajen jeenemes libie vuartasjamme semantihkese jïh syntaxese gosse kausatijve molsedimmiem digkiedamme. Daennie kapihtelisnie manne bæjhkohtem magkeres maallh åarjelsaemien gïelesne morfologijen mietie gaavnebe. Levin jïh Rappaport Hovav jïjnjem vihkeles orreme, men daelie vihkielåbpoe vuartasjidh maam Haspelmath dan bïjre jeahta. Dan teermh daennie kapihtelisnie provhkem. Kapihtelen mietie manne aaj Piñónen vuajnoem nænnostem. Jïh dan tjirkem aaj åarjelsaemien gïelese. Voestemes lea aalkoe 6.1 kausatijve molsedæmman. Bergslanden vuajnoste dellie dam digkedem eannan jïh dan mænngan mov joekehtimmie båata nueliekapihtelisnie 6.2. Dellie digkedem guktie mov joekehtimmie jåhta mov teoriji muhteste nueliekapihtelisnie 6.3. 6.4 konklusjovnh daehtie kapihtelistie vadta jïh 6.5 daam kapihtelem tjåanghkan tjaala. 6.1. Aalkoe. Voestegh libie joe vuajneme Stenfjellen tjaalegisnie ahte unnemes golme ovmese maallh man mietie joekedimmieh fulkieh. Stenfjell leah daah golme veerbhpaarrh vuesiehtimmine åtneme dan tjaalegisnie: tsööpkedh/tsoepkenidh, gupmiehtidh/gåpmanidh jïh våajoehtidh/våajodh. Gosse dejtie Haspelmathen lahtesigujmie ektede dellie tjïelke sjædta dah leah antikausatijve, equipolleente jïh kausatijve molsedimmieh. Jïjnjh leah vielie paarrh mah seamma laakan goh daah golme. Daennie stuhtjesne manne edtjem dejtie buerkiestidh jïh guktie dej morfologijen plïere. Mijjieh joe daejrebe dah leah aajmoejeatjadimmieh, læjhkan ibie ennje daejrieh magkeres relasjovne paarrebieliej gaskoeh. Voestegh tjoerebe daejredh magkeres roehtse dej veerbi. Tabellesne 6 leam dejtie veerbide moeneme mejtie (Bergsland, 1994) gaavneme. Dejtie leam jïjtje tabeellese sjïehtesjamme, men vaalteme dejtie veerbide mah Bergsland moeneme jïh mejtie sjiehtieh kausatijve molsedæmman. Bergsland tjaaleme dah veerbh adjektijvijste seerkeme. Læjhkan dïhte aaj jeahta ahte muvhtenh dejstie substantijvijste jïh orienteeremebaakojste seerkeme.Mijjieh edtjebe daelie gïehtjedidh mejtie vielie veerbide seamma dåehkesne sjiehtieh. Naakenh dejstie leam tabellese 6 bïejeme. ¶
Gaajhkide daejtie veerbide gåarede sjïehtesjidh Bergslanden systemeen mietie. Gaajhkh hov aktede baakoste seerkeme (vaenie, gamte, vijries, onne). Dah baakoeh adjektijvh jïh gåarede dejtie graaden mietie sojjehtidh. Gosse eensiligkien dejtie veerbide vuartesje mejtie kausatijve molsedimmesne dellie varki aajhtsa eah barre adjektijvh mah leah maadthbaakoeh. Ånnetji jeatjhlaakan hov sjædta gosse daejtie gööktide paarride vuartasjibie: daebpiedidh/daabpanidh jïh dubpiedidh/dåbpanidh. Eah leah dah öövre seamma laakan goh veerbh daan bijjelen, juktie eah leah daah maadthbaakoeh adjektijvh mah buerkiestieh graadem, vaalla daah ov-goh adveerbh mah buerkiestieh gubpene gie jallh mij. Gïehtjedh daejtie vuesiehtimmide. (93)a. Daebpene jïjnjh almetjh. b. Mov bïjle dubpene tjåådtje. Læjhkan, eah dah maadtoeh daebpie- jïh dubpie- provhkh öövre oktegh tjåadtjodh. Daennie vuesiehtimmine daan bijjelen dejtie maadtojde naan gietjiem lissiehtamme mij dan aktine sijjiem tjïelkeste. Dej golmi veerbi roehtsh læjhkan maam aktine dej jeatjaj roehtsigujmie mej daesnie buerkiestamme. Gåarede dejtie sojjehtidh graaden mietie. Dïhte stoere joekehtse rïektes adjektijvi muhteste ahte ij gåaredh daejtie gaavnedh positijve haamosne, vaalla barre komparatijve jïh superlatijve haamojne. ¶
Dah roehtsh bijjie jïh vuelie leam akten aejkien gaavneme gosse oktegh tjåadtjoeh. Im leah dejtie jeatjide gaavneme öövre oktegh. Barre gosse kaasushgietjiejgujmie jïh jeatjaj gietjiejgujmie aktanadteme. (94)Mij vad bijjie upp jïh och mij vad vuelie ner daan? den här:GEN ‘Vad är upp och vad är ner på den här?’[Baakoegærja] Dah transitijve paarrebielieh, mej -d- goh transitijve væhta maam aktine baakoejgujmie mah gåaradieh graaden mietie syjjehtidh. Ij gåaredh jiehtedh dah adjektijvijste seerkeme. Læjhkan goh joe buerkiestamme jienebh veerbh mah molsedimmesne sjïehth, mejtie aaj Bergslande buerkiestamme, Bergsland (1994, 96-8). Gosse daelie jåerhkebe dejtie jeatjide morfologije haamojde (daan raajan barre -dgoh transitijve væhta digkiedamme). Dellie Haspelmathen maalh vihkeles sjïdteme. Dellie vuesehtem guktie maehtebe, Haspelmathen teermigujmie, kausatijve, antikausatijve jïh equipolleente molsedimmieh leah aaj åarjelsaemien gïelesne.Haspelmathen jeatjah molsedimmieh aaj gåarede åarjelsaemien gïelesne gaavnedh, goh gåaskodh/fahkedh, mij suppletijve molsedimmie. Jïh voessjedh, mij labijle molsedimmie. Dah paarrh leah Haspelmathen læstosne veerbi bijjelen mejtie satne gïehtjedamme (Haspelmath, 1993). 6.2. Guktie morfologije joekehtadta. (Levin jïh Rappaport Hovav, 1995, b.78) jiehtiejægan jeatjene gïeline (ij englaanten gïele) dah göökte veerbh mah leah kausatijve molsedimmesne ovmese veerbh, morfologijen mietie slïekte, men dej semantihke ektiedimmie seamma. Gosse saemien gïelem gïehtjede dellie varki leara seerkemegietjieh daerpies gosse kausatijve-inkoatijve jïh inkoatijve veerbh darjodh. Men åarjelsaemien jïjnje morfologije, mij maahta grammatihke sisvegem vïhtesjidh. Daesnie dah åajvemes dejtie kausatijve-inkoatijve molsedæmman. Transitijve: -d-, -ht-, -st- jïh -Ø-. Intransitijve gietjieh leah: -n-, -s- jïh -Ø-. Jienebh leah aaj gietjieh mah kaanne daejtie byöroe lissiehtidh, v.g. -g-, -lg- jïh -sovv- goh intransitijve gietjieh jïh -l- goh transitijve gietjieh. Læjhkan dïhte vuajnoen ålkoelisnie daennie barkosne. Dejnie stuhtjine daan vuelelen akte aktese vuesehtem dejtie væhtide gosse aktanadteme veerbi maadtoejgujmie. Naakenh veerbi, daejnie stuhtjine mah daan vuelelen, leah aaj synonyjme haamoeh. Naakenh dejstie vielie kapihtelisnie 7 digkedem. Daej stuhtji vuesiehtimmieh gusnie ovmese morfologije væhtah leah. Dej aejkiej goh göökte ovmese haamoeh seamma veerbeste åtnasuvvieh dellie intransitijve paarrebielie maahta jïjhtedh ovmessie vuesiehtimmine. 6.2.1. -d-/-n- molsedimmie. Voestegh dïhte dåehkie, maam joe digkiedamme goh Bergslanden systeemese vuartasjamme. Daennie dåehkesne transitijve paarrebielie lea -d- goh væhta jïh intransitijve paarrebielie -n- åtna goh væhta. ¶
(95)a. Mijjieh vi sïjhtebe vilja:1p dam det:ACK saemien samiska gïelem språk:ACK evtiedidh. utvcklatr:INF ‘Vi vill utveckla det samiska språket.’ b. Åahpenidh bli känd:INF guktie hur giele språk lea vara:3s åvtanamme. utvecklaitr:PTCP ‘Bli känd med hur språket utvecklats.’ ¶
[http://tinyurl.com/6hmeljn] ¶
Daate paarre maahta gïele goh subjeekte/objeekte utnedh. Öövre goh kausatijve molsedimmie edtja årrodh. Bijjelen digkiedamme mejtie adjektijvijste daah veerbh seerkeme. Daan paarren roehtse evtie. Læjhkan goh -Ø- mij a-tjoejmolsemem buektehte lea dïsse lissiehtamme jïh -n- aaj lea dïsse lissiehtamme dellie intransitijve haamoe byöroe *avtanidh sjïdtedh. Ij leah rovnege jis gie aaj nimhtie dam haamoem jeahta, men daesnie dïhte haamoe åvtanidh. molsedimmie fonologijen mietie a jïh å gaskem lea sïejhme (vuartesjh vielie nueliekapihtelasse 7.3). Mijjieh jåerhkebe akte paarrese man roehtse aktine jïh fonologije joekehtsen namhtah. Dan roehtse bijjie. (96)a. Jijnjesh många hov ¶
PTKL ¶
libie vara:1pPRT vyøhkesa[d]teminie hjälpas åt:GER gielem språk:ACK bijjiedidh. höjatr:INF ‘Vi är många som håller på att hjälpas åt att höja språket.’ ¶
[Don jïh daan bijre 3] ¶
b. Jaepeste år:ELA jaapan år:ILL vaananieh minskaitr:3p dah de mijjen vi:GEN båeriesalmetjh gammelfolk guhth ¶
PTKL ¶
saemiengåetesne samisk kåta reakasovveme, bli född:INF maanabaeleste barntid:ELA saemiestamme prata samiska:PTCP jih och båeries gammal saemien samisk vuekien sed:GEN mietie med bæjjanamme. växa upp:PTCP ‘Från år till år blir våra gamla färre, de som har födds i ett samiskt hem och vuxit upp med den gamla samiska seden.’[Don jïh daan bijre 3] Daate vuesiehtimmie vuesehte guktie dah göökte paarrebielie maehtieh ånnetji ovmese goerkesh dijpedh, jalhts seamma roehtseste seerkeme. Transitijve raajesisnie dellie gïele dïhte mij jïllebe daltesem jaksa, juktie almetjh vyöhkesedtieh. Intransitijve raajese gujht jeatja, dellie almetji bïjre. Veerbe desnie buerkeste ahte bæjjese sjidtieh. Daennie vuesiehtimmesne a-tjoejemolseme intransitijve paarrebielesne men ij naan tjoejemolseme gænnah transitijve paarrebielesne. Gåalmede vuesiehtimmie daesnie roehtsem dubpie åtna. (97)a. Sïjhth vilja:2s bïjlem bil:ACK ånnohtje lite grann dubpiedidh komma längre borttr:INF guktie hur jienebh många:KOMP bïjlh bil:PL aaj också tjaakenieh? rymmas:3p ‘Kan du flytta din bil lite grann så att fler bilar ryms?’[Saerniestæjja 4] ¶
b. Siejpe varg barre bara ånnetji lite svähtja röra sig:3s jih och dåbpane [dåbpene]. komma längra bortitr:3s ‘Vargen rör bara lite på sig och kommer längre bort.’[Silpegaaltije] Ikth vielie transitijve paarrebieliem gaavnebe, mij -d- åådtjeme men ij naan tjoejemolseme.Intransitijve paarrebielie dan muhteste tjoejemolsemem åådtjeme, jïh intransitijve gietjie -n-. Daate dåehkie luhkiegaektsie paarrh åtna. Im manne jaehkieh gaajhkh leam gaavneme, jienebh sih leah.Naakenh vielie dejstie mov materiaaleste leah: jïegkedidh/jeagkanidh ‘hetta upp, värma upp starkt’/‘bli starkt uppvärmt, komma till kokpunkten’, unniedidh ånnanidh ‘göra mindre’/‘förminskas, bli mindre’ jïh vijriedidh/væjranidh ‘göra vidare’/‘bli vidare’. Daah aaj -Ø- a-tjoejemolseminie utnieh desnie gosse -n- lea lissiehtamme, men -d-:n aktine ij naan tjoejemolseme. Dannasinie -d- oktegh gietjie transitijve paarrebieline. 6.2.2. -ht-/-n- molsedimmie. Daate mov mubpie dåehkie kausatijve-inkoatijve/inkoatijve veerbigujmie.Gosse kausatijve molsedimmiem gïehtjede dellie daate sïejhme morfologije. Seamma goh övtebe dåehkie gåarede Haspelmathen teermine daam gåhtjodh equipolleente. Voestes vuesiehtimmie daan dåahkan akte veerbe mejnie joe åehpies libie. (Piñón, 2001) sov aalkovisnie vuesiehtimmiem moenem gusnie englaanten gïelen veerbe open (13) jïh (Levin jïh Rappaport Hovav, 1995) lægan aaj dam paarrem åtneme goh sijjen voestes vuesiehtimmie kausatijve molsedæmman. Aaj mov kapihtelisnie 3 manne vuesiehtimmie (38c) vadteme gusnie daate paarre. Daesnie (98) akte vielie vuesiehtimmie. (98)a. Næjla Nils ¶
skåapen skåp:GEN oksem dörr:ACK geehpehte öppnatr:3s jih och skoerhtje hundvalp olkese ut båata. komma:3sg ‘Nils öppnar dörren och en hundvalp kommer ut.’[Gieries mojhtese] b. Skåapen Skåp:GEN ¶
okse dörr gaahpene öppnaitr:3s jïh och skoerhtje hundvalp olkese ut båata. komma:3s ‘Skåpets dörr går upp och ut kommer en hundvalp. Intransitijve paarrebielie daennie dåehkesne seamma goh övtebe dåehkesne.Vuesiehtimmesne (98) okse jïjtse faamoste gaahpode sjædta dellie roehtse gaehpie gietjie -n- åådtje, jïh dan lissine aaj tjoejemolseme.Men ij leah seamma laakan transitijve paarrebielie, gosse agente aaj meatan raajesisnie (daennie vuesiehtimmesne Næjla dïhte). Juktie dïsse lea -ht- lissiehtamme, men akte vielie væhta daesnie transitiviteetem vuesehte, e-tjoejemolseme dïhte. Jis roehtse gaehpie dellie voestes lea doemes gietjie -Ø- lissiehtamme jïh dïhte tjoejemolsemem buektiehtamme.Piñón akte vuesiehtimmiem vadta gusnie ij gåaredh englaanten gïelesne naan adjektijve laeviem gaavnedh ¶
kausatijve-inkoatijve jïh inkoatijve veerbide. (Parsons, 1990) tjaala gaajhkh kausatijveinkoatijve/inkoatijve veerbh leah adjektijvijste seerkeme, men Piñón aktem baakoem muana Polsken gïeleste złamać się jïh jeahta ij gåaredh naan adjektijvem dïsse gaavnedh. Jis mujhtebe dam jïh bååstede åarjelsaemien gïelese jarrebe dellie maehtebe aaj seammaleejnes paarre gaavnedh goh Piñón lea. Båetije vuesiehtimmie dïhte. Ij gåaredh jiehtedh naan adjektijveste dah göökte veerbh leah seerkeme. Aajne göökte adjektijvh mej seamma fonologijen plïere leah gaervies ’färdig’ jïh geerve ’dålig’ vuj ’vuxen’. Dannasinie ij gåaredh jiehtedh gaerviehtidh jïh gaarvanidh leah adjektijveste seerkeme. (99)a. Manne jag dam den:ACK mov min telefovem telefon:ACK gaerviehtamme. försvinnatr:PTCP ‘Jag har tappat bort min telefon.’[Saernestæjja 4] b. Dellie Då ¶
amma ¶
PTKL ¶
dah de tjaebpies vacker saemien samisk vaarjoeh kläder aaj också gaarvanin. försvinnaitr:3pPRT ‘’Då försvann också de vackra samiska kläderna.’[Don jih daan bijre 2] Daate vuesiehtimmie gïeltege dannasinie ij naan sjïere baakoe mestie gåabpatjahkh båetieh. Jïh gosse ij naan sjïere baakoe gåarede gaavnedh maadtojne dellie abstrakte roehtse gaervie tjoevere årrodh. Dellie vååjnoe goh ij leah naan sjïere daarpoe daah kausatijve molsedimmie-veerbide sjïere baakojste seerkedh.Dej leah roehtsh mestie båetieh.(Stenfjell, 2008) akte veerbe daennie dåehkeste vadteme.Dïhte daam dan bïjre jeahta: "gåpma-n-idh gupmie-ht-idh. . . Rotmorfemet gupmie i gupmie-ht-idh ’velte opp ned’ är inte ett veerb, utan snarare ett adjektivisk, eller alternativt kategorineutral, rotmorfem." Stenfjell hov seamma mïele goh manne daesnie åtna. Ahte gåabpatjahkh paarrebielieh leah seamma roehtseste seerkeme. Ij dïhte maam soptsesth guktie gåpmanidh tjoejemolsemem åådtjeme. Voestes tjoevere -Ø- tjoejemolsemem buektiehtidh. Transitijve veerbe gupmiehtidh lea öövre goh gaerviehtidh barre -ht- goh transitijve væhta åådtjeme, veerbi geehpehtidh jïh tjeejehtidh (vuartesjh vualan) muhteste mah aaj etjoejemolsemem åådtjeme. Minngemes daennie stuhtjesne akte vielie vuesiehtimmie. Daate vuesiehtimmie (100a) seamma laakan. (100b) Dellie akte vielie vuesiehtimmiem vadtam Bijbelistie seamma soptsesistie. Gosse Rööpses mearoe loedtenamme dellie mænngan vihtaktani jïh guktie dellie faraoven dåaroefoevine gåaradi. ¶
(100)a. eah inte:3p jeanoeh flod:PL maehtieh kunna:NEG bitnehtidh. dränkatr:INF ‘strömmar kan ej dränka den.[Bijbele: Höga V 8:7] b. Tjaetsie vatten bååstide tillbaka jarki vända:3sPRT jïh och dah de mah vad:PL lin vara:3pPRT jisrajelehkidie israelit:ACK PL dåålveme, förfölja:PTCP dej de:GEN PL vaagnh vagn:PL jïh och dåaroerijrijh krigsryttare:PL jïh och abpe hela fara´on farao:GEN dåaroe-foeve krigshär batnanin. drunknaitr:3pPRT ‘Vattnet som vände tillbaka övertäckte vagnarna och ryttarna och hela faraos här som hade kommit efter dem ut i havet.’[Bijbele: 2 Mos 14:28] Daesnie bitnehtidh gieriesvoeten bïjre åtnasovveme, læjhkan baakoegærjesne tjåådtje bitnehtidh lea ’drukne (et dyr)’.Daate intransitijve haamoe seammaleejnes goh åvtanidh vuesiehtimmesne (95) daan bijjelen. Seamma joekehtse gaskoeh a jïh å. Man synonyjme haamoe båtnanidh aaj gååvnese daase. Læjhkan im leah naan synonyjme transitijve haamoe *butnehtidh buektiehtamme gaavnedh (jienebh dagkeres joekehtsi bïjre nueliekapihtelisnie 7.3 digkiedamme). Gåabpatjahkh paarrebielieh roehtseste betnie seerkeme. Intransitijve a-tjoejemolsemem åtna jïh transitijve e-tjoejemolsemem åtna jïh aaj -ht-. Luhkienjielje veerbh mah mov materiaalen sisnie mah naemhtie tseagkanamme. Veerbh roehtsijste seerkeme jïh dïhte kausatijve paarrebielie -ht- åådtje jïh intransitijve paarrebielie -n- åådtje.Akte vielie paarre man seamma morfologije plïere goh daah jeatjah daennie dåehkesne lea tjeejehtidh/tjaajanidh mij lea vuesiehtimmesne (40)åtnasovveme.Daennie dåehkesne luhkievïjhte veerbh.Jienebh veerbh mah seamma dåehkesne: heerjehtidh/haarjanidh ‘vänja’/‘bli van’, lissiehtidh/læssanidh ’lägga till’/‘öka’ jïh seerehtidh/searanidh ‘lugna ner’/‘lugna sig’. 6.2.3. -Øtjm-/ -n- molsedimmie. Daan dåehkien lea vihkeles joekehtse dej mubpiej dåehkiej muhteste. Dah transitijve paarrebielieh gööktelïhtseveerbh. Dannasinie aelhkie dam vuejnedh goh antikausatijve molsedimmie. Daerpies voestes vuesiehtimmiem vuejnedh. Daennie dåehkesne aaj vuesiehtimmie mij aaj jeatjine gïelesne. Englaanten gïelen veerbe break. (Haspelmath, 1993), (Levin jïh Rappaport Hovav, 1995) jïh (Piñón, 2001) nuhtjeme dam veerbem sijjen tjaaleginie. Gosse edtja dam jarkoestidh åarjelsaemien gïelese dellie göökte veerbhpaarrh daerpies juktie dan englaanten gïelen veerbi goerkesh dijpedh. Dovne tsööpkedh/tsoepkenidh jïh murhkedh/mårhkanidh leah veerbh mah gåarede goh englaanten gïelen veerbese break nuhtjedh. Göökte raajesh mah vuesiehtimmesne (38) leam aaj diekie beajeme. ¶
(101)a. Pïere Per ¶
klaasem glas:ACK murhki. slå söndertr:3sPRT ‘Per slog sönder fönstret. b. Klaase Glas ¶
mårhkani. gå sönderitr:3sPRT ‘Glaset gick sönder. c. Pïere Per ¶
klaahakam stav:ACK tsööpki. bryta:tr:3sPRT ‘Per bröt av staven. d. Klaahka Stav ¶
tsoepkeni. bryta:itr:3sPRT ‘Staven gick av. Gosse voestegh vïjlele daejtie veerbide dellie vååjnoeh goh dah intransitijve leah transitijvijste seerkeme. Jienebe morfologije dellie intransitijve paarrebieliej. goh dah leah golmelïhtseveerbh jïh dah transitijve barre gööktelïhtsh? Dellie daah jienebe vååjnoeh goh antikausatijve molsedimmie.Læjhkan dah aaj gåabpatjahkh seamma roehtseste seerkeme.(Stenfjell, 2008) lea aaj akte daejstie paarrijste nuhtjeme.Dïhte tsööpkedh/tsoepkenidh sov tjaalegisnie goh vuesiehtimmie nuhtjeme jïh naemhtie paarrem guarkeme: tsoepke-n-idh / tsööpke-Ø-dh. Seamma goh gåpmanidh, ij leah Stenfjell naan tjoejemolsemem buerkiestamme daesnie. Læjhkan jis dej göökti paarrebieliej seamma roehtse dellie transitijve paarrebielie seamma e-tjoejemolsemem åådtjeme goh v.g. geehpehtidh jïh tjeejehtidh. Jalhts intransitijve paarrebielie tsoepkenidh guhkebe intransitijve paarrebieleste tsööpkedh, læjhkan ij leah dïhte destie seerkeme. Gåabpatjahkh leah roehtseste tsoepke seerkeme. Mij vielie gieltegs intransitijve paarrebielie man ij leah atjoejemolseme, barre -n- mij lea dan roehtsese lissiehtamme. Jienebh paarrh mej leah åenehks transitijve haamoeh. Vuesiehtimmesne (102) akte dejstie åtnasovveme. (102)a. Edtjem Ska:1p ¶
barre bara dam det:ACK moerem vedträ:ACK löödtedh. klyvatr:INF ‘Jag ska bara klyva det vedträdet.’[Saerniestæjja 4] b. Dellie Då ¶
tjaetsie vatten loedteni. klyvaitr:3sPRT ‘och vattnet klövs itu.’[2 Mos 14:21] Daennie vuesiehtimmesne aaj guhkebe intransitijve haamoe transitijve haamoste, jïh intransitijve haamoe a-tjoejemolsemen namhtah. Dïhte tjoejemolseme barre roehtsine mejnie leah ie mubpien lïhtsesne deahpede. Daate roehtse loedte, e mubpene lïhtsesne. Men transitijve paarrebielie sïejhme transitijve tjoejemolsemem åådtjeme. Dellie jårrebe akten vielie paarrese gusnie intransitijve paarrebielie a-tjoejemolsemen namhtah. ¶
(103)a. Gosse När ¶
tjidtjebe mor:REL altese sitt tjiehtjelasse rum:ILL tjaanga, stiga in:3s dellie då vuajna se:3s Emma Emma seangkosne säng:INE tjahkan sitta:PP jih och gaajhkh alla vaarjoeh kläder:PL bijre runt jarkan omkring heeseme. spridatr:PTCP ‘När hennes mor gick in i rummet fick hon se Emma sittande på sängen, hon hade spridit ut alla kläder runt omkring.’[Voestes skuvle biejjie] b. Dah De ¶
mah vad:PL haasenamme, spridaitr:PTCP fealadin färdas:3pPRT jïh och vaentjelem evangelium:ACK håaloejin. tala:3sPRT ‘De som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet.’ ¶
[Bijbele Apg 8:4] ¶
Daennie vuesiehtimmesne dellie dïhte haase, men seerkeme seamma, transitijve veerbe -Ø- åådtje mij e-tjoejemolsemem buektehte jïh intransitijve -n- åådtjeme. Daah intransitijve paarrebielieh mah daan bijjelen moeneme ((102a) jïh (103b)) leah tjoejemolsemen namhtah.Destie maahta jiehtedh ij leah tjoejemolseme daerpies goh intransitijvh væhta, vaalla -n- dahkesje.Seamma laakan libie vuajneme dovne - d-, -ht- jïh -Øtjm- maehtieh roehtsigujmie aktanadtedh jïh transitijve veerbh darjodh.Nimhtie (98a) (daan bijjelen) vuesiehtamme guktie dovne e-tjoejemolseme jïh -ht- maehtieh akten maadtose lissiehtidh jïh transitijve haamoem åadtjodh. Daennie dåehkesne luhkiegolme veerbhpaarrh mov materiaalesne. Jienebh veerbh mah seamma dåehkesne: tjöönghkedh/tjåanghkanidh ‘samla’/‘komma samman’, leerhkedh/laarhkanidh ‘skada’/‘skada sig’ jïh burredh/bårranidh ‘skingra’/‘skingras’. 6.2.4. -Ø- / -s- molsedimmie. Akte lea dåehkie man seammaleejnes transitijve lïhtsegh goh övtebe dåehkie, men intransitijve lïhtsegh öövre jeatjah. Dej morfologije væhta eah leah -n-, vaallah -s-. Daennie dåehkesne joekehtse juktie sagke gïervebe dejtie veerbide gaavnedh. Eah amma seamma jïjnjem goh dah -n-intransitijve veerbh åtnasovveme korpusen sisnie jïh ij leah gåvva almetjh gaavnedh mah maehtieh dejtie provhkedh. Die daate maahta intransitijve morfeeme mij gaarveneminie goh intransitijve væhta. Daelie dejtie mov vuesiehtimmide.Voestes vuesiehtimmie gusnie speelhkedh jïh spïelhkesidh leah åtnasovveme.Ovmese saerniestæjjah mah daejtie veerbide damth. Daesnie aaj e-tjojemoleseme transitijve paarrebielesne. Men ij naan a-tjoejemolseme intransitijve paarrebielesne. (104)a. Vaarrh spinga:2s amma ¶
PTKL ¶
olkese ut jïh och mijjide vi:ILL moeride ved:ACK PL speelkh, hugga upptr:2s aeredsmoerh. morgonved:PL ¶
‘Spring ut du och hugg upp morgonved åt oss.’[Saerniestæjja 8] b. Gosse när dlie då spaanesh spån:PL bïejedh. sätta:INF Gaamesh bälling:PL speenedh. spänna ut:INF Tjoerh måsta:2s dellie då geehtedh passa:INF olles så inte:3s dah de spaanesh spån:PL spïelhkesh. dela sigitr:NEG ‘När man ska sätta spån och spänna ut bällingarna då måste du passa dig så att inte spånen spricker och delar sig.’[Saerniestæjja 6] Gosse daam paarrem ohtsedamme dellie akte paarrebielie akten saerniestæjjeste åådtjeme jïh mubpie paarrebielie mubpeste saerniestæjjeste. Mubpien vuesiehtæmman dellie. Tjïelke roehtse man ie mubpene lïhtsesne, men ij naan tjoejemolseme gænnah transitijve paarrebielesne. Öövre båastahlïgke goh (104). (105)a. Laara Lars ¶
edtja skulla:3s biessieh näver:PL njilledh. dra losstr:INF ‘Lars ska dra loss näver.’ b. Dejtie de:ACK biesside näver:ACK PL edtjh skulla:2s mujhtedh komma ihåg:INF vaeltedh ta:INF gosse när raejrie åska orreme. vara:PTCP Dah de verkebe fort:KOMP njallasieh. komma losstr:3s ‘Du ska komma ihåg att ta näver då det har varit åska. De släpper fortare då.’[Saerniestæjja 3] Dïhte intransitijve veerbe baakoegærjesne tjåådtje, men im leah manne vielie goh akte saerniestæjja gaavneme gie dam baakoem govleme. Læjhkan göökte jeatjaj saerniestæjjaj mietie synonyjme veerbehaamoe aaj gååvnese. Dïhte njolledh jïh baakoegærjesne daate jarkoestamme goh ‘släppa lätt’. Akte gujht maahta aaj njallasidh aaj dåhkasjehtedh, læjhkan ij gåessie dam govleme, men dïhte mubpie saerniestæjja ij dam dåhkasjehth gan. Vååjnoe dellie goh dej guaktaj mietie daah göökte haamoeh, mah seamma maadtoste, daelie aktanamme. Jis dejtie transitijve veerbide vuartesje dellie naakenh dejstie joekehtse utnieh dej transtijve veerbi muhteste mah övtebe stuhtjesne buerkiestim. Daelie morfologijese vihtjårrebe jïh vihtveerbem njelledh gïehtjedidh. Gaajhkh transitijve gööktelïhtseveerbh daan raajan seerkemisnie gietjie -Ø- e-tjoejemolseminie åådtjeme. Men ij badth daate veerbe dam gietjiem åådtjeme. Vååjnoe goh barre -Øåådtjeme. Mov buerkiestimmie daase ahte daah maadtoeh joe ie utnieh mubpene lïhtsesne jïh tjoejemolseme sjædta intransitijve seerkemisnie. Transitijve seerkeme barre -Ønuhtjie. Ij naan e-tjoejemolseme. Men ij leah daate transitijve paarrebielie oktegh. Vielie daennie dåehkesne leah veerbhpaarrh mej transitijve paarrebieliej leah öövre goh jeatjah gööktelïhtseveerbh -Ø- åådtjeme. Akte vielie bihkedh. ¶
(106)a. Daase den här:ILL maahta kunna:3s låavthgåetiem tältkåta:ACK tseegkedh. resa:INF Men men tjoerh måsta:2s voestes först dejtie de:ACK sïerkide videbuske:ACK PL bihkedh. slita avtr:INF ‘Här går det att sätta upp tältkåtan. Men först är det nödvändigt att rycka av videbuskarna.’[Saerniestæjja 8] b. Dïhte den soehpenje töm dellie då bæhkese. slitas avitr:3s ‘Då slits tömmen av.’[Saerniestæjja 8] Daate gujht aaj seamma laakan goh (105). Barre tjoejemolseme intransitijve veerbesne. Men daennie dåehkesne jeatjah haamoeh tjoejemolsemen mietie. sigkedh jïh sygkesidh jeatja laakan gosse mohtede dejtie göökte mejtie libie daelie vuartasjamme. (107)a. Nov ¶
PTKL ¶
amma ¶
PTKL ¶
iehkeden kväll:GEN maahta kunna:3s gærjam bok:ACK voesseste rycksäck:ELA sigkedh dra framitr:INF jih och tjuavkeds ljus giesiejijjen sommarnatt:GEN vealasjidh ligga:INF lohkedh läsa:INF aerebi före goh då nahkerh trötthet:PL båetieh. komma:3s ‘Då kan man på kvällen dra fram en bok ur säcken och i den ljusa natten ligga och läsa tills tröttheten kommer.’[Don jih daan bijre 3] b. Dïhte den sygkese dras ivägitr3s tjaetsiej vatten:GEN PL mietie med jiengen is:GEN nualan. in under ‘Då rycks den med vattnet och in under isen.’[Saerniestæjja 8] Dïhte transitijve paarrebielie sigkedh tjoejemolsemen namhtah, læjhkan intransitijve paarrebielien emubpene lïhtsesne.Jis roehtse sïgke dellie intransitijve paarrebielie tjoejemolsemem åådtjeme. Akte vielie paarren ,spealodh ‘klyva’ jïh spyölesidh ‘spricka eller delas i stycken’, seammaleejnes intransitijve paarre. Minngemes daennie stuhtjesne akte vuesiehtimmie mij öövre goh (104). (108)a. Manne jag edtjem skulle:1s daelie nu dejtie de:ACK viermide nät:ACK PL geelkedh. greda uttr:INF ‘Jag ska greda ut näten.’[Saerniestæjja 11] b. Eah inte:3p badth ¶
PTKL ¶
viermieh nät:PL jïjtje själv gaalkesieh. greda utitr:3p ‘Näten gredar inte ut sig själva.’[Saerniestæjja 4] Daah njieljie vuesiehtimmieh vuesiehtamme jïjnjh haamoeh mah tjoejemolsemi mietie joekehtedtieh. Mov materiaalesne luhkienjieljie veerbhpaarrh daennie dåehkesne. Jienebh veerbh daennie dåehkesne buvvedh/båvvasidh ‘döda’/‘dö (av yttre skada)’ jïh jestedh/jastasidh ‘stöta mot’/‘stötas mot’. ¶
6.2.5. -st- / -s- molsedimmie. Daelie mijjieh dejtie intransitijve veerbide vuartasjamme, mah meatan kausatijve molsedimmesne, maehtieh -s- åadtjodh. Jïh daan raajan transitijve paarrebielien lea gööktelïhtseveerbe jïh gietjie -Ø- åådtjeme (tjoejemolseminie jallh dan namhtah). Men akte vielie dåehkie mesnie -s- lea lissiehtamme intransitijve bielesne. Dennie dåehkesne transitijve veerbh leah -st- åådtjeme transitijve væhtine. Daesnie mijjen voestes vuesiehtimmie paarre, mij synonyjme paarrese vuesiehtimmesne (98). Ikth vielie lea åarjelsaemien veerbh englaanten gïelen veerbese open. (109)a. Jis om gie vem mov min gïelem röst:ACK gåvla höra:3s jïh och oksem dörr:ACK rïhpeste, öppnatr:3s dellie då tjaangem stiga in:1s jïh och månnoeh vi två byöpmedien. äta:1d ‘Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.’[Bijbele Upp 3:20] b. Tjidtjebe mor:REL joe redan hinneme hinna:PTCP prihtjegem kaffe:ACK jovkedh dricka:INF jih och plaeriem tidning:ACK lohkedh läsa:INF goh då okse dörr rihpese öppnaitr:3s jih och Åvla Ola ¶
båata, komma:3s prievine brev:KOM gietesne. hand:INE ‘Mor hade redan hunnit läsa tidningen och dricka kaffe när dörren gick upp och Ola kommer med ett brev i handen.’[Don jih daan bijre 2] Daate veerbepaarre synonyjme paarrine vuesiehtimmine (38). Ij leah naan tjoejemolseme daennie paarresne. Mubpene paarresne tjoelmesidh jïh tjoelmesidh. Daate voestes aejkien daan raajan, roehtse jïh akten baakoen haamoe seamma. tjoelme ‘knut’ aaj substantijve. Adjektijvh mej seamma haamoeh goh paarren roehtse leam åvtelen digkiedamme (stuhtjesne 6.2.1). Daate orre, men öövre maam Bergsland tjaaleme (vuartesjh 2.4). (110)a. Manne jag dam den:ACK tråarem tråd:ACK tjoelmestem. knytatr:1s ‘Jag knyter tråden.’[Saerniestæjja 6] b. Geehtedh akta olles så inte:3s dïhte den laejkie tråd tjoelmese. knytaitr:3s ‘Akta så att inte tråden knyter sig.’[Saerniestæjja 6 & 8] Seamma goh (109), ij leah gænnah daesnie naan tjoejemolseme. Jis daan roehtse tjoelme, mij aaj substantijve, dellie barre -s- lea intransitijve veerbese lissiehtamme jïh barre -sttransitijvese lissiehtamme. Læjhkan akte paarresne leam buektiehtamme tjoejemolsemem gaavnedh. Dennie paarresne intransitijve veerbesne dam tjoejemolsemem gaavnebe, jïh dïhte seamma goh vuesiehtimmesne (107). ¶
(111)a. Manne jag dam den:ACK teekstem text:ACK jarkostem. översättatr:1s ‘Jag översätter den texten.’ b. Aaj också komparatijve komparativ tjelmine öga:KOM gïelem språk:ACK edtja skulla:3s gïehtjedidh, undersöka:INF guktie hur gïele språk jorkese förändratr:3s jïh och guktie hur medija media saemien samiska deadta. påverka:3s ‘Också med komparativa ögon ska den undersöka språket, hur det förändras och hur media påverkar samiskan.’ ¶
[ http://tinyurl.com/5u4je9p ¶
Seamma goh övtebe dåehkie daan dåehkien veerbh gïerve orreme gaavnedh. Dah intransitijve veerremes gaavnedh. Dåehkie aaj onne, gaektsie veerbh desnie. Vielie veerbh mah leah nemhtie: marngestidh/marngesidh ‘vränga’/‘vränga sig’, gævnjastidh/gævnjasidh ‘hänga upp’/‘bli hängande’. 6.2.6. -ht- / -Ø- molsedimmie. Daate dåehkie jeatjhlaakan dej jeatjaj muhteste juktie daennie dåehkesne barre dah transitïjve paarrebielieh mej leah væhtah. Intransitijve paarrebieliem ovgoh sïejhme veerbh vååjnoeh. Ij leah dej naan sjïere væhta goh -n- jallh -s-. (112)a. Laara Lars ¶
vïnhtsem båt:ACK våajoehti. sänkatr:3sPRT ‘Lars sänkte båten.’ b. Vïnhtse båt våajoeji. sjunkaitr:3sPRT ‘Båten sjönk.’ Daate maam aaj Haspelmath kausatijve molsedimmiem gohtje. Jïjnjebe morfologije lea transitijve paarrebielesne. Læjhkan daesnie mov mïelen mietie dovne intransitijve jïh transitijve veerbe lea seamma roehtseste seerkeme. Ij naan seerkeme paarrebieliej gaskem. Ij leah gænnah naan tjoejemolseme aktene paarrebielesne. Vielie dagkeres vuesiehtimmie veerbh mah båetieh roehtseste syjje. (113)a. Meehte Martin ¶
maahta kunna:3s såaketjem björk:DIM ACK syjjehtidh. böjaitr:INF ‘Martin kan böja en liten björk.’[Goltelidh jïh soptsestidh] ¶
Transitijve jarkoestidh jeatja goerkesem aaj åtna mij lea ‘förändra’. ¶
b. Rïesestjh blomster soejmetji försiktigt syjjieh böjaitr:3s ‘De små blomstren böjer sig försiktigt.’[Saerniestæjja 3] Seamma daesnie, intransitijve paarrebealan lea -Ø- lissiehtamme jïh transitijve paarrebealan -ht-.Akte dåeriesmoere daej veerbigujmie.Ij gåaredh morfologijen mietie daejtie veerbide joekehtidh dejstie syntaktihke sjïekehtamme veerbijste (vuartesjh vielie nueliekapihtelasse 4.1). Seamma vuesiehtimmine goh (114). (114)a. Gaahtoe Katt ¶
aaj också guelieh fisk:PL sæjhta vilja:3s jalhts även om ij inte:3s sijhth vilja:NEG gadtside tass:ACK PL lovvehtidh. blötatr:INF ‘Katten vill också ha fisk, även om den inte vill blöta tassarna.’ ¶
[Ammes] ¶
b. Daesnie här gujht ¶
PTKL ¶
maahtah kunna:2s åeredh, sova:INF dellie så ih inte:2s daarpesjh behöva:NEG lovvedh," bli blötitr:INF kraanna granne jeahta. säga:3s ‘Du kan sova här, så behöver du inte bli blöt," säger grannen.’ ¶
[Goltelidh jih soptsestidh] ¶
Akte jeatja paarre daennie dåehkesne sjilkehtidh/sjalkedh ‘smälta (tr)’/‘smälta (itr)’ jeatjaleejnes transitijve veerbe, juktie dan lea aaj e-tjoejemolseme öövre goh gellie jeatja veerbh mah daan raajan buerkiestamme.Jienebh veerbh daennie dåehkesne leah: slaamehtidh/slaamedh ‘fälla’/‘falla ihop’ jïh jaskehtidh/jaskedh ‘trösta’/‘bli tröstad’. Mov materiaalesne gaektsie veerbh daennie dåehkesne. 6.3. Morfeemhjïhbigkeme. Övtebe nueliekapihtelisnie libie vuajneme guktie ovmessie maadtoeh gietjieh åådtjeme jïh transitijve jïh intransitijve veerbine sjïdteme. Læjhkan libie barre vuajneme ahte deahpede, men ij guktie. Dam edtjem daesnie buerkiestidh. 6.3.1. Detransitiviseereme. LevinjïhRappaportHovav(1995):ijoekehtimmesne maadthaamoeh transitijve jïh intransitijve haamoeh dejstie seerkeme. Transitijve paarrebielieh maehtieh jienebh objeekth veeljedh goh intransitijve paarrebielieh maehtieh subjeekth veeljedh. Dej mietie dïhte dej vuajnoem nænnoeste. Læjhkan dej joekehtimmie bööremes englaanten gïelese sjeahta. Goh övtebe nueliekapihtelisnie buerkiestamme morfologije vihkeles åarjelsaemien gïelese. Ij seamma englaanten gïelesne gusnie dah göökte veerbehaamoeh seamma plïerine. Joekoen gïerve detranstiviserremeprocessem sjïehtesjidh dagkeres paarrese goh: syjjedh jïh syjjehtidh. Juktie dellie transitijve haamoe (mij Levin jïh Rappaport Hovavi mietie maadthhaamoe) akte vielie morfeeme guadta jïh morfeemesliejhtemen mietie syjjedh lea bigkesovveme. Enn vïerrebe dagkeres paarre goh tjeejehtidh jïh tjaajanidh. Jis tjeejehtidh maadthbaakoe dellie guhkies processe daerpies jis edtja tjaajanidh destie seerkedh. Voestegh tjoevere -ht- sliejhtedh, dan mænngan daerpies -n- lissiehtidh jïh dan mietie aaj tjoejemolsemem utnedh. Seamma geerve jis edtja båastahlïgke darjodh jïh tjeejehtidh seerkedh veerbeste tjaajanidh. 6.3.2. Mov joekehtimmie. Mov mïelen mietie daerpies seamma roehtsem utnedh dovne transitijve jïh intransitijve veerbide. Transitijve jïh intransitijve seerkemen mietie dellie gietjieh leah lissiehtamme, öövre goh Piñón (2001) buerkeste. Læjhkan manne leam seamma haamohkem goh (Levin jïh Rappaport Hovav, 1995) lægan provhkeme, konstantigujmie jïh variaabelegujmie. Guktie dellie morfologijem dejgujmie ektiedidh? Mov joekehtimmesne transitijve gietjieh jïh konstanteSJÏEKaktanieh jïh seamma laakan konstanteSJÆDTAlea intransitijvi gietjiejgujmie, aktene. Veerbi lexikaale semantihke templaate vuesiehtimmesne (115). Dellie leam aaj daam goerkesem lissiehtamme. (115)[ xSJÆDTAAAJMOE Gusnie: SJÆDTA = [-n-, -s-, -Ø-] [ [ xMAAM-DORJE]SJÏEK[ ySJÆDTAAAJMOE] Gusnie: SJÏEK = [-ht-, -d-, -st-, -Ø-] Akte gyhtjelasse jæjhta daan tseegkemistie. Mannasinie ij leah konstantese SJÆDTA gietjieh tjaeliehtamme transitijve templaatesne, seamma goh intransitijve templaatesne? Mov joekehtimmesne barre akten aejkien templaatesne morfologije tjaeliehtimmie jïh konstante aktanamme jïh dïhte bijjemes konstaante mij dellie aktanamme gietjine. Jis göökten aejkien tjaalasovveme dellie v.g. dovne -n- jïh -ht- jallh -s- jïh -st- byöroe transitijvi haamoejgujmie aktanidh. Læjhkan ij dagkerh leah juktie eah haamoeh goh: *bæjjanehtedh, *bæjjanestedh, *bæhkasestedh jïh *soelkenehtedh gååvnesh. Nueliekapihtelisnie 7.2 jienebe buerkestem guktie mov joekehtimmien mietie daah maadtoeh lexikaale semantihken jïh fonologijen ektesne berkieh juktie riejries veerbehaamoeh tseegkedh. 6.4. Konklusjovnh. Daelie gosse lexikaale semantihken vuajnoen tjïrrh dejtie veerbehaamoejde vuartasjamme dellie tjïelke sjïdteme dïhte daerpies ihke kausatijve molsedimmiem guarkedh. Bergsland (1946, 1994) jïh Hasselbrink (1981) barre morfologijen mietie dejtie gïetedamme. Daelie maehtebe ovmessie dåehkieh gietjiejgujmie ektiedidh jïh vuejnedh guktie dej ektievoete. Aktem aatem gaavneme åarjelsaemien kausatijve molsedimmien bïjre. Dah paarrh eejnegen utnieh ovmessie plïereh sinsitnien vuestie. Ij leah goh akte-gih labijle molsedimmie. Muvhtene dah morfologije væhtah transitijve veerbesne jïh muvhtene væhtah intransitijve veerbesne. Leah aaj paarrh gusnie dov transitijve jïh intransitijve veerbh sjïere morfologijem guedtieh. Jalhts semantihken mietie mijjieh tjoerebe dah transitijve veerbide guarkedh goh intransitijveste seerkeme Haspelmath (1993, b. 89), læjhkan barre transitijve morfologijem gaavnebe transitijve haamojne, ij dovne intransitijve jïh lissine transitijve.Dïhte dannasinie barre dïhte bijjemes konstaante mij lea tjaalasovveme. Dejstie veerbehaamojste mah daennie stuhtjesne bæjhkoehtamme maehtebe lïeredh ahte dah gietjieh eah jïjtje transitiviteetem vuj intransitiviteetem guedtieh, vaallh mij gietjide veerbehaamoe åtna transitiviteeteste jallh intransitiviteeteste båata. V.g. rïhpestidh och geehpehtidh maehtieh seamma goerkesem utnedh, læjhkan dej ovmese morfologije væhtah (-ht-/-st-). Göökte intransitijve veerbh jaskedh jïh soelkenidh mah mahte seamma deahpadimmie buerkiestieh ovmessie morfeemh utnieh (-n- jïh -Ø-). 6.5. Tjåanghkan tjaaleme. Gosse voestes aejkien dejtie haamojde mejtie kausatijve molsedimmesne vuartesje dellie vååjnoeh goh åarjelsaemien gïele maahta ovmessie vuekine dåemiedidh. Maahta ,Haspelmathen teermigujmie, kausatijve, antikausatijve jïh equipolleente molsedimmieh nuhtjedh, men daesnie eensiligkien dejtie gïehtjedamme. Manne vuesiehtimmieh vadteme guktie veerbh mah leah meatan kausatijve molsedimmesne maehtieh ovmessie morfologijem veeljedh jïh lissiehtidh dovne transitijve jïh intransitijve haamojde. Gietjieh mah leah jïjhteme intransitijve paarrebielien leah -njïh -s- (dovne a-tjoejemolseminie jïh tjoejemolsemen namhtah) jïh -Ø-. Manne leam -Øvierhtiedamme gietjine, juktie dïhte maahta tjoejemolsemem buektiehtidh dejtie transitijve paarrebielide. Seamma laakan mijjieh vuajneme guktie dah transitijve paarrebielieh leah aaj maehteme sjïere morfologijem veeljedh goh transitiviteetevæhtah. Dah morfem mah dellie jïjhteme leah -ht-, -Øe3-tjm-, -d-, jïh -st-. Muvhtene haamojne dovne -Øe3-tjm- jïh -ht- meatan.Daej morfeemi distrubusjovne ovmessie dåehkieh darjoeh. Læjhkan fïerhtene paarresne akte roehtse mestie gåabpatjahkh leah seerkeme. Transitijve veerbi lexikaale template stuerebe intransitijve templaateste (akte vielie deahpadimmie). Mijjieh aaj jienebh joekehts transitijvi veerbine gaavneme, v.g. jienebh gietjieh leah dagkeres væhtah. Govhte ovmessie morfologije dåehkieh leah sjïdteme jih dah dåehkieh tjåanghkan 75 veerbhpaarrh dijpieh, mah leah mov materiaalesne. ¶
7. Eensiligkien gïehtjedimmie guktie morfologije åtnasåvva Minngemes kapihtelisnie dle libie vuartasjamme guktie morfologije dejtie veerbehaamojde vïhtesje sjïere lexikaale semantihke maalli sisnie. Mijjieh libie lïereme njieljie sjïere gietjieh mah transitiviteeten væhta jïh golme intransitiviteeten. Daennie kapihtelisnie edtjebe jienebh veerbide vuartasjidh jïh vuajnoem gemtiedidh. Manne edtjem vuesiehtidh guktie almetjistie almetjasse dah veerbehaamoeh joekehtedtieh. Daatah mah daennie kapihtelisnie jeatjhlaakan kapihtele 6:n muhteste.Daatah desnie öövre digkiedamme saerniestæjjajgujmie, akte jallh vielie leah jeahteme maam dan bïjre tuhtjieh, jallh jïjnje daatah korpusen sisnie (veerbe gellien aejkien åtnasovveme). Daatah daesnie jeatjaleejnes. Daate maam manne govleme saerniestæjjijste gosse iemielaakan soptsestieh, jallh dej öövre voestemes vaestiedasse gosse mov gyhtjelasside vaestiedieh. Daesnie veerbh mah barre akten aejkien korpusen sisnie gaavneme jïh veerbh mah Bergsland jïh Mattsson Magga baakoegærjesne, men ij korpusen sisnie jallh saerniestæjjaj luvnie. Læjhkan gosse dagkeres veerbh, mah barre baakoegærjesne, dellie aaj bæjhkohtem ahte dah destie båetieh. Kapihtelen voestemes nueliekapihtele 7.1 jienebh veerbhpaarrh bæjhkohte. Paarrh mej naan gielhtie mannasinie eah öövre dejnie dåehkine övtebe kapihtelistie sjïehth. Mubpie nueliekapihtele 7.2 orre tjïelkestimmie daej veerbi morfologijese. Kiparskyn lexikaale fonologijem åehpiedahta jïh digkede guktie dïhte daase sjeahta. Gåalmede nueliekapihtele 7.3 jeatjah aamhtesh fonologijesne buerkeste. Fonologije man sjïeke enn jienebh haamoeh naakenh veerbijste. Læjhkan ij morfologijem tsevtsieh. 7.4 konklusjovnh daehtie kapihtelistie vadta jïh 7.5 daam kapihtelem tjåanghkan tjaala. 7.1. Jienebh haamoeh. Övtebe kapihtelisnie vuartasjimh govhte dåehkide gusnie veerbh mah molsedieh. Jalhts dåehkine 75 veerbhpaarrh, læjhkan jienebh paarrh kausatijve molsedimmesne gååvnesieh. Båetiji stuhtji mietie jieniebidie haamojde vuartasjibie mejtie aaj kausatijve molsedimmesne. 7.1.1. Veerbh mej göökte transitijve væhtah. Daesnie paarre, daaroen gïeleste lööneme, men læjhkan kausatijve molsedimmesne tjaakene. Daaroen gïelen lära gellie haamoeh saemien gïelesne åådtjeme. (116)a. Leerh läratr:2s mannem mig tjuvliestidh! kyssas:INF ‘Lär mig att kyssas!’[Tjaebpemes låvnadahke] b. Manne jag sijhtem vilja:1s datnem dig leerehtidh läratr:INF tjaebpies vacker guvvieh bild:PL darjodh! göra:INF ‘Jag ska lära dig att göra vackra bilder.’[Tjaebpemes låvnadahke] ¶
c. Eah inte:3p vïssjh orka:NEG saemien samiska lïeredh. läraitr:INF ‘De orkar inte om att lära sig samiska.’ Ij goh vååjnoeh sjïere joekehtse daej göökte transitijve veerbi gaskoeh (116a-b) semantihken mietie.Dïhte guhkebe haamoe barre akte vielie transitijve væhta åådtjeme. Desnie dovne -Ø-, mij e-tjoejemolsemem buektehte, jïh -ht-. Dïhte åenehks haamoe barre -Ø-, maam e-tjoejemolsemem buektehte, åtna. Gåabpatjahkh vååjnoeh goh jeatjah transitijve veerbh kausatijve molsedimmesne. Mijjieh joe övtebe kapihtelisnie vuartasjamme akten haamose geehpe-Øtjm-ht-idh, man lea öövre seamma struktuvre goh leereØtjm-ht-idh. Dej roehtsh gaehpie jïh lïere. Daan tjaalegen mietie manne aaj aktem transitijve haamoem tsööpkedh provhkeme, man seamma tseegkeme goh leeredh. Mohtedh leere-Øtjm-dh, man roehtse lïere jïh tsööpke-Øtjm-dh, man roehtse tsoepke. Dah göökte haamoeh aaj goh transitijve haamoeh gööktene dåehkine övtebe kapihtelisnie. Akte vielie haamosne lïerehtidh gietjie -ht- lea maadtose lissiehtamme. Dïhte haamoe aaj gåarede goh leeredh jïh leerehtidh provhkedh, men gellien aejkien åtnasovveme goh ‘undervisa’. Ij leah dïhte dellie aajmoejeatjadimmie. Akte lea vielie veerbhpaarre man lea göökte ovmese transitijve haamoeh.Vuesiehtimmesne (117) dïhte paarre åtnasovveme.Bergslanden jïh Mattsson Maggan baakoegærjesne aaj leerhkedh gååvnese jïh desnie akte dan goerkesijstie ‘slå ihjäl’. Dïhte goerkese aajmoejeatjadimmie jïh naa lïhke dah mah vuesiehtimmesne (117). Gosse dam ohtsedamme dellie aktem almetjem gaavneme guhte åejjesne dam åtna. Men gosse korpusisnie ohtsedem dellie daate guhkebe haamoe jæjhta. (117)a. Jupmele Gud ¶
dov din baalte bredvid lea, vara:3s måerie-biejjesne vredesdag:INE gånkide kung:ACK PL leerhkehte, krossa:tr:3s ‘Herren är på din högra sida, han krossar kungar på sin vredes dag.’ ¶
[Bijbele, Ps 110:5] ¶
b. Åh! åh Gahtjim ramla:3sPRT jïh och dellie då laarhkenim. skada sigitr:1sPRT ‘Åh! Jag ramlade och slog mig.’[Saerniestæjja 4 & 8] Dah göökte transitijve haamoeh gåabpatjahkh baakoegærjesne. Manne aaj aktem almetjem gaavneme, guhte leerhkehtidh jeahta, seamma ulmine goh leerhkedh. Eah leah amma gaajhkh veerbhpaarrh mej göökte ovmese transitijve haamoeh. jeenemes paarrine leam barre aktem transitijve jïh aktem intransitijve haamoem gaavneme. Akte dagkeres vuesiehtimmie paarre döömedh jïh doemenidh guktie vuesiehtimmesne (118) provhkeme. ¶
(118)a. Aanta Anders ¶
guksiem kåsa:ACK döömi. tömmatr:3sgPRT ‘Anders tömde kåsan.’[Saerniestæjja 9] b. Gaajhkem allt:ACK lea vara:3s jovkeme. dricka:PTCP Klaase glas doemenamme. tömmaitr:PTCP ‘Han har druckit allt. Glaset har blivit tomt.’ Döömedh öövre goh leeredh, maadtojste doeme jïh lïere seerkeme. Læjhkan im leah manne buektiehtamme naan synonyjme haamoe man lea aaj -ht- *döömehtidh jïh seamma goerkese goh döömedh. Jïh im leah gænnah haamoem *doemehtidh gaavneme, -Øe-tjmnamhtah. Jalhts im manne naan dagkeres haamoem gaavneme, læjhkan ij rovnege jis gie sån akte dejstie haamojste jeahta jallh tjaala. Jeatja veerbe mij naemhtie jienemosth aejkien barre -Øe-tjm- åtna lea murhkedh maam joe gellien aejkien digkiedamme (vuartesjh tabellese (2) jïh vuesiehtimmide (38) jïh (101)). Men aktene sijjesne dellie jeatja haamojne jæjhta. Vuesiehtimmie (119) dïhte. (119)Jis om gie vem akth ett:PL Jupmelen Gud:GEN ¶
teempelem tempel:ACK murhkie, fördärva:3s dellie då Jupmele Gud dam den:ACK murhkehte. fördärva:3s ‘Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom.’[Bijbele 1 Kor 3:17] Desnie dovne murhkedh jïh murhkehtidh seamma raajesisnie åtnasovveme.Im daejrieh mannasinie ovmessie haamoeh, men raajese gujht vuesehte gåarede aaj guhkebe haamoem veerbesne murhkedh utnedh. Minngemes daennie stuhtjesne akte vielie paarre man leah göökte ovmessie transitijve haamoeh. Vuesiehtimmesne 120) paarre gusnie transitijve paarrebielie dovne -Øtjm- (e3) jïh -ht- åådtjeme. Göökte transitijve væhtah seamma goh v.g. leerehtidh. Seamma laakan tseegkeme veerbe goh (68). (120)a. dle då edtja skulla:3s satne han:refl dam den:ACK sov sin vimhpelem vimpel:ACK jijtse egen:GEN gåetien kåta:GEN ræhpan öppning:ILL dibrehtidh fästatr:INF ‘då ska han fästa flaggan på kåtans öppningshål.’[Don jih daan bijre 2] b. Jårra vända:3s jih och vuajna se:3s tjegriem utter jille högt kraesiej gräs:GEN PL sisnie, i gøøkte två gierkiej sten:GEN PL gaskese mellan:ILL dabranamme. fastnaitr:PTCP ‘Han vänder sig och får se utter i det höga gräset, den har fastnat mellan två stenar.’[Saemesth amma! Lierehtimmie 4] ¶
Gåabpatjahkh daaroen gïeleste lööneme, men dah gujht öövre sjïehtesjamme saemien grammatihkese ¶
goh gåarede dejtie gïetedidh goh saemien baakoeh. ¶
Baakoegærjesne manne aktem vielie transitijve haamoem debriehtidh gaavneme, man öövre seamma goerkese goh dibrehtidh. Destie lïerebe, daan paarren roehtse debrie jïh goh dïhte transitijve morfologije åådtje dellie akte jallh göökte transitijve væhtah åådtje. Daate gaajhke dovne tjåanghkan jeahta ahte idiosynkratihke mij gietjide veerben maadtoe aktene. Sïejhme transitijve gietjieh leah -ht-, -d- jïh -Øe-tjm-, men ij mov joekehtimmie maehtieh jiehtedh mij dejstie mij roehtside. 7.1.2. Akta -d- som transitiv och omarkerad itr. Stuhtjesne 6.2.6 leam veerbh buerkiestamme mej transitijve væhta -ht- jïh intransitijve væhta -Ø-, goh daate vuesiehtimmie. (121)a. bovtsh ren:PL dan så varki fort tjaerhvieh, springa:3s sjædtoeh växt:PL slaamehtieh. fällatr:3p ‘renarna springer så fort och de springer ner växterna.’[Don jih daan bijre 1] b. Støøremes stor:SUPL gåetie kåta joe redan slaameme, falla ihopitr:PTCP mohte men dimpere-buvrie timmerbod tjåadtjoeminie. stå:GER ‘Den största kåtan har redan fallit ihop, men timmerboden står.’ ¶
[Saemesth amma! 4] ¶
Vuesiehtimmie (121) (-ht-/-Ø-)-molsedimmie, men akte vielie haamoe baakoegærjesne. Dïhte slaamedidh man goerkese seamma goh slaamehtidh, daaroen gïelese jarkoestamme ‘fälla, slå ned’. Im leah buektiehtamme dam korpusen sisnie gaavnedh, tjoevere gustie båetedh. Jih gosse jienebe ohtsedamme dellie njieljie vielie paarrh mesnie intransitijve veerbe barre -Ø- utnieh jïh transitijve veerbh -d- utnieh. (122)a. gaelpiem kalv:ACK båajtoedidh bli fettr:INF ‘få kalven til å bli fet,gjø kalven’[Bergsland, 1994] b. gaelpie kalv båajtoeminie bli fetitr:GER ‘kalven blir fet’[Bergsland, 1994] Akte vielie paarre man seamma tseegkeme dah mah roehtseste værhtoe. (123)a. Nimhtie så gieriesvoete kärlek monnen vi två:GEN mielem känsla:ACK gyørte, tvinna:3s syjhtedem vilja:ACK jih och åssjalommesh tanke:PL værhtode. förändratr:3s ‘Så tvinnar kärleken vår känsla, den förändrar vår vilja och våra tankar.’ ¶
[Gieries laevien gåajkoe fealadidh] ¶
b. Jijnje mycket lea vara:3s daennie den:INE eatnamisnie jord:INE daej den:GEN PL minngemes sen:SUPL aski månad:GEN PL vyrhteme, förändraitr:PTCP jih och fierhten varje:GEN biejjien dag:GEN lea vara:3s jijnje mycket værhtoeminie. förändraitr:GER ‘Mycket har de senaste månaderna på jorden förändrats och mycket förändras varje dag.’[Don jih daan bijre 1] Vuesiehtimmesne (64) transitijve våajoehtidh åtnasovveme. Seamma goh slaamehtidh, dïhte aaj synonyjme haamoe gietjine -d- åtna, våajoedidh. Vielie akte paarre gaalvedidh/gaalvedh ‘göra styv’/‘styvna‘. 7.1.3. Joekehtsh intransitijve bielesne. Morfeemen -d- gellie åtnoeh. Gosse Bergsland jïh Hasselbrink åarjelsaemien gïelem buerkiestamme, dle dah ovmessie baakoeseerkemi mietie. Manne aaj joekehtsem gaavneme daan morfeemen åtnosne. Leam muvhth intransitijve veerbh gaavneme, mej lea -d- goh aajne intransitijve væhta. Vuesiehtimmesne (113) daan åvtelen jïh vuesiehtimmesne (140) daan vuelelen leam daam veerbem provhkeme, men daesnie gåalmede intransitijve haamoe. (124)Moerh träd:PL vååjnoeh se ut:3p syjjedieh, böjaitr:3p mahte nästan tsoepkenieh. gå av:3p ‘Träden ser ut att böja sig, de går nästan av.’[Guktie vearolde daalvege maahta] Manne leam baakoegærjesne gaehpiedidh gaavneme, man goerkese ‘öppna sig’.Dan ovagkusatijve åtnoe seamma goh gaahpanidh vuesiehtimmesne (71). Vielie akte baakoe maam manne provhkem lea jeatjadidh mij lea medtie seamma goh dovne vyrhtedh jïh jorkesidh ‘förändras’. Jïh gosse aktem saerniestæjjam dan baakoen bïjre gihtjim dellie aaj rontestallim mejtie gåarede jeatjanidh provhkedh. Vaestede mannem jïh jeehti guarka sån, men ij jïjtje dam provhkh. Vielie akte vuesiehtimmie lea jåaskodh maam manne vuesiehtimmesne (125) nuhtjeme. (125)Daajjem deg:ACK tjoeverh måsta:2s daanjedh knåda:INF jih och baajedh låta:INF naan någon tæjmoeh timme:PL jåaskodh. kallnaitr:INF ‘Degen måste du knåda och låta kallna några timmar.’[Peehpere-gåetie] Raajese vuesiehtimmesne (125) lea aaj åtnasovveme vuesiehtimmesne (72). Gosse manne aktene jeatjine saerniestæjjine soptsestim daan deahpadimmien bïjre (jueskies sjïdtedh) dellie dïhte jåaskenidh seamma laakan provhki goh jåaskodh. Mov akte vielie vuesiehtimmie (126) gosse intransitijve paarrebielien jienebe goh akte haamoeh. (126)a. Dah de guelieh fisk:PL maehtieh kunna:3p dejtie den:ACK PL viermide nät:ACK PL meeskedh. veckla sammantr:INF ‘Fiskarna har trasslat ihop näten.’[Saerniestæjja 4] ¶
b. Dah de viermieh nät:PL maaskeme. veckla sammanitr:PTCP ‘Näten har trasslat ihop sig.’[Saerniestæjja 4] Vielie leah haamoeh mah gåaradieh daase gaavnedh. Baakoegærjesne golme vielie haamoeh, maaskenidh, maaskanidh jïh maaskesidh. Daan bijjielisnie, vuesiehtimmesne (116) leeredh/lïeredh lea paarre mesnie dovne intransitijve jïh transitijve paarrebielieh gööktelïhtsh. Daate paarre mubpie vuesiehtimmie ahte dagkeres paarrh gååvnesieh. Dah intransitijve haamoeh jeatjhlaakan juktie dej barre -Ø-, ij naan tjoejemolseme jïh ij naan vielie morfologije. Tjåanghkan daate vuesehte joekehtse dah dåehkiej sisnie. 7.1.4. Guhkebe haamoeh. Bååstede dellie transitijve haamoeh, jïh dejtie guhkemes transitijve haamojde. Kapihtelisnie 6 leam tjaaleme transitijve veerbi bïjre mej daan struktuvre maadtoe-Ø-e-tjm-ht-. utnieh mah maehtieh lissine -ht- åadtjodh. Stuhtjesne 6.2.2 manne tjaaleme soelkehtidh/soelkenidh (-ht-/-n-)-dåehkesne, dïhte gujht saatnan. Tjaakene gujht dennie dåehkesne, gosse dam provhkedh guktie (127). (127)a. Gieries Kära ¶
voelpetje, vän:DIM vaadtsejh! börja gå:2s — Im inte:1s sijhth vilja:NEG vaadtsajidh. börja gå:INF Sijhtem vilja:1s dov din ektine tillsammans årrodh, vara:INF datnem dig soelkehtidh. tröstatr:INF ‘Kära vän, börja gå! — Jag vill inte börja gå. Jag vill vara med dig och trösta dig.’[Tjaebpemes låvnadahke] b. Maana barn dellie då soelkene. lugnaitr:3s ‘Då lugnar sig barnet.’ Manne akten båeries baantese goltelamme, mesnie åarjelsaemien soptsestin, dellie leam lissine aktem haamoem gaavneme. Dam manne vuesiehtæmman (128) bïejeme. (128)aaj också edtji skulla:3sINF soelkehtehtedh. tröstatr:INF ‘och den då skulle trösta (honom).’[Tjoejebaante SOFI:sne, Gr1134A] Gïerve dagkarinie baakojne govledh magkeres klusijle dej, mejtie gietjie -htehtedh jallh -dehtedh, dah badth öövre sinsitnien lïhke. Die gosse baakoegærjese vaadtsa dellie dovne soelkehtehtedh jïh soelkedehtedh gaavna. Manne Bijbelisnie jïh aaj gærjesne Tjaangh gåatan vuesiehtimmieh gaavneme gusnie dah haamoeh åtnasovveme. (129)a. Juktie därför Jupmele Gud ¶
jïjtse själv:GEN almetjidie människa:ACK PL soelkehtahta, tröstatr:3s dejtie den:ACK PL vaejvies besvärlig almetjidie människa:ACK PL aarmode. förbarma:3s ‘Ty HERREN tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta.’ ¶
[Bijbele Jes 49:13] b. Tjietsebe farbror:REL soelkedahta tröstatr:3s jih och jeahta: säga:3s Manne jag edtjem skulla:1s gohtjedidh, kalla:INF dellie då gujht ¶
PTKL ¶
vihth igen båata. komma:3s ‘Farbrorn tröstar och säger: Jag ska kalla, då kommer den igen.’ ¶
[Tjaangh gåatan] ¶
Vielie veerbhpaarrh leam gaavneme gusnie transitijve öövre guhkies haamoem åtna jïh intransitijve åenehks. Daan åvtelen manne aktem vuesiehtimmiem (122) åtneme gusnie båajtoedidh transitijve paarrebielie. Gosse eensiligkien korpusen sisnie ohtsedamme dellie aaj daam gaavneme. (130)Dan så tjamki hårt leah vara:3p sijhteme vilja:PTCP biepmedh, mata:INF, båajtoedehtedh gödatr:INF guktie så edtjieh skulla:3p varki fort sjidtedh, växa:INF doekemeståaroem försäljningsstorlek:ACK jaksedh, nå:INF ‘Så hårt ville de mata och göda så att de ska växa fort och nå försäljningsstorlek,’[Don jih daan bijre 1] Daestie lïerebe unnemes göökte transitijve haamoeh mah maehtieh intransitijven båajtodh paarrebieliem årrodh. Transitijve båajtoedehtedh lissine transitijve væhta -ht- åådtjeme mearan båajtoedidh barre akte væhta -d- åtna. Minngemes daennie stuhtjesne paarre sjïdtedehtedh/sjïdtedh.Desnie seamma laakan transitijve haamoe guhkies gosse akte vielie -ht- åådtjeme. (131)a. Manne jag gerniem frö:ACK seejim så:1sPRT jïh och Apollose Apollos ¶
dïsse den:ILL tjaetsiem vatten:ACK böökti, bringa:3sPRT Jupmele Gud ¶
jis PTKL ¶
dam det:ACK sjïdtedehti. växatr:3sINF ’Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten.’[Bijbele: 1 Kor 3:6] b. båajtoedehtedh göda:INF guktie så edtjieh skulla:3p varki fort sjidtedh växaitr:INF ’göra så att de ska växa fort’[Don jih daan bijre 1] Mov mïelen mietie fïerhten dagkeres guaktaladtje veerbese lexikonesne göökte sijjieh mah aktem veerbem tjaakene. Dïhte veerbe maahta ovmese haamoeh utnedh ovmese almetji mietie, men ij leah öövre daerpies barre aktem haamoem utnedh, jienemosth hov nimhtie. Jienebh guhkies haamoeh aaj v.g. værhtoedehtedh/værhtodh 7.1.5. Seamma roehtse, men göökte möönsterh. Stuhtjesne 6.2.5 dellie vuesiehtimmie vedtim mej -st- goh transitiviteetevæhta jïh -s- goh intransitiviteetevæhta. Vuesiehtimmiem maam baakoegærjeste veedtjem lea marngestidh/marngesidh. Dïhte paarre hov maallen mietie. Roehtseste göökte paarrebieline ovmessie åtnoejgujmie leah seerkeme. Men gosse gïehtelem gihtjedh, jïh korpusen sisnie ohtsedem, im dellie marngesidh gaavnh, ¶
öövre seamma goh jeatja intransitijve veerbh mej -s- væhtine. Men marngestidh gujht aelhkebe gaavnedh. (132)Meehte Martin ¶
maahta kunna:3s muadtam päls:ACK marngestidh. vrängatr:INF ‘Martin kan vränga pälsen ut och in.’[Goltelidh jih soptsestidh] Baakoegærjesne marngesidh lea tjïelkestamme. Læjhkan idtjim buektehth saerniestæjjaj luvnie jallh korpusen sisnie daelie. Dam baakoem bovtsi bïjre åtna gosse dah jerrieh jïh bååstede vuelkieh seamma otnjegasse gustie böötin. Gosse manne leam almetjh goerehtalleme, dellie akte munnjien soptsesti jeatja baakoen bïjre. Gåarede dam aaj bovtsi bïjre utnedh. marngehtidh dellie åtnasåvva gosse maam darjodh guktie buektiehtidh krievvien jarreme. (133)a. Margnehtieh vändatr:3p dam den:ACK krievviem. renhjord:ACK ‘Vända på renarna.’[Saerniestæjja 4] b. Krievvie Renhjord ¶
marnga vändaitr:3s bååstede. tillbaka ‘Renarna vänder tillbaka.’[Saerniestæjja 4] Daate gieltegs, juktie dam paarrem öövre goh marngestidh/marngesidh lea semantihken mietie baakoegærjesne tjïelkestamme, læjhkan dïhte jeatjine morfologije maallem dïsse åtna, seamma maam stuhtjesne 6.2.6 tjïelkestamme. Marngedh lea baakoegærjesne, men ij öövre tjïelke mejtie dïhte transitijve jallh intransitijve jallh gåabpatjahkh. Marngehtidh öövre orre. Ij goh dïhte baakoegærjesne jïh ij leah gænnah korpusen sisnie. Læjhkan ij rovnege daate, öövre dam möönsterem fulkie maam joe buerkiestamme, dah -s- veerbide vaenie vaenebe åtnasuvvieh. 7.2. Lexikaale fonologije. Daelie gosse haamoeh gaavneme mah eah öövre sjiehtieh dåehkiej mietie, dellie daerpies tjïelkestimmiem gaavnedh maam maahta göökte gietjieh lissiehtidh aktem haamose. Mov vuajnoen mietie dam gåarede lexikaale fonologijesne (Kiparsky, 1982) gaavnedh. Kenstowicz (1994, kap. 5) dam buerkiestamme. Dan ulmie seerkemem tjïelkestidh sïlligujmie maam gohtje cycle (manne dam gåhtjoem daltese). Gellie daltesh eannan maadtoe baakojne sjïdteme. V.g. leerhkedh joe -Ø- jïh tjoejemolsemem åådtjeme. Men læjhkan haamoe leerhkehtidh aaj gååvnese. Seamma laakan dah soelke-haamoeh.Naakenh almetjh jiehtieh soelkehtidh læjhkan jeatjah jiehtieh soelkehtehtedh mij seammaleejnes, men akte vielie morfeeme lissiehtamme.Tjåanghkan daate vuesehte ahte akte vielie daltese dennie transitijve seerkemisnie. Kapihtelisnie 6 manne jïjnjem morfologijem digkiedamme.Desnie mijjieh jïjnjh ovmese væhtah vuajneme mah leah maadtojde lissiehtamme juktie transitiviteetem jallh intransitiviteetem vïhtesjidh. Intransitijven jïh transitijven seamma roehtse åssjalommes maam (Piñón, 2001):n luvhtie leam veedtjeme. Mov joekehtimmien sisnie aaj lexikaale fonologije, mij tjaala dah ovmese morfologijen plïereh. Daate deahpede Piñónen seerkemen mænngan. Gosse joe roehtse jïh lexikaale semantihke templaate aktanadteme. Figuvresne 2, (b. 77) daam Kipaskyn haamohkem buerkeste. Mov joekehtimmesne roehtse lexikaale semantihke templaatine ektiedamme. Gosse dïhte deahpadamme dellie morfologije lea aaj dïsse tjaeliehtamme. Jïh dïhte mij deahpede lexikaale fonologijen haamoehkisnie. Mijjieh daennie kapihtelisnie jïh övtebe kapihtelisnie ovmessie veerbehaamojde vuartasjamme mej vaenie jallh jïjnje morfologije. ¶
Figuvre 2. Lexikaale fonologije ¶
7.2.1. Voestes daltese. Daennie voestes daltese lexikaale fonologijen haamoehkisnie barre akte gietjie. Dïhte gietjie -Ø- jïh ij leah öövre gieltegs, men gieltegs maam dïhte gietjie muvhten aejkien buektehte, tjoejemolseme. Seamma hov deahpede intransitijve veerbide goh transitijve veerbide, men dah tjoejemolsemh joekehtedtieh. Daesnie gietjieh fonologije sisveginie jïh aaj öövre gåaroes gietjie. Göökte haamoeh mej barre morfologijem åådtjeme voestes daltesisnie leah meeskedh, [maaske-Øe-tjm]-dhjïh dan intransitijve paarrebielie maaskedh, [maaske-Ø-dh, vuesiehtimmesne (126). Gosse voestes daltesen riejries dellie dah haamoeh aaj riejries jïh syntaxen jïh minngielexikaalen dajvide tjaengieh. 7.2.2. Mubpien daltese. Daennie mubpien daltesisnie leah jienebh gietjieh. Daej gietjiej aaj fonologije sisvege. Intransitijve gietjieh daennie daltesisnie leah -n-, -s- jïh -d-. Transitijve gietjieh leah -ht-, -d- jïh -st-. Veerbh mah voestes daltesen tjïrrh båeteme daam daltesem jeksieh. Eah gaajhkh åadtjoeh vielie morfologijem daennie daltesisnie, v.g. dah veerbh mejtie bijjielisnie leam moeneme, maaskedh jïh meeskedh, barre tjïrrehtieh. Men jeatjah goh v.g.[[haarja-Øa-tjm]-n]-idh jïh [[heerje-Øe3-tjm]-ht-idh morfologijem daesnie åådtjeme. Daesnie aaj haamoeh goh [[tjoelme-Ø-st-idh jïh [[tjoelme-Ø-s]-idh. 7.2.3. Gåalmede daltese. Daennie daltesisnie barre akte gietjiem transitijve gaavnebe jïh dïhte barre transitijve veerbide lea lissiehtamme. [[[soelke-Ø-d-eht-edh jïh [[[buerie-Ød-eht-edh. 7.2.4. Nealjede daltese. Daennie daltesisnie syjjehtimmie. Ij goh daate tjaalege syjjehtimmiem gïetedh. Læjhkan sån dåeriesmoerh daesnie syjjehtimmien, syntaxen jïh fonologijem daesnie ektiedidh. 7.3. Joekehtsh fonologijesne. Ij leah barre morfeemi distribusjovne mah synonyjme haamoeh joekehtehtieh kausatijve molsedimmesne. Maadtoej vokaalh maehtieh aaj joekehtadtedh. Naakeni almetji mietie dah haamoeh jeatjaleejnes, enn maam baakoegærjesne tjåådtje. Kapihtelisnie 6 manne morfologije dåehkieh digkiedamme. Dellie gosse veerbi vaeniehtidh jïh vaananidh distribusjovnem digkiedim, dellie akte vuesiehtimmiem nuhtjim gosse aaj akte haamoe mij veerben bijjiedidh bealesne. Voestegh dellie veerbese bijjiedidh vuartasjibie, gosse provhkeme öövre guktie baakoegærjesne tjåådtje. Jïh dellie, goh (134b) dellie seamma raajesh goh vuesiehtimmesne (96a). (134)a. Jijnjesh många hov ¶
PTKL ¶
libie vara:1pPRT vyøhkesa[d]teminie hjälpas åt:GER gielem språk:ACK bijjiedidh. höjatr:INF ‘Vi är många som håller på att hjälpas åt att höja språket.’[Don jih daan bijre ¶
3] Eah leah infinitijvegietjieh -dh, -edh jïh -idh lissiehtamme lexikaale fonologijesne.Dannasinie dah ¶
lexikaali daltesi [daltese] ålkoelisnie ¶
b. Ektesne tillsammans dan den:GEN sjieken anledning:GEN mietie med edtjieh skulla:3s bäjjoehtidh höjatr:INF dam den:ACK beetnehvierhtiem, resurs:ACK ‘Tillsammans av den anledningen ska de höja resurserna,’ ¶
[ http://tinyurl.com/3q44n95 ¶
Ij leah barre transitijve paarrebielie mij roehtseste bijjie seerkeme, guhte ovmessie plïerh åtna.Intransitijve paarrebielie gujht aaj fonologijesne molsede.Tabeellesne 1 leam bæjhkoehtamme maam Bergsland tjaaleme, jïh dan lea paarre bijjiedidh/bæjjanidh. Men goh manne aadtjen buerkiestamme dan transitijve plïere gujht jeatjaleejnes maahta sjïdtedh, men aaj intransitijve maahta. (135)Daesnie här orre ny boelvh generation:pl byjjenieh växaitr ‘Här växer nya generationer upp’ ¶
[ http://tinyurl.com/5vfanwm ¶
Daate veerbe gujht aaj roehtseste bijjie båata, men dan goerkese sjïere jïh gaertjies. Goerkese gujht gaertjebe sjïdteme lexikaliseeremeprocessen mietie, juktie dïhte barre almetji (kaanne juvri) bïjre mah bæjjese sjidtieh, maanabaelien tjïrrh jïh geervine sjidtieh, dellie byjjenamme. Ektesne bæjjoehtidh jïh byjjenidh leah akte paarre jïh dej maadtoe bæjjoe. Akte lea vielie veerbe man synonyjme haamoeh övtiedidh. Vuesiehtæmman (136) raajesem vuesiehtimmeste (95) guelmiedamme. Veerben övtiedidh muhteste, göökte ovmessie vokaalh veerbi aalkovisnie. Tjoejh ö jïh e aajne tjoejh baakojne joekehtehtieh. Övtiedidh lea sjïere, juktie ij goh tjoejemolsemetabeelem (Bergsland, 1994, 32) dåeredh gænnah. Ij goh naan sijjie gusnie barre akte ö desnie. Barre baakoeh mej leah övtie goh maadtoe mah naemhtie. (136)Mijjieh vi sïjhtebe vilja:1PL dam det:ACK saemien samiska gïelem språk:ACK evtiedidh. utvecklatr:INF ‘Vi vill utveckla det samiska språket.’ Ij leah gaajhkh daah joekehtadtemh naan dåeriesmoere dan ellies joekehtæmman, juktie daate joekehtse stuerebe goh barre veerbi mietie mah molsedieh, daate abpe dan åarjelsaemien fonologijesne. V.g. åvtelen leam båtnanidh jïh batnanidh digkiedamme. Men ij leah barre dej baakoej mietie gusnie a jïh å molsedieh. Adveerbe ålvoes varianth aaj åtna. Göökte dejstie vuesiehtimmesne (137). (137)a. Måarhta Måarhta ¶
satnem hon:ACK lyjhki gilla:3sPRT juktie därför ålvas väldigt murreds trevlig jih och gïemhpes. snäll ¶
‘Måarhta tyckte om henne för hon var väldigt trevlig och snäll.’ ¶
[Jårremeskuvlesne] ¶
b. Gielen språk:GEN lin vara:3pINF gaajh väldigt garre hård:PL konsonaanth konsonant:PL jih och alvas förfärligt ruvhteligs underligt govli. höras:3sPRT ‘Språket hade väldigt hårda konsonanter och lät väldigt underligt.’ ¶
[Raahkele-Piere] ¶
Jïh gosse jåarhka dellie ee jïh öö maehtieh aaj molsedidh v.g. aktene baakosne goh öövre mij muvhtene eevre. Seamma deahpede veerbigujmie åeniedidh jih åananidh. Naakenh jiehtieh ueniedidh jïh uananidh. Men seamma almetjh mah nimhtie dejtie göökte veerbide jiehtieh eah gåetie jiehtieh vaallah guetie. Ij gænnah daesnie joekehtse baare veerbine, vaallah sïejhme abpe gïelesne. Vuesiehtimmesne (120) leam dibrehtidh jïh debriehtidh moeneme. Men akte vielie gåalmede transitijve haamoem aaj gaavneme. Akten saerniestæjjan mietie veerbe lea dibriehtidh. (138)a. Edtjem skulla:1s dam den:ACK viedtjese vägg:ILL dibriehtidh? fästatr:INF ‘Jag ska fästa den på väggen.’[Saerniestæjja 9] debriehtidh jïh dibriehtidh ovmessie roehtsh utnieh, men dibrehtidh maahta saaht mestie dejstie göökte roehtsijste båetedh.Baakoegærjesne jienebh haamoeh seamma maadtoste. Dah buerkiestieh mahte seamma goerkesh. Akte dejstie lea debreldehtedh, mij aaj korpusen sisnie åtnasovveme. Daate joekehtse dejnie haamoejne debrie jïh dibrie sïejhme saemien gïelesne. Vuesiehtimmie (139) seamma joekehtsem vuesehte aktene jeatja baakosne. (139)a. Nemhtie så munnjien jag:ILL jiehtieh. säga:3s ‘Så säger de till mig.’ b. Ij inte:3s goh ¶
PTKL ¶
nimhtie! så ‘Inte så där!’ Daate joekehtse aaj vuesiehtimmesne (90) jijhteme. Vielie joekehtsem gaavneme aktene jeatja veerbesne man leah gellie plïerh. Leam joe vuesiehtamme soelkehtidh akte transitijve veerbehaamoe. Men synonyjme haamoeh aaj dïsse gååvnesieh. Akte dejstie söölkehtidh. Men dan tjïelkestimmie ahte voestegh lea -Øe-tjm- lissiehtamme dïsse jïh dan mænngan -ht-. Akte vielie haamoe, akten saerniestæjjan mietie suelkiehtidh. Dïhte amma fonologije joekehtse. sueleds jïh soelegs leah ¶
Barre baakoegærjesne, im leah jeatjene lehkesne gaavneme. ¶
vuesiehtimmieh daan joekehtsen jeatja baakojne. Kapihtelisnie 6 dellie syjjehtidh/syjjedh åtnasovveme, (113). Men dan paarren aaj fonologije haamoeh mah synonyjme. (140)a. Manne jag aaj också maahtam kunna:1s såaketjh björk:DIM PL sojjehtidh. böjatr:INF ‘Jag kan också böja små träd.’ b. Dellie då dah de såaketjh träd:DIM PL biegkesne vind:INE sujjieh. böjaitr:3p ‘Då böjer sig de små träden i vinden.’ Ij leah daej haamoej gaskoeh stuerebe joekehtse goh voestes vokaale o jallh y. Akte lea substantijve man göökte ovmese haamoeh syjje jïh sojje ‘böj’. Juste daate vååjnoe goh smaaregi mietie, juktie barre Maajhjaevresne-Aarbortesne gusnie haamoeh syjje:ste gaavneme. 7.4. Konklusjovnh. Vielie veerbh kausatijve molsedimmesne dejstie mejtie leam åtneme kapihtelisnie 6. Eah leah dah seamma jïjnjh veerbh men læjhkan daerpies dejtie aaj joekehtidh kausatijve molsedæjjine. Jalhts dej morfologije ånnetji jeatjhlaakan gosse paarride vuartesje, læjhkan hijven gåarede dejtie Kiparskyn lexikaale fonologije haamoehkinie. Synonyjme haamoeh goh dibrehtidh, debriehtidh jïh dibriehtidh jallh maaskedh, maaskenidh jïh maaskesidh vuesiehtieh ahte akte transitijve/intransitijve væhta nuekies, mejstie juste daate roehtse veeljeme idiosynkratihke jïh maahta joekehtidh almetjijstie almetjasse. Ij leah daate rovnege gænnah. Seammaleejnes joekehtsh jeatjene dajvene saemien morfologijesne. Dïhte veerbehaamoej syjjehtimmie dillietïjjesne. Dovne vuejniejim jïh vööjnim leah åtnosne daaletje saemien gïelesne.Dellie dïhte voestes haamoe guhkebe, tjoejemolsemen namhtah jïh dïhte mubpie åeniehkåbpoe, men etjoejemolsemem åtna. Sïejhmemes transitijve væhtah, leah -Øe3-tjm- jïh -ht-, dah göökte gellien aejkien aktanamme. Sïejhmemes intransitijve væhta -n-. Ennje -s- åtnasovveme intransitijve væhtine, men gaarveneminie. Ij goh vååjnoeh goh produktijve jïh daamtaj -n- dan sæjjan tjaangeme. Naan haamoeh aaj barre -Ø- intransitijve væhtine, men læjhkan aaj synonyjme haamoeh mej leah -n-. 7.5. Kapihtelem tjåanghkan tjaaleme. Daennie kapihtelisnie mijjieh vuartasjamme dejtie haamojde mej leah jeatjah morfologije plïere dehtie haamojste mejtie kapihtelisnie 6 gaavneme. Dellie jienebh haamoeh jijhteme jïh daerpies sjïdteme gaajhkide dejtie dellie tjïelkestidh. Gosse eensebe gïehtjedamme dejtie haamojde mesnie göökte transitijve akte orre dåehkie transitijvi veerbigujmie jïjhteme. Desnie veerbh mej leah njieljie lïhtsh. Paul Kirparskyn lexikaale semantihke haamohke sjïehteles orreme ihke dejtie gietjide tjïelkestidh. Uvtemes dellie dan koncepte daltesigujmie maam provhkeme. Daerpies dejtie gietjide joekehtidh jïh gietjide dejtie roehtside ovmessie daltesinie lissiehtidh. Gaajhkide dejtie gietjide mejtie libie gaavneme veerbehaamojne leah transitijve væhtaj jallh intransitijve væhtah. Men öövre idiosynkratihke mij dejstie roehtside lea lissiehtamme. Naakenh roehtside morfeemh leah lissiehtamme göökte daltesinie.Jeatjah haamoeh barre voestes daltesisne doeme gietjiem åådtjeme.Enn tjïelkebe daesnie sjïdteme ij leah vihkeles mij dejstie morfologije væhtijste lea aktene sjïere haamosne, vaallah ahte gellie ovmessie gietjieh maehtieh transitiviteeten/intransitiviteeten væhtah årrodh. Kapihtelen minngielisnie libie vuajneme gellie ovmessie haamoeh akten haamoste gåarede åarjelsaemien sïejhme fonologijine buerkiestidh. Seamma laakan goh ovmessie åarjelsaemien baakoeh maehtieh joekehts fonologije plïereh utnedh dah veerbh mah molsedieh seamma laakan dååsverieh. Daah joekehtsh leah dovne smaaregistie smaaregasse jïh almetjijstie almetjasse. ¶
8. Gaajhkem tjåanghkan tjaaleme Daennie tjaalegisnie manne ovagkusativiteetem åarjelsaemien gïelesne gïehtjedamme. Dam leam dorjeme uvtemes tjïrrh kausatijve molsedimmiem gïehtjedidh, akte ovagkusatijve diagnostihke. Veerbh mah molsedieh leah paarrh juktie dej ovmessie morfologije plïerh. Akte dejstie transitijve jïh mubpie intransitijve, dïhte intransitijve paarrebielie eejnegen agenten namhtah jïh dannasinie ovagkusatijve. Aalkovisnie leam bæjhkoehtamme mah dotkijidie vihkeles orreme daan tjaalegasse jïh dej teorijh buerkiestamme. Golme dotkijh mah jeatjaj gïele bïjre saemien gïeleste tjaaleme. Levin jïh Rappaport Hovav (1995) eensilaakan ovagkusativiteetem englaanten gïelesne gïehtjedamme jïh tjïelkestimmiem vadteme guktie transitijve jïh intransitijve veerbi ektievoete. Haspelmath (1993) lea 31 kausatijve/inkoatijve veerbhpaarrh 21 gïeline gïehtjedamme. Dïhte tjïelkeste ovmese leksikaale molsedimmieh transitiviteeten jïh intransitiviteeten gaskem veerbi luvnie. Ovmese dåehkieh morfologije væhtaj mietie tseegkie. Piñón (2001) gemtebe vuajnoem kausatijve-inkoatijve/inkoatijve molsedæmman beaja, dïhte sæjhta seamma maadtoem utnedh gaajhkide haamojde molsedimmesne mah leah morfologije laevieh. Manne leam dan vuajnoem nuhtjeme jïh rïjteme daan mov tjaalegasse, men im manne maadtoe provhkh vaallah roehtse. Dan mænngan leam buerkiestamme maam Bergsland (1994), Hasselbrink (1981) jïh Stenfjell (2008) daej veerbhpaarri bïjre tjaelieh. Stenfjell (2008) lea voestes guhte kausatijvem göökte dåehkine juaka, gåabpatjahkide dåehkide daan tjaalegasse vihkeles, men jienebe lexikaale kausatijven bïjre tjaaleme. Jarreme leam dan mænngan jeatja gïelide jïh vuesiehtimmieh dejstie veedtjeme. Tjïelke lea sjïdteme daate molsedimmie sïejhme gellie gïeline, aaj dagkarinie mah slïekte åarjelsaemien gïeline. Tjirkeme leam Stenfjellen juekeme syntaktihke jïh lexikaale kausatijvine. Jïh gosse nimhtie, ahte sjïere overgatijve jïh ovagkusatijve veerbh vihkeles kausativiteetese dellie gïehtjedem mejtie jeatjah stuhtjh syntaxeste aaj daejtie göökte intransitijve dåehkide joekehth.Kausativiteteeten (kausatijve molsedimmien jïh syntaktihke kausatijven) bielesne manne golme vielie diagnostihkh moeneme, mah aaj dejtie joekehtieh. Akte dejstie resultatijve konstruksjovnh, mah aaj maehtieh ovagkusatijvh jïh overgatijvh joekehtidh. Ij leah seamma aelhkie orreme DOR (Direct Object Restriction) åarjelsaemien baakoeöörnegen gaavhtan, men im leah resultatijve ovackusaijvigujmie gaavneme. Vielie agentijve pryövoe sjïekehtieh ovagkusatijve veerbh ovgrammatihkine sjïdtedh sjïere syntaktihke byjreskisnie. Mov minngemes pryövoe lea progressijve haamoe maam ovmese goerkesh åådtje aajmoejeatjadimmijgujmie jïh agentijve veerbigujmie. Manne daejtie vuekide moeneme, men daerpies jienebe daan aamhtesen bïjre dotkedh. Dellie manne dåeriesmoerem gaertjiedamme jïh barre kausatijve molsedæmman vuartasjamme, semantihke aalkovinie. Dan mietie govhte sjïere dåehkieh gaavnem mesnie gaajhkh mov veerbh tjaakanieh. Vïjhte dejstie eah öövre seamma, men seammaleejnes goh dåehkieh (Levin jïh Rappaport Hovav, 1995):i luvnie. Men mov naakenh veerbh mah leah jïjhteme, gååvnesimmie jïh haajpanimmie-dåehkesne. Veerbh mah Levin jïh Rappaport Hovav jiehtiejægan eah gåessie molsedh. Vuesiehtimmieh naakeni gïelijste vedtiejægan. Sjïere maallh semantihken mietie jïh veerbide mejtie molsestieh leam semantihken mietie tjïelkestamme. Dåehkieh mesnie kausatijve molsedimmieh leah, murhkeme, mierie, tjåanghkan/bårrede, fysiske aajmoe jïh abstrakte aajmoe jïh dej lissine aaj gååvnesimmie, jijhteme jïh haajpanimmie mij barre onne dåehkie. Jïh dan mænngan tjaalegen minngemes stuhtjesne morfologijese vuartasjamme. Dåehkine aaj morfologijen mietie gåaradieh juakedh, men eah seamma dåehkieh sjidtieh goh dah semantihke dåehkieh. Destie båata ahte ij leah sjïere morfeemh mah sjïere semantihkem guedtieh. Morfologijen mietie voestegh govhte dåehkieh tseegkem. Dah dåehkieh maehtieh mahte gaajhkh mov veerbh tjeekehtidh. Transitijve dåehkiej gietjieh -ht-, -Ø- (muvhtene e-tjoejemolseminie), -d- jïh -st-. Intransitijve dåehkiej giehtjieh -n-, -s- jïh -Ø-. Dah voestes gööktine dovne a-tjoejemolseminie jïh dan namhtah. Gosse dan gellie ovmese gietjieh veerbine gaavna, tjïelke sjædta ij gåaredh sjïere åtnoem akten geatjan vedtedh. Men dah ovmessie giehtjieh maehtieh akte jïh seamma åtnoem vïhtesjidh. Jalhts jeenemes veerbhpaarrh mov materiaalesne govhte dåehkine tjaakanieh morfologijen mietie, læjhkan jienebh paarrh mah eah öövre sjïehth gan. Naakeni veerbi leah synonyjmh, seamma roehtseste njïeljie jallh jienebh haamoeh. V.g. akte intransitijve haamoe -s- åtna jïh mubpie haamoe -n- åtna. Daate vielie vuesiehtamme ij gåaredh semantihke goerkesem akten geatjan vedtedh. Jallh naakenh paarrine dovne transitijve -ht- jïh transitijve -d- seamma roehtsese lissiehtamme. Jïh naakenh transitijve veerbi guhkebe haamoeh, goh dovne -d- jallh -ht- jïh dan mænngan -ht- åådtjeme. Manne leam dellie gaajhkide daejtie gietjide tjöönghkeme jïh Kiparsky (1982):n haamoehkinie dejtie tjïelkestamme.Dennie haamoehkisnie gietjieh leah ovmessie daltesinie lissiehtamme. Doemes gietjieh voestes daltesinie, roehtsen lïhkemes, lissiehtamme jïh -ht- lea aajne gåalmede daltesinie lissiehtamme barre transitijve haamojde lissiehtamme. Dellie guhkebe haamoeh mej leah njieljie lïhtsh sjædta. Tjåanghkan daate tjaalege vuesehte daerpies syntaxem, morfologijem jïh semantihkem ektiedidh juktie buerebe laakan guarkedh guktie seerkemegietjieh roehtside lissiehtamme. ¶
Iktedimmie ¶
Funksjonelle morfologije haastadihks munnjien orreme mubpiengïelen soptsestæjjine. Lohkehtæjjine leam vueptiestamme learohkh aaj seamma haestemh vuesehteminie gosse funksjonelle morfologijem lierieh jïh utnieh. Daennie mastereksamenetjaalegisnie gihtjem mejtie Bottleneckhypotese, Slabakova:n (2016) mietie, daejtie haestiemidie vaestede mubpiengïelen lohkehtimmesne, gosse saemien veljie morfologije mohte daaroen goh voestesgïele. Daennie tjaalegisnie sïjhtem vuartasjidh guktie mubpiengïelen soptsestæjjah objeektem mïerhkesjieh jïh guktie verbaalem subjeekten mietie sojjehtieh. Bottleneckhypotese gihtjie mah aelhkie mubpiengïelen lohkehtimmesne jïh mah geerve. Dan gaavhtan gihtjem mejtie aelhkemes subjeekte-verbaale kongruensem darjodh jallh objeektem mïerhkesjidh. ¶
Manne goerehtimmiem dorjeme, guktie pryövem vaastoeh dïsse åadtjodh. Manne mubpiengïelen soptsestæjjah nöörjen jïh sveerjen raedtesne gihtjeme. Dej illeldahkh leah referansedåehkien illeldahki vööste viertiestamme. Referansedåehkesne feadtagïelen soptsestæjjah, gïeh aaj aerpiegïelen soptsestæjjah. Dan gaavhtan vaenie åarjelsaemien soptsestæjjah jïh vaenie åarjelsaemien learohkh skuvline, dle vaenie goerehtimmielïhtsegh aaj sjïdti mov goerehtæmman. Læjhkan goerehtimmien illeldahkh Bottleneckhypotesem dåarjelieh. Stuerebh haestemh lohkehtimmesne jijhtieh gusnie voestesgïele jïh mubpiengïele joekehtedtieh duhtie mubpeste. Vaenebh haestemh jijhtieh gosse vaenie joekehtassh gïeli gaskem. Slabakova (2016) jeahta dle vihkeles dejtie haestiemidie mubpiengïelen lohkehtimmesne gaavnedh, jïh Slabakova juvnehte mijjieh tjiehtebe dej haestemigujmie skuvlesne barkedh jeanatjommes tïjjen. ¶
Goerehtimmiedåehkiej gaskemedtien illeldahkh vuesiehtieh haastadihks objeektem mïerhkesjidh, destie ij gååvnesh daaroengïelesne. Ij badth goerehtimmiedåehkide haastadihks nominatijvem utnedh, dan gaavhtan mahte seammalaakan gåabpaginie gïeline nominatijvem utnedh. Ij leah seamma kreajnas mejtie aelhkebe verbh subjeekti mietie sojjehtidh goh objeekth mïerhkesjidh, jalhts nemhtie aaj muvhtene våajnoes. Montrul (2016) aaj dam illeldahkem dåarjele gosse aerpiegïelen veljie morfologije jïh mubpiengïelen, goh jienebelåhkoegïele, dle vaenie funksjonelle morfologije. Montrul aerpiegïelen soptsestæjjaj haestemh iktedamme, jïh jeahta dle geervebe dam nominaale morfologijem haalvedh enn verbaale morfologijem. Daate goerehtimmie vuesehte referansedåehkie, åarjelsaemien aerpiegïelen soptsestæjjajgujmie, ij badth seamma illeldahkh vuesiehtieh goh jeatjah aerpiegïelen soptsestæjjah veartanisnie. Daan goerehtimmien referansedåehkien illeldahkh feadtagïelen daltesisnie. Daate murreds, kaanna dan åvteste saemien gïele båatsose veadtaldihkie jïh båatsoe vihkeles mijjen jieliemisnie jïh kultuvresne. Men im leah daan bïjre goerehtamme. ¶
1. Aalkoe ¶
Goh mubpiengïelen soptsestæjja jïh lohkehtæjjine maahtam nænnoestidh saemiengïelen funksjonelle morfologije lea haastadihks lïeredh. Saemien jïh daaroen ovmessie gïeledåehkine, jïh destie aaj stoere joekehtassh dej gaskem. Daennie tjaalegisnie sïjhtem vuartasjidh guktie mubpiengïelen learohkh (daehtie raajeste: G2-lïerijh) direkte objeektem mïerhkesjieh jïh guktie subjeekte-verbaale kongruensem haalvah. ¶
Slabakova (2016) jeahta dïhte mij geerve G2-lïerijidie Bottleneck-hypotesen mietie lïeredh, dle joekehtassem voestes jïh mubpie gïeli (daehtie raajeste: G1- jïh G2-gïeli) funksjonelle morfologijen gaskem. Gosse stoerre joekehtassh gïeli gaskem, dellie vïerrebe dam funksjonelle morfologijem aaj haalvedh. Vuesiehtimmien gaavhtan: ¶
(1)  Manne gærja-m lohk-i-m. ¶
Ij leah funksjonelle morfemh gååvnesh goh objeekten –m jïh verbaalen –m daaroen gïelesne, dan åvteste aarvadallem daate haastadihks G2-lïerijidie. ¶
Saemien gïelh unnebelåhkoegïelh Nöörjesne, Sveerjesne, Såevmesne jïh Russlaantesne. Åarjelsaemien akte dejstie luhkie saemien gïelijste, jïh åarjelsaemien nöörjen jïh sveerjen raedtesne. Noerhtesaemien, julevsaemien jïh åarjelsaemien offisielle gïelh Nöörjesne. Læjhkan barkoes åarjelsaemien nænnoestidh jïh evtiedidh gosse vaenie soptsestæjjah, vaenie gïeleldh faaleldahkh åajvaladtjijste jïh meedijijstie, vaenie barkoesijjieh gusnie åarjelsaemien jienebelåhkoegïele, jïh jeenemes learohkh barre saemien goh mubpiengïelem luhkieh. Båatsoe dïhte vihkielommes jieleme åarjelsaemide dovne aerebe jïh daelie, jïh aaj dïhte vihkielommes gïelesijjie orreme. Daan biejjien dovne maanagïerte jïh skuvle aaj vihkeles sijjieh sjïdteme åarjelsaemien lïeredh. ¶
Learoesoejkesje saemien mubpiengïeline (Learoesoejkesje, Saemiedigkie, 2013) naemhtie dam åejvie-ulmiem saemien gïeline buerkeste: «Ulmie lea saemien gïelem vaarjelidh, nænnoestehtedh jïh vijriesåbpoe evtiedidh goh akte ållesth govlesadtemevierhtie rïjhkeraasti dåaresth.» Vijriebasse: «Faage saemien mubpiengïeline edtja nöörjen faagine ektine våaromem bïejedh guktie learohkh sijjen funksjovnelle guektiengïelevoetem evtiedieh, jïh viehkiehtidh guktie fïereguhte learohke daajroeh, skraejriem jïh jearsoesvoetem åådtje saemien govlesadtemegïeline veeljedh.» ¶
Daennie tjaalegisnie sïjhtem goerehtidh guktie G2-lïerijh funksjonelle morfologijem vejtiestamme. Learoesoejkesje saemien goh mubpiengïele (Learoesoejkesje, Saemiedigkie, 2013) naemhtie buerkeste guktie lohkehtimmien ulmieh funksjonelle morfologijese jis: ¶
 «jeereldihkie vaerbe- jïh nomensojjehtimmieh nuhtjedh, jïh dah vihkielommes njoelkedassh raajesebigkemisnie» (6. daltesen mænngan) ¶
 «aktine funksjonelle baakoeveahkine jïh hijven gïeleåtnojne soptsestidh, jïh vihkeles krïevenassh gïelehammoen bïjre haalvedh» (9. daltesen mænngan) ¶
 «sjïehteles terminologijem nuhtjedh juktie gïelen hammoem jïh sisvegem buerkiestidh» (9. daltesen mænngan) ¶
Slabakovan (2016) mietie dïhte mij vihkielommes G2-lohkehtimmesne dle gïelen baakoeh jïh dam funksjonelle leksikovnem G2-gïelesne lïeredh. Jeenemes dehtie grammatiske goerkesimmeste lea desnie. Dan gaavhtan vïenhtem dle daerpies jïh hijven dïhte learoesoejkesje aaj tjaatseste funksjonelle morfologije lea vihkeles lïeredh skuvlesne. ¶
Båetije boelhkesne sïjhtem saarnodh guktie leam tjaalegem tseegkeme jïh dan mænngan sïjhtem mov hypotesem jïh hypotesen vïjhte gyhtjelassh åehpiedehtedh. ¶
Tjaalegen tseegkeme ¶
Voestes boelhkesne sïjhtem goerehtimmien hypotesem jïh goerehtimmien vïjhte gyhtjelassh vuesiehtidh. Mubpene boelhkesne sïjhtem tjaalegen duekiem, dej gïeli saemien jïh daaroen joekehtassh jïh teorijen våaromem buerkiestidh jïh lissine guktie G2-lïerije funksjonelle morfologijem mubpene gïeline vejteste. Dan mænngan gåalmadinie boelhkesne, galkem goerehtimmien vuekien bïjre tjaeledh, gïeh meatan jïh guktie leam goerehtimmiem tjïrrehtamme. Njealjadinie boelhkesne dle maerele dah goerehtimmien illeldahkh, dovne sosiolingvistiske jïh saemiengïelen illeldahkh vuesiehtidh, jïh minngemes dennie vïjhtedinie boelhkesne sïjhtem digkiedidh mejtie goerehtimmien hypotese lea teorijen jïh G2-dotkemen mietie. ¶
1.1. Hypotese jïh goerehtimmien gyhtjelassh ¶
Daennie goerehtimmesne galkem goerehtidh mah vaastoeh Bottleneck-hypotese vadta objeektemïerhkesjimmien jïh subjeekte-verbaale kongruensen bïjre gosse G1-gïele daaroen jïh G2-gïele åarjelsaemien. Bottleneck-hypotesen mietie im aarvadallh dah G2-lïerijh gelkieh G1-daltesem jaksedh. Aarvadallem aaj dah G2-lïerijh mah guhkiem saemien gïelem lohkeme buerebh dam morfologijem haalvah enn dah G2-lïerijh mah åeniehkåbpoe lohkeme. Im badth vïenhth G2-lïerijh buerebh jallh seamma illeldahkh åadtjoeh referansedåehkeste. Thornton jïh Wexler:n (1999) mietie geerve G1-soptsestæjjah medtie 90-99% haalvah gosse grammatiske goerehtimmieh vaestiedieh. Sveeki dah 100% buektiehtieh, dan åvteste eah leah voerpehke abpe tïjjem mearan vaestedeminie. Jis goerehtimmien gyhtjelassh aaj nåake tjïertestamme, dellie G1-soptsestæjjah tjiehtieh assjadalledh jïh toelhkestidh, badth dellie sïejhme dah buerebh goh 60% jïh bijjelen vaestiedieh. Vijriebasse Bottleneck-hypotesen mietie vïenhtem G2-lïerijh buerielaakan subjeekten nominatijvekasusem haalvah (lïhke 100%), dan gaavhtan G1-gïelen jïh G2-gïelen subjeekth seamma kasusinie, nominatijve, finidte raajesinie. ¶
Daennie tjaalegisnie galkem goerehtidh mejtie Bottleneck-hypotese vaastoeh mijjide vadta daejtie gyhtjelasside: ¶
 Mejtie G2-lïerijh objeekti kasush eensilaakan haalvah ¶
 Mejtie G2-lïerijh verbh subjeekti mietie sojjehtieh (subjeekte – verbaale kongruense) ¶
 Mejtie aelhkebe verbh subjeekti mietie sojjehtidh enn objeekth mïerhkesjidh ¶
 Mejtie daaroengïele saemiengïelem tsavtsa, gusnie dah gïeli funksjonelle morfologije joekehtedtieh duhtie mubpeste ¶
 Guktie dah illeldahkh daehtie tjaalegistie aevhkine sjidtieh G2-åarjelsaemien lohkehtimmesne ¶
Åarjelsaemien gïele lea akte dejstie luhkie saemiengïelijste Nöörjesne, Sveerjesne, Såevmesne jïh Russlaantesne. Åarjelsaemien aalkoealmetji gïele jïh feadtagïele dovne Nöörjesne jïh Sveerjesne. Saemien gïelh unnebelåhkoegïelh sijjen dajvine, jïh destie Montrulen (2016) mietie aaj aerpiegïelh. Åarjelsaemien gïele ij gusnie gih jienebelåhkoegïele, dan gaavhtan gïele aaj geerve tsiehkine. ¶
Daaroen gïele lea nöörjen jïh svïenske gïele. ¶
Gosse galka saemien lïeredh goh G1- jallh G2-gïele, dellie stuerebh haestemh jijhtieh enn jis G1 jallh G2 jienebelåhkoegïele orreme. Montrul (2016) jeahta gosse galka aerpiegïelen sjïere væhtah goerehtidh, dellie tjeahta aaj gïelen statuse seabradahkesne krööhkestidh jis galka goerehtimmien illeldahkh guarkedh. ¶
Boelhkesne 2 galkem daan tjaalegen duekien bïjre tjaeledh. Aalkam buerkiestidh guktie saemien jïh daaroen joekehtedtieh duhtie mubpeste mij maerele daan tjaalegasse. Dan mænngan sïjhtem universelle grammatihkem (daehtie raajeste UG) jïh G2-hypotesh mov tjaalegasse vïedteldidh. ¶
2. Tjaalegen duekie ¶
2.1. Aalkoe ¶
Voestegh sïjhtem dah morfologiske joekehtassh saemien jïh daaroen gaskem buerkiestidh boelhkesne 2.2, mah maerele daan tjaalegasse. Dan mænngan, boelhkesne 2.3.1, sïjhtem tjaalegen teorijevåaromen bïjre tjaeledh goh UG, theta jïh abstrakte kasush, jïh boelhkesne 2.3.2 morfologiske kasush jïh subjeekte-verbaale kongruense åarjelsaemien gïelesne. Minngemes daennie boelhkesne, 2.4, sïjhtem tjaeledh guktie funksjonelle morfologijem G2gïeline vejtiestidh G2-dotkemen mietie. ¶
2.2. Saemien – Daaroen, morfologiske joekehtassh dej gaskem ¶
Åarjelsaemien gïele (daehtie raajeste: saemien) nöörjen jïh sveerjen raedtesne åtnasuvvieh. Daaroen gïele, nöörjen jïh dovne svïenske gïele, aaj seamma raedtine. Saemiengïele SOV-gïele, mearan daaroengïele SVO. Daaroen gïelesne vaenebh sojjehtimmiegietjieh saemien gïeleste. Gåabpegi gïeli abstrakte kasush, men objeektem ovmessielaakan mïerhkesjieh. Saemien suffiksigujmie mïerhkesjidh, daaroen baakoej gaevnjieruktien mietie (Åfarli jïh Eide, 2003, 2008). Saemien leah gaektsie kasush mah våajnoes, daaroen göökte. Saemien aaj minngiegietjieh verbide mah persovnh vuesiehtieh. Dle golme persovnh fïerhten hammosne singular (sg), dual (du) jïh plural (pl), tjåenghkesne uktsie persovnh. Daaroen raajesinie tjïehtebe persovnem/pronovmenem utnedh, ij leah minngiegietjieh persovni mietie. ¶
Tabelle 2.1 vuelege funksjonelle kategorijh, abstrakte morfologiske væhtah jïh morfosyntaktiske joekehtassh åarjelsaemien jïh daaroen gaskem vuesehte, mah maerele daennie tjaalegisnie. ¶
Daaroengïelen substantijvi/nomeni leah nominatijve jïh genitijve, mah leah mïerhkesjamme. Saemiengïelen ¶
substantijvi/nomeni aaj nominatijve jïh genitijve, lissine govhte jeatjah kasush mah mïerhkesjamme goh suffiksh. Ij leah saemien tjoele (genus), mohte daaroen mah leah göökte jallh golme (en, ei, et/ett).  ¶
Funksjonelle kategorijh Abstrakte morfosyntaktiske væhtah G1 – daaroen funksjonelle morfologiske væhtah G2 – åarjelsaemien funksjonelle morfologiske væhtah Nominaale infleksjovne [+/- Kasush] Eah leah substantijvi våajnoes kasush, v.g. ij objeektem affiksinie mïerhkesjh. Substantijvi leah våajnoes kasush. Objeekti affiksh leah -m, -h,-ide, -jde jïh - idie. ¶
Verbaale infleksjovne [+/- Tense/finite] [+/- Past] [+/- Agreement] (persovnh, numerush) Verbi leah tempush. Eah badth persovni mietie sojjehth, tempusehammojne presens jallh preteritum. Verbi leah tempush. 9 persovni mietie sojjehtieh, dovne tempusehammojne presens jïh preteritum. ¶
Tabelle 2.1: Funksjonelle morfologiske joekehtassh daaroen jïh åarjelsaemien gaskem; gaskem jeatjah Magga&Magga (2012) jïh Åfarli jïh Eide (2003, 2008); aaj White:n (2003, 2005) 6.1 tabellen mietie tseegkeme. ¶
Dennie funksjonelle morfologijesne sojjehtimmiemorfemh mah leksikaale morfemidie (baakojde) veadtaldihkie. Funksjonelle morfologije dam grammatiske goerkesimmiem vuesehte aktene gïelesne, v.g. goh tïjje (tense), persovnh, numerush, kasush, tjoele (gender) j.n.v. Grondin jïh White (1996) jïh jeatjebh buerkiestieh ihke tjïehtebe abstakte væhtah jyötjedehtedh jïh guktie dah væhtah baakojde jijhtieh, guktie dejtie jiehtedh jallh tjaeledh. Eah dah abstrakte morfosyntaktiske væhtah våajnoes, mearan dah morfosyntaktiske væhtah mah gååvnesieh fïerhten gïelesne leah våajnoes. Ij leah universelle grammatihke (UG) maam jiehtieh guktie dah væhtah gelkieh gïeline jijhtedh, dah barre dejnie goh abstrakte hammoeh. Dan åvteste gellielaaketje gïeli gaskem. Saemien gïelesne v.g. objeekth mïerhkesjieh -m, -h,ide, -jde jïh -idie, jïh daaroen gïelesne eah objeekth minngiegietjiejgujmie mïerhkesjh. Vuelege maahta dejtie joekehtasside naemhtie vuesiehtidh: ¶
(2) a Manne gærja-m lohk-i-m. ¶
 b Jeg  leste   en bok.  Manne lohkedh.Prt Art gærja  ‘Manne gærjam lohkim.’ ¶
(3) a Datne gærja-m lohk-i h. ¶
b Du  leste   en bok.  Datne lohkedh.Prt Art  gærja  ‘Datne gærjam lohkih.’ ¶
(4) a Piere gærja-m lohk-i.’ ¶
b Per  leste   en bok.  Piere lohkedh.Prt Art  gærja  ‘Piere gærjam lohki.’ ¶
Objeekten minngiegietjie -m raajesinie (2a) - (4a) akkusatijvem vuesehte. Verben minngiegietjie -i- hammoem preteritum vuesehte jïh -m, -h jïh -i dah voestes golme pronovmenh singularen (aktentaalen). Dah raajesidie aaj baakoegaevnjieruktiem vuesiehtieh, saemiengïelesne SOV raajesinie (2a) - (4a) jïh daaroengïelesne SVO raajesinie (2b) - (4b). ¶
Dan gåhkese leam daaroen jïh saemien gïeli joekehtassh buerkiestamme. Båetije boelhkesne 2.3 sïjhtem tjaalegen teorijen bïjre tjaeledh. ¶
2.3. Teorijen våarome ¶
Daennie boelhkesne galkem voestegh thetan jïh abstrakte kasusen bïjre tjaeledh, mah universelle grammatihkese veadtaldihkie prinsihpi- jïh parameterigujmie daaroen jïh saemien, boelhkesne 2.3.1. Dan mænngan sïjhtem teorijem funksjonelle morfologijen bïjre buerkiestidh jïh vuesiehtidh guktie funksjonelle morfologije saemiengïelesne jæjhta, boelhkesne 2.3.2. ¶
2.3.1. Universelle grammatihke – theta jïh abstrakte kasush ¶
Dle damtoes almetjh aktene grammatiske systeemine reakasovveme. Chomsky (1957) daam hypotesem evtiedamme, empirijen mietie. Seamma saaht gïeledåehkieh jïh gusnie gïelh hööltestieh , gaajhki gïeli seamma abstrakte kognitijve struktuvre. Dotkemen mietie gaajhkh gïelh baakojste frasese, jïh frasijstie raajesasse tseegkeme. (Baker 1988, Pinker 1994, Baker 2001, Baker 2010) ¶
Voestes iereste gosse gïelh vierteste dellie maahta nænnoestidh dah joekehtedtieh. Gïeletjoejh, baakoeh, baakoej gaevnjieruktieh, sojjehtimmiegoerh j.n.v. joekehtedtieh. Vuesiehtimmien gaavhtan bïenje (åarjelsaemien), hund (daaroen), dog (englaanten gïele), inu (japanske gïele) seamma dyjrese vuesiehtieh, men ovmessie baakoeh gååvnese dïsse. Men baakoej lea hedtie aaj, dah leah nomenh. Gaajhki gïeli leah baakoedåehkieh goh nomenh jïh verbh. Ij akte gan gïele dej namhtah. Gïeli seamma struktuvre subjeektine, objeektine, verbaaline/predikaatine.  ¶
Maana, seamma gusnie veartanisnie byjjene, sneehpeslaakan fuelhkien, sïjten, voengen jïh laanten gïelem/gïelh leara. 3-5 jaepine dïhte maana sov gïelen/gïeli struktuvrh joe iemielaakan lïereme. Jis daate maana jeatjah dajvesne orreme, dellie dan dajven/laanten gïelem lïereme. Jis gïele barre byjreskinie jallh sjïere kultuvrine evtiedamme, dellie eah gïelh guktie gan seamma abstrakte struktuvrem åtneme. Fïerhten gïelen baakoeh, frash jïh raajesh. Ij gåaredh bïhkemdidh daate struktuvre aerpievoeten, kultuvren jallh voengen gaavhtan. Dle barre almetjh mah gïelh utnieh, dejnie struktuvrine. ¶
Joe jaepien 1957 Chomsky aktem hypotesem dïsse vedti, man nomme universelle grammatihke (UG). Hypotesen mietie mijjieh aktene grammatiske systeemine reakasovveme. Daate systeeme almetji kognitijve systeemine, mijjen aajline. UG-hypotese bïhkemde 3-5 jaepine onne maanah sijjen gïelh sneehpes- jïh iemielaakan lierieh voengijste. Vijriebasse bïhkemde dle gïelh logiske tseegkeme. Dej leah baakoedåehkie, jïh baakojste frasese, jïh frasijste raajesasse tseegkeme. Predikaate, argumenti lissine, subjeektese veadtaldihkie. Ij akte gan gïele predikaaten jïh subjeekten namhtah dan gåhkese leah gaavneme. ¶
UG:n sisnie prinsihph. Seamma prinsihph gaajhkine gïeline gååvnesieh. UG:n sisnie aaj gellie parameeterh, mejstie gïelh veeljieh. Eah gïelh seamma parameteerh veeljh, destie gïelh aaj joekehtedtieh. Naemhtie maehtebe nænnoestidh dah gïelh seammalaakan tseegkeme, læjhkan joekehtedtieh. Daate struktuvre lea UG:n sïjse tjåanghkenamme goh frash jallh X-bar-goerh. Gaajhkh gïelh X-bar-goeride sjiehtieh empirijen mietie. Men dam goerem maehtebe ovmessielaakan tseegkedh. Destie akte gïele joekehtadta dujstie mubpijste gïelijste. ¶
Jis komplemente åejjie X:n gaarrahbielesne dellie åejjiefinaalen gïele, jis komplemente åejjie X:n åelkiesbielesne dellie åejjie-initiaalen gïele. Daaroengïele åejjie-initiaalen gïele, dan åvteste raajesekomplemente lea postverbaale. Saemiengïelen våajnoes goh objeekte åejvieverben (V) garrahbielesne, mearan raajesekomplemente tjeahta verben (V) åelkiesbielesne årrodh. Destie aaj jeatjah objeekte maahta leksikaale verben åelkiesbielesne årrodh. Daennie tjaalegisnie galkem åarjelsaemien VP:m åejjiefinaalen gïeline vuartasjidh. Dan dïehre saemien SOV-gïele jïh daaroen SVO-gïele. Baakoej gaevnjieruktie raajesisnie lea gïeli frasestruktuvrh. Parameeterh baakoej gaevnjieruktieh nænnoestieh.  ¶
Göökte jeatjah prinsihph, mah maerele daennie tjaalegisnie, leah thetakriterije jïh abstrakte kasush. Åfarli jïh Eide (2003, 2008) jiehtiejægan dah prinsihph tjiehtieh nomenfrash (NP:h) dåhkasjadtedh. Åfarli jïh Eide (2003, 2008), naemhtie dam thetakriterijem tjïertestægan: ¶
 akte argumente galka barre aktem thetaråallem utnedh/åadtjodh ¶
 akte thetaråalle galka barre akten argumentese vadtasovvedh ¶
Thetakriterije vihkeles raajesisnie, dan namhtah, raajesen semantiske råallh ismeres sjidtieh jïh raajese ovgrammatiske sjædta. Åfarli jïh Eide (2003, 2008) buerkiestægan fïerhten verben lea thetaviermie mij beavna man gellie argumenth raajesisnie gelkieh årrodh, jïh verbe aktem thetaråallem fïere guhten argumentese vadta. Thetaråalle lea semantiske råalle mah sisnjelds jallh bæjngoeh råalle. Sisnjelds thetaråalle verben komplementese jïh bæjngoeh thetaråalle SpecVP:se vadtasuvvieh. ¶
Dle finidte transitijve verbe mij sisnjelds thetaråallem NP:se (komplementese) vadta VP:sne, jïh bæjngoeh thetaråallem NP:se vadta Spec VP:sne. Gosse dejtie thetaråallide leah vadtasovveme, dellie raajesen nomenfrash nænnoestamme. Vuesiehtimmien gaavhtan raajese (5): ¶
(5)  Jeg  leste   boken.  Manne lohkedh.Prt gærja  ‘Manne gærjam lohkim.’ ¶
Gåabpaginie gïeline verbe VP:n åejjie, mij thetaråallem sisnjelds komplementese juaka. Saemien komplemente verben gaarrahbielesne, jïh daaroen komplemente verben åelkiesbielesne. Verbe bæjngoeh thetaråallem NP:se vadta SpecVP:sne gåabpaginie gïeline. ¶
Åfarli jïh Eide (2003, 2008) buerkiestægan verbh maehtieh intransitijve, transitijve jïh ditransitijve årrodh. Ij ¶
leah intransitijve verbe sisnjelds thetaråallem juekieh, mohte transitijve jïh ditransitijve verbh. Dïhte voestes akte sisnjelds thetaråallem juaka jïh dïhte mubpie göökte. ¶
Vuelege leam daaroen jïh saemien syntaksen D-struktuvrh guvviedamme, mah gïeli hedtieh jïh joekehtassh vuesiehtieh. ¶
Daaroen D-struktuvre: ¶
Saemien D-struktuvre: ¶
Gaajhkh nomenfrash tjiehtieh aaj abstrakte kasush utnedh juktie gåvloes jallh våajnoes ¶
sjïdtedh raajesisnie. Destie Åfarli jïh Eide (2003, 2008; White, 2003, 2005) buerkiestieh Kasusen heerrije lea daerpies: ¶
 Juktie nomenem jallh nomenidie raajesisnie jiehtedh/tjïrrehtidh, Kasusen heerrije daerpies ¶
Verbe objeektese/komplementese abstrakte kasusem vadta VP:n sisnie dovne daaroen jïh saemien. Dellie verbe (V) VP:ste jåhta T:se , juktie tempusem åadtjodh jïh V2-parameeterem tjïrrehtidh. Daate daaroen vuekie. Ij badth verbe maehtieh abstrakte kasusem NP:se vedtedh Spec VP:sne. Juktie abstrakte nominatijvekasusem åadtjodh NP tjeahta Spec VP:ste juhtedh SpecTP:se T:n baaktoe. Dle barre Tfinidte mij nominatijve kasuse bæjngoeh NP:se vadta. Vuelege dam daaroen S-struktuvrem guvviedamme. ¶
Daaroen S-struktuvre: ¶
Dan åvteste daaroen gïele kasusemorfemi jïh subjeekte-verbaale kongruensen namhtah, dle dïhte daaroen raajese joe grammatiske sjïdteme: ¶
(6)  Jeg  leste  boken.  Manne lohkedh.Prt gærja  ‘Manne gærjam lohkim.’ Ij badth daate nuekies jis sæjhta dam åarjelsaemien raajesem bïhkemdidh. Saemien nominaale jïh verbaale morfologije daerpies, jïh dle annje dah suffiksh baakojde fååtesieh. Sïjhtem dan bïjre tjaeledh båetije boelhkesne. ¶
2.3.2. Morfologiske kasush jïh subjeekte – verbaale kongruense ¶
Minngemes boelhkesne tjeelim verbe abstrakte kasusem komplementese VP:n sisnie vadta gåabpaginie gïeline. Daaroen gïelesne verbe (V) VP:ste jåhta, mearan saemiengïelesne verbe (V) VP:sne tjöödtjeste. Saemien, seamma goh daaroen, ij verbe (V) maehtieh abstrakte kasusem NP:se vedtedh SpecVP:sne. Gåabpaginie gïeline subjeekten NP tjeahta SpecVP:ste juhtedh SpecTP:se T:n baaktoe juktie abstrakte nominatijve kasusem åadtjodh T:ste. Objeekte joe abstrakte kasusem åådtjeme. Jis grammatiske galka sjïdtedh dle morfologiske kasush aaj daerpies. Gosse thetakriterije jïh abstrakte heerrije leah tjïrrehtamme, dellie dah persovne- jïh numerusevæhtah bæjngoeh NP:ste åajjan T jieniemdieh. Vuelege dam saemien S-struktuvrem guvviedamme. ¶
Saemien S-struktuvre: ¶
Verbe VP:sne tjöödtjeste saemiengïelesne, ij verbe annje tempusem åådtjeme. Daelie T jïh V aktanieh jïh affiksh verbese juhtieh, jïh destie tïjje, numeruse jïh persovne verbese jijhtieh. ¶
Vuartesjh M-struktuvrem vuelege. ¶
Saemien S-struktuvre (M-struktuvre, Halle och Marantz, 1993; Oltra-Massuet,1999): ¶
Dellie aaj saemien raajese grammatiske sjïdteme: ¶
(7)  Manne gærja-m lohk-i-m. ¶
Bottleneck-hypotesen mietie daate dïhte mij geerve G2-lïerijidie, objeektem mïerhkesjidh jïh verbe subjeekti mietie sojjehtidh S- jïh M-struktuvrine. ¶
Daennie boelhkesne 2.3 leam UG-teorijen mietie tjaaleme, goh theta, abstrakte jïh morfologiske kasush jïh subjeekte – verbaale kongruense. Båetije boelhkesne 2.4 galkem G2hypotesi bïjre tjaeledh, mah maerele mov tjaalegasse. ¶
2.4. G2-vejtiestimmie ¶
Daennie boelhkesne aalkam buerkiestidh man dïehre funksjonelle morfologijem haastadihks vejtiestidh, 2.4.1. Dellie sïjhtem vuartasjidh mejtie aelhkebe verbh subjeekti mietie sojjehtidh enn objeekth mïerhkesjidh, 2.4.2. Minngemes daennie boelhkesne dle maerele aerpiegïelen soptsestæjjaj funksjonelle morfologijen bïjre tjaeledh. ¶
G2-gïelem lïeredh lea haastadihks. Ij edtjh barre orre baakoeh lïeredh, tjeahta aaj fonologijem, syntaksem jïh funksjonelle morfologijem haalvedh rïektes konteksti mietie. Saaht guktie G1gïelem maanabaeleste leara stradtjemen namhtah. Men jis mubpiem gïelem (G2) mænngan jieliemisnie lïeredh dellie stuerebh haestemh. Grañena and Long (2013) buerkiestægan jis maana aalka G2-gïelem lïeredh 6-12 jaepijste, dellie geervebe rïektes fonologijem haalvedh. Dïhte buerie saernie maam Slabakova (2016) såårne, ihke gåarede dejtie morfosyntaktiske jïh syntaktiske hammojde G2-gïelese hijvenlaakan lïeredh mænngan jieliemisnie. Men dellie tjeahta radtjehke gïeline barkedh jis sæjhta G1-daltesem jaksedh. ¶
Båetije boelhkesne galkem vuartasjidh guktie funksjonelle morfologijem vejtiestidh G2gïeline jïh aerpiegïeline, jïh mah leah aelhkemes teoriji, hypotesi jïh dotkemen mietie vejtiestidh. ¶
2.4.1 Funksjonelle morfologijem vejtiestidh ¶
Borer (1984) jïh mænngan Chomsky (1995) raeriestamme gaajhkh parameeterh jïh grammatiske væhtah funksjonelle morfologijese aktanamme leksikovnen sisnie. Daan åssjalommesen nomme Borer Chomsky Conjecture (Baker, 2008). Daate aaj Minimalist Programmen mietie, dah joekehtassh gïeli gaskem leksikovnen sisnie gååvnesieh.  ¶
Fïerhten gïelesne sjïere funksjonelle morfologije, mij leksikaale morfemidie jïh biehkide veadtaldihkie konteksti mietie. Leksikaale morfeme lea roehtsemorfeme funksjonelle morfemi namhtah, v.g. bæhtroehtse. Såemies gïeli vaenie funksjonelle morfemh jïh jeatjah gïeli veljie morfemijste. Daaroengïele jïh kinan gïele subjeekte-verbaale kongruense fååtesieh, mearan saemien, spanijen jïh tysklaanten gïeli lea subjeekte-verbaale kongruense. Boelhkesne 2.2 vuesiehtim daaroen vaenie nomiaale jïh verbaale infleksjovnh, mearan saemien veljie ¶
 Chomsky dam Minimalist Programmem (MP) evtiedi Government and Binding (GB)-teorijeste jaepine 1990. ¶
Chomsky jïjtje gellien aejkien dam generatijve grammatihkem jeatjahtehti jïh bueriemdi jaepijste 1950 jaepide 1990 (Åfarli&Eide, 2003, 2008). Eah badth joekehtassh GB:n jïh MP:n gaskem mov tjaalegem jeatjahtehtieh. ¶
infleksjovnh, v.g. goh objeekti-, persovni- jïh numerusi affiksigujmie. Slabakova (2016) tjaala funksjonelle morfologije joekehtassh gïeli gaskem vuesehte, jïh destie vihkeles G2-gïelesne vejtiestidh. Slabakova (2016) naemhtie dam funksjonelle morfologijem buerkeste: ¶
1. Sjïere fonologiske væhtah, mah baakose lissiehtamme goh prefikse, infikse jallh suffikse. Dah vuesiehtieh guktie galka baakoeh reaktoelaakan jiehtedh. 2. Sjïere semantiske/grammatiske væhtah mah grammatiske goerkesimmiem vuesiehtieh, v.g. tïjjem, aspektem, tjoelem jïh kasusem vuesiehtieh. Dah vihkeles jis galka frash jïh raajesh guarkedh. 3. Formelle morfosyntaktiske væhtah, mah nænnoestieh mij dejtie fraside gelkieh juhtedh raajesisnie jïh mij dejtie fraside gelkieh årrodh gusnie tjåadtjoen voestes iereste raajesisnie. ¶
Daennie tjaalegisnie galkem daam mubpiem tsiehkiem (2.) goerehtidh, mij kasusen, persovni, numerusi jïh tïjjen bïjre. Eah dah sjïere semantiske væhtah gååvnesh daaroen G1 jïh destie haastadihks gosse saemien G2:m galka vejtiestidh. Dle vihkeles kasush jïh subjeekte-verbaale kongruensem vïssjeleslaakan lïeredh, dej namhtah ij saemien buajhkoes sjïdth. Slabakova (2016) aaj jeahta dah göökte vihkielommes biehkieh G2-lïeremisnie lingvistiske input jïh G2lïeriji LAD. LAD lea Language Acquisition Device, aktene grammatiske systeeme, mejnie gaajhkesh dovnesh evtiedieh reakadimmien mænngan jïh abpe jieliemisnie. G2-lïerijh joe G1gïelen grammatihkem hijvenlaakan evtiedamme. Ij badth G1-gïelen grammatihke nuekies jis sæjhta G2-gïelem lïeredh. Tjeahta aaj LAD:m evtiedidh G2-gïelen grammatihken mietie. Dle haastadihks dam funksjonelle leksikovnem G2-gïelesne lïeredh. Jis dah joekehtassh gïeli gaskem leah funksjonelle leksikovnen sisnie, dellie G2-lïerijh tjiehtieh dam funksjonelle G2leksikovnem lïeredh, v.g. dej gïeh daaroen G1 tjiehtieh saemien G2 subjeekte-verbaale kongruensemorfemh lïeredh. Vuesiehtimmien gaavhtan: ¶
(8)  Dah Tråantese juht-i-n. ¶
L2-lïerijh tjiehtieh verbaalem «juhtedh» subjeekten mietie «dah» sojjehtidh hammosne preteritum. ¶
Slabakova (2008, 2016) aktem nuhtegs hypotesem dïsse vadta. Dan nomme Bottleneckhypothesis. Dan hypotesese aerebe dotkeme, goerehtimmieh jïh dååjrehtimmieh lissiehtamme. ¶
Bottleneck hypotese lea teoretiske morfosyntaksen mietie jïh Slabakova (2016) Bottleneckhypotesem buerkeste goh boehtele. Boehtele ovmessie gierkijste deavhteme mah leah voestes gïelen grammatihke, maahtetje mubpien gïelen grammatihkeste jïh universelle grammatihke. Syntaksen, semantihken jïh pragmatihken njoelkedassh aaj boehtelisnie. Gosse boehtele lea tjåadtjoen, dle boehtele mubpien gïelen grammatihkem vuesehte. Gosse edtja mubpiem gïelem nuhtjedh, dellie boehtelem gupmiehtidh pryövoe nuekies boehtelistie mïernjedh. Boehtelen tjovve, gusnie gaertjemes, lea dïhte funksjonelle morfologije. Funksjonelle morfologijen namhtah ij mubpie gïele buajhkoes sjïdth. Jis mubpiem gïelem jeenje soptseste jïh nuhtjie, dellie boehtelen tjovvem geljede, jis vaenie dellie gaertjemde. Raajese (9) lea funksjonelle morfologijen namhtah. Vuesiehtimmien gaavhtan: ¶
(9)  *Piere Læjsa dåeriedidh. ¶
Gellielaaketje maehtebe mih dam raajesem (9) guarkedh. Mejtie Piere Læjsam dåerede/dåeredi? Jallh mejtie Læjsa Pierem dåerede/dåeriedi? Fïerhten biejjien dåerede? Daelie dåeredeminie? j.n.v. Funksjonelle morfologije vihkeles leksikaale roehtsemorfemidie dibrehtidh goerkesæmman. ¶
Bottleneck-hypotesen mietie aaj vihkeles daejredh mah leah aelhkie lïeredh jïh mah geerve G2-lohkehtimmesne (Slabakova, 2016). Lohkehtimmesne tjïehtebe tjarkebe jïh guhkebe dejnie mejnie haastadihks barkedh G2-gïelesne. Dah mah aelhkie lïeredh namhtah lïerijidie båetieh lohkehtimmesne. Ibie daarpesjh dan guhkiem dejnie gïehtelidh skuvlesne. Daaroen jïh saemien abstrakte kasuse nominatijve seammalaakan subjeektese vadtasåvva finidte raajesisnie. Destie maehtebe aarvadalledh ihke hammoem nominatijve lea aelhkie saemien G2-lïerijidie vejtiestidh jïh nuhtjedh aaj. Bottleneck-hypotesen mietie funksjonelle morfologije haastadihks. Daennie tjaalegisnie galkem barre gille dejstie haestiemijstie goerehtidh; mejtie goerehtimmielïhtsegh objeektekasush jïh subjeekte-verbaale kongruensem haalvah. Dah våajnoes objeektekasush jïh subjeekte-verbaale kongruense leah funksjonelle morfologije, jïh mijjieh maehtebe aarvadalledh daate haastadihks saemien G2-lïerijidie, dan åvteste daaroengïelesne G1 dah morfologiske væhtah fååtesieh, vuartesjh vielie dan bïjre boelhkesne 2.2. Gellie goerehtimmieh veartenen bïjre vuesiehtieh funksjonelle morfologije haastadihks seamma saaht G2-gïele. ¶
Slabakova (2016) gellie dejstie dotkemen illeldahkijste tjöönghkeme jïh naemhtie Slabakova iktede: ¶
 Funksjonelle morfologije joekoen vihkeles goerkesæmman jïh aaj vuesehte guktie akte gïele joekehtadta dujstie mupbijste ¶
 G2-gïelen funksjonelle morfologije haastadihks måjhtajidh jïh utnedh G2-lïerijidie ¶
 Dan åvteste syntakse universelle, dellie ij geerve G2-gïelen komplekse struktuvrh jïh sisvegem guarkedh jis G2-lïerijh dam funksjonelle morfologijem leah vejtiestamme ¶
 Juktie syntaksem jïh goerkesimmiem vejtiestidh, dellie G2-lïerijh tjiehtieh boehteletjovven (Bottleneck:n) baaktoe jaksedh. ¶
Daate empirije aaj vihkeles saemien G2-lïerijidie jïh lohkehtæjjide. Vïenhtem seamma illeldahkh saemien lohkehtimmesne aaj jijhtieh. Bottleneck-hypotese maahta mijjen lohkehtimmien haestemh tjïelkestidh jïh bïhkemdidh. ¶
Akte jeatjah hypotese mij nuhtegs daan goerehtæmman jïh saemien G2-lohkehtæmman lea Feature Reassembly Hypothesis. Lardiere (2009 a,b) Feature Reassembly hypotesem vïhtesjimmiej mietie tseegki. Dïhte G2-lïerije tjeahta tjïertem orre sjïere formelle væhtijste buajhkedh mij jeatjahlaakan goh G1:n tjïerte sjïere formelle væhtijste. Men ij daate gaajhke. Jis dah funksjonelle morfemh jeatjahlaakan öörnedamme leksikaale morfemidie (baakojde) G1-gïelesne goh G2-gïelesne, dellie tjeahta funksjonelle morfemh G2-gïelese re-öörnedidh. Slabakova (2016) naemhtie buerkeste: «One of the harderst tasks would be to acquire a mismatch in the exponents of feature.» Vuesiehtimmien gaavhtan: Dïhte akkusatijvevæhta –m gååvnese saemien, men ij daaroen. Dellie tjeahta dam væhtam –m lissiehtidh G2grammatihkese destie ij gååvnesh G1-grammatihkesne. Ij leah saemien V2-væhta (parameetere), destie tjeahta dam væhtam sliejhtedh G2-grammatihkeste. Jis jæjhta dellie G1transfere sjædta. Galkem vielie dan bïjre vuelege tjaeledh. Jalhts seamma goerkesimmie fïerhten gïelesne, dle G2-lïerije tjeahta gïelen fonologiske, syntaktiske jïh semantiske formelle væhtah, rïektes kontekstine lïeredh.  ¶
Gåabpegh hypotesh Bottleneck jïh Feature Reassembly tjaatsestieh G2-lïerijidie dle vihkielommes dam G2-gïelen funksjonelle leksikovnem vejtiestidh. Gåabpegh hypotesh vïhtesjimmiej mietie tseegkeme jïh evtiedamme. Bottleneck-hypotese dah våajnoes morfologiske væhtah goerehte, mearan Feature Reassembly hypotese gåabpegh våajnoes jïh ij-våajnoes sjïere formelle væhtah goerehte. Mearan Feature Reassembly hypotese lea teoretiske hypotese, Bottleneck-hypotese aaj praktiske hypotese jïh dle lohkehtæmman evtiedamme. Bottleneck-hypotese gihtjie mah lea aelhkie lïeredh jïh mah geerve lïeredh G2gïelesne. Bottleneck-hypotese Feature Reassemblyhypotesem dåarjele. ¶
Gåabpegh hypotesh, mej bïjre dan gåhkese leam tjaaleme, aaj G1-transferem dåarjelieh. Gosse funksjonelle morfemh G1-gïeleste G2-gïelese nuhtjie dellie dam G1-transferinie gohtje. Dan åvteste stoere joekehtassh saemien jïh daaroen gaskem, dellie aaj seapan daaroengïele saemiengïelem tsavtsa. Vuesiehtimmien gaavhtan L2-lïerijh hammoem akkusatijve –m direkte objeektese jallh verbeminngiegietjiem –gan åajaldehtieh nahtadidh, destie eah dah minngiegietjieh gååvnesh daaroengïelesne. Akte dejstie hypotesijste maam daan bïjre buerkeste lea Full Transfer Full Access Hypotese. Schwartz jïh Sprouse (1994, 1996) dam hypotesem naemhtie buerkiestægan; voestes iereste dah lïerijh dam G1grammatihkem sjïehtesjieh G2-gïelese gosse G2-gïelem lïerijieh. Jis eah buektehth G1grammatihken mietie sjïehtesjidh dellie UG:se gåhtjoeh, orre parameeterh, funksjonelle kategorijh jïh orre sjïere grammatiske væhtavierhtieh jeatjahlaakan sjïehtesjadtedh. Nemhtie hov orre G2-grammatihkem jiene-jienebe tseegkieh. Dellie G2-input skreejrehte grammatihkem jeatjahtehtedh G2-gïelen mietie. Men muevie mejtie G2-lïerijh G1-daltesem jeksieh.  ¶
Jalhts funksjonelle morfoligije fååtesieh, ij leah seamma goh G2-lïerijh eah maehtieh abstrakte morfosyntaktiske væhtah utnedh. Vuartesjh vielie daan bïjre boelhkesne 2.4.1. Haznedar and Schwartz (1997) jïh Prévost and White (2000a,b) buerkiestieh daate mappingMissing Surface Inflection Hypotese. Dle haastadihks G2-lïerijidie funksjonelle morfemh abstrakte morfosyntaktiske væhtide ektiedidh gosse daerpies. Haznedar, Schwartz, Prévost jïh White vuesiehtieh G2-lïerijh jeenebe maehtieh enn dah vuesiehtieh, gosse G2dåeriesmoere abstrakte væhtaj jïh våajnoes morfologiske hammoej gaskem. Dej hypotesen nomme gïelem nahtadieh. G2-lïerijen produksjovne maahta biejjien doekoe jïerene gosse madtjele jallh vearrene gosse sæjloes. Bottleneck-hypotesen mietie Slabakova (2016) vuesehte G2lïeriji maahtoem boehtelen sisnie, men eah buektehth gaajhkem tjovven tjïrrh veedtjedh; eah eejnegen baakoeh jïh/jallh funksjonelle morfemh dïllesisnie gosse dejtie daarpesjieh. Seapan dle naemhtie gosse saemien G2-lïerijh gelkieh soptsestalledh jïh/jallh tjaeledh aaj. Muvhten aejkien akkusatijvemorfemh jïh subjeekte-verbaale kongruensem åajaldehtieh nahtadidh. ¶
Mijjieh maehtebe nænnoestidh dah morfologiske joekehtassh G1- jïh G2- gïeli gaskem leah geerve lïeredh. Dan åvteste G2-gïelen funksjonelle morfologije lea joekoen vihkeles G2lohkehtimmesne, sïjhtem aaj vuartasjidh mejtie vïerrebe objeekth mïerhkesjidh enn verbh subjeekti mietie sojjehtidh dennie båetije boelhkesne. ¶
2.4.2 Aelhkebe verbh subjeekti mietie sojjehtidh enn objeekth mïerhkesjidh? ¶
Daennie tjaalegisnie leam earna aaj goerehtidh mejtie aelhkebe verbh subjeekti mietie sojjehtidh enn objeekth mïerhkesjidh. Joe 1973 Brown goerehti guktie golme maanah sijjen funksjonelle morfemh englaanten G1-gïelesne evtiedin. Brown evtiedimmiedaltesh dej luvnie gaavni. Dah maanah seamma grammatiske morfemh (functor) gaevnjieruktien mietie evtiedin, men eah eevre seamma aaltarisnie dejtie haalvah. Jeatjah dotkijh dejstie illeldahkide skreejresovvin goerehtidh mejtie seammalaakan G2-lïerijidie aaj.  ¶
Ahn (2015) goerehti guktie G2-lïerijh englaanten G1-gïeline koreen G2-gïelen kasush vejtiestieh. Koreen gïelen lea veljie morfologije jïh englaanten gïelen vaenie morfologije. Goerehtimmien illeldahkh vuesiehtieh G2-lïerijh kasusem nominatijve aerebe goh kasusem akkusatijve vejtiestin. Koreen G1-lïerijh seamma goerem vuesiehtieh. ¶
Papadopoulou et al. (2011) aktem stoere goerehtimmiem darjoejin gusnie greken gïele G1 jïh tyrkijen gïele G2. Greken SVO-gïele jïh gïelen vaenie morfologije. Tyrkijen SOV gïele jïh gïelen veljie morfologije. Goerehtimmien lïerehtimmieh lin subjeektem, objeektem, verbaalem iktemearan reaktoelaakan tjaeledh, objeektem mïerhkesjidh jïh verbh subjeekti mietie sojjehtidh. Illeldahkh vuesiehtieh G2-lïerijh buerebh subjeekte-verbaale kongruensem darjoejin enn rïektes objeektekasush mïerhkesjidh. Seamma evtiedimmie gaajhkine dåehkine, dah gïeh aadtjen aalkeme lohkedh (I) 21% jïh 42% buektiehtamme, dah gïeh guhkebe lohkeme (II) 39% jïh 73% buektiehtamme jïh minngemes dah gïeh guhkemes lohkeme (III) 49% jïh 95% buektiehtamme gosse objeekth mïerhkesjidh jïh verbh subjeekti mietie sojjehtidh. ¶
Vuartesjh tabellem 2.2 vuelege. ¶
Tyrkijen gïele G2 I II III Akkusatijve-objeekte 21% 39% 49% S-V-kongruense 42% 73% 95% ¶
Tabelle 2.2. Tabellebïhkedimmie: S = subjeekte; V = verbaale ¶
Dah illeldahkh vuesiehtieh aelhkebe rïektes verbaalen sojjehtimmiem tjïrrehtidh goh objeektem mïerhkesjidh. ¶
Montrul (2016) beavna nominaale morfologije vïerrebe buektiehtidh verbaale morfologijeste aerpiegïelen soptsestæjjide aaj. Båetije boelhkesne 2.4.3 sïjhtem vielie dan bïjre tjaeledh, jïh sïjhtem aaj mov goerehtimmien referansedåehkiem vierhtiedidh aerpiegïelen kontekstesne. ¶
2.4.3. Aerpiegïelen soptsestæjjaj funksjonelle morfologije ¶
Aerpiegïelen soptsestæjja lea akte gie guektiengïelen maanabaeleste, gusnie akte dejstie gïelijste unnebelåhkoegïele (Montrul, 2008). Manne Montrulen tjilkemem veeljeme utnedh dan åvteste Valdés:n (2000) tjilkeme barre englaanten gïelen bïjre goh jienebelåhkoegïele. ¶
Jienebelåhkoegïelh jïjtjereerieh jïh unnebelåhkoej gïelh tsevtsieh. Ij leah gåvva rïektes funksjonelle morfologijem baakose buektiehtidh. Montrul (2016) jeahta seamma saaht gïele, seamma goerh jijhtieh aerpiegïeline mej veljie morfologije. Benmamoun, Montrul, jïh Polinsky (2013a) gihtjieh magkeres åejvieboelhkh grammatihkeste stynkehke jïh magkeres åejvieboelhkh heajjode gosse gïelem lïereminie jïh vaenie input dehtie aerpiegïeleste. Naemhtems tsiehkie gosse aerpiegïele jeatjah gïeleste guektiengïelen voengesne dïedtelgamme. Benmamoun et al. jiehtieh dle sïejhme aerpiegïelen soptsestæjjah morfologijem sliejhtieh seamma saaht gïele. Muvhten aejkien aaj jïjtjereerijen gïelen struktuvrh nuhtjieh. ¶
Vijriebasse Benmamoun et al. (2013a) jiehtieh dle vïerrebe nominaale morfologijem haalvedh enn verbaale-kongruensem. Aerpiegïelen soptsestæjjah fonologijem bööremes haalvah, jïh dan mænngan syntaksem. Eah badth seamma stynkehke morfologijine jïh semantihkine. Montrul (2016) lea aerpiegïeli dotkemem iktedamme. ¶
Dïhte njieljie tsiehkieh mah vihkeles daan tjaalegasse neebnie. Måedtieh aerpiegïelen soptsestæjjah: ¶
1. objeektekasusem sliejhtieh 2. vaenebe kasusehammoeh utnieh 3. vuesiehtieh nominaale morfologije vïerrebe haalvedh verbaale morfologijeste 4. gïeh sijjen aerpiegïelem nåekebe haalvah, jeenebe dejstie nominaale jïh verbaale morfologijeste sliejhtieh. Gosse aerpiegïelem haalvah dellie jeenemes reaktoelaakan sjædta. ¶
Daan goerehtimmien referansedåehkien voestes gïele saemien. Saemien aalkoealmetji gïele jïh unnebelåhkoegïele Nöörjesne jïh Sveerjesne. Destie referansedåehkien G1-gïele aerpiegïele. Dellie vihkeles gihtjedh: Mejtie seamma illeldahkh jijhtieh referansedåehkesne goh Montrul et al. sijjen goerehtimmesne gaavneme, v.g. objeektekasusem sleajhta? Jis referansedåehkien illeldahkh G1-daltesem vuesiehtieh dellie daan goerehtimmien referansedåehkie representatijve daan goerehtæmman aaj. ¶
Daelie teoriji jïh hypotesi mietie sïjhtem daan tjaalegen hypotesem tseegkedh: Daaroen gïelesne vaenie våajnoes morfologiske væhtah. Dan gaavhtan, Bottleneck-hypotesen mietie, manne aarvadallem saemien G2-lïerijh gellie suffiksh (v.g. akkusatijvesuffiksh) åajaldehtieh mïerhkesjidh voestes iereste lohkehtimmesne. Gosse guhkebe leah lohkeme dle vïenhtem bueriebadtje suffikside haalvah, jïh minngemes dah gïeh guhkemes gïelem lohkeme jïh saemiestamme, bööremes funksjonelle morfologijem haalvah. Bottleneck-hypotesen mietie im vïenhth dah G2-lïerijh seamma morfologiske daltesem jaksh goh referansedåehkie. Vïenhtem referansedåehkie jeenebe objeekth mïerhkesje jïh aaj buerebe verbh subjeekti mietie haalva. Minngemes aarvadallem Montrulen (2016) mietie objeekte dle vïerrebe mïerhkesjidh enn verbh subjeekti mietie sojjehtidh. Vihkeles aaj gihtjedh Bottleneckhypotesen mietie, mah leah aelhkemes jïh geervemes destie mestie leam goerehtamme. ¶
Daelie manne tjaalegen duekiem buerkiestamme; teorijen våaromem, mubpiengïelen hypotesh jïh dotkemem, mah maerele mov tjaalegem buerkiestidh. Båetije boelhkesne 3 sïjhtem goerehtimmien vuekien bïjre tjaeledh. ¶
3. Goerehtimmien vuekie ¶
Daennie boelhkesne galkem goerehtimmievuekiem buerkiestidh. Uktsie goerehtimmielïhtsegh meatan jïh göökte lïhtsegh dennie referansedåehkesne. Dah lïhtsegh sosiolingvistiske goerehtimmiem darjoejin aerebe goh saemiengïelen göökte goerehtimmieboelhkh (daehtie raajeste: lïerehtimmieh) vaestiedin. Guktie goerehtimmiem dorjeme jïh tjïrrehtamme leam boelhkesne 3.2 tjaaleme. Vijriebasse sïjhtem vuesiehtidh guktie illeldahkh ryöknedamme boelhkesne 3.3, jïh guktie etihken bïjre goerehtimmesne ussjedamme boelhkesne 3.3. ¶
3.1. Goerehtimmien lïhtsegh ¶
Bottleneck-hypotesen mietie (Slabakova, 2016) aarvadallem dah goerehtimmielïhtsegh mah guhkemes saemien gïelem lohkeme minngiegietjieh, dam funksjonelle morfologijem, bööremes haalvah. Dah objeekti jïh verbi minngiegietjiejgujmie guhkemes gïehtelamme. ¶
Manne lïhtsegh bööredim mah guhkiem skuvlesne saemien lohkeme, jïh lïhtsegh mah åeniehkåbpoe lohkeme. Bööredim aaj goerehtimmielïhtsegh mah vaenebh tæjmoeh våhkosne åtneme. Gaajhkh lïhtsegh mejtie goerehtæmman bööredim, saemien goh G2-gïelem skuvlesne utnin. Gosse maana njieljie jaepieh jallh båarasåbpoe jïh orre gïelem leara, dellie G2-gïelem leara. Daate akte lingvistiske definisjovne. Bryman:n (2011) mietie manne lïhtsegh saemien byjreskistie veeljim. Ij gåaredh barre gie akt naemhtems goerehtæmman bööredh, dan gavhtan vaenie saemien soptsestæjjah Nöörjesne jïh Sveerjesne. ¶
Idtjim hïnnh dohkh diekie vuelkedh lïhtsegigujmie soptsestidh. E-påastem seedtim 25 lïhtsegidie nöörjen jïh sveerjen raedtesne. Dah bïevnesh goerehtimmien bïjre, svaalhtesem jïh baahtsemebaakoeh Moodelasse åadtjoejin nöörjengïelesne. Medtie göökte våhkoeh mænngan aaj SMS seedtim dejtie giejtie mobijlenummerh utnim. 25 lïhtsegijstie 10 vaestiedin. Men akte dejstie idtji gaajhkem dennie voestes lïerehtimmesne jallh mubpiem lïerehtimmiem vaestedh. Dan gaavhtan dam lïhtsegem goerehtimmeste sleejhtim. ¶
G2-goerehtimmine sïejhme lïhtsegidie golme dåehkide juekedh. Dah gïeh aadtjen aalkeme gïelem lohkedh (beginner), dah gïeh guhkebe lohkeme (intermediate) jïh dah gïeh (mahte) gïelem haalvah (advanced). Idtjim manne lïhtsegidie lïerehtimmieh åvtelbodti vedtieh, guktie meehtim dåehkide naemhtie veesmedh. Veeljim vuartasjidh man gellie jaepieh dah saemien lohkeme jïh mejtie saemien dej lohkehtimmiegïele måedtine faagine. Destie dejtie dåehkide tseegkim: ¶
 Voestes dåehkie (GD 1). Dah 10 -13 jaepiej gaskem saemien lohkeme. Jïh saemien dej lohkehtimmiegïele måedtine faagine. Golme lïhtsegh gåabpagidie lïerehtimmide vaestiedin. ¶
 Mubpie dåehkie (GD 2). Dah 8-13 jaepiej gaskem saemien goh faagem lohkeme, men eah saemien lohkehtimmiegïeline åtneme. Vïjhte lïhtsegh vaestiedin. Golme lïhtsegh gåabpagidie lïerehtimmide vaestiedin, jïh göökte barre dam voestes lïerehtimmiem. ¶
 Gåalmede dåehkie (GD 3). Dah unnebe goh 5 jaepieh saemien lohkeme. Akte lïhtsege gåabpagidie lïerehtimmide vaestiedi. Im vïenhth daate dåehkie lea representatijve, dan åvteste barre akte lïhtsege. Men nov gujht maam akt vuesehte. ¶
Gaajhkesh dejstie uktsie lïhtsegistie aaj sosiolingvistiske goerehtimmiem vaestiedin. ¶
Njieljie ietniengïelen soptsestæjjah bööredim refereansedåahkan. Golme dejstie sïjhtin dåeriedidh, men barre göökte goerehtimmiem vaestiedigan. Naemhtems goerehtimmine sïejhme aktengïelen soptsestæjjah utnedh. Men jallan gååvnese aalkoealmetjh mah barre aktem gïelem maehtieh. Dah unnemes göökte gïelh maehtieh, sijjen ietniengïelem jïh jienebelåhkoegïelem. Destie göökte ietniengïelen soptsestæjjah daennie goerehtimmesne mah bijjelen 60 jaepieh. Dah maanabaeleste saemiestamme jïh daelie aaj saemien dej fïerhten biejjien gïele. Dan åvteste saemien unnebelåhkoegïele Nöörjesne jïh Sveerjesne, saemien aaj referansedåehkien aerpiegïele. Montrul (2016) beavna dle stuerebh joekehtassh aerpiegïelen soptsestæjjaj gaskem enn jienebelåhkoegïelen soptsestæjjaj gaskem, dan gaavhtan unnebelåhkoegïele ij dan våajnoes seabradahkesne. Dellie leam goerehtimmiedåehkide åehpiedahteme. Daelie sïjhtem tjaeledh guktie goerehtamme. ¶
3.2. Guktie goerehtimmiem tjïrrehtamme ¶
Funksjonelle morfologije våajnoes baakojne goh prefikse, infikse jallh suffikse, jïh destie maahta goerehtimmiem darjodh. Maahta soptsestimmeste jallh lïerehtimmeste vuartasjidh mejtie goerehtimmielïhtsegh morfologijem dåhkasjieh, (Slabakova, 2016). Dle barkoes soptsestimmiem joekehtidh gosse åenehks bodtem daan goerehtimmiebarkose. Dan åvteste lïerehtimmieh veeljim gïelen goerehtæmman. Ij sïejhme lïerehtimmieh jallh sïejhme mïetestimmieh åarjelsaemien gïelesne gååvnesh. Dellie Montrul (2016:186) jeahta hijven lïerehtimmieh clozetestine jallh C-testine darjodh. Dah lïerehtimmieh stinkes jïh gåarede dejtie radtjoeslaakan tjïrrehtidh. Daan goerehtæmman lïhtsegh gelkieh funksjonelle morfologiske væhtah veeljedh jïh tjaeledh. Dannasinie hijven clozetestem jïh produksjovnelïerehtimmiem utnedh. ¶
Voestegh sïjhtem soptsestidh guktie manne goerehtimmiem hammoedamme, jïh dan mænngan guktie leam illeldahkem ryöknedamme. ¶
3.2.1 Guktie goerehtimmiem hammoedamme ¶
Gosse sïejhme lïerehtimmieh jïh mïetestimmieh eah saemiengïelesne gååvnesh, tjïehtim jïjtje daejtie lïerehtimmide darjodh. Goerehtimmien göökte åejvieboelhkh: ¶
1. Sosiolingvistiske goerehtimmie 2. Saemiengïelen goerehtimmie a. Lïerehtimmie 1: Clozeteste b. Lïerehtimmie 2: Produksjovnelïerehtimmie ¶
Gåabpagidie goerehtimmide MoodleCloudese darjoejim. MoodleCloud lea learoevierhtieprogramme gaskeviermesne. Ij naan gaervies programme gååvnesh Moodelisnie, badth gåarede jïjtsh lïerehtimmieh dennie gaskeviermiesijjine darjodh. ¶
3.2.1.1 Sosiolingvistiske goerehtimmie ¶
Dam sosiolingvistiske goerehtimmiem darjoejim Sunyoung:n (2009) vuekien mietie. Dennie goerehtimmesne lea naemhtems gyhtjelassh: man båeries, mejtie nyjsenæjja jallh gaarmanæjja, mah gïelh leah lïereminie/lïereme, mij gïelide G1, G2 j.n.v. Vuartesjh lissietjaalegem, appendix 1. ¶
Montrul (2016) aerpiegïelen dotkije, tjaatseste man vihkeles daejredh guktie aerpiegïelesoptsestæjjaj gïeletsiehkieh leah. Eah illeldahkh jallh joekehtimmieh hijven sjidtieh jis ibie dej gïeletsiehkieh krööhkesth. Vïenhtem seamma vihkeles gosse aerpiegïelem G2 goerehtidh. ¶
Stoere joekehtasse mah maehteles G2-lïerijh åarjelsaemien, dan åvteste åarjelsaemien unnebelåhkoegïele Nöörjesne jïh Sveerjesne. Jeanatjommes eah gåetesne gïelem utnieh, eah gaajhkesh maehtieh gïelem skuvlesne lohkedh, vaenie lohkehtæjjah j.n.v. Dan gaavhtan vihkeles munnjien aaj sosiolingivstiske goerehtimmiem darjodh. Goerehtimmielïhtsegh tjiehtieh voestegh aktem enketem vaestiedidh, jïh gaajhkesh dam darjoejin. ¶
3.2.1.2 Saemien gïelen goerehtimmie ¶
Maam leam aerebe tjaaleme, göökte lïerehtimmide darjoejim daan goerehtæmman. Vuelege sïjhtem dejtie buerkiestidh. ¶
Lïerehtimmie 1: Clozetest ¶
Maahta clozetestem gellie vuekine darjodh. Vuesiehtimmien gaavhtan maahta fïerhten tjïjhtjeden baakoe lïerehtimmeste sliejhtedh, jallh veeljedh mah baakoeh galka sliejhtedh. Dah lïhtsegh gelkieh sjïehteles baakoeh dievhtedh. Vaastoeh maehtieh aaj multiple choice årrodh. Seamma saaht dah lïhtsegh åadtjoeh baakojde dievhtedh konteksten mietie. Manne lïerehtimmiem Bylund, Abrahamsson, Hyltenstam (2012) jïh Sunyoung:n (2009) mietie hammoedamme. Bylund, Abrahamsson, Hyltenstam clozetestem 42 gåaroes gïerigujmie darjoejin, gusnie baakoeh galkin kontekstese sjïehtedh. G1-soptsestæjjah clozetestide staeriemdin. Dan mænngan rïektes grammatiske jïh semantiske vaastoeh fïerhten gåaroes gïerese gaavnin. Lïhtsegi vaastoeh dej mietie vierhtiedin. Eah krööhkesth mejtie lïhtsegh båajhtode baakoehtamme. ¶
Mov lïerehtimmesne 1 multiple choisem veeljim, jïh baajim dah lïhtsegh njieljie baakoehammojste veeljedh. Baakoeh mah lïerehtimmeste 1 sleajhteme: ¶
 17 direkte objeekth (objeekte-NP:h akkusatijvesuffiksi- jïh nominatijven pluraalesuffiksigujmie) ¶
 19 subjeekth – verbaalh (kongruense) ¶
 18 distraktovrh ¶
Distraktovrinie aaj nominatijvh jïh infinitijvh veeljim, sïjhtim vuejnedh mejtie lïhtsegh dejtie objeekti sijjeste veeljin. ¶
Lïerehtimmien bïhkedimmie naemhtie: Lohkh soptsesem eensilaakan mearan vaestedeminie. Diedtieh njoelem jïh veeljh dah baakoeh mah jiehtiegasse bööremes sjiehtieh. Vuelege vuesiehtimmie Moodelistie: ¶
Vïenhtem daam goerehtimmievuekiem hijven utnedh gosse goerehtimmie gaskeviermesne. Dah lïhtsegh gelkieh baakoem rïektes suffiksine veeljedh, njieljie baakoehammojste. ¶
Vuesiehtimmien gaavhtan: ¶
(10) -Laara, veedtjh munnjien _______ [tjaetsieh, tjaetsie, tjaetsiem, tjaatsan] rööpses _______ [bæhtose, bæhtoe, bæhtoem, bæhtoeh]. ¶
Eah daarpesjh tjaeledh daennie lïerehtimmesne. Dah tjiehtieh hammojde veeljedh konteksti mietie. Abpe daam lïerehtimmiem leam 5 unnebe boelhkide juakeme. Gosse lïhtsegh fïerhten lïerehtimmieboelhkem vaestiedamme idtjin maehtieh bååstede diedtedh lïerehtimmine, vaastoeh jeatjahtehtedh. Lïerehtimmie 1 leam lissiehtamme. Vuartesjh lissietjaalegem, appendix 2. ¶
Lïerehtimmie 2: Produksjovnelïerehtimmie ¶
Dïhte produksjovnelïerehtimmie Goad jïh White (2006), Montrul (2016) jïh Slabakovan (2016) mietie tseegkeme. Goad and White (2006) toelhkestimmielïerehtimmiem jïh produksjovnelïerehtimmiem öörnigan. Voestegh dah lïhtsegh tjïehtin tïjjem presens jallh preteritum veeljedh tïjjeadverbijali mietie. Dan mænngan galkin aktem sjiehteles raajesem (akte gööktijste) veeljedh tïjjen mietie. Slabakova (2016) mannem aaj skreejrehti daam produksjovnelïerehtimmiem naemhtie evtiedidh. Tjeelim gaajhkh baakoeh mah lïhtsegh gelkieh gaevnjieruktien mietie utnedh. Tïjjeadverbijalh tïjjem vuesiehtin, mejtie presens jallh preteritum. Jis dah nomenh aerebe kontekstesne neebneme, dellie galkin definijte hammojde utnedh. (Slabakova, 2016 jïh Kroik, 2016). ¶
Daennie mubpene lïerehtimmesne goerehtimmielïhtsegh tjïehtin tjaeledh, mohte lïerehtimmesne 1. Lïerehtimmien bïhkedimmie naemhtie: ¶
Nuhtjh baakoeh daagkoe vuelege. Tjaelieh rïektes minngiegietjieh baakojde, guktie jiehtege reaktoe sjædta. Provhkh baakojde guktie gaevnjieruktien mietie tjaaleme. Vuelege vuesiehtimmieh Moodelistie jïh vaastoeh (11) jïh (12): ¶
(11)  Minngemes våhkoen månnoeh Læjsah staarese vöölkimen. ¶
(12)  Jååktan aehtjie tjoevtenjidie Piereste åadtjoeji. ¶
Vïenhtem daate lïerehtimmie hijven daan goerehtæmman. Dah lïhtsegh slyöhpoeh ussjedidh man bïjre tjaeledh, dah gelkieh barre raajesem darjodh baakojste mejtie åådtjeme. Men tjïehtin rïektes morfologijem tjaeledh guktie rïektes raajesem åadtjodh. ¶
Dejtie lïhtsegidie skreejrehtim vaestiedidh viehkien namhtah, jïh dam baakoem jïh dah minngiegietjieh veeljedh maam voestegh vïenhtin reaktoe. Akte referansedåehkeste dejtie lïerehtimmide voestegh darjoeji. Dïhte munnjien bååstede bievnieji maam tjïehtim bueriemdehtedh aerebe goh dejtie jeatjabidie seedtim. ¶
Aerebe goh lïerehtimmide darjoejim, tjïehtim ussjedidh guktie dejtie hammoedidh. Stoere joekehtasse man maehteles åarjelsaemien G2-lïerijh. Dah gïeh saemien unnebe goh 5 jaepieh lohkeme gelkieh aaj buektiehtidh maam vaestiedidh. Dan åvteste multiple chociem veeljim darjodh. Aelhkebe baakojste veeljedh enn jïjtje tjaeledh. Men sïjhtem aaj haastadihks lïerehtimmiem darjodh dejtie gïeh væjkalåbpoe. Destie lïerehtimmie 2 geervebe lïerehtimmeste 1. Gosse lïhtsegh fïerhten boelhketjem vaestiedamme idtjin maehtieh bååstede diedtedh lïerehtimmine, vaastoeh jeatjahtehtedh. Vuartesjh lissietjaalegem, appendix 2. ¶
3.2.2 Guktie illeldahkh ryöknedidh ¶
Daennie goerehtimmesne sïjhtem Bilingual Syntax Measurem (BSM) utnedh gosse illeldahkh ryöknedidh. BSM lea akte vuekie mij lïhtsegem skreejrie funksjonelle morfologijem utnedh jïh BSM:n viehkine aaj vierhtiedidh guktie lïhtsege dam funksjonelle morfologijem nuhtjie konteksten mietie. BSM taaline jïh prosentine vuesehte. Dah taalh jïh prosenth rïektes goerehtimmiedåehkiej illeldahkh vuesiehtieh. Jis dah govhte rïektes morfemh luhkijste leah buektiehtamme dellie 60% buektiehtamme. Jis 60% buektiehtamme dellie goerehtimmielïhtsegh aaj vuesiehtieh dam morfemem jallh dah morfemh vejtiestamme, dan åvteste bijjelen moenedimmiedaltese mij 50% (Slabakova, 2016). Men ij leah daate illeldahke G1-daltese, mij daamtaj 90-99% gaskem (Thornton jïh Wexler, 1999). ¶
Men muevie mejtie goerehtimmielïhtsegh buektiehtieh gaajhkh morfemh reaktoelaakan utnedh. Kaanna aaj goerehtimmielïhtsegh morfemh utnieh gåessie eah edtjh dejtie utnedh. Dellie ij morfemeåtnoe vïssjeleslaakan sjïdth. Stauble (1984) dam BSM:m evtiedamme jïh dejtie morfemidie, v.g. 3, mah fer jeenem nuhtjeme nebnijasse lissiehtamme. Jis 60% (6/10) reaktoelaakan dorjeme, dellie aaj golme vielie nebnijasse (6/13). Destie illeldahke 46% sjædta, ij 60%. Manne aaj dam vierhtiedamme boelhkesne 4.2.1.2. Minngemes daennie boelhkesne sïjhtem tjaeledh guktie etihkem vierhtiedidh. ¶
3.3. Guktie etihkem vierhtiedidh ¶
Dïhte åarjelsaemien dajve lea vijries, men eah badth dan gellie saemieh dennie dajvesne jïh gellie damtesedtieh. Dannasinie gaajh vihkeles goerehtimmiem darjodh guktie ij gåaredh damtijidh dejtie gïeh meatan orreme. Manne dam digitaale learoeprogrammem Moodle utnim. Idtji gåaredh nommide vöörhkedh programmesne. Dan åvteste tjïehtim fiktive nommh (v.g. Gtrf Ed) lïhtsegidie vedtedh. Gosse daate tjaalege riejries jïh mastereksaamene lea dåhkasjadteme, dellie e-påastelæstoem dej fiktijve nommigujmie eerjem. Gaajhkh goerehtimmielïhtsegh tjiehtieh unnemes 18 jaepieh årrodh, jïh gaajhkesh daennie goerehtimmesne leah båarasåbpoe. ¶
Gåalmadinie boelhkesne manne goerehtimmievuekien bïjre tjaaleme, referansedåehkiem jïh goerehtimmiedåehkide åehpiedahteme, jïh minngemes guktie leam goerehtimmiem hammoedamme jïh tjïrrehtamme. Båetije boelhkesne 4 sïjhtem goerehtimmien illeldahkh vuesiehtidh. ¶
4. Goerehtimmien illeldahkh ¶
Daennie boelhkesne galkem referansedåehkien soptsestæjjah jïh goerehtimmielïhtsegh åehpiedehtedh jïh dej gïeli bïjre saarnodh dovne gåetesne jïh skuvlesne. Dan mænngan galkem dah illeldahkh vuesiehtidh. Aerebe goh saemiengïelen goerehtimmiem vuesiehtidh, sïjhtem sosiolingvistiske goerehtimmine aelkedh. ¶
4.1. Sosiolingivstiske goerehtimmie Juktie saemiengïelen goerehtimmien illeldahkh toelhkestidh, dle vihkeles sosiolingvistiske goerehtimmiem aaj darjodh jïh utnedh gosse toelhkestidh. Manne referansedåehkien sosiolingvistiske illeldahkigujmie aalkam. ¶
4.1.1. Referansedåehkien bïjre ¶
Göökte ietniengïelen soptsestæjjah daennie referansedåehkesne, mah bijjelen 60 jaepieh. Gåabpaginie saemiengïeline byjjenigan jïh gåabpegh jeenemes saemiestigan eannan skuvlesne eelkigan. Idtjigan åarjelsaemien lohkehtimmiem skuvlesne utnieh faagine. Akte dejstie saemien goh lohkehtimmiegïelem åadtjoeji dejnie voestes skuvlejaepine. Akte referansedåehkeste jeahta vielie saemiesti aerebe goh maana, jïh vielie daaroste goh geerve. Dïhte mubpie beavna ij naan joekehtasse/ij mujhtieh. Daelie gåabpegh fïerhten biejjien saemiestægan måedtine almetjigujmie, jïh fïerhten biejjien jeenemes tsiehkine daaroestægan. ¶
4.1.2. Goerehtimmiedåehkien bïjre ¶
Luhkie goerehtimmielïhtsegh goerehtimmiem vaestiedamme. Akte lïhtsege leam goerehtimmeste sleajhteme, dan gaavhtan unnebe goh 50% lij vaestiedamme. Uktsie goerehtimmielïhtsegh minngemes sjïdtin, dejstie govhte nyjsenæjjah jïh golme gaarmanæjjah. Jeanatjommes 18 jïh 30 jaepiej gaskem, jïh akte bijjelen 60 jaepieh. Dah lïhtsegh nöörjen jïh sveerjen raedteste. ¶
4.1.3. Saemien gïele gåetesne ¶
Golme goerehtimmielïhtsegh saemien gïeline gåetesne byjjenin, jïh vïjhte muvhten aejkien. Akte idtji saemien gïeline byjjenh. Jeenemes jeatjabinie laahkojne (n=6), tjidtjine (n=5), aehtjine (n=4) jïh nuerebh åerpenigujmie (=4) soptsestieh/soptsestin. Vaenemes aahkine (=3) jïh aajjine (=1). Akte lïhtsege ij/idtji guhtegh soptsesth. Idtjin gïeh gan barre saemesth gåetesne. Gaajhkesh (n=9) vaestiedamme jeenemes daaroestin eannan skuvlesne eelkin, mearan referansedåehkien soptsestæjjah jeenem/jeenemes saemiestin maanabaelesne. ¶
4.1.4. Saemien gïele skuvlesne ¶
Vïjhte goerehtimmielïhtsegh saemien lohkehtimmiegïeline muvhtine faagine utnin maadthskuvlesne. Gööktesh daejstie vaenebh tæjmoeh/jaepieh enn dah jeatjah golmesh. Akte muvhtine faagine saemien lohkehtimmiegïeline dah voestes skuvlejaepine. Golme lïhtsegh idtjin saemien lohkehtimmiegïeline utnieh. Gaaktsesh daejstie saemien lohkehtimmiem skuvlesne utnin. Barre akte goerehtimmielïhtsege idtji saemien gïelem utnieh maadthskuvlesne. Govhte lïhtsegh 10 - 13 jaepiej gaskem saemien skuvlesne lohkeme. Akte lïhtsege 9-10 jaepieh lohkeme, jïh akte 8-9 jaepieh lohkeme. Dah goerehtimmielïhtsegh jeenebe saemien utnin referansedåehkeste skuvletïjjesne. ¶
4.1.5. Saemien gïeleåtnoe aerebe jïh daan biejjien ¶
Njieljie goerehtimmielïhtsegh jiehtieh vielie daelie enn aerebe goh maanah saemiestieh. Gööktesh daejstie jiehtiejægan ij naan joekehtasse maanabaeleste. Golmesh daejstie vielie aerebe goh maanah saemiestin. Vuartesjh aaj tabellem 4.2. Akte referansedåehkeste jeahta vielie saemiesti maanabaelesne, jïh akte jeahta ij naan joekehtasse/ij mujhtieh. Akte goerehtimmielïhtsege vaestede måedtine almetjigujmie fïerhten biejjien saemeste. Jeenemes (n=6) fïerhten våhkoen måedtine almetjigujmie saemiestieh. Dah göökte minngemes muvhten aejkien saemiestægan. Referansedåehkien soptsestæjjah bievnieh dah saemiestieh fïerhten biejjien måedtine almetjigujmie. ¶
Dah goerehtimmielïhtsegh galkin aaj jïjtse saemien gïelem vierhtiedidh dovne njaalmeldh jïh tjaaleldh. Golmesh daejstie jiehtieh aelhkieslaakan aarkebiejjien jielemen bïjre soptsestidh, akte soptseste dle tuhtjie muvhtene geerve baakoeh måjhtajidh gosse dejtie daarpesje. Njealjesh daejstie maehtieh naa hijven soptsestidh, men tuhtjieh barkoes soptsestalledh. Akte lïhtsege maam guarka, men soptsestallemisnie daaroste. Akte lïhtsege jeahta dïhte maahta lohkedh jïh tjaeledh heaptoen namhtah. Jeenemes (n=5) jiehtieh dah maehtieh naa aelhkieslaakan lohkedh jïh tjaeledh. Akte jeahta dïhte maahta lohkedh men ij tjaelieh jis ij daerpies. Minngemes göökte jiehtiejægan gælpoehtægan gosse lohkeminie. Eakan maam tjaelieh. Vuartesjh tabellem 4.1 vuelege. ¶
Tabelle 4.1 Guktie jïjtjedh gïelem vierhtedh? ¶
(n=9) Goh ietniengïele Hijvenlaakan, daamhtaj heaptoen namhtah Hijvenlaakan, men muvhten aejkien geerve Naa hijven, men barkoes Maam guarkam, im saemesth/ tjaelieh Njaalmeldh 0   Tjaaleldh ¶
4.1.6. Daaroen gïeleåtnoe aerebe jïh daan biejjien ¶
Gaajhkesh goerehtimmiedåehkesne (n=9) jiehtieh jeenebe daaroestin enn saemiestin eannan skuvlesne eelkin. Goerehtimmielïhtsegh gaajhkesigujmie fuelhkine aaj daaroestin. Gööktesh daejstie vaestiedægan daaroestigan vielie aerebe goh maanah. Golmesh daejstie daaroestieh vielie daelie goh geerve, jïh njealjesh daejstie vaestiedieh ij naan joekehtasse dej gïeli gaskem. Ij leah eevre seamma bievnieh gosse gyhtjelasse naemhtie: Datne vielie jallh vaenebe saemesth daelie enn aerebe goh maana? Göökte vielie daejstie lïhtsegijstie (n=4) vaestiedieh ij naan joekehtasse dej gïeli gaskem daan gyhtjelassese mohte gööktesh daejstie aerebe (vuartesjh 4.1.5). Destie aaj göökte vaenebh vaestiedægan daaroestigan vielie aerebe goh maana. Vuartesjh tabellem 4.2 vuelege. ¶
Tabelle 4.2: Datne vielie jallh vaenebe saemesth/daarosth daelie enn aerebe goh maana? ¶
Sosiolingvistiske goerehtimmien mietie gaajhkh lïhtsegh (n=9) bievnieh daaroengïele jïjtjereerie. Jïh gaajhkesh daaroestieh fïerhten biejjien, jeenemes tsiehkine. Tabelle 4.3 vuelege vuesehte man daamtaj goerehtimmielïhtsegh daaroestieh jïh saemiestieh. ¶
(n=9) Vielie aerebe goh maana Vielie daelie goh geerve Ij naan joekehtasse gïeli gaskem Tjåenghkesne ¶
Saemiestim/ saemestem (4.1.5) 3 (33%) 4 (44%) 2 (22%) 9 (100%) ¶
Daaroestim/ daarostem (4.1.6) 2 (22%) 3 (33%) 4 (44%) 9 (100%) ¶
Tabelle 4.3: Man daamtaj daarosth/saemesth? ¶
(n=9) Fïerhten biejjien jeenemes tsiehkine Fïerhten biejjien måedtine almetjigujmie Fïerhten våhkoen måedtine almetjigujmie Muvhten aejkien Tjåenghk. ¶
Saemesth Daarosth ¶
Referansedåehkien soptsestæjjah aaj såemies aejkien maanabaelesne daaroestigan gåetesne, men jeenemes saemiestigan. Gåabpegh referansedåehkesne fïerhten biejjien saemiestægan måedtine almetjigujmie, jïh fïerhten biejjien jeenemes tsiehkine daaroestægan. ¶
Dellie goh leam sosiolingvistiske goerehtimmiem vuesiehtamme dle maerele saemiengïelen goerehtimmien bïjre tjaeledh. ¶
4.2. Saemiengïelen goerehtimmie ¶
Daennie boelhkesne sïjhtem dah gaskemedtien illeldahkh vuesiehtidh, tjåenghkesne jïh fïerhten lïerehtæmman. Saemiengïelen goerehtimmien göökte lïerehtimmieh. Voestes lïerehtimmesne akte clozeteste gusnie lïhtsegh gelkieh njieljie baakoehammojste ovmessie morfologiske suffiksigujmie veeljedh. Mubpene lïerehtimmesne akte produksjovnelïerehtimmie gusnie gelkieh raajesh tjaeledh baakoejgujmie mah åvtelbodti åådtjeme. Dah tjïehtin rïektes suffikside lissiehtidh juktie rïektes raajesh sjïdtedh. Våhkoej doekoe dejtie illeldahkide tjöönghkim programmese Excel. Tabellese jïh stïeglediagrammese illeldahkide vuesehtem mearan dejtie bïhkemdem. ¶
4.2.1. Objeekth mïerhkesjidh  ¶
Voestegh sïjhtem vuesiehtidh guktie referansedåehkie jïh dah goerehtimmiedåehkieh direkte objeekth mïerhkesjamme lïerehtimmesne 1 jïh lïerehtimmesne 2. Voestes lïerehtimmesne galkigan 17 objeekth veeljedh 68 baakoehaamojste. Mubpene lïerehtimmesne galkigan 10 objeektide jïjtjh tjaeledh. Lïerehtimmiej ulmie lea vuartasjidh guktie åarjelsaemien G2-lïerijh direkte objeektem haalvah. ¶
Aalkam referansedåehkien illeldahkh vuesiehtidh. Dan mænngan goerehtimmiedåehkiej illeldahkh. ¶
4.2.1.1.Referansedåehkien illeldahkh ¶
Referansedåehkie seamma lïerehtimmieh åadtjoeji goh goerehtimmiedåehkieh. Tabelle 4.4 vuesehte guktie referansdåehkie direkte objeekth mïerhkesjamme. Referansedåehkie 89% buektehte jïh illeldahkedaltese mahte seamma goh geerve G1soptsestæjjah mah medtie 90-99% haalvah gosse grammatiske goerehtimmieh vaestiedieh. ¶
Lïerehtimmieh: RD (n=2)  Gaskemedtien % Direkte objeekth 1 (17) 16,50 Direkte objeekth 2 (10) 8,00 Tjåenghkesne (27) 24,50  ¶
Tabelle 4.4. Tabellebïhkedimmie: 1 = Lïerehtimmie 1; 2 = Lïerehtimmie 2; RD = Referansedåehkie Tabelle 4.4 aaj vuesehte guktie illeldahke fïere guhte lïerehtimmijste sjïdti prosentine. Mahte gaajhkem reaktoelaakan vaestiedamme voestes boelhkesne 97%, jïh 80% mubpene lïerehtimmesne gusnie galkigan tjaeledh. ¶
Dellie galkebe vuartasjidh guktie goerehtimmiedåehkieh vaestiedamme. ¶
4.2.1.2. Goerehtimmiedåehkiej illeldahkh ¶
Guktie leam aerebe tjaaleme manne dejtie goerehtimmiedåehkide naemhtie juakeme: Voestes dåehkie (GD 1); dah 10 -13 jaepiej gaskem saemien lohkeme. Jïh saemien dej lohkehtimmiegïele måedtine faagine. Golme lïhtsegh gåabpagidie lïerehtimmide vaestiedin. Mubpie dåehkie (GD 2); dah 8-13 jaepiej gaskem saemien goh faagem lohkeme, men eah saemien lohkehtimmiegïeline åtneme, jallh vaenebh tæjmoeh voestes dåehkeste. Vïjhte lïhtsegh vaestiedin. Golme lïhtsegh gåabpagidie lïerehtimmide vaestiedin, jïh göökte barre dam voestes lïerehtimmiem tjïrrehtigan. Gåalmede dåehkie (GD 3); akte lïhtsege daennie dåehkesne mij unnebe goh 5 jaepieh saemien lohkeme. Gåabpagidie lïerehtimmide vaestiedi. Vuelege leam gaajhki goerehtimmiedåehkiej illeldahkide tjöönghkeme tabellese 4.5. ¶
Lïerehtimmieh: GD 1-3 (n=9/7)  Gaskemedtien % Direkte objeekth 1 (17) 11,33 Direkte objeekth 2 (10) 7,14 Tjåenghkesne (27) 18,48  ¶
Tabelle 4.5. Tabellebïhkedimmie: 1 = Lïerehtimmie 1; 2= Lïerehtimmie 2; GD 1-3 = Goerehtimmiedåehkie 1, 2, 3; (n=9/7) = Lïerehtimmie 1 uktsie lïhtsegh jïh Lïerehtimmie 2 tjïjhtje lïhtsegh ¶
Goerehtimmiedåehkieh 69% tjåenghkesne buektiehtamme. Daate 20% unnebe referansedåehkeste, man lea 89%. 69% vuesehte goerehtimmiedåehkieh direkte objeektem haalvah. Mahte seamma illeldahke voestes jïh mubpine lïerehtimmine, men mubpie lïerehtimmie 4% jollebe. Jis referansedåehkine viertiestibie dellie 17% vaenebe. ¶
Vuelege leam illeldahkide diagrammese 4.1 tjöönghkeme: ¶
Direkte objeekth (27) ¶
1,00 ¶
0,90 ¶
0,80 ¶
0,70 ¶
0,60 ¶
0,50 ¶
0,40 ¶
0,30 ¶
0,20 ¶
0,10 ¶
0,00 ¶
GD tjåenghkesne (n=9/7)RD (n=2) ¶
Diagramme 4.1. Diagrammebïhkedimmie: GD = Goerehtimmiedåehkieh 1-3; (n=9/7) = Lïerehtimmie 1 uktsie lïhtsegh jïh Lïerehtimmie 2 tjïjhtje lïhtsegh; RD = referansedåehkie ¶
Gaskemedtien illeldahke tabellesne 4.5 lea 69%. Daelie galkem fïerhten dåehkien illeldahkem vuartasjidh tabellesne 4.6. ¶
Lïerehtimmieh: GD 1 (n=3)  GD 2 (n=5/3)  GD 3 (n=1)  Gaskemedtien % Gaskemedtien % % Direkte objeekth 1 (17) 13,00 9,80 14,00 Direkte objeekth 2 (10) 8,33 7,00 4,00 Tjåenghkesne (27) 21,33 16,80 18,00  ¶
Tabelle 4.6. Tabellebïhkedimmie: 1 = Lïerehtimmie 1; 2 = Lïerehtimmie 2; GD 1, 2, 3 = Goerehtimmiedåehkie 1, 2, 3; (n=5/3) = Lïerehtimmie 1 vïjhte lïhtsegh jïh Lïerehtimmie 2 golme lïhtsegh ¶
Daennie tabellesne 4.6 gaajhkh dåehkieh buerebh goh 50% reaktoelaakan vaestiedamme. Dej leah 61% jïh bijjelen. Voestes dåehkie, mij jeenemes saemien lohkeme, bööremes vaestiedamme (80%), mah 9% unnebe referansedåehkeste. Mubpie jïh gåalmede dåehkie mahte seammalaakan svååreme (64% jïh 61%). Badth stuerebe joekehtasse dej gaskem mubpene lïerehtimmesne. ¶
Voestes lïerehtimmiem, mij multiple choice, gåalmede dåehkie bööremes vaestiedamme, 82%. Voestes dåehkie mahte seamma illeldahke, 76%, jïh mubpie dåehkie 58%. Men ånnetji jeatjahlaakan sjædta jis Stauble:n (1984) mietie ryöknedem, GD 1: 71% GD 2: 51% jïh GD 3: 70%. Vuartesjh vielie dan bïjre boelhkesne 3.3.2 jïh minngemes daennie boelhkesne. Mubpene lïerehtimmesne voestes dåehkie buerebe vaestiedamme, 83%, jïh seamma illeldahkem jakseme goh referansedåehkie, 80%. Mubpie dåehkie buerebe (70%) svååreme gåalmede dåehkeste (40%). ¶
Dah gïeh guhkemes gïeline gïehtelamme jïebnebh jïh jollebh illeldahkh vuesiehtieh. Dej lea stynkehkåbpoe gïeleåtnoe. Dah gïeh åeniehkåbpoeh lohkeme stuerebe joekehtassh illeldahkine vuesiehtieh. Gosse guhkebe gïeline barka, dle buerie-buerebe gïelem haalva. ¶
Minngemes galkem gaajhkem diagrammese 4.2 tjöönghkedh. ¶
Diagramme 4.2. Diagrammebïhkedimmie: GD = Goerehtimmiedåehkie; RD = referansedåehkie; Direkte objeekte 1 = voestes lïerehtimmesne; Direkte objeekte 2 = mubpene lïerehtimmesne ¶
Jeatjah kasush objeektekasusi sijjeste Dan gåhkese mijjieh vuartasjamme man gellie prosenth dah lïhtsegh reaktoelaakan vaestiedamme gosse objeektem mïerhkesjin. Daelie galkebe vuartasjidh mah dejtie kasusidie leah veeljeme rïektes objeektekasusi sijjeste. Vuartesjh tabellem 4.7 vuelege. Voestes kolonnesne rïektes vaestiehtassh jïh dah mah båajhtode parantesen sisnie. Dah golme kolonnh gaskesne båajhtoeh kasuseåtnoe vuesiehtieh objeektekasusi sijjeste. Minngemes kolonne ¶
Objeekth mïerhkesjidh ¶
GD 1 (n=3)GD 2 (n=5/3)GD 3 (n=1)RD (n=2) ¶
Direkte objeekte 1 (17)Direkte objeekte 2 (10) vuesehte guktie dah goerehtimmielïhtsegh fer jeenh objeekth voestes lïerehtimmesne mïerhkesjin, men im leah mubpene lïerehtimmesne dam vuartasjamme. ¶
Lïerehtimmesne 1 voestes goerehtimmiedåehkie 24% båajhtode mïerhkesjamme, 83% dejstie nominatijve sjïdti, jïh 17% jeatjah kasush. Mubpie goerehtimmiedåehkie 42% båajhtode mïerhkesjamme, dejstie 81% nominatijve sjïdti, 5% jeatjah objeektehammoeh jïh 14% jeatjah kasush. Gåalmede goerehtimmiedåehkie jis 18% båajhtode mïerhkesjamme. 67% dejstie nominatijve jïh 33% jeatjah kasush. ¶
Sïjhtem aaj vuartasjidh mejtie dah goerehtimmielïhtsegh dejtie objeektekasusidie nuhtjieh gåessie eah edtjh dejtie utnedh. Voestes lïerehtimmesne lij nuepie 7 objeekth veeljedh distraktovrijstie. Åelkiesbielesne daennie tabellesne 4.7 dah illeldahkh. Voestes goerehtimmiedåehkie 19% dejstie veelji, mubpie dåehkie 31% jïh gåalmede dåehkie 43% nuhtjieh gåessie eah edtjh dejtie nuhtjedh. ¶
Direkte objeekte: Objeekth reaktoelaakan mïerhkesjamme (Båajhtoeh åtnoe) Båajhtoeh åtnoe/ Nominatijve ¶
Båajhtoeh åtnoeh/ jeatjah objeektekasush Båajhtoeh åtnoe/ Jeatjah kasush Objeektekasusem nuhtjeme, gåessie ij edtjh dam nuhtjedh (Lïereht. 1 =  tot 7) GD 1 Lïereht. 1 Lïereht. 2 ¶
76% (24%) 83% (17%) ¶
20% (83%) 10% (59%) ¶
0% 3,5% (21%) ¶
4% (17%) 3,5% (21%) ¶
19% ¶
GD 2 Lïereht. 1 Lïereht. 2 ¶
58% (42%) 70% (30%) ¶
34% (81%) 20% (67%) ¶
2% (5%) 10% (33%) ¶
6% (14%) ¶
31% ¶
GD 3 Lïereht. 1 Lïereht. 2 ¶
82% (18%) 40% (60%) ¶
12% (67%) 20% (33%) ¶
0% 20% (33%) ¶
6% (33%) 20% (33%) ¶
43% ¶
Tabelle 4.7. Tabellebïhkedimmie: GD = Goerehtimmiedåehkie; Lïereht. 1 = voestes lïerehtimmie; Lïereht. 2 = mubpie lïerehtimmie Jis gaajhkh goerehtimmielïhtsegh fïerhten vaastosne barre objeektem mïerhkesjamme, dellie gaajhkesh dovnesh 100% rïektes vaastoeh aaj åådtjeme. Dan gaavhtan tjïehtebe aaj vuartasjidh man gellie objeekth fer jeene mïerhkesjamme. Jis galkebe illeldahkide tjïertestidh, tjïehtebe aaj dam krööhkestidh. Vuartesjh aaj boelhkem 3.2.2. Vuelege manne Stauble:n mietie (1984) voestes lïerehtimmiem ryöknedamme: ¶
 GD 1: 71% (aerebe 76%) ¶
 GD 2: 51% (58%) ¶
 GD 3: 70% (82%) ¶
 Referansedåehkie: 97% (97%) ¶
Goerehtimmiedåehkie 3 stööremes variasjovnem vuesehte. ¶
Mubpene lïerehtimmesne aaj båajhtoeh kasush utnieh. Jis goerehtimmielïhtsegh eah objeektem mïerhkesjh dellie jeenemes aejkine nominatijvem veeljin, voestes lïerehtimmesne 67%-83% gaskem, mubpene lïerehtimmesne 33%-67% gaskem. ¶
Daennie boelhkesne manne vuartasjamme guktie goerehtimmiedåehkieh objeektem mïerhkesjamme. Idtji guhte goerehtimmiedåehkijste referansedåehkien illeldahkh jaksh, men nov gujht GD 1 gietskebe, mij guhkebem gïeline gïehtelamme. Båetije boelhkesne galkem vuartasjidh guktie goerehtimmiedåehkieh verbh subjeekti mietie sojjehtamme. ¶
4.2.2. Subjeekte – Verbaale kongruense ¶
Saemiengïelen lea kongruense subjeekti jïh verbi gaskem. Gïelen leah uktsie persovnh mej mietie sojjehtieh. Daennie boelhkesne galkem vuesiehtidh guktie referansedåehkie jïh dah goerehtimmiedåehkieh verbh subjeekti mietie sojjehtamme. Lïerehtimmien ulmie dle vuartasjidh guktie goerehtimmiedåehkieh subjeekte-verbaale kongruensem vejtiestamme, ¶
Slabakova (2016) jeahta sveeki maanah båajhtoeh morfologijem utnieh. Dan sijjeste morfemh sliejhtieh jïh ¶
infinitijvh jïh nominatijvh nuhtjieh. Jis morfemh nuhtjieh dellie aaj reaktoelaakan sjædta. Geerve G2-lïerijh seammalaakan darjoeh goh maanah, men såemies aejkien dah båajhtoeh morfemh nuhtjieh aaj. Daah illeldahkh aaj Todalen (2007) jïh Fjellheimen (2007) mietie, gusnie maanah infinitijvh jïh nominatijvh nuhtjieh morfemi sijjeste. ¶
mejtie syntaksen T nominatijvem subjeektese vadta, jïh destie mejtie subjeekte våajnoes numerush jïh persovnh verbese vadta. ¶
Voestes lïerehtimmesne, mij multiple choice, dah galkin 18 verbh gaavnedh subjeekti mietie jïh aktem subjeektem verben mietie. Dah galkin 72 ovmessie verbehammojste veeljedh jïh 4 pronovmenijstie. Mubpene lïerehtimmesne galkin 12 subjeekte-verbaale kongruensh buektiehtidh. Dejstie 9 subjeekth reaktoelaakan tjaeledh jïh 12 verbh subjeekti mietie tjaeledh. Dovne tïjje jïh kongruense lea aktanamme fïerhten lïerehtimmesne. ¶
Gaajhkh dåehkieh reaktoelaakan subjeekth nominatijvine tjeelin mubpene lïerehtimmesne. Manne sïjhtem referansedåehkien illeldahkh vuesiehtidh aerebe goh goerehtimmiedåehkiej illeldahkh vuesehtem. ¶
4.2.2.1. Referansedåehkien illeldahkh ¶
Voestegh referansedåehkien illeldahkh, mij 94% buektiehtamme. Daate G1:n daltese. Referansedåehkie voestes lïerehtimmesne 95% jakseme, jïh mubpene lïerehtimmesne 92%. Vuartesjh tabellem 4.8 vuelege. ¶
Lïerehtimmieh: RD (n=2)  Gaskemedtien % Verbh subjeekti mietie 1 (19) 18,00 Verbh subjeekti mietie 2 (12) 11,00 Tjåenghkesne (31) 29,00  ¶
Tabelle 4.8. Tabellebïhkedimmie: 1 = Lïerehtimmie 1; 2 = Lïerehtimmie 2; RD = Referansedåehkie ¶
Båetije boelhkesne galkem referansedåehkien illeldahkh viertiestidh goerehtimmiedåehkiej illeldahki vuestie. ¶
4.2.2.2. Goerehtimmiedåehkiej illeldahkh ¶
Tabelle 4.9 goerehtimmiedåehkiej tjåenghkies illeldahkh vuesehte. Dah dåehkieh gaskemedtien 67% dehtie subjeekte-verbaale kongruenseste buektiehtamme. ¶
Lïerehtimmieh: GD 1-3 (n=9/7)  Gaskemedtien % Verbh subjeekti mietie 1 (19) 15,22 Verbh subjeekti mietie 2 (12) 6,50 Tjåenghkesne (31) 21,72  ¶
Tabelle 4.9. Tabellebïhkedimmie: 1 = Lïerehtimmie 1; 2 = Lïerehtimmie 2; GD 1-3 = Goerehtimmiedåehkie 1, 2, 3; (n=9/7) = Lïerehtimmie 1 uktsie lïhtsegh jïh Lïerehtimmie 2 tjïjhtje lïhtsegh ¶
Fïerhten lïerehtimmesne 80% jïh 54% vejtiestamme. Lïerehtimmie 2 moenedimmiedaltesisnie, jallan bijjelen 50%. ¶
Vuelege goerehtimmiedåehkiej jïh referansedåehkien illeldahkh diagrammesne 4.3. ¶
Diagramme 4.3. Diagrammebïhkedimmie: GD = Goerehtimmiedåehkieh; RD = referansedåehkie ¶
Nuhtege goerehtimmien illeldahkh juekedh fïerhten goerehtimmiedåahkan, dan dïehre vuartasjidh mejtie stoere joekehtassh dej gaskem. Voestes goerehtimmiedåehkie 81% subjeekte-verbaale kongruenseste buektiehti. Daate 13% unnebe referansedåehkeste. Mubpie dåehkie 61% buektiehti jïh gåalmede dåehkie 50%. Gåalmede dåehkie moenedimmiedaltesisnie. ¶
Verbh subjeekti mietie (31) ¶
1,00 ¶
0,90 ¶
0,80 ¶
0,70 ¶
0,60 ¶
0,50 ¶
0,40 ¶
0,30 ¶
0,20 ¶
0,10 ¶
0,00 ¶
GD tjåenghkesne (n=9/7)RD (n=2) ¶
Gaajhkem leam tabellese 4.10 vuelege tjöönghkeme. ¶
Lïerehtimmieh: GD 1 (n=3)  GD 2 (n=5/3)  GD 3 (n=1)  Gaskemedtien % Gaskemedtien % % Verbh subjeekti mietie 1 (19) 16,67 14,60 14,00 Verbh subjeekti mietie 2 (12) 8,33 5,33 3,00 Tjåenghkesne (31) 25,50 19,93 17,00  ¶
Tabelle 4.10. Tabellebïhkedimmie: 1 = Lïerehtimmie 1; 2 = Lïerehtimmie 2; GD 1-3 = Goerehtimmiedåehkie 1, 2, 3; (n=5/3) = Lïerehtimmie 1 vïjhte lïhtsegh jïh Lïerehtimmie 2 golme lïhtsegh ¶
Tabelle 4.10 dle seamma goerem vuesehte goh tabelle 4.6. Dah gïeh guhkemes saemien lohkeme aaj buerebh subjeekte-verbaale kongruensem haalvah. Mubpie dåehkie aaj buerebe gåalmede dåehkeste haalva. Stuerebe joekehtassh dåehkiej gaskem mubpene lïerehtimmesne. Voestes dåehkie 74% jakseme, mearan mubpie jïh gåalmede dåehkieh barre 44% jïh 25% jakseme. Vuelege manne gaajhkem daan diagrammese 4.4 tjöönghkeme. ¶
Diagramme 4.4. Diagrammebïhkedimmie: GD = Goerehtimmiedåehkieh; RD = referansedåehkie ¶
Båetije boelhkesne 4.2.2.3 galkem vuartasjidh man åvteste nemhtie. Dellie hammojde presens jïh preteritum vuartasjibie. ¶
Verbh subjeekti mietie ¶
GD 1 (n=3)GD 2 (n=5/3)GD 3 (n=1)RD (n=2) ¶
Verbh subjeekti mietie 1 (19)Verbh subjeekti mietie 2 (10) ¶
4.2.2.3. Presens jïh preteritum ¶
Maam leam boelhkesne 4.2.2.2 tjaaleme, stoere joekehtassh dej goerehtimmiedåehkiej gaskem mubpene lïerehtimmesne. Daelie sïjhtem vuartasjidh man åvteste nemhtie jïh aalkam referansedåehkine. Dovne tïjje jïh kongruense lea aktanamme fïerhten lïerehtimmesne. ¶
Voestes lïerehtimmesne barre presens. Mubpene lïerehtimmesne gåabpegh presens jïh preteritum. Sïjhtem vuartasjidh mejtie joekehtasse presens- jïh preterium-hammoej gaskem. Referansedåehkie 90-95% reaktoelaakan vaestiedamme. Daate G1-daltese. Vuartesjh tabellem 4.11 vuelege. ¶
Lïerehtimmieh: RD (n=2) Gaskemedtien  % Lïerehtimmie 1 - presens (19) Lïerehtimmie 2 - presens (5) Lïerehtimmie 2 - preteritum (7)  ¶
Tabelle 4.11. Tabellebïhkedimmie: RD = Referansedåehkie ¶
Tabelle 4.12 vuelege goerehtimmiedåehkiej tjåenghkies illeldahkide vuesehte. ¶
Lïerehtimmieh: GD 1-3 (n=9/7) Gaskemedtien  % Lïerehtimmie 1 - presens (19) Lïerehtimmie 2 - presens (5) Lïerehtimmie 2 - preteritum (7)  ¶
Tabelle 4.12. Tabellebïhkedimmie: GD 1-3 = Goerehtimmiedåehkie 1, 2, 3; (n=9/7) = Lïerehtimmie 1 uktsie lïhtsegh jïh Lïerehtimmie 2 tjïjhtje lïhtsegh ¶
Tabelle 4.12 stoere joekehtassh presens- jïh preteritum-hammoej gaskem vuesehte. Referansedåehkie jolle jïh jïebne illeldahkh vuesehte, mearan goerehtimmiedåehkiej stoere haestemh hammoem preteritum haalvedh. Illeldahke vuelelen moenedimmiedaltese. Sïjhtem aaj vuartasjidh guktie fïerhte goerehtimmiedåehkie lea vaestiedamme. Vuartesjh tabellem 4.13. Presens lea aelhkebe haalvedh hammoste preteritum. Gaajhkh goerehtimmiedåehkijste hammoem presens hijvenlaakan vaestiedamme. Voestes dåehkien leah 71-88% gaskem, mubpie dåehkie 53-77% jïh gåalmede dåehkie 60-74%. Daate bijjelen moenedimmiedaltesisnie. Kreajnas preteritum stuerebe haesteme gaajhkide goerehtimmiedåehkide. Stuerebh joekehtassh goerehtimmiedåehkine enn referansedåehkesne. Stoere joekehtassh aaj dåehkiej gaskem. Mearan voestes dåehkie mahte seamma hijven svååreme haamojne presens jïh preteritum (88%-77%-71%), mubpie jïh gåalmede dåehkine joekoen stoere joekehtassh. Mubpie dåehkie barre 33% jaksi hammojne preteritum jïh gåalmede dåehkie 0%. Illeldahkh leam tabellese 4.13 tjöönghkeme. ¶
Lïerehtimmieh: GD 1 (n=3) GD 2 (n=5/3) GD 3 (n=1) Gaskemedtien % Gaskemedtien % % Lïerehtimmie 1 - presens (19)  Lïerehtimmie 2 - presens (5)  Lïerehtimmie 2 - preteritum (7)   ¶
Tabelle 4.13. Tabellebïhkedimmie: GD 1, 2, 3 = Goerehtimmiedåehkie 1, 2, 3; (n=5/3) = Lïerehtimmie 1 vïjhte lïhtsegh jïh Lïerehtimmie 2 golme lïhtsegh ¶
Referansedåehkien jïebne illeldahkh, mearan goerehtimmiedåehkiej stuerebh haestemh. Men dah gïeh guhkebe gïeline gïehtelamme buerebh jïh jollebh illeldahkh jaksin. Referansedåehkie 93% jaksi mearan voestes dåehkie 71%. Tabelle aaj vuesehte aelhkebe multiple choicem darjodh voestes lïerehtimmesne enn jïjtje tjaeledh mubpene lïerehtimmesne. Vuelege leam dejtie illeldahkide diagrammese 4.5 tjöönghkeme. ¶
Diagramme 4.5. Diagrammebïhkedimmie: (n=5/3) = Lïerehtimmie 1 vïjhte lïhtsegh jïh Lïerehtimmie 2 golme lïhtsegh; RD = Referansedåehkie ¶
Gaajhkh dåehkijste hammoem presens buerebh haalvah hammoste preteritum. Våajnoes aelhkebe rïektes hammoem åadtjodh gosse lïerehtimmie multiple choice enn gosse jïjtje ¶
Verbh subjeekti mietie ¶
Gaskemedtien %Gaskemedtien %Gaskemedtien %Gaskemedtien % GD 1 (n=3)GD 2 (n=5/3)GD 3 (n=1)RD (n=2) ¶
Lïerehtimmie 1 - presens (19)Lïerehtimmie 2 - presens (5)Lïerehtimmie 2 - preteritum (7) tjaeledh. Dah illeldahkh stoere sisnjelds joekehtassh vuesiehtieh goerehtimmiedåehkine. Båetije boelhkesne galkem variasjovnegamtam vuesiehtidh voestes jïh mubpene goerehtimmiedåehkine. ¶
Variasjovnegamta Maam aerebe tjaaleme dle stoere joekehtassh lïhtsegi gaskem vaastojne. Daate kreajnas sjædta gosse variasjovnegamtah (V-G) goerehtibie. Dah gamtah stööremes mubpene dåahkesne (GD 2); direkte objeekth 53% jïh subjeekte-verbaale kongruense 57%. Voestes dåehkien (GD 1) gamtah 21% jïh 25%, mearan referansedåehkien gamtah barre 3% jïh 5%. Dan gaavhtan barre akte dennie gåalmede dåehkesne, ij leah nuepie gamtam ryöknedidh dennie dåehkesne. Vuartesjh dejtie variasjovnegamtide vuelege tabellesne 4.14. ¶
Lïerehtimmieh: GD 1 GD 1 V-G GD 2 GD 2 V-G RD RD V-G vaen. % jeen. % % vaen. % jeen. % % vaen. % jeen. % % ¶
Direkte objeekth (27) Subjeekte-verbaale kongruense (31) ¶
Tabelle 4.14. GD=goerehtimmiedåehkie; RD=referansedåehkie; V-G=variasjovnegamta; vaen.=vaenemes; jeen.=jeenemes ¶
Gosse lïhtsegh saemien G1-daltesem haalvah, dellie grammatiske illeldahkh lïhke 90-99%. Dellie variasjovnegamta naa onne, medtie lïhke 1-9%. Seamma illeldahkide leam diagrammese 4.6 tjöönghkeme. ¶
Mah stoere variasjovnh ¶
GD 1 vaenemes GD 1 jeenemes V-G GD 1GD 2 vaenemes GD 2 jeenemes V-G GD 2RD vaenemes RD jeenemes V-G RD ¶
Direkte objeekth (27)Subjeekte-verbaale kongruense (31) ¶
Diagramme 4.6. GD = goerehtimmiedåehkie; RD = referansedåehkie; V-G = variasjovnegamta ¶
Minngemes daennie boelhkesne 4.4.4.3 sïjhtem illeldahkide öörnegen mietie vuesiehtidh. ¶
Illeldahkh öörnegen mietie Aalkam referansedåehkine, mij jïebne illeldahkh vuesehte. Presens jïh preteritum 93% jïh objeekte 89%. ¶
RD (n=2) Gaskemedtien % Verbh subjeekti mietie (24) - presens Objeekth mïerhkesjidh (27) Verbh subjeekti mietie (7) - preteritum  ¶
Tabelle 4.15. RD = Referansedåehkie ¶
Maam dle goerehtimmiedåehkieh bööremes haalvah, objeekth mïerhkesjidh jallh verbh subjeekti mietie sojjehtidh? Dah illeldahkh vuesiehtieh mahte seamma aelhkie. Men dah gaskemedtien taalh vuesiehtieh hammoem presens lea aelhkemes haalvedh, dan mænngan objeektem jïh minngemes hammoem preteritum. Tabelle 4.16 vuelege goerehtimmiedåehkiej tjåenghkies illeldahkh vuesehte. ¶
GD (n=9/7) Gaskemedtien % Verbh subjeekti mietie (24) - presens Objeekth mïerhkesjidh (27) Verbh subjeekti mietie (7) - preteritum  ¶
Tabelle 4.16. GD = Goerehtimmiedåehkie; (n=9/7) = Lïerehtimmie 1 uktsie lïhtsegh jïh Lïerehtimmie 2 tjïjhtje lïhtsegh ¶
Dan åvteste stoere joekehtassh goerehtimmiedåehkiej gaskem, sïjhtem aaj fïerhtem dåehkiem goerehtidh. Tabelle 4.17 seamma öörnegem vuesehte. Dah mah åeniehkåbpoe saemien lohkeme stööremes joekehtassh vuesiehtieh. Gaajhkem tjöönghkeme tabellese 4.17 jïh diagrammese 4.7 vuelege. ¶
GD 1 (n=3) GD 2 (n=5/3) GD 3 (n=1) RD (n=2) Verbh subjeekti mietie (24) - presens   Objeekth mïerhkesjidh (27)   Verbh subjeekti mietie (7) - preteritum   ¶
Tabelle 4.17. Tabellebïhkedimmie: GD = Goerehtimmiedåehkie; RD = referansedåehkie ¶
Mah aelhkemes ¶
GD 1 (n=3)GD 2 (n=5/3)GD 3 (n=1)RD ¶
Verbh subjeekti mietie (24) - presensObjeekth mïerhkesjidh (27)Verbh subjeekti mietie (7) - preteritum ¶
Diagramme 4.7. Diagrammebïhkedimmie: GD = goerehtimmiedåehkie; RD = referansedåehkie ¶
Aerebe leam tjaaleme dah goerehtimmiedåehkieh subjeektem hammosne nominatijve haalvah, dah distraktovri illeldahkh dam vuesiehtieh. Destie tjirkem aktem öörnegem tseegkedh goerehtimmiej illeldahki mietie mah aelhkemes haalvedh daennie goerehtimmesne: ¶
1. Subjeekth nominatijvesne mïerhkesjidh 2. Verbh subjeekti mietie sojjehtidh, presens 3. Objeekth mïerhkesjidh 4. Verbh subjeekti mietie sojjehtidh, preteritum ¶
Daennie boelhkesne leam referansedåehkien jïh goerehtimmiedåehkiej illeldahkh vuesiehtamme. Båetije boelhkesne sïjhtem illeldahkide digkiedidh teorijen jïh hypotesen mietie. ¶
5. Digkiedimmie ¶
Voestegh daennie boelhkesne sïjhtem digkiedidh mejtie referansedåehkie representatijve daan goerehtæmman. Montrul (2016) jeahta gosse aerpiegïelen veljie morfologije jïh mubpiengïelen, goh jienebelåhkoegïele, vaenie funksjonelle morfologije, dellie haestemh jijhtieh. Montrul beavna geervebe dam nominaale morfologijem haalvedh enn verbaale morfologijem aerpiegïelen soptsestæjjide. Daate goerehtimmie vuesehte referansedåehkie, åarjelsaemien aerpiegïelen soptsestæjjajgujmie, ij badth seamma illeldahkh vuesiehtieh goh jeatjah aerpiegïelen soptsestæjjah veartanisnie, v.g. spanske aerpiegïelen soptsestæjjah USA:sne. Daan goerehtimmien referansedåehkien illeldahkh feadtagïelen daltesisnie, jïh destie maehtebe nænnoestidh referansedåehkie representatijve daan goerehtæmman. Sjollehke vuejnedh mijjen aerpiegïelen soptsestæjjaj dan stinkes gïele. Manne tuhtjem daate murreds. Kaanna daate illeldahke jæjhta dan åvteste saemien gïele båatsose veadtaldihkie jïh båatsoe vihkeles mijjen jieliemisnie jïh saemien gïelen gaavhtan. Båatsoe vihkeles gïelesijjie dovne aerebe jïh daan biejjien. Aaj sïejhme dle stoere joekehtassh aerpiegïelen G2-soptsestæjjaj illeldahki gaskem. Montrul (2016) beavna dïhte sïejhme destie aerpiegïelh eah seamma stynkehke goh jienebelåhkoegïelh. Dah G2-soptsestæjjah daamtaj viesjies aerpiegïelen byjreskinie byjjenieh. ¶
Daelie sïjhtem mov hypotesem jïh dan vïjhte gyhtjelassh digkiedidh, boelhkesne 5.1. Dan mænngan buerkestem guktie dah illeldahkh daehtie goerehtimmeste maehtieh aevhkine sjïdtedh åarjelsaemien G2-lohkehtæmman, boelhkesne 5.2. Dellie maerele goerehtimmievuekiem digkiedidh boelhkesne 5.3, aerebe goh konklusjovnem jïh båetije dotkemem raeriestidh, boelhkesne 5.4. ¶
5.1. Hypotese jïh goerehtimmien vïjhte gyhtjelassh ¶
Goerehtimmien ulmie lij vuartasjidh mejtie G2-lïerijh objeekte- jïh verbaalemorfologijem eensilaakan vejtiestamme. Daennie goerehtimmesne galkem goerehtidh mah vaastoeh Bottleneck-hypotese vadta objeektemïerhkesjimmien jïh subjeekte-verbaale kongruensen bïjre gosse G1-gïele daaroen jïh G2-gïele åarjelsaemien. Slabakova (2016) jeahta dïhte mij geerve G2-lïerijidie Bottleneck-hypotesen mietie lïeredh, dle joekehtassem G1- jïh G2-gïeli funksjonelle morfologijen gaskem. Gosse stoerre joekehtassh gïeli gaskem, dellie vïerrebe dam funksjonelle morfologijem haalvedh. Bottleneck-hypotese aaj gihtjie mah leah aelhkie lïeredh jïh mah geerve G2-lohkehtimmesne (Slabakova, 2016). Lohkehtimmesne tjïehtebe tjarkebe jïh guhkebe dejnie mejnie haastadihks barkedh G2-gïelesne. Vuartesjh vielie boelhkesne 2.4. Bottleneck-hypotese vuesehte dle nuepie G2-gïelem haalvedh jis gïeline tjarke aatskede. Destie veljie jïh ræjhkoes G2-input vihkeles grammatihkem evtiedidh G2gïelen mietie. Bottleneck-hypotesen mietie dle seapan dah G2-lïerijh mah guhkiem saemien gïelem lohkeme buerebh dam funksjonelle morfologijem haalvah enn dah G2-lïerijh mah åeniehkåbpoe lohkeme. Dehtie Bottleneck-hypoteseste aaj muevie mejtie G2-lïerijh buerebh jallh seamma illeldahkh åadtjoeh referansedåehkeste. Vïjhte gyhtjelassh leam dïsse tseegkeme, boelhkesne 1.1. Dah gyhtjelassh Bottleneck-hypotesese veadtaldihkie. Vuelege leam fïerhten gyhtjelassem akti-akti gïetedalleme, jïh aalkam vuartasjidh mejtie dah L2-lïerijh objeektekasush eensilaakan vejtiestamme. ¶
5.1.1. Mejtie G2-lïerijh objeekti kasush eensilaakan haalvah ¶
Daennie goerehtimmesne golme dåehkieh mah ovmessie maahtoem saemiengïelesne utnieh. Voestegh sïjhtem vuartasjidh mejtie G2-lïerijh objeekti kasush buektiehtidh. Goerehtimmiedåehkieh 69% tjåenghkesne buektiehtamme. Daate bijjelen moenedimmiedaltese jïh vuesehte dah goerehtimmielïhtsegh direkte objeektem vejtiestamme. Men eah referansedåehkien daltesem jaksh, man 89% jïh G1-daltesem man 90% jïh bijjelen (Thornton jïh Wexler, 1999). Vuartesjh tabellide 4.4 jïh 4.5. Voestes dåehkie (n=3), mij guhkemes saemien lohkeme, 80% dejstie direkte objeektijste tjåanghkan (Lïerehtimmie 1 jïh Lïerehtimmie 2) mïerhkesjamme. Mubpie dåehkie (n=5/3) mij åeniehkåbpoeh saemien lohkeme, 64% mïerhkesjamme jïh gåalmede dåehkie (n=1), mij åeniehkommes lohkeme, 61% mïerhkesjamme. Sisnjelds mubpene dåehkesne aaj stoere joekehtassh, jïh göökte dejstie lïhtsegistie eakan mubpene lïerehtimmesne vaestiedamme. Vuartesjh tabellem 4.6. Men ij guhte dejstie goerehtimmiedåehkijste dan referansedåehkien illeldahkh, 89%, jaksin, badth sjollehke vuartasjidh tabelleste 4.14 ihke dïhte G2-lïerije mij bööremes vaestiedamme 89% buektiehti. Daate illeldahke nov sån vuesehte dle nuepie G1-daltesem jaksedh. Voestes dåehkie buerebe mubpiem lïerehtimmiem vaestiedamme (83%), jïh seamma illeldahkem jakseme goh referansedåehkie (80%). Vuartesjh tabellide 4.4 jïh 4.6. Mubpie dåehkie buerebe mubpiem lïerehtimmiem (70%) darjoeji gåalmede dåehkeste (40%). Im buektehth sosiolingvistiske goerehtimmeste lohkedh man åvteste gåalmede dåehkie dan hijven voestes lïerehtimmiem darjoeji. Men dle stoere joekehtasse, bijjelen guektiengïerhth, voestes (82%) ¶
Dan åvteste barre akte dennie gåalmadinie dåehkesne dellie geerve daejredh mejtie daate illeldahke ¶
representatijve. ¶
jïh mubpien (40%) lïerehtimmien gaskem. Goh aerebe leam tjaaleme voestes lïerehtimmesne multiple choice, gusnie lïhtsegh galkin objeektem njieljie baakoehammojste veeljedh. Mubpene lïerehtimmesne tjïehtin jïjtje dejtie morfologiske suffikside måjhtajidh jïh dejtie baakojde tjaeledh. Gosse åeniehkåbpoe bodtesne saemien lohkeme dellie vïenhtem aelhkebe baakoehammojste veeljedh enn jïjtje dejtie morfologiske suffikside måjhtajidh jïh tjaeledh. Jis voestes jïh mubpiem lïerehtimmiem viertestem, dellie stoere joekehtassh dåehkiej gaskem. GD1 7% (76%-83%), GD2 12% (58%-70%) jïh GD3 42% (82%-40%). Vuartesjh tabellem 4.6. Jïebnebe jïh jollebe illeldahkh voestes dåehkesne. ¶
Maam leam boelhkesne 2.3.1 tjaaleme Åfarli jïh Eide (2003, 2008) buerkiestægan gaajhki gïeli leah abstrakte kasush, dan åvteste abstrakte kasush UG:n sisnie. Chomsky (1981) joe daan bïjre tjeeli 1981. G2-lïerijh dah abstrakte kasush sijjen voestes gïeleste lïereme. Daaroen gïele funksjonelle objeektemorfemi namhtah, ij leah G1:n transferem nuhtegs G2-lïerijidie utnedh daennie tsiehkesne. Dah tjiehtieh dam sjïere væhtam hööptedh jijhtedh jïh måjhtajidh våajnoes morfemem -m,-h,-ide,-jde jallh -idie objeektese mïerhkesjidh. Gosse goerehtimmiedåehkiej illeldahkh vuartasjamme dellie leam G1-transferem gaavneme. Saemien objeektem mïerhkesje, mohte daaroen. Gosse transfere daaroengïeleste dellie såemies G2-lïerijh åajaldehtieh objeektem mïerhkesjidh. Vuesiehtimmien gaavhtan: ¶
(13)  *Fïerhten biejjien maanah haeniedieh onne skovtere_ åadtjodh. ¶
Vuartesjh tabellide 4.6 jïh 4.4 mah vuesiehtieh idtji guhte dejstie dåehkijste referansedåehkien illeldahkh jaksh. Men dah gïeh guhkemes saemien lohkeme bööremes buektiehtieh, jalhts annje dåeriesmoerh G2-lïerijidie gååvnese funksjonelle morfologijem utnedh. Daah illeldahkh meehtimh veanhtadidh dej teoriji jïh hypotesi mietie maam leam boelhkine 2.3 jïh 2.4 tjaaleme. Ahn (2015) aaj seamma illeldahkh gaavneme sov goerehtimmesne gusnie englaantengïele G1 jïh koreen G2. Ahn (2015) goerehtamme mejtie koreen G2-lïerijh koreen kasush vejtiestamme jïh mejtie dah lïerijh dejtie kasusidie reaktoelaakan lïerehtimmesne nuhtjeme. Dah G2-lïerijh GJ-lïerehtimmiem (grammaticality judgment task) åadtjoejin jïh galkin vierhtiedidh mejtie raajesh grammatiske. Dah galkin båajhtoeh kasuseåtnoe gaavnedh. Dah koreen G2-lïerijh 60% buektiehtin nominatijvekasusijstie jïh 51% akkusatijvekasusijstie gaavnedh, mah båajhtahligke åtnasovveme. Dah gïeh guhkemes koreen lohkeme 64% nominatijvekasush jïh 58,3% akkusatijvekasush gaavnin. Dah gïeh aadtjen aalkeme lohkedh 56% nominatijvekasush jïh 43,7% akkusatijvekasush gaavnin. Koreen G2 jïh saemien G2 seammalaakan evtiedieh. Dah gïeh guhkebe gïelide lohkeme aaj bööremes haalvah. Vuartesjh aaj boelhkesne 2.4.2. ¶
Daah illeldahkh Ahnen (2015) goerehtimmeste jïh mov goerehtimmeste Feature Reassembly Hypotesen mietie. Lardiere (2009 a,b) buerkeste dïhte G2-lïerije tjeahta tjïertem orre sjïere formelle væhtijste buajhkedh mij jeatjahlaakan G1:n tjïerteste sjïere formelle væhtijste. Fïerhten gïelesne dah sjïere formelle væhtah leksikaale morfemidie (baakojde) jïh biehkide veadtaldihkie. Vuesiehtimmien gaavhtan dah saemien G2-lïerijh tjiehtieh sijjen formelle væhtah G1-grammatihkesne jeatjahlaakan öörnedh G2-grammatihkese jïh rïektes funksjonelle objeektemorfemh NP:se vedtedh. Dah tjiehtieh rïektes objeektemorfemh leksikovneste gaavnedh jïh NP:se dah våajnoes objeektemorfemh buektiehtidh raajesisnie jïh aaj rïektes kontekstesne. White (2003, 2005) buerkeste muvhten aejkien G2-lïeriji gïeleproduksjovne funksjonelle morfologijen namhtah. Læjhkan dej morfologije lea UG:n sisnie, men eah G2lïerijh buektehth dejtie gaavnedh gosse soptsestallemasse jïh tjaeliemasse daarpesjieh G2gïelesne. Dan hypotesen nomme Missing Surface Inflection Hypothesis. White:n (2003, 2005) mietie dah G2-lïerijh abstrakte kasush vejtiestamme, men eah badth annje direkte objeektese gaajhkem våajnoes morfologijem mïerhkesjamme. Vuartesjh vielie boelhkesne 2.4.1. ¶
Daah illeldahkh jïh hypotesh maam bijjege neebneme Bottleneck-hypotesen mietie. Sïjhtem vielie daan bïjre digkiedidh dennie boelhkesne 5.1.4. Men voestegh galkem vuartasjidh mejtie G2-lïerijh verbh subjeekti mietie eensilaakan sojjehtieh hammojne presens jïh preteritum. ¶
5.1.2. Mejtie G2-lïerijh verbh subjeekti mietie sojjehtieh ¶
Slabakova (2016) jeahta dïhte mij geerve G2-lïerijidie Bottleneck-hypotesen mietie lïeredh, dle joekehtassem G1- jïh G2-gïeli funksjonelle morfologijen gaskem. Ij leah dan jeene funksjonelle morfologije daaroengïelesne goh saemiengïelesne. Saemien gïelesne persovnh jïh numerush verbide finidte raajesisnie, men ij leah daaroen naemhtems væhtah. Missing Surface Inflection Hypotesen (Haznedar and Schwartz (1997) jïh Prévost and White:n (2000a,b)) mietie aarvadallem saemien G2-lïerijh eah gaajhki verbi minngiegietjieh utnieh verbide raajesinie. Maam leam aerebe tjaaleme boelhkesne 2.4.1 Haznedar jïh Prévost et al. buerkiestieh daate «mapping»-dåeriesmoere abstrakte væhtaj jïh våajnoes morfologiske hammoej gaskem. Dle haastadihks G2-lïerijidie funksjonelle morfemh abstrakte morfosyntaktiske væhtide ektiedidh gosse daerpies. Full Transfer Full Access Hypotese (Schwartz jïh Sprouse, 1994, 1996) aaj vuesehte dah lïerijh voestes iereste dam G1grammatihkem sjïehtesjieh G2-gïelese gosse G2-gïelem lïerijieh. Jis ij G1-grammatihke sjeahta, dah G2-lïerijh UG:se gåhtjoeh orre parameeterh sjïehtesjadtedh, guktie G2grammatihkem naemhtie tseegkedh. ¶
Daennie goerehtimmesne aarvadallem, dej hypotesi mietie, dle daaroen G1-transfere mearan G2-lïerijh saemien lïereminie. Jeenemes aerebe lohkehtimmesne, jïh vaenebe gosse guhkiem gïeline gïehtelamme. Hypotesi mietie manne vïenhtem voestes dåehkie, GD 1, edtji buerebe subjeekte-verbaale kongruensem haalvedh dejstie jeatjah goerehtimmiedåehkijste, GD 2 jïh GD 3. Hypotesi mietie im vïenhth G2-lïerijh seamma daltesem jaksh goh referansedåehkie gosse verbh subjeekti mietie sojjehtieh hammosne presens jïh preteritum. Gosse tabellem 4.9 vuartasjibie, dellie maehtebe hypotesem illeldahki mietie nænnoestidh. Goerehtimmiedåehkieh 67% tjåenghkesne buektiehtamme. Daate bijjelen moenedimmiedaltese jïh vuesehte dah goerehtimmielïhtsegh verbh subjeekti mietie vejtiestamme. Men eah referansedåehkien daltesem jaksh, man 94% (tabelle 4.8) jïh G1daltesem man 90% jïh bijjelen (Thornton jïh Wexler, 1999). ¶
Voestes goerehtimmiedåehkie 81% jaksa, mubpie dåehkie 61%, jïh gåalmede dåehkie 50%, (tabelle 4.10). Ij guhte dejstie dåehkijste referansedåehkien illeldahkide jaksh, man 94%. Voestes dåehkie 13% unnebe buektiehti. Men tabelleste 4.14 maehtebe vuartasjidh ihke dïhte G2-lïerije mij bööremes vaestiedamme 94% buektiehti. Daate illeldahke nov sån vuesehte dle nuepie G1-daltesem jaksedh. ¶
Illeldahkh daehtie goerehtimmeste aaj Rodriguez jïh Reglero:n (2015) goerehtimmien mietie. Dah guaktah goerehtigan guktie dah goerehtimmielïhtsegh S-V kongruensem buektiehtin. Dej goerehtimmielïhtsegi gïelh englaanten gïele G1 jïh spanske G2, spanske aerpiegïele jïh spanske feadtagïele. Tjaaleldh illeldahkh vuesiehtin G2-lïerijh 62% S-V kongruenseste buektiehtin, aerpiegïeli lïhtsegh 70% jïh feadtagïeli lïhtsegh 90%. ¶
Åfarli jïh Eide:n (2003, 2008) mietie verbe tjeahta juhtedh T:n baaktoe CP:ese daaroengïelesne juktie sov tempusem preteritum åadtjodh jïh V2-parameeterem tjïrrehtidh, mearan saemiengïelen verbe VP:sne tjöödtjeste. Sïjhtem dam raajesinie (14) jïh (15) vuesiehtidh. ¶
Raajese (14) lea grammatiske mearan raajese (15) lea ovgrammatiske (Vinka, 2013). ¶
(14)  Månnoeh daamtaj bihkien surrieh jïh jokngh. ¶
Raajesisnie (14) adverbe “daamtaj” verben åvtelisnie, mearan raajesisnie (15) adverbe verben minngielisnie. ¶
(15)  *Månnoeh bihkien daamtaj surrieh jïh jokngh. ¶
Gosse thetaråallh jïh abstrakte kasush leah NP:ide vadtasovveme, dellie dah persovne- jïh numerusevæhtah bæjngoeh NP:ste åajjan T jieniemdieh. T jïh V aktanieh jïh affiksh verbese juhtieh, jïh destie tïjje, numeruse jïh persovne verbese jijhtieh. Verbe tempusem åådtje stuvremen baaktoe T:ste V:se. Daate saemien gïelevuekie jïh destie daaroengïeleste joekehtadta. Bottleneck-hypotesen mietie daate dïhte mij geerve G2-lïerijidie. Vuesiehtimmien gaavhtan Lïerehtimmesne 2 akte naemhtie vaestiedi: ¶
(16)  *Dïhte gie voestegh tjuedtjele aereden prïhtjegem voessjedh. ¶
Eah G2-lïerijh gan gaajhkh funksjonelle morfemh (numerush, persovnh jïh tïjje) utnieh verbese raajesisnie. Seapan daate G1-transfere mearan G2-lïerijh saemien lïereminie. Jeenemes aerebe lohkehtimmesne, jïh vaenebe gosse guhkiem gïeline gïehtelamme. Ij leah G1:n transferem nuhtegs utnedh G2-lïerijidie daennie tsiehkesne. ¶
Manne aaj goerehtamme man åvteste dan stoere joekehtasse voestes jïh mubpien lïeriehtimmien gaskem. Destie gaavneme preteritum stuerebe haesteme hammoste presens. Vuartesjh tabellem 4.12. Kreajnas preteritum stuerebe haesteme gaajhkide dåehkide, presens lea aelhkebe haalvedh. Voestes dåehkien lea 71%, mubpie dåehkien 33% jïh gåalmede dåehkien 0%, mohte referansedåehkien 93%. Aarvadallem daate illeldahke [+preteritum]væhteste, men kaanna dan gaavhtan åeniehkåbpoe tïjjem dam hammoem utnieh skuvlesne aaj. Vihkeles lohkehtæjjide dam vïhtesjidh. Lingvistiske teorien mietie Slabakova (2016) buerkeste funksjonelle morfemh goh subjeekte-verbaale kongruense jïh preteritumen minngiegietjieh lea barkoes dan åvteste G2-lïerijh tjiehtieh abpe raajesem syntaktiske joekehtidh mearan G2-gïelem nuhtjieh. Ierielimmeste munnjien preteritum naa stuerebe haesteme hammoste presens åarjelsaemien gïelesne, men teorien mietie daagkeres illeldahke nænnoestamme englaanten gïelesne aaj. Mc Donald (2006) vuesiehti G2-lïerijh haestemh åadtjoejin morfologiske infleksjovnine gosse G2-gïelem nuhtjin. Vuesiehtimmien gaavhtan sïejhme perfektumen minngiegietjieh -ed jïh subjeekte-verbaale kongruense –‘s englaanten gïelesne haastadihks. Men idtjin barre G2-lïerijidie haastadihks, seammalaakan aaj G1soptsestæjjide gosse fuehpesne jïh sæjloes mearan seamma goerehtimmien lïerehtimmieh darjoejin goh G2-lïerijh. Mc Donald (2008 a,b) göökte vielie goerehtimmieh aaj darjoeji nemhtie guktie G1-lïerijh tjoerin taalh måjhtajidh mearan jeatjah lïerehtimmieh darjoejin. Seamma illeldahkh jijhtin. Destie Mc Donald jeahta gosse G2-lïerijh orre gïelem lierieh dellie tjiehtieh jeenjen bïjre ussjedidh, jïh barkoesåbpoe G2-lïerijidie enn G1-lïerijidie mearan G2gïelem nuhtjieh. Dah tjuerieh barkoemojhtesem tjamki nuhtjedh. ¶
Manne aarvadallim subjeekten kasusem aelhkie vejtiestidh, dan gaavhtan seammalaakan daaroengïelesne aaj. Jïh lïerehtimmie 2 dam vuesiehti. Gåabpaginie gïeline saemien jïh daaroen subjeekte nominatijvesne. Dellie aaj aelhkebe G2-lïerijidie. Maahta seamma kasusem nominatijve utnedh aktentaalen jïh gellientaalen, barre jeatjah minngiegietjieh/morfemh. Åejvienjoelkedasse naemhtie: Saemiengïelesne hammoe singulare Ø, jïh pluralesne –h. Daaroengïelesne hammoe singulare Ø, jïh pluralesne Ø, –er, -or, -ar. Ij badth gaajhke dan aelhkie maam leam desnie tjaaleme, men idtjim naan sjïere nominatijvehammoeh pryövh daennie goerehtimmesne. ¶
Dah illeldahkh aaj Feature Reassembly hypotesen mietie. Mearan G2-lïerijh saemien lïereminie, tjiehtieh dah sjïere formelle væhtah daaroengïelesne G1 jeatjahlaakan öörnedh, guktie aaj saemien G2 sjeahtah. Gosse dah væhtah fååtesieh G1-gïelesne dellie G2-lïerijh tjiehtieh UG:se gåhtjodh jïh G2-væhtah gaavnedh jïh vejtiestidh. Vuartesjh vielie dan bïjre boelhkesne 2.4.1 jïh 5.1.1. ¶
Minngemes maehtebe daestie nænnoestidh, eah goerehtimmielïhtsegh annje subjeekteverbaale kongruensem ellies vejtiestamme. Eah gaajhki verbi morfemh (tïjje jïh numeruse) våajnoes, men subjeekti rïektes kasush. G2-lïerijh badth gietskebe G1-daltesem jeksieh gosse guhkiem saemiengïeline giehtelieh. Aarvadallem daah illeldahkh aaj Bottleneck-hypotesen mietie. Sïjhtem vielie daan bïjre digkiedidh boelhkesne 5.1.4. ¶
5.1.3. Mejtie aelhkebe verbh subjeekti mietie sojjehtidh enn objeekth mïerhkesjidh ¶
Mov hypotesen mietie aarvadallim objeektem mïerhkesjidh vïerrebe haalvedh subjeekteverbaale kongruenseste. Goerehtimmien gaskemedtien taalh vuesiehtieh dle aelhkemes verbh hammosne presens subjeekti mietie sojjehtidh (72%), dan mænngan objeekth mïerhkesjidh (69%) jïh minngemes verbh hammosne preteritum sojjehtidh (35%), tabellesne 4.16. Mov goerehtimmesne kreajnas preteritum stuerebe haestemh gaajhkide dåehkide. Presens lea aelhkebe haalvedh. Vuartesjh tabellem 4.17. Ij leah dan kreajnas mejtie aelhkebe direkte objeektem mïerhkesjidh goh verbh subjeekti mietie hammosne presens sojjehtidh. Illeldahkh vuesiehtieh dah gïeh guhkemes saemien lohkeme mahte seamma hijven dejtie haalvah. Naan lïhtsegh buerebh direkte objeektem mïerhkesjieh, jïh naan buerebh verbh hammosne presens sojjehtieh. Dah mah åeniehkåbpoe saemien lohkeme stuerebe joekehtassem vuesiehtieh. Dotkemeilleldahkh v.g. Brown (1973) jïh Ahn (2015) vuesiehtieh G2-lïerijh morfemh öörnegen mietie lierieh. Ij gie goerehtamme guktie morfemh öörnegen mietie vejtiestamme saemien gïelesne. Ij badth englaanten gïele veljie morfemegïele, destie ij gåaredh saemiengïeline viertiestidh. Men gåarede gïhtjedh mejtie morfemh öörngen mietie leara saemiengïelesne aaj. ¶
Papadopoulou et al. (2011) goerehtimmiem darjoejin gusnie greken G1- jïh tyrkijen G2lïerijh. Dah kasusemorfologijem jïh verbi suffiksh (tïjje jïh S-V kongruense) goerehtin tyrkijen gïelesne. Golme goerehtimmiedåehkieh meatan; daltese I (åeniehkommes tyrkijen lohkeme), daltese II jïh daltese III (guhkemes lohkeme). Papadopoulou et al:i illeldahkh vuesiehtieh dah goerehtimmiedåehkieh 21% (I), 39% (II) jïh 49% (III) reaktoelaakan objeekth mïerhkesjin. Dïhte verbaale sojjehtimmie (tïjje jïh S-V kongruense) gaskemedtien 45% (I), 75% (II) jïh 94% (III). Vuartesjh tabellem 2.2. Dah illeldahkh vuesiehtieh aelhkebe rïektes verbaalen sojjehtimmiem tjïrrehtidh goh objeektem mïerhkesjidh. Kreajnas evtiedimmie dan goerehtæmman aaj. Gosse G2-lïerijh guhkebe G2-gïelen funksjonelle morfemidie giehtelieh, dle buerebe illeldahkh sjædta. Tjïehtebe mih vïhtesjidh objeektemïerhkesjimmie tyrkijen gïelesne haastadihks jïh geervebe saemiengïeleste. ¶
Montrul (2016) aaj dotkemem aerpiegïeli soptsestæjjaj bïjre iktedamme, mah vuesiehtieh nominaale morfologije vïerrebe haalvedh verbaale morfologijeste. Daan goerehtimmien referansedåehkie aaj buerebe verbide sojjehte hammojde presens jïh preteritum (93%) goh objeekth mïerhkesje (89%), jalhts referansedåehkie G1-daltesisnie (tabelle 4.15). Seapan seammalaakan saemiengïelen lohkehtimmesne aaj gosse daaroengïele lea jïjtjereerije gïele. ¶
Mov goerehtimmien illeldahki mietie (vuartesjh 4.2.2.3) maehtebe dam öörnegem tseegkedh mah aelhkemes haalvedh, objeekth mïerhkesjidh jallh verbh sojjehtidh: ¶
1. Verbh subjeekti mietie sojjehtidh, presens 2. Objeekth mïerhkesjidh 3. Verbh subjeekti mietie sojjehtidh, preteritum ¶
G2-teorije jïh hypotesh jïh daan goerehtimmien illeldahkh vuesiehtieh G2-lïeriji haestemh leah morfologijem haalvedh. Presens aelhkebe haalvedh objeekteste mïerhkesjidh. Men preteritum våajnoes vïerrebe haalvedh. Im daejrieh mejtie vïerrebe hammoem preteritum vejtiestidh jallh mejtie vaenebe bodtem hammojne preteritum barkeminie skuvlesne. Jis referansedåehkine viertestem dle seapan daate illeldahke jæjhta lohkehtimmien gaavhtan. Dah gïeh stööremes joekehtassh vuesiehtieh (tabelle 4.13) aaj vaenebh tæjmoeh skuvlesne saemiengïelem åtneme. ¶
Minngemes daennie boelhkesne 5.1 sïjhtem goerehtimmien illeldahkh Bottleneck-hypotesen mietie digkiedidh. ¶
5.1.4. Goerehtimmien illeldahkh jïh Bottleneck-hypotese ¶
Slabakova (2016) Bottleneck-hypotesem buerkeste goh boehtele. Gosse edtja mubpiem gïelem utnedh dellie boehtelem jarkele pryövoe nuekies boehtelistie mïernjedh. Boehtelen tjovve, gusnie gaertjemes, lea dïhte funksjonelle morfologije. Jis G2-lïerijh gelkieh G2-gïelen syntaksem jïh goerkesimmiem vejtiestidh, dle G2-lïerijh tjiehtieh boehteletjovven baaktoe jaksedh. Jis eah dam funksjonelle morfologijem haalvah, dellie geerve G2-gïelem guarkedh. Geerve aaj soptsestidh jallh tjaeledh guktie G1soptsestæjjah G2-lïerijidie guarkah. Funksjonelle morfologijen namhtah ij mubpie gïele buajhkoes sjïdth. ¶
Mc Donald (2006) jïh Hopp (2010) jiehtiejægan guektiengïelen lïerijh tjiehtieh tjamkebe stradtjedh funksjonelle morfologijem G2-gïelese sjïehtedidh enn aktengïelen lïerijh. Jis aktengïelen lïerijinie vierteste guektiengïelen lïerijh stuerebh variasjovnh vuesiehtieh. Haznedar and Schwartz (1997) jïh Prévost and White (2000a,b) vuesiehtieh G2-lïerijh jeenebe maehtieh enn dah vuesiehtieh, gosse G2-gïelem nahtadieh. G2-lïerijen produksjovne maahta biejjien doekoe jïerene gosse dïhte madtjele jallh vearrene gosse sæjloes. ¶
Daennie goerehtimmesne libie vuartasjamme dah goerehtimmiedåehkieh funksjonelle morfologijem vejtiestamme, men eah annje referansedåehkien illeldahkh jakseme. Goerehtimmie vuesehte ihke variasjovnegamtam åenie-åeniehkåbpoe sjædta gosse guhkiem gïeline barkeme. Variasjovnegamta objeektidie unnebe sjædta prosenteste 53 prosentese 21 jïh S-V-kongruensese prosenteste 57 prosentese 25 goerehtimmiedåehkiej luvnie (GD 1 (21% jïh 25%) jïh GD 2 (53% jïh 57%)). Referansedåehkien variasjovnegamta barre 3% objeektidie jïh 5% S-V-kongruensese. Vuartesjh tabellem 4.14, jïh diagrammem 4.6. Maehtebe mih naemhtie jiehtedh, jis G2-lïerijh saemiengïelen hammoem preteritum buektiehtamme dellie jeenemes hammojste direkte objeekte jïh presens aaj reaktoe. Dah gïeh guhkemes jïh bööremes gïeline barkeme Bottleneck-hypotesen baaktoe jakseme. ¶
Minngemes maahtam naemhtie iktedidh: ¶
 Gosse objeektem mïerhkesjieh jïh verbh subjeekti mietie sojjehtiehieh dellie tjiehtieh daaroen G1-transferem heerredidh. ¶
 Gosse eadtjohkelaakan funksjonelle morfemidie kontekstine barkeminie, dle buerie buerebe dejtie haalvah. ¶
 Eah badth annje saemien G2-lïerijh referansedåehkien illeldahkh jakseme, men gietskebe G1-daltesasse gosse gïeline eadtjohkelaakan berkieh. Såemies G2-lïerijh joe G1-daltesem jaskeme, jalhts eah leah seamma stinkes jïh jïebne illeldahkem vuesiehtieh goh referansedåehkie. Slabakova (2016) jeahta gåarede dejtie morfosyntaktiske jïh syntaktiske hammojde G2-gïelese hijvenlaakan lïeredh mænngan jieliemisnie, jïh destie G1-daltesem jaksedh. ¶
Daennie boelhkesne manne mov goerehtimmien hypotesem jïh dejtie vïjhte gyhtjelasside digkiedamme. Daelie gihtjem guktie mih maehtebe daan goerehtimmien illeldahkh jïh G2hypoteside åarjelsaemien G2-lohkehtimmine utnedh. ¶
5.2. Guktie dah illeldahkh daehtie goerehtimmeste aevhkine sjidtieh G2-åarjelsaemien lohkehtimmesne ¶
Mijjieh maehtebe nænnoestidh funksjonelle morfologije lea haastadihks G2-lïerijidie vejtiestidh seamma saaht gïele. Manne dam aajhtseme goh lohkehtæjja, jïh dotkeme jeatjah G2-gïelijste seamma illeldahkh vuesehte. Ij aelhkebe sjædta gosse veljie morfologije G2gïelesne. Dle nuhtegs daejredh ihke almetjen LAD:m, aktene grammatiske systeeme fïere guhtesne, naemhtie lea tseegkeme. Ij leah mijjen learohki jallh lohkehtæjjaj bieleste liejmie gan. ¶
Guktie maehtebe dellie lohkehtimmiem sjïehtesjadtedh jïh radtjoeslaakan G2-lohkehtimmesne barkedh? Im maehtieh gaajhkem dïsse vaestiedidh. Men G2-dotkeme jïh daan goerehtimmien illeldahkh maehtieh maam funksjonelle morfologijen bïjre vaestiedidh. ¶
Slabakova (2016) iktede: ¶
 Funksjonelle morfologije joekoen vihkeles goerkesæmman jïh aaj vuesehte akte gïele joekehtadta dujstie mubpijste. ¶
 G2-gïelen funksjonelle morfologije haastadihks måjhtajidh jïh utnedh G2-lïerijidie. ¶
 Dan åvteste syntakse universelle, dellie ij geerve G2-gïelen komplekse struktuvrh jïh sisvegem guarkedh jis G2-lïerijh dam funksjonelle morfologijem leah vejtiestamme. ¶
 Juktie syntaksem jïh goerkesimmiem vejtiestidh, dellie G2-lïerijh tjiehtieh boehteletjovven (Bottleneck:n) baaktoe jaksedh. (Vuartesjh aaj boelhkesne 2.4.1). ¶
Daate empirije vihkeles saemien G2-lïerijidie jïh lohkehtæjjide aaj. Seamma illeldahkh åarjelaemien lohkehtimmesne aaj jijhtieh. Bottleneck-hypotese maahta mijjen lohkehtimmien haestemh tjïelkestidh jïh bïhkemdidh. Bottleneck-hypotesen mietie aaj vihkeles gaavnedh mah leah aelhkie lïeredh jïh mah geerve G2-lohkehtimmesne. Lohkehtimmesne tjïehtebe tjarkebe jïh guhkebe dejnie mejnie haastadihks barkedh G2-gïelesne. Aaj nuhtegs daejredh mah aelhkie lïeredh, dah mah namhtah lïerijidie lohkehtimmesne båetieh. Ibie daarpesjh dan guhkiem dejnie gïehtelidh skuvlesne. ¶
Daejstie goerehtimmien illeldahkijste tjirkem aktem öörnegem tseegkedh mah aelhkemes haalvedh saemien G2: ¶
1. Subjeekth nominatijvesne mïerhkesjidh 2. Verbh subjeekti mietie sojjehtidh, presens 3. Objeekth mïerhkesjidh 4. Verbh subjeekti mietie sojjehtidh, preteritum ¶
Men ij daate goerehtimmie maam jiehtieh dej jeatjah funksjonelle morfemi bïjre. Bottleneck-hypotese jïh Feature Reassembly hypotese vuesiehtieh G2-gïelen baakoeh jïh dej funksjonelle morfemh lea vihkielommes lïeredh G2-lohkehtimmesne. Gosse stoere joekehtassh funksjonelle morfologiske væhtaj gaskem G1:n jïh G2:n gïeline, dle joekoen daerpies dejgujmie daamtaj jïh saavrehke barkedh. Onne maana sov ietniengïelem iemielaakan leara. Gosse båarasåbpoe jïh mubpiem gïelem leara dellie geervebe barre iemielaakan lïeredh, dellie stoere aevhkine G2-lohkehtimmesne åtna. Norris and Ortega (2000) jïh Spada and Tomita (2010) dle jiehtieh tjamki vïhnestimmie gååvnese ihke G2lohkehtimmie nuhtegs gosse G2-gïelem leara. Minngemes Slabakova beavna gosse ovmessie lïerehtimmieh radtjoeslaakan lohkehtimmine barkebe, dellie maehtebe dah gïelehaestemh håajhtodh. Gosse G2-gïelem jiene-jienebe nahtedeminie dellie dïhte grammatihke buerie buerebe sjïdteminie. ¶
5.3. Vuekiedigkiedimmie ¶
Daennie boelhkesne sïjhtem digkiedidh mejtie goerehtimmiedåehkieh jïh referansedåehkie leah representatijve goerehtæmman, boelhkesne 5.3.1, guktie goerehtimmiem tjïrrehtamme boelhkesne 5.3.2 jïh guktie goerehtimmiem dorjeme gaskeviermesne, 5.3.3. ¶
5.3.1. Goerehtimmiedåehkieh jïh referansedåehkie ¶
Daennie goerehtimmesne åktsesh goerehtimmiedåehkine, jïh gööktesh referansedåehkesne. Vuartesjh 3.1. Dle vaenie lïhtsegh fïerhten dåehkesne sjïdti, jïh gåalmede dåehkesne barre akte. Im vïenhth gåalmede dåehkie representatijve, badth nov sån maam akt vuesehte. Manne hov lim gegkiestamme jienebh gåalmede dåahkan sjïdtin, men idtjin jienebh sïjhth jallh hïnnh vaestiedidh jalhts dejtie lim skreejreme vaestiedidh. Naemhtie barre akte daennie dåehkesne. ¶
Referansedåehkesne aerpiegïelen soptsestæjjah. Ij gååvnesh aktengïelen soptsestæjjah saemien G1-gïeline. Montrul (2016) vuesehte aerpiegïelen soptsestæjjah daamtaj verbi jïh nomeni våajnoes morfologije sliejhtieh. Men daan goerehtimmien illeldahkh vuesiehtieh referansedåehkie G1-daltesem jaksa. Destie maehtebe nænnoestidh daah aerpiegïelen soptsestæjjah leah representatijve daan goerehtæmman. Vuartesjh aaj aalkovistie daennie boelhkesne 5. ¶
5.3.2. Guktie goerehtimmiem tjïrrehtamme ¶
Goerehtimmien göökte åejvieboelhkh, akte sosiolingvistiske goerehtimmie jïh akte saemiengïelen goerehtimmie gusnie göökte lïerehtimmieh, vuartesjh boelhkesne 3.2.1. Dan åvteste stoere joekehtassh illeldahkine lïhtsegi gaskem jïh saemien lïerehtimmiej (1 jïh 2) gaskem, vïenhtem aelhkebe orreme illeldahkide toelhkestidh jis aaj lim gihtjeme mejtie saemien daelie lohkeminie jallh gåessie minngemes aejkien saemien lohkeme. Jis jaepien jallh jaepiej juassah goerehtimmielïhtsegh saemien lohkeme, dellie sån barkoesåbpoe gïelem nuhtjedh jis saemien sveekaejkien gåvloes jïh våajnoes seabradahkesne. Gïele mænngene jis vaenie åtnasåvva (Montrul, 2016). Seamma guktie leam illeldahkh åådtjeme, mah gïelemaahtoem vuesiehtieh dan tïjjen gosse dah vaestiedamme. ¶
Sïjhtim goerehtidh guktie saemien lïerijh sijjen G2-gïelen funksjonelle morfologijem evtiedin. Dellie goerehtimmielïhtsegh, ovmessie gïelemaahtojne, daerpies goerehtæmman. Destie vihkeles lïerehtimmieh darjodh guktie gaajhkesh maehtieh maam vaestiedidh. Men haastadihks hijven lïerehtimmieh darjodh, gosse stoere gïelejoekehtassh lïhtsegi gaskem. Dan åvteste clozetestem voestes lïerehtimmesne jïh produksjovnelïerehtimmiem mubpene lïerehtimmesne darjoejim. Aelhkemes lïerehtimmeste 2 vuartasjidh mejtie G2-lïerijh funksjonelle morfologijem vejtiestamme. Gosse jïjtje dejtie morfemidie reaktoelaakan tjaala, dellie aaj goerkesimmiem vuesehte. Vïenhtem dam voestes lïerehtimmiem aelhkebe darjodh dehtie mubpede lïerehtimmeste. Akte dejstie lïhtsegistie aaj dam tjeeli goerehtimmien mænngan. Gosse gïeleevtiedimmiem aaj vaajtelim goerehtidh, dellie daerpies jeenen bïjre gihtjedh. Destie mov goerehtimmie kaanna fer stoere jïh vijries sjïdti. Læjhkan vïenhtem dah illeldahkh nuhtegs G2-lohkehtæmman sjidtieh, jïh aaj dejtie gïeh vielie sijhtieh funksjonelle morfologijen bïjre goerehtidh. ¶
5.3.3. Digitaale goerehtimmie ¶
Manne goerehtimmiem gaskeviermesne darjoejim, aktene programmine man nomme MoodleCloud. Hijven gaskeviermiem utnedh gosse guhkies gaajhkide vuelkedh mah maerele gihtjedidh. Men nov sån vïerrebe skreejrehtidh goerehtimmiem vaestiedidh. Lïerehtimmieh gaskeviermesne maehtieh aaj vaastojde gaertjiemdidh. Jis barkoes MoodleCloudese tjaangedh, jallh eah sih guarkah maam gelkieh darjodh, dellie maehtieh goerehtimmiem gelkiehtidh aerebe goh riejries. Jeenemes dejstie G2-lïerijidie gaajhkem vaestiedamme, men golmesh daejstie idtjin gaajhkem vaestedh. Idtjim buektehth gan vaaksjodh mejtie viehkievierhtieh nuhtjin, jallh viehkiem åadtjoejin mearan lin vaestedeminie. Men pryövim skreejrehtidh goerehtimmiem darjodh viehkievierhtiej namhtah. ¶
5.4. Konklusjovne jïh båetije dotkeme ¶
Skuvlesne lohkehtæjjine, leam vïhtesjamme såemies dejstie haestiemijstie G2-lïerijidie leah direkte objeektem mïerhkesjidh jïh rïektes subjeekte-verbaale kongruensem buektiehtidh. Dan åvteste sïjhtim dam goerehtidh. ¶
Daennie goerehtimmiedåehkesne åktsesh, jïh referansedåehkesne gööktesh. Dle vaenie lïhtsegh fïerhten dåehkesne sjïdtin, jïh gåalmede dåehkesne barre akte. Im vïenhth gåalmede dåehkie representatijve, badth nov sån maam akt vuesehte. Daehtie goerehtimmeste maehtebe nænnoestidh; dah gïeh guhkemes gïeline gïehtelamme jïebnebh jïh jollebh illeldahkh vuesiehtieh. Dej lea stynkehkåbpoe gïeleåtnoe. Dah gïeh åeniehkåbpoeh lohkeme stuerebe joekehtassh illeldahkine vuesiehtieh. Gosse guhkebe gïeline barka, dle buerie-buerebe funksjonelle morfologijem haalva. Mih maehtebe aaj jiehtedh, jis G2-lïerijh saemiengïelen hammoem preteritum buektiehtamme dellie jeenemes hammojste direkte objeekte jïh presens aaj reaktoe sjidtieh. Dah gïeh guhkemes jïh bööremes gïeline barkeme boehteletjovven baaktoe jakseme. Daate Bottleneck-hypotesen mietie. Bottleneck-hypotese aaj gihtjie mah leah aelhkie vejtiestidh jïh mah leah geerve. Daehtie goerehtimmeste maehtebe lohkedh ihke subjeekten kasusem nominatijve aelhkie vejtiestidh, destie saemien G2 jïh daaroen G1 seammalaakan nominatijvem mïerhkesjieh. Dïhte mij geervebe haalvedh dle saemien funksjonelle morfologije goh objeektekasush jïh verbi minngiegietjieh finidte raajesisnie, dan åvteste saemien jïh daaroen naemhtie joekehtedtieh. ¶
Goh G2-lïerijh stoere joekehtassh vuesiehtieh daennie goerehtimmesne (tabelle 4.17), tjïehtem aaj vihtiestidh dle daerpies åarjelsaemien gïelem Nöörjesne jïh Sveerjesne nænnoestidh, maanagïertesne, skuvlesne jïh dovne G2-lïeriji voengesne. Gaajhkh åarjelsaemien G2-lïerijh aaj saemien goh lohkehtimmiegïelem daarpesjieh. ¶
Manne sïjhteme dan jeenem dejnie goerehtimmine jïh dan gaavhtan dan vijries sjïdti. Im daejrieh mejtie daate fer jeene dejtie illeldahkide tsavtseme. Bööremes kaanna barre direkte objeektem jallh subjeekte-verbaale kongruensem goerehtamme. Men gosse vaenie dotkeme åarjelsaemien G2-lïeriji lohkehtimmien bïjre orreme, gegkestem daate goerehtimmie nuhtegs sjædta lohkehtæjjide jïh dejtie gïeh sijhtieh vielie dan aamhtesen bïjre goerehtidh. Nov gujht daerpies vielie funksjonelle morfologijen bïjre goerehtidh åarjelsaemien, dan åvteste saemien veljie morfologije jïh naemhtems væhtah haastadihks gaajhkesidie mah G2-gïelem lierieh. Daerpies aaj dotkedh guktie G2-lïerijh funksjonelle morfemidie iktemearan bööremes lierieh. ¶
Slabakova (2016) jïh jeatjah dotkijh jiehtieh gïelen baakoeh jïh dej funksjonelle morfologije leah vihkielommes lïeredh G2-lohkehtimmesne. Slabakova aaj jeahta gåarede dejtie morfosyntaktiske jïh syntaktiske hammojde G2-gïelese hijvenlaakan lïeredh mænngan jieliemisnie, jïh destie (ovrehte) G1-daltesem jaksedh. Daate buerie saernie mijjide. ¶
2. Saemiengïelen goerehtimmie ¶
Lïerehtimmie 1 ¶
Gïele-enkete / Språkenket – Del 1 Lohkh soptsesem eensilaakan mearan vaestedeminie. Diedtieh njoelem jïh veeljh dah baakoeh mah jiehtiegasse bööremes sjeahta. Les fortellingen grundig mens du svarer. Trykk på pilen og velg de ordene som passer best i setningen. ¶
SJEAKOME-BIEJJIE ¶
- Laara, veedtjh munnjien [tjaetsiem] rööpses [bæhtose]. Ohtsedh [bæhtoem] tjöökeskåapesne, dievhtieh [dam bæhtoem] [tjaetseste], Aanna gylje. – Manne [galkem] [guelpiem] bïssedh. ¶
Laara vaadtsa [tjöökese] ohtsede. -Im dam rööpses [bæhtoem] gaavnh gænnah. Barre [dam] plaave. - Aanna, gusnie rööpses [bæhtoe]? - Ohtsedh kåavesne dellie. Kåavese [vaadtsa]. Dellie maaje, [dam rööpses bæhtoem] gaavni. [Tjaetsiem] dïsse [deavhta] jïh Aannese [skådta]. ¶
Men Laara, vuartesjh! Guelpie eevre lovves. - Åå jöödtedh, naa stoerre [raejkie] bæhtosne. Vaeltieh dam plaave [bæhtoem] dellie, Aanna vihth. ¶
Aanna [ståaposne] sjeakoeminie. Aanna gon Laarah njieljie maanah [utniejægan]. Fïerhten aereden dah maanah dohkh diekie stååkegaevniejgujmie [ruehtieh]. Jïh minngemes gaajhkh [stååkegaevnieh] gualpan [leah] sleengkeme. Aanna [aalka] veesmedh [dejtie stååkegaevnide]. Jöödtedh bielien, dan gellie [bïjlh]. 26 bïjlh [tjåenghkesne]. – [Tjoerem] naan [dejstie] seedtedh, Aanna [ussjede]. [Gaajhkide bïjlide] kruana [aaskan] beaja. Gaajhkh [dåahkah] [voessese] jïh dah jeatjah stååkegaevnieh viskes [aaskan] beaja. Fïerhten [biejjien] maanah [haeniedieh] onne [skovterem] åadtjodh. Jïh minngemes dellie Laara onne [skovterem] öösti. Aanna [onterde] gåabph edtja dam bïejedh. Gåabpegh [aeskieh] eevre dïeves. ¶
Laara viht [båata] plaave bæhtojne. Aanna aadtjen [stååkegaevnide] sjyökeme. Bæhtoem vaalta, aalka guelpiem [bïssedh]. ¶
Minngemes Aanna dan sæjloes, [sæjhta] löövjem jovhkedh jïh beapmoem [byöpmedidh] aarebi goh seangkose vaadtsa [åarajidh]. [Juaskadahkeste] [voejem jïh vuastam] veedtji, [skåapeste] löövjem jïh garralaejpieh. Laarese tjåårve: – Daelie beapmoe. [Månnoeh] byöpmedien. Åajaldehti maanah åerieminie. [Buertiebealese] [tjihkedægan] byöpmedidh. Faahketji golme maanah aaj båetieh. [Sijhtieh] byöpmedidh. Guhkies jïjje [sjædta]. ¶
Dellie voestes biehkiem dorjeme. Darjoeh dam mubpiem. ¶
Lïerehtimmie 2 ¶
Tjaelieh jiehtegem Nuhtjh baakoeh daagkoe vuelege. Tjaelieh rïektes minngiegietjieh baakojde, guktie jiehtege reaktoe sjædta. Provhkh baakojde guktie gaevnjieruktien mietie tjaaleme. Skriv setningen. Skriv riktige endelser på ordene, slik at setningen blir riktig. Bruk ordene nedenfor i den rekkefølge de er skrevet. ¶
Vuesiehtimmie / Eksempel: Saaran lea bïjle. fïerhten biejjien, Saara, bïjle, tjaebpieslaakan, vuejedh Fïerhten biejjien Saara bïjlem tjaebpieslaakan vuaja.  ¶
1. Jååktan Piere guelieh åadtjoeji. raakte mænngan, Piere, guelie, tjööledh Vaastoe: Raakte mænngan Piere guelide tjööli. ¶
2. jirreden, Aanna gon Laara, edtjedh, bovre, mïnnedh Vaastoe: Jirreden Aanna gon Laarah edtjijægan (bovrese) bovresne mïnnedh. ¶
3. minngemes våhkoen, månnoeh Læjsa, staare, vuelkedh Vaastoe: Minngemes våhkoen månnoeh Læjsah staarese vöölkimen. ¶
4. Aehtjien leah tjoevtenjh. jååktan, aehtjie, tjoevtenje, Piere, åadtjodh Vaastoe: Jååktan aehtjie tjoevtenjidie Piereste åadtjoeji. ¶
5. Dijjen tråajjah soevine. dijjieh, tjoeredh, tråajja, sneehpeslaakan bïssedh Vaastoe: Dijjieh tjoerede tråajjide sneehpeslaakan bïssedh. ¶
6. aarebi mijjieh, daelvielaante, göökte gåetie, utnedh Vaastoe: Aarebi mijjieh daelvielaantesne göökte gåetieh utnimh. ¶
7. dïhte, gie, voestegh, tjuedtjielidh, aerede, prïhtjege, voessjedh Vaastoe: Dïhte gie voestegh tjuedtjele aereden prïhtjegem vuassja. ¶
8. dæjman, mijjieh, gellie, vaarjoe, tyjje, gåarodh Vaastoe: Dæjman mijjieh gellie vaarjoeh tyjjeste (tyjjijste) gåaroejimh. ¶
9. fïerhte, jaepie, dåtnoeh, sjeltie, dåeriedidh Vaastoe: Fïerhten jaepien dåtnoeh sjaltan dåeriedidien. ¶
10. Jååktetje iehkeden dan jemhkelde. ih, mij, vuejnedh? Vaastoe: Idtjih maam vuejnieh? ¶
Vuartesjh guvviem. ¶
Gaaltije: http://www.no.rowland98.com/dom/291-20-ocharovatelnyh-schenochkov-spyat-v-obnimku-s ¶
igrushkami.html ¶
Mij jiehtiegidie reaktoe? Skoerhtjem beere faerhmesteminie. Vaastoe: Skoerhtje beerem faerhmesteminie. Beere skoerhtjem faerhmeste.  ¶
Dellie mubpie biehkiem dorjeme. Gæjhtoe viehkien åvteste! ¶
Iktedimmie ¶
Funksjonelle morfologije haastadihks munnjien orreme mubpiengïelen soptsestæjjine. Lohkehtæjjine leam vueptiestamme learohkh aaj seamma haestemh vuesehteminie gosse funksjonelle morfologijem lierieh jïh utnieh. Daennie mastereksamenetjaalegisnie gihtjem mejtie Bottleneckhypotese, Slabakova:n (2016) mietie, daejtie haestiemidie vaestede mubpiengïelen lohkehtimmesne, gosse saemien veljie morfologije mohte daaroen goh voestesgïele. Daennie tjaalegisnie sïjhtem vuartasjidh guktie mubpiengïelen soptsestæjjah objeektem mïerhkesjieh jïh guktie verbaalem subjeekten mietie sojjehtieh. Bottleneckhypotese gihtjie mah aelhkie mubpiengïelen lohkehtimmesne jïh mah geerve. Dan gaavhtan gihtjem mejtie aelhkemes subjeekte-verbaale kongruensem darjodh jallh objeektem mïerhkesjidh. ¶
Manne goerehtimmiem dorjeme, guktie pryövem vaastoeh dïsse åadtjodh. Manne mubpiengïelen soptsestæjjah nöörjen jïh sveerjen raedtesne gihtjeme. Dej illeldahkh leah referansedåehkien illeldahki vööste viertiestamme. Referansedåehkesne feadtagïelen soptsestæjjah, gïeh aaj aerpiegïelen soptsestæjjah. Dan gaavhtan vaenie åarjelsaemien soptsestæjjah jïh vaenie åarjelsaemien learohkh skuvline, dle vaenie goerehtimmielïhtsegh aaj sjïdti mov goerehtæmman. Læjhkan goerehtimmien illeldahkh Bottleneckhypotesem dåarjelieh. Stuerebh haestemh lohkehtimmesne jijhtieh gusnie voestesgïele jïh mubpiengïele joekehtedtieh duhtie mubpeste. Vaenebh haestemh jijhtieh gosse vaenie joekehtassh gïeli gaskem. Slabakova (2016) jeahta dle vihkeles dejtie haestiemidie mubpiengïelen lohkehtimmesne gaavnedh, jïh Slabakova juvnehte mijjieh tjiehtebe dej haestemigujmie skuvlesne barkedh jeanatjommes tïjjen. ¶
Goerehtimmiedåehkiej gaskemedtien illeldahkh vuesiehtieh haastadihks objeektem mïerhkesjidh, destie ij gååvnesh daaroengïelesne. Ij badth goerehtimmiedåehkide haastadihks nominatijvem utnedh, dan gaavhtan mahte seammalaakan gåabpaginie gïeline nominatijvem utnedh. Ij leah seamma kreajnas mejtie aelhkebe verbh subjeekti mietie sojjehtidh goh objeekth mïerhkesjidh, jalhts nemhtie aaj muvhtene våajnoes. Montrul (2016) aaj dam illeldahkem dåarjele gosse aerpiegïelen veljie morfologije jïh mubpiengïelen, goh jienebelåhkoegïele, dle vaenie funksjonelle morfologije. Montrul aerpiegïelen soptsestæjjaj haestemh iktedamme, jïh jeahta dle geervebe dam nominaale morfologijem haalvedh enn verbaale morfologijem. Daate goerehtimmie vuesehte referansedåehkie, åarjelsaemien aerpiegïelen soptsestæjjajgujmie, ij badth seamma illeldahkh vuesiehtieh goh jeatjah aerpiegïelen soptsestæjjah veartanisnie. Daan goerehtimmien referansedåehkien illeldahkh feadtagïelen daltesisnie. Daate murreds, kaanna dan åvteste saemien gïele båatsose veadtaldihkie jïh båatsoe vihkeles mijjen jieliemisnie jïh kultuvresne. Men im leah daan bïjre goerehtamme. ¶
1.0 Aalkoe ¶
Dehtie raejeste eelkim saemiengïelem lohkedh manne grammatihkem lyjhkeme goerehtidh. Voestes aejkien manne nulle objeekten bïjre govlim utnim luste goerehtidh maam ij våajnoes aktene raajesisnie. Daaroen gïele lea jienebelåhkoen gïele mijjen dajvesne jïh nulle objeekte ij daaroen gïelesne gååvnesh. Åarjelsaemien raedtesne vaenieh soptsestæjjah mah saemien gïelem voestes gïeline utnieh jïh fïerhten biejjien saemiestieh. Åarjel saemieh bårrode årroeh, jïh ibie mahte maehtieh åarjelsaemien govledh raadijovisnie jallh programmh tv:sne vuartasjidh. Nov gujht learohkh åadtjoeh saemien gïelem lïeredh skuvline, men daaroengïele veaksahkommes dej bïjre byjresisnie jïh siebriedahkesne. Manne lohkehtæjjine barkeminie jïh åarjelsaemien gïelem lïerehteminie jåarhkeskuvlen daltesisnie. Gellien aejkien ussjedamme nov sån åarjelsaemien gïele daaroengïeleste tsavtseme. Daejnie laavenjassine sïjhtem jeatjebh skreejredh åarjelsaemien gïelem goerehtidh jïh analyseradidh jïh aaj gïelem gelline tsiehkine nuhtjedh. ¶
1.1 Maam sïjhtem goerehtidh  ¶
Gellie gïeline nuepieh nulle objeektem utnedh guktie utnieh guktie Brasil-Portugijsen (BP) (Farrell, 1990), Korean gïelesne, Thai-gïelesne (Cole, 1987) jïh åarjelsaemien gïelesne (Joma, 2012), guktie raajese (1) vuesehte: ¶
(1) Manne laejpiem vuebnestei veeltim jïh Øi buartan bïejim. ¶
Daennie raajesinie Ø lea nulle objeekte. Ø jallh nulle objeekte lea fonetihke gåaroes, men ij semantihke gåaroes. Nulle objeekte lea veerbeste kategoriseradamme, jïh veerbe nulle objeektem stuvrie, juktie nulle objeekte dan goerkesem åådtje (Rizzi, 1986). Ø jallh nulle objeekte lea akte ov-neebneme DP struktuvresne jïh mahte seamma funksjovnem åtna guktie pronovmene. Teorijen mietie nulle objeekte maahta raajesisnie gååvnesidh jis nulle objeekte maahta dan goerkesem pragmatihke ektiedimmeste veedtjedh. Dellie diskurse tseegkeme jïh raajese grammatihken mietie (Cole, 1987; Farrell, 1990). Dan åvteste maehtebe pronovmenem nulle objeekten sæjjan lissiehtidh guktie raajese (2) vuesehte: ¶
(2) Manne laejpiem vuebneste veeltim jïh dam buartan bïejim. ¶
Gïeline, mah nulle objeektem utnieh, maahta pronominelle objeektem raajesisnie sliejhtedh jis nulle objeekte åehpies bïevnesem beavna. Jis nulle objeekte orre bïevnesem jallh orre Topic vadta dellie tjuara pronominelle objeektem raajesinie tjaeledh (Joma 2012). Maahta aaj objeektem raajesisnie sliejhtedh jis nulle objeekte antesedentem åtna mij aerebi neebneme ektiedimmesne, men nulle objeekte jïh dan antesedente tjuerieh seamma vyörtegs årrodh. Joma (2012) sov tjaalegisnie vuesiehtamme gåarede nulle objeektem aaj utnedh åarjelsaemien gïelesne. Men ibie maehtieh nulle objeektem raajesisnie utnedh daaroen jïh svïensken gïelesne guktie åarjelsaemiengïelesne. ¶
Teorijen mietie voestes gïele sæjhta mijjem tsevtsedh gosse edtjebe jiehtedh maam mijjieh tuhtjebe gåarede jiehtedh jïh maam mijjieh jiehtebe ibie maehtieh jiehtedh, gosse mubpien gïelem lïereminie. Dotkeme gååvnese, mah voestesgïelen soptsestæjjah jïh mubpiengïelem learohkh goerehtamme. Dellie dotkijh dotkeme mejtie dah göökte dåehkieh dah seamma raajesh jååhkesjin jïh jis voestes gïele tsavtsa mah raajesh dah utnieh grammatihkeles (Montrul, 2016; Slabakova, 2016). Slabakova (2016) buerkeste dotkeme vuesehte joekehtsh voestes gïeline soptsestæjjaj jïh mubpien gïeline soptsestæjjaj gaskem gååvnesieh jïh soptseste dotkemeilledahkh vuesiehtieh almetji voestes gïele maahta mubpien gïelem tsevtsedh. Montrul (2016) aaj dan bïjre soptseste jïh buerkeste jienebelåhkoen gïele aerpie-gïelen soptsestæjjaj gïelem tsavtsa. ¶
Gosse voestesgïele mubpiengïelem tsavtsa dellie daate illedahke transefer-effekteste (Montrul, 2016; Slabakova, 2016). Jïh gosse daejrebe eah nulle objeekte sïejhme daaroengïelesne jïh svïenskengïelesne dellie maahta vïenhtedh illedahke dehtie Transfereste edtja vuesiehtidh eah mubpien gïelen (G2) learohkh/soptsestæjjah jïh voestesgïelen (G1)  soptsestæjjah byöroeh raajesh nulle objeektine nuhtjedh jïh jååhkesjidh. ¶
1.2 Hypoteese jïh gyhtjelassh ¶
Åarjelsaemien gïelesne mijjieh nuepie nulle objeektem raajesinie utnedh. Teorije gïelesertemen bïjre jeahta learohkh/soptsestæjjah mah mubpine gïelem lierieh eah daarpesjh raajesh nulle objeektine jååhkesjidh, jis nulle objeekte ij sïejhme dej voestes gïelesne. Men Slabakova (2016) aaj argumenterede man gellie tæjmoeh, jaepieh jïh man jïjnje gïelem govleme aaj maehtieh G2 learohkh tsevtsedh. Buerkeste gosse mubpien gïelem lïereminie aaltere nov gujht vihkeles, men gïeleldh input joekoen vihkeles juktie gïelem lïeredh. ¶
Mubpien gïele lea dan mænngan G2. Voestesgïele lea dan mænngan G1. ¶
Dan gaavhtan manne sïjhtem goerehtidh mejtie maahtam illedahkh dehtie Transfer-effektijste gaavnedh dovne G2 learohki jïh aerpiegïelen soptsestæjjaj luvnie dan gaavhtan eah raajesh nulle objeektine jååhkesjh. ¶
Mov golme gyhtjelassh: ¶
• G2 learohkh/soptsestæjjah raajesh nulle objeektine jååhkesjieh? ¶
• G2 learohkh/soptsestæjjah dej voestes gïeleste tsavtseme jïh dan gaavhtan eah G2 learohkh/soptsestæjjah nulle objeektem jååhkesjh? ¶
• G1 soptsestæjjah jienebelåhkoen gïeleste tsavtseme jïh dan gaavhtan eah nulle objeektem jååhkesjh? ¶
Daennie boelhkesne manne åehpiedahteme maam jïh guktie edtjem goerehtidh. Manne edtjem goerehtidh mejtie L2 learohkh/soptsestæjjah nulle objeektem jååhkesjieh. Lissine sïjhtem goerehtidh mejtie G1 gïele G2 learohkh/soptsestæjjah tsavtseme jïh dan gaavhtan eah nulle objeektem jååhkesjh. Lissine sïjhtem vuejnedh mejtie G1 soptsestæjjah jienebelåhkoen gïeleste tsavtseme jïh dan gaavhtan eah nulle objeektem jååhkesjh. ¶
2. Duekie  ¶
Aalkoevisnie 2.1 boelhkesne edtjem universelle grammatihken bïjre buerkiestidh jïh dan mænngan boelhkesne 2.1.2 jïh 2.1.2 edtjem buerkiestidh maam dotkijh universelle grammatihken jïh G1 learohki bïjre tjaelieh. Boelhkesne 2.2 dellie vuesehtem maam teorije jeahta aerpiegïelen jïh aerpiegïelen soptsestæjjaj bïjre. Boelhkene 2.3 gïelesertemen bïjre tjaalam jïh boelhkesne 2.4 dellie nulle objeekten bïjre åarjelsaemien gïelesne tjaalam. Minngemes boelhkesne 2.5 dellie manne teorijem goerehtem juktie gaavnedh gie maahta nulle objeektem jååhkesjidh. ¶
2.1 Universelle grammatihke  ¶
Gaajhkh almetjh gïelem utnieh, jïh mijjen gaajhkesh voestesgïele jïh grammatihke. Gosse maana reakasåvva dellie grammatihkine reakasåvva. Maana dan voestesgïelem leara mearan byjjene, gosse govloe maam eejtegh jïh jeatjah almetjh jiehtieh. Mijjieh gujht daejrebe maanah seamma fuelhkesne dam seamma gïelem utnieh. Naemhtie maana leara maam maahta jiehtedh jïh maam ij maehtieh jiehtedh (Baker, 2001; Montrul, 2016; Pinker, 1994; Slabakova, 2016). ¶
Gellie dotkijh universelle grammatihken bïjre tjaaleme (Chomsky, 1957). Chomsky lij akte dejstie gie universelle grammatihken bïjre tjeeli jïh naemhtie universaale grammatihken bïjre tjeeli: “the system of principles, conditions, and rules that are elements or properties of all human languages ... the essence of human languages” (Chomsky, 2011, s. 29). ¶
Jeatjah baakoejgujmie universaale grammatihke akte systeeme prinsïhpigujmie, krïevenassigujmie jïh njoelkedassigujmie mah leah elemeenth jallh jïjtsevoeth gaajhki almetji gïelijste. Gaajhke daate vihkele almetji gïeline. Dan gaavhtan maehtebe jiehtedh gaajhkh almetjh grammatihkine reakasovveme, jïh dan gaavhtan mijjieh aelhkieslaakan gïelem lïerebe (Montrul, 2016). Ij gænnah vihkeles mij gïelide mijjieh byjjenibie dan gaavhtan gaajhki gïeli universelle grammatihke. ¶
Gosse ussjedeminie dellie vueptiestibie maehtebe gellie ovmessie raajesh bigkedh, men njoelkedassh, prinsïhph jïh parameeterh leah seamma. Gosse mijjieh voestesgïelem (G1) soptsestibie dellie daejtie njoelkedassh, prinsïhph/otnjegh jïh parameeterh nuhtjebe mah damtebe. Daate mijjen gïeleldh maahtoe. Juktie dam jiehtedh ibie daarpesjh gaajhkh raajesh, mah gååvnesieh, jeahteme jallh govleme, men baakoeh jïh njoelkedassi mietie maehtebe orre raajesh darjodh gosse soptsestibie. Gåarede aaj jiehtedh universelle grammatihkine maehtebe buerkiestidh guktie akte almetje maahta gïelem lïeredh jïh aaj man åvteste maanah maehtieh jiehtegh jïh raajesh jiehtedh maam eah aerebi govleme. ¶
2.1.1 Mubpien gïelem vejtiestidh jïh universelle grammatihke ¶
Nöörjesne dellie learoesoejkesjen ulmien mietie learohkh edtjieh guektiengïelen learohkh sjïdtedh, dovne dah mah saemien voestesgïeline utnieh jïh dah mah saemien mubpiengïeline utnieh. ¶
Learoesoejkesjisnie saemien voestesgïeline tjaaleme. Lïerehtimmie saemien voestesgïeline viehkehte lïerehtimmine ektine nöörjen gïelesne, guktie learohkh guektiengïelen maahtoem åadtjoeh.(«Learoesoejkesje saemiengïele voestes gïeline», 2013, s. 3) ¶
Jïh learoesoejkesjisnie saemien mubpiengïeline tjaaleme learohkh edtjieh dej funksjovnelle guektiengïelevoetem evtiedidh. ¶
Faage saemien mubpiengïeline edtja nöörjen faagine ektine våaromem bïejedh guktie learohkh sijjen funksjovnelle guektiengïelevoetem evtiedieh («Learoesoejkesje saemien mubpiengïeline», 2013, s. 3). ¶
Juktie mubpiengïelen learohkh edtjieh dej mubpiengïelem evtiedidh, dah tjuerieh aaj dej baakoeveahkam jïh grammatihkem bigkedh, seamma guktie G1 soptsestæjjah. Daate vihkele juktie dah edtjieh mubpiengïelem guarkedh jïh dle maehtedh mubpiengïelesne soptsestidh. ¶
Guktie aerebi tjaaleme gosse G1 soptsestæjja gïelem vejtesteminie dellie joekehtsem gååvnese input jïh output daataj gaskem. Dotkijh daam ov-vaantoem Poverty of stimulus (Chomsky, 1986; Slabakova, 2016; White, 2003) gåhtjoeh. Jis saemiengïelese jarkoestibie dellie sjædta; giefiesvoete stimuluseste jallh dah vaenie stimulush åadtjoeh. Gosse G1 soptsestæjjah gïelem vejtesteminie dellie dah öörnegem lïereme prinsïhpijste jïh parameeterijstie mah gaertjiedimmieh grammatihkesne vedtieh.  ¶
G2 learohkh maehtieh sih aaj abstrakte jïjtsevoeth mubpiengïeleste vejtiestidh mah dah eah lin maahteme dehtie G2 inputeste åådtjeme. Jis numhtie dellie daate vuesehte akte universelle grammatihke gååvnese (White, 2003). ¶
White (2003) buerkeste golme ovmessie daltesh gååvnesieh gosse mubpien gïelem vejtesteminie, daejtie gohtje: No Access, direct (full access) and indirect (partial) access. No access dellie eah leah maanaj gïele jïh gïelelïerehtimmie mij akt mejnie maanah reakasovveme, men akte biehkie sïejhme kognitasjovneste. Joekehtse gååvnese implisitte jïh eksplisitte grammatihken maahtoen gaskem. Implisitte maahtoe prosessemojhtesisnie vöörhkesåvva, desnie gusnie gïelenjoelkedassh vöörhkeme. Eksplisitte maahtoe deklaratijve-mojhtesisnie vöörhkeme. Gosse maana eksplisitte maahtoem leara dellie dïhte daajra maam leara jïh daajra maam tjuara darjodh juktie edtja lïeredh. Dan gaavhtan maana maahta maahtoem tjïelkestidh jïh buerkiestidh.  ¶
Direct access dellie G2 learohkh maehtieh biehkiem sïejhme grammatihkeste nuhtjedh. Full access jallh Full Access Hypothesis dellie learohkh sijhtieh dej voestesgïelem grammatihkem nuhtjedh gosse dah mubpien gïelem vejtiestieh (Slabakova, 2016). Montrul (2016) buerkeste G2 learohkh G2 inputem analyseradieh voestesgïelen kongnitijveöörnegen mietie. Gosse voestesgïelen grammatihke ij vielie maehtieh mubpiengïelen inputem tjeekedidh dellie meatan vaeltedh. Jïh gosse G2 learohkh maam akt darjoeh mij ij grammatihken mietie, dellie dah gïeledh analysh adopteradieh mah Universelle Grammatihke jååhkesje.  ¶
Gosse edtja vuejnedh man væjkele akte learohke maahta sjïdtedh mubpiengïelesne dellie Montrul (2016) buerkeste tjoerebe gïelevejtiestimmien jïh aalteren gaskem buejhkiehtidh. Jis gie akt edtja gïelem lïeredh dellie tjuara aelkedh gosse maana, guktie gïelen jïjtsevoeth jïh struktuvrem lïeredh. Akte hypoteese gååvnese man nomme The Critical Period hypothesis, jallh kritihke boelhke hypoteese (Montrul, 2016; Penfield, 1953). Daate hypoteese soptseste gïele maam ibie voerkeslaakan dennie kritihke boelhkesne maana-baelien guarkah jïh lïerebe, mijjieh teehpebe. Kritihke boelhke ryöhkoe goske mijjieh 13 jaepieh illebe (Lenneberg, 1967; Montrul, 2016). Dan gaavhtan aaltere vihkeles gosse gie akt edtja gïelem lïeredh jallh vejtiestidh, dovne G1 jïh G2 soptsestæjjide. Aaltere maahta G1 soptsestæjjide tsevtsedh guktie dej gïele nipkesåvva. Daate kritihke boelhken hypoteese buerkeste man åvteste sveekes geerve G2 learohkidie seamma daltesem lingvistihke tjiehpiesvoetine jaksedh goh voestes-gïeline soptsestæjjah (Montrul, 2016). Men guktie aerebi tjaaleme man gellie tæjmoeh, jaepieh jïh man jïjnje gïelem govleme aaj maehtieh G2 learoehkidie tsevtsedh. Gosse mubpien gïelem lïereminie aaltere nov gujht vihkeles, men gïeleldh input joekoen vihkeles mearan gïelem lïereminie (Slabakova, 2016). ¶
Aaj akte hypoteese gååvnese man nomme Creative Construction Hypothesis, maam Dulay jïh Burt (1973, 1974) dorjeme. Daan hypoteesen mietie gosse  maanah mubpiengïelem lierieh, dellie maanah dej voestesgïelen grammantihken prinsïhph fulkieh jïh dle maanah muvhth såarhth hypoteesh gïele-öörnegen bïjre vejtiestesteminie, goske joekehtsen gaskem maam dah guvlieh jïh maam dah jiehtieh, vaestiedamme (Dulay Heidi C. & Burt Marina K., 1974, s. 37). Daate hypoteese aaj sjiehteles daan biejjien (Slabakova, 2016). ¶
Bottleneck Hypothesis (Slabakova 2016) soptseste vihkeles G2 learoehkidie eensi lïerehtimmiem grammatihkesne vedtedh. Daate hypoteese soptseste jis gïelen ovmessieh biehkieh funksjovnelle leksikovnese deavhtasuvvieh, dellie daate gïelevejtiestimmie. Maehtebe ussjedidh dellie mijjieh måalegïelen funksjovnelle leksikovnem vejtiestibie. Gosse daejnie laavenjassine barkebe dellie ibie maehtieh dam parametrihke profijlem orre gïeleste lïeredh. ¶
Guvvie 1, Bottleneck Hypothesis  ¶
Mij dellie boehtelenjaelmie hypoteese? Boehtele lea mijjen mubpiengïelen grammatihke. Gosse mijjieh gïelem lïereminie mijjieh aaj grammatihkem lïerebe. Grammatihkem maam mijjieh voestes gïelesne lïerebe boehtelasse tjöönghkebe. Boehtelisnie universelle lïerehtimmieöörnegh, leksikaale maahtoe, grammatihkeles njoelkedassh jïh prinsipph jïh orre maahtoe måalegïeleste gååvnesieh. Gosse mijjieh edtjebe mubpene gïelesne soptsestidh dellie tjoerebe boehtelem gupmiehtidh jïh boehtelistie veedtjedh dam maam mijjieh daarpesjibie. Desnie gusnie boehtele gaertjie, desnie dïhte funksjovnelle morfologije. Jis daate ij gååvnesh dellie G1 soptsestæjjah utnieh raajesh ovgrammatihkeles maam G2 soptsestæjjah jiehtieh. Hypoteese soptseste maam gïerve jallh aelhkie mubpene gïelesne lïeredh. Jeahta G2 learohkh tjuerieh struktuvreles jïh eensilaakan lïerehtimmiem åadtjodh gïerve biehkine grammatihkeste, juktie buerebe mubpien gïelem lïeredh. ¶
2.1.2 Universelle grammatihke jïh G1 ¶
Guktie jeahteme maanah dej gïelem lierieh mearan byjjenieh. Eah daarpesjh lïerehtimmiem utnedh juktie gïelem lïeredh. Maanaj lingvistihke dååjrehtimmien göökte faktorh, negatijve jïh positijve nænnoestimmieh (Chomsky, 1986; Slabakova, 2016; White, 2003). Positijve nænnoestimmieh leah dam maam maanah bïjre jarkan govloeh. Negatijve nænnoestimmieh leah dah mah eah grammatihken mietie. Jis negatijve nænnoestimmieh fååtesieh jallh maanah vaenieh negatijve nænnoestimmieh åadtjoeh, dellie negatijve nænnoestimmieh eah sïjhth maanam tsevtsedh. Naemhtie maanah lierieh mah raajesh dah maehtieh jiehtedh positijve nænnoestimmiej tjïrrh, jïh aaj njoelkedassi jïh prinsïhpi tjïrrh mah universelle grammatihkesne gååvnesieh. ¶
Goh maana edtja voestesgïelem vejtiestidh dellie aaj tjuara inputem åadtjodh, dam maam maana gåvla. Daate joekoen vihkele guktie maana nuepiem åådtje baakoeveahkam bigkedh. Gosse maana baakoeveahkam bigkeme dellie maahta guarkedh jïh dle soptsestidh. White (2003) goerem dorjeme maam vuesehte guktie maana gïelem leara. ¶
Guvvie 2: Goere mij vuesehte G1 vejtiestimmie (White, 2003, s. 3). ¶
White (2003) buerkeste universaale grammatihke (UG) lea maanan tsiehkie (S), maahtoe maam maana åådtjeme inputen tjirrh. PLD lea primery linguistic data mij lea maadthlingvistihken daata. PLD lea joekoen daerpies juktie maanam viehkiehtidh nænnoestidh guktie grammatihken hammoeh tjuerieh årrodh. Gosse maana inputem åådtje, dellie maana dan baakoeveahkam bigkie, jïh universelle grammatihken parameeterh bigkesuvvieh mah gïelese sjiehtieh. Grammatihke (G) tïjjen mietie bigkesåvva, jïh maana bealjijes ovmessie jïjtsevoeth inputeste sjædta. Tïjjen mietie maana væjkele grammatihkesne sjædta ietnien-gïelesne (Ss). ¶
Dah prinsipph leah seamma gaajhkine gïeline. Dïhte mij lea joekehtse lea parameetere (Chomsky, 1986; White, 2003; Åfarli & Eide, 2003). Parameeterh maehtieh aarvoeh vaeltedh, jïh eah leah seammalaakan gaajhkine gïeline. Gosse maana gïelem vejtesteminie dellie parameeterh inputen gaavhtan nænnoestieh. Maehtebe jiehtedh byjrese joekoen vihkele maanan gïelese. Jis vaenie almetjh maanaj bïjre soptsesteminie dellie maanah vaenie lingvistihke daatah åadtjoeh, jïh dellie eah maanah daarpesjh gïelem dan aelhkie vejtiestidh (White, 2003, s. 4). ¶
Gosse nulle objeekten bïjre soptsestibie maehtebe sovmedh nulle parameetere aaj gååvnese (Farrell, 1990; Joma, 2012; Polinsky, 2011; Raposo, 1986; Rizzi, 1986). Muvhtine gïeline luhpie nulle objeektem utnedh mearan jeatjah gïeline nulle objeekte luhpehts. Gosse åarjelsaemien maana ietniengïelem lïereminie dellie leara åarjelsaemien gïelesne maahta raajesh nulle objeektine utnedh. Dellie maana daam parameeterem åtna jïh maahta raajesh nulle objeektine jiehtedh. ¶
Maehtebe jiehtedh akte maana maam daaroengïelem ietniengïeline åtna, jïjnjh inputigujmie, dïhte leara ij iktegisth gåaredh nulle objeektem nuhtjedh daaroengïelesne. Dan gaavhtan joekoen vihkele maanah dej voestesgïelem govloeh mearan byjjeneminie juktie edtjieh eensi ietnien-gïelen grammatihkem lïeredh. ¶
2.2 Aerpiegïele jïh aerpiegïelen soptsestæjja ¶
Aerpiegïele akte unnebelåhkoen gïele jïh American Heritage College Dictionary baakoem bïhkedamme jïh tjaala baakoe aerpie lea maam akt maam reakadimmeste eerpeme, eekem maam maahta eerpedh, jallh maam akt maam boelveste boelvese jåhteme (Montrul, 2016). Jis vuesiehtimmien gaavhtan eeke lea gïele, dellie gaajhkh gïelh leah aerpiegïelh jis dah maanabaeleste vejtiestamme jïh båetijen boelvese jåhteme.  ¶
1900 låhkosne dellie Cummins (2005, s. 585) baakoem aerpiegïele nuhtji USAesne jïh dellie baakoem aerpiegïele unnebelåhkoen gïeli bïjre nuhtji. Gosse jiehtegem aerpiegïele nuhtjebe dellie maehtebe aaj aerpiegïelem gïeli bïjre nuhtjedh mah eah byögkeles gïelh men aaj, immigraantegïeli, voenges gïeli jallh regionaale gïeli bïjre jnv (Duff, 2012; Fishman, 2006; Lo Bianco, 2008; Montrul, 2016; Wiley, 2008). ¶
Daan biejjien mijjieh baakoem aerpiegïele unnebelåhkoen gïeli bïjre nuhtjebe. Eah unnebelåhkoen gïelh daarpesjh aalkoealmetji gïelh årrodh, men gïele maam staate ij nuhtjh jïh ij prioriteredh. Aerpiegïele vaenie meedijisnie jïh ööhpehtimmesne åtnasåvva. Naan sijjieh veartenisnie aerpiegïele maahta jienebelåhkoen gïele årrodh, vuesiehtimmien gaavhtan ÅarjelAfrikesne. Men akte gïele maahta naan sijjine jienebelåhkoen gïele årrodh jïh jeatjah sijjine aerpiegïele. Vuesiehtimmie gaavhtan daaroengïele jienebelåhkoen gïele Nöörjesne, men Minnesotesne daaroegïele lea aerpiegïele (Anderssen, Lundquist, Westergaard, & Kupisch, 2018). ¶
2.2.1. Gie dellie aerpiegïelen soptsestæjja? ¶
Aerpiegïele soptsestæjjah dej aerpiegïelem sïejhmemes gåetine soptsestalleminie, jïh vaenie siebriedahkesne. Dah mah aerpiegïelem soptsestieh dah leah sïejhmemes seamma almetjedåehkeste jallh seamma fuelhkesne. Aerpiegïele vaenie lïerehtimmesne nuhtjeme. Nov gujht maanah maehtieh aerpiegïelem lohkedh, men ij aerpiegïele dïhte jienebelåhkoen gïele skuvline. ¶
Eah gaajhkesh aerpiegïelen soptsestæjjah daarpesjh seamma væjkele dej aerpiegïelesne årrodh. Muvhth maehtieh væjkele årrodh, dah maehtieh dovne soptsestidh, lohkedh jïh tjaeledh mearan jeatjebh eah daarpesjh mahte dej aerpiegïelem maehtedh. Montrul (2008) definisjovnem dorjeme maam baakoem aerpiegïele buerkeste, jeahta akte aerpiegïelen soptsestæjja lea akte unnebe-låhkoen guektiengïeledh soptsestæjja (Montrul, 2008, s. 161).  ¶
Valdés (2000) aaj tjïelkestamme gie aerpiegïelen soptsestæjja lea. Dïhte jeahta aerpiegïelen soptsestæjjah leah guektiengïelen almetjh dan gaavhtan dah dovne aerpiegïelem jïh jienebelåhkoen gïelem govleme gosse byjjenin. Naemhtie dovne aerpiegïele jïh jienebelåhkoengïele dejtie maanabaeleste tsavtseme. ¶
Akte aerpiegïelen soptsestæjja akte guektiengïele almetje mij guektiengïelen hïejmesne byjjenamme jïh gïeledh tjiehpiesvoetem gööktine gïeline åtna. Dan voestesgïele, jallh aktede dejstie voestes gïelijste maam gåetesne soptsesteminie, akte sosiolingvistihke unnebelåhkoegïele (aerpiegïele). Jallh dïhte akte guektien gïeledh soptsestæjja mij jienebelåhkoen gïelem bööremes maahta (gååvnese gujht aaj soptsestæjjah mah gåabpegh gïelh seamma buerie maehtieh). Gellien aejkien aerpiegïele lea dïhte viejhkiesommes gïele jïh man buerie soptsestæjja aerpiegïelem maahta, lea joekehts almetjistie almetjasse. Gååvnese dovne dah mah aerpiegïelem joekoen hijven maehtieh jïh dah mah gïelem nåakebe maehtieh. Jïh dah mah abpe jieleden aerpiegïelem nuhtjeme seamma gïeleevtiedimmiem utnieh goh soptsestæjjah jienebelåhkoen gïeleste (Slabakova, 2016). Lissine akte aerpiegïelen soptsestæjja siebriedahken jienebelåhkoe gïelem maahta goh lij dan voestesgïele (tjoerebe mujhtedh ööhpehtimmie maahta gïelem tsevtsedh) (Montrul, 2016). ¶
Daestie maehtebe jiehtedh saemieh aerpiegïelem soptsestieh jïh dah leah aerpiegïelen soptsestæjjah. ¶
2.2.2 Aerpiegïelen soptsestæjja jïh G2 learohke ¶
Montrul (2016) buerkeste aaltere lea åejviejoekehtse aerpiesoptsestæjjaj jïh G2 learohki gaskem. Gosse aalteren bïjre soptsesteminie dellie ussjedeminie man båeries aerpiesoptsestæjjah jïh G2 learohkh leah goh dah dam viejhkiesommes gïelem vejtesteminie. Maam soptsestæjjah dej sosiokulturelle byjresisnie dååjrehteminie jïh gåessie gïelem vejtesteminie, vihkele jïh maahta soptsestæjjide tsevtsedh. ¶
Aerpiegïelen soptsestæjja dan aerpiegïelem maanabaeleste gåvla, mearan gellie G2 learohkh easkah åadtjoeh mubpiengïelem lïeredh gosse skuvlem aelkieh. Men tjoerebe mujhtedh gellie learohkh aaj mubpien gïelem lïereme byjresistie, vuesiehtimmien gaavhtan gosse maanagiertesne, TV:m vuartasjamme jnv. Gåessie maanah mubpien gïelem leara gïelijste jearohks. ¶
Eah aerpiegïelen soptsestæjjah dej metalingvistihke tjiehpievoetem evtiedamme aerpiegïelesne, mearan G2 learohkh tjuerieh sijjen metalingvistihke tjiehpiesvoetem leajhtadidh juktie mubpiengïelem guarkedh jïh mubpiengïelesne soptsestidh. Aerpiegïelen soptsestæjjah gujht tjuerieh leajhtadidh daam maam maanabealeste govleme (Montrul, 2016). ¶
2.3 Gïelesertemen bïjre  ¶
Gosse edtjebe gïelesertemen bïjre soptsestidh, dellie gellie hypoteesh gååvnesieh, vuesiehtimmien gaavhtan Full Access (Epstein, Flynn, & Martohardjono, 1996), Partial Access (Eubank, 1993) jïh No Transfer (Vainikka & Young-Scholten, 1994). ¶
Full Access Hypothesis (Schwartz & Sprouse, 1996a) buerkeste guktie learohkh dej maahtoem nuhtjieh guktie raajesem bigkedh gosse dah aktem jeatjah gïelem lïereminie. Gosse illedahkh tranfereste voestesgïelesne gaavna dellie nov gujht maahta sovmedh learohke ij maehtieh dan Universelle Grammatihkem nuhtjedh, dan åvteste G2 learohke tjuara dan mubpien gïelem lïeredh voestesgïelen parameeteri tjïrrh. Hypoteese Full Access/Full Transfer Model (Schwartz & Sprouse, 1996a) buerkeste learohkh sijhtieh dej voestesgïelem grammatihkem nuhtjedh gosse dah mubpien gïelem vejtiestieh. Jallh maehtebe jiehtedh dah voestesgïelen grammatihkem nuhtjieh gosse mubpien gïelem lïereminie. G2 learohkh eah maehtieh ellies grammatihkem vejtestidh, dan åvteste gosse dah input daatah åadtjoeh, daatah maehtieh dej grammatihkem stööredh (Schwartz & Sprouse, 1996a; Slabakova, 2016). ¶
Gååvnese aaj akte hypoteese man nomme Partial access (Eubank, 1993), dellie leksikaale kategorijh sertieh, men eah funksjovnelle kategorijh. Hypoteese No Transfer (Vainikka & Young-Scholten, 1994) jeahta eah learohkh maehtieh maam akt nuhtjedh maam aerebi lïereme (Slabakova, 2016). ¶
G1 grammatihken öörnege vihkeles G2 learohki gïelevejtiestæmman. G2 learohkh G2 inputem kognitijveöörnegi tjïrrh analyseradieh mah G1 soptsestæjjah utnieh. G1 grammatihke ij vielie G1 inputem krööhkesth, learohkh dellie dej intergïelen öörnegem vihth darjoeh jïh elemeenth universelle grammatihkeste meatan vaeltieh (Joma, 2012). ¶
(transferen) gaavhtan, dan åvteste dellie vïenhtebe learohkh lingvistihke analysh inputeste adopteradieh man bïjre universelle grammatihke rååresje. Naemhtie universelle grammatihke prosessen tjïrrh gåarede (Montrul, 2016; Slabakova, 2016). ¶
Gosse L2 learohkh gïelem lierieh, maehtebe sovmedh dah sijjen voestesgïelen raajesebigkemem nuhtjieh gosse dah soptsestieh jallh tjaelieh. Goerehtimmie gååvnese learohki bïjre mah Lahtinen gïelh voestesgïeline utnieh jïh dah edtjin tyskengïelem lïeredh. Lahtinen gïelh raajesebigkeme SVO jïh tyskegïelen raajesebigkeme lea SOV. Dellie maehtebe sovmedh gosse learohkh edtjieh raajesh tyskegïelesne bigkedh, dah sijhtieh SOV-gïelem nuhtjedh mij sæjhta jiehtedh dah sijhtieh veerbem objeekten åvtelen bïejedh raajesisnie, guktie dotkijh Meisel, Clahsen, jïh Pienemann (1981) vuesiehtamme. Joekoen sïejhme learohkh dej voestesgïelen raajesebigkemem nuhtjieh (Slabakova, 2016).  ¶
Jis mij akt sjïere fenomeene grammatihkesne voestesgïelesne gååvnese jïh ij mubpien-gïelesne, dellie vihkeles daam fenomeenem seadtoehtidh jallh grammatihkeste sliejhtedh juktie G2 learohkh edtjieh mubpiengïelem buerebe maehtedh. Men jis mij akt ij G1;en grammatihkesne gååvnesh, dellie joekoen vihkeles daam grammatihkem learoehkidie lïerehtidh (Slabakova, 2016). ¶
Nov gujht L2 learohkh maehtieh væjkele mubpiengïeline sjïdtedh, men gïerve seamma væjkele sjïdtedh mubpiengïelesne goh voestes gïelen soptsestæjjah dej voestesgïelesne. Dan åvteste eah L2 learohkh seamma goerkesem jïh maahtoem njoelkedassi bïjre utnieh goh L1 soptsestæjjah (Schwartz & Sprouse, 1996a). ¶
Guektiengïelen soptsestæjjah maehtieh prååsehke årrodh akten kroesselingvistihke-tsevtsemen (Müller & Hulk, 2001) tsiehkien gaavhtan. Müller jïh Hulk buerkiestægan gosse gïerve/kompleekse raajesh gïelesne A, dellie tjeakoes goerkese raajesisnie gååvnese, jïh dellie eah soptsestæjjah daarpesjh dagkerh raajesh jååhkesjidh. Lissine Sorace jïh Serratrise (2009) buerkiestægan guektiengïelen soptsestæjjah eah daarpesjh dan aelhkie diskursetsiehkiem vejtiestidh raajesinie subjeektepronovmeninie. Vuesiehtimmien gaavhtan jis nulle objeekte raajesisnie dellie eah learohkh daarpesjh raajesem jååhkesjidh dan gaavhtan eah maehtieh objeektem gaavnedh. Lissine eah maehtieh objeekten antesedentem gaavnedh dan åvteste göökte ovmessie baakoeh raajesisnie gååvnesieh mah maehtieh antesedentem årrodh. Dellie learohkh eah åajsoeh raajesem toelhkestidh, jïh dle eah raajesem jååhkesjh jallh veeljh.  Hypoteese Interface Hypothesis (Sorace, 2011) buerkeste learohkh sijhtieh joekehtslaakan dåemiedidh gosse interface gååvnese. Guektiengïelen learohkh/soptsestæjjah dellie joekehtslaakan dåemiedieh. Daate joekehtslaakan dåemiedimmie maahta sjïdtedh dan åvteste gaertjiedimmieh barkoemojhtesisnie gååvnesieh, eah learohkh/soptsestæjjah maehtieh dan jïjnjem prosesseredh jallh man radtjoeslaakan dah prosesseeremem dååjreme (Slabakova, 2016). Gåårede aaj jiehtedh gosse akte almetje tjuara fer jïjnjem bïevnesem nuhtjedh gosse edtja baakoeh jallh raajesh guarkedh dellie ij åajsoeh dam darjodh dan åvteste dellie voestes gïelen grammatihke sæjhta almetjem tsevtsedh.  ¶
Jis aerpiegïelen soptsestæjjah vaenieh dej gïelem nuhtjeme jïh govleme dellie ovmessie biehkieh dej grammatihkeste maehtieh nipkesovvedh. Fonologije jïh syntaakse leah biehkieh mah bööremes vaarjelamme, mearan infeksjonsmorfologije, semantihke jïh syntaakse-diskurse leah biehkieh mah viejhkies (Benmamoun, Montrul, & Polinsky, 2013; Slabakova & Montrul, 2002). ¶
2.4 Nulle objeekte åarjelsaemien gïelesne jïh jeatjah gïeline ¶
Daennie boelhkesne edtjem buerkiestidh mij dïhte nulle objeekte åarjelsaemien gïelesne jïh aaj jeatjah gïeline. Teorijen mietie ij objeekte iktegisth daarpesjh raajesisnie årrodh, jïh dellie dïhte akte ovneebneme objeekte, nulle objeekte. Nulle objeekte tjuara mïsse akt vuesiehtidh, mij aerebi neebneme jallh mïsse akt bååstede raajesisnie vuesiehtidh. Dellie diskurse tseegkeme jïh nulle objeekte realiseradamme, jïh dellie raajese grammatihken mietie (Joma, 2012). ¶
Vuehtiehtimmien gaavhtan datne staaresne orreme jïh orre tråajjam åasteme. Mubpien biejjien datne skuvlese båatah jïh dov voelpem råakh. Dïhte vuajna datne orre tråajjam åasteme jïh datnem gihtjie mejtie datne orre tråajjam åasteme. Dellie datne jeahtah: ¶
(3) Manne jååktan Ø ööstim gosse staaresne. ¶
Raajese (3) grammatihken mietie dan åvteste nulle objeekte (Ø) maahta dan goerkesem veedtjedh ektiedimmeste (Joma 2012). Gellie gïelh nulle objeektem utnieh seammalaakan guktie åarjelsaemien gïelesne, Brasil-Potugijsen gïelesne (Farrell, 1990), Thai-gïelesne (Cole, 1987). ¶
Farrell (1990) Brasil-Portugijsen (BP) gïelem goerehtamme jïh vuesiehtamme nulle objeekte gååvnese BP gïelesne. Dïhte jeahta gåarede objeektem raajesinie sliejhtedh jis nulle objeekte maahta dan pragmatihke goerkesem ektiedimmeste veedtjedh. Buerkeste dan nïejte dan tjiehtjielasse tjaangi jïh dle aktem orre stååkedimmiegaevniem gaavni, kaanne nïejte bååhperisnie Farrellese vööjni, men idtji maam akt jiehtieh. Dellie Farrell meehti jiehtedh: ¶
(4) Eu comprei ec quando eu fui para o Rio.   (Farrell, 1990, s. 328) Manne ec ööstim gosse Riosne mïnnim. ¶
Daate raajese (4) grammatihken mietie, Farrell buerkeste. Dan åvteste nulle objeekte maahta dan goerkesem veedtjedh ektiedimmeste, Men nulle objeekte aaj jeatjah gïeline gååvnese jïh Cole (1987) vuesiehtamme nulle objeekte gååvnese gïeline goh Imbabura Quechua, Korean gïelesne, Thai-gïelesne. Daaroengïele ij maehtieh raajesisnie nulle objeektem seammalaakan nuhtjedh goh åarjelsaemien gïelesne, guktie raajese (5) vuesehte. ¶
(5) *Jeg tok brødet utav ovnen og satte Ø på bordet.     (Joma, 2012)  Manne laejpiem vuebneste veeltim jïh Ø buartan bïejim. ¶
Eenngelskegïele ij nulle objeektem utnieh, men maahta raajesh Objeekte dropine utnedh. Daesnie golme raajesh mah (Ingham, 1993) vuesiehtieh guktie Object drop maahta eenngelske gïelesne dåemiedidh. ¶
(6)  a. They ran away but we followed [them]  Dah vaarrin men mijjieh [dejtie]dåalvoejimh b. John aimed at the target and missed[it] John måalem sikti jïh idtji [dam]dievvedh  (Ingham, 1993, p. 96) ¶
Åarjelsaemien gïelesne nulle objeekte lea seamma guktie gelline jeatjah gïeline. Maahta nulle objeektem analyseradidh goh pro. Guktie aerebi tjaaleme (1.1) nulle objeekte Ø, nulle objeekte lea fonetihke gåaroes men ij semantihke gåaroes. Nulle objeekte lea veerbeste ¶
Ec lea seamma mij Ø kategoriseradamme, jïh veerbe nulle objeektem stuvrie, juktie nulle objeekte dan goerkesem åådtje. Ø jallh nulle objeekte lea akte ovneebneme DP struktuvremoeresne jïh mahte seamma råållam åtna guktie pronovmene. Teorijen mietie nulle objeekte maahta raajesisnie gååvnesidh jis nulle objeekte maahta dan goerkesem veedtjedh pragmatihke ektiedimmeste. Pronovmenh maehtieh joekehtslaakan dåemiedidh. Ij pronovmene daarpesje seamma raajesisnie årrodh, men Ø tjuara mïsse akt bååstede vuesiehtidh. Teorije mietie jis nulle objeekte lea pro dellie tjuara reversijbelem årrodh. Jis nulle objeekte reversijbele dellie maahta Ø’em pronovmeninie molsedh (Joma, 2012). ¶
Raajese (7) vuesehte guktie nulle objeekte Øi dan goerkesem baakoste laejpiemi veedtjie, mij nulle objeekten antesente. Dellie diskurse tseegkeme jïh raajese grammatihken mietie. Raajesisnie (8) pronovmenem dam Ø sæjjan bïejeme, jïh raajese grammatihkeles.  ¶
(7) Manne vuebneste laejpiemi veeltim jïh Øi buartan bïejim.   (8) Manne vuebneste laejpiem veedtim jïh dam buartan bïejim.   (Joma, 2012, s. 8) ¶
Daaroen gïelesne ij sïejhme raajesh nulle objeektine guktie raajese (9) vuesehte. Raajese (10) lea grammatihken mietie dan gaavhtan raajesasse pronominelle pronovmenem det lissiehtamme. ¶
(9) *Jeg tok brødet utav ovnen og satte på bordet.     (Joma, 2012, p.1)  Manne laejpiem vuebneste veeltim jïh buartan bïejim. (10) Jeg tok brødet utav ovnen og satte det på bordet. Manne laejpiem vuebneste veeltim jïh dam buartan bïejim. ¶
Guktie aerebi neebneme maehtebe objeektem raajesistie sliejhtedh jis objeekte damtoes. Naan aejkien ibie maehtieh nulle objeektem raajesisnie utnedh, men tjoerebe aktem vååjnoes pronominelle objeektem utnedh raajesisnie, guktie vuesiehtimmieh (11) jïh (12) vuesiehtieh: ¶
(11)  *Datne gærjam lohkih maam leaksojne utnimh? Ijje, idtjim lohkh, men aktem jeatjebem. (12) Datne gærjam lohkih maam leaksojne utnimh? Ijje, idtjim dam lohkh, men aktem jeatjebem. ¶
Joma (2012) aaj raajesh ryöktesth objeektine jïh ovryöktesth objeektine goerehtamme. Goerehtamme mejtie ovryöktesth objeekte maahta nulle objeektine årrodh. Joma (2012) tjaala muvhth jiehtieh gåarede ovryöktesth jallh ryöktesth objeektem raajesisnie sliejhtedh guktie vuesiehtimmieh raajesh (12) jïh (13) vuesiehtieh. ¶
(12)  (*) Jååktan manne gærjam aahkese ööstim juktie edtjim gærjam vedtedh. (13)  (*) Jååktan manne gærjam aahkese ööstim juktie edtjim aahkese vedtedh.  (Joma, 2012, s. 12) ¶
Veerbe vedtedh akte ditransitijve veerbe mij dovne ryöktesth jïh ovryöktesth objeektem kreava. Men eah soptsestæjjah iktegisth raajesh guktie (12) jïh (13) jååhkesjh dan åvteste ij aelhkie nulle ryöktesth/ovryöktesth objeekten antesedentem gaavnedh jis nulle objeekte jallh nulle ovryöktesth objeekte raajesinie. Ibie maehtieh dovne ryöktesth jïh ovryöktesth objeektem raajesistie sliejhtedh (Goldberg, 2005; Joma, 2012). ¶
Guktie vuesiehtamme gåarede naan aejkien raajesh nulle objeektine utnedh, men ij iktegisth. ¶
2.5 Gie teorijen mietie nulle objeektem jååhkesje? ¶
Mijjieh daejrebe nulle objeekte gååvnese ovmessie gïeline. Gellie dotkijh gïelh goerehtamme, men jeenemes daejstie gïelijste jienebelåhkoen gïelh. Men guktie dellie aerpiegïelen soptsestæjjajgujmie jïh G2 learohkigujmie? Dah nulle objeektem jååhkesjieh? Mij geerve aerpiegïelen soptsestæjjide jïh G2 learoehkidie? ¶
Soptsestæjjah eah daarpesjh maehtedh raajesidie toelhkestidh gosse mij akt aktene raajesisnie fååtese. Gosse soptsestæjjah edtjieh analyseradidh maam guvlieh dellie dej gïelh maehtieh dejtie tsevtsedh. Eah dan aelhkie göökte gïelh utnedh gosse dah edtjieh maam akt guarkedh jïh toelhkestidh (Sorace & Serratrice, 2009, s. 198–199). ¶
Gååvnese goerehtimmie gusnie kinetihke learohkh, mah eenngelske gïelem lierieh, nulle objeektem jååhkesjieh tjaelemelaavenjassine (Yuan, 1997; Zobl, 2004). Goerehtimmieh vuesiehtieh nulle objeekte ij akte vihties fenomeene jallh maehtebe aaj jiehtedh, nulle objeekth eah akten sjïere G1/G2 aktanæmman gaertjiedamme. ¶
Gellie goerehtimmieh vuesiehtieh maanah nulle objeektem nuhtjieh mearan dah evtiedieh jïh byjjenieh. Men evtiedimmien tjïrrh dellie dah vaenebe nulle objeekth nuhtjieh gosse gïerve sjidtieh (Allen, 2000; Guasti, 1993; Müller & Hulk, 2001; Uziel-Karl & Bergman, 2000). Daah vuesiehtimmieh aaj vuesiehtieh maanah jeenebh subjeekth enn objeekth raajesinie sliejhtieh enn dah mah båarasåbpoe, gïelijste ovjearohks. Men learohkh daejrieh vihkeles abpe raajesh bigkedh jïh dan gaavhtan eah kaanne sïjhth dan daamhtah maam akt aktene raajesisnie sliejhtedh (Vanpatten, 1987). Men gååvnese aaj dotkijh maam jiehtieh maanah maehtieh nulle objeektem nuhtjedh mearan byjjeneminie, jïh gosse båarasåbpoe sjidtieh, gellien aejkien eah dah dan jïjnjh nulle objeekth vielie nuhtjieh (Zyzik, 2008). ¶
Jalhts maanah nåake inputem åadtjoeh læjhkan maanah maahtoem dej gïelesne evtiedieh nulle pronovmeni jïh nulle objeekti bïjre jnv. Montrul (2016) buerkeste dah mah spaanske gïelem G1 gïeline utnieh jeenebe nulle pronovmenh nuhtjieh enn aerpiegïelen soptsestæjjah. ¶
Sánchez og Al-Kasey (1999) buerkiestægan dej goerehtimmine dellie learohkh mah Spansken gïelem lïerin vaenieh nulle objeekth nuhtjin. Men dah vuesiehtamme G2 learohkh nulle objeektem jååhkesjieh jis raajese lij gåvvan veadtaldihkie. ¶
Barbosa (2011) nulle objeektem BP gïelesne goerehtalleme jïh jeahta dan goerehtimmie vuesehte gellie G2 learohkh fer jïjnje nulle objeekth nuhtjieh. Barbosa veanhta kaanne G2 learohkh dam darjoeh dan gaavhtan aelhkie. Dellie eah learohkh daarpesjh objeektem raajesisnie sojjehtidh jïh illedahkh vuesiehtieh learohkh mah eenngelsken gïelem soptseste utnieh nulle objeekte gïerve. Dan gaavhtan idtjin learohkh raajesh jååhkesjh mah kontrolledåehkie jååhkesjin. Goerehtimmie aaj vuesehte learohkh mah spaanske gïelem govleme jallh soptsestamme raajesidie jååhkesjin mejtie nulle objeektem utnieh jïh leah grammatihken mietie. Men eenngeske learohkh mah BP gïelem lohkeminie eah eensilaakan guarkoeh guktie dah edtjieh nulle objeektem nuhtjedh (Barbosa, 2011). ¶
Jalts input ij veaksehke, dellie maanah maahtoem dej gïelesne evtiedieh nulle pronovmeni jïh ¶
nulle objeekti bïjre jnv. Montrul (2016) buerkeste dah mah spaanske gïelem G1 gïeline utnieh, jeenebe nulle pronovmenh nuhtjieh enn aerpiegïelen soptsestæjjah. ¶
Gellie gïeline maehtebe subjeektem raajesinie sliejhtedh. Men gosse orre bïevnesh akten raajesasse lissiehtibie dellie subjeekte tjuara raajesinie årrodh (Montrul, 2016). Gosse akte soptsestæjja edtja raajesem toelhkestidh, dellie Topic jïh Focus vihkeles. Jis maam akt aerebi neebneme ektiedimmesne jallh mij akt åehpies soptsestæjjese, dellie dam maam ij neebneme lea Topic. Jis dellie orre bïevnesh lissiehtibie maam ij aerebi åehpies jallh aerebi neebneme, dellie daate Focus (Slabakova, 2016). Topic jïh Focus joekoen vihkeles gosse soptsestæjja jïh goltelæjja edtjieh raajesem ektiedimmesne guarkedh. Jis mijjieh gyhtjelassh gihtjebe dellie vaestiedæjja maahta orre bïevnesinie vaestiedidh. Daate vuesehte man vihkeles nulle objeekte maahta dan goerkesem veedtjedh ektiedimmeste jallh aktede antesedenteste maam aerebi neebneme.  ¶
Eah gaajhkh gïelh seamma raajesebigkemem utnieh. Vuesiehtimmien gaavhtan daaroengïele akte SVO-gïele jïh åarjelsaemien gïele akte SOV-gïele. Dan gaavhtan gosse akte learohke edtja saemien gïelem mubpien gïeline lïeredh dellie lïereminie dellie tjuara jeatjahlaakan ussjedidh enn gosse daaroengïelem lïereminie. Daate maahta dåeriesmoerine sjïdtedh learoehkidie, vuesiehtimmien gaavhtan gosse dah edtjieh soptsesem goltelidh jïh guarkedh. ¶
Maehtebe transfer-effektem G2-lïerehtimmesne jïh G1 aerpiegïelen soptsestæjjaj luvnie gaavnedh. Transfer-effekte vuesehte G2 soptsestæjjah jïh G1 soptsestæjjah eah kaanne byöroeh nulle objeektem nuhtjedh jïh jååhkesjidh (Montrul, 2016; Slabakova, 2016). ¶
3.0 Vuekie  ¶
Daennie boelhkesne edtjem åehpiedehtedh guktie manne barkeme. Goerehtimmiedåehkesne 18 saemien soptsestæjjah aalterisnie 18 jïh 56 jaepieh, jïh referaansedåehkesne 4 voestes gïelen soptsestæjjah, aalterisnie 44 - 72 jaepieh. ¶
Boelhkesne 3.1 manne goerehtimmiedåehkien jïh referaansedåehkien bïjre tjaalam. Guktie manne gihtjeme-goerem dorjeme edtjem boelhkesne 3.2 åehpiedehtedh. ¶
3.1 Goerehtimmiedåehkie jïh referaansedåehkie ¶
Njoktjen 2018 manne e-påastem saemiensoptsestæjjide seedtim gihtjim mejtie dah sïjhtin mannem viehkiehtidh gihtjemegoerem vaestiedidh. Gosse edtjim soptsestæjjah veeljedh mejtie edtjim gihtjedh idtjimh ihkebe gïem gihtjh (Slabakova, 2016). ¶
Mahte gaajhkesh soptsestæjjah saemiengïelem mubpine gïeline utnieh, ajve naan gille dejstie mah saemien gïelem voestesgïeline utnieh. Manne daejtie meatan vaalteme dan åvteste åarjelsaemieh byjresisnie jielieminie gusnie aarkebiejjien gïele lea daaroengïele. Daaroengïele lea dïhte dominaante gïele jïh ajve skuvline, sjïere barkoesijjine jïh gåetine åarjelsaemieh maehtieh sijjen gïelem soptsestidh jïh govledh. Jeenemes tsiehkine aarkebiejjien dellie dah tjuerieh daaroestidh. ¶
Referaansedåehkesne 4 soptsestæjjah, akte kaarre jïh golme nyjsenæjjah. Gaajhkesh saemiengïeline byjjenamme jïh saemien gïelem voestes gïeline utnieh. Eah gaajhkesh saemiengïelen lïerehtimmiem skuvlesne åtneme. Manne daejtie veeljim juktie deejrim dah væjkele soptsestidh jïh maahtoem gïelen bïjre utnieh. ¶
3.2 Gihtjemegoere  ¶
Goerehtimmiem manne göökten haaran juekiejim. Voestes biehkie goerehtimmeste lij sosiolingvistihke goerehtimmie, gusnie manne vaestiedæjjaj duekiem goerehtallim. Daesnie sïjhtim bïevnesh aalteren bïjre åadtjodh, mij gïelide vaestiedæjjah soptsestieh jallh soptsestin gosse byjjenin, jïh mejtie saemien gïelem skuvlesne lïereme. Aaj gihtjeme gie gåetesne saemiestin jallh giejnie daelie saemesteminie, jïh guktie dah jïjtjen saemien gïelem vuarjasjieh. Daennie boelhkesne 19 gyhtjelassh. ¶
Dennie mubpene biehkesne goerehtimmeste lij lingvistihke goerehtimmie. Gihtjemegoeresne goerehtimmievuehkiem nuhtjim man nomme Elication. Mov lij göökte såarhth gyhtjelassh Elicited Production Task (Ambridge Ben & Rowland Caroline F., 2013) jïh Truth Value Judgment Tests (Marsden, 2009). Daennie boelhkesne 48 gyhtjelassh.  ¶
Elicited Production Task akte såarhte gihtjemevuekie gusnie vaestiedæjjah edtjieh veeljedh mah raajesh dah bööremes utnieh. Goh manne gihtjemevuekiem TVJT nuhtjim, dellie soptsestæjjah edtjin veeljedh maam raajesi bïjre tuhtjin. Dah meehtin veeljedh vaestiedidh mejtie raajese lij hijven, rovnege men guarkam, nåake, ij gåaredh jiehtedh, jïh im daejrieh.  ¶
Gihtjemegoeresne govhte raajesh veeljim goerehtidh. Manne daejtie raajesidie njieljie ovmessielaakan goerehtim. Manne raajesh objeektine, pronominelle objeektine, jïh nulle objeektine goerehtamme. Lissine vaestiedæjjah edtjin vaestiedidh mij raajesidie bööremes ¶
 Truth Value Judgment Tests lea seamma guktie TVJT utnieh. Aktem raajesem manne ajve ikth goerehtim, jïh aktem gyhtjelassem ajve nuhtjim gihtjemevuekesne Elicited Production Task. ¶
Gosse eelkim goerehtimmine barkedh dellie manne voestegh gihtjemegoerem darjoejim. Voestegh manne gihtjemegoerem paehpierisnie darjoejim, ussjedim edtjim bïjre jarkan seedtedh e-påasten tjïrrh. Men gïerve åadtjodh soptsestæjjah goerehtimmiem vaestiedidh jïh bååstede seedtedh. Juktie edtji åadtjodh soptsestæjjah vaestiedidh manne programmem Microsoft Forms nuhtjim gosse gihtjemegoerem darjoejim.  ¶
Guvvie 3: Guvvieh göökte ovmessie TVJT-gyhjtelassh gihtjemegoeresne vuesiehtieh, programmesne Microsoft Forms. Ajve vaestiehdæjjah goerehtimmiedåehkesne programmem Microsoft Forms nuhtjin. Gihjemegoeresne vaestiedæjjah meehtin veeljedh mejtie raajese hijven(=4) rovnege men guarkam(=3), nåake, ij gåaredh(=2), im daejrieh(=1). Jis vaestiedæjjah 4 jallh 3 vaestiedamme, dellie dah raajesem jååhkesjamme, jïh 2 jïh 1 dellie idtjin raajesem jååhkesjh ¶
Programmesne maahta aelhkieslaakan gyhtjelassh tjaeledh jïh veeljedh guktie vaestiedæjjah edtjin vaestiedidh. Aaj veeljim vaestiedæjjah tjoerin gaajhkide gyhtjelasside vaestiedidh. Idtji gåaredh tjoejem lissiehtidh, men manne guvvieh muvhtide distraktööride lissiehtim. Mahte fïerhten mubpien gyhtjelasse lij distraktööre. Aaj veeljim gaajhkh vaestiedæjjah lin nommehts. Vaestiedæjjah meehtin jïjtje veeljedh man guhkiem gihtjemegoeresne barkin, men idtjin maehtieh galhkedh eannan gaajhkide gyhtjelasside vaestiedamme. Idtji gåaredh moenedh, idtjin vaestiedæjjah maehtieh bååstede juhtedh jïh dej vaestiedassh jeatjahtehtedh. Dan mænngan manne linkem vaestiedæjjide seedtim. Gosse gaajhkesh vaestiedamme dellie illedahkem ryöknemepaehpierisnie destie veedtjim. ¶
Referaansedåehkie dah seamma gyhtjelassh åadtjoejin. Göökte vaestiedæjjijste paehpierisnie vaestiedin jïh göökte manne gihtjim. Gosse manne dejgujmie soptsestim dellie manne gyhtjelasside lohkim jïh dah vaestiedin. ¶
3.2.1 Raajesh gihtjemegoeresne ¶
Guktie aerebi tjaaleme manne sïjhtem goerehtidh mejtie maahtam illedahkh dehtie Transfereffektijste gaavnedh dovne G2 learohki jïh aerpiegïelen soptsestæjjaj luvnie. Dan åvteste manne golme gyhtjelassh darjoejim: ¶
• G2 learohkh/soptsestæjjah raajesh nulle objeektine jååhkesjieh? ¶
• G2 learohkh G1 gïeleste tsavtseme jïh dan gaavhtan eah G2 learohkh nulle objeektem jååhkesjh? ¶
• G1 soptsestæjjah jienebelåhkoen gïeleste tsavtseme jïh dan gaavhtan eah nulle objeektem jååhkesjh? ¶
Juktie vaestiedassh mov gyhtjelasside åadtjodh dellie manne gihtjemegoerem darjoejim. Manne göökte såarhth gyhtjelassh nuhtjim, Elicited Production Task jïh TVJT.  ¶
Gosse edtjim goerehtidh mejtie vaestiedæjjah nulle objeektem jååhkesjin dellie vihkele pryövedh mejtie dah raajesh jååhkesjin gusnie nulle objeekte dan goerkesem diskurseste veedtji (båeries bïevnesh). Dellie manne aktem ohtje soptsesem tjeelim guktie vuesiehtimmie (12) vuesehte, jïh soptsesasse njieljie raajesh darjoejim. Voestes raajesisnie akte objeekte jïh sijjieadveerbe, mubpie raajesisnie nulle objeekte jïh sijjieadveerbe, gåalmede raajesisnie pronominelle objeektine jïh sijjieadveerbe jïh minngemes raajesisnie nulle objeekte jïh sijjieadveerbe aaj fååtese. ¶
(12) Åvla lij staaresne orreme åestiestamme. Staaresne vadtesem gåmmese åasteme. Dle gåatan vöölki. Gosse gåatan bööti dellie gåmmese vadtesem vedti Åvla jeehti: Manne vadtesem staaresne åasteme. Manne staaresne åasteme.   Manne dam staaresne åasteme. Manne åasteme. ¶
Manne aaj raajesem (gærjeste veedtjeme, guktie raajese (13). Daennie raajesisnie nulle objeekte. Daan raajesasse manne objeektem lissiehtamme guktie raajese (14) (16) vuesehte. Raajesasse (15) manne pronominelle objeektem lissiehtamme, jïh raajesasse (16) manne subjeektem jïh objeektem lissiehtamme. ¶
(13) ... dellie staaloe bearkoem krovhtese bïeji jïh reagkan gævnjoesti. (Qvigstad, 1996). (14) ...dellie staaloe bearkoem krovhtese bïeji jïh krovhtem reagkan gævnjoesti. (15) ...dellie staaloe bearkoem krovhtese bïeji jïh dam reagkan gævnjoesti. (16) ... dellie staaloe bearkoem krovhtese bïeji jïh dle staaloe krovhtem reagkan gævnjoesti. ¶
Manne raajesem pronominelle objeektine meatan vaalteme juktie sïjhtim goerehtidh mejtie vaestiedæjjide utnieh raajesh pronominelle objeektine böörebe enn raajesh nulle objeektine. Pronominaale pronovmene joekoen sïejhme daaroen gïelesne jïh svïensken gïelesne, jïh dan gaavhtan dah raajesh maehtieh transfer-effektem vuesiehtidh ¶
3.2.2 Distraktöörh ¶
Mahte fïere guhte mubpien gyhtjelasse lij akte distraktööre. Hijven distraktöörh meatan utnedh vaestiedæjjide naskoehtidh dan gaavhtan vaestiedæjjah idtjin edtjh daejredh man bïjre gihtjeminie jïh naemhtie meehtin reaktoe vaestiedimmiem gaavnedh (Slabakova & Montrul, 2002). Men dah distraktöörh byöroeh aaj maam akt soptsestidh, manne distraktöörh veeljeme gusnie dah edtjieh vuesiehtidh mejtie maahta subjeektem raajesistie sliejhtedh, mij kasuside bööremes veeljedh jnv. Gihtjemegoeresne lij 64 gyhtjelassh. ¶
4.0 Illedahkh goerehtimmeste ¶
Daennie boelhkesne edtjem illedahkh mov goerehtimmeste åehpiedehtedh. Gosse åehpiedahtam guktie dah göökte dåehkieh vaestiedamme dellie manne goerh, grafihke guvvieh jïh teekstem nuhtjeme. Boelhkesne 4.1 manne illedahkh sosiolingvistihke goerehtimmeste åehpiedahtam jïh boelhkesne 4.2 manne illedahkh lingvistihke goerehtimmeste åehpiedahtam. ¶
4.1 Illedahke sosiolingvistihke goerehtimmeste ¶
Daennie boelhkesne edtjem illedahkem sosiolingvistihke goerehtimmesne åehpiedehtedh. Manne voestegh veeljeme illedahkem referaansedåehkeste åehpiedehtedh jïh dan mænngan edtjem illedahkem goerehtimmiedåehkeste åehpiedehtedh. ¶
4.1.1 Referaansedåehkien illedahke ¶
Gosse manne edtjim veeljedh gie edtji referaansedåehkesne årrodh, dellie manne soptsestæjjah veeljin mah utnieh saemiengïelem voestesgïeline. Referaansedåehkesne 4 soptsestæjjah, 75 % nyjsenæjjah jïh 25 % gaarmanæjjah jïh dej gaskemedtie aaltere 58.5 jaepien båeries. Gaajhkesh fuelhkine byjjenamme gusnie saemiestin. Muvhth daejstie daaroen jallh svïensken gïelem vejtiestin easkah goh skuvlesne eelkin. Lissine muvhth daejstie fïerhten biejjien saemiestieh. ¶
4.1.2 Goerehtimmiedåehkien illedahkh  ¶
Goerehtimmiedåehkesne dellie vaestiedæjjaj gaskemedtie aaltere 48 jaepien båeries. Meatan goerehtimmesne almetjh, 88,9 % vaestiedæjjijste lin nyjsenæjjah jïh 11,1 % lin gaarmanæjjah. ¶
Goere 1 gaskemedtien aalterem vuesehte goerehtimmiedåehkesne jïh referaansedåehkesne. ¶
Goere 2 vuesehte 38,9 % vaestiedæjjijste saemien gïeline byjjenamme jïh 61,1 % vaestiedæjjijste eah saemien gïeline gåetesne byjjenamme. ¶
Goere 2: Goerehtimmiedåehkie, mij gïelide byjjenamme. ¶
Saemien gïeline byjjenamme ¶
61,1 % ¶
70,0 % ¶
60,0 % ¶
50,0 % ¶
38,9 % ¶
40,0 % ¶
30,0 % ¶
20,0 % ¶
10,0 % ¶
0,0 % ¶
Saemien gïeleIj saemien gïele Gosse gihtjim mejtie dah daaroen/svïensken gïeline gåetesne byjjenamme, dellie 94,4 % vaestiedæjjijste daaroen/svïensken gïeline gåetesne byjjenamme jïh 5,6 % vaestiedæjjijste eah daaroen/svïensken gïeline gåetesne byjjenamme. ¶
Goere 3: Daate goere vuesehte man gellie vaestiedæjjijste goerehtimmiedåehkesne daaroen/svïensken gïeline gåetesne byjjenamme. ¶
Gosse goerehtim gie gåetesne saemeste/saemiesti (goere 4) dellie 50 % vaestiedæjjijste vaestiedieh tjidtjie gåestesne saemeste jallh saemiesti, mearan 22,2 % vaestiedæjjijste vaestiedieh aehtjie saemeste/saemiesti. 16,7 % vaestiedæjjijste vaestiedieh gaajhkh åerpenh saemiestieh/saemiestin. 66,7 % vaestiedæjjijste vaestiedieh aahka saemeste/saemiesti jïh 38,9 % vaestiedæjjijste vaestiedieh aajja saemeste/saemiesti. 61,1 % vaestiedæjjijste vaestiedieh jeatjah laahkoeh saemiestieh/saemiestin, mearan 5,6 % vaestiedæjjijste vaestiedieh jeatjebh gåetesne saemiestieh/saemiestin. Aajve 5,6 % vaestiedæjjijste vaestiedieh ij guhte gåetesne saemesth. ¶
Goere 4: Goere vuesehte gie gåetesne saemeste/saemiesti, goerehtimmiedåehkesne. ¶
Daaroen/svïensken gïeline byjjenamme ¶
94,4 % ¶
100,0 % ¶
90,0 % ¶
80,0 % ¶
70,0 % ¶
60,0 % ¶
50,0 % ¶
40,0 % ¶
30,0 % ¶
20,0 % ¶
5,6 % ¶
10,0 % ¶
0,0 % ¶
Daaroen /svïensken gïeleIj daaroen/svïensken gïele ¶
Gie gåetesne saemeste/saemiesti ¶
50,0 % 22,2 %16,7 % 0,0 % ¶
66,7 % 38,9 % ¶
61,1 % ¶
80,0 % ¶
60,0 % ¶
5,6 %5,6 % ¶
40,0 % ¶
20,0 % ¶
0,0 % Gosse gïehtjedibie gie daaroen jallh svïensken gïelem gåetesne soptseste/soptsesti dellie vuejnebe 88, 9 % vaestiedæjjijste vaestiedieh tjidtjie daaroste, mearan 88,3 % vaestiedæjjijste vaestiedieh aehtjie daaroste/daaroesti. 77, 8 % vaestiedæjjijste aaj soptsestieh dej åerpenh daaroestieh jallh svïenskestieh. Ajve 16,7 % vaestiedæjjijste vaestiedieh aahka daaroste jallh daaroesti, mearan 61.1 % vaestiedæjjijste vaestiedieh aajja daaroste/daaroesti. Aaj vihkeles vuejnedh 72,2 % vaestiedæjjijste vaestiedieh jeatjah laahkoe daaroestieh. ¶
Goere 5 vuesehte gie daaroestieh/daaroestin jallh svïenskestieh/svïenskestin. ¶
Gosse goerehtibie giejnie vaestiedæjjah saemiestin dellie 44,4 % vaestiedæjjijste vaestiedieh dah tjidtjine saemiestieh/saemiestin, mearan 22 % vaestiedæjjijste vaestiedieh dah aehtjine saemiestieh/saemiestin. Gosse vielie goerehtibie dellie vuejnebe 22,2 % vaestiedæjjijste vaestiedieh dah gaajhkine åerpenigujmie saemiestieh/saemiestin, 5,6 % vaestiedæjjijste vaestiedieh dah båarasåbpoe åerpenigujmie saemiestieh jïh 5,6 % vaestiedæjjijste vaestiedieh dah nuerebe åerpenigujmie saemiestieh/saemiestin. 72,2 % vaestiedæjjijste vaestiedieh dah jeatjah laahkoegujmie saemiestieh/saemiestin jïh 38,9 % vaestiedæjjijste vaestiedieh dah aahkine saemiestieh/saemiestin. Ajve 5,6 % vaestiedæjjijste vaestiedieh dah ij guhtine saemesth. ¶
Goere 6: Daate goere vuesehte giejnie vaestiedæjjah gåetesne saemiestieh/saemiestin, goerehtimmiedåehkesne. ¶
Daaroestidh, manne daaroen jïh svïensken gïeli bïjre nuhtjeme ¶
Gie gåetesne daaroestin/svïenskiestin ¶
88,9 %83,3 %77,8 % 5,6 %16,7 % ¶
61,1 %72,2 % 5,6 %11,1 % ¶
100,0 % ¶
50,0 % ¶
0,0 % ¶
Giejnie saemiestieh/saemiestin ¶
100,0 % ¶
44,4 %22,2 %22,2 %5,6 %11,1 % ¶
38,9 % ¶
72,2 % 5,6 % ¶
50,0 % ¶
0,0 % ¶
TjidtjieAehtjieGaajhkh åerpenh Båarasåbpoe åerpenh Nuerebe åerpenh AahkaJeatjah laahkoeh Ij guhte Gosse vuejnebe giejnie vaestiedæjjah daarosteminie dellie vuejnebe 72,2 % vaestiedæjjijste tjidtjine daaroestin, mearan 66,7 % vaestiedæjjijste aehtjine daaroestin. Lissine 66, 7 % vaestiedæjjijste åerpenigujmie, 55,6 % vaestiedæjjijste aahkine jïh 66,7 % vaestiedæjjijste jeatjah laahkoejgujmie daarosteminie. Ajve 11,1 % ij guhtine daarosteminie. ¶
Goere 7 vuesehte giejnie vaestiedæjjah gåetesne darroestieh/daaroestin. ¶
Manne aaj goerehtamme mij gïelide vaestiedæjjah nuhtjin eannan skuvlesne eelkin. Gosse daam illedahkem goerehteminie dellie vuejnebe 77,8 % vaestiedæjjijste jeenemes daaroestin eannan skuvlesne eelkin, 11,1 %  vaestiedæjjijste jeenemes saemiestin jïh 11,1 % seamma jïjnjem saemiestin jïh daaroestin. ¶
Goere 8 vuesehte mij gïelide vaestiedæjjah goerehtimmiedåehkesne nuhtjin eannan skuvlesne eelkin. ¶
Mij gïelide jienjemes nuhtjin eannan skuvlesne eelkih? ¶
77,8 % ¶
90,0 % ¶
80,0 % ¶
70,0 % ¶
60,0 % ¶
50,0 % ¶
40,0 % ¶
30,0 % ¶
11,1 % ¶
11,1 % ¶
20,0 % ¶
10,0 % ¶
0,0 % ¶
Saemien gïeleDaaroen gïeleSeamma jïjnjem saemiestin goh daaroestin Aaj gihtjeme mejtie vaestiedæjjah saemien gïelem skuvlesne lïereme. Gihtjemegoeren illedahke dellie vuesehte 50 % vaestiedæjjijste abpe skuvle tïjjem saemien lïerehtimmiem åådtjeme, mearan 11,1 % vaestiedæjjijste ajve dah voestes jaepieh skuvletïjjeste saemien lïerehtimmiem åadtjoejin. 11,1 % vaestiedæjjijste aaj vaestiedieh dah muvhten aejkien saemien lïerehtimmiem åådtjeme jïh 27,8 % vaestiedæjjijste eah gåessie gænnah saemien lïerehtimmiem skuvlesne åådtjeme. ¶
Goere 9: Daate goere vuesehte guktie man gellie jaepie vaestiedæjjah saemien lïerehtimmiem skuvline åådtjeme. ¶
Gosse gïehtjedibie man daamhtah vaestiedæjjah saemesteminie dellie vuejnebe 11,1 % vaestiedæjjijste fïerhten biejjien saemesteminie, 33,3 % vaestiedæjjijste fïerhten biejjien sjïere almetjigujmie saemesteminie, 22,2 % fïerhten våhkoen sjïere almetjigujmie saemesteminie jïh 27,8 % vaestiedæjjijste muvhten aejkien saemesteminie. Daate sæjhta jiehtedh 44, 4 % vaestiedæjjijste fïerhten biejjien saemesteminie. ¶
Goere 10 vuesehte man daamhtah vaestiedæjjah goerehtimmiedåahkesne saemiestieh. ¶
Gihtjemegoeren illedahke aaj vuesehte jis vaestiedæjjah vielie jallh vaenebe daan biejjien saemiestieh, jïh mij tsiehkine jïh giejnie. 66,7 % vaestiedæjjijste vaestiedieh dah jïjnjebem saemiestieh daan biejjien enn dellie goh lin maanah. 16,7 % vaestiedæjjijste jïjnjebem saemiestin goh lin maanah jïh 16,7 % vaestiedæjjijste daelie seamma jïjnjem saemiestieh goh dellie goh lin maanah. ¶
Goere 11: Daate goere vuesehte mejtie vaestiedæjjah vielie jallh vaenebe saemesteminie, goerehtimmiedåehkesne. ¶
Lissine gosse vaestiedæjjah edtjieh dej saemien gïelem vuarjasjidh dellie 16,7 % vaestiedæjjijste maehtieh numhtebem naemhtebem soptsestidh jïh 27,8 % vaestiedæjjijste maehtieh aarkebiejjien darjomi bïjre soptsestidh. 55,5 % vaestiedæjjijste vaestiedieh dah maehtieh saemiestidh, men gellien aejkien predtjieh saemiestidh dan åvteste dah utnieh gïerve baakoeh gaavnedh. ¶
Daennie boelhkesne manne illedahkem sosiolingvistihke goerehtimmeste åehpiedahteme. Illedahke vuesehte jeenemes vaestiedæjjijste eah saemien gïeline gåetesne byjjenamme, ajve 5,6 % vaestiedæjjijste eah daaroengïeline byjjenamme. Lissine maehtebe vuejnedh jeenemes vaestiedæjjijste jeatjah laahkoejgujmie saemiestamme jallh saemesteminie. Illedahkeste maehtebe aaj vuejnedh 50 % vaestiedæjjijste saemien lïerehtimmiem abpe skuvletïjjem åtneme. Jïh 66,7 % vaestiedæjjijste jiehtieh dah daan biejjien vielie saemesteminie enn aerebi. ¶
5.0 Lingvistihke goerehtimmie ¶
Lingvistihke biehkesne goerehtimmeste göökte ovmessie såarhth gyhtjelassh. Akte såarhte gyhtjelassijste dellie vaestiedæjjah golme jallh njieljie ovmessie raajesh åadtjoejin jïh dah edtjin veeljedh mij raajesidie dah utnin bööremes. Daate vuekien nomme eenngelske gïelesne Elicited Production Task (Ambridge Ben & Rowland Caroline F., 2013). Mubpie gyhtjelasse-vuekie maam nuhtjeme akte gyhtjelassevuekie man nomme eenngelske gïelesne Truth Value Judgment Tests (Marsden, 2009). Dellie vaestiedæjjah edtji akt akti raajesem vuarjasjidh, mejtie raajesh lin hijven, rovnege, men guarkam, nåake, ij gåaredh jallh im daejrieh. ¶
5.1 Illedahkh gihtjemevuekeste Elicited Production Task ¶
Daennie boelhkesne edtjem illedahkem gyhtjelassevuekeste Elicited Production Task åehpiedehtedh. Boelhkesne 5.1.2 edtjem sïejhme illedahkh referaansedåehkeste åehpiedehtedh jïh boelhkesne 5.1.3 sïejhme illedahkh goerehtimmiedåehkeste. Minngemes boelhkesne 5.1.4 edtjem gyhtjelassi illedahkide gïehtjedidh. ¶
5.1.1 Sïejhme illedahkh referaansedåehkeste  ¶
Goeresne 12 manne pronominelle objeekth jïh nulle objeekth tjåanghkan bïejme jïh dejtie pronovmeninie gohtjeme. Ektiedimmine gusnie maehtebe veanhtadidh vaestiedæjjah referaansedåehkesne edtjieh raajesh pronovmenh veeljedh, dellie referaansedåehkie 80 % raajesijstie pronominelle objeektine jïh nulle objeektine veeljie. Referaansedåehkie 20 % raajesijstie leksikaale NP objeektine jååhkesje, guktie goere 12 vuesehte. ¶
Goere 12 referaansedåehkien illedahkem vuesehte gihtjemevuekesne EPT. ¶
Referaansedåehkie Leksikaale NP objeekth Pronovmenh (PO+NO) Tjåanghkan 4 (20) 20% ¶
16 (20) 80% ¶
 Elicited Production Task lea seamma guktie EPT ¶
Gosse goerem 13 gïehtjedibie mij pronovmenidie referaansedåehkie veeljeme dellie vuejnebe 37,5 % raajesijstie våajnoes pronovmeninie (pronominelle objeektine) veeljeme, mearan 62,5 % raajesijstie ov-våajnoes objeektine (nulle objeektine) veeljeme. ¶
Goere 13 vuesehte guktie referaansedåehkie vaestiedamme. ¶
Referaansedåehkie Pronovmenh Pronominelle objeekth våajnoes Nulle objeekth ov-våajnoes Tjåanghkan 6 (16) 37,5 % ¶
10 (16) 62,5 % ¶
Illedahke vuesehte referaansedåehkie 62,5 % raajesijstie nulle objeektine veeljie, mij vuesehte vaestiedæjjah referaansedåehkesne eah moenedh. ¶
5.1.2 Sïejhme illedahkh goerehtimmiedåehkeste ¶
Ektiedimmine gusnie maehtebe pronominelle objeektem veanhtadidh, dellie goerehtimmiedåehkie 58 % raajesijstie pronovmeninie veeljie. Referaansedåehkie 80 % raajesijstie pronovmeninie veeljeme, jïh joekehtse dåehkiej gaskem lea 22 %. Daate illedahke vuesehte goerehtimmiedåehkien illedahke joekoen vuelelen referaansedåehkien illedahke. ¶
Goerehtimmiedåehkie 42 % raajesijstie leksikaale NP objeektine veeljie. Daate illedahke stuerebe referaansedåehkien illedahke, mij 20 % raajesijstie leksikaale NP objeektine veelji. ¶
Goere 14 goerehtimmiedåehkien illedahke raajesijstie vuesehte leksikaale NP objeektine jïh pronovmeninie. ¶
Goerehtimmiedåehkie Leksikaale NP objeekth Pronovmenh Tjåanghkan 38 (90) 42 % ¶
52 (90) 58 % ¶
Gosse goerem 15 gïehtjedibie mij pronovmenidie goerehtimmiedåehkie veeljeme, dellie vuejnebe vaestiedæjjah 54 % raajesijstie pronominelle objeektine (våajnoes objeektine) veeljeme jïh 46 % raajesijstie nulle objeektine veeljeme. ¶
Goere 15 goerehtimmiedåehkien illedahke raajesijstie pronovmeninie. ¶
Goerehtimmiedåehkie Pronovmenh Pronominelle objeekte Våajnoes  ¶
Nulle objeekte Ov-våajnoes Tjåanghkan 28 (52) 54 % ¶
24 (52) 46 % Goerehtimmiedåehkien illedahke joekehtimmiem våajnoes jïh ov-våajnoes objeekten gaskem vuesehte, mij sæjhta jiehtedh goerehtimmiedåehkie moenedeminie. Maehtebe aaj jiehtedh vaestiedæjjah goerehtimmie-dåehkesne vuesiehtieh dah ovmessielaakan pronominelle jïh nulle objeektem nuhtjieh. ¶
5.1.3 Illedahkh gihtjemevuekesne EPT ¶
Daennie boelhkesne edtjem illedahkem gyhtjelassijste EPT åehpiedehtedh. ¶
Gosse gyhtjelassem 30 gïehtjedibie dellie maehtebe veanhtadidh vaestiedæjjah raajesem nulleobjeektine veeljieh. Jis goerehtimmiedåehkien illedahkem gïehtjedibie dellie goere 16 vuesehte akte vaestiedæjja raajesem objeektine jïh tjïjhtje vaestiedæjjah raajesem pronominelle objeektine veeljeme, mearan luhkie vaestiedæjjah raajesem nulle objeektine veeljeme. Daate sæjhta jiehtedh 5,5 % vaestiedæjjijste goerehtimmiedåehkesne raajesem objeektine veeljieh, 38,9 % vaestiedæjjijste raajesem pronominelle objeektine veeljieh jïh 55,5 % vaestiedæjjijste raajesem nulle objeektine veeljieh. Mearan 75 % vaestiedæjjijste referaansedåehkesne raajesem nulle objeektine veeljeme jïh 25 % vaestiedæjjijste raajesem pronominelle objeektine veeljeme. Illedahke vuesehte 100 % vaestiedæjjijste referaansedåehkesne raajesh pronovmeninie (pronominelle objeekte + nulle objeekte) veeljieh, mearan 94,4 % vaestiedæjjijste goerehtimmiedåehkesne. ¶
Goere 16 vaestiedassh gyhtjelasside vuesehte gihtjemevuekesne Elicited Production Task. GD lea goerehtimmiedåehkie, jïh RD referaansedåehkie. O lea raajesh objeektine, PO pronominelle objeektine jïh NO nulle objeektine ¶
Goh gyhtjelassem 25 gïehtjedibie daesnie maehtebe veanhtadidh vaestiedæjjah edtjieh raajesem nulle objeektine veeljedh. Illedahkeste vuejnebe 75 % vaestiedæjjijste (3 vaestiedæjjah) referaansedåehkesne raajesem nulle objeektine veeljeme jïh 25 % vaestiedæjjijste (1 vaestiedæjja) raajesem objeektine veeljeme. Gosse gïehtjedibie guktie goerehtimmiedåehkie vaestiedamme dellie 50 % vaestiedæjjijste (9 vaestiedæjjah) raajesem objeektine veeljeme jïh 50 % vaestiedæjjijste (9 vaestiedæjjah) raajesem nulle objeektine veeljeme. Illedahke vuesehte 75 % vaestiedæjjijste (3 vaestiedæjjah) referaansedåehkesne raajesem pronovmeninie veeljeme jïh 50 % vaestiedæjjijste (9 vaestiedæjjah) goerehtimmiedåehkesne raajesem nulle objeektine veeljeme. ¶
Gyhtjelasse 49 aktem raajesem nulle objeektine åtna, jïh daennie raajesinie nulle objeekten antesedente lea ovryöktesth objeekte. Maehtebe veanhtadidh vaestiedæjjah edtjieh raajesem pronominelle objeektine veeljedh, daesnie vuejnebe 75 % vaestiedæjjijste (3 vaestiedæjjah) referaansedåehkesne raajesem pronovmeninie veeljeme jïh 44,4 % vaestiedæjjijste (8 vaestiedjjah)goerehtimmie-dåehkesne raajesem pronovmeninie veeljeme. ¶
Gïehtjedh gyhtjelassem 51, daesnie maehtebe veanhtadidh vaestiedæjjah edtjieh raajesem nulle objeektine veeljedh. 100 % vaestiedæjjijste referaansedåehkesne raajesem pronovmeninie veeljeme, mearan 77,8 % vaestiedæjjijste (14 vaestiedæjjah) goerehtimmiedåehkesne raajesem provnomeninie veeljeme. ¶
Gyhtjelasse 63 lea minngemes gyhtjelasse, daesnie maehtebe veanhtadidh vaestiedæjjah edtjieh raajesem nulle objeektine veeljedh jallh raajesem gusnie ovryöktesth objeekte jïh objeekte fååtesieh. Gosse goerem gïehtjedibie dellie 50 % vaestiedæjjijste referaanse-dåehkesne raajesem nulle objeektine veeljieh jïh 50 % vaestiedæjjijste raajesem objeektine veeljieh. Goerehtimmie-dåehkesne dellie 11 % vaestiedæjjijste raajesem nulle objeektine veeljieh jïh 89 % vaestiedæjjijste raajesem objeektine veeljieh. ¶
Daennie boelhkesne manne illedahkh gihtjemevuekeste Elicited Production Task åehpiedahteme.  ¶
5.2. Illedahkh gihtjemevuekeste TVJT ¶
Daennie boelhkesne edtjem illedahkem gihtjemevuekeste Truth Value Judgment Tests (TVJT) åehpiedehtedh. Boelhkesne 5.2.1 sïejhme illedahkh åehpiedahtam jïh boelhkesne 5.2.2. illedahkh raajesijstie åehpiedahtam.  ¶
Gihtjemegoeresne lij akte raajese jïh dellie vaestiedæjjah edtjin raajesem vuarjasjidh. Vaestiedæjjah meehtin veeljedh mejtie raajese hijven, rovnege, men guarkam, nåake, ij gåaredh, im daejrieh. Goerine hijven = 4, rovnege, men guarkam = 3, nåake = 2 , ij gåaredh =1, im daejrieh = 0. Jis vaestiedæjjah vaestiedassem hijven (4) jallh rovnege, men guarkam (3) vaestiedamme, dellie dah raajesem jååhkesjamme, jïh jis vaestiedassem nåake (2) jallh ij gåaredh (1) vaestiedamme dellie eah raajesem jååhkesjamme. ¶
5.2.1 Sïejhme illedahkh  ¶
Goere 17 vuesehte guktie referaansedåehkie gaajhkide gyhtjelasside vaestiedamme. Jïh gosse goerem gïehtjedibie, dellie vuejnebe referaansedåehkie åtna 100 %  raajesijstie objeektine hijven, 100 % raajesijstie pronominelle objeektine hijven jïh 90 % raajesijstie nulleobjeektine hijven. ¶
Goere 17: Sïejhme illedahkh referaansedåehkeste, TVJT ¶
Referaansedåehkie Leksikaale NP objeekth Pronominelle objeekth Nulle objeekth ¶
Tjåanghkan 100% 100 % 90 % ¶
Maehtebe veanhtadidh goerehtimmiedåehkie aaj edtjieh mahte gaajhkh raajesh utnedh hijven guktie referaansedåehkie. Referaansedåehkie åtnah 100 % raajesijstie leksikaale NP objeektine hijven, mearan goerehtimmiedåehkie åtnah 85,6 % raajesijstie hijven. Gosse pronominelle objeektem gïehtjedibie dellie referaansedåehkie åtna 100 % raajesijstie hijven mearan goerehtimmiedåehkie ajve åtna 80 % raajesijstie hijven. Joekehtse dåehkiej gaskem 20 %. Daate illedahke vuesehte goerehtimmiedåehkien illedahke unnebe enn referaansedåehkien illedahke. Gosse illedahkem raajesi bïjre nulle objeektine gïehtjedibie dellie referaansedåehkie åtna 95 % raajesijstie hijven, mearan goerehtimmiedåehkie åtna 76,7 % raajesijstie hijven. Joekehtse dåehkiej gaskem dellie 18,7 %. ¶
Goere 18: Sïejhme illedahkh goerehtimmiedåehkeste, TVJT ¶
Goerehtimmiedåehkie Leksikaale NP objeekth Pronominelle objeekth Nulle objeekth ¶
Tjåanghkan 85,6 % 80 % 76,7 % ¶
5.2.2 Illedahkh raajesijstie  ¶
Goereste 19 maehtebe vuejnedh maam referaansedåehkie raajesi bïjre tuhtjieh objeektine. Guktie vuejnebe dellie gaajhkesh utnieh raajesh objeektine hijven. Goere 19 aaj vuesehte guktie vaestiedæjjah goerehtimmiedåehkesne vaestiedamme. Mijjieh maehtebe veanhtadidh dovne vaestiedæjjah referaansedåahkeste jïh goerehtimmiedåehkeste utnieh raajesh objeektine hijven. Goerehtimmiedåehkie 86,6 % raajesijstie objeektine jååhkesjieh. Jïh gosse raajesidie gïehtjedibie dellie vuejnebe 100 % vaestiedæjjijste raajesidie 21 jïh 59 jååhkesjieh, mearan 83,3% vaestiedæjjijste raajesem 32 jååhkesjieh. 94,4 % vaestiedæjjijste raajesem 40 jååhkesjieh jïh ajve 55,6 % vaestiedæjjijste raajesem 57 jååhkesjieh. ¶
Goere 19: Raajesh objeektine, TVJT. ¶
Objeekth RD GD 100 % 100 % 100 % 83,3 % 100 % 94,4 % 100 % 55,6 % 100 % 100 % ¶
Tjåanghkan 100 % 86,6 % ¶
Goerehtimmesne vïjhte raajesh pronominelle objeektine. Maehtebe veanhtadidh vaestiedæjjah edtjieh daejtie raajesidie jååhkesjidh. Gosse gïehtjedibie guktie referaansedåehkie vaestiedamme, dellie vuejnebe gaajhkesh utnieh raajesh pronominelle objeektine hijven. Goere 20 aaj vuesehte guktie goerehtimmiedåehkie raajesi bïjre pronominelle objeektine vaestiedamme. Guktie vuejnebe vaestiedæjjah 94,4 % raajesijstie pronominelle objeektine jååhkesjamme. 100 % vaestiedæjjijste raajesem 53 jååhkesjamme. jïh 94,4 % vaestiedæjjijste raajesidie 23, 36 jïh 62 jååhkesjamme. 83,3 % vaestiedæjjijste raajesem 27 jååhkesjamme. ¶
Goere 20: Raajesh pronominelle objeektine, TJVT ¶
PO RD GD 100 % 94,4 % 100 % 83,3 % 100 % 94,4 % 100 % 100 % 100 % 94,4 % ¶
Tjåanghkan 100 % 94,4 % Gosse goerem 21 gïehtjedibie dellie vuejnebe maam referaansedåehkie raajesi bïjre nulle objeektine vaestiedamme. Guktie vuejnebe 90 % vaestiedæjjijste raajesidie jååhkesjamme. 50% vaestiedæjjijste raajesem 42 jååhkesjamme, jïh 100 % vaestiedæjjijste raajesidie 19, 47, 45 jïh 38 jååhkesjamme. Guktie maehtebe goereste vuejnedh dellie referaansedåehkie 90 % raajesijstie nulle objeektine jååhkesjieh, mearan goerehtimmiedåehkie 74,5 % raajesijstie jååhkesjamme. Joekehtse dåehkiej gaskem lea 15,5 % mij stoerre. Dovne referaansedåehkie jïh goerehtimmiedåehkie raajesem 19 jååhkesjamme. Gosse raajesem 38 vuartasjibie dellie vuejnebe referaansedåehkie raajesem jååhkesje, mearan 94,4 % vaestiedæjjah goerehtimmiedåehkesne seamma raajesem jååhkesjieh. 50 % vaestiedæjjijste raajesem 42 jååhkesjieh jïh 44,4 % vaestiedæjjijste goerehtimmiedåehkesne. 61,1 % vaestiedæjjijste raajesem 47 jååhkesjamme jïh 77,8 % vaestiedæjjijste raajesem 45.  ¶
Daennie boelhkesne manne illedahkh gihtjemevuekeste TJVT åehpiedehteme. Illedahkh vuesiehtieh referaanse 100 % raajesijstie objeektine jïh pronominelle objeektine jååhkesje, mearan goerehtimmiedåehkie 86,6 % raajesijstie objeektine jïh 94,4 % raajesijstie pronominelle objeektine jååhkesje. Referaansedåehkie 90% raajesijstie nulle objeektine jååhkesjamme, mearan goerehtimmiedåehkie 74,5 % raajesijstie jååhkesjamme. Joekehtse dåehkiej gaskem 15,5 % , mij stoerre joekehtse. ¶
5.3 Illedahkh raajesh ditransitijve veerbine ¶
Sïjhtim aaj goerehtidh guktie vaestiedæjjah vaestiedin gosse aktem veerbem raajesisnie utnim mah dovne ryöktesth objeektem jïh ovryöktesth objeektem kreava. Manne dam seamma raajesem goerehtim nulle objeektine jïh ovryöktesth objeektine, pronominelle objeektine jïh ovryöktesth objeektine, jïh minngemes raajesinie desnie objeekte jïh ovryöktesth objeekte fååtesieh. Gosse raajesidie gïehtjedibie dellie maehtebe veanhtadidh eah dåehkieh edtjieh raajesem nulle objeekte jïh nulle ovryöktesth objeekte jååhkesjidh. ¶
Goere 21: Raajesh nulle objeektine, TVJT ¶
NO RD GD 100 % 100 % 100 % 94,4 % 50 % 44,4 % 100 % 77,8 % 100 % 61,1 % ¶
Tjåanghkan 90 % 74, 5 % Gosse gïehtjedibie guktie referaansedåehkie vaestiedamme dellie vuejnebe, 100 % vaestiedæjjijste raajesem leksikaale NP objeektine jååhkesjieh, pronominelle objeektine jïh ovryöktesth objeektine jïh nulle objeektine. 25 % vaestiedæjjijste raajesem nulle objeektine jïh nulle ovryöktesth objeektine jååhkesjieh. Daate sæjhta jiehtedh ij referaansedåehkie dam raajesem jååhkesjh.  ¶
94,4 % vaestiedæjjijste goerehtimmiedåehkesne raajesem leksikaale NP objeektine jïh ovryöktesth objeektine jååhkesjieh, jïh 100 % vaestiedæjjijste raajesem pronominelle objeektine jïh ryöktesth objeektine jååhkesjieh. 67,7 % vaestiedæjjijste goerehtimmiedåehkesne raajesem pronominelle objeektine jååhkesjieh, mearan 44,4 % vaestiedæjjijste raajesem nulle objeektine jïh nulle ovryöktesth objeektine jååhkesjieh. ¶
Goere 22: Sïejhme illedahkh, ditransitijve veerbigujmie. RD - referaansedåehkie, GD - goerehtimmiedåehkie ¶
 Leksikaale NP ¶
objeekth, ovryöktesth objeekte Pronominelle objeekth, ovryöktesth objeekte Nulle objeekte, ovryöktesth objeekte Nulle objeekte, nulle ovryöktesth objeekte  ¶
RD 100 % 100 % 100 % 25 % GD 94,4 % 94,4 % 67,7 % 44,4 % ¶
Gosse dåehkieh viertiestibie dellie vuejnebe 100 % vaestiedæjjijste referaansedåehkeste raajesem nulle objeektine jïh ovryöktesth objeektine jååhkesjamme, mearan 67,7 % vaestiedæjjijste goerehtimmiedåehkesne daam seamma raajesem jååhkesjamme. Joekehtse dåehkiej gaskem lea 33,3 %, mij joekoen stoerre. Goh gïehtjedibie guktie vaestiedæjjah raajesh nulle objeektine jïh nulle ovryöktesth objeektine jååhkesjamme, dle ajve 25 % vaestiedæjjijste referaansedåehkesne daam raajesem jååhkesjamme, mearan 44,4 % vaestiedæjjijste goerehtimmiedåehkesne daam seamma raajesem jååhkesjamme. Daate vuesehte referaansedåehkie mahte moenedimmie-daltesinie, mij 50 %. ¶
Goere 23 vuesehte guktie referaansedåehkie vaestiedamme. Ajve akte vaestiedæjjijste raajesem nulle objeektine jïh nulle ovryöktesth objeektine jååhkesjamme. Jïh 100 % vaestiedæjjijste raajesidie jååhkesjamme objeektine jïh ovryöktesth objeektine, nulle objeektine jïh ovryöktesth objeektine, jïh pronominelle objeektine jïh ovryöktesth objeektine. ¶
Goere 23: referaansedåehkie ditansitijve veerbigujmie. O= objeekte, OVO= ovryöktesth objeekte, NO = Nulle objeekte, PO=pronominelle objeekte, NOVO= Nulle ovryöktesth objeekte. ¶
 RA RB RC RD GM Jååh. % O, OVO   3,8 NO, OVO   3,8 PO, OVO   3,5 NO, NOVO   1,8  ¶
Goereste 24 vuejnebe guktie vaestiedæjjah goerehtimmiedåehkesne vaestiedamme. Ajve akte (B) ij utnieh raajese objeektine jïh ovryöktesth objeektine hijven, jïh 5 vaestiedæjjah eah raajesem nulle objeektine jïh ovryöktesth objeektine jååhkesjieh jïh akte ij daejrieh. Gaektsie vaestiedæjjah utnieh raajesem nulle objeektine jïh nulle ovryöktesth objeektine hijven. ¶
Goere 24: Goerehtimmiedåehkie, raajesh ditransitijve veerbigujmie. ¶
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R   % O, OVO          94,4 NO, OVO          66.7 PO, OVO          94,4 NO, NOVO 2         44,4 Goere 25 joekehtsem vuesehte referaansedåehkien jïh goerehtimmiedåehkien gaskem. Daesnie maehtebe vuejnedh dah göökte dåehkieh dovne raajesh objeektine jïh ovryöktesth objeektine, jïh pronominelle objeektine jïh ovryöktesth objeektine jååhkesjieh. Men gosse nulle objeekte raajesinie dellie eah seammalaakan vaestiedieh. Referaansedåehkie raajesem nulle objeektine jïh ovryöktesth objeektine jååhkesjieh, mearan ajve 67,7 % vaestiedæjjijste goerehtimmiedåehkesne dam seamma raajesem jååhkesjieh. Jïh gosse raajesem nulle objeektine jïh nulle ovryöktesth objeektine gïehtjedibie, dellie vuejnebe 19,4 % jeenebh vaestiedæjjijste goerehtimmiedåehkesne daam raajesem jååhkesjieh. ¶
Goere 25: Goerehtimmiedåehkie jïh referaansedåehkie, raajesh ditansitijve veerbine. ¶
Daennie boelhkesne manne illedahkem lingvistihke goerehtimmiem åehpiedahteme. Illedahke gyhtjelassijste Elicited Production Task vuesehte referaansedåehkie 80 % raajesijstie pronovmeninie veeljie jïh goerehtimmiedåehkie 58 % raajesijstie pronovmeninie veeljie. Illedahke gyhtjelassevuekeste Truth Value Judgment Tests (TVJT) vuesehte gosse vaestiedæjjah, goerehtimmiedåehkesne jïh referaansedåehkesne, edtjin akti akti raajesem vuarjasjidh dellie dah utnieh gaajhkh raajesh hijven.  ¶
6.0 Iktedimmie jïh digkiedimmie ¶
Daennie boelhkesne edtjem illedahkide digkiedidh. Boelhkesne 6.1 edtjem illedahkide gihtjemevuekeste EPT digkiedidh jïh boelhkesne 6.2 illedahkide gihtjemevuekeste TVJT. Boelhkesne 6.3 edtjem illedahkh raajesijstie ditransitijve veerbigujmie digkiedidh jïh ¶
120,0 % ¶
94,4 % ¶
100,0 % ¶
100%100%100% ¶
100,0 % ¶
66,7 % ¶
80,0 % ¶
60,0 % ¶
44,4 % ¶
40,0 % ¶
25% ¶
20,0 % ¶
0,0 % ¶
O, OVONO, OVOPO, -OVONO, - OVO GD %RD % boelhkesne 6.4 edtjem sïejhme illedahkh goerehtimmeste digkiedidh. Boelhkesne 6.5 edtjem vuekiem digkiedidh jïh minngemes boelhkesne 6.6 edtjem båetijen dotkemem digkiedidh. ¶
6.1 Iktedimmie jïh digkiedimmie illedahkijste sosiolingvistihke goerehtimmeste ¶
Guktie boelhkesne 4.1 tjaaleme dellie illedahke sosiolingvistihke goerehtimmeste vuesehte vaestiedæjjah referaansedåehkesne fuelhkine byjjenamme gusnie saemiestin. Muvhth daejstie daaroen jallh svïensken gïelem vejtiestin easkah goh skuvlesne eelkin, mij vuesehte saemien gïele dïhte veaksahkommes gïele orreme mearan byjjeneminie. Daate joekoen vihkeles dan gaavhtan teorijen mietie mijjieh daejrebe gïeleldh inpute joekoen vihkeles juktie maanah edtjieh gïelem vejtiestidh (Slabakova, 2016; White, 2003). Lissine muvhth soptsestæjjah referaansedåehkesne aaj fïerhten biejjien saemiestieh. Daate aaj vuesehte eah soptsestæjjah vaenie stimulush dej gïelesne åådtjeme, dah væjkele sijjen aerpiegïelesne. Slabakova (2016) neebnie soptsestæjjah mah abpe jieleden aerpiegïelem nuhtjeme seamma gïele-evtiedimmiem utnieh goh soptsestæjjah jienebelåhkoen gïelesne. Daate sæjhta jiehtedh soptsestæjjah referaanse-dåehkesne seamma gïelemaahtoem utnieh goh G1 soptsestæjjah, jalts dah leah aerpiegïelen soptsestæjjah. ¶
Goh goerehtimmiedåehkien illedahkem sosiolingvistihke goerehtimmeste vuejnebe dellie 94,4 % vaestiedæjjijste daaroen/svïensken gïeline byjjenamme, mij vuesehte mahte gaajhkine vaestiedæjjah guektien gïeleldh fuelhkine byjjenamme. Mij aaj sjïere vaestiedæjjah soptsestieh aahka jïh jeatjah laahkoeh saemiestieh/saemiestin jïh vaestiedæjjah jeenemes jeatjah laahkoegujmie saemiestamme. Daate vuesehte tjidtjie gon aehtjie gujht vihkeles, men aaj vuesehte man vihkele fuelhkieh åarjelsaemien dajvesne gosse maanah edtjieh gïelem lïeredh. Illedahkijste aaj vuejnebe gellie gåetine daaroestamme mearan byjjeneminie juktie juktie 77,8 % vaestiedæjjijste vaestiedieh dah jeenemes daaroestin eannan skuvlem eelkin, mij vuesehte jienebelåhkoen gïele veaksehke orreme. ¶
Maehtebe aaj goerehtimmiedåehkien illedahkijste vuejnedh gellie saemien lïerehtimmiem åådtjeme. 72,2 % vaestiedæjjijste vaestiedieh dah saemien lïerehtimmiem åtneme, mearan 27,8 % vaestiedæjjijste eah saemien skuvlesne åtneme. Dah mah eah skuvlesne saemien lohkeme dah seapan saemiengïelem kursesne lïereme gosse geerve sjïdteme. Guktie aerebi neebneme Slabakova (2016) jeahta man gellie tæjmoeh, jaepieh jïh man jïjnje gïelem govleme aaj maehtieh G2 learohki gïelem tsevtsedh. Illedahke vuesehte 50 % vaestiedæjjijste saemiengïelem abpe skuvle-tïjjen åtneme, mij seapan joekoen vihkeles dej gïeleevtiedæmman orreme. ¶
44,4 % vaestiedæjjijste vaestiedamme dah fïerhten biejjien saemesteminie, mij mahte lehkiem vaestiedæjjijste goerehtimmiedåehkesne. Daate aaj vihkeles vaestiedæjjaj gïele-evtiedæmman, juktie daejrebe inpute vihkele gïeleevtiedæmman jïh vihkeles gosse maanah/learohkh edtjieh gïelem lïeredh (Slabakova, 2016; White, 2003). ¶
Jïh minngemes, mij joekoen luste vuejnedh, 66,7 % vaestiedæjjijste vielie daelie saemesteminie enn aerebi. Daate joekoen vihkele jïh vuesehte åarjelsaemien gïele daelie veaksahkåbpoe sjædta, jïh jiene-jienebh daelie saemiestieh. ¶
6.2 Iktedimmie jïh digkiedimmie: Illedahkh gihtjemevuekeste EPT ¶
Illedahke vuesehte referaansedåehkie åtna 80 % raajesijstie pronovmeninie hijven, guktie maehtebe veanhtadidh dan vuekien gaavhtan man mietie manne gihtjemegoerem dorjeme. Gosse illedahkem gïehtjedibie dellie maehtebe gihtjedh man åvteste referaansedåehkie ajve 80 % raajesijstie veeljeme ij 100 % raajesijstie? Mejtie eah vaestiedæjjah jihtsele orreme gosse gihtjemegoerem vaestiedamme, vuesiehtimmie gaavhtan gosse dah gyhtjelassh jallh raajesh åadtjoejin mah meehtin ovmessielaakan guarkedh. Jïh gosse vaestiedæjjah gyhtjelassigujmie jallh raajesigujmie tjabreminie, dellie dah maehtieh vaenebe raajesh jååhkesjidh enn veanhtadamme. Lissine geerve G1 soptsestæjjah pruvhkieh illedahkem 80-99,9 % utnedh grammatihke goerehtimmine, dovne gosse dah edtjieh raajesh jååhkesjidh jïh jïjtje raajesh darjodh (Thornton & Wexler, 1999). Dan gaavhtan maehtebe jiehtedh daate illedahke vuesehte eah soptsestæjjah moenedh gosse dah raajesh pronovmeninie veeljieh. ¶
Referaansedåehkie 62,5 % raajesijstie nulle objeektine veeljie jïh 37,5 % raajesijstie pronominelle objeektine veeljieh. Men læjhkan jååhkesjimmieilledahke byöroe bijjelen 60 % årrodh, jïh referaansedåehkie 62,5 % raajesijstie veeljie. Dan gaavhtan goh illedahkem vuarjasjibie maehtebe jiehtedh referaansedåehkie raajesh nulle objeektine jååhkesjieh jïh dah maahtoem utnieh guktie nulle objeekte raajesinie dåemede. Dah aaj vuesiehtieh dah daejrieh gåessie daerpies aktem våajnoes pronovmenem raajesinie utnedh, juktie raajesem guarkedh. ¶
Illedahkh vuesiehtieh goerehtimmiedåehkie 42 % leksikaale NP objeektine jïh 54 % raajesijstie pronominelle objeektine veeljie. Lissine dah 54 % raajesijstie pronominelle objeektine jïh 46 ¶
% nulle objeektine veeljie. Daah illedahkh mahte moenedimmiedaltesisnie mij 50 % (Slabakova, 2016). ¶
Man åvteste dah moenedieh im daejrieh, men kaanne dan åvteste dah fuehpesne vaestiedamme jallh dah eah skreejrehtimmiem utnieh vaestiedidh (Wise, 2017). Slabakova (2016) buerkeste gosse vaestiedæjjah moenedeminie dellie dah eah kaanne raajesidie guarkeme. Buerkeste G2 learohkh gellien aejkien tuhtjieh gïerve dej maahtoem nuhtjedh jis raajese gïerve, aaj jeahta jis vuesiehtimmie gaavhtan G1 veaksahkåbpoe enn G2 dellie learohkh dej voestesgïelen grammatihkem nuhtjieh. Akte fåantoe man åvtese eah utnieh daate raajese hijven maahta årrodh dan åvteste jis edtjieh raajesem jååhkesjidh soptsestæjjah tjuerieh maehtedh aktem kroesselingvistihke goerkesem tseegkedh. Jïh guktie teorijeste daejrebe guektiengïelen soptsestæjjah maehtieh eah prååsehke årrodh akten kroesse-lingvistihketsevtsemen (Müller & Hulk, 2001) tsiehkien gaavhtan. Müller jïh Hulk buerkiestægan gosse kompleekse/gïerve raajesh gïelesne A, dellie tjeakoes goerkese raajesisnie gååvnese, jïh dellie eah soptsestæjjah daarpesjh dagkerh raajesh jååhkesjidh. ¶
Daate illedahke nov sån aaj maahta illedahkeste årrodh hypoteeseste Interface hypotheses maam buerkeste gosse akte almetje tjuara fer jïjnjem bïevnesem nuhtjedh, gosse edtja baakoeh jallh raajesh guarkedh, dellie ij åajsoeh dam darjodh. Kaanne dan åvteste soptsestæjjah referaansedåehkesne eah dan jïjnje raajesh nulle objeektine jååhkesjamme goh veanhtadamme. ¶
Men vaestiedæjjah goerehtimmiedåehkesne vuesiehtieh dah daejrieh raajesh pronominelle jïh nulle objeektine gååvnesieh, men eah daejrieh guktie dah edtjieh dejtie nuhtjedh. Jïh daate akte stimuluse dåeriesmoere. Guktie daejrebe hypoteese Poverty of stimulus (Chomsky, 1986; Slabakova, 2016; White, 2003) jeahta eah learohkh maehtieh daejredh guktie dah edtjieh maam akt grammatihkesne nuhtjedh jis eah dan bïjre govleme jallh lïereme. Seapan dah vaenie raajesh nulle objeektine govleme, men eah grammatihkegærjine nulle objeekten bïjre lohkeme, jallh ööhpehtimmiem nulle objeekten bïjre åådtjeme. Maehtebe aaj jiehtedh raajesh nulle objeektine dan åvteste eah nuekies inputem raajesijstie nulle objeektine åådtjeme, jïh G1 grammatihkem nuhtjieh gosse raajesh veeljieh, mij sæjhta jiehtedh maehtebe sovmedh daesnie nænnoestimmieh gaavneme mah dåarjoehtieh illedahkh hypoteeseste Full access gååvnesieh. ¶
6.3 Iktedimmie jïh digkiedimmie: Sïejhme illedahkh gihtjemevuekeste TVJT ¶
Gosse illedahkem gihtjemevuekeste TVJT gïehtjedibie dellie vuejnebe referaansedåehkie mahte gaajhkide raajesidie jååhkesjamme objeektine, pronominelle objeektine jïh nulle objeektine. Gosse dam illedahkem illedahkine gihtjemevuekeste EPT viertiestibie dellie eah vaestiedæjjah daarpesjh utnedh dah seamma raajesh bööremes. Daam illedahkem maehtebe buerkiestidh jalts vaestiedæjjah aktem raajesem jååhkesjamme eah vaestiedæjjah daarpesjh årrodh seamma goh dah jiehtedh dah sijhtieh daejtie raajesh jiehtedh. Gosse dah edtjieh raajesem vuarjasjidh dah maehtieh ussjedieh nov sån gåarede dam jiehtedh, men kaanne jeatjah vaestiedimmiem åådtjeme jis gihtjeme mejtie dah lin sïjhteme raajesem jiehtedh. ¶
Illedahke vuesehte goerehtimmie vielie raajesh nulleobjeektine jååhkesjieh gosse dah edtjieh akti akti raajesem jååhkesjieh. Man åvteste numhtie? Illedahke maahta årrodh dam maam Montrul (2016) hypoteesen bïjre jeahta man nomme “The yes-bias”. Daate hypoteese buerkeste soptsestæjjah maehtieh vielie jååhkesjidh enn veanhtadamme. ¶
Goh illedahkem gïehtjedibie dellie vuejnebe ajve 50 % soptsestæjjijste referaanse-dåehkesne raajesem 42 jååhkesjamme. Manne vïenhtem dan åvteste daennie raajesinie nulle objeekten antesedente aktene soptsesisnie, jïh numhtie nulle objeekte dan goerkesem diskurste veedtjie. BP-gïelesne sïejhme ryöktesth objeekth leah ellipsh (Tarallo, 1983), jïh gellien aejkien dagkerh objeekth raajesisnie sleajhteme enn subjeekth. Jis raajese edtja hijven årrodh dellie tjuara diskursem bigkedh (Farrell, 1990) juktie nulle objeekte tjuara reversijbele årrodh. Jallh maehtebe aaj jiehtedh mijjieh tjoerebe maehtedh nulle objeektem lingvistihke konteksteste gaavnedh jïh raajesasse lissiehtidh. Jïh dellie daate nulle objeekte lea akte pronominelle objeekte. ¶
Akte fåantoe man åvtese eah utnieh daate raajese hijven, maahta årrodh dan åvteste jis edtjieh raajesem jååhkesjidh soptsestæjjah tjuerieh maehtedh aktem kroesselingvistihke goerkesem tseegkedh. Jïh guktie teorijeste daejrebe guektiengïelen soptsestæjjah maehtieh prååsehke årrodh aktene kroesselingvistihken tsevtsemen (Müller & Hulk, 2001) tsiehkesne. Müller jïh Hulk buerkiestægan gosse gïerve kompleekse raajesh gïelesne A, dellie tjeakoes goerkese gååvnese, jïh dellie eah soptsestæjjah daarpesjh dagkerh raajesh jååhkesjidh. Lissine Sorace jïh Serratrise (2009) buerkiestægan guektiengïelen soptsestæjjah eah daarpesjh dan aelhkie diskursetsiehkiem vejtiestidh raajesinie subjeektepronovmeninie. Maehtebe aaj vïenhtedh naemhtie aaj gosse nulle objeektem raajesinie utnebe. ¶
Mejtie dah fåantoeh soptsestæjjide tsavtseme juktie eah raajesem 42 jååhkesjamme. Dovne soptsestæjjah referaansedåehkesne jïh goerehtimmiedåehkesne guektiengïelen soptsestæjjah, jïh mejtie dan gaavhtan dah utnieh gïerve diskursetsiehkiem jååhkesjidh jïh dan mænngan raajesem nulle objeektine jååhkesjidh. ¶
6.3.1 Illedahkh raajesijstie ¶
Goerehtimmesne lin 5 raajesh objeektine, jïh 100 % vaestiedæjjijste referaansedåehkesne njieljie raajesijstie jååhkesjamme, mearan 100 % vaestiedæjjijste goerehtimmiedåehkesne göökte raajesijstie jååhkesjamme. Gosse raajesem 57 gïehtjedibie dellie 100 % vaestiedæjjijste referaansedåehkesne  daam raajesem jååhkesjamme, mearan 55,6 % vaestiedæjjijste goerehtimmiedåehkesne daam seamma raajesem 57 jååhkesjamme. Joekehtse dåehkiej gaskem lea 44,4 % mij joekoen stoerre. Seapan vaestiedæjjah goerehtimmie-dåehkesne daesnie moenedamme dan åvteste dah mahte moenedimmiedaltesisnie mij 50 %. Vaestiedæjjah kaanne vueptiestamme ibie iktegisth daarpesjh aktem våajnoes subjeektem utnedh raajesinie, jïh dan gaavhtan vaestiedamme raajese nåake dan åvteste våajnoes objeekte raajesinie. ¶
Referaansedåehkie gaajhkide raajesidie pronominelle objeektine jååhkesjieh, mearan 100 % vaestiedæjjijste goerehtimmiedåehkesne aktem raajesem 53 jååhkesjamme. 94,4 % vaestiedæjjijste golme raajesh jååhkesjamme jïh 83,3 % vaestiedæjjijste raajesem 27 jååhkesjamme. Daate illedahke vuesehte vaestiedæjjah referaansedåehkesne daejrieh dah maehtieh pronominelle objeektem utnedh raajesinie, mearan goerehtimmiedåehkie ånnetji ovseekere. ¶
Illedahke raajesijstie nulle objeektine vuesehte 100 % vaestiedæjjijste referaansedåehkesne golme raajesh jååhkesjamme, mearan goerehtimmiedåehkie ajve aktem raajesem nulle objeektine jååhkesjamme. Dah göökte dåehkieh ajve aktem raajesem 42 seammalaakan vuarjasjieh, jïh dellie dah göökte dåehkieh eah utnieh raajese hijven. Gosse raajesem 47 gïehtjedibie 100 % vaestiedæjjijste referaansedåahkesne raajesem jååhkesjieh jïh dellie 66,7 % vaestiedæjjijste goerehtimmiedåehkesne raajesem jååhkesjieh. Joekehtse dåehkiej gaskem lea 33,3 % mij joekoen stoerre. Daate illedahke vuesehte vaestiedæjjah goerehtimmie-dåehkesne ovseekere mejtie daate raajese hijven. ¶
Gosse illedahkem gihtjemevuekeste TVJT gïehtjedibie dellie vuejnebe referaanse-dåehkie mahte gaajhkide raajesidie jååhkesjamme objeektine, pronominelle objeektine jïh nulle objeektine. Gosse dam illedahkem illedahkine gihtjemevuekeste EPT viertiestibie dellie eah vaestiedæjjah daarpesjh utnedh dah seamma raajesh bööremes. Daam illedahkem maehtebe buerkiestidh jalts vaestiedæjjah aktem raajesem jååhkesjamme eah vaestiedæjjah daarpesjh årrodh seamma goh dah jiehtedh dah sijhtieh daejtie raajesh jiehtedh. Gosse dah edtjieh raajesem vuarjasjidh dah maehtieh ussjedieh nov sån gåarede dam jiehtedh, men kaanne jeatjah vaestiedimmiem åådtjeme jis gihtjeme mejtie dah lin sïjhteme raajesem jiehtedh. ¶
Illedahke vuesehte goerehtimmiedåehkie vielie raajesh nulleobjeektine jååhkesjieh gosse dah edtjieh akti akti raajesem jååhkesjidh. Man åvteste numhtie? Illedahke maahta årrodh dam maam Montrul (2016) hypoteesen bïjre jeahta man nomme “The yes-bias” (Okanda & Itakura, 2010; Polinsky, 2011). Daate hypoteese buerkeste soptsestæjjah maehtieh vielie jååhkesjidh enn veanhtadamme, dan gaavhtan aelkebe jååhkesjidh enn ij jååhkesjh. ¶
6.3.2 Illedahke raajesh ditransitijve veerbigujmie ¶
Goh illedahkem gïehtjedibie dellie vuejnebe 100 % vaestiedæjjijste referaansedåehkesne raajesem nulle objeektine jååhkesje, mearan ajve 67,7 % vaestiedæjjijste goerehtimmiedåehkesne dam seamma raajesem jååhkesje. Joekehtse dåehkiej gaskem lea 33,3 %, mij joekoen stoerre. Gosse raajesem nulle objeektine jïh nulle ovryöktesth objeektine, ajve 25 % vaestiedæjjijste referaansedåehkesne raajesem jååhkesjamme, mearan 44,4 % vaestiedæjjijste goerehtimmiedåehkesne dam seamma raajesem jååhkesjamme. Daate illedahke vuesehte vaestiedæjjah goerehtimmiedåehkesne mahte moenedimmiedaltesinie mij 50 %. Jïh dan åvteste maehtebe sovmedh vaestiedæjjah eah daejrieh mejtie gåarede raajesh utnedh nulle objeektine jïh nulle ovryöktesth objeektine. ¶
Illedahke referaansedåehkeste vuesehte dam maam Joma (2012) vuesiehtamme, maehtebe nulle objeektem jïh ovryöktesth objeektem raajesinie utnedh, men ij gåaredh gåabpatjahkide raajesistie sliejhtedh (Goldberg, 2005; Polinsky, 2011). Guktie Polinsky jïh Goldberg buerkiestægan jis akte nulle objeekte raajesisnie dellie ij gåaredh aktem vielie objeekte dan baalte utnedh. Daate sïejhme gïeline, jalts akte veerbe göökte objeekth kreava, ajve maahta aktem nulle objeektem utnedh. Jïh dellie sïejhme maehtebe ryöktesth objeektem sliejhtedh (Rizzi, 1986). ¶
Illedahke goerehtimmiedåehkeste vuesehte G2 learohkh/soptsestæjjah mahte moenedimmiedaltesem jakseme. Dah daejrieh maehtebe maam akt raajesijstie sliejhtedh, men eah daejrieh maam dah maehtieh sliejhtedh. ¶
6.4 Sïejhme digkiedimmie ¶
6.4.1 Referaansedåehkie  ¶
Guktie vuesiehtamme soptsestæjjah referaansedåehkesne nulle objeektem jååhkesjieh dovne EPT jïh TVJT. Dah vuesiehtieh dah daejrieh nulle objeekte maahta dan goerkesem diskureste jallh aktede antesedenteste veedtjedh maam aerebi neebneme (Farrell, 1990; Goldberg, 2005; Joma, 2012). Dah aaj vuesiehtieh dah aktem nulle parameeterem utnieh dej universelle grammatihkesne (Slabakova, 2016; White, 2003) jïh maehtieh daam parameeterem nuhtjieh gosse raajesh nulle objeektine jååhkesjieh. ¶
Goerehtimmien illedahkeste aaj maehtebe vuejnedh gellien aejkien soptsestæjjah referaansedåehkesne raajesem våajnoes pronominelle objeektine veeljieh jïh eah raajesem nulle objeektine. Akte fåantoe maahta årrodh dan gaavhtan raajesinie akte topic-molseme gååvnese (Slabakova, 2016). Gellien aejkien mijjieh pronominelle objeektine nuhtjebe gosse bïevnese raajesisnie molse. Dellie soptsestæjjah sijhtieh kontrastem vuesiehtidh, jallh dah sijhtieh aktem baakoem tjarkebe jiehtedh. Jïh guktie daejrebe gosse nulle objeekte aktene raajesinie dellie ibie maehtieh nulle objeektem tjarkebe jiehtedh, jïh dan åvteste sovmem daagkeri veajkoej soptsestæjjah raajesh våajnoes pronominelle objeektine veeljieh. Men guktie illedahkh vuesiehtieh soptsestæjjah raajesh nulle objeektine jååhkesjieh gosse antesedente tjyölkehke. ¶
Guktie aerebi tjaaleme maehtebe soptsestæjjah referaansedåehkesne aerpiegïelen soptsestæjjine gåhtjodh. Montrul (2016) buerkeste aerpiegïelen soptsestæjjah vaenebe raajesh nulle objeektine jååhkesjieh enn G1 soptsestæjjah. Dan åvteste manne veanhtadamme eah soptsestæjjah referaansedåehkesne edtjh dan gellie raajesh nulle objeektine jååhkesjidh. Men illedahke vuesehte dah læjhkan raajesh nulle objeektine jååhkesjieh. Man åvteste naemhtie? Guktie tjaaleme goh manne sosiolingvistihke goerehtimmiem digkedeminie dellie muvhth soptsestæjjah referaansedåehkesne daaroen jallh svïensken gïelem vejtiestin easkah goh skuvlesne eelkin, mij vuesehte saemien gïele dïhte veaksahkommes gïele orreme mearan byjjeneminie. Daate joekoen vihkeles dan gaavhtan teorijen mietie mijjieh daejrebe gïeleldh inpute joekoen vihkeles juktie maanah edtjieh gïelem vejtiestidh (Santos & Flores, 2016; Slabakova, 2016; White, 2003). Santos jïh Flores (2016) buerkiestægan jis G1 aerpiegïele veaksehke maanabaelien orreme, maana eannan skuvlem aalka, jïh maana gïejem govloe jïh nuhtjie vuesiehtimmien gaavhtan gåetesne, dellie ibie maehtieh joekehtsem gaavnedh G1 jïh G1 aerpiegïelen maanaj gaskem. Lissine muvhth soptsestæjjah referaansedåehkesne aaj fïerhten biejjien saemiestieh. Daate aaj vuesehte eah soptsestæjjah vaenie stimulush dej gïelesne maanabealeste åådtjeme, dah væjkele sijjen aerpiegïelesne. Slabakova (2016) neebnie dah mah abpe jieleden aerpiegïelem nuhtjeme seamma gïeleevtiedimmiem utnieh goh soptsestæjjah jienebelåhkoen gïelesne. Daate sæjhta jiehtedh soptsestæjjah referaanse-dåehkesne seamma gïelemaahtoem utnieh goh G1 soptsestæjjah, jalts dah leah aerpiegïelen soptsestæjjah. ¶
Manne vïenhtem Montrul (2016) jiehtegem aerpiegïelen soptsestæjjah nuhtji immigraanti bïjre. Men åarjelsaemieh leah aalkoealmetjh jïh dah guektiengïeleldh almetjh. Dah gïelem vaarjelamme jalhts bårrode årroeh aktene gaertjiedamme dajvesne. Dovne båatsoe, skuvlh jïh jeatjah gaavnedimmiesijjieh leah fåantoeh mah vihkeles orreme juktie gïelem vaarjelidh. Lissine saemieh, goh aalkoealmetjh, utnieh vihkeles dej identiteetem, kultuvrem jïh gïelem vaarjelidh. Gïele vihkeles biehkie juktie aerpievuekieh vaarjelidh jïh aaj almetjh ektiedieh. Jalhts åarjelsaemieh aktene dajvesne årroeh gusnie mahte gaajhkesh jienebelåhkoen gïelem soptsestieh, men læjhkan dah annje gïelemaahtoem jïjnjene gïeline utnieh. Maehtebe sovmedh dan åvteste soptsestæjjaj saemien gïele dïhte veaksahkommes gïele maanabaelien orreme, dan gaavhtan dej gïele viehkiehtamme juktie dah sijjien universelle grammatihkem vaarjelamme. Dan gaavhtan ibie maehtieh transfer-effekth jienebelåhkoen gïeleste gaavnedh. Seapan referaansedåehkie No Transfere;m vuesehte, juktie daate teorije jeahta dah annje maehtieh dej universelle grammatihkem nuhtjedh jïh ibie maehtieh transfer-effekth jeatjah gïelijste gaavnedh.  ¶
Daate vuesehte soptsestæjjah mah maanabealeste soptsestamme vihkeles gïelemaahtoem utnieh, jïh dah vihkeles saemien siebriedahkese. Vihkeles åarjelsaemien gïelese mijjieh dej maahtoem nuhtjebe gosse edtjebe gïelem dotkedh. ¶
6.4.2. Goerehtimmiedåehkie  ¶
Illedahke dovne gihtjemevuekeste ETP jïh TVJT soptsestæjjah goerehtimmiedåehkesne moenedimmiedaltesisnie jallh dah eah ovseekere mejtie raajesh hijven dan gaavhtan eah vaenie raajesh jååhkesjamme dovne raajesh leksikaale NP objeektine jïh pronovmeninie. Jïh gosse illedahkeme lïhkebe gïehtjedibie dellie vaenie raajesh nulle objeektine jååhkesjamme. Akte fåantoe man åvteste eah raajesidie jååhkesjamme maahta årrodh dan gaavhtan dah tjoerin jïjtje raajesidie lohkedh. Jis meehtin raajesidie goltelidh dellie kaanne jeatjah illedahke orreme. Dan gaavhtan eah åadtjoeh raajesidie aktene ektiedimmesne govledh, jïh guvlieh guktie maehtebe raajesidie jiehtedh. Dellie eah raajesen vueliem govlh, jïh eah govlh mij baakojde tjoerebe tjarkebe jiehtedh. Gosse eah govlh dellie eah maehtieh guarkedh mejtie raajese hijven jallh ij. Dellie daate akte illedahke hypoteeseste The Interface hypothesis (Sorace, 2011; Tsimpli & Sorace, 2006). Jïh dan gaavhtan eah mahte naakenijstie 100 % raajesijstie jååhkesjh. Tjoerebe mujhtedh tjoeje maahta viehkine årrodh gosse edtjebe aktem raajesem guarkedh. Jïh lissine daejrebe gosse nulle objeekte aktene raajesinie dellie ibie maehtieh objeektem tjarkebe jiehtedh. ¶
Akte jeatjah fåantoe maam kaanne illedahkem tsavtseme, soptsestæjjah vaenie input raajesh nulle objeektine åådtjeme. Gosse vaenie input dellie kaanne hypoteese Poverty of stimulus (Chomsky, 1986; Slabakova, 2016; White, 2003) maahta illedahkem buerkiestidh. Gosse Poverty of stimulus, dellie soptsestæjjah vaenie input daatah gïelebyjresijstie åådtjeme, jïh eah gïelen gaajhkide funksjovnide vejtesth (Slabakova, 2016). Maehtebe sovmedh eah soptsestæjjah goerehtimmiedåehkesne raajesh nulle objeektine govleme. Jïh gosse vaenieh dagkerh raajesh govleme dellie eah nulle parameeterem (Farrell, 1990; Joma, 2012; Polinsky, 2011; Raposo, 1986; Rizzi, 1986) bigkeme, jïh dan åvteste dah vienhtieh raajesh eah grammatihken mietie. Men læjhkan mijjieh maehtebe illedahkeste sovmedh dah raajesh nulle objeektine govleme jïh gærjine vuajneme, men eah man jarke juktie dah daejrieh guktie dah maehtieh nulle objeektem raajesinie nuhtjedh. Lissine gïerve raajesh nulle objeektine jååhkesjidh jis nulle objeekte ij sïejhme soptsestæjjaj voestes gïelesne.  ¶
Gosse learohkh mubpiegïelem lierieh dah aaj lierieh dah tjuerieh ellies raajesh bigkedh (Vanpatten, 1987). Daate aaj akte fåantoe man åvteste kaanne G2 soptsestæjjah eah raajesidie jååhkesjamme. G2 soptsestæjjah vuejnieh objeekte raajesinie fååtese, jïh dan gaavhtan eah raajesem jååhkesjh. Lissie im vïenhth G2 learohkh/soptsestæjjah lïerehtimmiem åådtjeme nulle objeekten bïjre, dan gaavhtan ibie maehtieh nulle objeekten bïjre grammatihke gærjine lohkedh. ¶
Men maehtebe gujht aaj vïenhtedh dah eah nulle objeektem jååhkesjh dan gaavhtan eah maehtieh raajesem toelhkestidh gosse maam akt fååtese guktie Sorace jïh Serratrice (2009) jiehtieh. Jallh dah daejrieh dah tjuerieh abpe raajesem bigkedh jïh eah maehtieh maam akt raajesisnie sliejhtedh guktie Zyzik (2008) jeehti. ¶
Gosse illedahkem goerehtimmiedåehkeste gïehtjedibie dellie vuejnebe vaestiedæjjah 58 % raajesijstie pronovmeninie veeljieh, mij sæjhta jiehtedh dah 54 % raajesistie pronominelle objeektine jïh 46 % nulle objeektine veeljieh. Daate illedahke vuesehte vaestiedæjjah moenedieh. Daaroen jïh svïensken gïeline nulle objeekth vaenie raajesinie nuhtjeme jis edtjebe saemien gïelem viertiestidh. Dan åvteste kaanne vaestiedæjjah mahte 50 % raajesijstie pronominelle pronovmene jïh 50 % raajesijstie nulle objeektine veeljieh. Daate illedahke vuesehte G2 learohkh/soptsestæjjah dej voestesgïelem tsavtseme gosse dah edtjieh raajesem vuarjasjidh mejtie hijven jallh ij. Jïh goerehtimmie Schwartz & Sprousen (1996b) hypoteesem Full Transfer dåarjohte maam jeahta maahtoeserteme voestesgïeleste mubpiengïelese gååvnese jïh soptsestæjjah/learohkh Universelle Grammatihke nuhtjieh gosse mubpiengïelem vejtesteminie.  ¶
Goerehtimmiedåehkesne vaestiedæjjaj gaskemedtieaaltere 48 jaepien båeries, jïh 50 % vaestiedæjjijste aaj vaestiedieh abpe skuvletïjjem saemien gïelem lïerehtimmiem åtneme. Gosse illedahkem sosiolingvistihke goerehtimmeste analyserede dellie gellie vaestiedæjjijste mah vaestiedamme væjkele saemien gïelesne, men læjhkan eah raajesh nulle objeektine jååhkesjieh. Daate illedahke sjeahta hypoteesese man nomme Bottlenech Hypothesis (Slabakova, 2016) maam soptseste maam gïerve jallh aelhkie mubpene gïelesne lïeredh. Slabakova (2016) jeahta G2 learohkh tjuerieh struktuvreles jïh eensilaakan lïerehtimmiem åadtjodh gïerve biehkine grammatihkeste, juktie buerebe mubpien gïelem lïeredh. Ij rovnege G2 soptsestæjjah/learohkh eah daejrieh guktie edtjieh raajesh nulle objeektine bigkedh dan åvteste ij nulle objeekten bïjre tjaaleme grammatihkegærjine jïh dah eah nulle objeekten bïjre lierieh skuvline. ¶
6.5 Vuekiedigkiedimmie ¶
6.5.1 Goerehtimmiedåehkie ¶
Goerehtimmesne 18 vaestiedæjjah jïh referaansedåehkesne 4 vaestiedæjjah. Goerehtimmie dåehkesne gellie vaestiedæjjah mah veele saemiengïelem lohkeme jïh saemiestieh fïerhten biejjien. Manne vïenhtem jeatjah illedahkem åådtjeme jis ajve learohkh mah skuvlesne vaedtsieminie vaestiedamme, dellie maahteme vuejnedh jis G2 learohkh raajesh nulle objeektine jååhkesjieh. Tïjjen gaavhtan manne veeljim almetjh gihtjedh mejtie manne damtim jïh eah learohkh noere jallh maanaskuvlen daltesisnie. Jïh gellie dejtie mah meatan daennie goerehtimmesne gïelebarkijh. ¶
6.5.2 Goerehtimmien bïjre  ¶
Goerehtimmien gihtjemegoeren (lissiepaehpere 1) 64 gyhtjelassh. Goerehtimmiedåehkie nedtesæjrosne vaestiedi jïh referaansedåehkie Wordfilesne vaestiedi, jallh paehpierisnie. Sosiolingvistihke biehkesne 16 gyhtjelassh jïh lingvistihke biehkesne 48 gyhtjelassh. Mahte fïerhten mubpien gyhtjelasse distraktööre, lingvistihke biehkesne. Juktie idtjin maanah edtjh goerehtimmiem vaestiedidh im gyhtjelasside maanide sjïehtedamme. ¶
Lissine kaanne jis manne guvvieh, filmh jïh tjoejem viehkievierhtine nuhtjeme, dellie aelhkebe vaestiedæjjide vaestiedidh. Jis tjoejem lissiehtamme dellie kaanne aelhkebe govledh mejtie raajese hijven jallh ij, jïh dellie kaanne illedahke jeatjahlaakan sjïdteme. Guvvieh maehtieh viehkine årrodh guarkedh jïh gihtjemegoeresne ajve naan distraktöörh guvvieh utnieh. ¶
Gihtjemegoeresne lij aaj akte soptsese jïh akte raajese dan soptsesasse veadtaldihkie. Daate soptsese lij akte kaarren bïjre maam vadtesem ååsteme. Mejtie daate soptsese nåake jïh maahteme soptsesem jeatjah åehpies aamhtesen bïjre dorjeme mij kultuvrese veadtaldihkie. Lissine aktem gyhtjelassem illedahkeste sliejhteme dan gaavhtan idtji maam akt vuesehth. ¶
6.6 Båetijen biejjien dotkeme ¶
Gosse edtja vielie daan aamhtesen bïjre dotkedh dellie maahta maanaj gïelem goerehtidh. Dellie gujhth vihkeles goerehtimmiedåehkesne learohkh utnedh mah saemien voestesgïelem jïh mubpien gïelem lïerehteminie skuvlesne. Mov goerehtimmie dïhte voestes goerehtimmie åarjelsaemien raedtesne daan aamhtesen bïjre. Gåarede gujht daam aamhtesem vielie goerehtidh, jïh dellie kaanne guvvieh jïh raajesh nuhtjedh guktie Sanchez jïh Al-Kasey (1999) darjoeji. ¶
Goerehtimmieh (Allen, 2000; Guasti, 1993; Montrul, 2016; Müller & Hulk, 2001; Uziel-Karl & Bergman, 2000) maam aerebi dorjeme daan aamhtesen bïjre vuesiehtieh G2 noere learohkh jeenebh nulle elemeenth pruvhkieh enn båarasåbpoe learohkh. Jïh dah sagke daamtahkåbpoe subjeekth raajesijstie sliejhtieh enn objeekth. Luste lij goerehtimmiem utnedh daan aamhtesen bïjre. ¶
Guktie aerebi tjaaleme gosse akte soptsestæjja edtja raajesem toelhkestidh dellie Topic jïh Focus vihkele. Jis maam akt aerebi ektiedimmesne neebneme jallh mij akt åehpies soptsestæjjese, dellie daam maam ij neebneme Topic. Jis dellie orre bïevnesh lissiehtibie mah eah aerebi åehpies jallh aerebi neebneme, dellie daate Focus (Slabakova, 2016). Topic jïh Focus joekoen vihkele gosse soptsestæjja jïh goltelæjja edtjieh raajesem ektiedimmeste guarkedh. Manne vïenhtem goerehtimmie dan bïjre gujht maahta mijjese orre bïevnesh gïele vejtiestimmien bïjre vedtedh. ¶
Tjoerebe mujhtedh åarjelsaemien gïele ryöknesovveme akte dejstie gïelijste maam maahta jaemedh. Gujht luhpiem nïekedidh båetijen tïjjen jeenebh sijhtieh åarjelsaemien gïelem dotkedh jïh goerehtimmieh tjirrehtidh, dan åvteste mijjieh daarpesjibie vielie gïelen bïjre daejredh dovne grammatihken bïjre, men aaj guktie almetjh soptsestieh. ¶
7.0 Konklusjovne ¶
Daejnie tjaaleginie jïh illedahkh goerehtimmesne manne argumenteradamme jïh vuesiehtamme åarjelsaemien soptsestæjjah leah aerpiegïelen soptsestæjjah, jïh dah seamma gïelemaahtoem utnieh goh G1 soptsestæjjah. Manne aaj vuesiehtamme åarjelsaemien G1 aerpiegïelen soptsestæjjah eah jienebelåhkoen gïeleste tsavtseme dan åvteste illedahkh goerehtimmeste vuesiehtieh aerpiegïelen soptsestæjjah raajesh nulle objeektine jååhkesjieh jïh dah maahtoem vuesiehtieh guktie nulle objeekte maahta raajesinie dåemiedidh. Lissine G1 aerpiegïelen soptsestæjjah aaj maahtoem vuesiehtieh gosse daerpies våajnoes pronovmeninie raajesinie utnedh. ¶
G2 soptsestæjjah illedahki tjïrrh vuesiehtieh dah moenedieh gosse edtjieh raajesh nulle objeektine jååhkesjidh. Manne argumenteradamme kaanne dan åvteste soptsestæjjah eah dan gellie raajesh nulle objeektine jååhkesjieh inputen gaavhtan. Manne sovmem G2 soptsestæjjah seapan vaenie raajesh nulle objeektine govleme jïh vuejneme jïh dan gaavhtan eah maahtoem utnieh guktie nulle objeekte maahta dåemiedidh. Lissine illedahkh vuesiehtieh gosse dah edtjieh raajesh nulle objeektine vuarjasjidh, dah utnieh gïerve vuarjasjidh dan åvteste dah tjuerieh maahtoem dej voestes gïelen universelle grammatihkeste veedtjedh juktie raajesh jååhkesjidh jallh eah jååhkesjh. Men manne sovmen jis G2 soptsestæjjah/learoeh lïerehtimmiem åadtjoeh nulle objeekten bïjre dellie dah maehtieh raajesh nulle objeektine bigkedh jïh nuhtjedh. ¶
9.0 Lissiepaehperh ¶
9.1. Lissiepaehpere: Raajesh gihtjemegoeresne  ¶
Daennie raajesisnie subjeekte, nulle objeekte, sijjieadveerbe jïh veerbe. 1. Raajese (9, 17): Manne vadtesem staaresne åasteme. Daennie raajesisnie subjeekte, objeekte, sijjieadveerbe jïh veerbe. 2. Raajese (53, 17): Manne dam staaresne åasteme. Daennie raajesisnie subjeekte, pronominelleobjeekte, sijjieadveerbe jïh veerbe. 3. Raajese (42, 17): Manne staaresne åasteme. Daennie raajesisnie subjeekte, nulle objekte, sijjieadveerbe jïh veerbe 4. Raajese (28, 17): Manne åasteme. Daennie raajesisnie subjeekte, nulle objekte, jïh veerbe 5. Raajese (40, 25): Jååktan manne gærjam aahkese ööstim juktie edtjim gærjam aahkese vedtedh. Daennie raajesisnie göökte raajesh jïh dennie mubpene raajesisnie subjeekte, viehkieveerbe objeekte, ovryöktesth objeekte jïh veerbe. Daate raajese sjïere dan gaavhtan veerbe vedtedh lea ditransitijve veerbe jïh kreevie dovne ryöktesth objeekte jïh ovryöktesth objeekte juktie raajese edtja grammatihken mietie årrodh. 6. Raajese (47, 25): Jååktan manne gærjam aahkese ööstim juktie edtjim aahkese vedtedh. Daennie raajesisnie göökte raajesh jïh dennie mubpene raajesisnie subjeekte, viehkieveerbe, nulle objeekte, ovryöktesth objeekte jïh veerbe. 7. Raajese(25): Jååktan manne gærjam aahkese ööstim juktie edtjim gærjam vedtedh. Daennie raajesisnie göökte raajesh jïh dennie mubpene raajesisnie subjeekte, viehkieveerbe, objeekte, jïh veerbe. Ovryöktesth objeekte raajesistie sleajhteme. 8. Raajese (36, 25): Jååktan manne gærjam aahkese ööstim juktie edtjim dam aahkese vedtedh. Daennie raajesisnie göökte raajesh jïh dennie mubpene raajesisnie subjeekte, viehkieveerbe, objeekte(pronominelleobjeekte), jïh veerbe. Ovryöktesth objeekte raajesistie sleajhteme. 9. Raajese (55, 25): Jååktan manne gærjam aahkese ööstim juktie edtjim vedtedh. Daennie raajesisnie göökte raajesh jïh dennie mubpene raajesisnie subjeekte, viehkieveerbe, jïh veerbe. Dovne ryöktesth objeekte jïh ovryöktesth objeekte raajesistie sleajhteme. ¶
 Daate raajese ajve meatan gyhtjelassevuekesne Elicited Production Task. ¶
10. Raajese (21, 49):...dellie staaloe bearkoem krovhtese bïeji jïh krovhtem reagkan gævnjoesti. Daennie raajesisnie göökte raajesh jïh dennie mubpene raajesisnie objeekte, adveerbe jïh veerbe. Subjeekte raajesistie sleajhteme. 11. Raajese (61, 49): ...dellie staaloe bearkoem krovhtese bïeji jïh dam reagkan gævnjoesti. Daennie raajesisnie göökte raajesh jïh dennie mubpene raajesisnie pronominelle objeekte, adveerbe jïh veerbe. Subjeekte raajesistie sleajhteme. 12. Raajese (45, 49):... dellie staaloe bearkoem krovhtese bïeji jïh reagkan gævnjoesti. Daennie raajesisnie göökte raajesh jïh dennie mubpene raajesisnie, nulle objeekte, adveerbe jïh veerbe. Subjeekte raajesistie sleajhteme. 13. Raajese (34, 49): ... dellie staaloe bearkoem krovhtese bïeji jïh dle staaloe krovhtem reagkan gævnjoesti. Daennie raajesisnie göökte raajesh jïh dennie mubpene raajesisnie subjeekte, objeekte, adveerbe jïh veerbe. 14. Raajese (57, 51): Daanbien Piere edtja sov bïjlem bïssedh jïh Læjsa edtja bïjlem njaamedh. Daennie raajesisnie göökte raajesh jïh dennie mubpene raajesisnie subjeekte, viehkieveerbe, objeekte jïh veerbe. 15. Raajese (27, 51): Daanbien Piere edtja sov bïjlem bïssedh jïh Læjsa edtja dam njaamedh. Daennie raajesisnie göökte raajesh jïh dennie mubpene raajesisnie subjeekte, viehkieveerbe, pronominelle objeekte jïh veerbe. 16. Raajese (38, 51): Daanbien Piere edtja sov bïjlem bïssedh jïh Læjsa edtja njaamedh. Daennie raajesisnie göökte raajesh jïh dennie mubpene raajesisnie subjeekte, viehkieveerbe, objeekte jïh veerbe. 17. Raajese (63): Vedtieh bïjlem munnjien. Daate akte stillemeraajese. Raajesisnie veerbe imperatijvehammosne, ryöktesth objeekte jïh ovryöktesth objeekte. Guktie aerebi neebneme veerbe vedtedh dovne ryöktesth objeektem jïh ovryöktesth objeektem kreevie juktie raajese edtja grammatihkeles årrodh.  ¶
 Daate raajese ajve meatan gyhtjelassevuekesne Elicited Production Task. ¶
18. Raajese (63 ): Vedtieh bïjlem. Daate akte stillemeraajese. Raajesisnie veerbe imperatijvehammosne, ryöktesth objeekte jïh ovryöktesth objeekte sliejhteme. Veerbe vedtedh dovne ryöktesth objeektem jïh ovryöktesth objeektem kreevie juktie raajese edtja grammatihkeles årrodh. 19. Raajese (63): Vedtieh munnjien. Daate akte stillemeraajese. Raajesisnie veerbe imperatijvehammosne, nulle objeekte jïh ovryöktesth objeekte. Veerbe vedtedh dovne ryöktesth objeektem jïh ovryöktesth objeektem kreevie juktie raajese edtja grammatihkeles årrodh 20. Raajese(64): Vedtieh. Daate akte stillemeraajese. Raajesisnie veerbe imperatijvehammosne, nulle objeekte objeekte jïh ovryöktesth objeekte sleajhteme. Veerbe vedtedh dovne ryöktesth objeektem jïh ovryöktesth objeektem kreevie juktie raajese edtja grammatihkeles årrodh 21. Raajese (32, 30): Manne laejpiem vuebneste veeltim jïh laejpiem buartan bïejim. Daennie raajesisnie göökte raajesh jïh dennie mubpene raajesisnie objeekte, adveerbe jïh veerbe. 22. Raajese (23, 30): Manne laejpiem vuebneste veeltim, jïh dam buartan bïejim. Daennie raajesisnie göökte raajesh jïh dennie mubpene raajesisnie pronominelle objeekte, adveerbe jïh veerbe. 23. Raajese (19, 30): Manne laejpiem vuebneste veeltim jïh buartan bïejim. Daennie raajesisnie göökte raajesh jïh dennie mubpene raajesisnie nulle objeekte, adveerbe jïh veerbe. ¶
 Daate raajese ajve meatan gyhtjelassevuekesne Elicited Production Task. Daate raajese ajve meatan gyhtjelassevuekesne Elicited Production Task. Daate raajese ajve meatan gyhtjelassevuekesne Elicited Production Task. ¶
Abstrakt Ulmie goerehtimmine goerehtidh mejtie soptsestæjjah, mah åarjelsaemiengïelem mubpine gïeline utnieh, raajesh nulle objeektine jååhkesjieh, jallh dah voestesgïeleste tsavtseme jïh eah raajesh nulle objeektine jååhkesjh. Soptsestæjjah aalterisnie 18 jïh 56 jaepieh meatan goerehtimmesne orreme, jïh referaansedåehkesne soptsestæjjah mah joekoen væjkele åarjelsaemien gïelesne. Goerehtimmie vuesehte voestesgïelen soptsestæjjah daejrieh guktie dah maehtieh nulle objeektem nuhtjedh. Men dah mah åarjelsaemien gïelem mubpine gïeline utnieh moenedieh guktie maahta nulle objeekth nuhtjedh mij vuesehte dah voestes gïeleste tsavtseme.  ¶