Oamastanráhkadusat davvisámi girjjálašvuođas

Gilkorat leat:

Oamastanráhkadus, Refereansa, Modifiseren, Oami kásus, Oami lohku, Oami semantihkka, "Oami vuođđohápmi", Oamasteaddji kásus, Oamasteaddji persovdna-lohku, Oamasteaddji semantihkka, Čálli, girji ja siidolohku, Buolva, Guovlu

A. O. Eira

 • Dán girjjáža bokte almmuhan dál soahtedáhpáhusaid nugo vielljan lea daid muitalan. – NPx Ekso no Nom Sg Kin "viellja" x Sg1 Human AOEira Duottarráfis 5 OLD WEST
 • Álaheadju lei juo dien áiggi oalle stuora báiki ja doppe ledje ollu ođđaáigásaš čájálmasat ja suohtastallamat, nugo ealligovvačájeheamit, sirkkusat, tivoliat, dánsunriemut ja dákkáraččat, mat eai lean dábálaččat ruovttubáikkistan. – NPx Ekso no Loc Sg Place "ruovttubáiki" x Sg1 Human AOEira Duottarráfis 7 OLD WEST
 • Dievddut geat ledje militeargednenagis, šadde guođđit doaimmaideaset ja vuolgit soahtebálvalussii. – NPx Anaf no Acc Pl Event Action "doaibma" Nom Pl3 Human AOEira Duottarráfis 11 OLD WEST
 • Losimus boddu mu mielas lei go galgen váldit earu etniinan ja go bázii eadni čierrut stohpui. – NPx Anaf no Com Sg Kin "eadni" Verb Sg1 Human AOEira Duottarráfis 11 OLD WEST
 • Mun jurddašin eambo eatni go iežan dili birra. – Refl Anaf no Gen Sg Event State "dilli" Nom Sg1 Human AOEira Duottarráfis 11 OLD WEST
 • Ollu váttisvuođaid čađa son lei geassán mánáidis bajás. – NPx Anaf no Acc Pl Kin "mánná" Nom Sg3 Human AOEira Duottarráfis 11 OLD WEST
 • – Dalle orui buot gahččame čoahkkái mu birra, ii orron šat dorvu, lávii eadnán lohkat maŋŋil. – NPx Ekso no Nom Sg Kin "eadni" x Sg1 Human AOEira Duottarráfis 11 OLD WEST
 • Muhtumat vigge gal olbmástallat gosii ilá sakka, muhto baluset dattege eai sáhttán čiehkat. – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "ballu" Verb Pl3 Human AOEira Duottarráfis 14 OLD WEST
 • Nu leigga dát guokte nášuvnna doallan lohpádusaska. – NPx Anaf no Acc Sg Property Product "lohpádus" Nom Du3 Human Organization AOEira Duottarráfis 16 OLD WEST
 • Muhto dálki lei nu suohkat ahte eat oaidnán báljo iežamet bissonjuniidge. – Refl Anaf no Acc Pl Property Tool "bissonjunni" Verb Pl1 Human AOEira Duottarráfis 18 OLD WEST
 • Liikkat gal eai oidnon, vaikko diđiimet ahte oallut duiskalaččat ledje šaddan loahpahit eallinbeivviideaset dán ávžžis. – NPx Anaf no Acc Pl Event Time "eallinbeaivi" Nom Pl3 Human AOEira Duottarráfis 27 OLD WEST
 • Mun loktestan oaivvi ja geahčastan movt olbmáinan lea, seammás go son maid geahčasta mu guvlui, várra seamma jurdagiiguin. – NPx Anaf no Com Sg Human Friend "olmmái" Nom Sg1 coor Human AOEira Duottarráfis 37 OLD WEST
 • Mun doapmalan dohppet olbmán gasku ja rohtte su maŋás bolnnis, gobážii gos lea buoret suodji luođđariđuid vuostá. – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "olmmái" Nom Sg1 Human AOEira Duottarráfis 37 OLD WEST
 • Ii lean dieđusge suohtas guođđit olbmán gii deaivvahalai, muhto mun fertejin čuovvut bagadusaid mat ledje addon. – NPx Ekso no Acc Sg Human Friend "olmmái" x Sg1 Human AOEira Duottarráfis 38 OLD WEST
 • Olmmái ii mássan heakkas. – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Sg3 Human AOEira Duottarráfis 38 OLD WEST
 • Okta dain oallugiin geat šadde loahpahit eallingearddiset dán soađi geažil. – NPx Anaf no Acc Sg Event Time "eallingeardi" Nom Pl3 Human AOEira Duottarráfis 39 OLD WEST
 • Duiskalaččat atne čađat fuola čorget jámehiiddaset ja vešát mielddiset hávváduvvon olbmuid, jos lei fal vejolaš. – NPx Anaf no Acc Pl Human "jámet" Nom Pl3 Human AOEira Duottarráfis 49 OLD WEST
 • Sii muitaledje ahte ipmárdusaset mielde lei vašálaš geassádan lulábeallái joga, ja áidna šaldi lei bávkaluvvon. – NPx Anaf no Gen Sg Abstraction Mental "ipmárdus" Nom Pl3 Human AOEira Duottarráfis 50 OLD WEST
 • Go áigguimet máksit oasámet ovddas, de eai gal dat olbmot viššan dan gullatge, go sis han leat leamaš "guossit" geat eai gal jearran, muhto fereje dáhtuset mielde. – NPx Anaf no Gen Sg Other Part "oassi" Verb Pl1 Human AOEira Duottarráfis 52 OLD WEST
 • Go áigguimet máksit oasámet ovddas, de eai gal dat olbmot viššan dan gullatge, go sis han leat leamaš "guossit" geat eai gal jearran, muhto fereje dáhtuset mielde. – NPx Anaf no Gen Sg Abstraction Mental "dáhttu" Verb Pl3 Human AOEira Duottarráfis 52 OLD WEST
 • Mii leimmet váhkkoviissaid vánddardan váriin ja duoddariin, ja iežamet mielas oruimet dál ollen dego eará máilbmái. – Refl Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "miella" Verb Pl1 Human AOEira Duottarráfis 53 OLD WEST
 • Muhtun ládje, oažžu dadjat, lei Hárvvesjohka Norgga rádji miessemánu 17. beaivvi 1940's, dainnago dakka nuppebealde joga leappuhii Hitlera goaskin sojiidis. – NPx Anaf no Acc Pl Body "soadji" Nom Sg3 Animal goaskin AOEira Duottarráfis 54 OLD WEST
 • Dákkár veahkkeneavvut eai gávdnon mis, ja nu šattaimet čađat luohttit čalmmiidasamet ja beljiidasamet. – NPx Anaf no Ill Pl Body "čalbmi' 'beallji" Verb Pl1 Human AOEira Duottarráfis 57 OLD WEST
 • Muhto dás ii ábuhan gal náđđáhit jus galggai heakkas ráđđet. – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Verb Sg3 Human AOEira Duottarráfis 60 OLD WEST
 • Muhtumat eai astan, eaige dárránan váldit bissuset ja diŋggaideaset fárrui. – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "bissu" Verb Pl3 Human AOEira Duottarráfis 60 OLD WEST
 • Muhtumat eai astan, eaige dárránan váldit bissuset ja diŋggaideaset fárrui. – NPx Anaf no Acc Pl Property Valuable "diŋga" Verb Pl3 Human AOEira Duottarráfis 60 OLD WEST
 • Maŋŋel, go soalddáhan ledje čohkkejuvvon ja lohku váldon, čájehuvvui ahte golmmas ledje massán heakkaset, daid gaskkas maiddái okta estelaš. – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Pl3 Human AOEira Duottarráfis 61 OLD WEST
 • Min rahčamat oažžut Unna Bálagačča háldoseamet eai lean lihkostuvvan. – NPx Anaf no Ill Sg Abstraction Social "hálddus" Gen Pl1 Human AOEira Duottarráfis 61 OLD WEST
 • Málbmageaidnu han lei ain sin hálddus, ja ulbmil lei dieđusge geahččalit doallat dán buot návccaideasetguin. – NPx Endo yes Com Pl Body M "nákca" x Pl3 Human AOEira Duottarráfis 66 OLD WEST
 • Ja vaikko dieđusge muhtun ládje dovdui geahpádussan beassat heakkas soahteroasuin, de dovddaimet seammás dego unohasvuođa dannego eat lean beassan ollašuhttit doaimmaideamet, main dal leimmet oaidnigoahtán loahpa. – NPx Anaf no Acc Pl Event Action "doaibma" Verb Pl1 Human AOEira Duottarráfis 75 OLD WEST
 • Soapmásat ledje šaddan loahpahit eallinbeivviideaset soahtešiljus. – NPx Anaf no Acc Pl Event Time "eallinbeaivi" Nom Pl3 Human AOEira Duottarráfis 75 OLD WEST
 • Geatnegasvuođaset bokte váhneneatnameaset ovddas adde sii buot divrasepmosa mii si lei, heakkaset. – NPx Anaf no Gen Sg Place "váhneneana" Nom Pl3 Human AOEira Duottarráfis 75 OLD WEST
 • Geatnegasvuođaset bokte váhneneatnameaset ovddas adde sii buot divrasepmosa mii si lei, heakkaset. – NPx Anaf no Gen Sg Abstraction Social "geatnegasvuohta" Nom Pl3 Human AOEira Duottarráfis 75 OLD WEST
 • Geatnegasvuođaset bokte váhneneatnameaset ovddas adde sii buot divrasepmosa mii si lei, heakkaset. – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Pl3 Human AOEira Duottarráfis 75 OLD WEST
 • Ii goassege lean mánnávuođan ruoktu dovdon nu divrrasin go dalle. – NPx Anaf no Gen Sg Event Time "mánnávuohta" Verb Sg1 Human AOEira Duottarráfis 76 OLD WEST
 • Mii šattaimet sihke goallut ja nealgut, ja badjel áhpiideamet rahčat mátkkoštettiin noađđeselggiid alla, rámšo bákteváriid heajos dálkin, sievlaga ja soavlli čađa. – NPx Anaf no Gen Pl Body M "áhppi" Nom Pl1 coor Human AOEira Duottarráfis 80 OLD WEST
 • Dien láhkái muitala Biret Issát 1940 soahtefearáinis birra vielljasis Ándii, gii loahpas lea dáid muittuid čállán girjin. – NPx Anaf no Gen Sg Event Action "soahtefearán" Nom Sg3 Human AOEira Duottarráfis bakside OLD WEST
 • Dien láhkái muitala Biret Issát 1940 soahtefearáinis birra vielljasis Ándii, gii loahpas lea dáid muittuid čállán girjin. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "viellja" Nom Sg3 Human AOEira Duottarráfis bakside OLD WEST

H. A. Guttorm

 • Bođii jeagelsadjásis. – NPx Anaf no Ill Sg Place "jeagelsadji" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 8 OLD EAST
 • Káre maid muhtumin njulgestii sealggis. – NPx Anaf no Acc Sg Body "sealgi" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 8 OLD EAST
 • Dalle ruodja fas váiddui, skádja nogai, go bieđganadde iešguđege limppuidis lusa miestagiid duohkái jeahkáliid doahput. – NPx Anaf no Gen Pl Property Product "limpu" Verb Pl3/Sg3 Human Guttorm Iešnj 8 OLD EAST
 • Káre bajidii oaivvis. – NPx Anaf no Acc Sg Body "oaivi" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 9 OLD EAST
 • Juos dat Ánde leašge fas ealuinis boahtimin deike Geavu ravdii njuovadit. – NPx Anaf no Com Sg Property Animal "eallu" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 9 OLD EAST
 • Vaikko ii Káre leange Ánne iežas nieida, muhto biebmonieidasisge son doaivvui rikkis badjebártni. – Refl Anaf no Nom Sg Kin "nieida" Gen Sg3 Human Guttorm Iešnj 10 OLD EAST
 • Vaikko ii Káre leange Ánne iežas nieida, muhto biebmonieidasisge son doaivvui rikkis badjebártni. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "biebmonieida" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 10 OLD EAST
 • Muzet garvilii Káre, go son cakkastii eret jeahkáliiddis alde. – NPx Anaf no Gen Pl Property Product "jeagil" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 10 OLD EAST
 • Káre leai juo vajáldahttán áibbas barggus. – NPx Anaf no Acc Sg Event Action "bargu" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 11 OLD EAST
 • Dohppii rissiidis eatnamis ja juogestii Ándiige seammamađe. – NPx Anaf no Acc Pl Property Product "rissi" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 12 OLD EAST
 • Njuikii balssa alde, dohppii rissiidis ja láhttestii: – NPx Anaf no Acc Pl Property Product "rissi" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 12 OLD EAST
 • Muhto ovdalgo leai geargan deaddilit iežas limpui, skoabai Ánde gádjut iežas limppu. – Refl Anaf no Ill Sg Property Product "limpu" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 12 OLD EAST
 • Muhto ovdalgo leai geargan deaddilit iežas limpui, skoabai Ánde gádjut iežas limppu. – Refl Anaf no Acc Sg Property Product "limpu" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 12 OLD EAST
 • Ánde gesii suohpanis valahis ja divttii maŋis gessot vai njuolgá. – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "suohpan" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 13 OLD EAST
 • Daikke leai Ánde ieš diehtán doalahit gahpiris oaivvis. – NPx Anaf no Acc Sg Property Clothing "gahpir" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 14 OLD EAST
 • Ánde geasai suohpanis. – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "suohpan" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 14 OLD EAST
 • Ja ovdal go mohkki eatnamii gahčai, leai miessi oaivvis nahkehan diehtemeahttunvuođastis gillii, muzetmiessi. – NPx Anaf no Acc Sg Body "oaivi" Nom Sg3 Animal miessi Guttorm Iešnj 14 OLD EAST
 • Ja ovdal go mohkki eatnamii gahčai, leai miessi oaivvis nahkehan diehtemeahttunvuođastis gillii, muzetmiessi. – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "diehtemeahttunvuohta" Nom Sg3 Animal miessi Guttorm Iešnj 14 OLD EAST
 • Ii lean guhká go Ánde rokkastii vuoššangievnni gurppistis. – NPx Anaf no Loc Sg Property "gurpi" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 15 OLD EAST
 • Čomat, skáiddit, oaivvit, njunit gehčče vađain vealládeai suoivaniiddiset. – NPx Anaf yes Acc Pl Other ID Appearance "suoivan" Nom Pl3 Nature čopma, skáidi, oaivi, njunni Guttorm Iešnj 17 OLD EAST
 • Áhččánrohkki leai bidjan dan uvssa skadjái ja leai leamaš čávdon jodduid vuollai, ja mun muiten, ahte dat leai láđus. – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human Guttorm Iešnj 20 OLD EAST
 • Káre rokkastii niesteseahkastis sohkkara ja dearppastii vel Aapoige stuhkaža. – NPx Anaf no Loc Sg Property Container "niesteseahkka" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 21 OLD EAST
 • Nahkehii bániidis gaskii, geahči vel guovlladii muorjesáhppenaga baksamiid gaskka. – NPx Anaf no Gen Pl Body "bátni" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 21 OLD EAST
 • Uhcán muohtan geasehanáigge leai reahkage guođđán mearkkaidis geđggiide. – NPx Anaf no Acc Pl Property Product "mearka" Nom Sg3 Artifact reahka Guttorm Iešnj 21 OLD EAST
 • Eahketgoalša áimmus dovddai Káre hoahppulan julggiidis. – NPx Anaf yes Acc Pl Body "juolgi" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 22 OLD EAST
 • Aapo maid geahččalii bárdnevuođastis čuovvut. – NPx Anaf no Loc Sg Event State "bárdnivuohta" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 22 OLD EAST
 • Káre gulai savkaleamen bealjistis. – NPx Anaf no Loc Sg Body "beallji" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 24 OLD EAST
 • Son njuikii doaresbeallai, go son dovddai stálu garra čázeha mannamen helmmiidis vuole ja nubbi bumsegáma bosihii čoarbbeallai. – NPx Anaf no Gen Pl Property Clothing "healbmi" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 24 OLD EAST
 • Ovddas šávai Šerresjohka šerres báruidisguin. – NPx Anaf yes Com Pl Other Nature Part "bárru" Nom Sg3 Nature johka Guttorm Iešnj 25 OLD EAST
 • Dušše heasta guođui stállanjálmmes báddegeažes. Dat leai iežaset heasta. – Refl Endo no Nom Sg Property Animal "heasta" x Pl3 Human Guttorm Iešnj 26 OLD EAST
 • Mággá goarru, bidjala muhtumin áimmi njálbmásis, dassážii go ain divvula ja lidnesta goarrunsávnnjiid ja ruvvesta osttuin. – NPx Anaf no Ill Sg Body "njálbmi" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 30 OLD EAST
 • Son álgá nuollat návetgárvvuid eret ja heaŋgu biktasiiddis uksageahčái, muhto muottá son doalvu feaskárii. – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "bivttas" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 31 OLD EAST
 • Biret vázzá máttit lása ovdii, geahččá olggos, bidjala gaigŋiriiddis beavddi ala ja duvdila goapmiriin gáibbis ja hállá: – NPx Anaf no Acc Pl Body "gaigŋir" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 32 OLD EAST
 • Biret vázzá máttit lása ovdii, geahččá olggos, bidjala gaigŋiriiddis beavddi ala ja duvdila goapmiriin gáibbis ja hállá: – NPx Anaf no Acc Sg Body "gáibi" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 32 OLD EAST
 • Biret molsu ođđa liidnegávtti badjelasas, čorgesta vuovttaidis gahpira vuollai ja boalbbasta nullosan bárggeša. – NPx Anaf no Acc Pl Body "vuokta" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 32 OLD EAST
 • Vulle čohkkeda uvdnagáddái, rohtte niibbis dohpas ja álgá buhtistit gápmagiin muohttagiid: – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "niibi" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 33 OLD EAST
 • Vulle roggá guhkkáristtis biippus ja álgá borggohallat. – NPx Anaf no Loc Sg Property Container "guhkkár" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 33 OLD EAST
 • Vulle roggá guhkkáristtis biippus ja álgá borggohallat. – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "biipu" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 33 OLD EAST
 • Jovnna mojohallá ja borggohallá biippus: – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "biipu" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 36 OLD EAST
 • Ándaras lea ain čuoččat, guovdu stobu stoalpá ja biippus skurbá. – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "biipu" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 36 OLD EAST
 • Mággá (bidjá dujiidis eret, vázzá uvnna lusa): – NPx Anaf no Acc Pl Property Product "duodji" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 36 OLD EAST
 • Son heŋge diŋggaidis uksageahčai návllidii. – NPx Anaf no Acc Pl Property Valuable "diŋga" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 37 OLD EAST
 • – Na – ja eará jo livččen maid geargan bargat, muhto dál in leat vel in gáffebihtáge ožžon njálbmásan. – NPx Anaf no Ill Sg Body "njálbmi" Verb Sg1 Human Guttorm Iešnj 37 OLD EAST
 • Mus dat leat stoaiddat dán spáppaš alde - na, spáppažin dajan danin go jierbmeboalut skádjet, ahte dat Ipmil sivdnádus buot dainna oinnolaččain, maid mii lunddolaš čalmmiideametguin oaidnit, lea jorbbas dego spábba. – NPx Anaf no Com Pl Body "čalbmi" Nom Pl1 Human Guttorm Iešnj 37 OLD EAST
 • Iŋgá (jietnada mojunjálmme su vierus mielde, buohkat gehččet sutnje): – NPx Anaf no Gen Sg Event Habit "vierru" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 39 OLD EAST
 • (Jovnna vázzila olggos, manađettiin hoigá niibbis dohppii.) – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "niibi" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 42 OLD EAST
 • Ándaras (livkala oaivvistis gahpira): – NPx Anaf no Loc Sg Body "oaivi" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 46 OLD EAST
 • Biret boahtá navehis, bidjala bahčengiđmmiid boaššoskáhpe ala ja ieš vázzila fas uksageahčai nuollat návetgávttis eret. – NPx Anaf no Acc Sg Property Clothing "návetgákti" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 47 OLD EAST
 • Rievssatbivdit ledje guođđán gárddiideaset meahccái muhttot, ja ieža ledje vuolgán juovlaráfi návddašit ja ráhkkanit juovlamárkaniidda. – NPx Anaf no Acc Pl Property Tool "gárdi" Nom Pl3 Human Guttorm Iešnj 50 OLD EAST
 • Olbmát ledje dujiideaset bajidan holggaid ala gáhto vuollái goikat. – NPx Anaf no Acc Pl Property Product "duodji" Nom Pl3 Human Guttorm Iešnj 51 OLD EAST
 • Eai dovdan gale ovddalboahttiid, oidne dušše heastta, mii garvilii, ja reagas čohkkájedje moadde olbmo ja muhtun reagas oidnui vel gánda ja nieida čohkkámen áhčis ja eatnis gaskkas. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči' 'eadni" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 52 OLD EAST
 • Njáskkahat-Sámmol girddihii vieljas heasttain. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "viellja" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 53 OLD EAST
 • Já, vielljan dat vuojaša. – NPx Ekso no Nom Sg Kin "viellja" x Sg1 Human Guttorm Iešnj 53 OLD EAST
 • De galgá dalgis vuojánis bilidit. – NPx Anaf no Acc Sg Property Animal "vuoján" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 54 OLD EAST
 • Áittiid gaskka leai buoidda dan botta ruohttan, go eadni lei stobus mánáidisguin. – NPx Anaf no Com Pl Kin "mánná" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 56 OLD EAST
 • Gohčokeahttái juo diđii barggus. – NPx Anaf no Acc Sg Event Action "bargu" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 56 OLD EAST
 • Nahkehii riddabániid gaskka liemasgievnni vuos iežas sávzii. – Refl Anaf no Ill Sg Property Animal "sávza" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 56 OLD EAST
 • Nuppiin gieđain doalai skoretnađas, muhto nuppi gieđa čuvddi divtii iežas unna lábbáža njammat. – Refl Anaf yes Acc Sg Property Animal "láppis" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 56 OLD EAST
 • – Ale njamat dan dutnii suorpmaidat. – NPx Anaf no Acc Sg Body "suorbma" Verb Sg2 Human Guttorm Iešnj 57 OLD EAST
 • Muhto sii ledje čeavlái sin márkanisttiset. – NPx Anaf no Loc Sg Place "márkan" Nom Pl3 Human Guttorm Iešnj 58 OLD EAST
 • Go son leai čohkon heasttas, vázzilii son stohpui. – NPx Anaf no Acc Sg Property Animal "heasta" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 59 OLD EAST
 • Biehtár, gii ii muitán lohpadusaidis iige olus dan ustitlašvuođa, maid Ánde leai sutnje čájehan, go son leai mearragáttis fitnan, dajai: – NPx Anaf no Acc Pl Property Product "lohpádus" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 60 OLD EAST
 • Sámmol maid váccii eamidiinnis meattá, bivššuhii. – NPx Anaf no Com Sg Kin "eamit" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 62 OLD EAST
 • Muhtun dohppii skihpáris oalgečalbmái ja hoiggadedje. – NPx Anaf no Gen Sg Human Friend "skihpár" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 62 OLD EAST
 • Oktii juo Ándege finadii čippiidis alde, dego livččii áigon barju rohkadallat. – NPx Anaf no Gen Pl Body "čibbi" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 63 OLD EAST
 • Aapo váccii fas verddes šilljui. – NPx Anaf no Gen Sg Human Friend "verdde" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 66 OLD EAST
 • Muhtumat ledje veallánan, rohtten vel gávttiset oaivvis ala, daikke beaskka. – NPx Anaf no Acc Sg Property Clothing "gákti" Nom Pl3 Human Guttorm Iešnj 66 OLD EAST
 • Muhtumat ledje veallánan, rohtten vel gávttiset oaivvis ala, daikke beaskka. – NPx Anaf no Gen Sg Body "oaivi" Nom Pl3/Sg3 Human Guttorm Iešnj 66 OLD EAST
 • Okta-nubbi luoitilii siiddus ala. – NPx Anaf no Gen Sg Body "siidu" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 66 OLD EAST
 • Ráđđan, dego soalddáhat veallájedje olbmot juovlamárkanisttis, muhto go Ánde bođii, arvvai čákŋat nieiddaid gaskii ja nohkai dasa. – NPx Anaf no Loc Sg Event Action "juovlamárkan" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 66 OLD EAST
 • Aapo leai juo vajálduvvan su vierus mielde borrat. – NPx Anaf no Gen Sg Event Habit "vierru" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 67 OLD EAST
 • Ándaras gullui muitaleamen mátkkis birra. – NPx Anaf no Gen Sg Event Action "mátki" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 67 OLD EAST
 • Máhte Iŋgá čanastii gahperbáttiidis oaivvis ala ja bassalii nu. – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "gahperbáddi" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 68 OLD EAST
 • Máhte Iŋgá čanastii gahperbáttiidis oaivvis ala ja bassalii nu. – NPx Anaf no Gen Sg Body "oaivi" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 68 OLD EAST
 • Ánde maid čuožžilii doppe muhtun nieidda bálddas, dego eamidis bálddas. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eamit" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 69 OLD EAST
 • Rikkis máttabadjeolmmoš Rihtá-Ovllá maid oidnui sálbmagirji gieđa vuolde mannamen nieiddainis čoakkalmasstobo guvlui. – NPx Anaf no Com Sg Kin "nieida" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 69 OLD EAST
 • Boares Máhte Simonge vujii vuoras heasttainis. – NPx Anaf yes Com Sg Property Animal "heasta" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 69 OLD EAST
 • Gižirdii, huikkii ja baksamiinnis baldalii heastta. – NPx Anaf no Com Sg Body "bavssa" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 69 OLD EAST
 • Máhte Simon, guhte juohke Juovllaid lávii boahtit gávpegálvvuinis, leai dálge boahtan biergguid vuovdit ja eará herskologa. – NPx Anaf no Com Sg Property Valuable "gávpegálvu" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 69 OLD EAST
 • Fáre maid čohkkái eamidiinnis gurutbeale ruossas. – NPx Anaf no Com Sg Kin "eamit" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 71 OLD EAST
 • Eai nagodan luvvet jurdagiiddiset eatnanlaš buorrevuođain. – NPx Anaf no Acc Pl Property Product M "jurdda" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 73 OLD EAST
 • Muhtun soađai nu jurdagiiddes vuostá, ahte gállu njurggui, go dollii jurdagiiddes ráhtama, bissehii daid šláma sielustis ja geahččalii veagal biebmat sielu. – NPx Anaf no Gen Pl Property Product M "jurdda" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 73 OLD EAST
 • Muhtun soađai nu jurdagiiddes vuostá, ahte gállu njurggui, go dollii jurdagiiddes ráhtama, bissehii daid šláma sielustis ja geahččalii veagal biebmat sielu. – NPx Anaf no Gen Pl Property Product M "jurdda" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 73 OLD EAST
 • Muhtun soađai nu jurdagiiddes vuostá, ahte gállu njurggui, go dollii jurdagiiddes ráhtama, bissehii daid šláma sielustis ja geahččalii veagal biebmat sielu. – NPx Anaf no Loc Sg Body M "siellu" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 73 OLD EAST
 • Máhtte ja Ánde čohkkáiga báldalagaid ja borgaleigga biippu diehtemeahttunvuođasteaskka girkus. – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "diehtemeahttunvuohta" Nom Du3 Human Guttorm Iešnj 73 OLD EAST
 • Muhto Njáskkahat-Ánde čohkkái eamidiinnis seaidneguoras, sárdnestuolloguoras. – NPx Anaf no Com Sg Kin "eamit" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 74 OLD EAST
 • Dasgo mehcciin orron olbmot oktavuođasteaset ledje goikan, hálidan olbmuid sisa. – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Social "oktavuohta" Nom Pl3 Human Guttorm Iešnj 74 OLD EAST
 • Iešnjárgga gánddat čužžo čoakkalmasstohponjálmmes, ozas gieđat ja čierastalle gápmagiiddiset alde šalkkas. – NPx Anaf no Gen Pl Property Clothing "gáma" Nom Pl3 Human Guttorm Iešnj 75 OLD EAST
 • Ii orron leamen šat iešge iežas mielas vissis, gosa galgá vuolgit. – Refl Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "miella" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 77 OLD EAST
 • Nieida gobmái muohttat vuostá, fáhcainis váruhii muohttaga beassames čalmmiide. – NPx Anaf no Com Sg Property Clothing "fáhcca" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 77 OLD EAST
 • Ovdal go son mielastis livččii lean vaikko gumppiid gaskkas go dáppe. – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "miella" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 78 OLD EAST
 • Muhto Káre ii beroštan sis maidege, manai fal luoddaráigge, garvilii ovddal boahttiid, muhto ii čalmmiidis čiehkan, geahčai njuolgga ovddal boahttiide. – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 80 OLD EAST
 • Muhto boares sárdneolmmái geahččalii buot andávttastis addit gullat, iige fuopmášan dan. – NPx Anaf no Loc Sg Property Product "andákta" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 82 OLD EAST
 • Bajidii jienas. – NPx Anaf no Acc Sg Body "jietna" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 82 OLD EAST
 • Čolgadasttii bealgásis, sihkastii čalmmiidasas ja álggii huikit. – NPx Anaf no Ill Sg Body "bealgi" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 83 OLD EAST
 • Čolgadasttii bealgásis, sihkastii čalmmiidasas ja álggii huikit. – NPx Anaf no Ill Pl Body "čalbmi" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 83 OLD EAST
 • Čievččastii njuolga julggiidis, mieiggastii stuollosealgge vuostá, hárrii gaccaidis ja huikkádii: – NPx Anaf no Acc Pl Body "juolgi" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 83 OLD EAST
 • Čievččastii njuolga julggiidis, mieiggastii stuollosealgge vuostá, hárrii gaccaidis ja huikkádii: – NPx Anaf no Acc Pl Body "gazza" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 83 OLD EAST
 • – Dáppe mii fertet dovddastit Ipmil viesus suttuideamet. – NPx Anaf no Acc Pl Property Product M "suddu" Nom Pl1 Human Guttorm Iešnj 83 OLD EAST
 • Okta nubbi vearri boazu lea duge gieđaid vuollái heakkas suhppen. – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Sg3 Animal boazu Guttorm Iešnj 83 OLD EAST
 • Boares sárdneolmmái, guhte váccii ieš dulkkainis sárdnestullui botkii su sártni. – NPx Anaf no Com Sg Human Prof "dulka" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 84 OLD EAST
 • Ja beatnagat seahkanedje maiddai jumaineaset dan šlápmii. – NPx Anaf no Com Sg Other Sound "jupma" Nom Pl3 Animal beana Guttorm Iešnj 84 OLD EAST
 • Máhtte dovddai, guhte láidii nieidda, láidii dego eamidis náitalan olbmát, eai dábálaččat náitalan olbmotge nu lahkalagaid vácce. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "eamit" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 85 OLD EAST
 • Biehtár maid jurddašattai Márggeha jearralit, muhto son leai dan mađe suollemas, ahte ii buoril hálidan jurdagiiddis nubbái almmuhit. – NPx Anaf no Acc Pl Property Product M "jurdda" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 85 OLD EAST
 • Jievja leai gale beaska, son jurdagisttis oinnii ja vákšui. – NPx Anaf no Loc Sg Property Product M "jurdda" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 86 OLD EAST
 • Ii dahkaluddan vázzinvugiinis iežas stuorábun. – NPx Anaf no Com Sg Event Habit "vázzinvuohki" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 86 OLD EAST
 • Olbmot dopme fas ain ruovttuidasaset. – NPx Anaf no Ill Pl Place "ruoktu" Nom Pl3 Human Guttorm Iešnj 87 OLD EAST
 • Gaskabeai áigge vel dušše gollegoapmiriinnis luvdii almmi gáttis áimmu golliid, ja alimus čohkaide velá guoskkahedje dan suotnjarat. – NPx Anaf no Com Sg Other Nature Part "gollegoapmir" Verb Sg3 Nature beaivváš Guttorm Iešnj 89 OLD EAST
 • Muorrageaseheaddji gullui muhtumin gurpmiinis gihčamen johkaráigge ja jeagelviežži várrevielttis gullui heastta gieldduheamen ja goahcanrissi ja vávlu gullui šalkka sárgumen. – NPx Anaf no Com Sg Property "guorbmi" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 89 OLD EAST
 • Njáskkahat-Sámmol čuolai muoraid rándahis, iežas rándahis. – Refl Anaf no Loc Sg Place "rándat" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 89 OLD EAST
 • Njávkkadii jieŋaid eret sepmonis ja dajai eamidasas, guhte aiddo láibbiid leai goikadeamen: – NPx Anaf no Ill Sg Kin "eamit" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 90 OLD EAST
 • Vilduhan lea bártniinis bajimusas. – NPx Anaf no Com Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 90 OLD EAST
 • Válddii ákšus vel, áiggui fas mannat muoraid vearkut. – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "ákšu" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 90 OLD EAST
 • Gáffadallamin ja leigga, go hoammánisuge čáŋai stohpui gietkkamánáinis, mii gale leai gisson šálaid ja muottáid sisa. – NPx Anaf no Com Sg Kin "gietkkamánná" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 91 OLD EAST
 • Vildu váccii uvnna lusa, rokkastti biippus valatlávkkas, rohttii niibbi dohpas ja goaivvui uvnnas buolli hilaid. – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "biipu" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 92 OLD EAST
 • Go son daid leai vuodjudan biiposis ja biipu leai álgán suovvidit, guovlalii son eamit ruittu ja dajai: – NPx Anaf no Ill Sg Property Tool "biipu" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 92 OLD EAST
 • ... dajai Vildu nuorat reaŋgasis. – NPx Anaf no Ill Sg Human Prof "reaŋga" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 92 OLD EAST
 • N'an dál oaččot gale de iskat julggiidat, go de leaččat olmmái. – NPx Anaf no Acc Pl Body "juolgi" Verb Sg2 Human Guttorm Iešnj 93 OLD EAST
 • Vári aláš šealgái dego vilges suoggama livččii lean giessan oaivvis birra. – NPx Anaf no Gen Sg Other Nature Part "oaivi" Nom Sg3 Nature aláš Guttorm Iešnj 94 OLD EAST
 • Stoalppuin hearggit čužžo, dušše muhtumin gullojedje bániideaset gižaheamen. – NPx Anaf no Acc Pl Body "bátni" Verb Pl3 Animal heargi Guttorm Iešnj 96 OLD EAST
 • Hoammánisu nahkehii gieđas gitta gaigŋir ráje ruitui ja njuovčča bođii juo moadde dumá olggobeal njálmmi vuojas vuodjan biergobihtá ovddal ja fievrridii dan njálbmásis. – NPx Anaf no Acc Sg Body "giehta" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 96 OLD EAST
 • Hoammánisu nahkehii gieđas gitta gaigŋir ráje ruitui ja njuovčča bođii juo moadde dumá olggobeal njálmmi vuojas vuodján biergobihtá ovddal ja fievrridii dan njálbmásis. – NPx Anaf no Ill Sg Body "njálbmi" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 96 OLD EAST
 • Gistáid vel giehtasis, deaddilii gahpiris oaivái, suohpana bidjalii valahii ja bissu gieđa vuollai, boares ruoššagobbena. – NPx Anaf no Ill Sg Body "giehta" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 98 OLD EAST
 • Gistáid vel giehtasis, deaddilii gahpiris oaivái, suohpana bidjalii valahii ja bissu gieđa vuollai, boares ruoššagobbena. – NPx Anaf no Ill Sg Property Clothing "gahpir" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 98 OLD EAST
 • Ja luhtii stuoravuohtasis, dovddai olloliid fámuid, mainna gumppe vuostá duosttašii vuolgit. – NPx Anaf no Ill Sg Other ID Appearance "stuoravuohta" Verb Sg3 Animal beana Guttorm Iešnj 100 OLD EAST
 • Seaŋggas ođii Sámmol eamidiinnis. – NPx Anaf no Com Sg Kin "eamit" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 105 OLD EAST
 • Vildu velledii fas sadjásis. – NPx Anaf no Ill Sg Place "sadji" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 106 OLD EAST
 • Eamit gesii julggiidis badjel seaŋgaravdda, rokkai loabahagaid seaŋgaravdda vuolde ja šuvgalii juolgásis. – NPx Anaf no Acc Pl Body "juolgi" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 106 OLD EAST
 • Eamit gesii julggiidis badjel seaŋgaravdda, rokkai loabahagaid seaŋgaravdda vuolde ja šuvgalii juolgásis. – NPx Anaf no Ill Sg Body "juolgi" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 106 OLD EAST
 • Eadni háladii gándasis. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "gánda" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 106 OLD EAST
 • Válddii askásis oapmangáddái. – NPx Anaf no Ill Sg Body "aski" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 106 OLD EAST
 • Čarvvodii liegga goapmiriinnis uhca olbmáš juolgelábiid. – NPx Anaf no Com Sg Body "goapmir" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 106 OLD EAST
 • Gánddaš buorremielas hivvehii hállat, geahččalii sárdnunskeaŋkkaidis. – NPx Anaf no Acc Pl Body M "sárdnunskeaŋka" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 106 OLD EAST
 • Válddii mánás. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "mánná" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 106 OLD EAST
 • Gieđaid lihkahalai, doaladii bastte uhca gieđastis. – NPx Anaf no Loc Sg Body "giehta" Verb Sg3 Human Guttorm Iešnj 107 OLD EAST
 • Sámmol boahnárasttii seaŋggastis. – NPx Anaf no Loc Sg Place "seaŋga" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 107 OLD EAST
 • Dalle son fas johttái ealuinis davás guottehit ja bálggahit alla gáissáid vuollái, gos ii čuoikage hurit alimus čohkaid alde. – NPx Anaf no Com Sg Property Animal "eallu" Nom Sg3 Human Guttorm Iešnj 108 OLD EAST
 • Bieggage lea buhtis, muhto guhkkin čuovgá Jiekŋamearra vuonaidisguin: gearrá ja báhrrá bávttiid vuostá ja badjel čáhcegeđggiid, njuiku mearraolbmá vatnasa ásaid vuostá, stuhčá ja šlámarda. – NPx Anaf no Com Pl Other Nature Part "vuotna" Nom Sg3 Nature mearra Guttorm Iešnj 108 OLD EAST
 • Vulget ealuineaset máttás eret borggaid ja garrastoarpmaid ovddas, guhkás mátta vuvddiid sisa, gos ii biekkas, oažžu leat suojis. – NPx Anaf no Com Sg Property Animal "eallu" Verb Pl3 Human Guttorm Iešnj 109 OLD EAST
 • Dat leai Reaŋga-Áro guhte dal vuolgalii vierus mieldi gielkágease jáffuid ja biergobihtá maŋil. – NPx Anaf no Gen Sg Event Habit "vierru" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 21 OLD EAST
 • Son rohttii gielkkás lása vuollai, gos giillu čuovga ruoksái muohttagii. – NPx Anaf no Acc Sg Property Vehicle "gielká" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 21 OLD EAST
 • Das son gáradii seahkas gielkká ala. – NPx Anaf no Acc Sg Property Container "seahkka" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 21 OLD EAST
 • Stobus gullui mánáidis ruodja, ja nuoramus, čihččet, gullui lávggus bárgumin. – NPx Endo no Gen Pl Kin "mánná" x Sg3 Human Guttorm GohccánS 21 OLD EAST
 • Áro ii livčče dal astan čuollat Lemehii muoraid, dasgo sus leai hoahppu gáhkkojáffuid vuordi mánáidis lusa. – NPx Anaf yes Gen Pl Kin "mánná" Loc Sg3 Human Guttorm GohccánS 22 OLD EAST
 • Beaivvi rántahis ledje jurdagat sus johtalan beare ruktui báhcán veagas birra. – NPx Anaf yes Gen Sg Kin "veahka" Loc Sg3 Human Guttorm GohccánS 22 OLD EAST
 • Maŋŋit leai juo eahket, go son bijai ákšus belkko vuostá ja váccii stohpui. – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "ákšu" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 22 OLD EAST
 • Árrat nuppi iđit leai Áro juo jávkan sajistis. – NPx Anaf no Loc Sg Place "sadji" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 22 OLD EAST
 • Iđitgáfe haga son su vierus mielde leai juo jođus. – NPx Anaf no Gen Sg Event Habit "vierru" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 22 OLD EAST
 • Son čohkkedii biippostallat gielkkás ala. – NPx Anaf no Gen Sg Property Vehicle "gielká" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 22 OLD EAST
 • Son dovddai iežas váibalan, rumaš viesai, dasgo borakeahttái leai eahket rájes, ja siskálušaidis dovddai guorranan. – NPx Anaf no Acc Pl Body "siskáluš" Verb Sg3 Human Guttorm GohccánS 23 OLD EAST
 • Son ii lean mihkkege unna olbmožiid, dábálaš sápmelaš, muhto ovttalágan goike borramuš, maid son juo jagiid leai biebmunis geavahan, leai goikadan su biergguid; cuoccat ja suonat dovdojedje su giehtaruohttasiin ja muođuin ja muottá vuole guovlladedje čeahpáhisttis. – NPx Anaf no Ess Ess Property Food "biebmu" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 23 OLD EAST
 • Son ii lean mihkkege unna olbmožiid, dábálaš sápmelaš, muhto ovttalágan goike borramuš, maid son juo jagiid leai biebmunis geavahan, leai goikadan su biergguid; cuoccat ja suonat dovdojedje su giehtaruohttasiin ja muođuin ja muottá vuole guovlladedje čeahpáhisttis. – NPx Endo no Loc Sg Body "čeabi" x Sg3 Human Guttorm GohccánS 23 OLD EAST
 • Ivvár maid boltasii roavggo vuolde, ruvvii čalmmiidis, rokkai bollus lávkkastis ja eará gáfejuhkandárbašiid ja álggii juhkat gáfe. – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 24 OLD EAST
 • Ivvár maid boltasii roavggo vuolde, ruvvii čalmmiidis, rokkai bollus lávkkastis ja eará gáfejuhkandárbašiid ja álggii juhkat gáfe. – NPx Anaf no Acc Sg Property Container "bollu" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 24 OLD EAST
 • Ivvár maid boltasii roavggo vuolde, ruvvii čalmmiidis, rokkai bollus lávkkastis ja eará gáfejuhkandárbašiid ja álggii juhkat gáfe. – NPx Anaf no Loc Sg Property Container "lávka" Verb Sg3 Human Guttorm GohccánS 24 OLD EAST
 • Hánno válddii ruittu čippiidis gaskii ja borai šloahkuhii sálggaid, vilppui Ároi, geigestii sutnje ja dajai: – NPx Anaf no Gen Pl Body "čibbi" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 24 OLD EAST
 • Son váccii gielkkás lusa, guovllai seahkkasis, ozai seahkkavuođus láibbi, jos dohko leaš láhppon. – NPx Anaf no Gen Sg Property Vehicle "gielká" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 24 OLD EAST
 • Son váccii gielkkás lusa, guovllai seahkkasis, ozai seahkkavuođus láibbi, jos dohko leaš láhppon. – NPx Anaf no Ill Sg Property Container "seahkka" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 24 OLD EAST
 • Moadde garran gáhkkoskoavddi gávnnai, daid geahččalii vátna bániidisguin jursat das gielkkás alde. – NPx Anaf yes Com Pl Body "bátni" Verb Sg3 Human Guttorm GohccánS 24 OLD EAST
 • Moadde garran gáhkkoskoavddi gávnnai, daid geahččalii vátna bániidisguin jursat das gielkkás alde. – NPx Anaf no Gen Sg Property Vehicle "gielká" Verb Sg3 Human Guttorm GohccánS 24 OLD EAST
 • Iešge dovddai návccaidis uhccánan, ii orron šat deaivamin luotta mealdi. – NPx Anaf no Acc Pl Body M "nákca" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 25 OLD EAST
 • Son čohkkedii gielkkás ala, čippiidis vuostá gaigŋirat ja oaivi guovtte goapmir gaskkas. – NPx Anaf no Gen Sg Property Vehicle "gielká" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 25 OLD EAST
 • Son čohkkedii gielkkás ala, čippiidis vuostá gaigŋirat ja oaivi guovtte goapmir gaskkas. – NPx Anaf no Gen Sg Body "čibbi" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 25 OLD EAST
 • Juoksa jorggihii ja manai stohposis. – NPx Anaf no Ill Sg Place "stohpu" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 26 OLD EAST
 • Juoksa ruvvedii garran čázehiiddes, suidnii ja cágii juolgásis. – NPx Anaf yes Acc Pl Property Clothing "čázet" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 26 OLD EAST
 • Juoksa ruvvedii garran čázehiiddes, suidnii ja cágii juolgásis. – NPx Anaf no Ill Sg Body "juolgi" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 26 OLD EAST
 • Cokkai gávtti badjelii, ozai boahkána; dan gávnnai seaŋgastoalppus, rohttii fas gávttis oaivvis ala ja geazadii albmaláhkai. Han tok på seg kofga, leita etter belte, den fant han på sengestolpen, han dro igjen kofta si over hodet sitt og knyttet beltet ordentlig. – NPx Anaf no Acc Sg Property Clothing "gákti" Verb Sg3 Human Guttorm GohccánS 26 OLD EAST
 • Cokkai gávtti badjelii, ozai boahkána; dan gávnnai seaŋgastoalppus, rohttii fas gávttis oaivvis ala ja geazadii albmaláhkai. Han tok på seg kofga, leita etter belte, den fant han på sengestolpen, han dro igjen kofta si over hodet sitt og knyttet beltet ordentlig. – NPx Anaf no Gen Sg Body "oaivi" Verb Sg3 Human Guttorm GohccánS 26 OLD EAST
 • Son manai skadjái, válddii doppe guokte rullastákku ja moanaid vel hárrestákkuidge ja váccii Geavvogáddái fatnasiiddis lusa. – NPx Anaf no Gen Pl Property Vehicle "fanas" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 27 OLD EAST
 • Hoigadii guvges fievrrus čázi ala. – NPx Anaf no Acc Sg Property Vehicle "fievru" Verb Sg3 Human Guttorm GohccánS 27 OLD EAST
 • Sugai Dážabeallai iežaska Lemet-risvieljain buođu vuollai. – Refl Anaf no Gen Sg Property "buođđu" Verb Sg3/Du3 Human Guttorm GohccánS 27 OLD EAST
 • Sugai Dážabeallai iežaska Lemet-risvieljain buođu vuollai. – NPx Anaf no Com Sg Kin "Lemet-risviellja" Verb Sg3 Human Guttorm GohccánS 27 OLD EAST
 • Veaháš vel jietnadattai, skuvlii čivggaidis. – NPx Anaf no Acc Pl Kin "čivga" Verb Sg3 Animal goalsi Guttorm GohccánS 27 OLD EAST
 • – Muhto mieska rissiid birra čužžo velái horpmát dearvvas liđiideasetguin, ja muhtun fiskesrássige oidnui guovlamin rokkis ruonas suoidnemáddagiid čađa. – NPx Anaf yes Com Pl Other Nature Part "lieđđi" Nom Pl3 Nature horbmá Guttorm GohccánS 28 OLD EAST
 • Juoksa njiejai fatnasasas, goaivvui čázi ja goargŋugođii bajás. – NPx Anaf no Ill Sg Property Vehicle "fanas" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 28 OLD EAST
 • Son gesii fatnasis goikásii – NPx Anaf no Acc Sg Property Vehicle "fanas" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 29 OLD EAST
 • Álggii čoallut guliidis. – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal Nature "guolli" Verb Sg3 Human Guttorm GohccánS 29 OLD EAST
 • Áiggiid buđaldii mielle vuolde, ovdalgo miellái vulggii guliidisguin. Lenge holdt han på med sitt under elvemelen, før han gikk opp elvemelen med fiskene sine. – NPx Anaf no Com Pl Property Animal Nature "guolli" Verb Sg3 Human Guttorm GohccánS 29 OLD EAST
 • Juoksa čáŋai stohposis ja čohkkedii reŋkkos ala uvdnanjálbmái gáfe vuoššat. – NPx Anaf no Ill Sg Place "stohpu" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 29 OLD EAST
 • Juoksa čáŋai stohposis ja čohkkedii reŋkkos ala uvdnanjálbmái gáfe vuoššat. – NPx Anaf no Gen Sg Place "reŋko" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 29 OLD EAST
 • Reatkanjár-Juoksa čuččodii su vierus mielde ovdalaš gaskaija stobus sealggis, geahčai ja guldalii. – NPx Anaf no Gen Sg Event Habit "vierru" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 30 OLD EAST
 • Reatkanjár-Juoksa čuččodii su vierus mielde ovdalaš gaskaija stobus sealggis, geahčai ja guldalii. – NPx Anaf no Gen Sg Place "stohpu" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 30 OLD EAST
 • "Berjjo dat gale livččii boahttil, muhto datge nuoratvuođainis čuvoda Geso." – NPx Anaf no Com Sg Event Time "nuoratvuohta" Nom Sg3 Animal gussa Guttorm GohccánS 30 OLD EAST
 • Ja son giesastii boskkiidis, čanastii liinni oaivásis, bijai niibeboahkána birra ja nu vázzilii olggos. – NPx Anaf no Acc Pl Body "boaski" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 31 OLD EAST
 • Ja son giesastii boskkiidis, čanastii liinni oaivásis, bijai niibeboahkána birra ja nu vázzilii olggos. – NPx Anaf no Ill Sg Property Clothing "liidni" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 31 OLD EAST
 • Šerresjohka dastán heaŋggoluohká vuoldi buot fámuinis borššui. – NPx Anaf yes Com Sg Body M "fápmu" Nom Sg3 Nature johka Guttorm GohccánS 32 OLD EAST
 • Son divttii Šerresjoga šerres čáziinis bassat bivastagaid muođuinis. – NPx Anaf yes Com Sg Other Nature Part "čáhci" Acc Sg3 Nature johka Guttorm GohccánS 33 OLD EAST
 • Son divttii Šerresjoga šerres čáziinis bassat bivastagaid muođuinis. – NPx Anaf no Loc Pl Body "muođut" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 33 OLD EAST
 • Bajidii oaivvis, čuožžilii, njávkalii vuovttaidis maŋás mat ledje golggihan su muođuid ala liinni vuolde, ja dasto lávkulii geđggiid mielde rastá joga. – NPx Anaf no Acc Sg Body "oaivi" Verb Sg3 Human Guttorm GohccánS 33 OLD EAST
 • Bajidii oaivvis, čuožžilii, njávkalii vuovttaidis maŋás mat ledje golggihan su muođuid ala liinni vuolde, ja dasto lávkulii geđggiid mielde rastá joga. – NPx Anaf no Acc Pl Body "vuokta" Verb Sg3 Human Guttorm GohccánS 33 OLD EAST
 • Liinnis vel dohppii eret oaivvistis ja nu viehkalii heaŋggo várrái. – NPx Anaf no Acc Sg Property Clothing "liidni" Verb Sg3 Human Guttorm GohccánS 33 OLD EAST
 • Liinnis vel dohppii eret oaivvistis ja nu viehkalii heaŋggo várrái. – NPx Anaf no Loc Sg Body "oaivi" Verb Sg3 Human Guttorm GohccánS 33 OLD EAST
 • Son čuoččastii ja njávkkastii vuovttaidis eret beljiidis alde ja guldalii; golbmii maŋŋálagaid orui bárggádeamen, muhto ii ožžon čielgas, gos leaš bárggádan. – NPx Anaf no Acc Pl Body "vuokta" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 34 OLD EAST
 • Son čuoččastii ja njávkkastii vuovttaidis eret beljiidis alde ja guldalii; golbmii maŋŋálagaid orui bárggádeamen, muhto ii ožžon čielgas, gos leaš bárggádan. – NPx Anaf no Gen Pl Body "beallji" Verb Sg3 Human Guttorm GohccánS 34 OLD EAST
 • Gulai mugádeamen áibbas lahka; son rienddui oaidnit, čohkkestii vel maŋimuš fámuidis, duvddii gieđainis sieđggaid eret ja ja rumii ruosa-guosa biellu jiena vuostá. – NPx Anaf yes Acc Pl Body M "fápmu" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 35 OLD EAST
 • Gulai mugádeamen áibbas lahka; son rienddui oaidnit, čohkkestii vel maŋimuš fámuidis, duvddii gieđainis sieđggaid eret ja ja rumii ruosa-guosa biellu jiena vuostá. – NPx Anaf no Com Sg Body "giehta" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 35 OLD EAST
 • Muhto – ja son geahčai, čárvii goapmiriid oktii ja ruvvii gieđaidis – gos lea gálbi? – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 35 OLD EAST
 • Káreš rohttii niibbis dohpas, viehkalii gumppe lusa. – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "niibi" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 35 OLD EAST
 • "Lávgá, ale guođe gálbbát!" – NPx Anaf no Acc Sg Property Animal "gálbi" Verb Sg2 Animal gussa Guttorm GohccánS 36 OLD EAST
 • – Lávgá báldda inu váccii ja dettii njunis liidnegáktečeaberáigge guovlladeai gálbbi njunnái. – NPx Anaf no Acc Sg Body "njunni" Nom Sg3 Animal gussa Guttorm GohccánS 36 OLD EAST
 • Orui vel muhtumin dego livččii gullon Berjjo jietna, muhto Káreš fuopmášii dan beljiidis gáddun. – NPx Anaf no Gen Pl Body "beallji" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 37 OLD EAST
 • Lávgá manai ovddimusas, unna vilges oaivvážis vel álohalai. – NPx Anaf no Acc Sg Body "oaivváš" Verb Sg3 Animal gussa Guttorm GohccánS 37 OLD EAST
 • Beaivváš maid juo cágii suotnjariiddis Šerresjohkavuopmái. – NPx Anaf no Acc Pl Other Nature Part "suonjar" Nom Sg3 Nature beaivváš Guttorm GohccánS 37 OLD EAST
 • Itgon de gale šat bisson ruovttustat! – NPx Anaf no Loc Sg Place "ruoktu" Verb Sg2 Human Guttorm GohccánS 39 OLD EAST
 • Hei hei leat juo golgui, bálkestat mánáidat, omiidat ja isidat šilju buorrin. – NPx Anaf no Acc Pl Kin "mánná' 'oapmi' 'isit" Verb Sg2 Human Guttorm GohccánS 39 OLD EAST
 • "Váldde muge fatnasasat!" – NPx Anaf no Ill Sg Property Vehicle "fanas" Verb Sg2 Human Guttorm GohccánS 40 OLD EAST
 • Na-a ... inba mun dal dieđe dieđal šláddaris áhkuid gale váldit fatnasasan." – NPx Anaf no Ill Sg Property Vehicle "fanas" Verb Sg1 Human Guttorm GohccánS 40 OLD EAST
 • "Man-al dohko maŋŋegeahcai vuokkaidat njulget, beasan mun suhkalit." – NPx Anaf no Acc Pl Property Tool "vuogga" Verb Sg2 Human Guttorm GohccánS 40 OLD EAST
 • Juoksa lávkkui stákkuinis ja vuoggaspánjainis maŋŋegeahčai. – NPx Anaf no Com Sg Property Container "stággu' 'vuoggaspánnja" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 40 OLD EAST
 • Bikká hoigadii fatnas, lávkii fatnasii, divvulii helmmiidis, čohkkedii, válddii áirruid, jorahalai daid ja hálai: – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "healbmi" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 40 OLD EAST
 • Juoksa buđaldii vuokkainis maŋŋegeahčen ja fáruhii Bikká: – NPx Anaf no Com Sg Property Tool "vuogga" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 40 OLD EAST
 • Oavdu juo eadnát-rohkki lávii iežas mahtásaš biergonođiid čavččaid duoddaris gurput." – NPx Ekso no Nom Sg Kin "eadni" x Sg2 Human Guttorm GohccánS 40 OLD EAST
 • "Na eadnát gale leai hui sávri dan bargat." – NPx Ekso no Nom Sg Kin "eadni" x Sg2 Human Guttorm GohccánS 41 OLD EAST
 • "Na ii dat gale duohta áhččát láven oidnot suhkaminge, go dat eamidaš okkodeigga, eadnát oidnui čađat suhkamin, leaš dat guoika dahje savu." – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg2 Human Guttorm GohccánS 41 OLD EAST
 • "Na ii dat gale duohta áhččát láven oidnot suhkaminge, go dat eamidaš okkodeigga, eadnát oidnui čađat suhkamin, leaš dat guoika dahje savu." – NPx Ekso no Nom Sg Kin "eadni" x Sg2 Human Guttorm GohccánS 41 OLD EAST
 • Juoksa buđaldii vuokkaidisguin maŋŋegeažes. – NPx Anaf no Com Pl Property Tool "vuogga" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 41 OLD EAST
 • – It don vel dohppet dan guolát?" – NPx Anaf no Acc Sg Property Animal Nature "guolli" Verb Sg2 Human Guttorm GohccánS 42 OLD EAST
 • Juoksa govččai vuoggaspánjaidis, válddii meali ja álggii fatnasa stivret. – NPx Anaf no Acc Pl Property Container "vuoggaspánnja" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 42 OLD EAST
 • Ja eaihan dien muttos gahpagaččat gale ádde vuos fámuideaset seastit, juos mii boarrasut olbmot eat ádde sin. – NPx Anaf no Acc Pl Body M "fápmu" Nom Pl3 Human Guttorm GohccánS 42 OLD EAST
 • De muittán munge go dal láviime áhčiin okkodit, ja mun lávejin eanaš suhkat, go nu de vitnet gieđat, muhto in loga váiban, vaikko áhččán maid muhtumin jearaige." – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human Guttorm GohccánS 42 OLD EAST
 • Eadnán ja du áhčči, Stolte-Biertnaš, leaigga vuosttasoarpmeleš. – NPx Ekso no Nom Sg Kin "eadni" x Sg1 Human Guttorm GohccánS 42 OLD EAST
 • Biertnaš áhčči ja eadnán eadni leaigga vieljaš daikke oappáš. – NPx Ekso no Gen Sg Kin "eadni" x Sg1 Human Guttorm GohccánS 42 OLD EAST
 • Juoksa goavrái stákkus. – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "stággu" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 43 OLD EAST
 • Luossa váibbai ja govdii, gábbálasttii, šleađgalii čoavjjevuolis ja vel oktii geahččalii deaddilit iežas čiekŋalassii, muhto návccat nohke. – NPx Anaf no Acc Sg Body "čoavjjevuolli" Nom Sg3 Animal luossa Guttorm GohccánS 43 OLD EAST
 • Ja seammás son livkalii gahpiris eret oaivvis ja deaddilii gieđavuollai, ieš njágahii dego lotti livččii lean njágaheamen, roahkan olgeš gieđas ja stággu gurut gieđas. – NPx Anaf no Acc Sg Property Clothing "gahpir" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 43 OLD EAST
 • "Gottes dal dan guolát. – NPx Anaf no Acc Sg Property Animal Nature "guolli" Verb Sg2 Human Guttorm GohccánS 44 OLD EAST
 • Son faŋuhii roahkaniinnis luosa. – NPx Anaf no Com Sg Property Tool "roahkan" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 44 OLD EAST
 • Muhto Juoksa maid garradii biergguidis ja rohttii goadjima fatnasii, roŋkii čipbiidis ja deaddilii guovtte juol' gaskii, dohppii niibi dohpas ja álggii dearpat doadjima oaivái. – NPx Anaf no Acc Pl Body "biergu" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 44 OLD EAST
 • Muhto Juoksa maid garradii biergguidis ja rohttii goadjima fatnasii, roŋkii čipbiidis ja deaddilii guovtte juol' gaskii, dohppii niibi dohpas ja álggii dearpat doadjima oaivái. coordination – NPx Anaf no Acc Pl Body "čibbi" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 44 OLD EAST
 • Bikká geahčái, doalai áirruidis bajás ja hálai: coordination – NPx Anaf no Acc Pl Property Tool "áiru" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 44 OLD EAST
 • Ja beahcet dal doppe hiitamiiddis vuolde gimškkarda dego beatnat seaibi. – NPx Endo no Gen Pl Property Clothing "hiitta" x Sg3 Human Guttorm GohccánS 44 OLD EAST
 • Juoges dal dan guolát, vai munge geasan viehkalit, daikke attes munnje sneaidda!" – NPx Anaf no Acc Sg Property Animal Nature "guolli" Verb Sg2 Human Guttorm GohccánS 44 OLD EAST
 • Son bijai guliidis fatnasii, hoigadii fatnas, jorai gulul goatnilis fávlái ja nu son suhkalii: siđeveasta deaškái oaivvis, ieš guvrái sugai ja vilppui guovtte beallai fatnas. – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal Nature "guolli" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 45 OLD EAST
 • Njáskkahat-Sámmol čuoladii muoraid rántahisttis: smáhkut rišaidedje, ákšu beškkii buolašmurrii ja coahkas guhkás gevlii. – NPx Anaf no Loc Sg Place "rándat" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 46 OLD EAST
 • Čuolastatgaskkas gulai Sámmol ain eamidis lihkadumiid návehis. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eamit" Verb Sg3 Human Guttorm GohccánS 46 OLD EAST
 • Váris gullui jeagelnjiejaheaddji heasttas gieldduheamen. – NPx Anaf yes Acc Sg Property Animal "heasta" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 46 OLD EAST
 • Sámmol čuolai rántahisttis; dušše duollet-dálle bissehasttii ákšus guldalastin ja oaidnin várás. – NPx Anaf no Loc Sg Place "rándat" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 46 OLD EAST
 • Sámmol čuolai rántahisttis; dušše duollet-dálle bissehasttii ákšus guldalastin ja oaidnin várás. coordination – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "ákšu" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 46 OLD EAST
 • Sámmol cágii gisttáidis fas gihtii ja váccii ráhpa ala. – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "gistta" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 47 OLD EAST
 • Dasa bissehii láidesteaddji hearggis. – NPx Anaf yes Acc Sg Property Animal "heargi" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 47 OLD EAST
 • Hoammá-Gutnel maid iđii gákčon mánáinis birra návet, váccii šeatkkui, vulggii stohpui. – NPx Anaf no Com Sg Kin "mánná" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 48 OLD EAST
 • Gutnel heaŋggui biktasiiddis stohpo- ja gámmáruvssa gaskii, gos ledje heaŋggastagat. – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "bivttas" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 48 OLD EAST
 • Dasto válddii muora uvnna luhtte ja savnnjašii ja álggii njamahit mánás. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "mánná" Verb Sg3 Human Guttorm GohccánS 48 OLD EAST
 • Máhtte oktan reaŋggainis Biehtáriin čákŋalii vistái, buolašlievlla njunnošis girddii biippu hádja. – NPx Anaf no Com Sg Human Prof "reaŋga" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 48 OLD EAST
 • Máhtte váccii oapman lusa, čohkkedii muorrakássa ala, rokkai valatlávkkas biippus ja niibbiin rokkastii buolli hilaid biiposis ja borggohallagođii. – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "biipu" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 48 OLD EAST
 • Máhtte váccii oapman lusa, čohkkedii muorrakássa ala, rokkai valatlávkkas biippus ja niibbiin rokkastii buolli hilaid biiposis ja borggohallagođii. coordination – NPx Anaf no Ill Sg Property Tool "biipu" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 48 OLD EAST
 • Máhtte muitalattai geassehommáidis birra, mo bohccuin leai feren, mo gumppiid leai baldán. – NPx Anaf no Gen Pl Event Action "geassehommát" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 49 OLD EAST
 • Sámmol eamidiinnis ja sudno gánddaš, Ánte, čohkkájedje beavddis, muhto hoammajoavku boradii uvnna guoras reŋkko birra. – NPx Anaf no Com Sg Kin "eamit" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 49 OLD EAST
 • Ráttáš girddii ja botkalii čuonamiiddis Gumpečohka vilges oaivái, ja guovssahasat juohkeivdnásaš sáitin leppohalle čohka bajil. – NPx Anaf no Acc Pl Other Nature Part "čuonan" Nom Sg3 Nature ráttáš Guttorm GohccánS 50 OLD EAST
 • Gumppet jaskkiidedje, guldaledje veaháš áigge ja fas álggahedje, vanahedje ja sojahalle nealginuohtaset. coordination – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "nealginuohtta" Nom Pl3 Human Guttorm GohccánS 50 OLD EAST
 • ... jearralii Gutnel, guhte aiddo mánás leai gietkamin uvdnagáttes. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "mánná" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 50 OLD EAST
 • Biera gárvodasttii: suidnestii gistáidis ja gállohiid. coordination – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "gistta" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 50 OLD EAST
 • Ja nu son deaddilii gahpiris oaivái, bidjalii suohpana valahii, bissu gieđavuollai, boares "ruoššagoppena". – NPx Anaf no Acc Sg Property Clothing "gahpir" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 50 OLD EAST
 • Násti cieládalai, cieládalai ja rábui maŋŋejulggiinis muohttaga. coordination – NPx Anaf no Com Sg Body "maŋŋejuolgi" Nom Sg3 Animal beana Guttorm GohccánS 50 OLD EAST
 • Njiedjalii oktii Várgege joga ala ciellat, cielai nu ahte julggiinis velá čievččai. – NPx Anaf no Com Sg Body "juolgi" Verb Sg3 Animal beana Guttorm GohccánS 51 OLD EAST
 • Niillas guorpmis bolttui ja reaga savnnjii beškkii. – NPx Anaf no Acc Sg Property "guorbmi" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 51 OLD EAST
 • Dat geasašii juo heakkas, ja varra láttun mielgga vuol ruoksái ja uhcánaččaid jávkkai muohttat sisa. – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Sg3 Animal gumpe Guttorm GohccánS 52 OLD EAST
 • Dat duollet dálle vilppastii maŋás ja lihkahalai seaibbis ja beljiidis ja leai duohta váimmustis datge bivddus. – NPx Anaf no Acc Sg Body "seaibi" Nom Sg3 Animal beana Guttorm GohccánS 52 OLD EAST
 • Biehtár jorgalasttii sabehiiddis ja čuoigalii bohccuid lusa. – NPx Anaf no Acc Pl Property Vehicle "sabet" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 53 OLD EAST
 • Biera bidjalii soappis guovtte juolgge gaskii ja nu hurgalii. – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "soabbi" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 54 OLD EAST
 • "Vuoi stáhkkár", hála Biera Násttiin, "go juolggát leat massán, dákti orru leamen cuovkanan, ja varra golgá." – NPx Anaf no Acc Sg Body "juolgi" Verb Sg2 Animal beana Guttorm GohccánS 54 OLD EAST
 • Ja leai vuot boahtimin don bealde Gufihttariidduoddara bohccuidis guotteheames. – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal "boazu" Verb Sg3 Human Guttorm GohccánS 57 OLD EAST
 • Biehtár bajidasttii oaivvis, guldalii, muhto ii gullon mihkkege. – NPx Anaf no Acc Sg Body "oaivi" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 57 OLD EAST
 • Son bidjalii rággasa eret oaivvis alde ja guldalii. – NPx Anaf no Gen Sg Body "oaivi" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 57 OLD EAST
 • Nu son rohttii fas rággasa čalmmiidis ala, dušše dan mađe guđii lanja, ahte oinnii uksii. – NPx Anaf no Gen Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 57 OLD EAST
 • Ja muittii ain alcces miela losádussan gufihttariid johtalansajiid: geasset gussaealuin johtalit meahccerási mielde, guldalit beasai lottiid juohkelágan lávluma, gulai biekka geahppa mannama, oinnii mo geasivuoiŋŋat áimmus biekka fárus manne suokkabiktasiiguin, mo songe leai máŋgii Alit oarpmeliinis geahččalan daid maŋis dánsut. – NPx Anaf no Com Sg Kin "oarpmealle" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 59 OLD EAST
 • Alit oarpmealle viehkalii olggos, dohppii oarpmeales gihtii ja áiggui rohttet, muhto Biehtár njuikii ja dohppii Ruksesoarpmeale birra čeahpát ja bajidii su askásis, geahčai čalmmiide: gatnjalat golge čuovgi čalmmiin, muhto hillaruoksat cahkkái nierain. – NPx Anaf no Ill Sg Body "aski" Nom Sg3 Human Guttorm GohccánS 59 OLD EAST
 • Muhto gufihtar nieida ahkidušai guhká mánnávuođa gittiide, muhto uhcánaččat vajálduhtii daid beaivválaš bargguidis siste Biehtár eamidin. – NPx Anaf yes Gen Pl Event Action "bargu" Verb Sg3 Human Guttorm GohccánS 59 OLD EAST

J. Turi

 • Ja jos doppe livččui čoakkánbáiki soames alla vári nalde , de veajálii sápmelaš čilget oba bures su iežas áššiid . – Refl Anaf no Acc Pl Abstraction Social "ášši" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Muhto eai deid ealut bistte go iežaset áiggi — mánát báhcet geafin . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "áigi" Nom Pl3 Property Animal JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja de sámit báhtare vuovdegierragiidda , ja doppe orro ráfis olu jagiid ja guođohedje ealuideaset dain vuvddiin ja váriin , mat ledje ávdimin dahje orruid haga . – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal "eallu" Verb Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja de vuojehedje fas sámiid eret sin orohagaineaset . – NPx Anaf no Loc Pl Place "orohat" Acc Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Muhto dan gottáhallan olbmo bárdni , go son gulai ahte su áhčči lea goddojuvvon , de son dajai vašiidisguin ahte : Mon vuolggán ja bážán visot vaikko livččo man olu dážat . – NPx Anaf no Com Pl Abstraction Mental "vašši" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja mearraváriid váralašvuođas álggán muitalit , gos sámit orrot bohccuideasetguin . – NPx Anaf no Com Pl Property Animal "boazu" Nom Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Sápmelaččaid luksa johttáma birra Norggas , go boazu álgá luksa háliidit su vierus mielde . – NPx Anaf no Gen Sg Event Habit "vierru" Nom Sg3 Property Animal JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja dat lahkki , mii lea báhcán go nuppit leat baldalan bohccuideaset čađa , dat báhcán lahkki lea dál jur čielggas . – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal "boazu" Nom Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja go dál dat nuppitnai leat čuoldán seammáládje iežaset bohccuid , dál šaddá fas botkenáigi , ja de dál fas botkejit ja dolvot dan báhcán binná fas nuppi guvlui jávkkohahkii . – Refl Anaf no Acc Pl Property Animal "boazu" Nom Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja jos beaivi velá lea , de guođostahttet veaháš ja de livvadahttet ja álget fas seammáládje čuoldit nuppi oasi bohccuideaset . – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal "boazu" Verb Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja jos soitet velá soames merkkohagat , dahje dakkár bohccot , mat leat geasset merkejuvvon nuppiid bohccot nuppiid merkii , ja go nuppit dovdet bohccuideaset , de šaddá riidu . – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal "boazu" Nom Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja go dan dakkaviđe fuomáša ja álgá risset máná buolli gaskasiiguin , dalle váldet ulddat mánáset ruoktot ja addet nuppi ruoktot . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "mánná" Nom Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Muhto jos ii daga nu , de massá dearvvaš mánás ja oažžu dakkár máná , mii ii šatta ja lea váillat . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "mánná" Verb Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Viđa jagi skuvllat leat buorit geafes sámiide , go skuvllas leat dan áiggi go eai velá leat dan mađe ahte barget biepmuset ovdii . – NPx Anaf no Gen Sg Property Food "biebmu" Verb Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja dálolaččaid beatnagat ja meara beatnagat borret soames misiid — ja borret sámiidnai iežasetnai beatnagat soames báikkiin . – Refl Anaf no Nom Pl Property Animal "beana" Gen Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Muhtumat čallet iežaset nama ja muhtumat čálistit dušše golbma sázu čeabehii mearkan dahje dakkára go iešguhtege anii , muhto eai dat lean bustávatge . – Refl Anaf no Acc Sg Other ID "namma" Nom Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja dat siiddat mat ipmirdit gos lea guohtun , dat ealihit ealuset , muhto dat siiddat mat eai oaččo sealvvi gos lea guohtun , de dat váibbahallet ja jámáhallet . – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal "eallu" Nom Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja de dat nissonat álget sin bargguideaset bargat , go besset nuollat gierresiid ja besset oažžut gálvvuid rabas , deinnago jođidettiin eai oaččo gálvvuid rabas . – NPx Anaf no Acc Pl Event Action "bargu" Nom Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja go boazu lea njuvvon , de varra váldo bohcco iežas čoavjái . – Refl Anaf no Ill Sg Body "čoavji" Gen Sg3 Animal JTuri Muitalus OLD WEST
 • Sápmi láve njuovvat bohcco goađi bálddas ja duljiin guođđit biergguid sisa maid áigu málistit , dahje čoliid — dat olbmot mat njuvvet iežaset bohccuid . – Refl Anaf no Acc Pl Property Animal "boazu" Nom Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja go bierggut leat galbmon ja duollji lea čihkkon , de leat sus dat suolabierggut dego iežas oapmi . – Refl Anaf no Nom Sg Property "oapmi" Loc Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja dakkár olbmot mat nu merkejit , dat eai čohkke bohccuideaset ovdal dálvvi . – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal "boazu" Verb Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja go viimmat olbmot besset oaidnit , ja de dovdet oamiset , de sii vel dorrot deid nalde . – NPx Anaf no Acc Pl Property "oapmi" Verb Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Muhto jos bođii vierroboazu , de dan sii njuvve dego oamiset . – NPx Anaf no Acc Pl Property "oapmi" Nom Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja muhtun sámit leat leamaš nu juhkkit ahte leat loaktán bohccuideaset , ja de ii leat sis báhcán ealáhus iežá go leat ferten álgit láddelaš ealuid geahččat . – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal "boazu" Verb Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Muhto de soamis gottii , ja son anii dan olu bahábun go livččui sus iežas sarvvis goddojuvvon . – Refl Anaf no Nom Sg Property Animal "sarvvis" Loc Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Aldu lea dieđus dakkár , ahte son ohcá miesis das go lea manjemuš diehtán . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "miessi" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja deid ii sáhte reainnidit , mat ruhttet ahkitvuođain , go leat láhppán mánáideaset . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "mánná" Verb Pl3 Animal JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja dalle go lea jur heakkas addime jámidettiin , dalle ii galgga jietnadit ii oktage , vai ii suorgan . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Verb Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Go sápmelaš lea boahtán duoddarii olles su ealuinis ja visot ráidduiguin , de lea olu bargu , go galget goikadit biergguid ja divodit gierresiid ja reainnidit ealuid , mat leat guovtti oassái rátkkihuvvon , nuppi oassái álddut ja nuppi oassái hearggit ja iežá luovos bohccot . – NPx Anaf no Com Sg Property Animal "eallu" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Muitalus dan birra go leat álddut dein báikkiin guoddime , gos sii leat ovdalnai láven guoddit , ja gos lea dakkár eatnan gos birge áldu oktan su misiinis , gos lea ealát ja suodji . – NPx Anaf no Com Sg Kin "miessi" Nom Sg3 Animal JTuri Muitalus OLD WEST
 • Álddut leat nu lojit ahte sii guhtot siivvut ja dikšot misiideaset . – NPx Anaf no Acc Pl Kin "miessi" Verb Pl3 Animal JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja dalle go áldu lea njoallume miesi , de nuorra álddut ballájedje eret miesi luhtte , ja go áldu ballá miesi luhtte eret , de ii duostta muhtun boahtit miesis lusa fas . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "miessi" Nom Sg3 Animal JTuri Muitalus OLD WEST
 • Dalle láve ballát hui bahá , go leat álddut njoallume miesi — dat lea dat , go áldu njuokčamiin bassá miesis — de ruohtastit eret ja guđđet miesi dasa . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "miessi" Nom Sg3 Animal JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja muhtun gale boahtá ja váldá miesis , muhto muhtun ii váldde go lea okte guođđán , muhto son váldá ovddit jagáš miesi ja álgá dan njamahit . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "miessi" Verb Sg3 Animal JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja go lea galbma giđđa , dalle lea hui bahá , go boazu ferte mannat nelggiidisguin nu viidásit , ahte ferte gale ogohallat garrasit , go bohccot ruhttet ohcama dihte biepmu , go lea nealgi , go lea cuoŋu , ja ii leat velá bievlan nu olu ahte ealále nu viidát manahaga . – NPx Anaf no Com Pl Event State "nealgi" Nom Sg3 Animal JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja go lea hui čeahppi reainnidit , de gale ealiha bohccuidis olu buorebut go dat , guhte ii máhte riekta stivret dahje komendit dego soahtehearrát soahteveagaid . – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal "boazu" Verb Sg3 Animal JTuri Muitalus OLD WEST
 • Muhto suolaolbmuin ii leat sin riggodat eanet go iežaset áiggi , ja ii muhtumin bistte ii iežasetge agi . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "áigi" Loc Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Muhto suolaolbmuin ii leat sin riggodat eanet go iežaset áiggi , ja ii muhtumin bistte ii iežasetge agi . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "ahki" Verb Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Gos lea sarkajako , das lea stuorimus váldi dálolaččain sin sárggáideaset nalde . – NPx Anaf no Gen Pl Place "sárgá" Loc Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Muhto háhppil dat galgá , guhte ii biestte soappis ja sabehiiddis . – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "soabbi" Verb Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Muhto háhppil dat galgá , guhte ii biestte soappis ja sabehiiddis . – NPx Anaf no Acc Pl Property Vehicle "sabet" Verb Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Návddi iežas luodda lea buorre , muhto galgá válljet dakkár báikki gokko lea njuolga mannan ja njolggi , vai ii havsse go lea johtilit manname . – Refl Anaf no Nom Sg Place "luodda" Gen Sg3 Animal JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja dat galgá gokčat nu fiidnát , ahte ii dovdda leago lihkastahttojuvvon muohta , ja iežas luotta čiehkat nu ahte ii oidno ii gosge . – Refl Endo no Acc Sg Place "luodda" x Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja rieban álgá maid golggahit čivggaidis 15/5 . – NPx Anaf no Acc Pl Kin "čivga" Nom Sg3 Animal JTuri Muitalus OLD WEST
 • ( Jos návdi huomáha ahte olmmoš lea lahka , de dat doalvu eret čivggaidis . ) – NPx Anaf no Acc Pl Kin "čivga" Nom Sg3 Animal JTuri Muitalus OLD WEST
 • Go geatki lea borrame bohcco goruda , mii lea jápmán dahje návdi goddán dahje geatki ieš , de galgá caggat ruvddiid geatkki iežas luotta nala . – Refl Anaf no Gen Sg Place "luodda" Gen Sg3 Animal JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja de soai fággádalaiga ja Mortu čuorvvui guoimmis boahtit veahkkin . – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "guoibmi" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja go gulai okta boares bierdnabivdi , ahte bierdna lea leamaš lahka — son leai goddán olu biertnaid , ja son leai ožžon nama Bierdna-Mihkkal — ja go son vuolgigođii , de su iežas áhkká gilddii : Ale vuolgge suhttan biertna lusa , dat lea váralaš ! – Refl Anaf no Nom Sg Kin "áhkká" Gen Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja dat boares guovžabivdi dollii gitta guovžža rápmáid ja čuorvvui guoimmis boahtit goddit . – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "guoibmi" Verb Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Guovžžas leat ovtta olbmo mielat ja ovcci olbmo fámut , ja danin son ii bala olbmuin , muhto guovtti vieljažis son ballá , dainna go guokte vieljaža eaba ráhkis iežaska heakka eanet go vielja heakka . – Refl Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Du3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja de son dajai rátnáidasas : Gal doai oažžubeahtti mannat návddi mannjái , mon oainnán ahte mon beasan ruoktot . – NPx Anaf no Ill Sg Human Friend "rádná" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja de son viimmat oaččui niibbi , ja de divui niibenjuni návddi gilgga vuostá ja de rattiinis deaddilii , ja de niibi basttii návddi sisa . – NPx Anaf no Com Sg Body "raddi" Verb Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja go sápmelaš leai vuorrádusas , go ii oaččo ealus čoahkkái , de son rágui , ja riehčut šattai , ja biškkui , ja de máhtii ciellat dego beana . – NPx Anaf no Acc Sg Property Animal "eallu" Verb Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja de dat sápmi bijai dan beatnagis viežžat lasi beatnagiid , ja dat vieččai lasi . – NPx Anaf no Acc Sg Property Animal "beana" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja okta leai dakkár beana , mii diđii ovdal juo goas návddit bohtet , ja son muitalii isidasas , ahte návddit leat lahka , ja isit álggii čohkket ealus ja reainnidit garrasit . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "isit" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja okta leai dakkár beana , mii diđii ovdal juo goas návddit bohtet , ja son muitalii isidasas , ahte návddit leat lahka , ja isit álggii čohkket ealus ja reainnidit garrasit . – NPx Anaf no Acc Sg Property Animal "eallu" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Dan gal galggalii muitit juohkehaš , ahte ii leat ila garas su vuložiiddásis , leatgo olbmot dahje luonddogáhppálagat . – NPx Anaf no Ill Pl Human "vuloš" Verb Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Manjimus lea leamaš Gummen oktan áhkáinis ja su áhčči Dobár , guhte oaffarušai logijahkásaš bártni oktan herggiin . – NPx Anaf no Com Sg Kin "áhkká" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Giehka lea dat loddi , mii ii astta dikšut moniidis . – NPx Anaf no Acc Pl Kin "monni" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Son doalvu iežá lottiid beassái moniidis . – NPx Anaf no Acc Pl Kin "monni" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja jos gávdná bohcco oaloldávtti , dakkára mii lea leamaš nu guhká eatnamis , ahte lea eatnan báidnán su feargasis dahje ruonán , ja de dan maiddá ligget , ja de deaddit deinnanai seammá ládje go biertnabániin . – NPx Anaf no Ill Sg Body M "fearga" Nom Sg3 Nature JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja gal dat suige sáhttá dahkat bahásnai jos sihtá , muhto ii dakkár daga bahás , jos eai álgge heađi dahkat bahás olbmot , muhto go jur heađi álget dahkat de gal lea lohpi susnai čájehit vuoimmis . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "vuoibmi" Verb Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Nubbi fasttes goansta lea : vai bures geavvá juohke ládje , olu eallu šaddá ja olu ruhta čoggo , dan dihte sii lohpidit riehttásii iežaset ja muhtumin mánáideaset . – NPx Anaf no Acc Pl Kin "mánná" Nom Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Go vižže deid jápma stáluid , sii fas ealláje go bohte dálloseaset . – NPx Anaf no Ill Sg Place "dállu" Verb Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja go son leai borran , de stállu gohčui : Attátgo don nieiddat mu bárdnái ? – NPx Anaf no Acc Sg Kin "nieida" Verb Sg2 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja son ii duostan gieldit , son lohpidii nieiddas , ja sii dahke lihtu , goas sii álget heajaid doallat . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "nieida" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja go sápmi diđii , gos leai ulddaid orohat , ja son leai oahpásnuvvan ulddaide , ja son manai dohko ulddaid lusa ja jearai ráđi , go sus leai nu vuostemiella addit nieiddas stálu bárdnái . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "nieida" Loc Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja de muitalii veahkasis got lea ášši dál . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "veahka" Verb Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja stállu dadjá bárdnásis : Luoitte donnai čippiid nalde , go nubbi bárdni luittii čippiid nalde . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Stállu lea gokčan čalmmiidis , ja nuppit vihket birra ja guoskkahit muoddái ja stállu háhpárahttá gitta , ja go oažžu , de dadjá : Njávkka , njávkka , juobe oaččun varas mállása , dat galgá eahkedis málistuvvot . – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • De sii álge cábmit šluppohiiguin oaivái , ja stállu čuorvugođii áhkkásis : Na , njamis bohcci ! – NPx Anaf no Ill Sg Kin "áhkká" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja go son gulai boatnjis jiena , de álggii ohcat bohccis , ja ii gávnna , ja gulai ahte stálus lea heahti , ja su dihkkejeaddji dadjá : Mii dat buollá dolas ? – NPx Anaf no Gen Sg Kin "boadnji" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja go son gulai boatnjis jiena , de álggii ohcat bohccis , ja ii gávnna , ja gulai ahte stálus lea heahti , ja su dihkkejeaddji dadjá : Mii dat buollá dolas ? – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "bohcci" Verb Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja de álggii ruovdádit , ja de stállu dadjá : Čugge mu iežan silbaniibbážiin , ale gotte iežat ruosta dákkáriinna ! – Refl Anaf no Com Sg Property Tool "niibbáš" Acc Sg1 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Muhto ii Lávra dahkan dan , son diđii , gal stállu lea lapmon niibbis . – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "niibi" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja go son gottii , de son álggii čuohpadit stálu iežas niibbiin , de bierggut mannet oktii dakkaviđe . – Refl Anaf no Com Sg Property Tool "niibi" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja de geahččalii fas iežas niibbiin čuohpadit stálu goruda , ja de gal manne gaskat . – Refl Anaf no Com Sg Property Tool "niibi" Verb Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja muhtun oasi málistii stálu iežas goađis , ja njuovai stálu skávžžáid ja olles su háma , ja bijai iežas háma nala . – Refl Anaf no Loc Sg Place "goahti" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja nieidda áhčči leai hui vuostá , ii son ipmirdan , got son galgá nieiddas oažžut eret stálus . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "nieida" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • De son dagai johttáma , ja go sii johttáje , de son dajai vivvasis , ahte mon johttán , jos guhká ádjánat , muhto mon guođán nieidda ja dudnuide borranbohccuid . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "vivva" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja go son johttái , de son čanadii bohccuid vivvasis , ja nieidda biktasiid cokkai stohkkejalgŋái , ja ráhkadii nu siivvut ja ráhkadii muoraid muohttaga vuollái . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "vivva" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja go son málistii , de son čuorvu moarsis borrat , muhto go son ii boahtán , de son dajai : Boađe jos siđat , gal mon boran ieš . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "moarsi" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja go stállu álggii nohkkat , de son fas čuorvvui moarsis : Boađe nohkkat ! – NPx Anaf no Acc Sg Kin "moarsi" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja go moarsi ii boahtán su lusa , go son čuorvvui , de son viehkalii ja dohppii moarsis ja guttii báldasis . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "moarsi" Verb Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Son leai álgán liikot stálu bárdnái , ja son leai náitalit , jos leai beassat , muhto áhčči earuhii nieiddas eret stálus dainnalágiin , ahte duššadii nu got lea ovdalis muitaluvvon . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "nieida" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja de áhkoš bidjalii su beassemuottás nala , mii lea dahkkojuvvon nu : das ledje dakkár duogŋasat , maid sisa leai ilbmi goaruhuvvon sisttis , ja dat leai buorre govddohit . – NPx Anaf no Acc Sg Property Clothing "beassemuoddá" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja áhkoš luittii beassegurppi , ja dat bulii , ja su iežas gahpira , ja biegga doalvvui deid guhkkodahkii jávrri mielde . – Refl Anaf no Acc Sg Property Clothing "gahpir" Gen Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja go leai dal fas jápmán ovtta dievddus áhkká giđđat , ja Kova gulai , de siđai son juohkit , vái sonnai oažžu oasis . – NPx Anaf no Acc Sg Property Part "oassi" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja dat sápmelaš dajai , ahte in mon velá juoge , ovdalgo mon oaččun čoahkkái visot dávviran , de mon easka juogán . – NPx Anaf no Acc Sg Property Valuable "dávvir" Nom Sg1 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ulda lea váralaš maid , son háliida lonuhit čáppa čáhppesvuovttat mánáid alccesis iežaset boares váhnemiiguin , maid eai gille biebmat . – Refl Anaf yes Com Pl Kin "váhnen" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Muhtumin álgá buollit ruoná dollan , ja de viimmat boahtá ieš beargalat su hámiinis . – NPx Anaf yes Com Sg Body M "hápmi" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja ii dát čállige riekta jáhkále , vaikko lea gullan olu váhnemiinnis ja olu iežáin , muhto son lea oaidnán ieš , go su áddjá válddii ruđaid , gosa leai čiehkan eatnamii bávtti vuollái , unna juovas leai , gosa leai bidjan . – NPx Anaf no Loc Pl Kin "váhnen" Verb Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Dat lávllu málle lea ná , got dás vuollelis álgá : Dál dadjá nubbi nieida nuppi niidii : Juoiggas dan du irggát Niillasa . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "irgi" Verb Sg2 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja de nubbi nieida gohčču : Juoiggas dal don dan du irggát luođi . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "irgi" Nom Sg2 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja de Máhtte liikui oabbásis , go son áiggui bivdit sutnje veahkkin áhká . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "oabbá" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Dál bođii son vieljas Máhte lusa ja muitalii maid son leai gullan . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "viellja" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja de Máhtte dollii hearggis , ja de čuoččahedje visot hearggit vuoiŋŋastahttima dihte . – NPx Anaf no Acc Sg Property Animal "heargi" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja de son deaddilii gieđa dakko , ja de dovddai goppos lea botnjasan , ja de gaikkihii gieđa sadjásis . – NPx Anaf no Ill Sg Place "sadji" Acc Sg3 Body JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja Nuvtte gohčui Máhte : Bija Márjjá hearggi iežat gierresa mannjái ja ale luoitte herggiid ruohttat nu garrasit . – Refl Anaf no Gen Sg Property Vehicle "gieris" Verb Sg2 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • De son divššui mánás . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "mánná" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja go oinnii , de dadjá : Don leat biestán galbmot čiččát . – NPx Anaf no Acc Sg Body "čižži" Nom Sg2 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Jos eai gefo iežaset áiggi , de mánát goitge gefojit . – Refl Anaf no Gen Sg Event Time "áigi" Verb Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja de dál heitet heajaid doallamis ja mannet guhtet orronbáikáseaset . – NPx Anaf no Ill Sg Place "orronbáiki" Verb Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Máhtte fertii okto birget ja birgehit áhkás ja máná , mii leai easka šaddan . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhkká" Nom coor Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Son árvalii jurdagisttis : In mon mana Máhte goahtái , ii das gola áigi , mon manan Niillasa goahtái , Niillasis lea hávskkes eamit , ja son lea iešnai ustitlaš . – NPx Anaf no Loc Sg Property Product M "jurdda" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja son leaige ustit oktan áhkáinis juohke olbmui , vaikko son leai hilbat ja riidalii muhtumin juohke olbmuin . – NPx Anaf no Com Sg Kin "áhkká" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja de bijai viežžat Nuvtte Sárá , son leai oahppan áhčistis doavttirin . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Muhto de Ándaras-gállá nuorat nieida vuolgá geahččat oappás . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "oabbá" Nom Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja de son bođii , ja de Márjá leai juo nu , ahte ii dovdan oappásge , son lea nu skibas . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "oabbá" Verb Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja sii álge nu hárddašit , ahte heite siiddaideaset ja álge mannat nuppiid siiddaid mielde ja sárdnidedje deid maid ledje gullan Laestadiusa sárdnideame . – NPx Anaf no Acc Pl Event Employment "siida" Verb Pl3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Dat báhppa šattai nu ustit Thurii , ahte siđai bidjat su bárdnásis ristáhččin . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "bárdni" Verb Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST
 • Ja de oidnet dat čielga olbmot, ahte buoremus lea álgit heakkas várjalit. – NPx Endo no Acc Sg "Body' 'M" heagga x Sg3 Human JTuri Muitalus OLD WEST

K. N. Turi

 • Buot lea jorran áigi, olbmot mat leat leamaš, muhtun oassi, bargit, bargguin ealihan heakkaset, dál dat leat measta buohkat hearran šaddan. – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Pl3 Human KNTuri Áiggit 24 OLD WEST
 • Ja go dálvi šadda, de álget čohkket ealuideaset. – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal "eallu" Verb Pl3 Human KNTuri Áiggit 34 OLD WEST
 • Dalle dain olbmuin leai nu ahte dat manne beare guvllariidda váidalit sivaideaset. – NPx Anaf no Acc Pl Abstraction Mental "sivva" Nom Pl3 Human KNTuri Áiggit 35 OLD WEST
 • Muhto nu dat-ai loktet beivviideaset. – NPx Anaf no Acc Pl Event Time "beaivi" Nom Pl3 Human KNTuri Áiggit 37 OLD WEST
 • Ja nu dat-ai lovttii beivviidis. – NPx Anaf no Acc Pl Event Time "beaivi" Nom Sg3 Human KNTuri Áiggit 39 OLD WEST
 • Muhto nu lokte dan áiggi olbmot nai beivviideaset. – NPx Anaf no Acc Pl Event Time "beaivi" Nom Pl3 Human KNTuri Áiggit 48 OLD WEST
 • Mun muittan dego dál livččen oaidnime go siessan bođii min vissui. – NPx Ekso no Nom Sg Kin "siessá" x Sg1 Human KNTuri Áiggit 52 OLD WEST
 • De go dat gulai movt bártniinis lea geavvan, de sáddii poasta-olbma mielde bárdnásis hearggi ja reaga, vai beassa juoge guoros heakkainis ge ruoktot. – NPx Anaf no Com Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human KNTuri Áiggit 55 OLD WEST
 • De go dat gulai movt bártniinis lea geavvan, de sáddii poasta-olbma mielde bárdnásis hearggi ja reaga, vai beassa juoge guoros heakkainis ge ruoktot. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "bárdni" Verb Sg3 Human KNTuri Áiggit 55 OLD WEST
 • De go dat gulai movt bártniinis lea geavvan, de sáddii poasta-olbma mielde bárdnásis hearggi ja reaga, vai beassa juoge guoros heakkainis ge ruoktot. – NPx Anaf yes Com Sg Body M "heagga" Verb Sg3 Human KNTuri Áiggit 55 OLD WEST
 • Dalle fertii juohkehaš, geas leai fievru, vuolgit márkaniidda vuovdit gálvvus, ja fas juoida oastit, dan mađe go lea ruhta. – NPx Anaf no Acc Sg Property Valuable "gálvu" Nom Sg3 Human KNTuri Áiggit 56 OLD WEST
 • Na ja de dasto mearra-olbmot sin gálvvuineasetguin. – NPx Anaf no Com Pl Property Valuable "gálvu" Nom Pl3 Human KNTuri Áiggit 56 OLD WEST
 • – Oasttat go, olbman, vuostta? – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Friend "olmmái" x Sg1 Human KNTuri Áiggit 57 OLD WEST
 • Mun bohten sisa, rávken buori eahkeda, buorastahtten olbman. – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "olmmái" Verb Sg1 Human KNTuri Áiggit 61 OLD WEST
 • Mun jerren olbmastan. – NPx Anaf no Loc Sg Human Friend "olmmái" Nom Sg1 Human KNTuri Áiggit 62 OLD WEST
 • De moai vuoddjaime geaidnoseame. – NPx Anaf no Ill Sg Place "geaidnu" Nom Du1 Human KNTuri Áiggit 62 OLD WEST
 • De mun čájehin olbmasan, maid leat bidjan mu sehkkii. – NPx Anaf no Ill Sg Human Friend "olmmái" Nom Sg1 Human KNTuri Áiggit 62 OLD WEST
 • Leai vierru ahte muhtumat mannet viežžat visot, olles dan ealu vári vuollai gosa čoahkkanit olbmot herggiideaset váldit. – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal "heargi" Nom Pl3 Human KNTuri Áiggit 63 OLD WEST
 • Ja mu dahken olbmasan guokte truga. – NPx Anaf no Ill Sg Human Friend "olmmái" Nom Sg1 Human KNTuri Áiggit 63 OLD WEST
 • De luittii hávgga ja manai ja gávnnai sihke bissu ja miehku ja manai oappas lusa dainna čáziin. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "oabbá" Verb Sg3 Human KNTuri Áiggit 76 OLD WEST
 • – Bože fal mus ja doalvvo mielkki oabbasat, muhto mun muitalan dutnje ahte oabbat lea du doalvumelihkuhisvuhtii. – NPx Ekso no Ill Sg Kin "oabbá" x Sg2 Human KNTuri Áiggit 77 OLD WEST
 • – Bože fal mus ja doalvvo mielkki oabbasat, muhto mun muitalan dutnje ahte oabbat lea du doalvume lihkuhisvuhtii. – NPx Ekso no Nom Sg Kin "oabbá" x Sg2 Human KNTuri Áiggit 77 OLD WEST
 • Go viellja gárihuvai, de oabba nu jearahalla vieljastis movt son láve dan miehki bidjat. – NPx Anaf no Loc Sg Kin "viellja" Nom Sg3 Human KNTuri Áiggit 78 OLD WEST
 • De bárdni jearai oappainis: – NPx Anaf no Com Sg Kin "oabbá" Nom Sg3 Human KNTuri Áiggit 79 OLD WEST
 • Na gonagasa vivva maid válddii vearjjuidis mielde. – NPx Anaf no Acc Pl Property Tool "vearju" Nom Sg3 Human KNTuri Áiggit 80 OLD WEST
 • Na go gonagasa vivva álggii báhčit bissuinis, de álggii dot nubbi soahteveahka gahččat dohkiid ja ferteje báhtarit. – NPx Anaf no Com Sg Property Tool "bissu" Nom Sg3 Human KNTuri Áiggit 80 OLD WEST
 • Nieiddaš leai lohkan etniinis, son hálida amas olbmo suvdit don beallai joga. – NPx Anaf no Com Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human KNTuri Áiggit 92 OLD WEST
 • Inšenera muitalii olbmasis, mi eat ádjan dás ladnestohpui eambbo guokte diimmu. – NPx Anaf no Ill Sg Human Friend "olmmái" Nom Sg3 Human KNTuri Áiggit 99 OLD WEST
 • De mun gal dadjen olbmasan: – NPx Anaf no Ill Sg Human Friend "olmmái" Nom Sg1 Human KNTuri Áiggit 99 OLD WEST
 • Ja go mii leimmet mealgadii ollen, de leai Gárášjot-sápmelaš ealuinis jur min geainnu alde. – NPx Anaf no Com Sg Property Animal "eallu" Nom Sg3 Human KNTuri Áiggit 100 OLD WEST
 • Mun dadjen olbmasan: – NPx Anaf no Ill Sg Human Friend "olmmái" Nom Sg1 Human KNTuri Áiggit 101 OLD WEST
 • Ja go moai finaime vel Opdala dálus ja manaime idjaláiggu máksit, de oinniime vela daid hearraideame. – NPx Anaf no Acc Pl Human Prof "hearrá" Verb Du1 Human KNTuri Áiggit 101 OLD WEST
 • Na de mun mu joavkkuinan bohten ruoktot. – NPx Anaf no Com Sg Kin "joavku" Nom Sg1 Human KNTuri Áiggit 109 OLD WEST
 • De beasai fas mu eamit Biret bohčit gáiccaidis dan seamma go ovdal, beannot jagi dás ovdal. – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal "gáica" Nom Sg3 Human KNTuri Áiggit 109 OLD WEST
 • De mun vulgen dal iežamet suohkana oaivebáikai gullat movt dál lea. – Refl Anaf no Gen Sg Place "suohkan" Nom Sg1/Pl1 Human KNTuri Áiggit 109 OLD WEST
 • Ja go mi leimmet vel ovttas, doalaimet lohkama, de leai muhtun kristtalaš nisu mi doalai nana sártni ja duomu dan fárrema vuosta ja i ge áigon fárret eret dálustis. – NPx Anaf no Loc Sg Place "dállu" Nom Sg3 Human KNTuri Áiggit 113 OLD WEST
 • Das leai lahka su vielja dállu, dat leai juo joavkkus dolvon meahccai, dohko leai sirdan uhca visttaža. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "joavku" Verb Sg3 Human KNTuri Áiggit 114 OLD WEST
 • Ieš gal leai ain, jálus áddjá, dálus luhtte. – NPx Anaf no Gen Sg Place "dállu" Verb Sg3 Human KNTuri Áiggit 114 OLD WEST
 • Ja dat viehalii dieđihit vieljas dállui ahte duiskalaččat manne juo bajas. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "viellja" Nom Sg3 Human KNTuri Áiggit 114 OLD WEST
 • Nubbi lea juo ieš fárrehan gusaidis mu geassesadjai. – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal "gussa" Nom Sg3 Human KNTuri Áiggit 115 OLD WEST
 • Na de leai dat dálu isit mi leai guođđan buot, heakkainis mannan dego bálkkolaš veardadusas. – NPx Anaf no Com Sg Body M "heagga" Nom Sg3 Human KNTuri Áiggit 115 OLD WEST
 • Ja go mi leimmet boradan, de bođii fas politija ja gohčui mu oktan joavkkuinan ja vel nuppi sámi joavkku iežas mielde, ja doalvvui min kántuvrii. – NPx Anaf no Com Sg Kin "joavku" Acc Sg1 Human KNTuri Áiggit 117 OLD WEST
 • Dál dat válde mis biktasiid, daid iežamet biktasiid, dieđusge ráidnema vuollai. – Refl Anaf no Acc Pl Property Clothing "bivttas" Loc Pl1 Human KNTuri Áiggit 118 OLD WEST
 • Maŋŋil mi de nohkaimet, ja go iđđes lihkaimet, de mi, go leimmet boradan, oaččuimet fas daid iežamet biktasiid. – Refl Anaf no Acc Pl Property Clothing "bivttas" Nom Pl1 Human KNTuri Áiggit 118 OLD WEST
 • Ja das oainnat ledje sámi biktasat go leai reangan dalle go báhtarii heakkainis. – NPx Anaf no Com Sg Body M "heagga" Nom Sg3 Human KNTuri Áiggit 121 OLD WEST
 • Na de geahccalii mearrananusvuođamet. – NPx Ekso no Acc Sg Body M "mearrananusvuohta" x Pl1 Human KNTuri Áiggit 124 OLD WEST

K. Paltto

 • Ja dál áhkku aitto čearsái ilus dego stuorátge hearrát livčče lean su guossis, vaikke eai lean go su iežas nieida ja nieidda pubertehtaahkásaš bárdni Ari. – Refl Anaf no Nom Sg Kin "nieida" Gen Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 143 MID EAST
 • Áhčči geahčai Ari ráigebuvssaid, mat ledje gándda iežas dáhtu mielde duokŋaduvvon viehka láhkai. – Refl Anaf no Gen Sg Abstraction Mental "dáhttu" Gen Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 143 MID EAST
 • – Olbmothan gal oidnet. Ja muitalit maid, juo eai eadnásat, de munnje. – NPx Ekso no Ill Sg Kin "eadni" x Sg2 Human KPaltto Suoláduvvan 144 MID EAST
 • Ari stuollu jávkkihii gopmut, go son njuikii čuoččat ja guhkes ruoiddaidisguin lávkulii eret. – NPx Anaf yes Com Pl Body "ruoida" Nom Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 144 MID EAST
 • Iežan ruđain divvon dudnuide lovtta. – Refl Anaf no Com Sg Property Valuable "ruhta" Verb Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 144 MID EAST
 • Son cuvzigođii das, go Ari joreštii olggossisa skihpáriiddisguin ja beaškkuhii uvssa. – NPx Anaf no Com Pl Human Friend "skihpár" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 145 MID EAST
 • Ari lávii álo beassat ádjás fárrui sáimmastallat ja gosa ihkinassii háliidii. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áddjá" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 145 MID EAST
 • Eadni fas lávii lilluhit dan lákcajieŋain ja njálgáiguin, lávii dainna heittogis suomagielainis máinnastitge gándii. – NPx Anaf yes Com Sg Body M "suomagiella" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 145 MID EAST
 • Ari lei jo beaivit jávkan skihpáriiddis lusa gillái. – NPx Anaf no Gen Pl Human Friend "skihpár" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 146 MID EAST
 • Vilpon vuoruid bárdnásan ja dutnje, vástádallen bieđggomielain inge fidnen albma láhkai sáhkageažis gitta. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "bárdni" Verb Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 147 MID EAST
 • Birtá lea máhttán hukset alccesis áibbas ođđa eallima, go fas mun sorrodattan iežan ealliman váttisvuođaide luovosmánáinan ja dagahan ruossariidduid áhččán ja bárdnán gaskii. – NPx Anaf no Gen Sg Event Time "eallin" Nom Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 147 MID EAST
 • Birtá lea máhttán hukset alccesis áibbas ođđa eallima, go fas mun sorrodattan iežan ealliman váttisvuođaide luovosmánáinan ja dagahan ruossariidduid áhččán ja bárdnán gaskii. – Refl Anaf no Gen Sg Event Time "eallin" Nom Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 147 MID EAST
 • Birtá lea máhttán hukset alccesis áibbas ođđa eallima, go fas mun sorrodattan iežan ealliman váttisvuođaide luovosmánáinan ja dagahan ruossariidduid áhččán ja bárdnán gaskii. – NPx Anaf no Com Sg Kin "luovosmánná" Nom Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 147 MID EAST
 • Birtá lea máhttán hukset alccesis áibbas ođđa eallima, go fas mun sorrodattan iežan ealliman váttisvuođaide luovosmánáinan ja dagahan ruossariidduid áhččán ja bárdnán gaskii. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči' 'bárdni" Nom Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 147 MID EAST
 • Ammal munge lean oahppan eatnistan leat suoivva? – NPx Anaf no Loc Sg Kin "eadni" Nom Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 148 MID EAST
 • Ja dálge lean suoivva, áhččán ja bárdnán suoivva, gii dušše gillán dan guoktá gaskkas. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči' 'bárdni" Verb Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 148 MID EAST
 • Suopmásat ledje heđiineaset ja buohcuvuođaineaset dorvvastan Mággái eaige lean gul šaddan gáhtat. – NPx Anaf no Com Sg Event State "heahti' 'buohcuvuohta" Nom Pl3 Human KPaltto Suoláduvvan 148 MID EAST
 • Ari ii vástidan, jávkkihii baicce latnjasis ja hoigadii uvssa gitta. – NPx Anaf no Ill Sg Place "latnja" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 149 MID EAST
 • Ja dieid čáppa sániid ala iežas latnjii, uksa vel gitta. – Refl Anaf no Ill Sg Place "latnja" Verb Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 150 MID EAST
 • Vázzán lea áddjá eamidis badjel, vaikke sus lea šiega ja čeahpes eamit. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eamit" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 150 MID EAST
 • Ii jearran maidige, doaimmahalai dušše iežas iđitbargguidis gámmáris ja stobus. – NPx Anaf no Acc Sg Event Action "iđitbargu" Verb Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 151 MID EAST
 • Ii jearran maidige, doaimmahalai dušše iežas iđitbargguidis gámmáris ja stobus. – Refl Anaf no Acc Sg Event Action "iđitbargu" Verb Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 151 MID EAST
 • – Nuorran lei áhččát hilbat ja ebmui. – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg2 Human KPaltto Suoláduvvan 151 MID EAST
 • – Eadnámet Heandaraga Biggá náittii nieiddaidis iežas mielas jábálaš bártniide attii buot bohccuidis earáide, muhto áhččásat son ii addán maidige. – NPx Ekso no Nom Sg Kin "eadni" x Pl1 Human KPaltto Suoláduvvan 151 MID EAST
 • – Eadnámet Heandaraga Biggá náittii nieiddaidis iežas mielas jábálaš bártniide attii buot bohccuidis earáide, muhto áhččásat son ii addán maidige. – NPx Anaf no Acc Pl Kin "nieida" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 151 MID EAST
 • – Eadnámet Heandaraga Biggá náittii nieiddaidis iežas mielas jábálaš bártniide attii buot bohccuidis earáide, muhto áhččásat son ii addán maidige. – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal "boazu" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 151 MID EAST
 • – Eadnámet Heandaraga Biggá náittii nieiddaidis iežas mielas jábálaš bártniide attii buot bohccuidis earáide, muhto áhččásat son ii addán maidige. – Refl Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "miella" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 151 MID EAST
 • – Eadnámet Heandaraga Biggá náittii nieiddaidis iežas mielas jábálaš bártniide attii buot bohccuidis earáide, muhto áhččásat son ii addán maidige. – NPx Ekso no Ill Sg Kin "áhčči" x Sg2 Human KPaltto Suoláduvvan 151 MID EAST
 • Gáren ii jáhkkán beljiidis. – NPx Anaf no Acc Pl Body "beallji" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 151 MID EAST
 • – Áhčát oabbá. Du siessá. – NPx Ekso no Gen Sg Kin "áhčči" x Sg2 Human KPaltto Suoláduvvan 151 MID EAST
 • Gáren lei čađa hirpmástuvvan ja seammás heahpanan iežas ságaid. – Refl Anaf no Acc Sg Property Product "sáhka" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 151 MID EAST
 • – Čohkket dal siessalan, dajai Mággi boagusteaddji jienain. – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "siessal" x Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 151 MID EAST
 • Mun muitalan, manin eadnámet ii addán áhččásat árbbi. – NPx Ekso no Nom Sg Kin "eadni" x Pl1 Human KPaltto Suoláduvvan 151 MID EAST
 • Mun muitalan, manin eadnámet ii addán áhččásat árbbi. – NPx Ekso no Ill Sg Kin "áhčči" x Sg2 Human KPaltto Suoláduvvan 151 MID EAST
 • – Áhkkot Heandaraga Biggá lei báhkin, vaikke lei gástašuvvon ja finai girkus dalle go galggai. – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhkku" x Sg2 Human KPaltto Suoláduvvan 152 MID EAST
 • Doppe son gopmárdalai ipmiliiddis ja oaffarušai suoli daidda. – NPx Anaf no Acc Pl Human Divinity "ipmil" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 152 MID EAST
 • Buot su mánát rohtašuvve dohko guvlui earet áhččát, gii čádjidii girkoverdden. – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" Nom Sg2 Human KPaltto Suoláduvvan 152 MID EAST
 • Dan ii eadnámet geahččan buriid čalmmiiguin. – NPx Ekso no Nom Sg Kin "eadni" x Pl1 Human KPaltto Suoláduvvan 152 MID EAST
 • – Áhččát fertii guvttiin guoros gieđain vázzilit máilbmái ja birget ieš. – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg2 Human KPaltto Suoláduvvan 152 MID EAST
 • Áigá jápmán áhččásis son attii stuorra gudni, muhto Bojániid soga son garuhii ja vuortnui, ahte birgehalašii sin haga. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "áhčči" Verb Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 152 MID EAST
 • Don leat duššas árkkálmastán áhččát ja... – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Verb Sg2 Human KPaltto Suoláduvvan 152 MID EAST
 • – Eadnát gal birge. – NPx Ekso no Nom Sg Kin "eadni" x Sg2 Human KPaltto Suoláduvvan 152 MID EAST
 • Son girdilii alddis eret ja čohkkái guovssahin loktalása ovddas geahččamin sisa, guldaleamen iežas surgadis jurdagiid, oaidnimin iežas riidaleamen juogo áhčiin dahje Ariin, dollemin lávvardateahket ain viidnelássii. coordination – Refl Anaf yes Acc Pl Property Product M "jurdda" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 152 MID EAST
 • Guldalii, mo dat doalai litnásit su iežas gieđas gitta. – Refl Anaf no Loc Sg Body "giehta" Gen Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 152 MID EAST
 • Ja son rávki lei badjel logi jagi gillán áhčis ja bártnis gaskkas dieđekeahttá, ahte siessá livččii sáhttán rávvet su juo áigá. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči' 'bárdni" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 153 MID EAST
 • Čiegaigo son iežas oarbbisvuođa sártniid vuollái? – NPx Anaf no Gen Sg Event State "oarbbisvuohta" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 153 MID EAST
 • – Donhan hálat seammaláhkai go áddját. – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áddjá" x Sg2 Human KPaltto Suoláduvvan 153 MID EAST
 • Gáren fitnagođii dávjjit ja dávjjit siesás luhtte. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "siessá" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 154 MID EAST
 • Son duostagođii jurddašit iežas olmmožin, ii dušše áhčis ja bártnis gaskaoapmin. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči' 'bárdni" Verb Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 154 MID EAST
 • Ari geahčastalai mojohalli eadnásis eahpideaddji čalmmiiguin, muhto ii jearran maidige. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 154 MID EAST
 • Muhto áhččiba ii lean nu mielas, go Ari čuojahalai garrajienat musihka ja stulai vuot skihpáriiddisguin loktaráhpaid vulosbajás. – NPx Anaf no Com Pl Human Friend "skihpár" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 154 MID EAST
 • Muhto dál don galggat dál álgit dávviriiddát čohkket, dajai son. – NPx Anaf no Acc Pl Property Valuable "dávvir" Nom Sg2 Human KPaltto Suoláduvvan 155 MID EAST
 • Ari nivkkuhii ja smiezahii rušppi bániidis gaskkas. – NPx Anaf no Gen Pl Body "bátni" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 156 MID EAST
 • Vielljan mánámánná! – NPx Ekso no Gen Sg Kin "viellja" x Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 156 MID EAST
 • Nuoladin ja coggen idjabáiddi ja de nahkehin gieđa bivttasskáhpii váldin dihtii giisán. – NPx Anaf no Acc Sg Property Container "giisá" Verb Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 157 MID EAST
 • Giissážan, muital gos leat! – NPx EksoVoc no Nom Sg Property Container "giissáš" x Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 158 MID EAST
 • Eannehin čájehit sutnje iežan maŋimuš ártna, čuovgi messetrieggá. – Refl Anaf yes Acc Sg Property Valuable "árdna" Verb Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 158 MID EAST
 • Muhto son, nuorravuohtan ráhkis, boadnján ja mánáidan áhčči, ii geargan duddjot dan skáhpe. – NPx Ekso no Gen Sg Event Time "nuorravuohta" x Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 158 MID EAST
 • Muhto son, nuorravuohtan ráhkis, boadnján ja mánáidan áhčči, ii geargan duddjot dan skáhpe. – NPx Ekso no Nom Sg Kin "boadnjá" x Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 158 MID EAST
 • Muhto son, nuorravuohtan ráhkis, boadnján ja mánáidan áhčči, ii geargan duddjot dan skáhpe. – NPx Ekso no Gen Pl Kin "mánná" x Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 158 MID EAST
 • Mun lean dego in livčče, juos mun muitalivččen vaikkeba Liissá-oarbmeallásan, de son gal jámášii čaibmat ja jearašii, lámboriiddabat mun leange darvánan ja iigot mus leat eará siskkáldas eallin. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "oarpmealle" Nom Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 159 MID EAST
 • Nu gádde máŋgasat, geat eai oaidnán mu ihkku, dalle go ledjen okto giisán bálddas. – NPx Anaf no Gen Sg Property Container "giisá" Verb Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 159 MID EAST
 • Manin eadni attii giissá munnje iige boarráseamos nieidasis Máirei, dan mun in dieđe. – NPx Anaf yes Ill Sg Kin "nieida" Verb Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 160 MID EAST
 • Mieđuštit su iežan rohkosiinnán dan rájá donbeallái, mii gohčoduvvui jápmima ja eallima rádján. – Refl Ekso no Loc Pl Property Product "rohkos" x Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 160 MID EAST
 • Mieđuštit su iežan rohkosiinnán dan rájá donbeallái, mii gohčoduvvui jápmima ja eallima rádján. – NPx Ekso no Com Sg Property Product "rohkos" x Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 160 MID EAST
 • Ja dalle mun viežžalin giisán, rahpen dan ja barden árdnaidan beavddi ala. – NPx Anaf no Acc Sg Property Container "giisá" Nom Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 160 MID EAST
 • Ja dalle mun viežžalin giisán, rahpen dan ja barden árdnaidan beavddi ala. – NPx Anaf no Acc Pl Property Valuable "árdna" Nom Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 160 MID EAST
 • Muhto livččiigo ustiban suola? – NPx Ekso no Nom Sg Human Friend "ustit" x Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 160 MID EAST
 • Herkken, mainna nuoramus gaccahii áhččásis suohkaga, das leat golbmanuppelot ráiggi. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 161 MID EAST
 • Máttaráhkku lea firodan dainna máŋga mállása ja biebman mánáidis, fulkkiidis, gussiidis ja dieđe geaid vel. – NPx Anaf no Acc Pl Kin "mánná' 'fuolki' 'guossi" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 161 MID EAST
 • Son lei ordnemin lovtta nieidasis, čorgii boares biergasiid eret, áiggui boaldit herkkena. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "nieida" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 161 MID EAST
 • Juos in dárbbašivččii leat barggus, viegašin váriide dahje manašin rohkadallat váhnemiiddán ja Lásse hávddiid lusa. – NPx Anaf no Gen Pl Kin "váhnen" Verb Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 162 MID EAST
 • Su čalmmit báite ja son heailahĺahtii ain holbbiidis go hálai. – NPx Anaf no Acc Sg Property Clothing "holbi" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 162 MID EAST
 • In mun daid gávdnan, muhto gávdnagohten iežan rokkiid. – Refl Anaf no Acc Pl Abstraction Mental "roggi" Verb Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 162 MID EAST
 • Du, láđasmánnu, in sáhte doallat gieđas, in njávkkadit du inge dovdat du suorbmagežiidan gaskkas. – NPx Anaf no Gen Sg Body "suorbma" Nom Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 163 MID EAST
 • Leimme váhkarvieljainan Pirkkain meahcis čuoigamin. – NPx Anaf no Com Sg Kin "váhkarviellja" Verb Du1/Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 163 MID EAST
 • Illá jáhkken čalmmiidan: gollin ja čuovgan dat šealggui. – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Verb Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 163 MID EAST
 • Nuorran dollen geađggi čižželiivan siste, geasástuvvon asehis njunneliinni sisa. – NPx Anaf no Gen Sg Property Clothing "čižželiiva" Verb Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 164 MID EAST
 • Mun dollen dan álo čiččiidan gaskkas, dat lei munnje dego ustit ja muittuhus. – NPx Anaf no Gen Pl Body "čižži" Nom Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 164 MID EAST
 • Eadni lei ohcamin ráđi eallimasas ja Daŋaš muitaliige sutnje. – NPx Anaf no Acc Sg Event Time "eallin" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 167 MID EAST
 • Vehá áigge geažis son rabai čalmmiidis ja čohkkedii! – NPx Anaf no Acc Sg Body "čalbmi" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 167 MID EAST
 • Iŋgá velledii, govččai čalmmiidis, iige dadjan šat maidige. – NPx Anaf no Acc Sg Body "čalbmi" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 167 MID EAST
 • Man gallii mun čirron ja golggahin gatnjaliiddán du ala. – NPx Anaf no Acc Pl Property Product "ganjal" Nom Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 167 MID EAST
 • Mihkkal lei ieš duddjon dan eamidasas, gii leai áigá jo guođđan dán máilmmi. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "eamit" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 168 MID EAST
 • Luoikka gieđaidat. – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Verb Sg2 Human KPaltto Suoláduvvan 168 MID EAST
 • Eat mii sáhte guot olggobeal olbmuid diktit guoskkahallat divrras biergasiiddámet. – NPx Anaf yes Acc Pl Property Valuable "bierggas" Nom Pl1 Human KPaltto Suoláduvvan 169 MID EAST
 • Jos mun gávnnášinge giisán... – NPx Anaf no Acc Sg Property Container "giisá" Nom Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 170 MID EAST
 • Livččen viehkalan dainna báhtui, muhto giehparomanas lei čatnan dan sistebáttiin iežas bohkánii gitta. – Refl Anaf no Ill Sg Property Clothing "boagán" Nom Sg3 Human KPaltto Suoláduvvan 171 MID EAST
 • Njulge čielggát. – NPx Anaf no Acc Sg Body "čielgi" Verb Sg2 Human KPaltto Suoláduvvan 173 MID EAST
 • Vaikke leat manahan giisát ja muitogálvvuidat, de messetriekkis, čoarvegiella, báktesárgosat, herkken, solju ja ivdnegeađgi – dat lea ain dus, du muittus. – NPx Anaf no Acc Sg Property Container "giisá" Verb Sg2 Human KPaltto Suoláduvvan 173 MID EAST
 • Vaikke leat manahan giisát ja muitogálvvuidat, de messetriekkis, čoarvegiella, báktesárgosat, herkken, solju ja ivdnegeađgi – dat lea ain dus, du muittus. – NPx Anaf no Acc Pl Property Valuable "muitogálvu" Verb Sg2 Human KPaltto Suoláduvvan 173 MID EAST
 • Dan vuollái mun doalvvun mánáidan dalán go bievlá. – NPx Anaf no Acc Pl Kin "mánná" Nom Sg1 Human KPaltto Suoláduvvan 173 MID EAST
 • Áhkku lei cealkán áhkkubiiddis iežas lusa – NPx Anaf no Acc Pl Kin "áhkkut" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 4 MID EAST
 • Áhkkorohkki lei ožžon dan árbin ádjástis – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áddjá" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 6 MID EAST
 • Heandarat lei áhku skuvlaviellja ja lei mannan gease fárren bearrašiinnis deikke Mohkkenjárggii – NPx Anaf no Com Sg Kin "bearaš" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 7 MID EAST
 • Heandarat lei juohke beaivve fitnan geahččamin eatnis Alma – NPx Anaf no Acc Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 7 MID EAST
 • Ari lei gullan áhčistis – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 11 MID EAST
 • Jámma-Jummi ásai etniinis – NPx Anaf no Com Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 26 MID EAST
 • Dáppe lea fiinna seaŋga, ruojai son ja čuoččui goaffariinnis šielmmá alde. – NPx Anaf no Com Sg Property Container "goaffar" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 13 MID EAST
 • dat gáigá lea beassan ruoktosis – NPx Anaf no Ill Sg Place "ruoktu" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 19 MID EAST
 • Hálle baicce duon dán dušši dahje čihke ságaideaset nu bures ahte Bienni ii ádden. – NPx Anaf no Acc Pl Property Product "sáhka" Verb Pl3 Human KPaltto Ája 22 MID EAST
 • Jearralii heittogis suomagielainis – NPx Anaf yes Com Sg Body M "suomagiella" Verb Sg3 Human KPaltto Ája 22 MID EAST
 • Son lei moadde jagi dassái beassan skuvllas ja lei jo máŋga jagi vázzan miehtá gili gieđat lupmas, čáhppes ullogahpir oaivvis ja suhttan geahčastat čálmmiinis. – NPx Anaf no Loc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 27 MID EAST
 • Soili dajai johtilit ahte lei báhkken dohko iežaset oađđinseahkaid – Refl Anaf no Acc Pl Property "oađđinseahkka" Verb Sg3/Pl3 Human KPaltto Ája 10 MID EAST
 • Hillá lei viežžan dan iežaset áittis – Refl Anaf no Loc Sg Place "áiti" Nom Sg3/Pl3 Human KPaltto Ája 10 MID EAST
 • mii leat suoládahttán iežamet árbbi – Refl Anaf no Acc Sg Property Valuable "árbi" Nom Pl1 Human KPaltto Ája 21 MID EAST
 • Gula, mánážan – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "mánáš" x Sg1 Human KPaltto Ája 6 MID EAST
 • Piia rámškkuhii čalmmiidis – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 28 MID EAST
 • Hihtásit son manai sisa, gavccui loktii iežas latnjii – Refl Anaf no Ill Sg Place "latnja" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 28 MID EAST
 • Son manai latnjasis ja velledii seŋgii – NPx Anaf no Ill Sg Place "latnja" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 29 MID EAST
 • Son lei erdon ja váivašuvvan Piia libardeami geažel ja viegašii diibmogaskkaid áigge ramškkuhit čalmmiidis. – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Verb Sg3 Human KPaltto Ája 29 MID EAST
 • Tommi lei iešlágán ja gávvil, geavahii máŋgii buorrinis eará gánddaid ja guoiktilušai oahpaheaddjiin. – NPx Anaf no Ess Ess Property Valuable "buorri" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 31 MID EAST
 • Muhtin oahpaheaddjitge ledje dan veardde váibban ahte dolvo oahppiideaset olggos, vázze geaidnoráigge dahje johkagáttis. – NPx Anaf no Acc Pl Human Prof "oahppi" Verb Pl3 Human KPaltto Ája 31 MID EAST
 • Leigo eatnistat frijabeaivi lávvardaga? – NPx Ekso no Loc Sg Kin "eadni" x Sg2 Human KPaltto Ája 32 MID EAST
 • Gosbat du muoŧŧá orru? It go don dieđe? Gieldda láigodálus gánddainis Jámma-Jummiin. – NPx Anaf no Com Sg Kin "gánda" Verb Sg3 Human KPaltto Ája 32 MID EAST
 • Ii fulkkiidis sáhte válljet... One does’t get to choose one’s relatives. – NPx Anaf no Acc Pl Kin "fuolki" Verb Sg3 Human KPaltto Ája 32 MID EAST Gener
 • ...ja nu soai vázzileigga sniehcat iežaska ságaid. – Refl Anaf no Acc Pl Property Product "sáhka" Nom Du3 Human KPaltto Ája 33 MID EAST
 • Son lei diibmá fárren áhčiinis, etniinis, oappainis ja vieljainis deikke ja sis lei ođđa stohpu Sieđgaluohkás. – NPx Anaf no Com Sg Kin "áhčči' 'eadni' 'oabbá' 'viellja" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 33 MID EAST
 • ...ja logai dien gáiggá leat iežas lanjas. – Refl Anaf no Loc Sg Place "latnja" Acc Sg3 Human KPaltto Ája 34 MID EAST
 • Dat lei nu dárki iežas lanja ortnegis ahte ii oktage, ii oppa eadnige, oaččo fitnat doppe. – Refl Anaf no Gen Sg Place "latnja" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 34 MID EAST
 • Ari lei suhttan sihke Tommi, oahpaheaddji ja áhčis ala. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 35 MID EAST
 • Hillá guovttos Ariin mulggasteigga eadnáseaskka – NPx Anaf no Ill Sg Kin "eadni" Nom Du3 Human KPaltto Ája 37 MID EAST
 • Hillá velledii iežas seŋgii. – Refl Anaf no Ill Sg Place "seaŋga" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 37 MID EAST
 • Didjiide mun áigon addit dan amadet vajáldahttit iežadet máttuid. – Refl Anaf no Acc Pl Kin "máddu" Verb Pl2 Human KPaltto Ája 39 MID EAST
 • Marko deamppuhii gassa julggiidisguin eret beaivelanjas. Marko stomped away from the livingroom with his fat legs. – NPx Anaf yes Com Pl Body "juolgi" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 43 MID EAST
 • Dahje lei muitalan dušše iežas hommáin mannan lávvardaga. – Refl Anaf no Loc Pl Event Action "hommá" Verb Sg3 Human KPaltto Ája 43 MID EAST
 • Ari lei nu jurdagiiddis siste ahte čohkkedii boaradaga ala. – NPx Anaf no Gen Pl Property Product M "jurdda" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 44 MID EAST
 • Marko njuiki sihkkeliiddis ala ja jávkkihii geaidnoráigge. – NPx Anaf no Gen Pl Property Vehicle "sihkkel" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 44 MID EAST
 • Ari healkkehii iežas njuolggusvuođa. – Refl Anaf no Loc Sg Body M "njuolggusvuohta" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 45 MID EAST
 • Heandarat lea eatnis dihtii fárren deikke... – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 47 MID EAST
 • Heandarat lea ...fárren deikke ruoktobáikásis... – NPx Anaf no Ill Sg Place "ruovttubáiki" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 47 MID EAST
 • Polesa ášši lea duođaštit ja čielgat bálkáhiigo giinu Jámma-Junni vai barggaigo son iežas rehkega ala, illudii Hillá. – Refl Anaf no Gen Sg Abstraction Social "rehket" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 49 MID EAST
 • Son lovttohalai čalbmegulmmiidis, šuohkáhalai ja de jearai manin ipmašiid Hillá hálidii diekkáriid. – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmegulbmi" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 50 MID EAST
 • Leigot Jámma-Jummi vuot fitnan riidemin ja muitalan čiegusvuođaidis Piiai? – NPx Anaf no Acc Pl Abstraction Social "čiegusvuohta" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 52 MID EAST
 • Ja Piia-gáigá lei muitalan eadnásis! – NPx Anaf no Ill Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 52 MID EAST
 • Máŋgii lea nu buorre beassat bidjat sániidis báhpára ala. – NPx Anaf no Acc Sg Property Product "sátni" Infin Sg3 Human KPaltto Ája 53 MID EAST Gener
 • Dii leiddet golmmas doppe áhkudet geahčamin. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhkku" Nom Pl2 Human KPaltto Ája 53 MID EAST
 • Tommi mulggastii eadnásis, lávkkui rájus eret ja divtii Judita lohkkadit uvssa. Tommi scowled at his mother, stepped out of the way, and let Judit lock the door. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 55 MID EAST
 • Son cokkai uhcabuvssaid juolgái ja moittii iežas romis rupmaša mii lei menddo ruoinnas ja njuolgat. – Refl Anaf yes Acc Sg Body "rumaš" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 55 MID EAST
 • Manin son čájehii sutnje áhčis bargolanja suollemas čoavdaga? – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 55 MID EAST
 • Hillá šuohkihii ja sihkastii váiban čalmmiidis. – NPx Anaf yes Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 56 MID EAST
 • Son lei vuordán nu olu dán sotnabeaivvis man son lei plánen doallat šaddanbáikkistis Dámpánis. – NPx Anaf no Loc Sg Place "šaddanbáiki" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 61 MID EAST
 • Ja de lei áigon muitalit bearrašii dán Dámpána historjjás ja veháš iežas mánnávuođas. – Refl Anaf no Loc Sg Event Time "mánnávuohta" Verb Sg3 Human KPaltto Ája 61 MID EAST
 • Ruovttus Heandarat čievččastii duos gápmagiid eret juolggis ja manai njuolgga iežas oađđinkámmárii veallát. – Refl Anaf no Ill Sg Place "oađđinkámmir" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 61 MID EAST
 • Muhto go nagir ii boahtán de son smiehttagođii iežas divrasamos dávvira man sáhtii gohčodit duođalaš gávnnusin: 1600-logus duddjojuvvon goavdása! – Refl Anaf yes Acc Sg Property Valuable "dávvir" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 61 MID EAST
 • Son bohkosii maid iežas čeahppivuođa. – Refl Anaf no Acc Sg Body M "čeahppivuohta" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 62 MID EAST
 • Heandarat tiŋgui hui hearkkes báddenmášiinna ja čanai dan eatnis giehtaruohttasii. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Verb Sg3 Human KPaltto Ája 62 MID EAST
 • Son váccii ilolaččat iežas latnjii… – Refl Anaf no Ill Sg Place "latnja" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 63 MID EAST
 • Son váccii ilolaččat iežas latnjii, iige geahčastan mánáidasas geat čohkkájedje dilsin beaivelanjas televišuvnna geahččamin. – NPx Anaf no Ill Pl Kin "mánná" Verb Sg3 Human KPaltto Ája 63 MID EAST
 • Vuoi go son liikui dáid iežas biergasiiddis hádjii! – Refl Anaf no Gen Pl Property Valuable "bierggas" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 64 MID EAST
 • Vuoi go son liikui dáid iežas biergasiiddis hádjii! – NPx Anaf no Gen Pl Property Valuable "bierggas" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 64 MID EAST
 • Judit bođii geahppa lávkkiiguin, gárvvisin soabadit isidiinnis ja bivdit ándagassii nisttiid vajáldahttima. – NPx Anaf no Com Sg Kin "isit" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 64 MID EAST
 • Mojunjálmmiid son rabai dan, ja go son geahčastii áhkkubiidásis de su čalmmit báite ilus. – NPx Anaf no Ill Pl Kin "áhkkut" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 65 MID EAST
 • Giittos eatnat maid eadnerohkkásan gii muitalii dás munnje! – NPx Ekso no Ill Sg Kin "eadnerohkki" x Sg1 Human KPaltto Ája 66 MID EAST
 • Na muhto buorre vivažan! NPх EksoVoc no Nom Sg Kin vivaš "x" Sg1 Human KPaltto Ája 68 MID EAST
 • Ja duot gal leat diktán du boltut iežaset dálu? – Refl Anaf no Acc Sg Place "dállu" Nom Pl3 Human KPaltto Ája 68 MID EAST
 • áhkku čaimmihi bilkkuin ja geahčai nieidasis, bárdnásis, vivvasis ja mannjásis. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "nieida' 'bárdni' 'vivva' 'mannji" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 68 MID EAST
 • Son lei fárren iežas vistái dán seammá beaivve go Soili gázzi gávdne goavdása. – Refl Anaf no Ill Sg Place "visti" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 69 MID EAST
 • Váldde eatnát fárrui ja Lisa ja Tommi maid. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "eadni" Verb Sg2 Human KPaltto Ája 71 MID EAST
 • Rásmosa ii dárbbašan guktii ávžut, son nahkihii guliidis lávkii ja lei dan seammás sabehiid alde. – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal Nature "guolli" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 73 MID EAST
 • Lean logo jagi orron dáid eatnamiin ja dovddan daid dego iežan lupmaid. – Refl Anaf no Acc Pl Property "lubma" Nom Sg1 Human KPaltto Ája 75 MID EAST
 • Mun máhtán einnostit dálkkiidge, áddjánrohki oahpahii dan munnje. – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áddjá" x Sg1 Human KPaltto Ája 76 MID EAST
 • Soai čohkkedalaiga dávviriiddiska go Efra skoabihii vuos šilljui ja de sisa bartii. – NPx Anaf no Acc Pl Property Valuable "dávvir" Nom Du3 Human KPaltto Ája 77 MID EAST
 • Na... almmái reavžžádii káfe ja stirii ruškes čalmmiidisguin Rásmosii. – NPx Anaf yes Com Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 80 MID EAST
 • Gándda guovttos muitaleigga iežaska namaid ja ahte sii ásse Sieđajogas. The two boys said their names and that they were living in S. – Refl Anaf no Acc Pl Other ID "namma" Nom Du3 Human KPaltto Ája 81 MID EAST
 • Livččen mun várra báhččon jos in lean geargat duon iežan boardaga ala gos šadden fas olmmožin, goaikkuhii Báktin. – Refl Anaf no Gen Sg Place "boardda" Verb Sg1 Human KPaltto Ája 82 MID EAST
 • Go vel eadnánge máhttá dán, muhto dál gal lea heaitán go lea jo nu boarásmuvvan. – NPx Ekso no Nom Sg Kin "eadni" x Sg1 Human KPaltto Ája 82 MID EAST
 • Bisošii jo fánen iežas guovžžabiejus deikke boahtá mánáid baldalit. – Refl Anaf no Loc Sg Place "guovžžabiedju" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 88 MID EAST
 • Mana, mana jo! gohčui Lásse jurdagiinnis. – NPx Anaf no Loc Pl Property Product M "jurdda" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 90 MID EAST
 • Johan mun iežan beasti guoktá idjii válddán. – Refl Anaf no Acc Sg Human "beasti' 'guoktá" Nom Sg1 Human KPaltto Ája 92 MID EAST
 • Ja várra doai šaddabeahtti veháš čilget áhččáseatte ja eadnáseatte dákkáráš reaissuid, áittestii Veijo ovdal go deaddilii mohtora johtui. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "áhčči' 'eadni" Nom Du2 Human KPaltto Ája 92 MID EAST
 • Iežan mielas mun gal lean čábbodaga ráhkadeaddji, in eará. – Refl Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "miella" Nom Sg1 Human KPaltto Ája 93 MID EAST
 • Lávetgo don vuovdit maid iežat dujiid? – Refl Anaf no Acc Pl Property Product "duodji" Nom Sg2 Human KPaltto Ája 93 MID EAST
 • Esko dieppe, Veijo duoppe, eadnát farga dáppe. – NPx Ekso no Nom Sg Kin "eadni" x Sg2 Human KPaltto Ája 95 MID EAST
 • Rásmosa eadni bođii čavga amadajuin, bovttii vuos Markusa gii bealistis finai rávkamin gándda guoktá. Rásmos’ mother came ???, first woke up Markus who in his turn went to wake up the two boys. – NPx Anaf no Loc Sg Other Part "bealli" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 96 MID EAST
 • Ievttá eahket moai hálešteimme etniinat, Lásse, ja bođiime dan oaivilii ahte dán čuoiganluomu loahpa doai oažžubeahtti bissut rovttus. NPх Ekso no Com Sg Kin eadni "x" Sg2 Human KPaltto Ája 97 MID EAST
 • Eadni mulggastii Vesai, dasgo son ii liikon veháge boadnjás ságaide maiguin dat dagai duššin buot sudno Helgain cuiggodemiid ja bagademiid. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "boadnjá" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 99 MID EAST
 • Ovtta nuppi bártni ja nieidda son šlivgii ádjagii ja loahpas bázii dušše Oaidnin okto bealuštit čalmmiidis. – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 106 MID EAST
 • Ádjagis lea su iežas čiegusvuohta. – Refl Anaf no Nom Sg Abstraction Social "čiegusvuohta" Loc Sg3 Nature ája KPaltto Ája 107 MID EAST
 • Muhto dien ádjagis lea iežas suollemasvuohta. The spring has its own secret. – Refl Anaf no Nom Sg Abstraction Social "suollemasvuohta" Loc Sg3 Nature ája KPaltto Ája 107 MID EAST
 • Áddjá lei guođđán menddo olu sudno iežaska háldui. – Refl Anaf no Ill Sg Abstraction Social "háldu" Gen Du3 Human KPaltto Ája 108 MID EAST
 • Sii guvle ádjagii, rudje issorasat, cuigo duohkut deikke ja orro čállimin juoidá bápáriidáseaset. – NPx Anaf no Ill Pl Property Document "bábir" Nom Pl3 Human KPaltto Ája 113 MID EAST
 • Máná guovttos muitaleigga gilvvu ja áddjá geahčastii ain gulmmiidis vuoli sudnuide. – NPx Anaf no Gen Pl Body "gulbmi" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 115 MID EAST
 • Muhto doai goittot oinniide iežade čalmmiiguin helikoptera ja amas albmáid? – Refl Anaf no Com Pl Body "čalbmi" Nom Du2 Human KPaltto Ája 115 MID EAST
 • Ja mánnu orui luoitileamen suotnjariidis maiddái ádjagii, dasgo dat šealggihii ja áibbas dego morihii. – NPx Anaf no Acc Pl Other Nature Part "suonjar" Nom Sg3 Nature mánnu KPaltto Ája 118 MID EAST
 • Irján fas ruvvii čalmmiidis. – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 119 MID EAST
 • Go buot golbma árppu heaŋgájedje oavssis, gumpe rohttii iežas čalmmis njealját árppu mii lei šearrát dego gaskageasi beaivvádat. – Refl Anaf no Loc Sg Body "čalbmi" Nom Sg3 Animal gumpe KPaltto Ája 121 MID EAST
 • Ale geahččal mohkohallat das, logai áddjá ja geahčai bastilit bárdnásis. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 124 MID EAST
 • Ledjego dat amas olbmot monu oastán gili olbmuid ja vel áhči ja eatnige iežaset beallái? – Refl Anaf no Ill Sg Place "bealli" Nom Pl3 Human KPaltto Ája 126 MID EAST
 • Elláš lei nu vudjon jurddagiidis sisa ahte son healkkehii goasii jámás go vuorččis báifáhkka rágádii lagaš beazis ja de seaivulii. – NPx Anaf no Gen Pl Property Product M "jurdda" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 126 MID EAST
 • Sudnos eai lean mánát ja danin Elláš lei goaskái dego iežas nieida. – Refl Anaf no Nom Sg Kin "nieida" Ill Sg3 Human KPaltto Ája 127 MID EAST
 • In mun duostta vuolgit dudno doalvut dohko, eadnát suhttá mu ala. – NPx Ekso no Nom Sg Kin "eadni" x Sg2 Human KPaltto Ája 128 MID EAST
 • Dat boađášii goittot eatnát beljiide ja mun oaččošin jagi gullat dan bealkima. – NPx Ekso no Gen Sg Kin "eadni" x Sg2 Human KPaltto Ája 130 MID EAST
 • Mun riŋgen dalán vuossárgga eadnásat Ellái ja logan ahte doai báhcibeahtti mu lusa lávvardatbeaivái. – NPx Ekso no Ill Sg Kin "eadni" x Sg2 Human KPaltto Ája 130 MID EAST
 • Leena riŋgegođii skuvlii ja Ellá fas riŋgegođii oabbásis Arjai. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "oabbá" Nom Sg3 Human KPaltto Ája 133 MID EAST
 • Leena ja Ellá garastalaiga buot eará mánáid stohpui iežaset lanjaide orrut siivvus ja jaska, dasgo dál lei dáhpáhuvvan Miesenjárggas dakkár mii ii goassige ovdal lean dáhpáhuvvan. – Refl Anaf no Ill Pl Place "latnja" Acc Pl3 Human KPaltto Ája 134 MID EAST
 • Soai leigga sihkkarit snahpastan čohkut go dovdáiga mannu guoskkaheamen iežaska čippiide. – Refl Anaf no Ill Pl Body "čibbi" Nom Du3 Human KPaltto Ája 141 MID EAST
 • Eatnát guovttos leaba jámas heađástuvvan. – NPx Ekso no Gen Sg Kin "eadni" x Sg2 Human KPaltto Ája 143 MID EAST

A. Larsen

 • Eadni dal ieš čohkká omman gáttis ja boraha uhca nieiddažis, gean son doallá askkistis. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "nieiddaš" Verb Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 7 OLD WEST
 • Eadni dal ieš čohkká omman gáttis ja boraha uhca nieiddažis, gean son doallá askkistis. – NPx Anaf no Loc Sg Body "aski" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 7 OLD WEST
 • De heittiiga soai ge, njoalosteigga basttiideaskka ja bijaiga daid eret. – NPx Anaf no Acc Pl Property Tool "baste" Verb Du3 Human Larsen Beaiveálgu 7 OLD WEST
 • Son lei eatnis čalbm-bealle. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 7 OLD WEST
 • Son ođii álo eatnis bálddas. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 8 OLD WEST
 • Juohke eahket roahkuhii eadni su gieđaid oađđinsajis, ja Ábo logai eatnis maŋis “Áhčči min” ja eahketrohkosis “Áhči, Bártni, ja Bassivuoiŋŋa nammii nohkket. Jesus sivdnet nohkket!” – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 8 OLD WEST
 • Ábo lei elešis bárdni, ja nu go dakkár mánáid dáhpi juo lea ge, de lei son ge jearahahkes ja váivvidii dávjá su vánhemiiddis buotlágáš jearaldagaiguin. – NPx Anaf no Acc Pl Kin "váhnen" Verb Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 8 OLD WEST
 • Muhtumin jearai son eatnistis: --Eadni, gos mon lean álggos boahtán deike? – NPx Anaf no Loc Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 8 OLD WEST
 • Ábožan, don leat álo leamaš mu luhtte, vástidii eadni, ja Áboš duđai dan háve dan vástádussii. – NPx EksoVoc no Nom Sg "Human' 'Name" Áboš x Sg1 Human Larsen Beaiveálgu 8 OLD WEST
 • Daid guhkes dálveeahkiid lávii áhčči vuollat basttiid ja muitalit mánáidasas boares máidnasiid, amaset dat ilá árrat oađđát ja ihkku fas gohccat ja muosáhuhttit earáid. – NPx Anaf no Ill Pl Kin "mánná" Verb Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 8 OLD WEST
 • Son ii fihten váibat goassige guldaleamen áhčis muitalusaid. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 8 OLD WEST
 • Su kristtalašvuođadiehtu dain vuosttas skuvlajagiin lei dušše dat maid son siiddastis lei gullan eatnistis Ipmil birra. – NPx Anaf no Loc Sg Place "siida" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 9 OLD WEST
 • Su kristtalašvuođadiehtu dain vuosttas skuvlajagiin lei dušše dat maid son siiddastis lei gullan eatnistis Ipmil birra. – NPx Anaf no Loc Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 9 OLD WEST
 • Ábo, mu iehčan čeahpes rist-bárdni, lávii Ábo boares risteadni álo dadjat go skuvlamánát bohte su vissui. – Refl EksoVoc yes Nom Sg Kin "ristbárdni" x Sg1 Human Larsen Beaiveálgu 9 OLD WEST
 • Dat lea oainnus ahte dainna stámppain leat olmmošrohkit maŋimuš heađis viggan roggat fatnaseaset guorus. – NPx Anaf no Acc Sg Property Vehicle "fanas" Nom Pl3 Human Larsen Beaiveálgu 12 OLD WEST
 • Nago de ripme eahccit diŋggaideaset! – NPx Anaf no Acc Pl Property Valuable "diŋga" Verb Pl3 Human Larsen Beaiveálgu 12 OLD WEST
 • Son lei dušše gullan áhčis muhtumiin ain láhttesteamen go áhpi lei suohkat: “Áhpi, čáhppat dego dáža vuoivvas”. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 13 OLD WEST
 • Muhto go son áhčistis jearralii “Lea-go-be dáža vuoivvas čáhppat?” de lávii áhčči dušše bohkosit ja dadjalit: “Ja don jearrat”. – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 13 OLD WEST
 • Go Ábo váiddii eadnásis, de lávii dat jeđđehit su ná: – NPx Anaf no Ill Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 13 OLD WEST
 • Go Ábo váiddii eadnásis, de lávii dat jeđđehit su ná: --Ale dorvvuha, Ábožan, go don dakkáriid gulat. – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Áboš" x Sg1 Human Larsen Beaiveálgu 14 OLD WEST
 • Eai galgan gal Maria, Marta ja Hjalmar doppe dahkat heahpada galle mánnái, vaikko maid lei iežaset eatnigiella. – Refl Endo no Nom Sg Body M "eatnigiella" x Pl3 Human Larsen Beaiveálgu 14 OLD WEST
 • “Dearvan boahtimisttát!” – NPx Ekso no Loc Sg Event Action "boahtin" x Sg2 Human Larsen Beaiveálgu 17 OLD WEST
 • “Giittus ovddežiinnát!” – NPx Ekso no Loc Pl Adj "ovddeš" x Sg2 Human Larsen Beaiveálgu 17 OLD WEST
 • Don leat lihkolaš, Elle-olbmážan geas eai leat mánát, árvalii nubbi; gal don gullet, mo Ántte-Biedeáddjá neavvui vánhemiid. – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Friend "olbmáš" x Sg1 Human Larsen Beaiveálgu 20 OLD WEST
 • Eadni rat šiggulii nieiddas: “Dás mon du odne lean!” – NPx Anaf no Acc Sg Kin "nieida" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 20 OLD WEST
 • Ii lean rásken earránit su oahppásiinnis ja mannat girkui. – NPx Anaf no Loc Pl Human "oahpis" Acc Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 21 OLD WEST
 • Muhto dan son ii duostan almmuhit eadnásis. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 21 OLD WEST
 • Son rokkastii lummastis uhca speadjalačča ja čohkkun, ja álggii čorgestaddat geađaš-vuovttaidis ja divvuladdat liinnis. – NPx Anaf no Loc Sg Property Container "lumma" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 21 OLD WEST
 • Son rokkastii lummastis uhca speadjalačča ja čohkkun, ja álggii čorgestaddat geađaš-vuovttaidis ja divvuladdat liinnis. – NPx Anaf no Acc Pl Body "geađašvuokta" Verb Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 21 OLD WEST
 • Son rokkastii lummastis uhca speadjalačča ja čohkkun, ja álggii čorgestaddat geađaš-vuovttaidis ja divvuladdat liinnis. – NPx Anaf no Acc Sg Property Clothing "liidni" Verb Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 21 OLD WEST
 • Eadni dušše botnjalii oaivvis nuppos. – NPx Anaf no Acc Sg Body "oaivi" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 21 OLD WEST
 • Ábo válddii gahpiris ja vulggii olggos váccašit. – NPx Anaf no Acc Sg Property Clothing "gahpir" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 21 OLD WEST
 • Ja dađe mielde go maŋŋánii ja seavdnjadeabbun šattai, de gávdne nuorrageardi iešguhtet guoimmis. – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "guoibmi" Verb Pl3/Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 22 OLD WEST
 • Ja jos nu ge heivii ahte gávnnit váilo, de nuolastii bárdni olgguldasbiktasis ja lebbii vuollái, ja nieida válddii stuora liinnis ja anii dan roavggu sajis. – NPx Anaf no Acc Sg Property Clothing "olgguldasbivttas" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 22 OLD WEST
 • Ja jos nu ge heivii ahte gávnnit váilo, de nuolastii bárdni olgguldasbiktasis ja lebbii vuollái, ja nieida válddii stuora liinnis ja anii dan roavggu sajis. – NPx Anaf yes Acc Sg Property Clothing "liidni" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 22 OLD WEST
 • Maŋŋil sártni čuovvolii girkoveahka báhpaset mielde girkogárdái. – NPx Anaf no Gen Sg Human Prof "báhppa" Nom Sg3/Pl3 Human Larsen Beaiveálgu 23 OLD WEST
 • Áhčči mánáidisguin čuoččui hávdeguoras ja čierui nu bahčagit ahte máŋgasis earáin ge čalmmit rat čáhcálaste. – NPx Anaf no Com Pl Kin "mánná" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 23 OLD WEST
 • Dás vuoiŋŋadit olbmot čuđiid mielde bálddalagaid; muhto ii oktage muosehuhte guoimmis. – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "guoibmi" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 23 OLD WEST
 • Muhto manne sámit velá sin olbmuideaset hávddiid ala ge bidjet hávdečállaga dárogillii? – NPx Anaf no Gen Pl Human "olmmoš" Nom Pl3 Human Larsen Beaiveálgu 24 OLD WEST
 • Ja dat giella maid olmmoš sártnui ealedettiinis, vuosttas sánis eatnis askkis, ja maŋimus sátnái jápminseaŋggas, dan gillii berre maiddái hávdečálá čállojuvvot. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 24 OLD WEST
 • Ja Ovllá-Biehtár ceggestii soappáža olbmás juolggi vuostái. – NPx Anaf no Gen Sg Human Friend "olmmái" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 24 OLD WEST
 • Muhto ii okta ge sis fal almmuhan nubbái, ii vel buoremus ustibasas ge, dan jurdagis. – NPx Anaf no Ill Sg Human Friend "ustit" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 25 OLD WEST
 • Ja lean mon dal gal didjiide riepmamin jurdagiiddán almmuhit. – NPx Anaf no Acc Pl Property Product M "jurdda" Nom Sg1 Human Larsen Beaiveálgu 25 OLD WEST
 • Sus ii lean šat máššu. Ii lean baljo šat iešráđistis ge. – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "iešráđđi" Verb Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 26 OLD WEST
 • De áiccai nieida su, ja Ábo oinnii -- ieš goit doaivvui dan -- ahte nieida maiddái suollemasat geahčastaddagođii su ala daid niegadeaddji, šerres čalmmiidisguin. – NPx Anaf no Com Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 26 OLD WEST
 • Son lei iežas mielas joksan juo sávaldagaidis ulmmi. – Refl Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "miella" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 26 OLD WEST
 • Son lei iežas mielas joksan juo sávaldagaidis ulmmi. – NPx Anaf no Gen Pl Abstraction Mental "sávaldat" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 27 OLD WEST
 • Ábo ii roahkadan sárdnugoahtit iežas váimmu dovdamušaid birra. – Refl Anaf no Gen Sg Body "váibmu" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 27 OLD WEST
 • Sii hálidedje velá beassat oaidnit sin oahppásiidáset ja váldit earrodeavuođaid guđet guimmmiinneaset. – NPx Anaf no Acc Pl Human "oahpis" Nom Pl3 Human Larsen Beaiveálgu 28 OLD WEST
 • Ábo maiddái váccii ja sávai, jo be čalbmegežiin ge, beassat ivttás nieiddas oaidnit. - mangler i ny utgave – NPx Anaf yes Acc Sg Human "nieida" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 28 OLD WEST
 • Ábo ieš lei ferten heakkas ássoreret, vai oažžu báŋkkus ruđaid loanas. – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 29 OLD WEST
 • Son lei dal leamaš siiddastis eret guokte jagi árvvu. – NPx Anaf no Loc Sg Place "siida" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 29 OLD WEST
 • De bođii son muhtun geasi siidabáikásis, golahit asto-áiggis. – NPx Anaf no Ill Sg Place "siidabáiki" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 29 OLD WEST
 • De bođii son muhtun geasi siidabáikásis, golahit asto-áiggis. – NPx Anaf no Acc Sg Event Time "astoáigi" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 29 OLD WEST
 • Vuoi, olbmán, maid don árvalat! – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Friend "olmmái" x Sg1 Human Larsen Beaiveálgu 30 OLD WEST
 • Ii, olbmán, dat lea nu. – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Friend "olmmái" x Sg1 Human Larsen Beaiveálgu 30 OLD WEST
 • Mađe eambbo olmmoš oahppá, dađe eambbo son ráhkista eatnigielas. – NPx Anaf no Acc Sg Body M "eatnigiella" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 30 OLD WEST
 • Ábo jearadišgođii boares oahppásiiddis birra. – NPx Anaf no Gen Pl Human Friend "oahpis" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 31 OLD WEST
 • Muhto eai sii orron riekta fuolastuvvamin Ábo iežaset searvái. – Refl Anaf no Ill Sg Abstraction Social "searvi" Nom Pl3 Human Larsen Beaiveálgu 32 OLD WEST
 • Eai lean buot dážanuorat ge oahpus manadettiin dohkkehan su bures iežaset searvái. – Refl Anaf no Ill Sg Abstraction Social "searvi" Nom Pl3 Human Larsen Beaiveálgu 32 OLD WEST
 • Eai dat ge sihtan dohkkehit su iežaset searvái. – Refl Anaf no Ill Sg Abstraction Social "searvi" Nom Pl3 Human Larsen Beaiveálgu 32 OLD WEST
 • Son ii dáhtton etniinis nákkáhallat dan birra; dan dihtii orui son jávohaga. – NPx Anaf no Com Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 33 OLD WEST
 • Son orui dan dálus moadde beaivve ja anii su iežas ráđiid. – Refl Anaf no Acc Pl Property Product "ráđđi" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 34 OLD WEST
 • Son veallái lovttas, ja bealljebealástalai go Skoalpa-Mággá guovttá gaskan muitalattai Ábo eadnái fearániiddis: Mannan ija oidnen mon golbma olbmá bohte sisa, stallegahpirat oaivvis. – NPx Anaf no Acc Pl Event Action "fearán" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 34 OLD WEST
 • Son lea dál juo njálmmástuvvan, ja son lea maiddái juo massigoahtán bániidis. – NPx Anaf no Acc Pl Body "bátni" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 35 OLD WEST
 • Go son bođii Elle vissui, de lei áhkku gápmagiiddis dállastaddamin omman gáttis. – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "gáma" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 35 OLD WEST
 • – Maid don váivvistat siđat? jearai Ábo. – NPx Ekso no Loc Sg Abstraction Mental "váivi" x Sg2 Human Larsen Beaiveálgu 36 OLD WEST
 • Dan mađe, oaččut duhpáha biiposat, celkkii Ábo. – NPx Anaf no Ill Sg Property Tool "biipu" Verb Sg2 Human Larsen Beaiveálgu 36 OLD WEST
 • – Dien kruvnno on ikte ožžon Juovnna-Ovllás, dajai Ábo, go Elle-áhkku cokkai dan raddeleahppásis. – NPx Anaf no Ill Sg Property Clothing "raddeleahppi" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 36 OLD WEST
 • Leaskaboadnjá-rohkki, muhtun bindilis bargoolmmái, leai eallinagistis gávppašan Dalain ja go son jámii, de lei báhcán 100 kruvnno vealgi. – NPx Anaf no Loc Sg Event Time "eallinahki" Verb Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 37 OLD WEST
 • Leaskanisson áidnu láppis ge galggai oaffaruššot, vai gávpeolmmái goit oažžu vealggis sisa. – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Social "vealgi" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 37 OLD WEST
 • Dat lei árki oaidnit dan nisson-riebu, golmmain oarbbes mánáinis. – NPx Anaf yes Com Sg Kin "mánná" Acc Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 37 OLD WEST
 • Gávpeolmmai fal váccii goargadit ja sagai rat buoiddes čovjjiinis go son bolttui bajás buot leaskanisson áittis. – NPx Anaf yes Com Sg Body "čoavji" Acc Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 37 OLD WEST
 • – Mon attán daid dutnje, vai dus lea juo be mielkebihttá ge du smávva mánáidasat. – NPx Anaf yes Ill Pl Kin "mánná" Loc Sg2 Human Larsen Beaiveálgu 38 OLD WEST
 • Leaskanissonis rat jietna doarggistii, ja gatnjalat goiko go son dollii goappašat gieđainis čavga Ábo gihtii ja giitii. – NPx Anaf no Com Sg Body "giehta" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 38 OLD WEST
 • Son gal diđii várra goardit gálvvus. – NPx Anaf no Acc Sg Property Valuable "gálvu" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 39 OLD WEST
 • Cahkkehii biippus. – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "biipu" Verb Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 39 OLD WEST
 • Dan beaivvi go sii udnojit ja addet alcceseaset ja iežaset olbmuide dan seammá vuoigatvuođa go eará máilmmi olmmoščearddain lea, dan beaivvi rájes sámit eai šat guhkit leat vuolásnjuvdojuvvon dahje suohpáhus olmmoščearda. – Refl Anaf no Ill Pl Human "olmmoš" Verb Pl3 Human Larsen Beaiveálgu 40 OLD WEST
 • Son doaimmahii ámmáhis oskkaldasvuođain ja fuolalaččat, ja báŋkohoavda liikui sutnje bures. – NPx Anaf no Acc Sg Event Employment "ámmát" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 40 OLD WEST
 • Maria Evje jorggihii oaivvis nuppos. – NPx Anaf no Acc Sg Body "oaivi" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 42 OLD WEST
 • Go sii ollejedje gávpogii, ja earránišgohte, de Maria Evje bođii Eirra lusa, geigii sutnje gieđas, sojaldahtii čippis, ja celkkii: – NPx Anaf no Acc Sg Body "giehta" Verb Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 42 OLD WEST
 • Go sii ollejedje gávpogii, ja earránišgohte, de Maria Evje bođii Eirra lusa, geigii sutnje gieđas, sojaldahtii čippis, ja celkkii: – NPx Anaf no Acc Sg Body "čibbi" Verb Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 42 OLD WEST
 • Ii son sihtan baljo jáhkkit čalmmiidasas ge. – NPx Anaf no Ill Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 43 OLD WEST
 • Go Eira bođii orrunvissosis, čohkkái son ja lei dego dat olmmoš, gii lea niegadeamen. – NPx Anaf no Ill Sg Place "orrunviessu" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 43 OLD WEST
 • – Ii mus váillo mihkkige, vástidii Eira ja jorggihii oaivvis nuppos. – NPx Anaf no Acc Sg Body "oaivi" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 43 OLD WEST
 • Viesu olbmot árvidedje ahte Eira dál dáhtui leat okto ieš lanjastis, ja sii manne olggos. – NPx Anaf no Loc Sg Place "latnja" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 43 OLD WEST
 • Maria lei Eirra dahkan oahpisin vánhemiiddásis, muitalan gi nuorra olbmáid Eira leai. – NPx Anaf no Ill Pl Kin "váhnen" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 44 OLD WEST
 • Ii lean gal Maria nállasuvvan vánhemiiddásis. – NPx Anaf no Ill Pl Kin "váhnen" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 44 OLD WEST
 • Olav Løvgaard anii buot su návccaidis ja maiddai šluohkisvuođa geasuhit Maria alccesis. – NPx Anaf no Acc Pl Body M "nákca" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 44 OLD WEST
 • Olav Løvgaard'is leai rikkis čeahci, gi leai veahkehan su oahpas manadettiin, ja son galggai árbet čeazis. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "čeahci" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 45 OLD WEST
 • Go sii vihke "Leaska sihtá beali!", de son ii dahkan duojášii oččodeamen aivve Maria beallinis. – NPx Anaf no Ess Ess Kin "bealli" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 45 OLD WEST
 • Jurddaš, ustibažžan, don leat nu nuorra ja liekkus. – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Friend "ustibaš" x Sg1 Human Larsen Beaiveálgu 47 OLD WEST
 • Dasta maŋŋelaš válde guossit earrodearvuođaid, giite oasiset ovddas ja manne siiddaidasaset. – NPx Anaf no Gen Sg Event State "oassi" Verb Pl3 Human Larsen Beaiveálgu 47 OLD WEST
 • Dasta maŋŋelaš válde guossit earrodearvuođaid, giite oasiset ovddas ja manne siiddaidasaset. – NPx Anaf no Ill Pl Place "siida" Verb Pl3 Human Larsen Beaiveálgu 47 OLD WEST
 • Eira válddii lađasniibbis ja čuohppagođii namas muorramáddagii. – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "lađasniibi" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 48 OLD WEST
 • Eira válddii lađasniibbis ja čuohppagođii namas muorramáddagii. – NPx Anaf no Acc Sg Other ID "namma" Verb Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 48 OLD WEST
 • Eira čuohpai M. E. vuolábel' iežas nama. – Refl Anaf no Gen Sg Other ID "namma" Verb Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 48 OLD WEST
 • Maria nuvkkihii oivviinis. – NPx Anaf no Com Sg Body "oaivi" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 48 OLD WEST
 • Son orui čippiidis alde ja doalai Maria gieđa. – NPx Anaf no Gen Pl Body "čibbi" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 49 OLD WEST
 • Mon áiggun leat du, Eirražan, celkkii son ja geahčai átnumiin Maria šerreš čalmmiide. – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Eiraš" x Sg1 Human Larsen Beaiveálgu 49 OLD WEST
 • Mu ráhkis Mariažan, samai Eira ja fátmmastii Maria. – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Mariaš" x Sg1 Human Larsen Beaiveálgu 49 OLD WEST
 • – Mariažan! – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Mariaš" x Sg1 Human Larsen Beaiveálgu 49 OLD WEST
 • Áiggožat go don, Mariažan, čuovvut jos mon šattažan fertet dáppe eret sirdit? – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Mariaš" x Sg1 Human Larsen Beaiveálgu 49 OLD WEST
 • Eirražan, mon čuovun du vaikko máilmmi ravdii, jos sállejeaddji nu sálleš. – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Eiraš" x Sg1 Human Larsen Beaiveálgu 49 OLD WEST
 • – Dan seammá sáhtán mon ge cealkit du ráhkesvuođa birra, dajai Maria ja geahčai Eirai su girkes čalmmiidisguin. – NPx Anaf yes Com Pl Body "čalbmi" Verb Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 50 OLD WEST
 • Seammá eahket gáhčai Løvgaard su bassevieljas Samuel lusa. – NPx Anaf no Gen Sg Human Friend "bassiviellja" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 50 OLD WEST
 • De álggii son muitalit fearániiddis: – NPx Anaf no Acc Pl Event Action "fearán" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 51 OLD WEST
 • – Muhto eaba hal Maria vánhen-guovttos goit goassige mieđit dasa, ja dan láhkai ii vuolgge sudno árvalusain mihkkige, jeđđehii Samuel olbmás. – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "olmmái" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 51 OLD WEST
 • Soai leigga goappašagat garrasit moaráhuvvan Eirra ala, Løvgaard, danne go son ieš oččodii Maria, ja Samuel fas ustibis bealis. – NPx Anaf no Gen Sg Human Friend "ustit" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 52 OLD WEST
 • Muhtun eahket čohkkái Eira okto ieš lanjastis giehtaloabuid vuostái. – NPx Anaf no Loc Sg Place "latnja" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 52 OLD WEST
 • Son dahppalattai čalmmiidis duollet-dálle ja leai rat duskkis. – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 52 OLD WEST
 • Son suokkardalai iežas váimmu ja dovddu. – Refl Anaf no Acc Sg Body "váibmu' 'dovddu" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 53 OLD WEST
 • Muhto Eira oinnii ahte Maria vánhen-guovttos eaba šat sihtan su čalmmiideaskka ovdii ge boahtit. – NPx Anaf no Gen Pl Body "čalbmi" Nom Du3 Human Larsen Beaiveálgu 53 OLD WEST
 • Muhtumiin go Eira olgun bođii Morgen Evje ovddal, de bajidii son, nu go dábálaš lea, gahpiris ja rávkkai vuohppasásastis "buorre beaivvi". – NPx Anaf no Acc Sg Property Clothing "gahpir" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 54 OLD WEST
 • Muhtumiin go Eira olgun bođii Morgen Evje ovddal, de bajidii son, nu go dábálaš lea, gahpiris ja rávkkai vuohppasásastis "buorre beaivvi". – NPx Anaf no Loc Sg Kin "vuohppasássa" Verb Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 54 OLD WEST
 • Ii dahkan olbmás oaidnin ge. – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "olmmái" Verb Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 54 OLD WEST
 • Morten Evje sártnuhišgođii nieiddas vuolgit Bergenii, vázzit dállodoallanoahpas. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "nieida" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 54 OLD WEST
 • Ja vaikko Maria nu čađa bures árvidii áhčis ulmmi, de mieđai son datte ge dasa. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 54 OLD WEST
 • Siiddas lei Mariai nu váivi álo gullat vanheiiddis šigguma. – NPx Anaf no Gen Pl Kin "váhnen" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 54 OLD WEST
 • Danne son mieđihii áhččásis. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 54 OLD WEST
 • Maria muitalii ádressa, ja Eira čálii dan mearkkastusgirjásis. – NPx Anaf no Ill Sg Property Document "mearkkastusgirji" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 54 OLD WEST
 • Ráhkis Eiražan, in goassige vajaldahte mon du. – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Eiraš" x Sg1 Human Larsen Beaiveálgu 55 OLD WEST
 • Maria leai guođđan siiddas. – NPx Anaf no Acc Sg Place "siida" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 55 OLD WEST
 • Jápmin leai galbma gieđaidisguin juo fátmmastan su. – NPx Anaf no Com Pl Body "giehta" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 55 OLD WEST
 • Ii son jáhkkán iežas šat šat sáhttit fitnuidis doaimmahit. – NPx Anaf no Acc Pl Event Action "fitnu" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 56 OLD WEST
 • Čieručalmmiid muittii son nu visodit hávskáseamus bottus eallinagistis, dan bottu, go Maria lohpidii sutne agálaš oskkáldasvuođa. – NPx Anaf no Acc Sg Event Time "boddu" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 57 OLD WEST
 • Čieručalmmiid muittii son nu visodit hávskáseamus bottus eallinagistis, dan bottu, go Maria lohpidii sutne agálaš oskkáldasvuođa. – NPx Anaf no Loc Sg Event Time "eallinahki" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 57 OLD WEST
 • Vuoi Mariažan datte juo, don ledjet ilá buorre leat dán bahás máilmmis. – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Mariaš" x Sg1 Human Larsen Beaiveálgu 57 OLD WEST
 • Son čuožželii ja gopmirdii ieš áigásis, dego earu válddii dan sajis. – NPx Anaf no Ill Sg Event Time "áigi" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 57 OLD WEST
 • Stobus čohkkái Morten Evje áhkainis. – NPx Anaf no Com Sg Kin "áhkká" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 57 OLD WEST
 • Morten Evje áhkká čohkkai ja goarui govdes čáhppes bátti boatnjis soaji birra. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "boadnji" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 57 OLD WEST
 • Morten Evje ieš čohkkái beavdegáttis ja čálii dieđihusa bláđđái nieiddas jápmin birra. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "nieida" Verb Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 58 OLD WEST
 • Vuoi Mariažan, dáiddiime moai leamaš beare garrasat du vuostái. – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Mariaš" x Sg1 Human Larsen Beaiveálgu 58 OLD WEST
 • Muhtun arve-čakčabeaivvi bođii Eira ruvttoskiippa mielde šaddanbáikásis. – NPx Anaf no Ill Sg Place "šaddanbáiki" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 58 OLD WEST
 • Dat ledje moanat jagit dan rádjái go Eira maŋimusta lei leamaš siidabáikkistis. – NPx Anaf no Loc Sg Place "šaddanbáiki" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 58 OLD WEST
 • Fertii atnit buot su fitmatvuođas, muhto datte ge rávkkai áiccakeahttá "buorre beaivvi" čago amas olbmuin. – NPx Anaf no Acc Sg Body M "fitmatvuohta" Verb Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 58 OLD WEST
 • Dál leai geađgi massan bálvaleddjiidis. – NPx Anaf no Acc Pl Human Prof "bálvaleaddji" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 59 OLD WEST
 • Dalle bohte bivdit, ieš guhtege giittosoaffariinnis, gal guolis, gal bierggus, dan geađgeipmileaset lusa, go bivdomohkis lei bures mannan. – NPx Anaf no Com Sg Property Valuable "giittosoaffar" Nom Pl3 Human Larsen Beaiveálgu 60 OLD WEST
 • Dalle bohte bivdit, ieš guhtege giittosoaffariinnis, gal guolis, gal bierggus, dan geađgeipmileaset lusa, go bivdomohkis lei bures mannan. – NPx Anaf no Gen Sg Human Divinity "geađgeipmil" Nom Pl3 Human Larsen Beaiveálgu 60 OLD WEST
 • Meara alde vuojada hávda čivggaidisguin. – NPx Anaf no Com Pl Kin "čivga" Nom Sg3 Animal Larsen Beaiveálgu 60 OLD WEST
 • Muhto hávda čivggaidisguin buokčalii go goaskin gaccaidisguin lei sala duohken. – NPx Anaf no Com Pl Kin "čivga" Nom Sg3 Animal Larsen Beaiveálgu 60 OLD WEST
 • Muhto hávda čivggaidisguin buokčalii go goaskin gaccaidisguin lei sala duohken. – NPx Anaf no Com Pl Body "gazza" Nom Sg3 Animal Larsen Beaiveálgu 60 OLD WEST
 • Hávda čivggaidisguin fas iđii. – NPx Anaf no Com Pl Kin "čivga" Nom Sg3 Animal Larsen Beaiveálgu 60 OLD WEST
 • Ále boalddaš gaccaidat. – NPx Ekso no Acc Pl Body "gazza" x Sg2 Animal Larsen Beaiveálgu 60 OLD WEST
 • Go goaskin eret gáddái, de viegaiga soai ávus eadnaseaskka muitalit ahte soai leigga dál ožžon goaskima heahpanit. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "eadni" Nom Du3 Human Larsen Beaiveálgu 61 OLD WEST
 • Muhto dál lei son čohkánan muhtun boares sohakemáddat gurrii iežas jurdagiiguin. – NPx Anaf no Com Pl Property Product M "jurdda" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 60 OLD WEST
 • Son čohkkái dál jura seammá vuovderavddas gos son mánnán lei ávus viegadan ja gaskán vajálgeahtesnásttiid ja čiŋahan daiguin su smávva oappáidis ja iežas. – NPx Anaf yes Acc Pl Kin "oabbá" Verb Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 62 OLD WEST
 • Ja aiddo dás dat lei, celkkii son alccesis ja nuvkkihii oivviinis. – NPx Anaf no Com Sg Body "oaivi" Verb Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 62 OLD WEST
 • , son guhte ii sáhttán lohkat baljo ovtta ge sáni sámegiela, su iežas eatnigiela. – Refl Anaf no Acc Sg Body M "eatnigiella" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 63 OLD WEST
 • Go son lei oahppan eatnigielas sihke lohkat ja čállit, de šattai son hui ávvui. – NPx Anaf no Acc Sg Body M "eatnigiella" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 64 OLD WEST
 • – Ja son ráhkisitišgođii dál máŋggageardásaččat eatnigielas. – NPx Anaf no Acc Sg Body M "eatnigiella" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 64 OLD WEST
 • – Ja son jurddašigođii dál, ahte galggašedje leat skuvllat gos juohke sápmelaš beassá geahppaseappot oahppat lohkat ja čállit eatnigielas. – NPx Anaf no Acc Sg Body M "eatnigiella" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 64 OLD WEST
 • Geige gieđas Eirai. – NPx Anaf no Acc Sg Body "giehta" Verb Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 65 OLD WEST
 • – Bures Eirražan! – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Eiraš" x Sg1 Human Larsen Beaiveálgu 66 OLD WEST
 • – Maid don siđat váivvistat go suvddát mu rastá, jearai son. – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "váivi" Nom Sg2 Human Larsen Beaiveálgu 67 OLD WEST
 • Go bođiiga fatnasii, de álggii Eira sáhttoolbmáinis sárdnut sámegiela. – NPx Anaf no Com Sg Human Prof "sáhttoolmmái" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 67 OLD WEST
 • Nuorra olbmot geat ledje buoremusaideaset alde. – NPx Anaf no Gen Pl Adj "buorre" Nom Pl3 Human Larsen Beaiveálgu 67 OLD WEST
 • Muhtun boares áhkku leai nahkehan ohcasis sálbmagirjji: – NPx Anaf no Ill Sg Property Clothing "ohca" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 67 OLD WEST
 • Ii be dat nu leat máidnasis ahte dat hilgojuvvon nuoramus bárdni, dat dat jura vuoitá ge gonagasnieidda ja beali riikkas, go návccaidis ja áhpiidis buoremus láhkai atná." – NPx Anaf no Acc Pl Body M "nákca' 'áhppi" Verb Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 68 OLD WEST
 • Sii njulgestadde sin guvrečielggiset ja guldališgohte ceakkobeljiid ja cakkasnjálmmiid. – NPx Anaf no Acc Sg Body "guvrečielgi" Nom Pl3 Human Larsen Beaiveálgu 68 OLD WEST
 • Go Eira loahpahii ságas, de gullui dakkár speaččas. – NPx Anaf no Acc Sg Property Product "sáhka" Nom Sg3 Human Larsen Beaiveálgu 68 OLD WEST
 • Olbmot oktii láhkkodedje goapmiriiddeaset. – NPx Anaf no Acc Pl Body "goapmir" Nom Pl3 Human Larsen Beaiveálgu 68 OLD WEST
 • Go sámit bohte siiddaidasaset, de lei dego sis čalmmit rahpasišgohte. – NPx Anaf no Ill Pl Place "siida" Nom Pl3 Human Larsen Beaiveálgu 68 OLD WEST

M. A. Sara

 • Dát juoga, sáhtát leat don dahje mun, áibbas soaittáhagas, muhto gii dal de leaš, de vuodjela eahpáraš jearatkeahttá maŋŋái, mávssahit olbmuide iežas gillámušaid ovddas. – Refl Anaf no Acc Pl Event State "gillámuš" Nom Sg3 Human Divinity MASara Ilmmiid 7 YOUNG WEST
 • Áhčči, gii lei juo maŋŋonan iežas čoahkkimii, jávkkehii uksaráigge. – Refl Anaf no Ill Sg Event Action "čoahkkin" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 13 YOUNG WEST
 • Son ii deihtán áibbas sihkkarit makkár čoahkkimis lei sáhka, lei dušše bealljebealástan ahči go humeštii muhtun huksenlobi birra, ja hui jođánit šietadastán ahte son njuike áhčis mielde ruoktot dan sadjái go busse mielde. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 13 YOUNG WEST
 • Son geahčai iežas ođđa Converse skuova mainna jorahalai sáddo. – Refl Anaf yes Acc Sg Property Clothing "skuovva" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 14 YOUNG WEST
 • Viellja lei juo sihkkela gárran goallosskerrui, ja ieš gii lei ortnet almmái, orui iežas mielas hirbmat guhká juo vuordán. – Refl Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "miella" Verb Sg3 Human MASara Ilmmiid 16 YOUNG WEST
 • In leat, muhto jurddašin ahte lea nu álki boahtit gárvásit gárrojuvvon guorbmái, bogostalai son bárdnásis. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "bárdni" Verb Sg3 Human MASara Ilmmiid 16 YOUNG WEST
 • Viellja jorggihii, vuolgigođii fas ruovttoluotta iežas bargui. – Refl Anaf no Ill Sg Event Action "bargu" Verb Sg3 Human MASara Ilmmiid 17 YOUNG WEST
 • Oabbá ii ollenge liikon go šattai iežas barggu guođđit belohahkii, muhto fertii go juo eaba guoktin ge nagodan streaŋgagežiid laktit oktii. – Refl Anaf no Acc Sg Event Action "bargu" Verb Sg3 Human MASara Ilmmiid 18 YOUNG WEST
 • Diđii ahte son goitge árvvus atná bargobeatnagis eambbo go oktage eará sis. – NPx Anaf no Acc Sg Property Animal "bargobeana" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 21 YOUNG WEST
 • Čohkkái ja geahčai iežas eaiggádiidda. – Refl Anaf no Ill Pl Human "eaiggát" Verb Sg3 Animal MASara Ilmmiid 21 YOUNG WEST
 • Viellja dárkkistii beatnagis. – NPx Anaf no Acc Sg Property Animal "beana" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 21 YOUNG WEST
 • Oabbá ii luoitán Čorre čalmmis go jotkii iežas jearaldagain. – Refl Anaf no Com Sg Property Product "jearaldat" Verb Sg3 Human MASara Ilmmiid 21 YOUNG WEST
 • Fáippui gieđaiguin dego livččii balddáhallame ja rohkkáhii vieljas. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "viellja" Verb Sg3 Human MASara Ilmmiid 22 YOUNG WEST
 • Dieđusge dat lea duohta, nu ahte don it goassege dárbbat ballat balddonasain, vieljažan! – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "vieljaš" x Sg1 Human MASara Ilmmiid 22 YOUNG WEST
 • Viellja velohalai iežas seaŋggas ja bogostalai. – Refl Anaf no Loc Sg Place "seaŋga" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 23 YOUNG WEST
 • Son dohppestii telefovnna ja vjezzii suoli villjii, gii dieđusge ii oaidnán eará go home videosaid, main veallut reškkii seaŋggastis. – NPx Anaf no Loc Sg Place "seaŋga" Verb Sg3 Human MASara Ilmmiid 23 YOUNG WEST
 • Suoli lei vuordán dieđu olbmáinis, gullat maid vel ledje šoppen ja bargan maŋŋel go ikte earránadde. – NPx Anaf no Loc Pl Human Friend "olmmái" Verb Sg3 Human MASara Ilmmiid 23 YOUNG WEST
 • It go’n oainne, mun han lean láddeme iežan telefovnna! – Refl Anaf no Acc Sg Property Tool "telefovdna" Nom Sg1 Human MASara Ilmmiid 24 YOUNG WEST
 • Oabbá nivssihii, muhto ii sáhttán suhttat go ieš lei láhppán iežas láddára. – Refl Anaf no Acc Sg Property Tool "láddár" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 24 YOUNG WEST
 • Son lei buori mielas iige máššan čavggaheamis bártnis gii suoibbu bođii gievkkanii. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Verb Sg3 Human MASara Ilmmiid 25 YOUNG WEST
 • Son dušše moddjii buohkaide iežas beakkán bealleváimmot moji, ja dohppii gámasgotturiid maid áhčči sutnje faŋuhii. – Refl Anaf yes Acc Sg Property Product "modji" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 25 YOUNG WEST
 • Na gosa don leat jurddašan iežat bohccuiguin dáid goavvi jagiid, dál go dálveorohagat leat soaittáhaga duohken? – Refl Anaf no Com Pl Property Animal "boazu" Nom Sg2 Human MASara Ilmmiid 29 YOUNG WEST
 • Iežamet čivggat, liikká jallat go dáččat! – Refl Ekso no Nom Pl Kin "čivga" x Pl1 Human MASara Ilmmiid 29 YOUNG WEST
 • Son ii diehtán man gallii lei dáguhan ahte oabbá, nu movt buohkat earát, ferte ieš háhkat ja bearráigeahččat diŋggaidis, muhto seammás diđii ahte son roahkka livččii sáhttán luoikalit láddára. – NPx Anaf no Acc Pl Property Valuable "diŋga" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 31 YOUNG WEST
 • Vieljas ledje iežas heađit. – Refl Anaf no Nom Pl Event State "heahti" Loc Sg3 Human MASara Ilmmiid 31 YOUNG WEST
 • Ii mange dihte háliidan iežas ođđa sihkkela guođđit deike, gosa lobi haga leigga suhtuid siste bijadan. – Refl Anaf yes Acc Sg Property Vehicle "sihkkel" Verb Sg3 Human MASara Ilmmiid 31 YOUNG WEST
 • Oabbá vikkai humahit vieljas, guođđit sihkkela ihttážii. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "viellja" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 32 YOUNG WEST
 • Seammás humahii oappás, amas jurddašit seavdnjasa birra ja baldit iežas dárbbatmeahttumit. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "oabbá" Verb Sg3 Human MASara Ilmmiid 32 YOUNG WEST
 • Du iežat čivggat han besset dáppe hárjehallat. – Refl Anaf no Nom Pl Kin "čivga" Gen Sg2 Human MASara Ilmmiid 41 YOUNG WEST
 • Jotke dušše bargguset. – NPx Anaf no Acc Sg Event Action "bargu" Verb Pl3 Human MASara Ilmmiid 47 YOUNG WEST
 • Viellja lei vuordime, muhto son ii ožžonšat sániid go oinnii oappás. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "oabbá" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 49 YOUNG WEST
 • Oabbá ain čuorvvuoi ja ribahii čirrot, go ii gávdnan vielljas. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "viellja" Verb Sg3 Human MASara Ilmmiid 49 YOUNG WEST
 • Njálbmi orui njuoskame ja mielat ledje nu garrasat, ahte sii measta eai šat gullan hearráideaset mat bohte. – NPx Anaf no Acc Pl Human Prof "hearrá" Nom Pl3 Animal MASara Ilmmiid 55 YOUNG WEST
 • Dál huhccaledje iežaset olgeš gieđaid gádjut iežaset heahpatvuođas, maid barggu meaddin mielddisbuvttii. – Refl Anaf yes Acc Pl Body "giehta" Verb Pl3 Human MASara Ilmmiid 56 YOUNG WEST
 • Dál huhccaledje iežaset olgeš gieđaid gádjut iežaset heahpatvuođas, maid barggu meaddin mielddisbuvttii. – Refl Anaf no Loc Sg Event State "heahpatvuohta" Verb Pl3 Human MASara Ilmmiid 56 YOUNG WEST
 • Jearaldat lei dušše, nagodedje go stivret mielaideaset? – NPx Anaf no Acc Pl Abstraction Mental "miella" Verb Pl3 Animal MASara Ilmmiid 56 YOUNG WEST
 • Ii sis lean oktage nelgon go biepmu gal ožžo hearráinaset, muhto goddin lei juoga... dehálaš. – NPx Anaf no Loc Pl Human Prof "hearrá" Verb Pl3 Animal MASara Ilmmiid 56 YOUNG WEST
 • Son šikkohalai jođánit eadnásis. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 61 YOUNG WEST
 • Nihce-áddjá oinnii ahte eadni heahpanii mánás dihte, iige danne dahkan diehttinge bárehuočča jearaldaga. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "mánná" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 61 YOUNG WEST
 • Ii diehtán jáhkii go ieš iežas jeđđehussii, muhto soames dáid sániid goidge fertii dadjat. – Refl Anaf no Ill Sg Property Product M "jeđđehus" Verb Pl3 Human MASara Ilmmiid 62 YOUNG WEST
 • Ellon-áhkku lei iežas čuođigoalmmát jagis, muhto ii lean goasse iežas guhkes eallimis oaidnán dákkáriid, mat su boarásmuvvan beaivái ledje dáhpáhuvvagoahtán. – Refl Anaf yes Loc Sg Event Time "eallin" Verb Pl3 Human MASara Ilmmiid 62 YOUNG WEST
 • Áidna maid gulaiga, ledje iežaska gaccat mat čusko eatnamii. – Refl Endo no Nom Pl Body "gazza" x Du3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 63 YOUNG WEST
 • Son čuovui jiena oappás báldii ja guoskkahalai su njunnegežiin. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "oabbá" Nom Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 65 YOUNG WEST
 • Viellja vikkai čiegadit balus. – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "ballu" Nom Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 65 YOUNG WEST
 • Seammás dovddai vuoimmehis gamustis ahte jus nahkáriidda ribahuvvo, de ii soaitán goasse šat čuvggodit. – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "gapmu" Verb Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 66 YOUNG WEST
 • Ii sáhttán vuollánit danne go fertii beassat átnut ándagassii dan ovddas go maŋemus oaidnaleamis lei nu bastilit dadjalan bárdnásis. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "bárdni" Verb Sg3 Human MASara Ilmmiid 69 YOUNG WEST
 • Son lei vázzán iežas jurdagiid siste ávdin vuovddis dasságo ollii dakko goddo vuodi lei čuohpastuvvon gaskat. – Refl Anaf no Gen Pl Property Product M "jurdda" Verb Sg3 Human MASara Ilmmiid 70 YOUNG WEST
 • Sus ledje alddis liikká unnán fámut, ja lei bás ládje nagodan dápmat iežas balu. – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "ballu" Verb Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 74 YOUNG WEST
 • Viellja coggagođii iežas čorvviid gaskii. – Refl Anaf no Acc Pl Body "čoarvi" Nom Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 75 YOUNG WEST
 • Iežan oappá goddit? – Refl Anaf no Acc Sg Kin "oabbá" Nom Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 76 YOUNG WEST
 • Ráhkistan du oappážan. – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "oappáš" x Sg1 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 76 YOUNG WEST
 • Vázzime iežas beaivválaš mohki. – Refl Anaf no Acc Sg Event Action "mohkki" Verb Sg3 Human MASara Ilmmiid 77 YOUNG WEST
 • Áhkku mieiggadii soappis vuostá ja lei áibbas jurdagiid siste, go fuobmái guokte bealleheakkat bohcco suoibume olggos čahppes mierkká siste. – NPx Anaf no Gen Sg Property Tool "soabbi" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 78 YOUNG WEST
 • Mun lean goddán iežan oappá, lei háhppehan jurdilit ovdalgo oabbá veahánaš fámuiguin hoigadii su juolgái. – Refl Anaf no Acc Sg Kin "oabbá" Nom Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 80 YOUNG WEST
 • Dál dušše vurddiiga ahte eambbo olbmit, nealge beatnagiiddisetguin, iđistit dieva duohken. – NPx Anaf yes Com Pl Property Animal "beana" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 82 YOUNG WEST
 • Viellja, gii lei guovtte geardde maŋŋálagaid ožžon rohkosiiddis vástiduvvot, ii eahpidan. – NPx Anaf yes Acc Pl Property Product "rohkos" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 84 YOUNG WEST
 • Son giddii čalmmiid ja orui iežas mielas dego ruovttus. – Refl Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "miella" Verb Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 88 YOUNG WEST
 • Dasto čohkkii iežas biebmuloahpaid goike beassi ala ja bassalii báđiid. – Refl Anaf no Acc Pl Property Food "biebmuloahppa" Verb Sg3 Human MASara Ilmmiid 89 YOUNG WEST
 • Dá lea du oassi, ustiban. – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Friend "ustit" x Sg1 Human MASara Ilmmiid 91 YOUNG WEST
 • Áhkku cuoiggui guossis guoktái. – NPx Anaf no Gen Sg Human "guossi" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 96 YOUNG WEST
 • Viellja lei maid gullán iežas oadjebas giitevašvuođas. – Refl Anaf yes Loc Sg Event State "giitevašvuohta" Nom Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 100 YOUNG WEST
 • Sis eai leat iežaset máilmmis makkárge liige fámut. – Refl Anaf no Loc Sg Place "máilbmi" Loc Pl3 Human MASara Ilmmiid 100 YOUNG WEST
 • Son lei evttohan eamidii iežas árvalusa, muhto su vástádus lei leamaš oalle čielggas. – Refl Anaf no Acc Sg Property Product "árvalus" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 102 YOUNG WEST
 • Eadnán, it go diehtán buoret ráđiid, vai leat go duođat? – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "eadni" x Sg1 Human MASara Ilmmiid 102 YOUNG WEST
 • Soađaiga dušše jaskadit iežaska jurdagiiguin. – Refl Anaf no Com Pl Property Product M "jurdda" Verb Du3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 105 YOUNG WEST
 • Áhkku ii orron berošteame maid soai barggaiga dahje eaba bargan. Son gohkkii iežas bargguid. – Refl Anaf no Acc Pl Event Action "bargu" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 106 YOUNG WEST
 • Ii oro goit vuos viidáneame, muhto doppe bohtet eambbo, dadjalii son vuot iežas gussiide ovdalgo jávkkihii goahtái, beroškeahttá vuordi sudnos makkárge vástádusa. – Refl Anaf no Ill Pl Human "guossi" Verb Sg3 Human MASara Ilmmiid 106 YOUNG WEST
 • Sus lávejedje álo leat juogalágan muorjjit dahje šattut mielde go máhcai iežas mátkkiin. – Refl Anaf no Loc Pl Event Action "mátki" Verb Sg3 Human MASara Ilmmiid 106 YOUNG WEST
 • Lunttat manadedje buohkat iežaset gođiin. – Refl Anaf no Loc Pl Place "goahti" Nom Pl3 Human MASara Ilmmiid 109 YOUNG WEST
 • Boarráseappot ledje ikte eahkes juo leamaš firpmiid suohppume, ja ledje iežaset mielas leamaš measta beare jálut. – Refl Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "miella" Verb Pl3 Human MASara Ilmmiid 109 YOUNG WEST
 • Biede, don fertet suhkat, čurvii son ja seavvilii Beide iežas sadjái. – Refl Anaf no Ill Sg Place "sadji" Verb Sg3 Human MASara Ilmmiid 112 YOUNG WEST
 • Okta háhppehii jurdilit ja hoigadii Állii iežas niibbi. – Refl Anaf no Acc Sg Property Tool "niibi" Verb Sg3 Human MASara Ilmmiid 113 YOUNG WEST
 • Oabbá ieš árvalii vástádusa iežas jearaldahkii. – Refl Anaf no Acc Sg Property Product "jearaldat" Nom Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 115 YOUNG WEST
 • Sus lei nu miella gávdnat čovdosa man birra uldaáhku lei hupman, ja beassat eret dáppe. Ruovttoluotta iežas dábálaš eallimii. – Refl Anaf yes Ill Sg Place "eallin" Verb Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 117 YOUNG WEST
 • Viellja mohkastii dievvaravdda birra ja bisánii iežaset viessogurrii. – Refl Anaf no Ill Sg Place "viessogurra" Verb Sg3/Pl3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 119 YOUNG WEST
 • Son geahčadii isidis. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "isit" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 123 YOUNG WEST
 • Áhčči dollestii eamidis birra čavgadit. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "isit" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 126 YOUNG WEST
 • Viellja čierui jaskadit. Ii duostan luoitit jiena. Oappážan. Oabbá riehpu. – NPx Ekso no Nom Sg Kin "oappáš" x Sg1 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 129 YOUNG WEST
 • Doaladettiin ain vihkkedii mearrádusas. – NPx Anaf no Acc Sg Property Product "mearrádus" Verb Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 130 YOUNG WEST
 • Dieđusge leat juo vuordime mu, buotdiehtti áhkožan. – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "áhkoš" x Sg1 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 132 YOUNG WEST
 • Jus vuollánii, de lei ieš iežas niskki lebbeme buikku vuollái. – Refl Anaf no Acc Sg Body "niski" Verb Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 134 YOUNG WEST
 • A-a, soames jallas suttloačča dihte gii dolin gottii iežas máná, dahje soaitá dien neavrri áhku dihte. – Refl Anaf no Acc Sg Kin "mánná" Verb Sg3 Human MASara Ilmmiid 138 YOUNG WEST
 • Son njoamui iežas rohtui mieđabealde čáhppes viessosaji, ja vuojui čippiid ala. – Refl Anaf no Ill Sg Place "rohtu" Nom Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 138 YOUNG WEST
 • Loahpa loahpas, de mii leat buohkat okto, son jurddašalai, dego vuoiggalažžan ákkastallame iežas daguid. – Refl Anaf no Acc Pl Event Action "dahku" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 141 YOUNG WEST
 • Mii fertet buohkat láhčit iežamet dili ovddemusat! – Refl Anaf no Acc Sg Event State "dilli" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 141 YOUNG WEST
 • Viellja lei ain rođožisttis. – NPx Anaf no Loc Sg Place "rođoš" Nom Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 142 YOUNG WEST
 • Son ain sivahalai iežas oappás loahpa dihte, ja su miella lei goarránan jurddašit dan birra ja govahallat buot vearrámus govaid oaivvistis. – Refl Anaf no Gen Sg Kin "oabbá" Nom Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 142 YOUNG WEST
 • Son ain sivahalai iežas oappás loahpa dihte, ja su miella lei goarránan jurddašit dan birra ja govahallat buot vearrámus govaid oaivvistis. – NPx Anaf no Loc Sg Body "oaivi" Nom Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 142 YOUNG WEST
 • Viellja ii šat dovdan julggiidis, nu ledje jámálgan. – NPx Anaf no Acc Pl Body "juolgi" Nom Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 142 YOUNG WEST
 • Duollet dálle oinnii son eatnis ja áhčis čohkohallame das su bálddas, nuppe vuoru leigga doallame oappá varanaga oaivvi gieđas. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "eadni' 'ja' 'áhčči" Nom Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 142 YOUNG WEST
 • Oabbá, haha, oappážan, lean go mun jápmán, vai leat go don duođas heakkas? – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "oappáš" x Sg1 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 144 YOUNG WEST
 • Viellja guldalii oappás, gii muitalii nu dárkilit ahte son orui oaidnime olles dáhpáhusa. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "oabbá" Nom Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 147 YOUNG WEST
 • Mii dál de leaš maid son oaivvildii, de son ii lean goasse oaidnán vieljas ná suorganan ja vašis. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "viellja" Nom Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 148 YOUNG WEST
 • Oappás eai lean šat ráđit, nu ahte son náđui vieljas báldii. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "viellja" Nom Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 148 YOUNG WEST
 • Son vihkkedalai sániidis ovdalgo jearahalai viidásit. – NPx Anaf no Acc Pl Property Product "sátni" Nom Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 150 YOUNG WEST
 • Beaivvat golle, dieđusge, ja oabbá ja viellja leigga ain iežaska dievvás. – Refl Anaf no Loc Sg Place "dievvá" Nom Du3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 152 YOUNG WEST
 • Son lei iežas olbmuid bealušteaddji, ja sin ovddas son dagai buot maid dagai. – Refl Anaf no Loc Sg Place "dievvá" Nom Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 155 YOUNG WEST
 • Son ii háliidan šat guhkidit vourdináiggi ja doamáhalai vieljas. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "viellja" Verb Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 159 YOUNG WEST
 • Son rohttii juolggis ruovttoluotta. – NPx Anaf no Acc Sg Body "juolgi" Nom Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 159 YOUNG WEST
 • Ja buvtte iežat čivgga maid, eahpáračča, jus dáhttut! – Refl Anaf no Acc Sg Kin "čivga" Verb Sg2 Human MASara Ilmmiid 160 YOUNG WEST
 • Dál oinniiga ahte áhkku čohkkái iežas sajis boaššus. – Refl Anaf no Loc Sg Place "sadji" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 161 YOUNG WEST
 • Dušše guolgaduhkut girddašedje go áhkku lávkulii fas iežas sadjái boššui. – Refl Anaf no Ill Sg Place "sadji" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 163 YOUNG WEST
 • Gal moai goit dovde iežame ruovttu! – Refl Anaf no Acc Sg Place "ruoktu" Nom Du1 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 166 YOUNG WEST
 • Áhkku ii velge beroštan gussiidis snáhpástallamiin. – NPx Anaf no Gen Pl Human "guossi" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 166 YOUNG WEST
 • Doalai dan ain áimmus ja geahčai goappešat gussiidis čalmmiide. – NPx Anaf no Gen Pl Human "guossi" Verb Sg3 Human MASara Ilmmiid 166 YOUNG WEST
 • Divttii mánáguoktá jorahallat jirpmiideaskka. – NPx Anaf no Acc Pl Body M "jierbmi" Acc Sg3/Du3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 167 YOUNG WEST
 • Oabbá fertii jurddašit movt galggašii čilget iežas jurdagiid. – Refl Anaf no Acc Pl Property Product M "jurdda" Verb Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 168 YOUNG WEST
 • Nu movt dudnos, de leat eahpáraččas maid iežas heađit. – Refl Anaf no Nom Pl Event State "heahti" Loc Sg3 Human Divinity MASara Ilmmiid 172 YOUNG WEST
 • Son eallá iežas máilmmis, nu movt doai ge dagaide, muhto juoga lea bolton su máilmmi jorgasit. – Refl Anaf no Loc Sg Place "máilbmi" Nom Sg3 Human Divinity MASara Ilmmiid 172 YOUNG WEST
 • Ii muinna manaše bures jus iežan fámuid anašin baháide. – Refl Anaf no Acc Pl Body M "fápmu" Verb Sg3 Human Divinity MASara Ilmmiid 172 YOUNG WEST
 • Áhkku bealistis diđii ahte dál lei áigi láddan. – NPx Anaf no Loc Sg Other Part "bealli" Nom Sg3 Human MASara Ilmmiid 173 YOUNG WEST
 • Son jorggihii ja manai fas iežas sadjái. – Refl Anaf no Ill Sg Place "sadji" Verb Sg3 Human MASara Ilmmiid 175 YOUNG WEST
 • Oabbá vurddii jaskadit dasságo vielja loahpahii cealkagis. – NPx Anaf no Acc Sg Property Product "cealkka" Acc Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 177 YOUNG WEST
 • Viellja lávkii ovdalis olggos goađis ja jorggihii hui sihkkarit oappás guvlui. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "oabbá" Nom Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 179 YOUNG WEST
 • Ii oktage sin galgan oaguhit eret ruovttuineaset. – NPx Anaf no Loc Pl Place "ruoktu" Acc Pl3 Human MASara Ilmmiid 187 YOUNG WEST
 • Oabbá šat ii muitán iežas čoavddasáni. – Refl Anaf no Acc Sg Property Product "čoavddasátni" Nom Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 188 YOUNG WEST
 • Lei váttis doalahit jurdagiiddis, muhto oabbá goitge ražai viidásit. – NPx Anaf no Acc Pl Property Product M "jurdda" Infin Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 190 YOUNG WEST Gener
 • (Beana dušše geahčai ártegit ja goarjjui su maŋábeallai. Láikkes bahta!) Beana muittuhii beare bures su iežas miellalági dán maŋemuš lossa jahkebeali, ja dan ii dárbbahan eambbo muittuhuvvot. – Refl Anaf no Acc Sg Event State "miellaláhki" Acc Sg3 Human MASara Ilmmiid 195 YOUNG WEST
 • Son orui dego gullame áhku go máinnastii je fertii vuot bohkosit iežas jallavuođa. – Refl Anaf no Acc Sg Event State "jallavuohta" Verb Sg3 Human MASara Ilmmiid 197 YOUNG WEST
 • Vieljas eai lean vástádusat iige diehtán movt galggai oappás jeđđet. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "oabbá" Nom Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 65 YOUNG WEST
 • Son lei nu stuorrát niegadan dán báiddi birra ja plánen olles boahtteáiggis dan ala. – NPx Anaf no Acc Sg Event Time "boahtteáigi" Verb Sg3 Human Human/Animal MASara Ilmmiid 71 YOUNG WEST

M. Bongo

 • Ja giittimet oasimet ovddas ja bijaimet Norgii. – NPx Anaf no Gen Sg Other Part "oassi" Verb Pl1 Human MBongo Bálgat 5 OLD WEST
 • Dálu olbmos fas su barggus birra. – NPx Anaf no Gen Sg Event Action "bargu" Loc Sg3 Human MBongo Bálgat 17 OLD WEST
 • Bija du juolggat du ustibat dehe ránjat viesu sisa, amas čalmmastuvvat ja moarahuhttit su. – NPx Anaf no Acc Sg Body "juolgi" Verb Sg2 Human MBongo Bálgat 41 OLD WEST
 • – In bija nieiddan gal duosa. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "nieida" Verb Sg1 Human MBongo Bálgat 51 OLD WEST
 • Mi ba hal dat ge lea eambbo ciiku, rávjját birra. – NPx Ekso no Gen Sg Property Animal "rávjá" x Sg2 Human MBongo Bálgat 51 OLD WEST
 • Diekko nai ferten rámpot iežan bártnan, i mu bárdni gal dádjo jur rivguiguin. – Refl Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Verb Sg1 Human MBongo Bálgat 51 OLD WEST
 • Diekko nai ferten rámpot iežan bártnan, i mu bárdni gal dádjo jur rivguiguin. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Verb Sg1 Human MBongo Bálgat 51 OLD WEST
 • Eadni dajai bárdnasis: – NPx Anaf no Ill Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human MBongo Bálgat 51 OLD WEST
 • Ja juoiggada ge moarssis: – NPx Anaf no Acc Sg Kin "moarsi" Verb Sg3 Human MBongo Bálgat 52 OLD WEST
 • Eadni dajai bárdnasis: – NPx Anaf no Ill Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human MBongo Bálgat 52 OLD WEST
 • Dieid ságaid gullen Máret-siesastan... – NPx Anaf no Loc Sg Kin "Máret-siessá" Verb Sg1 Human MBongo Bálgat 52 OLD WEST
 • Heaika rohkodalai eatnis buore milii, vuodjat soagŋui Ánnai. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human MBongo Bálgat 53 OLD WEST
 • Dál ledje sus dat bálvvat: Vuoddji Dániel Oskal, Ándde Oskal iežas stuora lástabiillain, Inga Pentha Buljo su bártniinis Juhan Heandaragain, ja de leai vel okta nieida, Kirsten Berit Anna Hætta. – NPx Anaf no Com Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human MBongo Bálgat 59 OLD WEST
 • Ja giittiimet oasimet ovddas ja bijaimet Norgii. – NPx Anaf no Gen Sg Other Part "oassi" Verb Pl1 Human MBongo Bálgat 59 OLD WEST
 • Anders Pentha manai bearrašiinis Vossii. – NPx Anaf no Com Sg Kin "bearaš" Nom Sg3 Human MBongo Bálgat 60 OLD WEST
 • Mu reangan, Lásse, dajai ahte son vuolga gárvvuhit sápmelažžan. – NPx Ekso no Nom Sg Human Prof "reaŋga" x Sg1 Human MBongo Bálgat 63 OLD WEST
 • Rivgu aitto leai juo vuordime dánsenolbmas. – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "dánsenolmmái" Nom Sg3 Human MBongo Bálgat 63 OLD WEST

J. M. Mienna

 • Eai lean Máhte iežas sánit, muhto su gii lei čájehan Máhtii buot maid dárbbašii bivdima birra. – Refl Anaf no Nom Pl Property Product "sátni" Gen Sg3 Human Mienna Eallima 10 YOUNG WEST
 • Son deaddigođii iežas telefovnna, muhto bisánii. – Refl Anaf no Acc Sg Property Tool "telefovdna" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 32 YOUNG WEST
 • Máhtte lávkii vieljas guvlui. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "viellja" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 40 YOUNG WEST
 • Máhtte geahčastii birra ja oinnii ahte earát ledje burgigoahtán seahkaideaset. – NPx Anaf no Acc Pl Property Container "seahkka" Nom Pl3 Human Mienna Eallima 50 YOUNG WEST
 • Máhtte lei luovus, muhto ii iežas fámuid dihte. – Refl Anaf no Gen Pl Body M "fápmu" Verb Sg3 Human Mienna Eallima 61 YOUNG WEST
 • Son njoalostii iežas baksamiid ja njoallugođii Niillasa gáibbis gitta gállui. – Refl Anaf no Acc Pl Body "bavssa" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 97 YOUNG WEST
 • Lei dego Máhtte lei finadan eará báikkis, muhto dál fas máhccan ruoktot ja iežas latnjii. – Refl Anaf no Ill Sg Place "latnja" Verb Sg3 Human Mienna Eallima 104 YOUNG WEST
 • Máhtte čohkkedii iežas oađđensadjái. – Refl Anaf no Ill Sg Place "oađđensadji" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 8 YOUNG WEST
 • Máhtte ii šat jearahan, muhto manai oappás lusa gii lei juo ožžon unnavieljaža čuožžut. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "oabbá" Verb Sg3 Human Mienna Eallima 17 YOUNG WEST
 • Máhtte bijai Áillu gieđa iežas oalggi badjel, ja de sii vázzigohte viesu guvlui. – Refl Anaf no Gen Sg Body "oalgi" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 17 YOUNG WEST
 • Eadni siđai bártnis čohkkedit stullui. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 18 YOUNG WEST
 • Son duolmmastii iežas álás julggiin geađgái mas lei gohpi. – Refl Anaf no Com Sg Body "juolgi" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 20 YOUNG WEST
 • Mikkel lei iežas klássa hoavda, dahje olles logát klássa ohppiid hoavda, ja de dieđusge maid olles skuvlla. – Refl Anaf no Gen Sg Human Group "klássa" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 21 YOUNG WEST
 • Máhtte lei álohii njunnošis iežas klássas go sii barge juoidá, danin ledje ge várra vuordámušat sutnje. – Refl Anaf no Loc Sg Human Group "klássa" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 22 YOUNG WEST
 • Máhtte vázzái iežas gaibagahpira guvlui. – Refl Anaf no Gen Sg Property Clothing "gaibagahpir" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 25 YOUNG WEST
 • Junne lei leahttu su vuostá, muhto Máhtte fas dánsestii iežas dájuhanlihkastagain, ja Junne lei fas báhcán. Lene: dájuhanlihkastat = narrebevegelse - Event Action ? – Refl Anaf no Com Sg "Event' 'Action" dájuhanlihkastat Nom Sg3 Human Mienna Eallima 28 YOUNG WEST
 • Ánte, gii lei iežas sáhkkiivuođain jáddadan buot, duođai gáđai. – Refl Anaf no Com Sg Body M "sáhkkiivuohta" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 49 YOUNG WEST
 • Muhto de son maid čorgegođii iežas dávviriid. – Refl Anaf no Acc Pl Property Valuable "dávvir" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 50 YOUNG WEST
 • Ii lean vuosttaš geardde guldaleama lávlaga, máhtii dan seamma bures go “bea, bea, lábbážan”. – NPx EksoVoc no Nom Sg Property Animal "lábbáš" x Sg1 Human Mienna Eallima 53 YOUNG WEST
 • Son geahčestii iežas skuovaide, doaivume ahte buohkat oidne su ruvssodan muođuid. – Refl Anaf no Ill Pl Property Clothing "skuovva" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 58 YOUNG WEST
 • De dohkket dan, o’Ipmilan, ja fátmmas dan, o’Jesusan – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Divinity "Ipmil" x Sg1 Human Mienna Eallima 58 YOUNG WEST
 • De dohkket dan, o’Ipmilan, ja fátmmas dan, o’Jesusan – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Divinity "Jesus" x Sg1 Human Mienna Eallima 58 YOUNG WEST
 • Son fas jorgalii, geahčai iežas luottaid. luodda er PLACE i listen, men her er det Product, ikke sant? Lene: enig – Refl Anaf no Acc Pl "Property' 'Product" luodda Nom Sg3 Human Mienna Eallima 62 YOUNG WEST
 • Dan vhkku son lei juohke bivvalis beaivve mannan iežas njuikenluohkkái. – Refl Anaf no Ill Sg Place "njuikenluohkká" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 63 YOUNG WEST
 • Son girddii vulos luohká, áin humai iežas oaivvi siste seamma imaš vugiin. – Refl Anaf no Gen Sg Body "oaivi" Verb Sg3 Human Mienna Eallima 66 YOUNG WEST
 • Muittuha iežas áhči, liiko eanas leat akto. – Refl Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Verb Sg3 Human Mienna Eallima 68 YOUNG WEST
 • Sudno iežaska eallin ii lean dat mii geasuhii eanemusat. – Refl Anaf no Nom Sg Place "eallin" Gen Du3 Human Mienna Eallima 68 YOUNG WEST
 • Ja de fas stivregođii iežas olbmá, njeaidit eambbo duiskalaččaid, dahje ruoššaid. – Refl Anaf no Acc Sg Human Friend "olmmái" Verb Sg3 Human Mienna Eallima 74 YOUNG WEST
 • Juohke lihkastaga dagai garrasit čájehan dihte iežas miela bargui. Lene: enig i Abstraction Mental – Refl Anaf no Gen Sg "Abstraction' 'Mental" miella Verb Sg3 Human Mienna Eallima 76 YOUNG WEST
 • Váikko Máhtes lei heajos oamedovdu iežas láhttena dihte, de jotkii seamma vugiin go eske. – Refl Anaf no Gen Sg Event Action "láhtten" Loc Sg3 Human Mienna Eallima 78 YOUNG WEST
 • Máhtte jorgalii, bijai juhkanlase iežas sierra sadjái. – Refl Anaf yes Ill Sg Place "sadji" Acc Sg3 Inanimate Mienna Eallima 79 YOUNG WEST
 • Máhtte geahčestii ja oinnii ahte áhčči lei iežas dábálaš sajis steanžáme. – Refl Anaf yes Loc Sg Place "sadji" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 83 YOUNG WEST
 • Mikkel orui hrpmahuvvan, muhto dajai gal iežas dábálaš badjegeahččanvugiin. – Refl Anaf yes Com Sg Event Habit "badjelgeahččanvuohki" Verb Sg3 Human Mienna Eallima 92 YOUNG WEST
 • Niillas lei gádjon iežas, muhto maiddái badjelgeahččan Biera ja daid earáid iežas daguin. – Refl Anaf no Com Sg Event Habit "dahku" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 92 YOUNG WEST
 • Fertii stivret dien guovtti sihkkela, ja vel nagodit sihkkelastit iežas sihkkeliin. – Refl Anaf no Com Sg Property Vehicle "sihkkel" Verb Sg3 Human Mienna Eallima 95 YOUNG WEST
 • Son čorgestii fas ruđaid iežas lásebáŋkkožii. Lene: enig – Refl Anaf no Ill Sg "Property' 'Container" lásebáŋkkoš Nom Sg3 Human Mienna Eallima 99 YOUNG WEST
 • Son gálggai reivssahiid, coggalii daid sehkkii ja fas čuoigagođii iežas láhttus. – Refl Anaf no Loc Sg Place "láhttu" Verb Sg3 Human Mienna Eallima 99 YOUNG WEST
 • Máhtte vuhtii Niillasis ja dovddai maiddái su dan mađe, ahe diđii ahte diet gažaldagat ledje dušše ággan iežas vásáhusaid muitalit. – Refl Anaf no Acc Pl Abstraction Mental "vásáhus" Verb Sg3 Human Mienna Eallima 100 YOUNG WEST
 • Niillas manai hui lahka Máhte, čájehii iežas vuordámušaid. – Refl Anaf no Acc Pl Abstraction Mental "vuordámuš" Verb Sg3 Human Mienna Eallima 102 YOUNG WEST
 • Máhtte geahčai juohke lásii mat oidnoje, sihke ránnjáid ja iežaset viesus. – Refl Anaf no Loc Sg "Place" viessu Verb Sg3/Pl3 Human Mienna Eallima 110 YOUNG WEST
 • Vuhttui buohkain ahte Niillas lei nagodan njoammudit iežas vuoiŋŋa sidjiide. – Refl Anaf no Acc Sg Body M "vuoigŋa" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 110 YOUNG WEST
 • Máhtte diđii ahte Niillasa haga livččii buot guopmánan, ja ahte iežas meannudeapmi lei áibbas eará go kula. – Refl Endo no Nom Sg Event Action "meannudeapmi" x Sg3 Human Mienna Eallima 110 YOUNG WEST
 • Meannudii dego suola, muhto ii lean dán viesus, iežaset viesus, gal meinen suoládit maidege. – Refl Anaf no Loc Sg Place "viessu" Verb Sg3/Pl3 Human Mienna Eallima 113 YOUNG WEST
 • Son vázzigođii feaskára mielde, ja go lei ollen iežas lanja olggobeallái, de bisánii. – Refl Anaf no Acc Sg Place "latnja" Verb Sg3 Human Mienna Eallima 113 YOUNG WEST
 • Son ain geahčai ávisii, čiegadan dihte ahte lei beroštupmi diehtit vástádusa iežas gažaldahkii. – Refl Endo no Ill Sg Property Product "gažaldat" x Sg3 Human Mienna Eallima 117 YOUNG WEST
 • --Galgat go rahpat? Joret jearalii iežas stađuheamivuoiŋŋain. – Refl Anaf no Com Sg Body M "stađuheamivuoigŋa" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 120 YOUNG WEST
 • Son orui áibbas sihkar ja nagodii maid veahá vuoiŋŋas njoammudit earáide. – NPx Anaf no Acc Sg Body M "vuoigŋa" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 124 YOUNG WEST
 • Son bijai sihkkela čábbát iežas fásta sadjái. – Refl Anaf yes Ill Sg Place "sadji" Acc Sg3 Inanimate Mienna Eallima 128 YOUNG WEST
 • --Goaski finadii eske dáppe, Rihttá bisánii, dego addime bárdnásis vejolašvuođa suoskat sániid ja vel njiellat daid. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "bárdni" Verb Sg3 Human Mienna Eallima 130 YOUNG WEST
 • Dál son ii geahččan šat julggiide, muhto iežas gieđaide. – Refl Anaf no Ill Pl Body "giehta" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 131 YOUNG WEST
 • Rihttá geahčai duođalaččat bárdnásis, muhto oidnui vel eará mii muitalii ahte ii lean dušše harbman bárdnái. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 132 YOUNG WEST
 • In áiggo goassege šat, álggos lei Máhtte geahččan eadnásis, muhto sirdilii oalle jođánit geahčastaga fas gieđaide. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 132 YOUNG WEST
 • Rihttá lávkii bártnis lusa. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 132 YOUNG WEST
 • Rihttá bisánii uksagaskii, vilppastii bárdnásis. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "bárdni" Verb Sg3 Human Mienna Eallima 132 YOUNG WEST
 • Vaikko eadni lei mannan, de Máhtte goitge geahčai dušše fal iežas gieđaide. – Refl Anaf no Ill Pl Body "giehta" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 133 YOUNG WEST
 • --Mun goit lean juo gávdnan vástádusa iežan gažaldagaide, Máhtte dadjalii duođalaččat. – Refl Anaf no Ill Pl Property Product "gažaldat" Nom Sg1 Human Mienna Eallima 142 YOUNG WEST
 • Son luoitilii dan iežas galjes jáhkkalummii. – Refl Anaf no Ill Sg Property Container "lumma" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 144 YOUNG WEST
 • Máhtte geigii gieđa eatnis guvlui ja oaččui guoktelogi ruvnnu gihtii. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 147 YOUNG WEST
 • Go son lea suoládan dan rikkis olbmos biepmu ja biepman iežas boares nelgon eatni, de jearrala ruoidnan ja fámohuvvon nisu gos bárdni lea gávdnan borramuša. – Refl Anaf yes Acc Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 150 YOUNG WEST
 • Báhppa manai njuolga iežas beavddi lusa ja čohkkedii stullui. – Refl Anaf no Gen Sg Place "beavdi" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 151 YOUNG WEST
 • --Dán attát eadnásat ja siđat su čálistit iežas nama dása. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "eadni" Verb Sg2 Human Mienna Eallima 152 YOUNG WEST
 • --Dán attát eadnásat ja siđat su čálistit iežas nama dása. – Refl Anaf no Acc Sg Other ID "namma" Acc Sg3 Human Mienna Eallima 152 YOUNG WEST
 • Mun han galgen geahččat movt čállá iežas nama, ja movt čállo. – Refl Anaf no Acc Sg Other ID "namma" Verb Sg3 Human Mienna Eallima 155 YOUNG WEST
 • Son čálistii nama, muhto ii iežas. ellipse:fin.verb – Refl Anaf no Acc "Sg" Other ID namma Verb Sg3 Human Mienna Eallima 155 YOUNG WEST
 • Cealkke dearvvuođaid eadnásat. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "eadni" Verb Sg2 Human Mienna Eallima 156 YOUNG WEST
 • Máhtte nivklaii, jorgalii ja vazzái iežas sadjái. – Refl Anaf no Ill Sg Place "sadji" Verb Sg3 Human Mienna Eallima 156 YOUNG WEST
 • --Ja atte midjiide min suttuideamet ándagassii, nu go mii maid ándagassii addit min velggolaččaidasamet... – NPx Anaf no Acc Pl Property Product M "suddu" Ill Pl1 Human Mienna Eallima 156 YOUNG WEST
 • --Ja atte midjiide min suttuideamet ándagassii, nu go mii maid ándagassii addit min velggolaččaidasamet... – NPx Anaf no Ill Pl Human "velggolaš" Nom Pl1 Human Mienna Eallima 156 YOUNG WEST
 • Báhppa ii várra ieš ge mearkkašan iežas láhttema, gos lei ja maid lei bargame. – Refl Anaf no Acc Sg Event Action "láhtten" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 158 YOUNG WEST
 • Máhtte oinnii olbmá vuorjašuvvan ámadaju, ii ge nagodan šat doalahit iežas duođalaš hámi. – Refl Anaf yes Acc Sg Body M "hápmi" Verb Sg3 Human Mienna Eallima 160 YOUNG WEST
 • Niillas čuoččodii iežas olbmuid luhtte. – Refl Anaf no Gen Pl Human "olmmoš" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 163 YOUNG WEST
 • Son lei viimmat beassan dohko gosa lei háliidan olles beaivvi, iežas latnjii. – Refl Anaf no Ill Sg Place "latnja" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 166 YOUNG WEST
 • --Jo, jo! Ii leat go smávvaruhta, Máhtte dovddai ahte dál lei doarvvái, ahte ii ábuhan beare stuora ášši ráhkadit, ja ahte dat maid lei láhppán, ii lean eará go oassi iežas opmodagas. – Refl Anaf no Loc Sg Property Valuable "opmodat" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 174 YOUNG WEST
 • --Eat go jugis vel veahá? Máhtte loktii iežas bábergohpu ja njorrii njálbmái buot mii lei das. – Refl Anaf no Acc Sg Property Container "bábergohppu" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 179 YOUNG WEST
 • Son bijai burssa seamma lummii gos lei gávdnan, ja diŋgga mii lei láhttis, coggalii iežas lummii. – Refl Anaf no Ill Sg Property Container "lumma" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 193 YOUNG WEST
 • Dan dillái ja báikái gos dál ledje, eai heiven diekkár oaivilat maid Lásse odvanbuvttii, ja son orui ieš maid ipmirdeame dan, go ii ákkastan iežas oaivila. – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "oaivil" Verb Sg3 Human Mienna Eallima 203 YOUNG WEST
 • Son čiegadii maid duođas háliidii iežas meannudemiin. – Refl Anaf no Com Sg "Event' 'Habit" meannudeapmi Verb Sg3 Human Mienna Eallima 210 YOUNG WEST
 • Sudnuide geasa galge, soai geat galggaiga vuolláičállit namaideaskka daidda, eaba lean goassege oaidnán daid. – NPx Anaf no Acc Pl Other ID "namma" Nom Du3 Human Mienna Eallima 217 YOUNG WEST
 • Son lei dovdan iežas dego unna baikačivgan go álggos lei jienádan, muhto dál son lei fas dat ledjongonagas gii lei ovttas iežas dronnegiin. – Refl Anaf no Com Sg Human "dronnet" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 221 YOUNG WEST
 • Son dovddai su liegga gieđa iežas gieđa vuostá ja rupmaša nu lahka. – Refl Anaf no Gen Sg Body "giehta" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 221 YOUNG WEST
 • Máhtte oinnii buot, muhto dál maid čiegadii iežas dagu. – Refl Anaf no Acc Sg Event Action "dahku" Verb Sg3 Human Mienna Eallima 224 YOUNG WEST
 • Son lei stellen daid iežas miela mielde. – Refl Anaf no Gen Sg Abstraction Mental "miella" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 225 YOUNG WEST
 • Máhtte ii lean geahčestan ge olbmái go manai, dušše fal speadjalii, iežas vuovttaide. – Refl Anaf no Ill Pl Body "vuokta" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 231 YOUNG WEST
 • Son lei ain doallame Sofie gieđas, lei áibbas vajálduhttán su ja iežas dagu. – Refl Anaf no Acc Sg Event Action "dahku" Verb Sg3 Human Mienna Eallima 231 YOUNG WEST
 • Son váccii juohke lanjas ja ozai, dego juogalágan ealličivga mii lei láhppán iežas eatni. – Refl Anaf no Acc Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 234 YOUNG WEST
 • --Manne? In leat! Máhtte dajai njozet, ja iežas mielas orui nagodeame hupmat nu go dábálaččat. – Refl Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "miella" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 238 YOUNG WEST
 • SOn geahčai iežas speadjalgova, muhto ii oaidnán iežas. – Refl Anaf no Acc Sg Other ID Appearance "speajalgovva" Nom Sg3 Human Mienna Eallima 240 YOUNG WEST
 • Son humadii várra minuhta ja de dadjalii juoidá olbmásis. – NPx Anaf no Ill Sg Human Friend "olmmái" Verb Sg3 Human Mienna Eallima 243 YOUNG WEST

E. M. Vars

 • Buot mii luonddus dáhpáhuvai lei oassi sin iežaset eallimis, danin go sii iežas fas ledje okta oassi luonddus. – Refl Anaf no Loc Sg Event Time "eallin" Gen Pl3 Human Vars Kátjá 7 MID WEST
 • Go Ipmil čájeha fámuidis, de ii leat ávki olbmos viggat jálostallat ja viissástallat. – NPx Anaf no Acc Pl Body M "fápmu" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 9-10 MID WEST
 • Áhčči njáhkalii ovddemus eamidis lusa, mánát maŋis. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "eamit" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 11 MID WEST
 • Son čohkká mealgat áibbas jaska iežas jurdagiiguin, dassážii áhkku bidjá Sálbmagirjji gitta. – Refl Anaf no Loc Pl Property Product M "jurdda" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 13 MID WEST
 • Son bidjala gieđaid ristii ja čohkohallá guhká áibbas jaska, ja čuovvu čalmmiiguin bártnis gii váccaša gietti mielde ja giehčada mot giettit orrot šaddame dán jagi. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 13 MID WEST
 • Áhkku jurddaša maid manjis birra, man barggánis dálueamidin diet boazosámi nieida lie šaddan. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "mannji" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 13 MID WEST
 • Dahje son sáhttá bajániin ja áltagasain olbmuide iežas stuora fámu čájehit. – Refl Anaf yes Acc Sg Body M "fápmu" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 14 MID WEST
 • Áhkku lei čippostallamin ja burgimen iežas giissá. – Refl Anaf no Acc Sg Property Container "giisá" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 14 MID WEST
 • Kátjá bárgugođii duođas ja áhkku válddii su sallasis. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 14 MID WEST
 • Son čuovui oappás Bireha dohko dan stuora boradan latnjii. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "oabbá" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 17 MID WEST
 • Go son oinnii ahte olggobealde ii oidnin oktage, de son viehkalii ohcat iežas gahpira. – Refl Anaf no Acc Sg Property Clothing "gahpir" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 19 MID WEST
 • Guovlal mis dál olggos biigážan! – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "biiggáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 19 MID WEST
 • Áhkku loktii su seŋgii ja sihkestii vel ieš nai moadde bahča gatnjala eret muođuinis. – NPx Anaf no Loc Pl Body "muohtu" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 20 MID WEST
 • Mot sáhttá skuvla buori dahkat sámimánáide, šuohkehii son a geahčai moraš čalmmiiguin iežas unna biiggážii. – Refl Anaf yes Ill Sg Kin "biiggáš" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 20 MID WEST
 • Kátjážan! Man šoavkat don leat. – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Kátjáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 22 MID WEST
 • Ii ge goasse galgan čájehit dovdduidis. – NPx Anaf no Acc Pl Abstraction Mental "dovdu" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 25 MID WEST
 • Áhkku šuohkašii dávjá, ja sihkestii muohtumin gatnjaliid eret iežas roavččagan muođuin -- čiegusvuođas. – Refl Anaf yes Loc Pl Body "muohtu" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 27 MID WEST
 • Dávjá šadde eatnit oaidnit mánáideaset gieđaid sisa jápmime buozanvuođa geažil, ja sáhtii vel eadni ieš nai čuovvolit mánás agálašvuhtii. – NPx Anaf no Acc Pl Kin "mánná" Nom Pl3 Human Vars Kátjá 29-30 MID WEST
 • Ja mun báhcen, boarraseamus stuora joavkkus ja šadden váldit dan stuora ovddasvástádusa geassit iežan nuorabuid bajás -- geafivuođa čađa. – Refl Anaf no Acc Pl Human "nuorra" Verb Sg1 Human Vars Kátjá 30 MID WEST
 • Biera lei olbmáidisguin návet luhtte eatni veahkeheame. – NPx Anaf no Com Pl Human Friend "olmmái" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 33 MID WEST
 • Ja dalá sápmelaččat guođohedje ealuideaset, sii doalahedje daid guhkkin eret gilis, vai dálu olbmot ráđđejit jeahkáliid giliset birrasiin. – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal "eallu" Nom Pl3 Human Vars Kátjá 35 MID WEST
 • Ja dalá sápmelaččat guođohedje ealuideaset, sii doalahedje daid guhkkin eret gilis, vai dálu olbmot ráđđejit jeahkáliid giliset birrasiin. – NPx Anaf no Gen Sg Place "gilli" Nom Pl3 Human Vars Kátjá 35 MID WEST
 • Muhto dál, dál han sii vuojehit vel daid bohccuideaset deike gos jeagil lea valjit, ja doalahit daid dappe dálvvi miehtá. – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal "boazu" Nom Pl3 Human Vars Kátjá 35 MID WEST
 • Álo dušše savkkastalle ja giellasiid muitaladde olbmáideaset birra. – NPx Anaf no Gen Pl Human Friend "olmmái" Verb Pl3 Human Vars Kátjá 40 MID WEST
 • Ii oidno oktage biigá, sii leat buohkat čohkkámen iežas lanjas njunnálaga. – Refl Anaf no Loc Sg Place "latnja" Nom Pl3/Sg3 Human Vars Kátjá 44 MID WEST
 • Son čuoččui lanjastis ja guovlladii olggos. – NPx Anaf no Loc Sg Place "latnja" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 44 MID WEST
 • Son bálkestii čalmmiidis iežas seŋgii -- boalstarii man vuostá nuppát ganjal lei golgan, nuppát rohkos rohkodallojuvvon ja nuppát garrusátni savkaluvvon. – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 44 MID WEST
 • Son bálkestii čalmmiidis iežas seŋgii -- boalstarii man vuostá nuppát ganjal lei golgan, nuppát rohkos rohkodallojuvvon ja nuppát garrusátni savkaluvvon. – Refl Anaf no Ill Sg Place "seaŋga" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 44 MID WEST
 • Sus golgagohte fas stuora, loika gatnjalat ja son bajidii amadeajus almmi guvlui. – NPx Anaf no Acc Sg Body "ámadadju" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 46 MID WEST
 • Fertii fas rabestit čalmmiidis ja geahččagoahtit birrasis. – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 46 MID WEST
 • Son soabai oaidnit sin iežaset viesu maid, go guorai čalmmiiguin dan stuora mearihis jávrri lulásguvlui. – Refl Anaf no Acc Sg Place "viessu" Nom Pl3 Human Vars Kátjá 46 MID WEST
 • Bierá jávohuvai ha geahččagođii olbmáidas. – NPx Anaf no Ill Pl Human Friend "olmmái" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 49 MID WEST
 • Son geige gieđas ja dohppe Kátjá gihtii. – NPx Anaf no Acc Sg Body "giehta" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 51 MID WEST
 • Son geahčastii giehtadiibmosis ja healkkehii: Vuoi gavri, dál de lean áibbas vajálduhtten daid dehálaš áššiid maid galgen dán čoahkkimis guoskkahallat! – NPx Anaf no Ill Sg Property Tool "giehtadiibmu" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 55 MID WEST
 • Vuoi go sáhtten jur nie jalla, jurdilii Kátjá go ollii latnjasis ja bálkestii skuvlaveaskku čihkii. – NPx Anaf no Ill Sg Place "latnja" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 55 MID WEST
 • Son velledii lossadit seaŋgasis olles gárvvuid alde, ja šuohkehii. – NPx Anaf no Ill Sg Place "seaŋga" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 55 MID WEST
 • Várra son doaivvui son beassá dájuhit mu vaikko mot, ja maŋŋil fas iežas olbmáiguin boagustit man álki dálu nieddaid lea fillet. – Refl Anaf no Com Pl Human Friend "olmmái" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 55 MID WEST
 • Son geahčai guhká iežas speajalgovvii ja jurdilii lossadit: In beroš! – Refl Anaf no Ill Sg Other ID Appearance "speajalgovva" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 55 MID WEST
 • Maŋemus lei Trond addán sutnje iežas telefunnummara. – Refl Anaf no Acc Sg Other ID "telefonnummir" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 57 MID WEST
 • --Gosa leat jođus, jearralii Niillas ja mojohalai. --Na iežan orrunbáikái, muhto...? – Refl Anaf no Ill Sg Place "orrunbáiki" Verb Sg1 Human Vars Kátjá 59 MID WEST
 • Guhká lei fas jaska, nu jaska ahte Kátjá duođas ballagođii ja rohttii gieđas eret Niillasa gieđas. – NPx Anaf no Acc Sg Body "giehta" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 59 MID WEST
 • Kátjá ii lean šat čirron guhkes áigái, muhto go ollii iežas latnji maŋŋil go Niillasa luhtte báhtarii eret, de golgagohte loika gatnjalat dakkaviđe go son ollii siskkobeallái uvssa. – Refl Anaf no Ill Sg Place "latnja" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 61 MID WEST
 • Muhto go son rabestá fas čalmmiidis, de son boahtá albmá ilbmái ja diehtá ahte nu buorre ii leat mihkkege albma ilmmis go niegus. – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 61 MID WEST
 • Go Niillas gullái hoteallalanjastis, de lei juo olles beaivečuovga. – NPx Anaf no Loc Sg Place "hoteallalatnja" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 62 MID WEST
 • Mottiin lávkkiin lea Niillas su luhtte ja dolle su jávohaga sallasis. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 63 MID WEST
 • Go de dovdá Niillasa baksamiid iežas baksamiid vuostá, de lea buot nu riekta. – NPx Anaf no Gen Pl Body "bavssa" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 63 MID WEST
 • Niillas jorahii su iežas guvlui čalmmiid ja moddjestii... – Refl Anaf no Ill Sg Place "guovlu" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 64 MID WEST
 • Niillas dollii su čavga sallasis: – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 64 MID WEST
 • Mun árvidin dan, Kátjážan! – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Kátjáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 65 MID WEST
 • Dan vuosttaš geardde Kátjážan, sáhttá bávččagit! – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Kátjáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 66 MID WEST
 • Dan seammás dovdagoahtá son fas iežas buolli háliidusaid, ja bággehalla deaddelit iežas goruda Kátjá vuostá. – Refl Anaf yes Acc Pl Abstraction Mental "háliidus" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 67 MID WEST
 • Dan seammás dovdagoahtá son fas iežas buolli háliidusaid, ja bággehalla deaddelit iežas goruda Kátjá vuostá. – Refl Anaf no Acc Sg Body "gorut" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 67 MID WEST
 • Kátjá njágaha gieđaidis Niillasa čeabet birra. – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 67 MID WEST
 • Juo, Kátjážan, dat lea buorre dutnje maid, vaikko maid dajašit. – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Kátjáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 68 MID WEST
 • Jus don it sáhte dadjat don beroštat mus ovdal jus mun vuovddán visot bohccuidan, de mun sáhttán ihttánaga juo borgalit juohke áidna heakka. – NPx Anaf yes Acc Pl Property Animal "boazu" Nom Sg1 Human Vars Kátjá 68 MID WEST
 • Leat go goasse jurddašan máilmmis gávdno juoga maid it oaččo iežat ollu ruđaiguin, it ge iežat bohccuiguin ge? – Refl Anaf yes Com Pl Property Valuable "ruhta" Verb Sg2 Human Vars Kátjá 69 MID WEST
 • Leat go goasse jurddašan máilmmis gávdno juoga maid it oaččo iežat ollu ruđaiguin, it ge iežat bohccuiguin ge? – Refl Anaf no Com Pl Property Animal "boazu" Verb Sg2 Human Vars Kátjá 69 MID WEST
 • Niillas lei nagodan su fillet iežas mielde vuolgit várrái bohccuidis várdát. – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal "boazu" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 70 MID WEST
 • Mat leat vuorjan mu juo dan rájes go čiežajahkásažžan dovddiidin máilmmiin olggobealde iežan gili. – Refl Anaf no Gen Sg Place "gilli" Verb Sg1 Human Vars Kátjá 72 MID WEST
 • Niillas maid bisána, boahtá su lusa ja bidjá gieđaidis su olggiid ala. – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 74 MID WEST
 • Son gaikkeha Kátjá sallasis ja doallá su dego heakkaheađis, mealgat. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 74 MID WEST
 • Son rabestii čalmmiidis go Niillas bođii su maŋábeallái, ja njávkkadišgođii su vuovvttaid. – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 75 MID WEST
 • Kájtjá ii muitte goassege eallenagistis ná hirbmadit boagustan go dál. – NPx Anaf no Loc Sg Event Time "eallinahki" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 75 MID WEST
 • Oainnát go Kátjážan? Die lea mu eallin. – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Kátjáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 76 MID WEST
 • Mun ipmirdan du nu bures, Kátjážan, dajai Niillas ja geahčastii sutnje. – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Kátjáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 81 MID WEST
 • Ja mun ráhkistan dan garra guovllu seammaládje go dat seammá báhppa várra ráhkista iežas girku. – Refl Anaf no Acc Sg Place "girku" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 82 MID WEST
 • Seammaládje, juste seammaládje go du ráhkistan, loahpahii son ja rábastii Kátjá sallasis. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 82 MID WEST
 • Jus mun livččen duinna náitalan, mun goit in sáhtáše doallat gieđaidan du eret! – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Sg1 Human Vars Kátjá 83 MID WEST
 • Niillas vuhtoda mealgat Kátjá salastis, ja de jearrala... – NPx Anaf no Loc Sg Body "salla" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 83 MID WEST
 • Son čohkohalla lanjastis ja guorahallá mot olbmot sáhttet agibeaivve orrut gávpogis? – NPx Anaf no Loc Sg Place "latnja" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 84 MID WEST
 • Geat njammet sisa iežaset mirkosuovaid juohke beaivvi, ja orrot háliideame guohcagit daid guohca hájaid sisa. – Refl Anaf no Acc Pl Property Product "mirkosuovva" Nom Pl3 Human Vars Kátjá 85 MID WEST
 • Kátjá ii hálit gullat šat eambbo, son jávkkeha iežas latjni ja velleda seaŋgasis. – Refl Anaf no Ill Sg Place "latnja" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 87 MID WEST
 • Kátjá ii hálit gullat šat eambbo, son jávkkeha iežas latjni ja velleda seaŋgasis. – NPx Anaf no Ill Sg Place "seaŋga" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 87 MID WEST
 • Son roahkohii dávjá gieđaidis eahkes seaŋggas. – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 88 MID WEST
 • Vuoi, vuoi Kátjážan mot moai galge? – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Kátjáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 89 MID WEST
 • Son čuoččahii bajás ja juoigastii iežas vašiin. – Refl Anaf no Loc Pl Abstraction Mental "vašši" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 89 MID WEST
 • Gosa leat dahkan iežat guhkesvuovttat nieiddaža? – Refl Anaf yes Acc Sg Kin "nieiddaš" Verb Sg2 Human Vars Kátjá 89 MID WEST
 • Son humadii beatnagiinnes Čáhppiin go attii dasa láibevajahasa: – NPx Anaf no Com Sg Property Animal "beana" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 90 MID WEST
 • Eadnát ii liiko dien niidii! – NPx Ekso no Nom Sg Kin "eadni" x Sg2 Human Vars Kátjá 92 MID WEST
 • Ja doapmalii latnjasis, son ii háliidan šat eambbo gullat. – NPx Anaf no Ill Sg Place "latnja" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 93 MID WEST
 • Kátjážan, ija mielde lean mun du luhtte fas! – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Kátjáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 93 MID WEST
 • In ge mun leat dan dadjan mun in váldde iežan ovddasvástádusa. – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Social "ovddasvástádus" Nom Sg1 Human Vars Kátjá 94 MID WEST
 • Mana dan iežat eŋgela lusa. – Refl Anaf no Gen Sg Human Divinity "eŋgel" Verb Sg2 Human Vars Kátjá 94 MID WEST
 • Iežat bassi eŋgela lusa, mun in beroš! – Refl Ekso yes Gen Sg Human Divinity "eŋgel" x Sg2 Human Vars Kátjá 94 MID WEST
 • Fáhkkestaga njágahii Iŋgá gieđaidis Niillasa čeabeha birra ja deaddelii oaivvi su ratte vuostá. – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 95 MID WEST
 • Mun sáhtán váldit iežan máná mielde go manan su lusa. – Refl Anaf no Acc Sg Kin "mánná" Nom Sg1 Human Vars Kátjá 95 MID WEST
 • Galggat oaidnit: Don it galgga agibeaivves beassat iežat máná salastat doallat! – Refl Anaf no Acc Sg Kin "mánná" Nom Sg2 Human Vars Kátjá 95 MID WEST
 • Galggat oaidnit: Don it galgga agibeaivves beassat iežat máná salastat doallat! – NPx Anaf no Loc Sg Body "salla" Nom Sg2 Human Vars Kátjá 95 MID WEST
 • Sus ii lean miella vuolgit iežas váivves latnjii vel, maid son gohčodii ruoktun. – Refl Anaf yes Ill Sg Place "latnja" Loc Sg3 Human Vars Kátjá 97 MID WEST
 • Lihkus oaččui son oappás ságaide. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "oabbá" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 97 MID WEST
 • Gula maid oappážan, dajai Risten ja šuohkehii. – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "oappáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 97 MID WEST
 • Go ollii latnjasis viimmat, bálkestii son skuvlaránsela ja rámbuvr'seahka láhttái ja čuoččahii lossadit uvssa vuostá. – NPx Anaf no Ill Sg Place "latnja" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 98 MID WEST
 • Son jorggihii Kátjá guvlui ja dollii sus sallasis. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 100 MID WEST
 • Trond begii jaskadit čuožžut ja ordnestalai hoahpus biktasiiddes. – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "bivttas" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 103 MID WEST
 • Son guovllai láhttái ja njáhkalii jođánit skuovaidis lusa. – NPx Anaf no Gen Pl Property Clothing "skuovva" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 103 MID WEST
 • Niillas bisánii vázzimis, ja garrustii go fuomašii Kátjá seaŋgaguoras iežas gova duhát bihttái cuovkanan. – Refl Anaf no Acc Sg Other ID Appearance "govva" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 103 MID WEST
 • Viimmat duosttai Kátjá rabestit čalmmidis, maid son lei doapmalan giddet vai Niillas ii oainne gatnjaliid su čalmmiin. – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 105 MID WEST
 • Fáhkkestaga gaikkehii son Kátjá sallasis, jávohaga. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 105 MID WEST
 • Kátjážan, mot duinna lea muđui mannan? – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Kátjáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 105 MID WEST
 • Vástádusa dasa gulai son iežas váimmu dearpamis ja dovddai iežaska mojiin maid lei váttis oađidettiin nai doalihit eret. – Refl Anaf no Gen Sg Body "váibmu" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 108 MID WEST
 • Vástádusa dasa gulai son iežas váimmu dearpamis ja dovddai iežaska mojiin maid lei váttis oađidettiin nai doalihit eret. – Refl Anaf no Gen Sg Property Product "modji" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 108 MID WEST
 • Vuolgge mu mielde, ja mun muitalan dutnje manin min guovllu báikkiin leat dat namat mad dain leat, mun čáhehan dutnje dološ sieiddiid, dološ oaffaruššanbáikkiid ja eará bassi báikkiid. Dat leat buot doppe ja muitalit iežaset jávohis, ilgadis historjjá. – Refl Anaf yes Acc Sg Event Time "historjá" Nom Pl3 Place Vars Kátjá 108 MID WEST
 • Ja mun čilgešin dutnje visot iežamet bassi eatnama birra. – Refl Anaf yes Gen Sg Place "eana" Nom Sg1/Pl1 Human Vars Kátjá 108 MID WEST
 • Mu leat oahpahan dat njuorat miesážat, mat gávdnet dorvvu iežaset etniid luhtte, vaikko ii oktage dan daga sidjiide. – Refl Anaf no Gen Pl Kin "eadni" Nom Pl3 Animal miesáš Vars Kátjá 109 MID WEST
 • Maid don humat, Kátjážan! – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Kátjáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 110 MID WEST
 • Son bijai čalmmiidis gitta go rábastii Kátjá sallasis. – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 111 MID WEST
 • Son bijai čalmmiidis gitta go rábastii Kátjá sallasis. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 111 MID WEST
 • Áinnas vuolgu, Kátjážan. – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Kátjáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 113 MID WEST
 • Niillas deaddelii baksamiiddis su gállu vuosta ja dajai: Dan seammá leat don nai. – NPx Anaf no Acc Pl Body "bavssa" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 113 MID WEST
 • Son rábastii Kátjá sallasis ja šuohkehii: Mot dal de leaš, ja mot ii, dál goit letne fargga fas du vánhemiid luhtte. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 115 MID WEST
 • Kátjá dovddai vánhemiiddis ja diđii man váivi Niillasii lei bágget iežas deike. – NPx Anaf no Acc Pl Kin "váhnen" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 115 MID WEST
 • Son dajai maid oaivvildii, ja elii iežas eallima juste nu mot son ieš háliidii. – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "eallin" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 115 MID WEST
 • Joavnna bođii maid gáfegohpuinis beavddi lusa ja jearahišgođii Tromsii ságaid. – NPx Anaf no Com Sg Property Container "gáfegohppu" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 116 MID WEST
 • Kátjá balai nu ahte gieđat vel doarggistedje go gulai áhčis ja eatnis boahtime sisa. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči' 'eadni" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 116 MID WEST
 • It go oainne ahte Kátjá lea boahtán, dajai son iežas isidii. – Refl Anaf no Ill Sg Kin "isit" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 116 MID WEST
 • Biera lei lanjastis gullan mii gievkkanis dáhpáhuvai. – NPx Anaf no Loc Sg Place "latnja" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 117 MID WEST
 • Viesu siste viegai Kátjá iežas latnji ja lássii uvssa. – Refl Anaf no Ill Sg Place "latnja" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 117 MID WEST
 • Niillas čohkkedii lossadit fas biilasis, ja garrustii siivvut. – NPx Anaf no Ill Sg Property Vehicle "biila" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 117 MID WEST
 • Iŋgá illá jáhkká iežas čalmmiid go Niillas skuvihii sisa, ihána bihkkan. – Refl Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 118 MID WEST
 • Máhtte, gii dovddai vilbealis ja diđii su ii gánnáhivčče suhttadit, vikkai jienádit juoidá vai das ii buollá riidu. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "vilbealle" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 119 MID WEST
 • Son stellegođii fárddas. – NPx Anaf no Acc Sg Property Clothing "fárda" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 120 MID WEST
 • Son vázzigođii iežas biilla lusa, ja jurddašii mot galgá dimmuid oažžut gollat dassažii lihkkanáigi šaddá. – Refl Anaf no Gen Sg Property Vehicle "biila" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 120 MID WEST
 • Son njágahii gieđaidis gokčasa vuollái ja savkalii: Ale šat oađe, ráhkis! – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 121 MID WEST
 • Son baicca dollii su čavga sallasis. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 121 MID WEST
 • Niillas dettii Kátjá nu čavga iežas ratti vuostá. – Refl Anaf no Gen Sg Body "raddi" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 121 MID WEST
 • Mun in beroš earás máilmmis. In iežan stuora ealus, in áhčis, in eatnis in ge makkár ge golleeallimis. – Refl Anaf yes Loc Sg Property Animal "eallu" Nom Sg1 Human Vars Kátjá 121 MID WEST
 • Don gal sáhtát, Kátjážan. – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Kátjáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 122 MID WEST
 • Niillas han lei nu ollu bohccuidis luhtte čakčat ahte soai eaba beassan oaidnalit guhkes áigái. – NPx Anaf no Gen Pl Property Animal "boazu" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 122 MID WEST
 • Kátjážan, don fertet oahppat leat gievra. – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Kátjáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 124 MID WEST
 • Mun dovddan du buorebut go oktage du iežat olbmuin. – Refl Anaf no Loc Pl Human "olmmoš" Gen Sg2 Human Vars Kátjá 124 MID WEST
 • Mun oainnán iežan eatni ja áhčči. – Refl Anaf no Acc Sg Kin "eadni' 'áhčči" Nom Sg1 Human Vars Kátjá 124 MID WEST
 • Mun goit in sáhtáše duinna eallit seammá viesus, nu ahte in guoskka dutnje, cummes du ja čájet dutnje iežan buolli ráhkisvuođa. – Refl Anaf yes Acc Sg Abstraction Mental "ráhkisvuohta" Verb Sg1 Human Vars Kátjá 125 MID WEST
 • Don nu suhttadat mu ahte mun dáiddán dán čavčča juo vuovdit visot bohccuidan. – NPx Anaf yes Acc Pl Property Animal "boazu" Nom Sg1 Human Vars Kátjá 126 MID WEST
 • In mun sáhte návethájas ballat, mun gii ieš áiggun stuora náveha cegget go lean vuovdán vuos visot bohccuidan. – NPx Anaf yes Acc Pl Property Animal "boazu" Nom Sg1 Human Vars Kátjá 126 MID WEST
 • It go don baicca vuolgge mu mielde Kátjá lusa, vai oainnát iežat calmmiiguin man bures son heive mu sallii, de it dárbbaš dan goassege šat eahpidit. – Refl Anaf no Com Pl Body "čalbmi" Verb Sg2 Human Vars Kátjá 127 MID WEST
 • Nu dat lea Márjjážan, mun in sáhte dutnje, in ge Iŋgái dadjat dan maid doai sávvabeahtti mus gullat. – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Márjjáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 127 MID WEST
 • It go dieđe ahte iežat čáppa mojiin don oaččut gean háliidat! – Refl Anaf yes Com Sg Property Product "modji" Nom Sg2 Human Vars Kátjá 127 MID WEST
 • Ale bala! jeđđii Niillas su ja dollestii su oanehaš sallasis. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 128 MID WEST
 • Son dušše gaikkehii fáhcáidis eret ja álgii nuollat reaga. – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "fáhcca" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 130 MID WEST
 • Soai bártideigga mealgat ovdal oaččuiga fárjju bisanit iežaska sabehiid birra nu ahte dat šattai dego unna lávoš. – Refl Anaf no Gen Pl Property Vehicle "sabet" Verb Du3 Human Vars Kátjá 130 MID WEST
 • Niillas bijai gieđaidis čavga su birra ja dajai – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 131 MID WEST
 • Munnos lea niesti máŋgga vahkkui, ja jus dárbbašetne gáfe vuoššat, de sáhtte boaldit iežame reaga. – Refl Anaf no Acc Sg Property Vehicle "reahka" Verb Du1 Human Vars Kátjá 132 MID WEST
 • Niillas moddjestii ja gaikkehii Kátjá sallasis. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 132 MID WEST
 • Na, Kátjážan, juogo álggii miella buorránit? – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Kátjáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 135 MID WEST
 • Son ii lean dán vahku skuvllas, lei bivdán friddja ja lei mannan eatnis mielde lulás muhtun fulkkiid guossái. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Verb Sg3 Human Vars Čábbámus 11 MID WEST
 • Áhčči fuomášii muitalit nuppi máilmmi-soađi birra, nugo son lei áhčistis gullan. – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus 147 MID WEST
 • Juogo leat čorgen lanjat ? – NPx Anaf no Acc Sg Place "latnja" Verb Sg2 Human Vars Čábbámus 17 MID WEST
 • Liná muitalii namas. – NPx Anaf no Acc Sg Other ID "namma" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus 44 MID WEST
 • Urbán dollii su sallasis. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus 93 MID WEST
 • Urbán šuohkehii ja gaikkihii Liná sallasis. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus 116 MID WEST
 • Hálidan duinna juogadit visot čiegusvuođaidan. – NPx Anaf yes Acc Pl Abstraction Social "čiegusvuohta" Verb Sg1 Human Vars Čábbámus 117 MID WEST
 • Dan botta go doalai Liná salastis, girde jagit ja dáhpáhusat su muittus. – NPx Anaf no Loc Sg Body "salla" Verb Sg3 Human Vars Čábbámus 119 MID WEST
 • Son gaikkui Liná čuožžut ja dollii su sallasis. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Verb Sg3 Human Vars Čábbámus 182 MID WEST
 • Liná válddii Busi mielde vissui ja manai dainna iežas latnjii. – Refl Anaf no Ill Sg Place "latnja" Verb Sg3 Human Vars Čábbámus 14 MID WEST
 • Mu mielas lea doarvái go máhttit min iežamet gillii lohkat. – Refl Anaf no Ill Sg Body M "giella" Gen Pl1 Human Vars Čábbámus 23 MID WEST
 • Mas galggan diehtit goas galggan Lárina suovvat oaidnit iežan alas čoavjji, iežan čiččiid? – Refl Anaf yes Acc Sg Body "čoavji" Verb Sg1 Human Vars Čábbámus 34 MID WEST
 • Mas galggan diehtit goas galggan Lárina suovvat oaidnit iežan alas čoavjji, iežan čiččiid? – Refl Anaf no Acc Pl Body "čižži" Verb Sg1 Human Vars Čábbámus 34 MID WEST
 • Muđui son orui okto iežas meahcce-dálus. – Refl Anaf no Loc Sg Place "meahccedállu" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus 41 MID WEST
 • Liná jurdilii ahte son soittii suoli áibbašit dáppe eret, iežas ruovttu-eatnamii. – Refl Anaf no Ill Sg Place "ruovttueana" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus 44 MID WEST
 • Jávri buktá davábeallái viesu iežas hája. – Refl Anaf no Acc Sg Other ID "hádja" Nom Sg3 Nature jávri Vars Čábbámus 47 MID WEST
 • Ájlin dohppii leaikkastallamiin su gihtii ja áddestalai iežaska váhnemiid: – Refl Anaf no Acc Pl Kin "váhnen" Verb Sg3/Du3 Human Vars Čábbámus 62 MID WEST
 • Mikku lei velohallamin iežas lanjas ja lohkamin lunttaid bláđiid. – Refl Anaf no Loc Sg Place "latnja" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus 62 MID WEST
 • - Mun lean geargan iežan govain. – Refl Anaf no Com Sg Property Product "govva" Nom Sg1 Human Vars Čábbámus 70 MID WEST
 • Ii orron iežas beljiide jáhkkimin. – Refl Anaf no Ill Pl Body "beallji" Verb Sg3 Human Vars Čábbámus 72 MID WEST
 • Liná dohppii su gihtii ja dettii dan iežas čičči vuostá. – Refl Anaf no Gen Sg Body "čižži" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus 96 MID WEST
 • Go Liná lei Urbána luhtte, de son oalát vajáldahtii iežas ráhkisvuođa-morraša ja Lárina. – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "ráhkisvuohtamoraš" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus 101 MID WEST
 • Ja heivii ge dan bargui, danin go láhttii máŋgga dáfus mihá jierpmálaččabut go eará iežas ahkásaččat. – Refl Anaf no Nom Pl Human "ahkásaš" Verb Sg3 Human Vars Čábbámus 105 MID WEST
 • Dál Áilu bijai iežas gieđa Liná gieđa ala beavddi alde. – Refl Anaf no Acc Sg Body "giehta" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus 106 MID WEST
 • Liná muitalii ahte Urbán finai muhtomin iežas sogalaččaid luhtte Bosnias. – Refl Anaf no Gen Pl Kin "sogalaš" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus 112 MID WEST
 • Son deaddelii Urbána oaivvi iežas ratti vuostá. – Refl Anaf no Gen Sg Body "raddi" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus 117 MID WEST
 • Liná čoavdigođii iežas báide-boaluid. – Refl Anaf no Acc Pl Property Clothing "boallu" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus 118 MID WEST
 • Liná loktii Urbána gieđaid ja bijai daid várrogasat iežas čiččiid vuostá. – Refl Anaf no Gen Pl Body "čižži" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus 118 MID WEST
 • Son veallái eanas iežas lanjas ja jurddašii manne eallin lei nu ártet. – Refl Anaf no Loc Sg Place "latnja" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus 127 MID WEST
 • Na movt dalle galggan sutnje beassat iežan váivvi muitalit? – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "váivi" Verb Sg1 Human Vars Čábbámus 128 MID WEST
 • - Du gohččun lea mu bálvalus! dajai Áilu ja guvnnjádii Linái, seammaládje go bálvaleaddjit lávejit iežaset hearráide guvnnjádit. – Refl Anaf no Ill Pl Human Prof "hearrá" Nom Pl3 Human Vars Čábbámus 131 MID WEST
 • Liná áddestalai iežaset luonddu-fága oahpaheaddji, ja Áilu bohkosii. – Refl Anaf no Acc Sg Human Prof "oahpaheaddji" Nom Sg3/Pl3 Human Vars Čábbámus 132 MID WEST
 • Hálidan Ájlina ja Liná iežan lávvui! – Refl Anaf no Ill Sg Place "lávvu" Verb Sg1 Human Vars Čábbámus 133 MID WEST
 • Ja logai ahte ii hal son dieid eŋgelas lávlagiid máhte ge nu bures go min iežamet luđiid. – Refl Anaf no Acc Pl Property Product "luohti" Gen Pl1 Human Vars Čábbámus 137 MID WEST
 • Muitalii buot earret dan go son lei Urbána gieđaid deaddán iežas álás čiččiid vuostá ja go lei su cummestan. – Refl Anaf yes Gen Pl Body "čižži" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus 140 MID WEST
 • Son darvehii iežas golle-ruškes čalmmiid Linái. – Refl Anaf yes Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus 150 MID WEST
 • Urbán jorgalii sutnje sealggi ja burgigođii iežas lávkka. – Refl Anaf no Acc Sg Property Container "lávka" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus 172 MID WEST
 • Son čujuhii Liná buvssaide ja iežas báiddi maid lei heŋgen goikat – Refl Anaf no Acc Sg Property Clothing "báidi" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus 173 MID WEST
 • Loahpas sii ledje maid ožžon mielde Máhte ja Iŋggá ja sin iežaset dárogiel-oahpaheaddji – Refl Anaf no Acc Sg Human Prof "oahpaheaddji" Nom Pl3 Human Vars Čábbámus 177 MID WEST
 • Lárin dollii bohttala fas iežas njálmmi vuostá. – Refl Anaf no Acc Sg Body "njálbmi" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus 181 MID WEST
 • Ja dettii Liná oaivvi iežas čeabeha vuostá – Refl Anaf no Gen Sg Body "čeabet" Verb Sg3 Human Vars Čábbámus 182 MID WEST
 • - Dál sevve earáide giitosa ja buori ija, ja jávke iežamet máilbmái. – Refl Anaf no Ill Sg Abstraction Mental "máilbmi" Verb Du1/Pl1 Human Vars Čábbámus 185 MID WEST
 • Maid don dál leat , láikkes bussážan ? – NPx EksoVoc no Nom Sg Property Animal "bussáš" x Sg1 Human Vars Čábbámus 13 MID WEST
 • Du eallimis eai leat vuos suoivvanat , nieiddažan ! – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "nieiddaš" x Sg1 Human Vars Čábbámus 53 MID WEST
 • Viehkal ruoktot , Linážan ! – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Lináš" x Sg1 Human Vars Čábbámus 77 MID WEST
 • Vuolgge , mánážan ! – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "mánáš" x Sg1 Human Vars Čábbámus 98 MID WEST
 • Manne čierut , mánážan ? – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "mánáš" x Sg1 Human Vars Čábbámus 116 MID WEST
 • Viimmat lea guhkes , guhkes dálvi nohkan , Linážan ! – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Lináš" x Sg1 Human Vars Čábbámus 154 MID WEST
 • Girdil dál lottážan ! – NPx EksoVoc no Nom Sg Property Animal Nature "lottáš" x Sg1 Human Vars Čábbámus 154 MID WEST
 • Son bálkestii lieđi ja vulggii latnjasis vuordit dassážii áhčči geargá lohkamis Ibsena girjji. – NPx Anaf no Ill Sg Place "latnja" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus MID WEST
 • Liná lovttohalai guhkes vuovttaidis. – NPx Anaf yes Acc Pl Body "vuokta" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus MID WEST
 • Sus lei ollu maid áiggui olbmásis muitalit. – NPx Anaf no Ill Sg Human Friend "olmmái" Verb Sg3 Human Vars Čábbámus MID WEST
 • Lárin ain laktadii baksamiiddis njuovčča-gežiin – NPx Anaf no Acc Pl Body "bavssa" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus MID WEST
 • Don leat hearkkes rássi mii it vel leat liđiidat rahpan. – NPx Anaf no Acc Pl Other Nature Part "lieđđi" Verb Sg2 Nature rássi Vars Čábbámus MID WEST
 • áiggun du bealuštit nuppes jus eadnát gieldá du dohko mannamis – NPx Ekso no Nom Sg Kin "eadni" x Sg2 Human Vars Čábbámus MID WEST
 • Liná lei tennjen rukses lieđi mii aitto lei liđiidis rahpan – NPx Anaf no Acc Pl Other Nature Part "lieđđi" Nom Sg3 Nature lieđđi Vars Čábbámus MID WEST
 • Áilu árvalii Liná váhnemiidda ahte su mielas Liná galgá viidáseappot beassat bargat dáidagiinnis. – NPx Anaf no Com Sg Property Product "dáidda" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus MID WEST
 • Lean dutnje addán sojiid ja oahpahan movt galggat sojiidat atnit – NPx Anaf no Acc Pl Body "soadji" Verb Sg2 Human Vars Čábbámus MID WEST
 • Muhto don galggat vuos girdilit ja nanosmahttet sojiidat – NPx Anaf no Acc Pl Body "soadji" Nom Sg2 Human Vars Čábbámus MID WEST
 • Son lei nu ilus ahte orui mielastis sáhttimin girdilit – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "miella" Verb Sg3 Human Vars Čábbámus MID WEST
 • Liná healkkehii ja rabestii čalmmiidis – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus MID WEST
 • Don fertet iežat Kirsti Palttoin muhtun vahkuid gal vel bargat – Refl Anaf no Com Sg Property Document "Kirsti' 'Paltto" Nom Sg2 Human Vars Čábbámus MID WEST
 • Juohkehaš galggašii duostat muitalit iežas oaiviliid – Refl Anaf no Acc Pl Abstraction Mental "oaivil" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus MID WEST
 • Doppe ledje eará joavkkut juo ohcamin dieđuid iežaset bargguide – Refl Anaf no Ill Pl Event Action "bargu" Nom Pl3 Human Vars Čábbámus MID WEST
 • Dat lei dego iežas speajal-gova oaidnit – Refl Anaf no Acc Sg Other ID Appearance "speajalgovva" Infin Sg3 Human Vars Čábbámus MID WEST Gener
 • Son elii áibbas iežas máilmmis, ja dohko ii beassan oktage. – Refl Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "máilbmi" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus MID WEST
 • Áilu njávkkai iežas bohtanan baksama. – Refl Anaf yes Acc Sg Body "bavssa" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus MID WEST
 • Lea du iežat sivva, go borat nu ollu njálgáid, mojohalai Liná. – Refl Anaf no Nom Sg Abstraction Mental "sivva" Gen Sg2 Human Vars Čábbámus MID WEST
 • Go Liná oaččui iežas duođaštusa, de son viegai Urbána lusa ja dollii su birra-čeabeha. – Refl Anaf no Acc Sg Property Document "duođaštus" Nom Sg3 Human Vars Čábbámus MID WEST
 • Son doalai Kátjá sallasis, uskagaskkas vuolggidettiin. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 137 MID WEST
 • Mun in ipmir mot jándorat galget gollat du haga, Kátjážan. – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Kátjáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 137 MID WEST
 • Vaikko mun dieđán moai oaidnaletne fas, ahte don vuorddát mu, de orun liikká vuosttaš geardde eallimistán ballame vuolgimis. – NPx Anaf no Loc Sg Event Time "eallin" Nom Sg1 Human Vars Kátjá 137 MID WEST
 • Báze dearvan, ráhkis, savkalii Niillas ja viehkalii muhtursykkelis lusa čađa dan bihkka čakča seavdnjasa. – NPx Anaf no Gen Sg Property Vehicle "mohtorsykkel" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 138 MID WEST
 • Juohke háve go biegga bosáda nu ahte viessoseainnit vel ruožadit, de rabesta Kátjá čalmmiidis ja sávvá ahte Niillas livččii su luhtte. – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 139 MID WEST
 • Hearrá mii rohkadallat maiddái su ovddas geainna dát nuorra olmmoš lei áigon eallit ovttas iežas máilmmálaš eallimis, mii lea nu nohkavaš. – Refl Anaf yes Loc Sg Event Time "eallin" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 141 MID WEST
 • Son sojahii oaivvis hávdegeađggi vuostá ja čierui váibmovuođustis. – NPx Anaf no Loc Sg Body "váibmovuođđu" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 143 MID WEST
 • Son sojahii oaivvis hávdegeađggi vuostá ja čierui váibmovuođustis. – NPx Anaf no Acc Sg Body "oaivi" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 143 MID WEST
 • Son vikkai rabestit čalmmiidis, muhto buot maid son oinnii ganjal-mierkká čađa ledje su iežas gatnjalat mat golge hávdedakŋasiid ala. – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 143 MID WEST
 • Son vikkai rabestit čalmmiidis, muhto buot maid son oinnii ganjal-mierkká čađa ledje su iežas gatnjalat mat golge hávdedakŋasiid ala. – Refl Anaf no Nom Pl Property Product "ganjal" Gen Sg3 Human Vars Kátjá 143 MID WEST
 • Son manai njuolga su lusa ja bijai gieđaidis su olggiid ala. – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 144 MID WEST
 • Muhto báhppa jotkkii sártnis ja humai dassá Kátjá heittii čierrume. – NPx Anaf no Acc Sg Property Product "sárdni" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 144 MID WEST
 • Son sihkesta gatnjaliiddis ja vuolgá jávohaga vázzit áhku hávddi lusa. – NPx Anaf no Acc Pl Property Product "ganjal" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 144 MID WEST
 • Go son oinnii dan unna rásáža, maid son mánnálašvuoiđainis luittii hávddi ala. – NPx Anaf no Com Sg Body M "mánnálašvuohta" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 144 MID WEST
 • Oahpes, ráhkis eanan -- iežas liegga muittuiguin. – Refl Anaf yes Com Pl Abstraction Mental "muitu" Nom Sg3 Place Vars Kátjá 146 MID WEST
 • Son healkkehii ja luoitilii guvssis eatnamii. – NPx Anaf no Acc Sg Property Container "guksi" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 147 MID WEST
 • Kátjá deaddela gieđaidis ámadeaju vuostá – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 148 MID WEST
 • Son moddjesta Kátjái nu máđohis čáppa moji ja geige gieđaidis Kátjá guvlui. – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 148 MID WEST
 • Son váldá gieđaidis ámadeajus eret je savkala: --It go don leat jápmán? – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 148 MID WEST
 • Niillas boahtá su lusa ja gaikkeha su jávohaga sallasis. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 148 MID WEST
 • Ammat son oinnii iežas čalmmiiguin go Niillas bođii. – Refl Anaf no Com Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 149 MID WEST
 • Juo, dat lei Niillas! jurdila son ja guovlala iežas gieđaide, dego dat sáhtáše muitalit leat go sii aitto guoskan Niillasii. – Refl Anaf no Ill Pl Body "giehta" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 149 MID WEST
 • Manne balan Niillasis? Iežan ráhkis Niillasis! – Refl Anaf yes Loc Sg Human Name "Niillas" Verb Sg1 Human Vars Kátjá 150 MID WEST
 • Son bođii mu jeđđet, illudit mu ja veahkehit mu joatkit iežan ránes eallima. – Refl Anaf yes Acc Sg Event Time "eallin" Acc Sg1 Human Vars Kátjá 150 MID WEST
 • Son oaččui čoavdaga ja vulggii iežas ođđa orohahkii. – Refl Anaf yes Ill Sg Place "orohat" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 151 MID WEST
 • Son fertii buot iežas vieruid ja dábiid vajálduhttet. – Refl Anaf no Acc Pl Event Habit "vierru" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 151 MID WEST
 • Son fertii buot iežas vieruid ja dábiid vajálduhttet. – Refl Anaf no Acc Pl Event Habit "dáhpi" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 151 MID WEST
 • Son ollii olggobeallái iežas boradanbáiddi ja guorahalai lea go sus ruhta mannat sisa biepmu oastit. – Refl Anaf no Gen Sg Place "boradanbáiki" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 152 MID WEST
 • Kátjá lei dál boahtán luoddaerrui iežas eallimis. – Refl Anaf no Loc Sg Event Time "eallin" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 154 MID WEST
 • Son manai gáfegohpuinis fas iežas beavddi lusa ja searvvai dáččaiguin geat ledje dan beavddis čohkkáme. – NPx Anaf no Com Sg Property Container "gáfegohppu" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 155 MID WEST
 • Son manai gáfegohpuinis fas iežas beavddi lusa ja searvvai dáččaiguin geat ledje dan beavddis čohkkáme. – Refl Anaf no Gen Sg Place "beavdi" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 155 MID WEST
 • Dál mun gal vuos ferten olbmáidan fárrui geargat. – NPx Anaf no Gen Pl Human Friend "olmmái" Nom Sg1 Human Vars Kátjá 156 MID WEST
 • Kátjá čálestii iežas adreassa dan unna girjjážii maid Lásse geaigguhii sutnje. – Refl Anaf no Acc Sg Other ID "adreassa" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 156 MID WEST
 • Dalle moai oaidnaletne fargga, Kátjá! dadjalii Lásse ja doamai olbmáidis lusa geat ledje juo olgouvssa luhtte vuordimin su. – NPx Anaf no Gen Sg Human Friend "olmmái" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 156 MID WEST
 • In mun áiggo du iežan báldii. Dušše iežan vissui, vai don it dárbbaš dan unna lanjažis orrut ja máksit ruđa duššái. – Refl Anaf no Ill Sg Place "viessu" Verb Sg1 Human Vars Kátjá 158 MID WEST
 • Son láidii Kátjá iežas bargolatnjii, ja Kátjás jorbbodedje čalmmit go dohko guovlalii. – Refl Anaf no Ill Sg Place "bargolatnja" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 160 MID WEST
 • Ahte sápmelaččat galggaše ieža álgit mearridit iežaset eallima ja iežaset guovlluid badjel. – Refl Anaf no Gen Sg Event Time "eallin" Nom Pl3 Human Vars Kátjá 162 MID WEST
 • Ahte sápmelaččat galggaše ieža álgit mearridit iežaset eallima ja iežaset guovlluid badjel. – Refl Anaf no Gen Pl Place "guovlu" Nom Pl3 Human Vars Kátjá 162 MID WEST
 • Jus mii eat arvva maidege dahkat, de ii mana beare guhkes áigi ovdalgo min maŋisboahttit sáhttet dávvirvuokkain vázzit ja geahčadit min biktasiid, mat heaŋgájit doppe ja muitalit iežaset jávohis historjjá. – Refl Anaf yes Acc Sg Event Time "historjá" Verb Pl3 Human Vars Kátjá 162 MID WEST
 • Muhtomin go ledjen ádjá mielde guollebivddus meara alde, ja gullen mot áddjá humai iežas olbmáiguin sámegiela, mot sii boagustedje ovttas, man hávski sis lei, de mun dadjen áddjái čieročalbmái... – Refl Anaf no Com Pl Human Friend "olmmái" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 163 MID WEST
 • Ja áddjá válddii mu sallasis ja dajai mun galggan beassat hupmat nugo sii -- dan beaivvi rájes juo. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 163 MID WEST
 • Kátjá lei oaneboddui áibbas vajálduhtten iežas váivviid ja váttis dili. – Refl Anaf no Acc Pl Abstraction Mental "váivi" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 163 MID WEST
 • Son čohkkái nu jávohaga dego njoammil go Lásse ain muitališgođii eanet iežas mánnávuođas. – Refl Anaf no Loc Sg Event Time "mánnávuohta" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 164 MID WEST
 • Ja go galgá lihkadit, de sáhttá dušše sullii vihtta-guhtta lávkki vázzit ovddos maŋos, dat lei buot mii lei su iežas ruoktu dappe. – Refl Anaf no Nom Sg Place "ruoktu" Gen Sg3 Human Vars Kátjá 165 MID WEST
 • Lásse ii dahkan ii maidege eará go njávkkastii su mođuid ja savkalii: Buorre idja, ja de jávkkehii latnjasis nohkkat. – NPx Anaf no Ill Sg Place "latnja" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 167 MID WEST
 • Jávkkehii dušše árra eahket juo latnjasis velledit, ii ge veadján Lássii muitalit man issoras váibbas son lei. – NPx Anaf no Ill Sg Place "latnja" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 167 MID WEST
 • Kátjá rabestii čalmmiidis hui oanebotta ja geahčai Lássii. – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 169 MID WEST
 • Gávpot sápmelaččat, geat sávve Kátjái váimmolaš buresboahtima iežaset searvái. – Refl Anaf no Ill Sg Human Org "searvi" Nom Pl3 Human Vars Kátjá 172 MID WEST
 • Son čuovui Kátjá latnjasis, ja manaš ieš maid nohkkat. – NPx Anaf no Ill Sg Place "latnja" Acc Sg3 Human Vars Kátjá 173 MID WEST
 • Ja vuosttaš geardde dan rájes soai leigga gávnnadan, bijai son gieđaidis Kátjá birra, ja doalai nu, mealgat. – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 173 MID WEST
 • Várra son ii háliidivčče iežas oappá oktiige, danin lei nu unohas gullat dien birra. – Refl Anaf no Acc Sg Kin "oabbá" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 174 MID WEST
 • Ja it ge ábut dikšut iežat morraša, dainna don gal hovkkiduvat. – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "moraš" Verb Sg2 Human Vars Kátjá 174 MID WEST
 • Musihka oaidnemeahttun fápmu duddjui, dat geavehii iežas stuora fámu, ja Kátjá dovddai mot Lásse gieđat čavge su birra. – Refl Anaf yes Acc Sg Body M "fápmu" Nom Sg3 Other Sound Vars Kátjá 176 MID WEST
 • Muhto dál orro Lásse earalágan, dál orro son eallime, guhkkin eret iežas dihtoriin. – Refl Anaf no Loc Pl Property Tool "dihtor" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 177 MID WEST
 • Mii eat oro ipmirdeame ahte don leat šaddan rávis olmmožin, ja ahte don fertet maid eallit iežat eallima. – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "eallin" Nom Sg2 Human Vars Kátjá 178 MID WEST
 • Son deaddelii veaskkus hoahpus gitta ja dadjalii Lássii... – NPx Anaf no Acc Sg Property Container "veasku" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 179 MID WEST
 • Son rábastii Kátjá oanehaš sallasis, ja luoitilii fas hui jođánit, nugo son álo láve ge dahkat. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 179 MID WEST
 • Kátjá lei hui ártegis mielas go čohkkádii girdis Osloi mátkkoštettiin, ja jurddašii iežas moive eallima birra. – Refl Anaf yes Acc Sg Event Time "eallin" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 180 MID WEST
 • Son lei dego su iežas dihtorat, oaččui dušše jearralit, vaikko maid, ja vástádus gal boahtá. – Refl Anaf no Nom Pl Property Tool "dihtor" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 180 MID WEST
 • Son gulai Lásse rossemin iežas bargolanjas go so siivvut rabai uvssa ja manai sisa. – Refl Anaf no Loc Sg Place "bargolatnja" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 181 MID WEST
 • Son čuoččui dego gájálgan, guhká, ovdal fuobmái lea vissa buoremus jávkkehit iežas latnjii veaháš guorahallat mot dál gis galgá. – Refl Anaf no Ill Sg Place "latnja" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 181 MID WEST
 • Son vikkai dáguhit alcces, čađat go borddii biergasiiddis skábii ja čorgii visot dinggaid maid lei ruovttus fievrredan, dat i daga maidege! – NPx Anaf no Acc Pl Property Valuable "bierggas" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 181 MID WEST
 • Mun háliidan veahá dál okto, mana dien iežat rivgu lusa ja divtte mu oanehaš leat ráfis. – Refl Anaf no Gen Sg Human "rivgu" Verb Sg2 Human Vars Kátjá 181 MID WEST
 • Easka go juolggit váibagohte, dáikkihii son ja rabestii čalmmiidis. – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 182 MID WEST
 • Kátjá gáđai sániidis dakkaviđe go lei dadjan daid, muhto ii heivehan átnut ándagassii. – NPx Anaf no Acc Pl Property Product "sátni" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 183 MID WEST
 • Doamihii baicce eret Lásse luhtte, manai iežas latnii ja šloankalii uvssa gitta. – Refl Anaf no Ill Sg Place "latnja" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 183 MID WEST
 • Kátjážan! – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Kátjáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 183 MID WEST
 • Soai dálostalaiga hui ráfálaččat fas, vaikko Kátjái šattai váddáseabo ja váddáseabo mannat eahkediid iežas latnjii okto nohkkat, go diđii Lásse veallái moatti seainni duohken, okto -- son maid. – Refl Anaf no Ill Sg Place "latnja" Ill Sg3 Human Vars Kátjá 184 MID WEST
 • Son goit ieš ii báljo dádjadan šat skuvlabargguidis bargat. – NPx Anaf no Acc Pl Event Employment "skuvlabargu" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 185 MID WEST
 • Jurddaš, Kátjážan, fargga lea geassi, fargga leat don geargan skuvllas, ja vuolggát davás. – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Kátjáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 185 MID WEST
 • Kátjá suorganii ja galggai bešket uvssa gitta, muhto nubbi sudnos rohttestii fráhkka lummas unna goattaža mas lei su iežas govva ja čuoččui “politi” bajábealde. – Refl Anaf no Nom Sg Other ID Appearance "govva" Gen Sg3 Human Vars Kátjá 186 MID WEST
 • It bat don dieđe maid du iežat irgi bargá? – Refl Anaf no Nom Sg Kin "irgi" Gen Sg2 Human Vars Kátjá 187 MID WEST
 • Muhto Kátjá čuoččuhii ahte Lásse ii leat geavahan iežas dihtoriid diekkár dieđuid ohcamii. – Refl Anaf no Acc Pl Property Tool "dihtor" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 189 MID WEST
 • Kátjá ii jienádan ii maidege, dušše guovllai vulos iežas gieđaide ja oinnii mot dat doarggistedje. – Refl Anaf no Ill Pl Body "giehta" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 190 MID WEST
 • Muital iežat olles nama, goas leat riegádan, gos leat riegádan ja maid dáppe bargat. – Refl Anaf yes Acc Sg Other ID "namma" Verb Sg2 Human Vars Kátjá 190 MID WEST
 • Son šluvgilii oaivvis ja geahčai birra lanja, seainnis seaidnái ja šuohkehii... – NPx Anaf no Acc Sg Body "oaivi" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 195 MID WEST
 • Jurdilkeahttá čippostii son áltárii ja bijai ristii gieđaidis. – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 197 MID WEST
 • Kátjá dadjalii jođánit iežas nama, muhto politiáddjá dáhtui diehtit visot su birra. – Refl Anaf no Acc Sg Other ID "namma" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 198 MID WEST
 • Ja nuppi beaivái lei Kátjá juo páhkkestan visot biergasiiddis ja lei gearggus vuolgit go Iŋger bođii su viežžat. – NPx Anaf yes Acc Pl Property Valuable "bierggas" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 201 MID WEST
 • Son fertii čárvet čalmmiidis oanehaš gitta ovdal duosttai lohkagoahtit... – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 201 MID WEST
 • Kátjážan! – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Kátjáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 201 MID WEST
 • Atte ándagassii go seaguhin du iežan moive eallimii. – Refl Anaf yes Ill Sg Event Time "eallin" Verb Sg1 Human Vars Kátjá 201 MID WEST
 • Váldde iežat biergasiid ja mana ruoktot davás! – Refl Anaf no Acc Pl Property Valuable "bierggas" Verb Sg2 Human Vars Kátjá 201 MID WEST
 • Iežan birra in áigon čállit eanet go dan ahte mus lea rumašlaččat buorre dilli, ihtin várra beasan luovos, muhto sii galget mu viesus vel iskat, ja mun várra šattan čilget sidjiide buot iežan dihtorsystema. – Refl Anaf no Acc Sg Property Tool "dihtorsystema" Nom Sg1 Human Vars Kátjá 202 MID WEST
 • In áigon dovdduidan birra maidege čállit, muhto dat orro váttis dan garvit. – NPx Anaf no Gen Pl Abstraction Mental "dovdu" Verb Sg1 Human Vars Kátjá 202 MID WEST
 • Don fertet hávkadit su muittu vuos ja vajálduhttet su hámi, Kátjážan! – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Kátjáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 202 MID WEST
 • Rivgut muitaleigga man siivus vánhemat sudnos leat, geat suvvet mánáideaset lávvordateahket orrut olgun gitta oktanuppelogi rádjái. – NPx Anaf no Acc Pl Kin "mánná" Nom Pl3 Human Vars Kátjá 205 MID WEST
 • It go muitte dan oappážan? – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "oappáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 207 MID WEST
 • Maid don vikkat olbmástallat vel, biru váivváš, dajai Ivvár ja vikkai dohppet Kátjá gihtii, muhto Kátjá rohttii gieđas jođánit sus eret. – NPx Anaf no Acc Sg Body "giehta" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 210 MID WEST
 • Ken Thomas luittii Kátjá gieđa ja dollii su sallasis. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 213 MID WEST
 • Ja juohke háve oinnii son mielastis Lásse. – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "miella" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 213 MID WEST
 • Ja buoret isit go Ken Thomas ii gávdno vaikko man guhká ozašii, čilgii son oabbásis duođalaččat. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "oabbá" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 215 MID WEST
 • Mu ráhkisvuohta iežan isidii lea ahte moai orro hui ráfálaččat ovttas. – Refl Anaf no Ill Sg Kin "isit" Gen Sg1 Human Vars Kátjá 215 MID WEST
 • Kátjá bidjalii čalmmiidis gitta. – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 217 MID WEST
 • Gulat go, Kátjážan! – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Kátjáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 217 MID WEST
 • Ken Thomas gaikkehii Kátjá iežas askái, ja Kátjá jearralii: – Refl Anaf no Ill Sg Body "aski" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 217 MID WEST
 • Joavnnas leat su iežas olbmát. – Refl Anaf no Nom Pl Human Friend "olmmái" Loc Sg3 Human Vars Kátjá 219 MID WEST
 • Oaidnit Biera ja Máret Láillá, Ken Thomasa iežas nieiddain -- vázzime giehtalaga bálgáid mielde gos... – Refl Anaf no Com Sg Kin "nieida" Acc Sg3 Human Vars Kátjá 219 MID WEST
 • Dál lea áigi diehtit maid áiggun eallimiinán. – NPx Anaf no Com Sg Event Time "eallin" Verb Sg1 Human Vars Kátjá 220 MID WEST
 • Kátjá lei vuordán Ken Thomasa gaikkehit su sallasis, muhto son luittii baicca su ja vázzái láse lusa ja guovlladii oanehaš olggos. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Acc Sg3 Human Vars Kátjá 220 MID WEST
 • Dovddat go dáppe váimmustat, sielu čiekŋalasas ahte don háliidat muinna ovttas? – NPx Anaf no Loc Sg Body "váibmu" Verb Sg2 Human Vars Kátjá 220 MID WEST
 • Fáhkkestaga gáikkehii son Kátjá sallasis ja cummestii su garrasit. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 221 MID WEST
 • Son gulai olbmáidis reaškime ja juoiggadeame, muhto alddis sus lei miella čierrut. – NPx Anaf no Acc Pl Human Friend "olmmái" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 222 MID WEST
 • Manne leat ballán deike? jearalii son Kátjás ja rábastii su sallasis. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 222 MID WEST
 • Kátjá jávohuvvai go Ken Thomas deaddelii baksamiiddis su njálmmi vuostá. – NPx Anaf no Acc Pl Body "bavssa" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 223 MID WEST
 • Ja de doppe vel bovdejetne oahpes olbmuid iežame heajaide. – Refl Anaf no Ill Pl Event Action "heajat" Verb Du1 Human Vars Kátjá 223 MID WEST
 • Son manai čohkkedit beavdegurrii ja rokkastii iežas čáhppes njealječiegat guffaris dievva báhpiriid. – Refl Anaf yes Loc Sg Property Container "guffar" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 224 MID WEST
 • Ja go son bijai čalmmiidis gitta sávvagođii son garrasit áiggi fas maŋosguvlui. – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 224 MID WEST
 • Mihá buoret livččii leamaš baicca ruovttus iežas seaŋggas oađđit. – Refl Anaf no Loc Sg Place "seaŋga" Infin Sg3 Human Vars Kátjá 224 MID WEST Gener
 • Kátjá luvvestii gieđas ja dadjalii siivvut: – NPx Anaf no Acc Sg Body "giehta" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 226 MID WEST
 • Kátjá bázii okto hoteallalatnjii go Ken Thomas manai iežas čoahkkimii. – Refl Anaf no Ill Sg Event Action "čoahkkin" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 226 MID WEST
 • Son gulai lávkkiid bisáneame iežas sealggi duohkai. – Refl Anaf no Gen Sg Body "sealgi" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 227 MID WEST
 • son bijai čalmmiid gitta, čárvvui daid hui čavga gitta go dovddai gieđaid čárveme iežas olggiide. – Refl Anaf no Ill Pl Body "oalgi" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 227 MID WEST
 • Lásse dollii su gievrras gieđaiguin sallasis ja áigi bisánii. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 227 MID WEST
 • Kátjá čárvii olles fámuin Lásse birra, ja dettii ámadeajus nu garrasit su ratti vuostá ahte gákteoza hearvvat ruvvejedje su muođuid ruoksadin. – NPx Anaf no Acc Sg Body "ámadadju" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 227 MID WEST
 • Kátjá! Amma in niegat! savkalii Lásse ja deaddelii baksamiiddis su baksamiid vuostá litnásit. – NPx Anaf no Acc Pl Body "bavssa" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 227 MID WEST
 • Kátjá nivkalii jávohaga ja njágahii fas gieđaidis Lásse čeabeha birra, ii ge sus lean veaháš ge heitot oamedovdu. – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Verb Sg3 Human Vars Kátjá 228 MID WEST
 • Olmmoš lea nu jalla, Kátjážan. – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Kátjáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 228 MID WEST
 • Son čuoččahii áibbas jaska ja gulai mot su iežas váibmu dearppai. – Refl Anaf no Nom Sg Body "váibmu" Gen Sg3 Human Vars Kátjá 229 MID WEST
 • Moai várra ožžo vajálduhttet iežame headjajurdagiid? – Refl Anaf no Acc Pl Property Product M "headjajurdda" Nom Du1 Human Vars Kátjá 230 MID WEST
 • Ja dat lea dalle sin iežat sivva go sii dan eai daga, danin go ii Norgga stáhta gieldde ovttage skuvllaid vázzimis. – Refl Anaf no Nom Sg Abstraction Mental "sivva" Gen Pl3 Human Vars Kátjá 231 MID WEST
 • Ipmirdat go, Kátjážan, sii bággejit min čippiid ala! – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Name "Kátjáš" x Sg1 Human Vars Kátjá 231 MID WEST
 • Mun iežan dihtoriin! – Refl Anaf no Com Sg Property Tool "dihtor" Nom Sg1 Human Vars Kátjá 232 MID WEST
 • Son dollii Kátjá čavga sallasis. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 232 MID WEST
 • Lásse vuhtodii su salastis dassá geassebiegga goikadii su gatnjaliid. – NPx Anaf no Loc Sg Body "salla" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 233 MID WEST
 • Son orui mielastis girdime. – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "miella" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 234 MID WEST
 • Soahkeoavssit huško su muođuid vuostá iežaset njálggahájat lasttaiguin. – Refl Anaf yes Com Pl Other Nature Part "lasta" Nom Pl3 Nature oaksi Vars Kátjá 234 MID WEST
 • Gal mun čiegan čalmmiidan, dajai Lásse ja bidjalii gieđaid čalmmiid ovdii. – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg1 Human Vars Kátjá 234 MID WEST
 • Son jorahii Kátjá iežas guvlui čalmmiid. – Refl Anaf no Ill Sg Place "guovlu" Nom Sg3 Human Vars Kátjá 234 MID WEST
 • Go don hupmet ahte sápmelaččain galggašii sin iežaset Stuoradiggi. – Refl Anaf no Nom Sg Human Org "Stuoradiggi" Loc Pl3 Human Vars Kátjá 235 MID WEST

J. Á. Vest

 • Dat lovttohalai leabuheamet julggiid ja vikkai jorggáhallat ovtta sajis, nu ahte Máhtte šattai geavahit buot heastaalbmá čehppodagas vai fidnii hirasman vuojána ráfot. – NPx Anaf yes Acc Sg Body M "čehppodat" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika lei šaddan geavahit buot čehppodagas, vai oaččoha virgás govvačeahpi Máhtebáikái. – NPx Anaf yes Acc Sg Body M "čehppodat" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika ii ballan šat ednos jápmimis. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eanu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Mánná livččii galgan dávjjit oaidnit boares olbmo, amas duššiid ballat, ja bártninieida oahppaladdat viššaleappot áhkus, vai ledje áššit maid birra sáhtiiga háleštit. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhkku" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ovdamearkkainis son lei oahpistan šluhttos vieruide hárjánan guoimmis áddet ahte diekkár eallinvuohki ii heiven náitalan olbmui. – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "guoibmi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Barggus bokte son lei gártan oahpásmuvvat bálkkálaš eallinvuohkái. – NPx Anaf no Gen Sg Event Action "bargu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Sutnje dát lei dušše váivves geatnegasvuohta, man šattai eadnin bargat nieiddas buorrin. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "nieida" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Oahpaheaddji šattai geavahit buot čehppodagas, amas massit vátna oahppiidis, lohku ii ožžon heađisge njiedjat vuollel viđa, dasgo dalle gielddas dahje Skuvlaráđđehusas lei vuoigatvuohta loahpahit diekkár gánnetmeahttun fálaldaga. – NPx Anaf yes Acc Sg Body M "čehppodat" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Áhčči lei nággárvuođainis dagahan bártnis váttis dillái . – NPx Anaf no Com Sg Event Habit "nággárvuohta" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei goittot dakko bokte lihkkoš ahte beasai vásihit boaresvuođa beivviidis oahpes olbmuid gaskkas iežas ruovttus , dasgo gili olbmot ledje lohpidan fuolahit soga boarrásepmosis gitta loahpa rádjai . – NPx Anaf no Acc Pl Event Time "beaivi" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei goittot dakko bokte lihkkoš ahte beasai vásihit boaresvuođa beivviidis oahpes olbmuid gaskkas iežas ruovttus , dasgo gili olbmot ledje lohpidan fuolahit soga boarrásepmosis gitta loahpa rádjai . – Refl Anaf no Loc Sg Place "ruoktu" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Poasta , gielddadállu ja eará virgebáikkit ledje lávvardagaid gitta , ja oahppiid vuojihedje juohke bearjadaga skuvlla maŋŋá ruovttuidasaset . – NPx Anaf no Ill Pl Place "ruoktu" Acc Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaikka-Máret Hánssa lohke vuovdán árbeeatnamiiddisge dušše dan – NPx Anaf no Acc Pl Place "árbeeana" Acc Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Dál son vurddii dušše ráfálaš ealáhatbeivviid , juogo dáppe Girkosiiddas dahje máddin riegádanguovllustis , mas lei áiggi mielde oalát virron . – NPx Anaf no Loc Sg Place "riegádanguovlu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Boles geigii testamentta Mártte-Hánsii , gii dutkkai vuolláičállosa ja dovddai das áhčis čáppa giehtačállaga ja geigii dasto báhpára oappáguoktái , geat hoigadeigga dan njuolgga Heikii . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Buot váddáseamos sutnje lei gierdat jurdaga ahte lei beahtahallan áhččásis , geasa lei oahppan luohttit ja gean vuoiggalašvuođa ja siivos eallima olbmot ledje álo bajidan buorrin ovdamearkan . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "áhčči" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika áddii ahte lei gávdnan áhčis ja árben seammás jábálaš girkodulkka . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Muhtumat liikostedje guvlui ja bohte nuppesge , nuppit behttojedje vuordámušaineaset ja vajáldahtte fargga hotealla ja dan fálaldagaid . – NPx Anaf no Loc Pl Abstraction Mental "vuordámuš" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son manai lagabui , doaladii girjji gieđas ja bijai fas sadjásis . – NPx Anaf no Ill Sg Place "sadji" Acc Sg3 Artifact girji Vest Árb2 MID EAST
 • Gánda lei orodan juo ovddit gease sudno luhtte ovtta mánotbaji ja lei nuorravuođa eallinmovttainis bosádan heakka jaskes dállui . coordination – NPx Anaf no Com Sg Abstraction Mental "eallinmokta" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son ii gávdnan ovttage sáni , mainna livččii roahkasmahttán guoimmis ja guđii dán okto morrašiinnis stohpui ja vázzilii olggos smiehttat dáhpáhusa . – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "guoibmi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son ii gávdnan ovttage sáni , mainna livččii roahkasmahttán guoimmis ja guđii dán okto morrašiinnis stohpui ja vázzilii olggos smiehttat dáhpáhusa . – NPx Anaf no Com Sg Abstraction Mental "moraš" Acc Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Birgget manai fas stohpui isidis lusa . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "isit" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Galggašedje giđđat vehá buorebut geahččat mánáideaset . – NPx Anaf no Acc Pl Kin "mánná" Verb Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son ieš ii lean vel boaris , muhto gulašii eatnis ja Hemmo jápmima maŋŋá gili boares bulvii . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika geahčastii ednosis . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "eanu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son ii lean vel muitalan geasage ahte lei viimmat gávdnan áhčis . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • - Mun jáhkan ahte áhčči ii lean mihkkige viššaliid guoli bivdit , dat sáhttá boahtet dasge ahte in leat ieš ovdal movttáskan bivdui , dajai Heaika ja geahčai ednos njuolgga čalbmái . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "eanu" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son geahččalii leat álo báikki alde , go Birgget bođii kástarullain , ja borai measta beaivválaččat gárvves mállásiid ednos luhtte . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eanu" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son ii lean dalle álggos gávdnan das ovttage buori beali ja lei fallehan čállosiinnis erenoamážit Nillá , muhtun čállosat ledje njulgestaga bahádáhtolaččat . coordination – NPx Anaf no Com Sg Property Document "čálus" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ándde-Márgget lei geahččalan cagahit heakkas searvvi , earát sáhtte álkibut dohkkehit ahte diekkárii ii lean atnu guovllus . – NPx Anaf no Gen Sg Body M "heagga" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Hemmo muittašii eatnis jápmima . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Dat lei dušše dáhtu duohken , muhtun heasttat ledje juo luonddusteaset vehá nággárat , muhto gal olmmoš daiguin dábálaččat birgehalai , go máhtii riekta láhttet . – NPx Anaf no Loc Sg Body M "luondu" Nom Pl3 Animal heasta Vest Árb2 MID EAST
 • Hemmo lea ieš isit eatnamiiddis alde . – NPx Anaf no Gen Pl Place "eana" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Dat lea dušše nággár nuorra heasta , buot buorit bargoheasttat leat luonddusteaset vehá iešoaivválaččat , Luontopoika dáiddii lean aiddo dakkáraš heasta . – NPx Anaf no Loc Sg Body M "luondu" Nom Pl3 Animal heasta Vest Árb2 MID EAST
 • - Dat oidnuiga Heaikka-guovttos Máhtiin iđidis viehka guliin stovo lusa vázzimin , muitalii Lemet vielljasis , go leigga čohkkedastán biippostallat . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "viellja" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • - Mun dat gal dáiddan heaitit otnábeaivái , viegadii Heandarat áhččásis dieđiheamen . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei behtton bárdnásis . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Biret-Káre logai álo mu Lemet , go hálahii bártnis . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heandaragas lei šaddan Roavvenjárggas nu ártet , ii háleštan olus vánhemiiddisguin , dušše logadii lovttas buotlágan ruskagirjjiid , leigo oppanassiige jierbmájit dahkkojuvvon sáddet dan gándda ámmátskuvlii . – NPx Anaf no Com Pl Kin "váhnen" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Bárdni láidii eatnis gámmárii ja govččai seŋgii . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Muhto Risten ja Máret-Ánne leigga juo loahpalaččat gáidan mánnávuođa ruovttusteaskka . – NPx Anaf no Loc Sg Place "ruoktu" Nom Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Muhto go jurddašii bártnis , de fihttii man rašes vuođu alde lei šibitdálu boahtteáigi . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Guoimmis láhkai songe lei behtton bárdnásis . – NPx Anaf no Gen Sg Human Friend "guoibmi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Guoimmis láhkai songe lei behtton bárdnásis . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ii dáidán Heandaragas šibitdoallin , jos ii muhtášii vieruidis . – NPx Anaf no Acc Pl Event Habit "vierru" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Nieiddaguovttos leigga juo moadde jagi hásttuhan áhčiska iežaska lusa Turkui . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Nom Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • - Skábma lea buohkaide midjiide lossa áigi , dajai Risten ja geahčastii guoibmásis . coordination – NPx Anaf no Ill Sg Human Friend "guoibmi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • - Joo , dat gal lei somá ahte gávnnai viimmat áhčis . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Lapin Kansa kulturdoaimmaheaddji lei rámidan čállosisttis su sámenoaidin , mii bijai ivnniid eallit . – NPx Anaf no Loc Sg Property Document "čálus" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Risten vilppastii guoibmásis , Issát áiccai dan ja logai : – NPx Anaf no Ill Sg Human Friend "guoibmi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • - Dieđusge áddejetne , mieđihii Risten ja liđggastii boadnjásis . coordination – NPx Anaf no Ill Sg Kin "boadnjá" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Measta juohke ija bulle buot čuovggat barttas , go govvačeahppi sirddii dovdduidis dávvaliidda . – NPx Anaf no Acc Pl Abstraction Mental "dovdu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Dat lei gánda , stuoris šattustis , mealgat losit go duot ovddibut . – NPx Anaf no Loc Sg Other ID Appearance "šaddu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Gánda geahčastii áhččásis ja orustii vehá áigái . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Birgget heahpanii badjeloivviid Kauko sániid dihte ja balai makkár ságaiguin dal aitto gásttašanguossit máhccet ruovttuidasaset , dasgo diđii ahte das vel hállojuvvošii . – NPx Anaf no Ill Pl Place "ruoktu" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei dáid maŋimuš áiggiid smiehttan eanaš Heandaraga ahte lei juo vajáldahttán vivas , gii ii leange aiddo dakkár olmmoš , go dalle vuosttas geahčastemiin orui . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "vivva" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Dálu nieiddat ledje juo gáidagoahtán mánnávuođa ruovttusteaset . – NPx Anaf no Loc Sg Place "ruoktu" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Erenoamáš čeavlái Gutnel lei váhkarnieiddastis , gii gárvvásmuvašii fargga koahkkan ja beasašii várra dienasbargui hotellii dahje skuvlla gievkkanii . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "váhkarnieida" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • - Naa , veahkatallat beassa , geasihii Lemet ja geahčastii gálgosis , dasgo ii diehtán ahte leigo oalle vuogas hállagoahtit bahá fuolkegánddas . coordination – NPx Anaf no Ill Sg Kin "gálgu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Dulka-Márte lei bártnis bokte cieggadan iežas olbmuid mielaide ollu nannoseappot go buot daiguin ávkkálaš daguiguin , maid lei bargan guovllu olbmuid buorrin . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Dál son geahččalii sirdit dávvaliidda čiekŋaleamos dovdduidis . – NPx Anaf yes Acc Pl Abstraction Mental "dovdu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika lei measta juo fárren ednos lusa , dušše muhtumin váccašii iežas visttáža boardaga alde muohttaga goaivumin . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eanu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika ealašii hearrán ednos luhtte iige sus váilon mihkkige - ii goittot ieš fuomášan ahte livččii váilon . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eanu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei muhtun beaivve gávdnan ednos háhpohallamin skáhpperavddas Riittá sálbmagirjji ja árvidii dalán su jurdagiid . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "eanu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Erenoamáš čeavlái Birgitta lei áhčistis , gii doaimmai nubbin urgurin Duopmogirkus , ja son lávii iešge muhtumin čuojahit irgásis pianoin lávlagiid , maid lei oahppan mánnávuođa ruovttustis . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Erenoamáš čeavlái Birgitta lei áhčistis , gii doaimmai nubbin urgurin Duopmogirkus , ja son lávii iešge muhtumin čuojahit irgásis pianoin lávlagiid , maid lei oahppan mánnávuođa ruovttustis . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "irgi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Erenoamáš čeavlái Birgitta lei áhčistis , gii doaimmai nubbin urgurin Duopmogirkus , ja son lávii iešge muhtumin čuojahit irgásis pianoin lávlagiid , maid lei oahppan mánnávuođa ruovttustis . GEN – NPx Anaf no Loc Sg Place "ruoktu" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika lei viimmat arvan dadjat ednosis ahte ii sáhttán okto váldit dán opmodaga , ja boaran lei máŋga beaivve hui skurvvas . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "eanu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika hálahii máŋga beaivve ednos , ja maŋážassii boarana nággu doddjogođii ja son lei gárvvis guldalit , manin oappábárdni ii háliidan okto ráđđegoahtit su opmodaga , vaikko lei ovtta gaskka juo belohahkii lohpidan . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "eanu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son govččai ednos seŋgii ja vázzilii Ándde geahčai . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "eanu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Birgget lei okto stobus , Heandarat lei lovttas luoikkasgirjji lohkamin , Áhkku ođii gámmáristtis . – NPx Anaf no Loc Sg Place "gámmir" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Čielggosnaga Ánde lei dat ovddeš ieš , nu barggán ja skihkalaš , gii ii gal sániidisguin báljo nuppi eallima ráfehuhttán . – NPx Anaf no Com Pl Property Product "sátni" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ánde soaiggehii ja liđggastii Heikii ja geahččalii muitit , maid lei dalle juhkanvuođas dadjan vilbeliinis . – NPx Anaf no Com Sg Kin "vilbealle" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Áhkkuge lei vajáldahttán bákčasiiddis ja hoavrrestan stohpui , dát lei stuorra beaivi , oppa sohka lei čoahkis . – NPx Anaf no Acc Pl Abstraction Mental "bávččas" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Nieiddaš geigii gieđa Birggehii , Biehtár-guovttos leigga bures bajásgeassán mánáideaskka . – NPx Anaf no Acc Pl Kin "mánná" Nom Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Issát diđii ahte Biehtárge livččii doppe ja son šattašii vieljainis dahkamuššii dán deaivvadeami áigge . – NPx Anaf no Com Sg Kin "viellja" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Dovddan din buohkaid , maninba in fulkkiidan dovddašii . – NPx Anaf no Acc Pl Kin "fuolki" Verb Sg1 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ánde gulai bártnis stobus váccašeamen , muhto ii čuožžilan seaŋggas , Áhkku skarkkii gámmáristtis lossa čoahkkinbeaivvi maŋŋá . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ánde gulai bártnis stobus váccašeamen , muhto ii čuožžilan seaŋggas , Áhkku skarkkii gámmáristtis lossa čoahkkinbeaivvi maŋŋá . – NPx Anaf no Loc Sg Place "gámmir" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Vel ovddit jage Hánsa lávii fitnat bearrašiinnis juohke sotnabeaivve girkus , muhto ledje dasto heaitán diekkár boaresáigásaš vierus . – NPx Anaf no Com Sg Kin "bearaš" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Buot lei leamaš nu menddo gárvvisin láhččojuvvon áidnabárdnái , gii galggai dušše deavdit áhčis saji sohkabuolvvaid ráiddus . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ja go ii lean agi dihte ii soahtáige gártan , gos almmáivuohta livččii šaddan áibbas earáláhkai geahččalussii go dain bargguin , maidda lei šaddan áhčis geažil . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Nisu vilppastii ain heađis sudno guvlui ja rohkadalai mielastis ahte Mártte-Hánsa vázzilivččii ruoktot , vai beasašii gohččut Heaikka-Máret Hánssage olggos , hoavvameašttir lei álo nu árvitmeahttun ja sáhtii goas beare guovllastit hoteallasálii . coordination – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "miella" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Áidna rabas áššin lei báhcán , goas Issát fárrešii árbevistásis . – NPx Anaf no Ill Sg Place "árbevisti" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika doalai dárkilit logu ednos dearvvasvuođadilis . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eanu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaikka-guovttos Penttiin logaiga measta beaivválaččat áddjái muitalusaid Movssesa girjjiin ja Jesusa eallimis , ja Issátge lei fitnan moddii dušše dan dihte boahttevaš ruovttustis . – NPx Anaf yes Loc Sg Place "ruoktu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei massán bártnis ja dan mielde ráhkisvuođas, ollu earátge šadde beaivválaš eallimisttiset uhcibut dahje stuorábut vásihit dan seamma ášši ja eallit dan badjel . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei massán bártnis ja dan mielde ráhkisvuođas, ollu earátge šadde beaivválaš eallimisttiset uhcibut dahje stuorábut vásihit dan seamma ášši ja eallit dan badjel . coordination – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "ráhkisvuohta" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei massán bártnis ja dan mielde ráhkisvuođas, ollu earátge šadde beaivválaš eallimisttiset uhcibut dahje stuorábut vásihit dan seamma ášši ja eallit dan badjel . – NPx Anaf yes Loc Sg Event Time "eallin" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Muhto muhtumin goittot dovddut ožžo ollásit válddi beaivegirjedoallis , nu ahte son stuoridii lihku bottuid , bajidii Birgitta ánssuid ustibin ja boahttevaš guoibmin ja eadnin ja sivahii riegátkeahtes bártnis das ahte lei dál dan dilis go lei . coordination – NPx Anaf yes Acc Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei gávdnan ja árben áhčis iige lean báhcán vierrobáikái golgosii ja ollásit suohppádan nugo lei ballamis , go lei massán vel barggusge . – NPx Anaf no Acc Sg Event Action "bargu" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Dathan lei ollu eanet go dušše muitalus báikki olbmuid beaivválaš eallimis nugo Káisá orui gáddimin , ártet go Nillá ii lean dárkileappot muitalan guoibmásis dan dutkamuša birra , son gii orui liikká viehka bures fáhten dan siskkimuš sisdoalu . – NPx Anaf no Ill Sg Human Friend "guoibmi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son ii veadján šat roahkasmahttit manjis , gii gillái sihke guoimmis ja bártnis dihte ja livččii dárbbašan vuorrasut olbmo rávvagiid . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "mannji" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son ii veadján šat roahkasmahttit manjis , gii gillái sihke guoimmis ja bártnis dihte ja livččii dárbbašan vuorrasut olbmo rávvagiid . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "guoibmi' 'bárdni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Su dearvvasvuođadilli lei dalán čuohcán boares doaktára čalbmái , gii lei oaidnán barggustis máŋggalágan váttuid . – NPx Anaf no Loc Sg Event Action "bargu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Vigihis šattalmassan čoavjevuvdii riegádan spártu lei bállen ahtanuššat ja lei várra beaivválaš eallima váttisvuođaid siste muhttán hámis ja rievdan jápmindávdan , čilgii doavttir Nillái , dasgo váddu lei čoavjjis , mainna olmmoš elii erenoamáš fámolaččat buot nana dovdamušaid , deattuhii doavttir . coordination – NPx Anaf no Acc Sg Body M "hápmi" Nom Sg3 Body spártu Vest Árb2 MID EAST
 • Vaikko mielashan mun livččen gusaidan divššodan . – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal "gussa" Nom Sg1 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Hemmo ođii ráfálaččat seaŋggastis . – NPx Anaf no Loc Sg Place "seaŋga" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Soai eaba lean vajáldahttán áhčiska nugo son lei ballan , go gulai ahte eaba sáhttán šat fitnat su galledeamen , go sus ii lean albma visti . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Nom Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Hemmo lei boaris ja váiban ja lei juo máŋgii dovddahan ahte háliidii Riittá lusa , Tytti-Liisu-guovttos fas leigga vel nuorra olbmot ja váillaheigga várra áhčiska , gii ásai nuppe geahčen riikka . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Nom Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ja go sudnos livččii sierra latnja , de Marketta ii sáhtášii šat cakkadit sudno vuolgimis áhčiska galledit . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Acc Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Issát lei boahtán juo ovddit eahket Máhtebáikái ja idjadan boahttevaš ruovttustis . – NPx Anaf yes Loc Sg Place "ruoktu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Issát lei heaitán juhkamis ja gullan vuosttas geardde eallimis áigge dovddastusa sáni . coordination – NPx Anaf no Gen Sg Event Time "eallin" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Dulkka hárjánmeahttunvuođa dihte Heaika jurddašii áhččerohkis , gii lei leamaš beakkán dulka ja girjeolmmoš . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhččerohkki" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika čohkkái sajistis gitta eahkedii ja merkii dárkilit buot , mii orui dan veara . – NPx Anaf no Loc Sg Place "sadji" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Birgget šattai lihkahussii juo dalán veaigesártni álggus , mii ii lean nu dábálaš sutnje , gii lei hárjánan čiegadit dovdduidis . – NPx Anaf no Acc Pl Abstraction Mental "dovdu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Áddjá ođii gámmáristtis iige gullan , mo vilbeležat hálešteigga dálu boahtteáiggi birra . – NPx Anaf no Loc Sg Place "gámmir" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Skábma dettii buot fámuidisguin Máhtebáikki . – NPx Anaf yes Com Pl Body M "fápmu" Nom Sg3 Event Time skábma Vest Árb2 MID EAST
 • Dálu boahtteáigi lei dál Beahká hárduid alde , gii ii lihkus goittot vel badjelgeahččan áhčis eallinvuogi . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei juo gávdnan čuojanasas Lapinpoika ja Keltaruusu , maid báhcahalai jaskes dálus . – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "čuojanas" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Iige Issát-vilbbage ožžon vajáldahttit , datge galggai bállet muoraid dáfus ráfis ásaiduvvat ođđa ruktosis . – NPx Anaf yes Loc Sg Place "ruoktu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Dál go bahámus beahttašupmi lei juo vássigoahtán , de son lei vuosttas geardde geahččalan áddet bártnis . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Eará biergasiid siste oidnostii maiddái dat skeaŋkadiibmu , mii lei viimmat váldojuvvon eret skáhpustis . – NPx Anaf no Loc Sg Property Container "skáhppu" Nom Sg3 Artifact diibmu Vest Árb2 MID EAST
 • Bárdni doamihii gámmárii jorgalit eatnis nuppi siiddu ala , Heaika sibildii stohpui boares olbmo ráfi heađušteames . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Hemmo ordnegođii bivdosiid ja muitalii ahte lei oahppan áhčistis čiktit, moardit ja buot, mii guoskkai luossabivdui; 8.8.-62 . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhčči" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Risten lei dávjá nu skurvvas , go jurddašii oappás iluhis eallima ja eatnis , Jyrki ii ádden ... – NPx Anaf no Gen Sg Kin "oabbá' 'eadni" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Mas Máret-Ánne dasto sivahii isidis ? – NPx Anaf no Acc Sg Kin "isit" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Eará nissonatge šadde dávjá guođđit bargguset , go náitaledje ja mánát riegádišgohte . – NPx Anaf no Acc Sg Event Action "bargu" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son iešge lei heaitán barggustis iige lean goassige nimmoran dan – NPx Anaf no Loc Sg Event Action "bargu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Buot dát dagai eallima hui eahpesihkkarin , muhto lei gal seammás maiddái dat fápmu , mii bohciidahtii gos nu čiekŋalasas nana dovdduid , maid son sirddii dasto dávvaliiddásis . – NPx Anaf no Ill Pl Property Product "dávval" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son máhcai oanehažžan báhcán náittosdilistis otnábeaivái ja guldališgođii fas , maid Máret-Ánne lei muitaleamen . – NPx Anaf no Loc Sg Event State "náittosdilli" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Gánda lei stuoris šattustis ja sulastahtii boarrásut vielja . – NPx Anaf no Loc Sg Other ID Appearance "šaddu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • - De lea buhtis dat stálla , muitalii Máhte-Máhtte guoibmásis . – NPx Anaf no Ill Sg Human Friend "guoibmi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son gaccai dallearkka guorusin iige mannan vierus mielde gámmárii velledastit borramuša ala , muhto váccii boardaga ala čohkohallat . – NPx Anaf no Gen Sg Event Habit "vierru" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Máhtebáikkis eai goittot áddešii , go dihte man guhká son lei bargan dainna dutkamušain ja ledje luonddusteaset áinnas boarrásut buolva bargoolbmot ja hárjánan vehá assábuš girjjiide , Poastalii ja Biibbalii ja dan dakkáriidda . – NPx Anaf no Loc Sg Body M "luondu" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika lei hui dárkilit čuvvon ednos dili . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eanu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Biret-áhkku lávii boaresvuođa beivviinis dávjáge muittašit Lásse-oamehasa . – NPx Anaf no Loc Pl Event Time "beaivi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Lemet geahčastii vielljasis . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "viellja" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son oinnii man čábbát buot lei ordnejuvvon ja imaštalai man uhccán loahpa loahpas dovddai vilbealis . coordination – NPx Anaf no Acc Sg Kin "vilbealle" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei vel dan seamma ija boahtán stohpui ja oanehassii čuvvon , go Heaika rasildii gihppagiinnis , ja lei fas njommon gámmárii . – NPx Anaf no Com Sg Property Document "gihpa" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika lei báikkis dadjat juo áidna , gii máhtii oaidnit ednos jápmimis eallima ollašuvvama . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eanu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Sii guđđe Hemmo okto vissosis ja manne olggos liikabiilla vuorddašit. coordination – NPx Anaf no Ill Sg Place "viessu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • - Vai don dat boađát veahkkin bajidastit , árvalii liikabiilla vuoddji Jyrkiin , gii lei stuoris šattustis ja gievra bajiloaidnit . – NPx Anaf no Loc Sg Other ID Appearance "šaddu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Viljo ja Issát leigga njunnošis , nuorat guhkki ja njuolgat ja oppa eallin ovddabealde , nubbi eallimis nordašuvvan , muhto liikká vel das mielde bargguidis ja nieiddaguoktá bokte . – NPx Endo no Gen Pl Event Action "bargu" x Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Birgget lei juo geargan váttisvuođaidis siste lohpidit alccesis ahte ii ražašii šat goassige earáid buorrin . – NPx Anaf no Gen Pl Abstraction Mental "váttisvuohta" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Sii ledje mieđuštan hávddi vuoiŋŋadussii soga boarrásepmosa , gii lei leamaš smávva bargguidis bokte bajásdoallamin eallima guovllus . – NPx Anaf no Gen Pl Event Action "bargu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Máhtebáikái ledje čoahkkanan ollu dakkáratge , geaidda Hemmo lei bisson vierisin , go lei álo leamaš luonddustis oktoorut ja fulkkiid ja oahppásiid gaskkasge viehka jávoheapme . – NPx Anaf no Loc Sg Body M "luondu" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Vel logemat jagi dás ovdal son lei skibasvuođastis fuolakeahttá nannosit eallimis mielde , dál áigegeašolmmožin olbmo eallima hohppilvuođa duođašteamen . – NPx Anaf no Loc Sg Event State "skibasvuohta" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Vel logemat jagi dás ovdal son lei skibasvuođastis fuolakeahttá nannosit eallimis mielde , dál áigegeašolmmožin olbmo eallima hohppilvuođa duođašteamen . – NPx Anaf no Gen Sg Event Time "eallin" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Issát lei beassan riegádanbáikásis , muhto ii máhttán illudit das . – NPx Anaf no Ill Sg Place "riegádanbáiki" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ja go lei viimmat soajáiduvvan ruohtasmeahttun dilistis boares bartii , de lei šaddan fárret Máhtebáikái Hemmo jápmima geažil . – NPx Anaf yes Loc Sg Event State "dilli" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei imaš bures hárjánan Hemmo jápmimii , vaikko lei massán ednostis lagamus olbmo , mii sus lei goassige leamaš . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "eanu" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei merkestemiinis hui vuollegaččat govvidan dán ártegis olmmošgaskavuođa , dasgo diđii ahte ii lean eaktodáhtos válljen dan , muhto lei gártan dasa . – NPx Anaf no Com Sg Event Action "merkesteapmi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Oahpes biras ja olbmot bosádit Issáhii ođđa málensearaid ja son dievasmahttá dávvaliiddásis dán báikkis daid beliid , maid ieš in čáhkadan dalle dan dutkamuššii . – NPx Anaf no Ill Pl Property Product "dávval" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Eallingáibádusainis govttolaš dálueamit livččii háliidan ahte su áigáibohtosatge oidnošedje vel guhká dan maŋŋá , go ii lean ieš šat das návetbálgá alde duolmmadeamen . – NPx Anaf no Com Sg Abstraction Mental "eallingáibádus" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Áhku áddejumi meattá iige son máhttán šat boaresvuođa beivviinis dohkkehit ahte olmmoš sáhtii nuppástuvvat . – NPx Anaf no Loc Pl Event Time "beaivi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Issát ii lean vel málen árbeviesustis ovttage dávvala , muhto ii heađástuddan dan – NPx Anaf no Loc Sg Place "árbeviessu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Bieggan lei gártan ain njiellat čeavllis ja váccašit Máhte-Máhte veahkkin bivdimin . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "čeavli" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei fitnan Girkosiiddas geahččamin eanabihtá , man lei árben áhčistis . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhčči" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Birgitta áhčči oahpai dohkkehit mu , dasgo nu ollu son ráhkistii nieiddas . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "nieida" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ledjen giitevaš dan ráhkisvuođas , man bessen vásihit ja nuorra váimmuinan jáhkken ahte dat ii nogašii goassige . – NPx Anaf yes Com Sg Body "váibmu" Verb Sg1 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ja ii livččii guhká , go davvimáilbmi šearrášii vuot čikŋafárddastis , ovdalgo fas šovkkodivččii ođđa dálvvi várás . – NPx Anaf no Loc Sg Property Clothing "čikŋafárda" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Eamida ja Hemmo jápmima maŋŋá son ii šat riekta dovddadan ruovttubáikkiinis . – NPx Anaf no Com Sg Place "ruovttubáiki" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Nissonat ráhpo luogu ja barde háše , mánát duhkoradde mánnávuođa stoahkamiiddiset , dáluisit čuoččui stuorisin guovdu liššá gieđas . – NPx Anaf no Acc Pl Event Action "stoahkan" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • - Heaika lea juo čállosiiddis čállan , Heaikka eallinbargu lea juo báhpára alde , dajai Issát . – NPx Anaf no Acc Pl Property Document "čálus" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ođđa áigi lei guoskkahastán jorggugistáinis giláža , ja danin lei suohtas ahte sin gaskkas elii Risten-lágan olmmoš , gii lei gárvvis guldalit ja áddet nuppi . – NPx Anaf no Com Sg Property Clothing "jorggugistta" Nom Sg3 Event Time áigi Vest Árb2 MID EAST
 • Dat ledje garra báikkit buohkaide , muhto earát hálddašedje baluset dahje máhtte buorebut čiehkat dan . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "ballu" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son geahččalii iežas návccahisvuođa dovddastemiin lonistit juoba oasi dalá balešvuođastis , man ieš gohčodii ainge dušše behtolašvuohtan , go dan lei mahká álkit guoddit . – Refl Anaf no Gen Sg Body M "návccahisvuohta" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son geahččalii iežas návccahisvuođa dovddastemiin lonistit juoba oasi dalá balešvuođastis , man ieš gohčodii ainge dušše behtolašvuohtan , go dan lei mahká álkit guoddit . – NPx Anaf yes Loc Sg Abstraction Mental "balešvuohta" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Čakčabotta son doamai dan jáhkus ahte olmmoš sáhtii dáhtuinis vajáldahttit dihto áššiid ja málii dáid beivviid várra buoremus dávvaliid , maid lei goassige málen . – NPx Anaf no Com Sg Abstraction Mental "dáhttu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Pente lei vuoššan eamida rávvagiid mielde návetbiigásis eahketsuohkada . – NPx Anaf no Ill Sg Human Prof "návetbiigá" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Biret-Káre livččii su mielas heiven oalle bures šibitdálu eamidin , dasgo lei geargil lihkadusainis ja njuolgat luonddustis . – NPx Anaf no Com Sg Event Action "lihkadus' 'luondu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Mannji čohkkái áigebotta vuotnámis jápminseaŋgga bálddas . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "vuoni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Govvačeahpi searvvis persovnnalaš ságainis dávjá nu várrugas Birgget sáhtii muitalit áššiid , maid lei dássážii doalahan divdna iežas duohken . – NPx Anaf yes Com Sg Property Product "sáhka" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Nuba Pente rájai Poastala ja vázzilii eamidiinnis Ándde geahčai , Heaika , Issát , Nillá ja Máhte-Máhte-guovttos ledje juo dálus , go soai čákŋaleigga sisa . coordination – NPx Anaf no Com Sg Kin "eamit" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ánne-Bikká lei riegádemiinis buktán olbmo nuppi lusa . – NPx Anaf no Com Sg Event Action "riegádeapmi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ánde lei álggos illá ahte dávval heŋgejuvvošii stohpui , muhto lei maŋážassii miehtan guoimmis hoavrresteapmái ja časkán dávvala seaidnái ja hárjánan dasa . – NPx Anaf no Gen Sg Human Friend "guoibmi" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Risten dohppii nieiddaža láhttis ja doamihii áhkus lusa . coordination – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhkku" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • ... geahčastii Birgget vivvasis . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "vivva" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei álgán dadjat juo duššis , muhto lei gieđa čehppodagainis ja viššalvuođainis lokten iežas buresbirgejeaddji olmmožin . – NPx Anaf no Com Sg Body M "čehppodat' 'viššalvuohta" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Jávohis snihkkár ii goittot orron lihkostuvvamin viggamušainis . – NPx Anaf no Com Sg Event Action "viggamuš" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ollesolbmuin boahtán fuopmášupmi lei giktalan su duođas geahččalit eallimis ovddosguvlui ja son lei loaktán nákcabihtáidis lohppii ja ođii dál láhttis . – NPx Anaf no Acc Pl Body M "nákcabihttá" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Risten-gázzi vuoddjájedje Girkosiidii ja earátge manadedje ruovttuidasaset . – NPx Anaf no Ill Pl Place "ruoktu" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son ii láven ovdal bisánit smiehttat gánnehiigo juoga ášši vai ii , muhto lei álo dohkkehan visot dálueamidii gullevaš geatnegasvuohtan ja duhtan jienajávohaga eallinoassásis . – NPx Anaf no Ill Sg Event State "eallinoassi" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Váiban guoibmi ođii náittosseaŋggas , vuoni gámmáristtis , go dálueamit gulul ráhkkanišgođii eahketnávehii . – NPx Anaf no Loc Sg Place "gámmir" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Dávjá iežas eallimis , masa lavttii hui mielas Hemmo eallima , mii čájehii makkár árvvus son anii daid bottuid , maid lei ožžon vásihit ednuinis . – NPx Anaf no Com Sg Kin "eanu" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika lei Hemmo jápmima maŋŋá ollu čálašan. Dávjá iežas eallimis , masa lavttii hui mielas Hemmo eallima , mii čájehii makkár árvvus son anii daid bottuid , maid lei ožžon vásihit ednuinis . – Refl Anaf no Loc Sg Event Time "eallin" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Dát lei vuosttas geardi , go Mártte-Hánsa lei čájehan beroštumi vielljabeallásis . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "vielljabealle" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika guđii Nillá báhpáriiddis dutkkadit ja vázzilii olggos . – NPx Anaf no Acc Pl Property Document "bábir" Acc Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Dalá hoteallavuostálastiin eatnašat ledje massán baluset vierrováikkuhusaide , go ledje oaidnán ahte ii dat hotealla boahtin nu issoras ášši leange . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "ballu" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Nieiddaguovttos geahkaba boahtte gease áhčiska lusa . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Soai leigga luonddusteaskka hui earáláganat . – NPx Anaf no Loc Sg Body M "luondu" Nom Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Sammu lei riegádanskeaŋkan árben jaskes luonddu dahje ráfálaš vánhemiinnis oahppan hilljánis láhttenvuohkái , Taneli-Iisakki fas lei hilbat ja diliheapme . – NPx Anaf yes Loc Pl Kin "váhnen" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Risten lei máŋgii dovddahan Sammuin ahte dán gánnehii várra leat eanet eará gánddaiguin , dasgo balai ahte Sammu oahpašii skihpáristtis heajos vieruid . – NPx Anaf no Loc Sg Human Friend "skibir" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Muhto gánda ii beroštan eatnis rávvagiin ja bahkkii aivve Eetu geahčai dahje oasuhii Taneli-Iisakki iežas geahčai ja rihkui ná ruovttu ráfi . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Olbmot sihkkarušše opmodagaset ja eallimeaset amas dáhkádusaiguin dieđekeahttá dávjá mas lei jearaldat . – NPx Anaf no Acc Sg Property Valuable "opmodat" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Olbmot sihkkarušše opmodagaset ja eallimeaset amas dáhkádusaiguin dieđekeahttá dávjá mas lei jearaldat . – NPx Anaf no Acc Sg Event Time "eallin" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Sinikka ii lean vel rásken guođđit váhkara vierrásiid dikšui ja lei váldán jahkebeale bálkkáhis virgeluomu doaimmahatbargi virggistis . coordination – NPx Anaf no Loc Sg Event Employment "virgi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ovdamearkkainis son lei oahpistan šluhttos vieruide hárjánan guoimmis áddet ahte diekkár eallinvuohki ii heiven náitalan olbmui . – NPx Anaf no Com Sg Property Product M "ovdamearka" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ovdamearkkainis son lei oahpistan šluhttos vieruide hárjánan guoimmis áddet ahte diekkár eallinvuohki ii heiven náitalan olbmui . – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "guoibmi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Luonddustis rabas olmmožin sutnje ii lean váttis gávdnat háleštanskihpáriid , main soapmásiin ledje šaddan verddet ja ustibat . – NPx Anaf no Loc Sg Body M "luondu" Ill Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Nappo buotveagalaš stáhtaváldi lei eanet ja eanet kohkkemin olbmuid eallima , mii attii vuođđodorvvolašvuođa servodaga rašimusaide , muhto seammás gáibidii lahtuinis eanet go ovdal . – NPx Anaf no Loc Pl Human "lahttu" Verb Sg3 Human Organization Vest Árb2 MID EAST
 • Sammu ii gárron šat sámástit ja lei ovdamearkkainis hohkahan Lauri Olavige seammaláganin . coordination – NPx Anaf no Com Sg Property Product M "ovdamearka" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Soai leigga máŋgii árvalan nieiddaineaskka ahte dát sáhtii ásaiduvvat irggiinis guoros loktii , amaska dárbbašit vátna ruđaiguin láiggu máksit , muhto Elle lei biehttalan ja giinnahalai ovdal skihpáriinnis skuvlla luhtte go orui mánnávuođaruovttustis dassái go beasaiga eallimis buorebut álgui . – NPx Anaf no Com Sg Kin "nieida" Nom Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Soai leigga máŋgii árvalan nieiddaineaskka ahte dát sáhtii ásaiduvvat irggiinis guoros loktii , amaska dárbbašit vátna ruđaiguin láiggu máksit , muhto Elle lei biehttalan ja giinnahalai ovdal skihpáriinnis skuvlla luhtte go orui mánnávuođaruovttustis dassái go beasaiga eallimis buorebut álgui . – NPx Anaf no Com Sg Kin "irgi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Soai leigga máŋgii árvalan nieiddaineaskka ahte dát sáhtii ásaiduvvat irggiinis guoros loktii , amaska dárbbašit vátna ruđaiguin láiggu máksit , muhto Elle lei biehttalan ja giinnahalai ovdal skihpáriinnis skuvlla luhtte go orui mánnávuođaruovttustis dassái go beasaiga eallimis buorebut álgui . coordination – NPx Anaf no Com Sg Human Friend "skibir" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Soai leigga máŋgii árvalan nieiddaineaskka ahte dát sáhtii ásaiduvvat irggiinis guoros loktii , amaska dárbbašit vátna ruđaiguin láiggu máksit , muhto Elle lei biehttalan ja giinnahalai ovdal skihpáriinnis skuvlla luhtte go orui mánnávuođaruovttustis dassái go beasaiga eallimis buorebut álgui . – NPx Anaf no Loc Sg Place "mánnávuođaruoktu" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Áhkuinis láhttii áibbas earáláhkai , lei ustitlaš ja gárvvis guldalit boares olbmo morrašiid . – NPx Anaf no Com Sg Kin "áhkku" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Earret áhkus su áidna háleštanskihpárat leigga Issát ja Heaika , geaid luhtte sáhtii čohkkát máŋggaid diimmuid . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhkku" Gen Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Birggehii lei hui lossat čuovvut bártnis duššálaš eallima . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "bárdni" Ill Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei áddemeahttunvuođastis váldán ovdamearkan Issáha ja Heaikka . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "áddemeahttunvuohta" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son oinnii das dušše daid buriid beliid iige fuomášan , man rašes vuođu alde sudno eallin lei ainge dálá behtolaš stáđisvuođastis fuolakeahttá . – NPx Anaf yes Loc Sg Event Habit "stáđisvuohta" Nom Sg3 Event Time Vest Árb2 MID EAST
 • Son ii šat guoddán bahča miela dovdameahttumin báhcán áhččásis , muhto lei ovdal juo giitevaš ahte su lei vuolggahan dán máilbmái diekkáraš girjeolmmoš . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Birgget lei mielas luoikan Issáhii čoakkalmaslihtiidis , maidda ii lean šat atnu . – NPx Anaf no Acc Pl Property Container "čoakkalmaslihtti" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son ii lean vel hállan fárrenáigagis vánhenguoktáin , dasgo árvidii ahte erenoamážit áhčči ii lii košii dasa ahte son fárre olgoriikii . – NPx Anaf no Ill Sg Event Time "fárrenáigi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Sire lei hui čeavlái bártnistis , gii lei bákkolaš álbmotskuvlla lassin váldán liigeoahpu . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Máhte-Máhtte lei eamidis ektui dološ olmmoš , gii livččii háliidan ahte eallin jorai agibeaivve oahpes vuogi mielde . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eamit" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Nuba Viljo livččii galgan joavkku boarráseamosin joatkit vánhemiiddis eallinvugiin iige viggat das eret . – NPx Anaf no Gen Pl Kin "váhnen" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Sutnje lei dehálaš beassat juoba málle dihte juhkat káfe vierrobáikkis , dasgo dat mahká čájehii ahte su dohkkehedje ollásit dan birrasis , mas lei dubmehallan eallit beivviidis lohppii . – NPx Anaf no Gen Pl Event Time "beaivi" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Diđiigahan soai eatniska muitalusaid bokte makkár lei Máhtebáiki . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Nom Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Soai bođiiga guhkkin eará máilmmis , sudno ii čatnan Máhtebáikái go varra , áidna , maid leigga árben áhčisteaskka . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhčči" Verb Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Lei juo gaskaidja , go soai máhcaiga fas áhčiska lusa . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Kristiina ii viššan šat čavggahit áhčis váttis gažaldagaiguin ja guldalii , mo dát lei jurddašan ordnet vistti . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • - Tytti-Liisu fal , vástidii Issát nieiddas beales . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "nieida" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika mieđuštii sudno šilljui ja bázii geahččat maŋŋái , go soai vácciiga áhčiska lusa . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Gietti rássi lieđui , golnnai ja jámii , buot nogai áiggistis . – NPx Anaf no Loc Sg Event Time "áigi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Olbmot dovddahedje ahte Issáha áššit ledje ortnegis , go lei gávdnan nieiddaidis . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "nieida" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ná lea , buot nohká áiggistis , dat lea Ipmeláhči bassi ásahus , Hemmo lei juo girkoeatnamis , fargga lea mu vuorru . – NPx Anaf no Loc Sg Event Time "áigi" Nom Sg3 Abstraction Vest Árb2 MID EAST
 • Birgget lei ládjobiiggáinis háše bardimin . – NPx Anaf no Com Sg Human Prof "ládjobiigá" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Gal lei gal buorre ahte finaiga áhčiska galledeamen . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Verb Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Geassebeaivi lei jorggihan eahket guvlui ja Áhkku ođii seaŋggastis . – NPx Anaf no Loc Sg Place "seaŋga" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son ii jáhkkán ahte dat lei bálkkašupmi bures dikšojuvvon barggu ovddas , nugo poastadárkkisteaddji lei giitalanságastis deattuhan , muhto ráŋggáštus das ahte lei menddo boaris ođđa poastadállui . – NPx Anaf no Loc Sg Property Product "giitalansáhka" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son luhtii ollásit vuohppasis ja diđii ahte dát ii oppa liikošiige ahte son livččii das jámma bálddas fáktemin . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "vuohppa" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Birgget málestii vivvasis , soai leigga álo bures gulahallan . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "vivva" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Risten čujuhii dan ovddasvástádussii , maid máná riegádeapmi dagahii ja válddii ovdamearkan daid váttisvuođaid , maid ieš lei deaividan bajásgeassinbarggustis . – NPx Anaf no Loc Sg Event Action "bajásgeassinbargu" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Sárdnealbmáid rihča sánit eai šat olahan nuorat gearddi ja sii sáhtte dál ieža hukset eallimeaset nugo buoremusat oidne . – NPx Anaf no Acc Sg Event Time "eallin" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei leamaš njunnošis ceggemin dan ávnnaslaš árbbi , man ala guovllu olbmot ledje soađi maŋŋá vuođđudan eallimeaset . – NPx Anaf no Acc Sg Event Time "eallin" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son jos gii livččii sáhttán leat čeavlái eallimisttis , muhto ii lean goassige máhttán bahkkestit buorebut oidnosii . – NPx Anaf no Loc Sg Event Time "eallin" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Buot lei báhcán eahpesihkkaris háhpohallamin eallima maŋŋái, ja dál son álggii leat juo dan agis , goas olmmoš ii šat báljo máhttán muhttit vieruidis . – NPx Anaf no Acc Pl Event Habit "vierru" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Sus lei álgoálggos buiga dábálaš goargu , man lei Avvila poastakantuvrra hoavdda ávžžuhusas molson , go sus ledje juo Girkosiiddasge golbma olles gáimmi ja earát eai gárron luohpat goarggusteaset . – NPx Anaf no Loc Sg Other ID "goargu" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Soai leigga soahpan ahte Marjutta bázášii eatnis gehččui , muhto áhčis livččii dievas deaivvadanvuoigatvuohta nieiddainis . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Soai leigga soahpan ahte Marjutta bázášii eatnis gehččui , muhto áhčis livččii dievas deaivvadanvuoigatvuohta nieiddainis . – NPx Anaf no Com Sg Kin "nieida" Loc Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Smávva heajastallamat ledje fargga meattá ja olbmot vuolggadedje ruovttuidasaset . – NPx Anaf no Ill Pl Place "ruoktu" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heandarat ii orron beassamin eallimis álgui ja lei návccahisvuođastis darvánan Heikii , iežas láhkásažžii . coordination – NPx Anaf no Loc Sg Body M "návccahisvuohta" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heandarat ii orron beassamin eallimis álgui ja lei návccahisvuođastis darvánan Heikii , iežas láhkásažžii . – Refl Anaf no Ill Sg Kin "láhkásaš" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Dat livččii gal vahát , jos Máhttege vel skurvvaga dasa veahtun , jurddašii Sire ja rohkadalai mielastis ahte isit sealggašii áiggil mátkái . coordination – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "miella" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son jurddašii guoimmis . – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "guoibmi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Máhte-Máhtte buvttii buori muorraguorpmi Heikii , jugai vilbealis luhtte káfe , jearahii ságaid ja máhcai ruoktot . coordination – NPx Anaf no Gen Sg Kin "vilbealle" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son ii lean šat seamma skurvvas go iđidis ja dajai eamidiinnis : coordination – NPx Anaf no Com Sg Kin "eamit" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ja muđuige sutnje lei šaddan nu váttisin háleštit lunddolaččat eamidiinnis . – NPx Anaf no Com Sg Kin "eamit" Ill Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Biret-guovttos Sylviin leigga geargan skuvllas ja leigga biigostallan dáluin dahje veahkahallan eatniska dálubargguin . coordination – NPx Anaf no Acc Sg Kin "eadni" Nom Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika bahkkestii gáržžes gievkkanii borramušlievlla sisa ja áiccai Heaika-Máret Hánssa čiegastis firkkal badjelis buđehiid garremin . – NPx Anaf no Loc Sg Place "čiehka" Acc Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ja maid son livččii Hemmo fierbmeráiskkuiguin dahkan , gii ii lean oahppan áhččerohkistis ii čiktit , ii moardit - ii maidige . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhččerohkki" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • - It vuolgge Heandaratge dohko bargui , árvalii Birgget bártniinis . – NPx Anaf no Com Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Issát ii bastán maŋit ija joatkit gárvvisin smihttojuvvon fáttáin , seamma funet lihkostuvai Heaika čálalaš buđaldusaidisguin . – NPx Anaf yes Com Pl Event Action "buđaldus" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son doaimmai dávjá eanet gamuinis go luonddu jirpmiin ja várra danin máhtiige dábálaččat válljet guovtte molssaeavttus dan buorebu . – NPx Anaf no Com Sg Abstraction Mental "gapmu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Máhtte rávvii bártnis ahte mo aiddo galggai láhttet . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Gánda muittii áhčis rávvagiid , geahčai ovddosguvlui , vilppastii duollet dálle maŋás láddjenmašiidnii ja vujii dego hárjánan heastaalmmái . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son rábmui Beahká , háleštii eamidiinnis ládjobargguid birra ja árvalii moadde sáni nieiddaguoktáinge , muhto ii máinnašan ii sánige Viljos . coordination – NPx Anaf no Com Sg Kin "eamit" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Go Sire nieiddaidisguin maŋit beaivve veaigin bardigohte suinniid hášiide , de Viljo čohkkái juo Tytti-Liisu-guoktáin hámmanhállas dámppa vuolgima vuorddašeamen . – NPx Anaf no Com Pl Kin "nieida" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Máhte-Máhtte ja Pente leigga áidna olbmot , geat geahččaleigga vel eanadoaluin , muhto go leigga luonddusteaskka dološ olbmot , de áigáibohtosat eai lean rámi veara . – NPx Anaf no Loc Sg Body M "luondu" Verb Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Adden headjaskeaŋkan veaikekáffegievnni , Issát čáppa gova mánnávuođa ruovttustis . – NPx Anaf no Loc Sg Place "ruoktu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Seahkalas dáhpáhusat maŋŋemaŋŋálagaid , eanaš smávva áššit , muittašeamit ja govvideamit , dušše goaikkanas sođiid ja eará stuorra dáhpáhusaid mearas , muhto uhccivuođasteaset fuolakeahttá goittot beaivegirjedoalli mielas vurken veara . – NPx Endo no Loc Sg Body M "uhccivuohta" x Pl3 Event Action dáhpáhus Vest Árb2 MID EAST
 • Hánsa , smávva fitnodaga eaiggát ja seammás dan nubbi bargi , lei duhtavaš reaŋgasis , Ensio lei čeahppi diekkár divvunbargguin nugo son lei gullan olbmuid hállamin . – NPx Anaf no Ill Sg Human Prof "reaŋga" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ii bahkken hotellii ruđaidis stajidit iige gullostan geasage bahá sáni dadjamin , vaikko lei muhtumin aiddo duššamin bargguid eatnatvuhtii . – NPx Anaf no Acc Sg Property Valuable "ruhta" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Maŋážassii ledje áddegoahtán ahte Issát ii luobašii opmodagastis goittot dan haddái , maid gielda lei gárvvis das máksit . – NPx Anaf no Loc Sg Property Valuable "opmodat" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Muhto eai sii lihkostuvašii juonalaš áigumušaineaset , lei govvačeahppi vurdnon alccesis . – NPx Anaf yes Com Sg Abstraction Mental "áigumuš" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Mánná lei váibbihan eatnis askái čižži njálmmis ja ođii njálgát . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Go Elle lei giđđat bivdán Issáha ristáhččin bárdnásis , de dát lei roahkka biehttalan . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • - Juohketaš vuolgá vuorustis , dajai Issát . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Social "vuorru" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei juo gáidan áhkustis , dasgo nu hárve asttai mánnábearraša eadni Máhtebáikái boares olbmo seaŋgagurrii . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhkku" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Risten dutkkai áhkus . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhkku" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Vierrásat manadedje ruovttuidasaset . – NPx Anaf no Ill Pl Place "ruoktu" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son jurddašii barggu , man lei šaddan guođđit eatnis dihte . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Mannji divššodii maŋŋiteahket vuotnámis . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "vuoni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Máhtte dovddai sivustis áiggiid nuppástuvvama fámolašvuođa , go mearkkui issoras mášenjura siste liánta fáhccagieđas galle guorpmi mii guorbmebiillaid lei vuodján eatnama geaidnovuođu ala . – NPx Anaf no Loc Sg Body "sivvu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Muhto soai leigga máddin eabage lean maŋimuš reivviineaskka evttohan oktasaš juovlaluomu . – NPx Anaf yes Com Sg Property Document "reive" Verb Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Dál bállii , go geaidnobargit ledje ruovttuineaset juovlabasiid doallamin . – NPx Anaf no Loc Pl Place "ruoktu" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Vuosttas geardde čakčadálvve , go Ándege lei guođđán iežas barggu ja doamihan eatnis seaŋgagurrii ja nuppe geardde ođđajagimánu loahpageahčen , go Ánde ii astan hohpolaš snihkkenbargguin Máhtebáikái ja lei dušše vuordán jápmasága . coordination – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Vuosttas geardde čakčadálvve , go Ándege lei guođđán iežas barggu ja doamihan eatnis seaŋgagurrii ja nuppe geardde ođđajagimánu loahpageahčen , go Ánde ii astan hohpolaš snihkkenbargguin Máhtebáikái ja lei dušše vuordán jápmasága . – Refl Anaf no Acc Sg Event Action "bargu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Dát lei vuosttas geardi , go son finai earu maŋŋá mánnávuođaruovttustis , mii čájehii man garrasit earru lei čuohcán gudneáŋgiris nissonii . – NPx Anaf no Loc Sg Place "mánnávuođaruoktu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Nieiddaš lei leamaš hui gitta áhčistis iige sáhttán áddet , manin su oadjebas máilbmi lei muhtun beaivve fáhkkestaga cuovkanan . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Máret-Ánne lei máhccan , Máret-Ánne lei viimmatge arvan Máhtebáikái , vaikko orui juo ovtta gaskka ahte son ii duttošii šat goassige eatnis čalmmiid ovdii . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Oahpaheaddji šattai geavahit buot čehppodagas , amas massit vátna oahppiidis , lohku ii ožžon ii heađisge njiedjat vuollel viđa , dasgo dalle gielddas dahje Skuvlaráđđehusas lei vuoigatvuohta loahpahit diekkár gánnetmeahttun fálaldaga . – NPx Anaf yes Acc Sg Body M "čehppodat" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Oahpaheaddji šattai geavahit buot čehppodagas , amas massit vátna oahppiidis , lohku ii ožžon ii heađisge njiedjat vuollel viđa , dasgo dalle gielddas dahje Skuvlaráđđehusas lei vuoigatvuohta loahpahit diekkár gánnetmeahttun fálaldaga . – NPx Anaf yes Acc Pl Human Prof "oahppi" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Birgget dutkkai suoli nieiddas ja vuhtii , man dolkan dát lei . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "nieida" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Marjutta-guovttos lahkoneigga hámehis liidnevávváid , maid Birgget lei goas nu gorron nieiddaidasas . – NPx Anaf no Ill Pl Kin "nieida" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Su stuorámus fuolla lei dál Heandarat , gii lei duo giđđat fáhkkestaga juhkagoahtán , muhto lei lihkus fas heaitán ja geassádan loktii girjjiidis lusa . – NPx Anaf no Gen Pl Property Document "girji" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Muhto Máhtteáddjá leige oahpistan bártniidis eallimii , dákko Hemmo lei áibbas earálágan go son . – NPx Anaf no Acc Pl Kin "bárdni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Káhtarin lei juo nu hárjánan boadnjásis ahte ii máhttán oppa jurddašitge ahte dát livččii sáhttán leat earálágan . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "boadnjá" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Duojáris Káhtarin ii láven máššat , muhto gođistii duollet dálle iežas mánáidmánáide goas ullobáiddi , fáhcaid ja suohkuid , ja ná áigi ii šaddan goassige sutnje menddo guhkkin leat guimmiinis . – NPx Anaf no Com Sg Human Friend "guoibmi" Ill Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei lohkamiinnis juo mealgadis . – NPx Anaf no Loc Pl Event Action "lohkan" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son áiggui farggamusat gárvvásmuvvat , vai beasašii akademalaš olmmožin lávket bargoeallimii ja máksit eadnásis juoba oasi das , maid lei sutnje vealgi . coordination – NPx Anaf no Ill Sg Kin "eadni" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Kristiinasge ledje iežas sivat , manin ii astan geassit áhčis lusa Máhtebáikái . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Kristiinasge ledje iežas sivat , manin ii astan geassit áhčis lusa Máhtebáikái . – Refl Anaf no Nom Pl Abstraction Mental "sivva" Loc Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Go Tytti-Liisu-guovttos eaba ieža astan Sápmái , de leigga bovdestan áhčiska iežaska guossái mihcamáraide . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Verb Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Sire ja Káhtarin leigga mielas álgán ovtta vahkkui návetvázzin ja leigga lohpidan ain geahčastit ahte Heandarat sihkkarit fuolahii áhkustis . coordination – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhkku" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Risten lei boahtán eadnásis veahkkin ráhkkananbargguide . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Dát ii lean dušše ávkkálaš gávpemátki , muhto seammás sáhtii finadit vuot iežas árbeeatnamiid geahčadeamen . – Refl Anaf no Acc Pl Place "árbeeana" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Čiekŋalis giitevašvuohta devddii miela , go jurddašii áhčis . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • - Ja mu snihkkár dat doppe rovváinis , reaškkihii Hánno-Hánsa ja finai sudno gieđas dearvvaheamen . – NPx Anaf no Com Sg Kin "rovvá" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ándde-guovttos vácciiga jienajávohaga gili čađa nieiddaska vistti guvlui . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "nieida" Nom Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • jearai Birgget nieiddastis . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "nieida" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Biret-Káre ođii seaŋggastis . – NPx Anaf no Loc Sg Place "seaŋga" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Vilppastii Ándde vistti guvlui ja jurdilii , juogo su bivdoskihpár lei máhccan nuorravuođa mátkkiinis . – NPx Anaf no Loc Pl Event Action "mátki" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Máhte-Máhttege ráhkkanii dálvvi várás - biepmai heastta ja ordnii bargobiergasiiddis . – NPx Anaf no Acc Pl Property Tool "bargobierggas" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Sire lei hállan ja hállamiin hállan ahte heastta ii gánnehan šat doallat , šattai divrrasin ja danin sisge galggai traktor , ja dáluisit lei maŋážassii guorrasan guoimmis oaivilii . – NPx Anaf no Gen Sg Human Friend "guoibmi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika-Máret Hánsa lei loahppageasis šaddan eret barggustis , go lei guktii gávnnahallan seamma vahku áigge oaivvesnaga bargoáigge . – NPx Anaf no Loc Sg Event Action "bargu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Daid son lei dolvon Máhtebáikái rádjui ja muitalan dutkamušastis Juoksaádjá goahtesajis . coordination – NPx Anaf no Loc Sg Property Product "dutkamuš" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Máŋggas bidje eatnamiiddiset beallenuvttá vierrásiidda , vai suite viiddidit vistti , oastit biilla dahje háhkat feara maid , man jáhkke nu anolažžan ahte ledje dan dihte gárvásat luohpat árbeeatnamiinniset , mat ledje dássážii sirdašuvvan buolvvas bulvii . – NPx Anaf no Acc Pl Place "eana" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Máŋggas bidje eatnamiiddiset beallenuvttá vierrásiidda , vai suite viiddidit vistti , oastit biilla dahje háhkat feara maid , man jáhkke nu anolažžan ahte ledje dan dihte gárvásat luohpat árbeeatnamiinniset , mat ledje dássážii sirdašuvvan buolvvas bulvii . – NPx Anaf no Loc Pl Place "árbeeana" Verb Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ovddeš vuođđoealáhusat eai šat ealihan go oasi guovllu olbmuin ja loahpat šadde ohcat áigáiboađuset almmolaš bargomárkaniin . – NPx Anaf no Acc Sg Event Employment "áigáiboahtu" Verb Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Muhto vel eanet son lei gillán bártnis dihte , gii orui ollásit suohppádan . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son sáhtii jávkat máŋggaid beivviid sevdnjes mátkkiinis ja máhcai ain Máhtebáikái vuoiŋŋastit , vai vejii fas vuolgit . coordination – NPx Anaf yes Loc Pl Event Action "mátki" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • - Dat beassa fargga min báhppa káfe juhkat , dajai Heaika , go čuohpai nisoláibevajahasaid áhččerohkistis árbejuvvon lieđđedallerkii . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhččerohkki" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Sus lei vehá heajos oamedovdu , dasgo lei álo leamaš hui dárki barggustis . – NPx Anaf no Loc Sg Event Action "bargu" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ja rievtti mielde dange sáhtii lohkat bargui gullin , dasgo iihan son lean dušše boarrásiid ja buohcciid várás , muhto lei báhpaválistis vurdnon doarjut buohkaid , geat ledje veahki dárbbus . – NPx Anaf no Loc Sg Property Product "báhpaválli" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika lei duhtavaš , go nieiddaguovttos leigga bovden áhčiska iežaska lusa . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Nom Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Sii bisánaste doaimmaineaset ja gaivájedje nuorttas guvlui . – NPx Anaf no Loc Pl Event Action "doaibma" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Giehta ii máhttán čuovvut jurdaga , ja son šattai teknihkalaš máhtuinis ain veagal málet duoji gárvvisin , ja bohtosat ledje dađe mielde . – NPx Anaf yes Com Sg Body M "máhttu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Geaidnobargit ledje máhccan ruovttuidasaset ja addán namaset bargofápmodoaimmahahkii , jos de vuot lihkkohit dienasbargui . – NPx Anaf no Ill Pl Place "ruoktu" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Geaidnobargit ledje máhccan ruovttuidasaset ja addán namaset bargofápmodoaimmahahkii , jos de vuot lihkkohit dienasbargui . – NPx Anaf no Acc Sg Other ID "namma" Verb Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei oanehis áiggis juhkan dietnasiiddis ja lei dál ollásit golgosis Girkosiiddas . – NPx Anaf no Acc Pl Property Product "dienas" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Nappo son jos gii livččii galgan smiehtastit ahte mo dás duohko , muhto ii lean dálá dilistis dádjadan nu guhkás jurddašit . – NPx Anaf yes Loc Sg Event State "dilli" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son diđii guoimmis eallit hui váttis áiggiid ja háliidii leat viimmat songe vehá skihpárin sutnje . – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "guoibmi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Biret-Káre lei eallán badjel seavdnjadeamos skápma , ja Ánde lei lohpidan alccesis leat dan loahppaáiggi ollásit eatnis bálvalusas . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Birgget ii ádden , mii Heandaragas lei áhčis vuostá . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Loc Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Risten-gázzi ja Biret-Káre irggiinis bohte muhtun sotnabeaivve Máhtebáikái . – NPx Anaf no Com Sg Kin "irgi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Birgget ii lean ollege sudno fárrenjurdaga vuostá , muhto baicce roahkasmahtii váimmustis sudno mátkái . – NPx Anaf no Loc Sg Body "váibmu" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Soaihan sáhtiiga lonohallat , ja ná son ii dárbbašivčče geavahit ruđaidis lassebohccuid oastimii . – NPx Anaf no Acc Pl Property Valuable "ruhta" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son muittii mo láviiga Penttiin gándan viegadit dan rašes jieŋa alde , mii sojadii suohttasit ja ain čalggaiga ja dasto rissehalaiga eadnáseaskka , go leigga buot lohpádusain fuolakeahttá mannan dohko iežaska njuoskadit . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "eadni" Verb Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Pente finai boktaleamen eamidis , muhto dát ii veadján lihkkat . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "eamit" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Badjenjárgga buohta lei juo olles jiekŋajohtin ja guhkes Máhtesavuge lei lihkastan , go son heivehalai láhtouvssa sadjásis . – NPx Anaf no Ill Sg Place "sadji" Nom Sg3 Artifact uksa Vest Árb2 MID EAST
 • Olbmot barge juo álgogeasi bargguideaset . – NPx Anaf no Acc Pl Event Action "bargu" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Čohkkái áigebotta ja dagai logu eallimisttis - ahte gokko lei mannan boastut ja mat ledje su vejolašvuođat dás duohko . coordination – NPx Anaf no Ill Sg Event Time "eallin" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Go munnje vuosttas gearddi eavttuhuvvui ahte čálášin muhtinlágan eallingearddi áhčistan, de in válddán dan áibbas duođas. – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhčči" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 5 MID EAST
 • Nuba čohkkegohten muittuidan ja merkon daid báhpárii. – NPx Anaf no Acc Pl Abstraction Mental "muitu" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 5 MID EAST
 • Gánske govva áhčistan ii leat buot sajiin ollis. – NPx Ekso no Loc Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 5 MID EAST
 • In leat eaktodáhtus gielistan, muhto olbmo muittus leat su iežas rájit. – Refl Anaf no Nom Pl Other Part "rádji" Gen Sg3 Body M Vest Čáhcegáddái 6 MID EAST
 • Mun báhcen velá mánotbadjái Helssegii iežan bargui. – Refl Anaf no Ill Sg Event Action "bargu" Nom Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 8 MID EAST
 • Ráhkkaneapmi ráhkkaneami maŋŋá - die leat mu vuosttas ja maŋimuš muittut áhčistan. – NPx Ekso no Loc Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 9 MID EAST
 • Su gillilvuođa bohten mun dovdat bahtačoarbeliinan. – NPx Anaf no Loc Pl Body "bahtačoarbbealli" Nom Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 9 MID EAST
 • Lean oainnat iežan mielas juo čohkkán iežan oasi fanasgeažis. – Refl Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "miella" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 10 MID EAST
 • Lean oiannat iežan mielas juo čohkkán iežan oasi fanasgeažis. – Refl Anaf no Acc Sg Other Part "oassi" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 10 MID EAST
 • Eadni heahpanii isidis sealgameahttunvuođa – NPx Anaf no Gen Sg Kin "isit" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 10 MID EAST
 • ja áhkku fas ii sáhttán áddet áidna bártnis šlárvavuođa. – NPx Anaf yes Gen Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 10 MID EAST
 • Muhto nissonguoktás lei iežaska gutnidovdu. – Refl Anaf no Nom Sg Abstraction Mental "gudnedovdu" Loc Du3 Human Vest Čáhcegáddái 11 MID EAST
 • Gean vuorru dal aitto lea čájehit dáidduidis. – NPx Anaf no Acc Pl Body M "dáidu" Gen Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 12 MID EAST
 • Nieidamánáide orrot ođđa oahpat cieggan juo beanta bures gállui, muhto gánddaid buohta lea oahpaheaddjis velá ollu dahkamuš ovdalgo sáhttá dadjat ahte “sii lohket siskkil, máhttet rehkenastit oktii, hálddašit geahpedan- ja geardunrehkega sihke máhttet olggul Hearrá logi báhkkoma čilgehusaideasetguin.” – NPx Anaf no Com Pl Property Product "čilgehus" Gen Sg3 Product báhkkon Vest Čáhcegáddái 12 MID EAST
 • Muhtun beaivvi son oinnii oappás Máreha isidiinnis hoigamin sihkkeliid jávregátti. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "oabbá" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 13 MID EAST
 • Muhtun beaivvi son oinnii oappás Máreha isidiinnis hoigamin sihkkeliid jávregátti. – NPx Anaf no Com Sg Kin "isit" Acc Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 13 MID EAST
 • Go áhčči muittašii jeaggegáttis iežas soahtái gártama, de son lei dan maŋŋá áigebottaid jaska. – Refl Anaf no Ill Sg Place "jeaggegáddi" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 14 MID EAST
 • Lehkoset soahtan soađiset. – NPx Anaf no Acc Sg Property Product "soahti" Verb Pl3 Human Vest Čáhcegáddái 14 MID EAST
 • Mun livččen čiehkádan Geavu sisa ja doppe guođohan bohccuidan. – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal "boazu" Nom Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 14 MID EAST
 • Mu mielas juohke albmá geatnegasvuohta lei čuožžilit vearju gieđas bealuštit áhčieatnamis. – NPx Anaf no Acc Sg Place "áhčieana" Gen Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 14 MID EAST
 • Eallinguoimmis, Issát-Sámmol Káre, áhčči lei gávdnan Vuovdaguoikkas. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "eallinguoibmi" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 16 MID EAST
 • Go bearaš stuorrogođii, de bođii áigeguovdilin iežas stobu huksen. – Refl Endo no Acc Sg Place "stohpu" x Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 16 MID EAST
 • Ná mii oaččuimet iežamet TVTV. – Refl Anaf no Acc Sg Property "TVTV" Nom Pl1 Human Vest Čáhcegáddái 18 MID EAST
 • Sii ledje oaidnán iežaset čalmmiiguin máŋga ášši, mat ledje ovdal bisson čihkosis. – Refl Anaf no Com Pl Body "čalbmi" Nom Pl3 Human Vest Čáhcegáddái 20 MID EAST
 • Buorránan gielladáidu attii sidjiide vejolašvuođaid buktit jurdagiiddiset ovdan suomagillii. – NPx Anaf no Acc Pl Property Product M "jurdda" Ill Pl3 Human Vest Čáhcegáddái 20 MID EAST
 • Gávpealbmá bearaš ledje min gili vuosttas suopmelaččat. Gánske danin dat gesii beallásis sáhkkes olbmuid. – NPx Anaf no Ill Sg Place "bealli" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 20 MID EAST
 • Áhčči čuoladii dieđus sápmelačča bealis, amas rivgu fas doaladii iežas olbmuid beali. – Refl Anaf no Gen Pl Human "olmmoš" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 21 MID EAST
 • Geavai nu ahte go áhčči vuot oktii heahkka čákŋalii gávpái oaivi dievva viissisvuođas ja geahččalii čohkánit báikásis diskageahčái, de bahtii basttii juoidá. – NPx Anaf no Gen Sg Abstraction Mental "viissisvuohta" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 21 MID EAST
 • Geavai nu ahte go áhčči vuot oktii heahkka čákŋalii gávpái oaivi dievva viissisvuođas ja geahččalii čohkánit báikásis diskageahčái, de bahtii basttii juoidá. – NPx Anaf no Ill Sg Place "báiki" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 21 MID EAST
 • Ii lean eará go sloanculit ruovttu guvlui, dađege stuorát sivain go lei aiddo manahan čohkkánsajis. – NPx Anaf no Acc Sg Place "čohkkánsadji" Verb Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 22 MID EAST
 • Áhčči lei dál váldegottistis. – NPx Anaf no Loc Sg Place "váldegoddi" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 22 MID EAST
 • Áhkku lovttohallá hárduidis ja doškkoda čippiidis, mii lei dan mearka ahte dál eai lean buot áššit nugo livčče galgan leat. – NPx Anaf no Acc Pl Body "hárdu" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 23 MID EAST
 • Áhkku lovttohallá hárduidis ja doškkoda čippiidis, mii lei dan mearka ahte dál eai lean buot áššit nugo livčče galgan leat. – NPx Anaf no Acc Pl Body "čibbi" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 23 MID EAST
 • Erkke-Niillasis ja Rolffas fas ledje iežaska guottiheaddjit. – Refl Anaf no Nom Pl Human "guottiheaddji" Loc Pl3 Human Vest Čáhcegáddái 24 MID EAST
 • Sárdnesadjái čohkiidedje olbmot gitta Leavnnja ráji ja sárdnealbmáin ledje velá iežaset mieđušteaddjit. – Refl Anaf no Nom Pl Human "mieđušteaddji" Loc Pl3 Human Vest Čáhcegáddái 24 MID EAST
 • Sárdnealmmái luoitá ja bajida jienas. – NPx Anaf no Acc Sg Body "jietna" Verb Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 25 MID EAST
 • Gal suttolaš olmmosrávki galgá gierdat duomusánige, bealušta oaivilis sárdnealbmá goiddasvuođa vávji čoakkalmasguossi. – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "oaivil" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 27 MID EAST
 • Go čoakkalmasat leat viimmat nohkan, de muhtin olbmot báhcet velá muhtin beaivái Roavvesavvonii galledit oahppásiiddiset. – NPx Anaf no Acc Pl Human "oahpis" Nom Pl3 Human Vest Čáhcegáddái 27 MID EAST
 • Minguin gal it gonstoš, bealkkán mielastan. – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "miella" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 29 MID EAST
 • Oainnán juo jurdagiinnan iežan lohkamin beavddi duohken sártni dego albma sárdnealmmái. – NPx Anaf no Loc Pl Property Product M "jurdda" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 29 MID EAST
 • Ieš mun in olus sáhte árvvoštallat iežan lohkama, dasgo in ádde olusge sániid sisdoalus. – Refl Anaf no Acc Sg Event Action "lohkan" Nom Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 30 MID EAST
 • Loahpas eadni fertii čaimma bivdit mu iežan sadjái. – Refl Anaf no Ill Sg Place "sadji" Acc Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 30 MID EAST
 • Go dilálašvuohta viimmat nogai, de mii leimmet nu veaddašuvvan ahte jávkkiheimmet njuolgga olggos skihpáriiddámet lusa. – NPx Anaf no Gen Pl Human Friend "skibir" Nom Pl1 Human Vest Čáhcegáddái 30 MID EAST
 • Áhčči vuojašii Jawainis gos ain goas. – NPx Anaf no Com Sg Property Vehicle "Jawa(motorcycle)" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 31 MID EAST
 • Oktii áhčči jávkkai guhkit áigái vuojániinnis ja go máhcai ruovtoluotta, de sus ledje ođđa mohtorsihkkelat. – NPx Anaf no Com Sg Property Vehicle "vuoján" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 31 MID EAST
 • Čađa stáđis olmmožin son ii sáhttán áddet dákkár gehppesmielalašvuođa, muhto ii juo viššan njuolgga buktit ovdan oaivilis, go jearaldagas deaivvai leat su iežas bárdni. – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "oaivil" Verb Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 31 MID EAST
 • Čađa stáđis olmmožin son ii sáhttán áddet dákkár gehppesmielalašvuođa, muhto ii juo viššan njuolgga buktit ovdan oaivilis, go jearaldagas deaivvai leat su iežas bárdni. – Refl Anaf no Nom Sg Kin "bárdni" Gen Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 31 MID EAST
 • Áhkku lei aiddo hievganeamen bártnis menddo vitmes jurddajohtimii – NPx Anaf no Gen Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 32 MID EAST
 • Dát beaivvit ledje ealliman lihkoleamos bottut. – NPx Ekso no Gen Sg Event Time "eallin" x Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 32 MID EAST
 • Iežamet gillebálgá alde son gal dieđus sáhtii ráfis hárjehallat. – Refl Ekso no Gen Sg Place "gillebálggis" x Pl1 Human Vest Čáhcegáddái 33 MID EAST
 • Dál áhčči sáhtii virggálaččat vuojašit biilláinis. – NPx Anaf no Com Sg Property Vehicle "biila" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 33 MID EAST
 • Vuožui oainnat boaresvuođa beivviinis Skoda. – NPx Anaf no Loc Pl Event Time "beaivi" Nom Sg3 Artifact Skoda Vest Čáhcegáddái 34 MID EAST
 • Fanas fas čájehii sitkatvuođas nu ahte dan sáhtii velá muhtin jahki dás ovdal Koistisa šiljus. – NPx Anaf no Acc Sg Event Habit "sitkatvuohta" Nom Sg3 Artifact fanas Vest Čáhcegáddái 35 MID EAST
 • Áhčči válddii čuojanasa eret skuohpus ja bijai skearru sadjásis. – NPx Anaf no Ill Sg Place "sadji" Acc Sg3 Artifact čuojanas Vest Čáhcegáddái 35 MID EAST
 • Oamasteami illu játtai áhči muođuin ja son báhkkii čuojanasa skurbmosis, nahkehii dan gieđa vuollái ja vázzilii olggos. – NPx Anaf no Ill Sg Property Container "skurbmu" Acc Sg3 Artifact čuojanas Vest Čáhcegáddái 35 MID EAST
 • Mun galgen oahpásmuvvat iežan boahttevaš ámmáhii. – Refl Anaf yes Ill Sg Event Employment "ámmát" Nom Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 38 MID EAST
 • Das čohkkájedje boazoriggát, boazooastit, luovos ruđa doaivvu boahtán golgoláttánat ja boazoreaŋggat, geat hálidedje fáhkkestaga lasihit iežaset boazologu vehá stuorábun. – Refl Anaf no Acc Sg Property Animal "boazolohku" Nom Pl3 Human Vest Čáhcegáddái 39 MID EAST
 • Mu lei váttis dovdat su iežan áhččin. – Refl Anaf no Ess Ess Kin "áhčči" Gen Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 39 MID EAST
 • Jos dál maŋŋá geahččalan árvvoštallat áhči dáidduid badjealmmájin, de son ii lean várra seamma lášmat go muhtin earát su ahkosaččat, muhto sus ledje su iežas buorit bealit. – Refl Anaf yes Nom Pl Body M "bealli" Loc Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 40 MID EAST
 • Vuosttažettiin son lei hui oskkáldas bargosis, mas lei boahtán su ealáhusvuohki. – NPx Anaf no Ill Sg Event Action "bargu" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 40 MID EAST
 • Reaŋgá ii oro jáhkkimin čalmmiidis. – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 41 MID EAST
 • Áhčči nuorat olmmožin lea sutnje dieđus ollu apmasut, muhto son várra jurddaša ahte dušši lea álgit áhčiin nákkáhallat, jos dat juo mallesge leš rohtašuvvan áhččásis. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 42 MID EAST
 • Nuba sáhtte čavget dávviriiddámeguin ruovttu guvlui ovdal go áibbas sevnnjoduvve. – NPx Anaf no Com Pl Property Valuable "dávvir" Verb Du1 Human Vest Čáhcegáddái 42 MID EAST
 • Áhčči čájehii munnje mo guollealmmái gurpu guolis. – NPx Anaf no Acc Sg Property Animal Nature "guolli" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 43 MID EAST
 • Hálidin vuolgi duhkoraddat skihpáriiddánguin. – NPx Anaf no Com Pl Human Friend "skibir" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 44 MID EAST
 • Gánske son lei juo vajáldahttán iežas mánnávuođa. – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "mánnávuohta" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 45 MID EAST
 • Guovdageasi áiggit friddjavuođas Luopmošjávrris ledje nuorravuohtan lihkoleamos áiggit. – NPx Ekso no Gen Sg Event Time "nuorravuohta" x Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 46 MID EAST
 • Go Piera gámppáid luhtte čájehii sogas jietnaresurssaid, de son lávii časkit munnje čalmmi amasan suorganit. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "sohka" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 46 MID EAST
 • Eliimet áiggi goas sámitge bidjagohte mánáideaset skuvllaide “vai oahpašedje maidnu earáge”. – NPx Anaf no Acc Pl Kin "mánná" Nom Pl3 Human Vest Čáhcegáddái 47 MID EAST
 • Min báikki olbmot eai ádden áhči, guhte geahččalii bidjat mánáidis gaskaskuvlii. – NPx Anaf no Acc Pl Kin "mánná" Nom Pl3 Human Vest Čáhcegáddái 47 MID EAST
 • Gieđaiguin ledje min báikki olbmot dánge rádjái háhkan biepmuset. – NPx Anaf no Acc Sg Property Food "biebmu" Nom Pl3 Human Vest Čáhcegáddái 47 MID EAST
 • Geafes olmmoš galggai sin mielas duhtat dillásis. – NPx Anaf no Ill Sg Event State "dilli" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 47 MID EAST
 • Son hálidii addit mánáidasas dan, mas ieš lei báhcán váili. – NPx Anaf no Ill Pl Kin "mánná" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 48 MID EAST
 • Hilkka lei vuolgán hoavdan bárdnásis ja válddii velá muge iežas fárrui. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 48 MID EAST
 • Loahpas buohkat earát, earet mu ja muhtin eará gándda, dolke ja vuolgaladde ruottuidasaset. – NPx Anaf no Ill Pl Place "ruoktu" Nom Pl3 Human Vest Čáhcegáddái 48 MID EAST
 • Jos áššit hurget ja muđui seailluhat stánddaideamet, de mii gal oažžut leat su dáfus ráfis. – NPx Anaf no Acc Pl Abstraction Social "stánda" Verb Pl1 Human Vest Čáhcegáddái 49 MID EAST
 • In beasa goassige muitalit iežan muitalusa eahpelihkostuvvan geavahusa iskosis. – Refl Anaf no Acc Sg Property Product "muitalus" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 50 MID EAST
 • Gitta jávkamis rádjái son hálidii diehtit eanet ja eanet allaoahpahagas, vaikko munno gaskavuođat ledje juo dalle oalle fuonit. – NPx Anaf no Gen Sg Event Action "jávkan" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 51 MID EAST
 • Áhčči lei jávkamis rádjái hui sáhkkii ođđa dieđu maŋŋái. – NPx Anaf no Gen Sg Event Action "jávkan" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 51 MID EAST
 • Muhto soađi áiggi mun ohppen ahte dat lea “jag älskar dig”, bealuštišgođii áhčči oaivilis. – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "oaivil" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 52 MID EAST
 • Go min visti ii lean velá dalle ollásit gárvvis, de áhčči gárttai vuođđudit “doaimmahagas” ádjá-gácci loktii, mii deaivvai leat dan vuoru guorus. – NPx Anaf no Acc Sg Place "doaimmahat" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 53 MID EAST
 • Sus ledje su iežas hommát. – Refl Anaf no Nom Pl Event Action "hommá" Loc Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 53 MID EAST
 • Doppe lovttas áhčči álggahii gielddahommáidis. – NPx Anaf no Acc Pl Event Action "gielddahommá" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 53 MID EAST
 • Livččen hálidan vuolgit duhkoraddat skihpáriiddánguin, muhto maid go ledjen lohpidan áhččái skibirin. – NPx Anaf no Com Pl Human Friend "skibir" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 54 MID EAST
 • Loahpas celken iežan luovus iežan doaimmas, go munno hommáin ii orron berošteamen ii gáranasge. – Refl Anaf no Loc Sg Event Action "doaibma" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 54 MID EAST
 • Sáhtten gullat mo son čálii báhpáriiddis gámmáris maŋŋiteahket. – NPx Anaf no Acc Pl Property Document "bábir" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 54 MID EAST
 • Goappat čuvddiin son deappai báháriiddis. – NPx Anaf no Acc Pl Property Document "bábir" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 55 MID EAST
 • Go áhčči jávkkai, de gieldda ovddasteaddjit bohte viežžat iežaset bierggasiid. – Refl Anaf no Acc Pl Property Valuable "bierggas" Nom Pl3 Human Vest Čáhcegáddái 55 MID EAST
 • Ovdal jávkamis son álggii leat juo dovddastuvvon luohttámušalmmái. – NPx Anaf no Gen Sg Event Action "jávkan" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 55 MID EAST
 • Ássanlávdegotti lahttun doaimmaidis álggahan áhči barggut viido guhkkelii ja guhkkelii. – NPx Anaf no Acc Pl Event Action "doaibma" Gen Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 56 MID EAST
 • Dohppiimet lihtiideamet gihtii ja doapmaleimmet Deatnogáddái. – NPx Anaf no Acc Pl Property Container "lihtti" Verb Pl1 Human Vest Čáhcegáddái 58 MID EAST
 • Go jáddadeaddjit dalá biergasiiddisetguin viimmat bohte Gáregasnjárggas, de sin bargun bázii dušše cirgguhit čázi jáddi dola ala ja njeaidit suovvabiippu. – NPx Anaf yes Com Pl Property Valuable "bierggas" Nom Pl3 Human Vest Čáhcegáddái 58 MID EAST
 • Eadni lei gievkkanis buđaldeamen bargguidis, go áhčči girddii dolahassan dohko. – NPx Anaf no Acc Pl Event Action "bargu" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 59 MID EAST
 • Dál son geahčastii bohccuidis guvlui, ja su čalmmiin báittii duopmu. – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal "boazu" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 62 MID EAST
 • Go čakčanjuovvamat álge, de áhčči geavai gumppe vášiin čorragis ala. – NPx Anaf no Gen Sg Property Animal "čora" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 62 MID EAST
 • Moatte jagis son lovttii bohccuidis dan muddui ahte dain ii báhcán šat go mearka. – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal "boazu" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 62 MID EAST
 • Son bivddii mis ándagassii iežas gierdameahttunvuođa ja geahččalii leat muđuige buorre midjiide. – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "gierdameahttunvuohta" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 65 MID EAST
 • Maidbahan olmmoš lundosis veadjá. – NPx Anaf no Ill Sg Body M "luondu" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 65 MID EAST
 • Dovden vuosttas gearddi ealliman áigge ovdavástádusa lossa deattu hárduidan alde. – NPx Anaf no Gen Sg Event Time "eallin" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 66 MID EAST
 • Dovden vuosttas gearddi ealliman áigge ovdavástádusa lossa deattu hárduidan alde. – NPx Anaf no Gen Pl Body "hárdu" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 66 MID EAST
 • Sámmolges geahččalii vuorustis bidjat dola. – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Social "vuorru" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 66 MID EAST
 • Go son oaidná munno surgadis dili, de son šluhtte iežas vuolgaga ja dáhttu munno gámpái. – Refl Anaf no Acc Sg Event Action "vuolgga" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 67 MID EAST
 • Miihan suhppet ovttas buot sáimmaideamet, dás go vuos leat vehá liggedallan ja boradan. – NPx Anaf yes Acc Pl Property Tool "sáibma" Nom Pl1 Human Vest Čáhcegáddái 67 MID EAST
 • Ovttas mii dasto suohpuimet sáimmaideamet. – NPx Anaf no Acc Pl Property Tool "sáibma" Nom Pl1 Human Vest Čáhcegáddái 67 MID EAST
 • Rivgu manai geidnosis iige áhčis boahtán eppeliid šaddadeaddji dađe eanet go uvhlodikšuge. – NPx Anaf no Acc Sg Place "geaidnu" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 69 MID EAST
 • Nuba áhčči sáhtii joatkit bealdobargguidis. – NPx Anaf no Acc Pl Event Action "bealdobargu" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 70 MID EAST
 • Songe vurddii dieđus earáid láhkai eallimis goadjima – NPx Anaf no Gen Sg Event Time "eallin" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 72 MID EAST
 • Áhčči ii geargga áiggil iežas oasis, ja ná eadni báhcá bargguheapmin. – Refl Anaf no Loc Sg Other Part "oassi" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 72 MID EAST
 • Áhčči ii leat goassige liikon ruššos bargui ja danin son ii dálge viša slihtalit iežas oasi. – Refl Anaf no Acc Sg Other Part "oassi" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 72 MID EAST
 • Mus lei vierrun mannat gámaseahkainan vuos Rolffa buvdii, gos Áhkku vuos válljii alccesis meilamiel gápmagiid. – NPx Anaf no Com Sg Property Container "gámaseahkka" Loc Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 74 MID EAST
 • Lean jurdagiinnan gávdnan viimmat albma gávppašanvuogi. – NPx Anaf no Loc Pl Property Product M "jurdda" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 75 MID EAST
 • Son ávkkástalla uhca šattuinis ja njuovžilis njuokčamiinnis nu ollu go geargá. – NPx Anaf no Com Sg Other ID Appearance "šaddu" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 77 MID EAST
 • Son ávkkástalla uhca šattuinis ja njuovžilis njuokčamiinnis nu ollu go geargá. – NPx Anaf yes Com Sg Body "njuovčča" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 77 MID EAST
 • Seamma sihkkarvuođain go áhčči dalle johtala Sámmolge dál seahkáinis buvddas buvdii. – NPx Anaf no Com Sg Property Container "seahkka" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 77 MID EAST
 • Son hálidii ieš ohcat ja gávdnat luomesajiidis. – NPx Anaf no Acc Pl Place "luomesadji" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 78 MID EAST
 • Áhčči oaččui goittot oaivásis vuolgit Gápmasjohkii. – NPx Anaf no Ill Sg Body "oaivi" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 79 MID EAST
 • Go nohkkogođiimet niesttis, de goargŋuleimmet gálvvuideametguin bajás. – NPx Anaf no Com Pl Property Valuable "gálvu" Verb Pl1 Human Vest Čáhcegáddái 79 MID EAST
 • Vuosttas beaivvi juo beasaimet geahččalit lihkkomet. – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "lihkku" Verb Pl1 Human Vest Čáhcegáddái 80 MID EAST
 • Son lei dál áhčči, guhte gárvvistii mánáidis eallima várás. – NPx Anaf no Acc Pl Kin "mánná" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 80 MID EAST
 • Guorggat dat dušše ná čavččabealde dollet meanuideaset, vástida áhčči oanehaččat ja jorgal selggiid. – NPx Anaf no Acc Pl Property Product "meanut" Nom Pl3 Animal guorggat Vest Čáhcegáddái 81 MID EAST
 • Áŧestus ložžii vehážiid čárvváidis, ja son sáhtii vuot eallit muhtin áiggi deattuhaga. – NPx Anaf no Acc Pl Body M "čárvá" Nom Sg3 Body M Vest Čáhcegáddái 82 MID EAST
 • Geatki joatká vuimmiidis siste ovddosguvlui ja bisána ain duollet dálle guldalit. – NPx Anaf no Gen Pl Body M "vuoibmi" Nom Sg3 Animal geatki Vest Čáhcegáddái 83 MID EAST
 • Dás čuožžu ja geahččá luottaidis guvlui. – NPx Anaf no Gen Pl Place "luodda" Verb Sg3 Animal geatki Vest Čáhcegáddái 83 MID EAST
 • Dál oaidná geatki vuosttas gearddi vašálaččas. – NPx Anaf no Acc Sg Human "vašálaš" Nom Sg3 Animal geatki Vest Čáhcegáddái 84 MID EAST
 • Dál son diehtá ahte dáistala náhkistis. – NPx Anaf no Loc Sg Body "náhkki" Nom Sg3 Animal geatki Vest Čáhcegáddái 84 MID EAST
 • Son orru goittot vajálduvvan jurdagiiddis sisa. – NPx Anaf yes Gen Pl Property Product M "jurdda" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 84 MID EAST
 • Muhtimin almmái fidnegoahtá geatkki juo báhčinmuddui, muhto dego ipmašis dat goittot ovtto seastá náhkis. – NPx Anaf no Acc Sg Body "náhkki" Nom Sg3 Animal geatki Vest Čáhcegáddái 85 MID EAST
 • Ii leat šat guhkkin giera, go almmái čierasta bissuinis dasa. – NPx Anaf no Com Sg Property Tool "bissu" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 85 MID EAST
 • Jos orui nu, de mii falleheimmet lihtiideametguin dohko. – NPx Anaf no Com Pl Property Container "lihtti" Verb Pl1 Human Vest Čáhcegáddái 86 MID EAST
 • Dasa hurgihii iežas áigi. – Refl Anaf no Nom Sg Event Time "áigi" Ill Sg3 Other Vest Čáhcegáddái 87 MID EAST Gener
 • 60-logu gaskkamuttus beaggigođii ahte Soađegili meijeria viiddidivččii doaimmaidis maiddái Ohcejoga gildii. – NPx Anaf no Acc Pl Event Action "doaibma" Nom Sg3 Human Organization Vest Čáhcegáddái 88 MID EAST
 • Min báikkis dasa movttiidii vuos Elle-Ánde, gii dasto njoammudii iežas movtta áhččáige. – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "mokta" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 88 MID EAST
 • Vuosttas gearddi eallimis áigge son guitii dál juohke mánus fásta bálkka váivviidis ovddas. – NPx Anaf no Gen Sg Event Time "eallin" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 89 MID EAST
 • Vuosttas gearddi eallimis áigge son guitii dál juohke mánus fásta bálkka váivviidis ovddas. – NPx Anaf no Acc Pl Abstraction Mental "váivi" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 89 MID EAST
 • Dál son lei gávdnan barggu ilu doaimmaidasas. – NPx Anaf no Ill Pl Event Action "doaibma" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 89 MID EAST
 • Gállot bivastagain galggat don borrat du láibbát. – NPx Anaf no Gen Sg Body "gállu" Nom Sg2 Human Vest Čáhcegáddái 89 MID EAST
 • Gállot bivastagain galggat don borrat du láibbát. – NPx Anaf no Acc Sg Property Food "láibi" Nom Sg2 Human Vest Čáhcegáddái 89 MID EAST
 • Ledjen áhčiin ja etniin gággamin dan čuoččat, go dat geasašii maŋimuš heakkaidis garra feberis. – NPx Anaf yes Acc Pl Body M "heagga" Nom Sg3 Animal gussa Vest Čáhcegáddái 90 MID EAST
 • Mággáhan gal sáhtášii botkalit guigui jáffobihtá ja bálkestit dasa suoidnedukku dan seammás go biebmá iežas moadde šibiha. – Refl Anaf Num Acc Sg Property Animal "šibit" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 91 MID EAST
 • Johtilit sillestii son mielkki, čoaggilii dávviriiddis čoahkkái ja dasto doama doama stobu lusa. – NPx Anaf no Acc Pl Property Valuable "dávvir" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 91 MID EAST
 • Máŋgii leaččan jurdagiinnán duskidan áhči ja eatni ala, go leigga addán munnje dákkár nama. – NPx Anaf no Loc Pl Property Product M "jurdda" Nom Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 95 MID EAST
 • Várra son lei velá árben vánhemiinnis hohppos ja boarkkas luonddu. – NPx Anaf no Loc Pl Kin "váhnen" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 96 MID EAST
 • Dákkár diehtemeahttunvuođa seahka siste moai soađaime soahtáme loahpa rádjái. – NPx Anaf no Acc Sg Property Product "soahti" Nom Du1 Human Vest Čáhcegáddái 96 MID EAST
 • Son lea muitalan munnje maŋŋá, mo áhčči lávii álo bivdit sus ándagassii iežas gierdameahttunvuođa ja duskidemiid. – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "gierdameahttunvuohta" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 96 MID EAST
 • Son lea muitalan munnje maŋŋá, mo áhčči lávii álo bivdit sus ándagassii iežas gierdameahttunvuođa ja duskidemiid. – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "duskideapmi" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 96 MID EAST
 • Jos áhčči livččii fidnen guoibminis cáico nissona, de dákkár náittosdilli livččii várra juo áigá bieđganan. – NPx Anaf no Ess Ess Human Friend "guoibmi" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 96 MID EAST
 • Sutnje son attii buot dan ráhkisvuođa, maid vánhen sáhttá addit mánnásis. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "mánná" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 97 MID EAST
 • Son ii velá diehtán ahte lea gildojuvvon buktit ovdan dovdduidis olbmuid oaidnut. – NPx Anaf no Acc Pl Abstraction Mental "dovdu" Infin Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 97 MID EAST Gener
 • Áhčči válddii bargunis doallat gusaid ja náveha buhtisin. – NPx Anaf no Ess Ess Event Action "bargu" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 98 MID EAST
 • Son dagai iežas oasi dábis mielde hui vuđolaččat. – Refl Anaf no Acc Sg Other Part "oassi" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 98 MID EAST
 • Áhčči lei guovddášbellodaga garra guottiheaddji, nubbi fas lei gávdnan dorvvus bargiidbellodagas. – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "dorvu" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 100 MID EAST
 • Guktot rábmuiga dan go gearggaiga iežaska bellodaga buorrevuođa. – Refl Anaf no Gen Sg Human Org "bellodat" Verb Du3 Human Vest Čáhcegáddái 100 MID EAST
 • Dalle áhčči čilgegođii iežas eallinfilosofia: – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "eallinfilosofiija" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 103 MID EAST
 • In šat goassige viggan gaskkalduhttit áhči, go son guvrái mehtermihtuinis návetvuođu alde. – NPx Anaf no Com Sg Property Tool "mehtermihttu" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 103 MID EAST
 • Oppa álgogeasi rasildii áhčči gárbáinis. – NPx Anaf no Com Sg Property Vehicle "gárbbis" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 104 MID EAST
 • Go áhčči boltasii eret duolva bargobiktasiid siste ja nahkehii daid sadjái buoremus láttebiktasiidis, de son lei dakkár go hearrá galggaige leat. – NPx Anaf yes Acc Pl Property Clothing "láttebivttas" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 106 MID EAST
 • Guovllu olbmot lávejedje boahtit deavddihit báhpáriiddiset áhččái. – NPx Anaf no Acc Pl Property Document "bábir" Nom Pl3 Human Vest Čáhcegáddái 107 MID EAST
 • Son dušše buvttii ovdan oaivilis. – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "oaivil" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 109 MID EAST
 • Áhči gonagasjurdda lei ferdnet gieldda iežas čázádaga jogas buresbirgejumi ja ovdáneami olbmuide šleađgafámu hámis. – Refl Anaf no Acc Sg Place "čázádat" Gen Sg3 Human Organization Vest Čáhcegáddái 109 MID EAST
 • Muitalit ahte muhtin alla árvvus kristtalaš almmái lei oastán ráfi dihtii mánáidasas televišuvnna. – NPx Anaf no Ill Pl Kin "mánná" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 109 MID EAST
 • In hálit manahit muođuidan ja muitalan sutnje ahte ii dat galggašii leat šat menddo guhkkin dat mánnu. – NPx Anaf no Acc Pl Body "muođut" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 110 MID EAST
 • Son lei ollu lagabus ja earuhin bures njuolggo guhkes julggiid, maid nieide hálidii miničuvllainis čájehit oppa máilbmái. – NPx Anaf no Com Sg Property Clothing "čuvla" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 110 MID EAST
 • Go mu čalbmi ii ollán mánnui, de geahččalin guorrat nieidda julggiid gápmagiid rájis gitta čuvlla rádjái, mii dasto luvvii mu miellagovvádusa nu ahte sáhtten girdilit jurdagiinnán don beallái mánu. – NPx Anaf no Loc Pl Property Product M "jurdda" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 110 MID EAST
 • Muhto mun ieš oidnen iežan čalmmiiguin, vuostálastigohten. – Refl Anaf no Com Pl Body "čalbmi" Nom Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 111 MID EAST
 • Loahppaáiggiin áhčči lávii johtalit hui skihkalaččat čoahkkimiinnis. – NPx Anaf no Loc Pl Event Action "čoahkkin" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 111 MID EAST
 • Jos vuostebealli deaivvai leat šliipejuvvon njuokčama geavaheaddji, de sitkatvuođainis bijai áhčči singe johtui. – NPx Anaf no Com Sg Event Habit "sitkatvuohta" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 112 MID EAST
 • Go áhčči lei čilgen áššiidis earáiguin ja iežainis, de lei gárvvis vuolgit ruovttu guvlui. – NPx Anaf no Acc Pl Abstraction Social "ášši" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 112 MID EAST
 • Vuolggedettiin nu českes báidečeavi lei geassán beallásis eallima ivnni ja silinderháhtta lei steanžasan beljiid duohkái. – NPx Anaf no Ill Sg Other Part "bealli" Nom Sg3 Artifact báidečeabet Vest Čáhcegáddái 113 MID EAST
 • Oppa geasi son vuojašii Volvoinis, mii lei juohke dáfus oalle sihkkar. – NPx Anaf no Com Sg Property Vehicle "Volvo" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 114 MID EAST
 • Juohke sajis gos áhčči barggildii traktoriinnis, galggaimet mii leat čoran su čuovvumin. – NPx Anaf no Com Sg Property Vehicle "tráktor" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 115 MID EAST
 • Mii vikkaimet seavvit ja čujuhit sutnje rivttes bálgá, muhto álo son lei máhccut gurpmiinis. – NPx Anaf no Com Sg Property "guorbmi" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 116 MID EAST
 • Mun lasihin uhccánaš, muhto soahki čuoččui iešoaivválaččat sajistis. – NPx Anaf no Loc Sg Place "sadji" Nom Sg3 Other Plant Vest Čáhcegáddái 117 MID EAST
 • Jos sisa fas lávkii dakkár olmmoš geainna ii áddehallan, de lei gievkkanis dušše dan áiggi maid olmošvuohta gáibidii ovdalgo njáhkalii gámmárii báhpáriiddis lusa. – NPx Anaf no Gen Pl Property Document "bábir" Verb Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 119 MID EAST
 • "Maid ájahalat dainna joavdelas Liissá-Jovnnain" lávii eadni muhtimin duskidit, go áhčči vajálduvai bargguid áigge buoridit máilmmi gáimmiinis. – NPx Anaf no Com Sg Kin "gáibmi" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 119 MID EAST
 • "Mággá juo logai" lávii áhčči dadjat dalle go hálidii addit iežas sániide erenoamáš deattu. – Refl Anaf no Ill Pl Property Product "sátni" Verb Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 120 MID EAST
 • Áhči gaskavuohta eadnásis lei fas hui lagaš ja liekkas. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "eadni" Gen Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 121 MID EAST
 • Danin son lei várra váldán bártnis erenoamáš suodjalussii. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 121 MID EAST
 • Boares olbmo láhkai son elii iežas mánnávuođa, nuorravuođa ja almmáivuođa áiggiid. – Refl Anaf no Gen Sg Event Time "mánnávuohta" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 122 MID EAST
 • Su muittašeamit álget das do son lei gándan áhčiinis mearrabivddus. – NPx Anaf no Com Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 122 MID EAST
 • Das lei áddjá iežas muitalusa mielde ožžon čáhceváttu. – Refl Anaf no Gen Sg Property Product "muitalus" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 123 MID EAST
 • Son guođđá dál luossabivddu ja hállagoahtá áhčistis. – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 123 MID EAST
 • Lean goasnu geahččalan jearrat ádjás su birra, muhto áddjá ii leat hálidan goassige hállat áhčistis. – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 123 MID EAST
 • Seailluhehkos áddjá dan čáppa gova áhčistis, maid lea aiddo munnje muitalan. – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 124 MID EAST
 • Muitán báifáhkka Tenopuro muitalusa ádjástis Luopmošjávrri gámppás. – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áddjá" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 124 MID EAST
 • Hui gulul ja ráfálaččat son álggahii dábis mielde. – NPx Anaf no Gen Sg Event Habit "dáhpi" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 124 MID EAST
 • Muhtin jahki ovdal jápmimis son iđii dohko. – NPx Anaf no Gen Sg Event Action "jápmin" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 125 MID EAST
 • Tenopuro lei áhčiinis ja vieljainis Lemehiin boahtán eará olbmuid láhkai guollebivdui Luopmošjávrái. – NPx Anaf no Com Sg Kin "áhčči' 'viellja" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 125 MID EAST
 • Go Biennáš fuomášii iežas vuoimmehisvuođa, de son váccii gándda-guoktá lusa ja dajai... – Refl Anaf no Acc Sg Body M "vuoimmehisvuohta" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 125 MID EAST
 • Áddjá hálai dušše ruoššagillii, ja go gándda-guovttos hálideigga diehtit maid áddjá hálai, de son sáhtii jorgalit iežas sániid sámegillii. – Refl Anaf no Acc Pl Property Product "sátni" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 125 MID EAST
 • Nuorra Juhán lei dieđus gárvvis čájehit dáidduidis. – NPx Anaf no Acc Pl Body M "dáidu" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 126 MID EAST
 • Kapteaidna albmáidisguin geahččalii gávdnat vigi, muhto buot orui leamen ortnegis. – NPx Anaf no Com Pl Human "almmái" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 127 MID EAST
 • Kapteaidna dáhtui albmáidis buktit Kovvena mášiidnalatnjii. – NPx Anaf no Acc Pl Human "almmái" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 127 MID EAST
 • Bahádáhtolaš olbmot eai jáhke mo mun moraštin áhčát duššama. – NPx Ekso no Gen Sg Kin "áhčči" x Sg2 Human Vest Čáhcegáddái 127 MID EAST
 • Manin in livčče moraštan áidna bárdnán ahkidis vuolginvuogi. – NPx Anaf yes Gen Sg Kin "bárdni" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 127 MID EAST
 • Báikki olbmot boarásmuvvet vehážiid ja bisohallet eanaš ruovttuineaset. – NPx Anaf no Loc Pl Place "ruoktu" Nom Pl3 Human Vest Čáhcegáddái 128 MID EAST
 • Mu vilbealli lea áidna nuorra olmmoš, guhte geahččala velá fidnet láibbis báikkis. – NPx Anaf no Acc Sg Property Food "láibi" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 128 MID EAST
 • Áidna olbmot, geat čatnet velá mu iežan ruovttugillái, leat eadni, áddjá ja gánske Máret-siessá. – Refl Anaf no Ill Sg Place "ruovttugilli" Acc Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 129 MID EAST
 • Rávdná lea áidna olmmoš min bearrašis, guhte sáhttá velá bosádit heakka min dállui, go ihtá goasnu dego juovlastállu báhkaidisguin ja skeaŋkkaidisguin ruoktot. – NPx Anaf no Com Pl Property Valuable "báhkka" Verb Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 129 MID EAST
 • Rávdná lea áidna olmmoš min bearrašis, guhte sáhttá velá bosádit heakka min dállui, go ihtá goasnu dego juovlastállu báhkaidisguin ja skeaŋkkaidisguin ruoktot. – NPx Anaf no Com Pl Property Valuable "skeaŋka" Verb Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 129 MID EAST
 • Ovdal jávkamis áhčči gearggai velá áibbas ođđa traktora ja dasa buotlágan bargobiergasiid. – NPx Anaf no Gen Sg Event Action "jávkan" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 130 MID EAST
 • Easkka maŋŋá áddegohten, go mu iežan rehkagat ledje mannan endorii ja eallima hálddašeapmi vikka gárgadit gaccaid gaskkas ahte eallin ii leange nu oktageardán go ledjen gáddán. – Refl Anaf no Nom Pl Property Product "rehket" Gen Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 131 MID EAST
 • Áhčči lei ráhkadišgoahtán eallimis "jierpmálaččat", muhto dálu buollima maŋŋá son ii šat sáhttán joatkit seammaláhkai. – NPx Anaf no Acc Sg Event Time "eallin" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 131 MID EAST
 • Lean boahtán árraiđit geainnuinan ja lean njáhkan áitái čilget oaivvi. – NPx Anaf no Loc Pl Place "geaidnu" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 132 MID EAST
 • Viimmat árpmolaš nagir giesasta mu sallasis. – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Nom Sg3 Event State Vest Čáhcegáddái 132 MID EAST
 • Traktora julas fuolakeahttá nagir deaddigoahtá ođđasis oppa fámuinis. – NPx Anaf yes Com Sg Body M "fápmu" Nom Sg3 Event State Vest Čáhcegáddái 132 MID EAST
 • Dál oažžu áhčči vuodjit mu traktoriinnis dohko. – NPx Anaf no Com Sg Property Vehicle "tráktor" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 132 MID EAST
 • Son hálida okto čilget soriidis. – NPx Anaf no Acc Pl Property Product "sorri" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 133 MID EAST
 • Heahpanan iežan ja áhči dili. – Refl Anaf no Gen Sg Event State "dilli" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 133 MID EAST
 • Geahččalan gokčat beljiidan amasan gullat su garuid. – NPx Anaf no Acc Pl Body "beallji" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 133 MID EAST
 • Ovdal jávkamis áhčči measta manná bahá sorpmi. – NPx Anaf no Gen Sg Event Action "jávkan" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 134 MID EAST
 • Lean goittot bargan oskkáldasat oassán, sáhtii bargoalmmái dadjat viimmat guhkes bargobeaivvi maŋŋá. – NPx Anaf no Acc Sg Other Part "oassi" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 136 MID EAST
 • Maŋimuš bargguidis áhčči hálidii bargat áibbas okto. – NPx Anaf yes Acc Pl Event Action "bargu" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 136 MID EAST
 • Okto áhčči buđaldii traktoriinnis ja divodii gierdavaččat buot áiddiid. – NPx Anaf no Com Sg Property Vehicle "tráktor" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 136 MID EAST
 • Son oinnii iežas iešsihkarin bealušteamen oaiviliiddis nákkáhalli olmmošjoavkkus beljiin skádja: gal Veasta máhttá, ale fal vuollán. – NPx Anaf no Acc Pl Abstraction Mental "oaivil" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 138 MID EAST
 • Dosa mielleravdii njásken vuosttas bealdobihtá, go álggahalaime guimmiinan oktasaš eallima. – NPx Anaf no Com Sg Human Friend "guoibmi" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 138 MID EAST
 • Juohke bealdostuhkka doalai sisttis ellojuvvon eallima uhca dáhpáhusaidisguin. – NPx Anaf yes Com Pl Event Action "dáhpáhus" Acc Sg3 Event Time Vest Čáhcegáddái 138 MID EAST
 • Dalán go bázii okto, de vuodjugođii vuot jurdagiiddis sisa. – NPx Anaf no Gen Pl Property Product M "jurdda" Verb Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 138 MID EAST
 • Áhčči logai goittot iežas dearvvasin ja vázzilii joatkit bargguidis. – NPx Anaf no Acc Pl Event Action "bargu" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 138 MID EAST
 • Gumpe dal muitteš daid ovttalágan namaid, čájet mat buoret munnje iežat vuoggabumbbá. A wolf could remember such similar names, show me what is better than your tacklebox. Lene: God knows... ? – Refl Anaf no Gen Sg Property Container "vuoggabumbá" Verb Sg2 Human Vest Čáhcegáddái 142 MID EAST
 • Go nubbi rabai áhččái iežas vuoggabumbbá, de áhčči dutkagođii hui vuđolaččat su vuokkaid. – Refl Anaf no Acc Sg Property Container "vuoggabumbá" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 142 MID EAST
 • Go mun dá muhtin jahki dás ovdal ohcen áittis maidnu, de boares lámboriid siste boltasii oidnosii áhči vuoggabumbá oktan luosainis. – NPx Anaf no Com Sg Property Animal "luossa" Nom Sg3 Artifact vuoggabumbá Vest Čáhcegáddái 142 MID EAST
 • Feirranjot-Ovllá ii višašii roggat oidnosii iežas bumbbá. – Refl Anaf no Acc Sg Property Container "bumbá" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 143 MID EAST
 • Muhto go áhčči dáguhemiin dáhku seamma ášši, de dáluisit ferte ráfi dihtii viežžat iežas vuoggabumbbá beavddi ala. – Refl Anaf no Acc Sg Property Container "vuoggabumbá" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 143 MID EAST
 • Áhčči lea hárjánan fidnet dáhtus čađa gillilvuođainis. – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "dáhttu" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 144 MID EAST
 • Áhčči lea hárjánan fidnet dáhtus čađa gillilvuođainis. – NPx Anaf no Com Sg Body M "gillilvuohta" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 144 MID EAST
 • Muhto go divrrastallagođii dan, de áhčis buollái dáistaleaddji: geahččaleadnu, goabbá dal aitto munnos oažžu dáhtus čađa. – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "dáhttu" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 144 MID EAST
 • Eamit lea boahtán juo áigá návehis, muhto áhči-guovttos joatkiba iežaska “vuoiŋŋaid váldaleami”. – Refl Anaf no Acc Sg Event Action "váldaleapmi" Nom Du3 Human Vest Čáhcegáddái 144 MID EAST
 • Muhto isit ii leat gárvvis luohpat basttestis, vaikko áhčči attášii oppa opmodagas. – NPx Anaf no Loc Sg Property Tool "baste" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 145 MID EAST
 • Muhto isit ii leat gárvvis luohpat basttestis, vaikko áhčči attášii oppa opmodagas. – NPx Anaf yes Acc Sg Property Valuable "opmodat" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 145 MID EAST
 • Moattelot jagis eallin máŋggalágan dáhpáhusaidisguin lei várra basttehuhttán sudno bastileamos nággenmovttaid. – NPx Anaf yes Com Pl Event Action "dáhpáhus" Nom Sg3 Event Time Vest Čáhcegáddái 145 MID EAST
 • Soai málestišgođiiga dábiska mielde. – NPx Anaf no Gen Sg Event Habit "dáhpi" Nom Du3 Human Vest Čáhcegáddái 146 MID EAST
 • Valljájit guossoheigga soai gussiideaskka. – NPx Anaf no Acc Pl Human "guossi" Nom Du3 Human Vest Čáhcegáddái 146 MID EAST
 • Risten-Rávdná fáluhii sávzzamárffiidis, muhto johtti-guovttos leigga juo gusson doarvái ovddit dáluin. – NPx Anaf no Acc Pl Property Food "sávzzamárfi" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 146 MID EAST
 • Báhppa lea vitkan áhči “maŋimuš mátkásis”. – NPx Anaf yes Ill Sg Event Action "mátki" Acc Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 147 MID EAST
 • Dalle go son finai bidjamin rásiid eatnis hávddi ala, de sus juolui várra rásáš vielljasisge. – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 148 MID EAST
 • Dalle go son finai bidjamin rásiid eatnis hávddi ala, de sus juolui várra rásáš vielljasisge. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "viellja" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 148 MID EAST
 • Heajos suomagielainis eadni čilgii báŋkohearrái min vártnuhis dili. – NPx Anaf yes Com Sg Body M "suomagiella" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 150 MID EAST
 • Dasto eadni riŋgii vilbeallásis Hánssa-Niillasii, geasa sus lea álo leamaš nana luohttamuš. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "vilbealle" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 150 MID EAST
 • Dáiddiiba son lonestan iežas burssasge hohppoleamos dárbui. – Refl Anaf no Loc Sg Property Container "bursa" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 150 MID EAST
 • Eadni lei nannosut olmmoš gierdat guoimmis jávkama. – NPx Anaf no Gen Sg Human Friend "guoibmi" Nom Sg3 Human Vest Čáhcegáddái 151 MID EAST
 • Lávejin johtalit skihpáriiddánguin iežamet báikkiin. – NPx Anaf no Com Pl Human Friend "skibir" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 152 MID EAST
 • Lávejin johtalit skihpáriiddánguin iežamet báikkiin. – Refl Anaf no Loc Pl Place "báiki" Verb Sg1/Pl1 Human Vest Čáhcegáddái 152 MID EAST
 • Viimmat muhtin sis jearai ahte áhčátgo čierut. – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Verb Sg2 Human Vest Čáhcegáddái 153 MID EAST
 • Go Gáregasnjárggas dollojuvvui muitodilálašvuohta, de mun hálidin gudnejahttit áhči muittu iežanláhkai: in vuolgán skihpáriiddan fárrui, vaikko sii mo hástuhedje. – NPx Anaf no Gen Pl Human Friend "skibir" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 153 MID EAST
 • Boađán eahketbeaivvi njuolgga barggus iežan oahppilatnjii ja bálkestan iežan njaŋgut seŋgii. – Refl Anaf no Ill Sg Place "oahppilatnja" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 154 MID EAST
 • Ártet go in oahppan goassige dovdat iežan ádjá albmaláhkai. – Refl Anaf no Acc Sg Kin "áddjá" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 155 MID EAST
 • Jurdilan fáhkkestaga dáhpáhusa, go vácciime vilbeliinan Liŋkinjeakki čađa moanat jagit dás ovdal. – NPx Anaf no Com Sg Kin "vilbealle" Verb Du1/Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 155 MID EAST
 • Muitalin iežan váttisvuođa. – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "váttisvuohta" Verb Sg1 Human Vest Čáhcegáddái 158 MID EAST
 • Son lei goittot dakko bokte lihkkoš ahte beasai vásihit boaresvuođa beivviidis oahpes olbmuid gaskkas iežas ruovttus , dasgo gili olbmot ledje lohpidan fuolahit soga boarrásepmosis gitta loahpa rádjai . – Refl Anaf no Loc Sg Place "ruoktu" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son geahččalii jurddašit eará áššiid , iežas skuvlavázzima Girkosiiddas ovdal soađi ja dan mat ledje su vuosttas muittut Hemmos ja Áhkus , geat leigga dál juo boares olbmot ja jámášeigga fargga . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "skuvlavázzin" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ja go oinnii iežas barggu bohtosiid , de eallin orui eallima veara . – Refl Anaf no Acc Pl Property Product M "boađus" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Hemmo lei iežas áiggi ja guovllu mánná . – Refl Anaf no Gen Sg Event Time "áigi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Báhpaid ja sárdnealbmáid sánit ledje guođđán su galmmasin , dearvvas olmmoš jáhkii eanet iežas lunddolaš jierbmái go mearritmeahttun áitagiidda ja lohpádusaide . – Refl Anaf yes Ill Sg Body M "jierbmi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son hoavrrestii stohpui , muhto váibbai johtilit ovtta sajis čohkkát ja fas háliidii iežas seŋgii . – Refl Anaf no Ill Sg Place "seaŋga" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • - Gal dat lea vehá olbmo iežasge sivva . – Refl Anaf no Nom Sg Abstraction Mental "sivva" Gen Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Vánet lei Heaika iešge jáhkkán Márggeha čilgehusaide ahte searvi mahká bovttášii olbmuid áddet iežaset dili , dihtehan olbmot dan , maid das duššiid dihte logu dahkagoahtit . – Refl Anaf no Acc Sg Event State "dilli" Acc Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Su iežas gávpoteallima birrage oidnostalle čállosat , muhtumin dušše eahpečielga geažideamit dihto dáhpáhusaide , dego son livččii háliidan guorahallat daid maŋŋá dárkileappot . – Refl Anaf no Gen Sg Event Habit "gávpoteallin" Gen Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Áiggi mielde Luontopoika oahppagođii heastta vieruide , ja Máhtte láddjii iežas ja giláža eará dáloniid gittiid . – Refl Anaf no Acc Pl Place "gieddi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika šlunddui , go fihttii ahte eanu čujuhii iežas alla ahkái ja jápmimii . – Refl Anaf yes Ill Sg Other ID "ahki" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika árvidii ahte Hemmo hálai iežas eatnanlaš opmodagas , mii galggai áiggi bále čilgejuvvot . – Refl Anaf yes Loc Sg Property Valuable "opmodat" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Go manai čoahkkimii dahje gávppašit , de máhcai fas johtileamos lági mielde skihpárin Káisái , gii lei nu moraštan iežas mánámáná duššama . – Refl Anaf no Gen Sg Kin "mánámánná" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Kauko Tossavainen lei muhtun jagis gáidadan iežas guovllu olbmuin . – Refl Anaf no Gen Sg Place "guovlu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Máŋggas earátge , geat ledje leamaš goittot dalle alimus áiggiid miehtásat oktasaš fidnui , ledje searvvi nohkama maŋŋá dahkan duššin iežaset barggu . – Refl Anaf no Gen Sg Event Action "bargu" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Dulka-Márte lei bártnis bokte cieggadan iežas olbmuid mielaide ollu nannoseappot go buot daiguin ávkkálaš daguiguin , maid lei bargan guovllu olbmuid buorrin . – Refl Anaf no Gen Pl Human "olmmoš" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • - Mun gal nu váillatan iežamet sámesearvvi , mun gii ledjen juohke čoahkkimis mielde . – Refl Anaf no Acc Sg Human Org "sámesearvi" Nom Sg1/Pl1 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Issát jáhkii viimmat gávdnan iežas vuogi málet . – Refl Anaf no Acc Sg Event Habit "vuohki" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika lei measta juo fárren ednos lusa , dušše muhtumin váccašii iežas visttáža boardaga alde muohttaga goaivumin . – Refl Anaf no Gen Sg Place "visttáš" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Liikojin sakka iežan bargui inge háliidan eisige massit dan fuollameahttunvuođa geažil . – Refl Anaf no Ill Sg Event Action "bargu" Verb Sg1 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son smiehtadii eallima , doalai beaivegirjji , ja muhtun ijaid go orui dakkáraš vuogas boddu , de sirddii báhpára ala iežas eallima . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "eallin" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Soai eaba lean šat máŋgga jahkái diktán juovlabasiid muosehuhttit iežaska eallima , eabage lean dán hávege smiehttan mo doallaba basiid . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "eallin" Nom Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ja Birgittaige juovllat mearkkašedje ollu ja son lávii muittašit iežas mánnávuođa juovllaid Kruununhakas . – Refl Anaf no Gen Sg Event Time "mánnávuohta" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Eanemus Hemmos dieđusge ávkašuvašii Issát , muhto ii oktage dárbbašan goksot , dasgo eatnamis lei álo iežas árvu , man lei váttis ruđain mihtidit . – Refl Anaf no Gen Sg Property Valuable "árvu" Loc Sg3 Nature eana Vest Árb2 MID EAST
 • Su iežas visti ii oidnon dása , muhto jámas dat lei datge leamaš juo guhká , nu uhccán leigga soai Kirstte-guoktá vuolgima maŋŋá bastán addit dasa eallima . – Refl Anaf no Gen Sg Place "visti" Gen Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika-Máret Hánsa lei lihkkohan vuollaboahtala , nuppis fas ledje iežas sivat leat duhtavaš . – Refl Anaf no Nom Pl Abstraction Mental "sivva" Loc Sg Human Vest Árb2 MID EAST
 • Lean juo čohkken gálvobihttán , beasan eambbo vázzilit iežan vistái . – Refl Anaf no Ill Sg Place "visti" Verb Sg1 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Nu guhká go son dán muittii , de sáhtii vierroolmmožin mearkut iežaska ovttaseallima báhpárii , nu ahte doalai sierra dovdduid ja duohtaáššiid . – Refl Anaf no Acc Sg Event State "ovttaseallin" Verb Sg3/Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ii Káisá ovdal láven iežas váttisvuođaid birra hállat . – Refl Anaf no Gen Pl Abstraction Mental "váttisvuohta" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Boares Saarelan-Martta leigga Ándde-guovttos ovdalaš láiden iežaska návehii dušše danin , go Nillá háliidii ahte dasa báikki ala bázášii juoba okta šibit muitun buoret beivviin . – Refl Anaf no Ill Sg Place "návet" Nom Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son ii lean goassige jurddašan iežas árbevistti ávkkástallanulbmiliin . – Refl Anaf no Acc Sg Place "árbevisti" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Doaivva nieiddaguoktá oaidnimis iežas lahka oahpes guovllus vuittii buot eará dovdduid . – Refl Endo yes Loc Sg Place "guovlu" x Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei jáhkkigoahtán iežas máhttui sirdit dávvaliiddásis daid dovdduid , maid birra ii sáhttán hállat olbmuid gullut . – Refl Anaf no Ill Sg Body M "máhttu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Iežas váttisvuođat ledje maiddái Máhte-Máhtes . – Refl Anaf no Nom Pl Abstraction Mental "váttisvuohta" Loc Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son geahččalii vajáldahttit ovddeš oaggunskihpára , gii lei dál Roavvenjárggas iežas soajáid guoddilvuođa iskkasteamen . – Refl Anaf no Gen Pl Body "soadjá" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika lei juo juovllaid rájes doapman iežas rándahis , dasgo olmmoš ii diehtán goassige goas šattai fas fárret iežas . – Refl Anaf no Loc Sg Place "rándat" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Nappo beaivvit ledje vássán juogo iežas dahje Hemmo rándahis . – Refl Endo no Loc Sg Place "rándat" x Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ja dát ovdagáttuhis vuohki oaidnit áššiid attii dáidda čállosiidda iežas árvvu . – Refl Anaf no Acc Sg Property Document "árvu" Ill Sg3 Artifact čálus Vest Árb2 MID EAST
 • Son logadii duokkot dákko girjji ja fertii dovddastit dan iežas duodjin . – Refl Anaf no Ess Ess Property Product "duodji" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ii čábbáseamos giđđabeaivige sáhttán šat bosádit lohppii nohkan gorudii daid searaid , maiguin son lei ovddit ja dan ovddit giđa geassán iežas boardaga ala dearvvas olgoáimmu havssašit . – Refl Anaf no Gen Sg Place "boardda" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ámmátolbmo čevlliin son lei álo ollašuhttán isida dáhtu nu bures go lei máhttán iige lean goassige eahpidan iežas barggu ávkkálašvuođa . – Refl Anaf no Gen Sg Event Action "bargu" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Dáluisit bođii stohpui gullat iežas snihkkára oaivila áššis . – Refl Anaf no Gen Sg Human Prof "snihkkár" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • - Dat lea Jouko iežas ášši , eahkki doai leat go reaŋggat dušše . – Refl Anaf no Nom Sg Abstraction Social "ášši" Gen Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Gutnel lei eadni ja jurddašii iežas nieiddaid boahtteáiggi . – Refl Anaf no Gen Pl Kin "nieida" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei snihkkár ja susge lei iežas áddejupmi čábbodagas , muhto dat lei áibbas earálágan go govvačeahpi oaidnu áššis . – Refl Anaf no Nom Sg Abstraction Mental "áddejupmi" Loc Sg Human Vest Árb2 MID EAST
 • Hemmo lei deavdán iežas oasi ja dál lei nuorabuid vuorruges . – Refl Anaf no Acc Sg Other Part "oassi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Buot dán son lei gal dahkan buorre dáhtusge , muhto várra vel eanet iežas joavkku bearráigeahččin . – Refl Anaf no Gen Sg Kin "joavku" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • - Mii leat duon dálus vuordimin , seavestii Ánde iežas vistti guvlui . – Refl Anaf no Gen Sg Place "visti" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Jurdagat gárgidedje edno hávdái luoitimis guhkás boahtteáigái , mii ii lean nu dábálaš sutnje , gii lei hárjánan ohcat doarjalusa iežas eallimii vássán beivviin . – Refl Anaf no Ill Sg Event Time "eallin" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika lei juo moanaid beivviid ásadan iežas visttis . – Refl Anaf no Loc Sg Place "visti" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son ii šat eahpidan iežas eallinvuoigatvuođa , muhto geahčai roahkka boahtteáigái . – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Social "eallinvuoigatvuohta" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Čohkkájin konsearttain ja čuvvon su teáhterii ja vajáldahtten ollásit iežan dárbbuid . – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "dárbu" Verb Sg1 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei ollu bargan iežas eallima ovdii . – Refl Anaf no Gen Sg Event Time "eallin" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Muhto dasage leat iežas sivat . – Refl Anaf no Nom Pl Abstraction Mental "sivva" Ill Sg3 Other Vest Árb2 MID EAST Gener
 • Son geahččalii iežas návccahisvuođa dovddastemiin lonistit juoba oasi dalá balešvuođastis , man ieš gohčodii ainge dušše behtolašvuohtan , go dan lei mahká álkit guoddit . – Refl Anaf no Gen Sg Body M "návccahisvuohta" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei geahččalan rahčat iežas boahtteáiggi ovdii , muhto barggu orui veadjemeahttun gávdnat guovllus . – Refl Anaf no Gen Sg Event Time "boahtteáigi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son ii diehtán ahte áhččige iskkai viimmat govddidit iežas sosiálalaš eallinvuođu . – Refl Anaf yes Gen Sg Event Employment "eallinvuođđu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Rokkai bumbbás gihppaga ja muitalii eatnogáttegeainnu divvunjurdaga birra , vuos gieldda njunnošiid oaivila ja dasto iežas oainnu áššis . – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "oaidnu" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Dasto merkii bajás iežas oainnu áššis , mas vuhtii dan balu , mii sus lei ahte ođđa geaidnu duššadivččii dan uhca máilmmi , man son lei duddjon alccesis ja mas lei viimmat gávdnan dárkkuhusa iežas eallimii . – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "oaidnu" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Máhtebáikkis bulle guhkás idjii čuovggat , go vilbeležat ollašuhtiiga iežaska eallinbarggu . – Refl Anaf no Acc Sg Event Action "eallinbargu" Nom Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Erenoamážit beaivegirjedoallis gáibiduvvui nana jáhkku , go suoli mearkkui báikki olbmuid ja iežas eallima báhpára ala . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "eallin" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Eetu lei náitaleami maŋŋá stáđásmuvvan ja geahččalii dál duođas buoridit iežas eallindási . – Refl Anaf no Acc Sg Event State "eallindássi" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei vurdnon alccesis ahte susge livččii vel goas nu iežas ruoktu , go ásai gáržžes láigoviesuin dahje olbmuid luhtte . – Refl Anaf no Nom Sg Place "ruoktu" Loc Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heandarat ii dahkan maidige iežas boahtteáiggi ovdii . – Refl Anaf no Gen Sg Event Time "boahtteáigi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Sire lei dieđusge vehá behtton , go bárdni ii gárron bargagoahtit šibitdáluin , muhto áddii ahte juohkehaš galggai ieš beassat hukset iežas eallinvuođu . – Refl Anaf no Acc Sg Event Employment "eallinvuođđu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lávii suoli veardidit Heandaraga iežas bártniguoktáin , mii geahpedii ovddežisge Heandaraga árvvu su čalmmiin . – Refl Anaf no Com Sg Kin "bártniguovttis" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ieš in oppa sáhtášiige ássat eará sajis , iežas ruoktu lea iežas . – Refl Endo no Nom Sg Place "ruoktu" x Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST Gener
 • Suinna lei álki háleštit , son máhtii movttáskit áššiin , mat eai guoskan njuolgga su iežas eallimii . – Refl Anaf no Ill Sg Event Time "eallin" Gen Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son ii máhttán guoimmuhit nuorra olbmo gehppes ságaiguin , muhto álo go válddii ovdan juoga ášši , de oaččui leat juo sihkkar ahte dat guoskkai juogaláhkai su iežas eallimii : málenbargui , árbeviesu divvunjurdagii , boares bartii . – Refl Anaf no Ill Sg Event Time "eallin" Gen Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika geahččalii gohccáhit sudnos beroštumi iežaska sámeduogážii . – Refl Anaf no Ill Sg Body M "sámeduogáš" Loc Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son jurddašii Issáha nieiddaid , geat eliiga iežaska eallima guhkkin Máhtebáikkis . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "eallin" Verb Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Oktonaš čuoika lei báhcán gámmárii , vaikko mannji lei iežas mielas jávkadan buot čuoikkaid vuotnáma heađušteames . – Refl Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "miella" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Luovosmáná oažžun ii lean šat mihkkige heahpadiid , muhto soapmásiidda njulgestaga vuohki ovdanbuktit iežaset iehčanasvuođa buot ráddjehusaid ektui . – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "iehčanasvuohta" Ill Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei álo leamaš dušše earáid gohčostat , gii lei eallán servodaga ravddas almmá ahte livččii sáhttán váikkuhit iežas eallimii . – Refl Anaf no Ill Sg Event Time "eallin" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Dalle sáhtii finadit mielas dovdu ahte lei liikká ožžon dán eallimis juoidá áigái , go oinnii iežas nama - Antti Koivuperä - juoga virggálaš báhpára alde . – Refl Anaf no Acc Sg Other ID "namma" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ensio lei sudno eallima sisdoallu , su bokte soai áigguiga eallit ođđasit iežaska gaskanšatta eallima . – Refl Anaf yes Acc Sg Event Time "eallin" Nom Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Áhpehisvuođa dihte soai leigga šaddan vuosttas geardde guorahallat iežaska boahtteáiggi ja fuomášan , man rašes vuođu alde buot lei sudno eallimis . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "boahtteáigi" Nom Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • - Ii lean ii moarsebihttáge ? imaštalai Koivuperä ja árvalii viimmat gávdnan iežas mahtásaš albmá . – NPx Anaf yes Acc Sg Human "almmái" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Girkosiidii lei gieskat boahtán ođđa báhppa , gii ii vel olus dovdan iežas searvegotti lahtuid . – Refl Anaf no Gen Sg Human Org "searvegoddi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Su stuorra niehku lei oahppat gulahallat buorebut ja buorebut eallimiin ja lodjudit dan loahpas iežas bálvalussii . – Refl Anaf no Ill Sg Event Action "bálvalus" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son árvidii ahte eamit livččii háliidan su muitalit juoidá iežas veadjima birra . – Refl Anaf no Gen Sg Body M "veadjin" Acc Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei juo vuoras nisu , gii lei eallinagi málestan geaidnobargiide ja dovddai sihkkarit iežas barggu . – Refl Anaf no Gen Sg Event Action "bargu" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Dál son garrii gievkkanis lievlasuova siste buđehiid ja muittašii iežas mánnávuođa . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "mánnávuohta" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Buot lea dieđusge dan duohken ahte reahkkájitgo ruđat , dajai geaidnomeašttir ja doamihii fas iežas bargui . – Refl Anaf no Ill Sg Event Action "bargu" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ja buot dát dušše dan dihte ahte sáhtii juohke mánu loahpas guitet ruhtasupmi , mii orui báhpára alde hirbmat stuoris , muhto go dainna lei oanedan báŋkoloanaid , oastán guorba sáttoeatnama várás gilvagiid ja vuovdás šibihiidda jáffuid , de eai báhcán galle márkki iežas atnui . – Refl Endo no Ill Sg Event Action "atnu" x Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST Gener
 • Go oinnii man surgadis dilis ledje ovdal nu doaimmalaš Nillá eatnamat , de áddii ahte son ii lean massán Káissá jápmimis dušše eamida , muhto stuorra bihtá iežasge eallimis . – Refl Anaf no Loc Sg Event Time "eallin" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika goivvodii gulul suinniid hehkkii ja jurddašii iežas eallima . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "eallin" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Muittašii iežas mánnávuođa Geatkkebeasjogas . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "mánnávuohta" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Oppa eallin lei leabbut su čalmmiid ovddas , ii dušše su iežas eallin , muhto oppa Máhtebáiki . – Refl Anaf no Nom Sg Event Time "eallin" Gen Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei juo duššadan iežas mánnávuođaruovttu , iigo das lean juo doarvái , nuppe háve son ii šat dagašii diekkár dagu . – Refl Anaf no Acc Sg Place "mánnávuođaruoktu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Mo son sáhtii álgit diekkár doibmii , gii ii lean sáhttán ii iežas mánáinge fuolahit . – Refl Anaf no Loc Pl Kin "mánná" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Lei lohkan earránaddanbottu lossatvuođas ja geahččalan iežas sániiguin roahkasmahttit váiban mátkkálačča lávket dovdameahttumii , dál ii lean šat eará go sávvat . – Refl Anaf no Com Pl Property Product "sátni" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son ii lean leamaš eadni dušše iežas bártniguoktái , muhto oppa gillái , dasgo heađálaččat eai lean goassige váilon Máhtebáikkis . – Refl Anaf no Ill Sg Kin "bártniguovttis" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei okto ja sáhtii geavahit iežas áiggi nugo ieš háliidii . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "áigi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Vai aniiga nu iešalddes čielga áššin ahte son ieš evttohivččii vai leigo nu ahte eaba háliidan šat su iežaska eallinráfi muosehuhttit ? – Refl Anaf no Gen Sg Event State "eallinráfi" Verb Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Sáttagotti lahtut ledje gergosat lohkat dan iežaset ánsun , vaikko rievtti mielde mearrádus lasseruđaid juolludeamis lei dahkkojuvvon juo čakčat ollu ovdal sáttagotti Helsset-mátkki . – Refl Anaf no Ess Ess Abstraction Social "ánsu" Nom Pl3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Vuosttas geardde čakčadálvve , go Ándege lei guođđán iežas barggu ja doamihan eatnis seaŋgagurrii ja nuppe geardde ođđajagimánu loahpageahčen , go Ánde ii astan hohpolaš snihkkenbargguin Máhtebáikái ja lei dušše vuordán jápmasága . – Refl Anaf no Acc Sg Event Action "bargu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ja jos Ánne-Bikká fas geahččalii stoahkat suinna , de ii dasge šaddan mihkkige , go Marjutta ii suovvan nuppi ii lahkage iežas duhkorasaid . – Refl Anaf no Gen Pl Property "duhkoras" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Iežas mánáiguin Risten birgehalai ollu buorebut . – Refl Anaf no Com Pl Kin "mánná" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ja dá gieskat lei fuobmán dakkárges ártegis vieru ahte lei gohčodišgoahtán Jyrki iežas áhččin ja Matti Einari uhcavielljan ja lávii dainna Ánne-Bikká-heaju čieruhit . – Refl Anaf no Ess Ess Kin "áhčči" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Sisafárrejeaddjái lei addojuvvon vejolašvuohta , man ala sáhtii huksegoahtit iežas eallima . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "eallin" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son baicce muittašišgođii iežas mánnávuođa Máhtebáikki - Riittá , Hemmo ja Biret-Káre . – Refl Anaf no Gen Sg Event Time "mánnávuohta" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Čuojahitge lei moddii geahččalan , muhto ii lean áddehallan telefonguovddášrivguin , iige lean ná lihkkohan njuolggo ságastallanoktavuhtii iežas olbmuiguin . – Refl Anaf no Com Pl Human "olmmoš" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Duojáris Káhtarin ii láven máššat , muhto gođistii duollet dálle iežas mánáidmánáide goas ullobáiddi , fáhcaid ja suohkuid , ja ná áigi ii šaddan goassige sutnje menddo guhkkin leat guimmiinis . – Refl Anaf no Ill Pl Kin "mánáidmánná" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Kristiinasge ledje iežas sivat , manin ii astan geassit áhčis lusa Máhtebáikái . – Refl Anaf no Nom Pl Abstraction Mental "sivva" Loc Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei ráhkistuvvan ja áiggui leat iežas skihpára lahka miehtá geasi , dát ii leange mihkkige smávva liikostemiid nugo duot ovddibut , muhto duohta ráhkisvuohta . – Refl Anaf no Gen Sg Human Friend "skibir" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Soai leigga juo ollesolbmot ja sudnos lei iežaska eallin eallinláhkai , iige son sáhttán bágget sudno Máhtebáikái dušše dan dihte ahte deaivvai leat sudno áhčči ja lei okto . – Refl Anaf no Nom Sg Event Time "eallin" Loc Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Mun in gal dáidde liikká dohko hoavrrestit , mo mun galggan doppe vierrobáikkis loaktit , iežas ruoktu lea liikká iežas . – Refl Endo no Nom Sg Place "ruoktu" x Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST Gener
 • Ándege lei guođđán iežas barggu ja vuolgán Máhtebáikái guoimmi mátkki dihte . – Refl Anaf no Acc Sg Event Action "bargu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son ii lean oktiige eahpidan iežas barggu ávkkálašvuođa . – Refl Anaf no Gen Sg Event Action "bargu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei ollu smiehttan iežas ártegis vásáhusa vieris birrasis buiga amas olbmuin . – Refl Anaf yes Acc Sg Abstraction Mental "vásáhus" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Dát ii lean dušše ávkkálaš gávpemátki , muhto seammás sáhtii finadit vuot iežas árbeeatnamiid geahčadeamen . – Refl Anaf no Acc Pl Place "árbeeana" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heaika ii astan šat háleštit , muhto vázzilii luohká ala , amas fal maŋŋonit iežas sáhtus . – Refl Anaf no Loc Sg Event Action "sáhttu" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Soai leigga juo guhká eallán goabbáge iežaska eallima ja leigga mánáid stuorruma maŋŋá ovddežisge virron nubbi nuppis . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "eallin" Nom Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Ánde jáhkii juo bargan iežas oasi , go lei joatkán soga ja fuolahan bearraša ávnnaslaš buorredilis . – Refl Anaf no Acc Sg Other Part "oassi" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Lei juo sevnnjodeamen , go son váccii gulul iežas vistti guvlui . – Refl Anaf no Gen Sg Place "visti" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Árvalii goittot moadde vahku jávkat iežas olbmuid luhtte . – Refl Anaf no Gen Pl Human "olmmoš" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei gillil barggus ja váibameahttun iežas joavkku buorredili áittardeaddjin , ja mii buot deháleamos , vuoiŋŋalaččat nanus . – Refl Anaf no Gen Sg Kin "joavku" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son lei ovddit báhpa láhkai doaimmalaš olmmoš , gii válddii duođas iežas báhpabarggu . – Refl Anaf no Acc Sg Event Action "báhpabargu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Nillá ja Issát leigga iežaska olbmuid luhtte máddin . – Refl Anaf no Gen Pl Human "olmmoš" Nom Du3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Issát ii hohpohallan iežas málendárbašiid lusa . – Refl Anaf no Gen Pl Property Tool "málendárbbaš" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Rumašlaš bargu olgoáimmu ovddas lei dahkan sutnje ipmašiid ja son lei oaidnigoahtán ođđa čalmmiiguin muhtun áššiid ja lei fas gárvvis lahkonit iežas eallinbarggu , mas lei dalle skábman ollásit virron . – Refl Anaf no Gen Sg Event Action "eallinbargu" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Doppe sáhtášeigga soaige buriin lihkuin duohtan dahkat iežaska stuorra jurdagiid . – Refl Anaf yes Acc Pl Property Product M "jurdda" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Heandaratge lei vuot bisánan báikái ja elii iežas suollemas eallima lovttas . – Refl Anaf yes Acc Sg Event Time "eallin" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son diđii ahte fertii bargagoahtit iežas ekonomalaš dili buorideami ovdii . – Refl Anaf yes Gen Sg Event State "dilli" Nom Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Káhtarin lei šaddan vel guhká bargat dan maŋŋá, go isit juo ođii seaŋggas. Son lei njoaluhan gálbbi lossa guoddimis váiban Kirjokylkii, veašidan dasto dan iežas sadjái ja gokčan boares horstaseahkaiguin , amas gálberiehpu goallut . – Refl Anaf no Ill Sg Place "sadji" Acc Sg3 Animal gussa Vest Árb2 MID EAST
 • Váccii gulul Ándde vistti meattá , gaivái Áhku gámmerlása guvlui ja jurddašii iežas boaresvuođa . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "boaresvuohta" Verb Sg3 Human Vest Árb2 MID EAST
 • Son ođii hui njálgát ja niegadii Biret-Káre birra ja iežas soahtái vuolgimis . – Refl Anaf no Loc Sg Event Action "vuolgin" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Muittašii iežas isitrohki ja Máhtebáikái fárrema . – Refl Anaf no Acc Sg Kin "isitrohkki" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Dan botta go Heaika lei Girkosiiddas iežas árbeášši dikšumin , Hemmo láittastuvai Máhtebáikkis . – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Social "árbeášši" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • - Juohan dat lea buorre , doppege ollu vártnuhis olbmot , oidnen ieš iežan čalmmiiguin , in dárbbaš earáin jearrat . – Refl Anaf no Com Pl Body "čalbmi" Nom Sg1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Nieiddaguovttos eaba lean vajáldahttán su ja leigga njulgestaga čeavlái , go muitaleigga iežaska skihpáriidda , gii lei diet amas olmmoš sudno fárus . – Refl Anaf no Ill Pl Human Friend "skibir" Verb Du3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • - Naa , iežan Lemeta jurddašan , lávii nu suohtas go dat lei dás mu lahka . – Refl Anaf no Acc Sg Human Name "Lemet" Verb Sg1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Gaskkohagaid Heandarat váillahii iežas ahkásaš nuoraid , muhto Máhtebáikkis eai gávdnon dakkáraččat . – Refl Anaf yes Acc Pl Other ID "nuorra" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Issát guovlladii duollet dálle suinna hálešteamen , lei juohkeláhkai ustitlaš , jearahii veadjimiid ja muitalii iežas barggu birra . – Refl Anaf no Gen Sg Event Action "bargu" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Go Heaika oinnii iežas čalmmiiguin ahte Pente ii duššiid hállan , de lohpidii dan beaivái sutnje reaŋgan . – Refl Anaf no Com Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Dat lei dalle go Lásse-oamehas orui min olbmuid luhtte doppe Stálonjárggas , Biret-áhkku lei ieš oaidnán iežas čalmmiiguin . – Refl Anaf no Com Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • - Ordnejin iežan bargobiergasiid dálvvi várás . – Refl Anaf no Acc Pl Property Tool "bargobierggas" Verb Sg1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Muhto soai leigga lohpi dan Biret-Kárii ahte dát oaččui jápmit ruovttus ja áigguiga doallat iežaska lohpádusas . – Refl Anaf no Acc Sg Property Product "lohpádus" Nom Sg3/Du3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Muhto soai leigga lohpi dan Biret-Kárii ahte dát oaččui jápmit ruovttus ja áigguiga doallat iežaska lohpádusas . – NPx Anaf no Acc Sg Property Product "lohpádus" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Dat ozai láddogáttis biepmu ja girddii dasto dobbelažžii ja njurggui nu ahkidit ahte sutnje alccesisge šattai ahkit , go muittii iežas lihkolaš mánnávuođa áiggiid . – Refl Anaf yes Acc Sg Event Time "áigi" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Guovllu olbmuid guhká bálvalan boleskonstáhpel Salojärvi lei juo ealáhagas ja fárren iežas riegádanguvlui boaresvuođa beivviid várás . – Refl Anaf no Ill Sg Place "riegádanguovlu" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Doaimmašii juogalágan isidin iežas kafeas . – Refl Anaf no Loc Sg Place "kafea" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Biret-Máreha guhkesáigásaš irgi ja máná áhčči , hotealla koahkka , lei eambbo guođđilan iežas eamitávdnasa ja fárren fas máttás . – Refl Anaf no Acc Sg Kin "eamitávnnas" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Háleštii šiljus Máhtiin , jearahii traktorbargguid birra ja muitalii Lemet-guoktá oastinfálaldagas ja iežas vistedivuhanjurdagis . – Refl Anaf no Loc Sg Property Product M "vistedivuhanjurdda" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son jurddašii iežas eallima . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "eallin" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son orui smiehttamin juoidá hui čiekŋalit , smiehtai ja geahčai apmasit oahpes birrasa , cuskkihii ja fáippastii gieđain ja vázzilii fas iežas vistti guvlui . – Refl Anaf no Gen Sg Place "visti" Nom Sg3 coor Human Vest Árb3 MID EAST
 • Iežas nama oažžun girjji siidduide mearkkašii ollu maiddái Káhtariidnii . – Refl Anaf no Gen Sg Other ID "namma" Ill Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Ii mihkkige lean bálkestuvvon dušše duššadeami dihte , muhto lei ožžon eallit iežas áiggi . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "áigi" Verb Sg3 Artifact Vest Árb3 MID EAST
 • Smiehtai eallima, Birgitta ja dieid liekkus geassebeivviid ja veardádalai dalá áiggiid iežas otnábeaivái . – Refl Anaf no Gen Sg Event Time "otnábeaivi" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Girjji čállin ii lean šat go su iežas dáhtu duohken - ahte arvvaigo álgit diekkár áddjás bargui vai ii . – Refl Anaf no Gen Sg Abstraction Mental "dáhttu" Gen Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Ovdalgo vulggii , de goddalii lanjažis buot čuoikkaid , vai boaran bállii oađđit , ja váccii iežas orrunsadjái ja ráhkkanišgođii ruoktomátkki várás . – Refl Anaf no Ill Sg Place "orrunsadji" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Viljo lei muhtun eahket ovddalgihtii dieđitkeahttá girddihan adnojuvvon Volvoin iežas mánnávuođa ruovttu šilljui . GEN – Refl Anaf no Gen Sg Place "mánnávuođa' 'ruoktu" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Bagadalli galggai bearráigeahččat ahte buohkat besse sisa iežaset bargui . – Refl Anaf no Gen Sg Event Action "bargu" Nom Pl3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Dát oassi lei guoskan dušše geavatlaš beallái , dasa ahte man bures guhtege dovddai iežas barggu . – Refl Anaf no Gen Sg Event Action "bargu" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son lei finadan seammás almmuheamen iežas ossodaga njunnošii ahte áiggui liikkáge geavahit sutnje čoggon friddjabeivviid vel dán gease ja lei dollen Máhtebáikái . – Refl Anaf no Gen Sg Human Org "ossodat" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Ii leat doarvái ahte dovdá iežas barggu . – Refl Anaf no Acc Sg Event Action "bargu" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • - Gesii ruovttoluotta iežas fálaldaga , diđii Beahkká . – Refl Anaf no Acc Sg Property Product M "fálaldat" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Vuosttas arvečalmmit riškkihedje Heaikka muhtui , go son lei Ándde vistti buohta ja arvváskii duođas , go ollii iežas šilljui . – Refl Anaf no Ill Sg Place "šillju" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • - Mun háliidivččen váikkuhit dušše iežan beaivválaš eallimii . – Refl Anaf yes Gen Sg Event Time "eallin" Nom Sg1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Ahte ii dárbbašivčče ihkku borggaid áigge vuoddját geainnu ala ja ahte munge oččošin bidjat poastakássa duosa iežan luoddaerrui , váivi álo skuvlla lusa vázzilit aviissa dihte . – Refl Anaf no Ill Sg Place "luoddaearru" Nom Sg1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son ii áigon sudno láhkai báhcit vuordit árbmobihtáid , muhto áiggui ieš bargat iežas eallima ovdii . – Refl Anaf no Gen Sg Event Time "eallin" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Ii son láven dalle skuvlaáigge gallii guovlladit čeazis geahčen iige dan maŋŋáge , go lei ollesolmmožin fárren Girkosiidii , muhto dasa ledje iežas sivat . – Refl Anaf no Gen Sg Abstraction Mental "sivva" Ill Sg3 Event Action Vest Árb3 MID EAST
 • Gutnel divššodii iežas reaŋgga ja luoikkai sutnje ođđa bargogistáid , dassáigo giehta buorrána . – Refl Anaf no Acc Sg Human Prof "reaŋga" Nom Sg3 coor Human Vest Árb3 MID EAST
 • Ledje ollugat , geat duste dál vuosttas geardde eallimeaset áigge jolga dovddastit iežaset čearddalaš duogáža . – Refl Anaf yes Acc Sg Event Time "eallin" Nom Pl3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Sii ledje duhtavaččat , go ain juogaláhkai rihpihedje badjel beaivvi eaige geahččalan ieža viidáseappot váikkuhit iežaset eallima sisdollui . – Refl Anaf no Gen Sg Event Time "eallin" Verb Pl3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • - iežas mánáid lusahan gal máhtii olmmoš , dajai Káhtarin . – Refl Anaf no Gen Pl Kin "mánná" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • - In loavtte šat seammaláhkai iežan ruovttus go ovdal . – Refl Anaf no Loc Sg Place "ruoktu" Verb Sg1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Muhto ii son das beroštan , son lei juo bargan iežas oasi ja áiggui vel dan loahppaáiggi barggadit návccaidis mielde . – Refl Anaf no Acc Sg Other Part "oassi" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son jurddašii iežas vilbeale , gean ii lean goassige riekta oahppan dovdat . – Refl Anaf no Acc Sg Kin "vilbealle" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Issát lei luoikkahan Nillás sidjiide loktalanjaid , dasgo su iežas visti lei menddo gárži . – Refl Anaf no Nom Sg Place "visti" Gen Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Dan maŋŋá son ii lean šat iskan lahkonit iežas mánámáná , dušše lávii suoli dárkot su dego vierrása . – Refl Anaf no Acc Sg Kin "mánámánná" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Stuorát báikkiin son livččii lean juo áigá šalddiid vuolde iežas láhkásaččaid joavkkus . – Refl Anaf no Gen Pl Kin "láhkásaš" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Su ledje ovdalaš válljen huksenlávdegotti njunušin iige son báljo dovdan iežas bargosuorggi . – Refl Anaf no Acc Sg Event Employment "bargosuorgi" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Báŋkohearrá dovddai ollu buorebut iežas barggu go huksenlávdegotti ságadoalli . – Refl Anaf no Acc Sg Event Action "bargu" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Sii leat dáppe iežaset álbmoga ovddasteaddjin muitaleamen midjiide , mo sin ássanguovlluin doppe Amerihkás ovdánit dát álgoálbmotáššit . – Refl Anaf no Gen Sg Human Group "álbmot" Nom Pl3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son čohkkedii fas iežas sadjái searvvi gudnegussiid gaskii ja čilgii eaŋgalsgillii iežas . – Refl Anaf no Ill Sg Place "sadji" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Nisu rohttii vel nuppige luođi , dasge lei su iežas duogášhistorjá , muhto dan son ii čilgegoahtán guldaleaddjiide . – Refl Anaf no Nom Sg Event Time "duogášhistorjá" Gen Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son geahččalii vehá doalahit iežas movtta . – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "mokta" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Biret-Káre-guovttos vurddiiga juo mášoheamet vástádusa , vai diđiiga mo lágidišgoahtiba iežaska boahtteáiggi . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "boahtteáigi" Verb Du3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Birgget lei nu lihkolaš ahte ii sáhttán čiegadit iežas movtta ja mieiggastii guoimmis vuostá . – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "mokta" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son hárvii , veltii ja gilvvii iežas gittiid , muhto ii eatnis ávžžuhusas lohpidan earáide reaŋgan . – Refl Anaf no Acc Pl Place "gieddi" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son lei álo háliidan leat buorrin ovdamearkan , vuosttažettiin iežas jovkui . – Refl Anaf no Ill Sg Kin "joavku" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Dat lei liiggás sutnje ja son jorggihii ja šloaŋgasii fas iežas vistti guvlui . – Refl Anaf no Gen Sg Place "visti" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Ja son jos gii lei luohttán iežas barggu buressivdnádussii ja láhčán buot gárvvisin maŋisboahttiidis várás . – Refl Anaf no Gen Sg Event Action "bargu" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Muhto sii eai orron áddemin iežaset ávkki . – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Social "ávki" Nom Pl3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Olbmuid siste sáhtášii oaidnit čielgaseappot iežas dili ja muđuige sáhtii lean buorre muhtumin vehá gáidat beaivválaš eallimis . – Refl Anaf no Acc Sg Event State "dilli" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Olbmot čádjádallet čalmmeteapmen duohkut deike , eai oainne iežaset dili eaige ádde gosa leat jođus . – Refl Anaf no Acc Sg Event State "dilli" Verb Pl3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son fuobmái ahte govvačeahppi lei oatnelanbottas oalát nuppástuvvan - orui nu uhcci oaidnit , lei dego čoahkkái snorranan , su stuorra gáttuin iežas erenoamášvuhtii ii vuhtton šat ii mearkage . – Refl Anaf no Ill Sg Body M "erenoamášvuohta" Gen Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Viimmat čuožžilii , bárddašii oaivvi ja cuskkihii iežas jurdagiidda ja rájai fas reivviid ja govaid lođái . – Refl Anaf no Ill Pl Property Product M "jurdda" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son lihkadii lášmadit málenstellega luhtte , guoskkahasttii njuođaniinnis duokko , sihkastii dákko , bisánasttii ain geahččat iežas gieđa bohtosa ja fas álggahii . – Refl Anaf no Gen Sg Body "giehta" Nom Sg3 coor Human Vest Árb3 MID EAST
 • Oidnen juo iežan min soga gávpotsuorggi máddun ja duddjojin beaivválaččat stuorra boahtteáiggi iežan maŋisboahttiide . – Refl Anaf no Ill Pl Kin "maŋisboahtti" Verb Sg1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Muhto nuppe dáfus duot čáhppes bottut leat láddadan mu olmmožin , garra gieđain bagadan mu , dieđán dál mii lean ja dovddan iežan rájiid ja vejolašvuođaid . – Refl Anaf no Acc Pl Abstraction Social "rádji' 'vejolašvuohta" Verb Sg1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son lei beassan ráfis guorahallat iežas dili ja olbmo eallima oppalohkái . – Refl Anaf no Acc Sg Event State "dilli" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Mii dárbbašat ovddasalbmá iežamet áššiid dikšut . – Refl Anaf no Acc Pl Abstraction Social "ášši" Nom Pl1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Ánde leige buorre muddui duhtavaš iežas eallimii . – Refl Anaf no Ill Sg Event Time "eallin" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Nillái galggai čábbát čilget manin Máhtebáikki olbmot dárbbašedje su lassin vel nuppi olbmo iežaset áššiid dikšut . – Refl Anaf no Acc Pl Abstraction Social "ášši" Nom Pl3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Gitta Roavvenjárggas vuojašin iežan olbmuid gallestallamin , vanahalai Nillá . – Refl Anaf no Acc Pl Human "olmmoš" Verb Sg1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son ii lean álggage sihkkar iežas boahtteáiggi hárrái . – Refl Anaf no Gen Sg Event Time "boahtteáigi" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Gielda ja earátge lávejedje ain láigohit kafea iežaset dárbbuid várás . – Refl Anaf no Gen Pl Abstraction Mental "dárbu" Nom Pl3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Ristenis ledje juo váttisvuođat iežas bártniiguin . – Refl Anaf no Com Pl Kin "bárdni" Loc Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Ristenis ledje leamaš nuorabun stuorra gáttut iežas čehppodahkii bajásgeassit mánáidis . – Refl Anaf no Ill Sg Body M "čehppodat" Loc Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Dego morihan áddet iežas dili , fihtten ahte áiggit ledje vássán ja son lei ollugiid ektui máŋgga buoris govssáhallan . – Refl Anaf no Acc Sg Event State "dilli" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Juovlabasiid maŋŋá seađašii vuot fitnat iežan olbmuid gallestallamin . – Refl Anaf no Gen Pl Human "olmmoš" Verb Sg1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Buot maid lei oaidnán ja gullan , buot maid lei iežas eallinvásáhusaid bokte boahtán diehtit . – Refl Anaf no Gen Pl Abstraction Mental "eallinvásáhus" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Muhto dáidá sirdašuvvat čakčii , munge dákkár dilis , njávkkastii Biret-Káre iežas čoavjji . – Refl Anaf no Acc Sg Body "čoavji" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • - Dolvot mu eret iežan ruovttus . – Refl Anaf no Loc Sg Place "ruoktu" Acc Sg1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Anára márkana čađa manadettiin Heaika vilppui duohkut deike , oinnii ođđa visttiid , amas olbmuid ja sáhtii iežas čalmmiiguin duođaštit man johtilit Sápmi nuppástuvai . – Refl Anaf no Com Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 coor Human Vest Árb3 MID EAST
 • Muhto fertet leat dasage ráhkkanan ahte eat sáhte agibeaivve doallat iežamet lagaš olbmuid , dajai Nillá ; lei oanehassii jaska ja lasihii : - Dulka-Mártte Hánsa beaggá jápman . – Refl Anaf yes Acc Pl Human "olmmoš" Verb Pl1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Hánsa-rohki boarráseamos bárdni nivkalii iežas olbmuid čoahkkái , maiddái Heaikka . – Refl Anaf no Acc Pl Human "olmmoš" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Áidna gii čájehii čielgasit iežas morraša lei oamehasrohki nuoramus nieida . – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "moraš" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Nisu gálii čađa iežas nuorra eallimis daid buriid bottuid . – Refl Anaf yes Loc Sg Event Time "eallin" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Mearas gávdnui čađat guolli , ja iežas barggu vuostá sáhtii lonuhit earáge gálvvu . – Refl Anaf no Gen Sg Event Action "bargu" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Logai iežas ovdasága . – Refl Anaf no Acc Sg Property Product "ovdasáhka" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Ja dien mu fatnasa fas áigu doalvut dálvesiivvuid áigge mohtorgielkká reagas iežas báikái . – Refl Anaf no Ill Sg Place "báiki" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Antero lei doaimmalaš dáluisit , gii geahččalii duođas nannet iežas joavkku eallinvuođu . – Refl Anaf no Gen Sg Kin "joavku" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son elii iežas eallima , málii idjabottaid , finadii muhtumin Badjenjárggas borramušgálvvu dihte , muhtumin Girkosiiddas boares bartta dillái oahpásmuvvamin . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "eallin" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Háliidan čuožžut iežan julggiid alde . – Refl Anaf no Gen Pl Body "juolgi" Verb Sg1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Nappo hui ollu dáhpáhuvvá buohcciid iežaset eavttuiguin . – Refl Anaf no Com Pl Event State "eaktu" Gen Pl3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Hálai dávjá min bargoveaga gullut iežas boahtteáiggi birra . – Refl Anaf no Gen Sg Event Time "boahtteáigi" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Leimmet iežamet terapiijain oaččohan Issáha buorre muddui heajos dovdduidis hearrán . – Refl Anaf no Com Sg Event Action "terapiija" Verb Pl1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Ristena čalmmit čáhco , go jurddašii sudno gierisvuođa iežaska vánhemii . – Refl Anaf no Ill Sg Kin "váhnen" Gen Du3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Heaikka vistti divvunbarggut gárvvásmuvve čakčadálvve ja son ásaiduvai gulul iežas vistái iige oppa jurddašange ávvudit stuorra dáhpáhusa . – Refl Anaf no Ill Sg Place "visti" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Oinniime čađa goabbat guoimmisteame dihto beliid , ja nugo olmmoš muhtumin garvvaša iežas speajalgova , jos das lea juoga mii heađušta , de moaige doalaime dorvvolaš gaskka . – Refl Anaf no Acc Sg Other ID Appearance "speajalgovva" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Nillá diđii iežas eallán aivve nu mo ii livčče galgan , jos jurddašii iežas dearvvasvuođa . – Refl Anaf no Acc Sg Body M "dearvvasvuohta" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son jurddašii dávjjit ja dávjjit iežas boaresvuođa . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "boaresvuohta" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son njiejai gulul stánže čievrageainnu mielde iežas vistti guvlui . – Refl Anaf no Gen Sg Place "visti" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Muhto buothan lei nugo galggaige : son livččii eallán iežas áiggi , deavdán iežas . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "áigi" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • - Finašit vuot iežat mánáid gallestallamin , árvalii Nillá . – Refl Anaf no Gen Pl Kin "mánná" Nom Sg2 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Ja sáhtašin fitnat gitta nieiddaguoktá guossis , iežan mánáidmánáid oahppaladdamin , vivain hálešteamen . – Refl Anaf no Acc Pl Kin "mánáidmánná" Verb Sg1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • - Ja sáhtan fitnat iežan olbmuid gallestallamin . – Refl Anaf no Acc Pl Human "olmmoš" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Lohká ahte in beroš sus , in leat mahká goassige jurddašan su , dušše iežan ávkki . – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Social "ávki" Verb Sg1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Imaštallá go in loavtte šat ruovttus , ahte leago iežas ruoktu nu ahkidis báiki ? – Refl Endo no Nom Sg Place "ruoktu" x Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST Gener
 • Juohkeáidna cealkka , man hábmii mielastis , orui nu goiddas govvidit diekkár girjás olbmo ahte son arvvahuvai iežas máhtuhisvuođa ovddas . – Refl Anaf no Gen Sg Body M "máhtuhisvuohta" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Erenoamážit Birgget-guovttos Siriin dovddaiga iežaska maŋisboahttiid govssáhallan dán áššis . – Refl Anaf no Acc Pl Kin "maŋisboahtti" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Fárrejin eatni jápmima maŋŋá iežan mánnávuođaruktui . – Refl Anaf no Ill Sg Place "mánnávuođaruoktu" Verb Sg1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • - Muhto in mun váidaleamen gal leat iežan dálá eallima . – Refl Anaf yes Acc Sg Event Time "eallin" Verb Sg1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Šaddadan rušppiid , náppožiid ja saláhtaid ja juogán earáide iežan áššedovdamuša feara mas - nu ahte mii heđiid mus ! – Refl Anaf no Acc Sg Body M "áššedovdamuš" Verb Sg1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Gaskaija áigge Heaika lážii guossái saji iežas seŋgii ja ieš áiggui nohkastit gievkkanláhttis . – Refl Anaf no Ill Sg Place "seaŋga" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son jurddašii iežas eallima ja gávnnahii ahte dat lei buorre muddui ortnegis . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "eallin" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Ja das sáhtiige juo lávket Birgittai ja iežas nuorravuhtii . – Refl Anaf no Ill Sg Event Time "nuorravuohta" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son elii vuot oktii iežas ráhkisvuođa, dan riegádeami, lieđđuma ja fáhkkes nohkama. – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "ráhkisvuohta" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Bođii ruoktot ja ordnegođii fas iežas seaŋgga ja fuobmái láhttis nissonolbmo vuolbuvssaid . – Refl Anaf no Acc Sg Place "seaŋga" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Birgget ja Sire finaiga Ruoŧas iežaska olbmuid gallestallamin , Hannele lei oahpisin , vaikko ii livčče astan . – Refl Anaf no Acc Pl Human "olmmoš" Nom Du3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Bajimus jurddan sus lei dál iežas ruoktu - visti , man huksešii aiddo nu go ieš háliidii , buot deháleamos lei ahte su ruoktu galggai leat čáppis ja geasuheaddji . – Refl Anaf no Nom Sg Place "ruoktu" Loc Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son muittašii dávjá iežas snihkkáráiggiid . – Refl Anaf no Acc Pl Event Employment "snihkkáráigi" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son joatká iežas eallima ja mun fas iežan . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "eallin" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Heandarat váccii iežas skihpára lusa . – Refl Anaf no Gen Sg Human Friend "skibir" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Govvačeahppi gii elii dušše iežas barggu várás . – Refl Anaf no Gen Sg Event Action "bargu" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Ná Marjuttage beasai juo nuorran oahpásmuvvat dasa ja sirddášii várra dan dasto iežas mánáide ja dát ain ovddosguvlui – Refl Anaf no Ill Pl Kin "mánná" Nom Sg3 coor Human Vest Árb3 MID EAST
 • - Ale daga duššin iežat bargguid ja min buohkaid earáid rahčamušaid ! – Refl Anaf no Acc Pl Event Action "bargu" Verb Sg2 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Buot váddáseamos lei dohkkehit iežas máhtuhisvuođa . – Refl Anaf no Acc Sg Body M "máhtuhisvuohta" Infin Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST Gener
 • Barggai gitta dassáigo sevnnjoduvai , liggii árbeviesu ja de váccii fas dan iežas váldovistái . – Refl Anaf no Ill Sg Place "váldovisti" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • - Ledjen máŋgii gárvvis vajáldahttit iežan dárbbuid . – Refl Anaf no Acc Pl Abstraction Mental "dárbu" Verb Sg1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • - Bággejedje mu eret iežan ruovttus . – Refl Anaf no Loc Sg Place "ruoktu" Acc Sg1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • - Lea buorre ahte gávdnojit dulágan olbmot geat áddejit ahte boarrásiinge leat sin iežaset sosiálalaš dárbbut . – Refl Anaf yes Nom Pl Abstraction Mental "dárbu" Loc Pl3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Eetu lei juo nu rehkenastán Taneli-Iisakki ala ja lei dađistaga viiddidan iežas turistafitnodaga dainna jurdagiin ahte bárdni joatkkášii , go son ieš heaitá , muhto su stuorra jurdagat eai ožžon goassige ollašuvvat . – Refl Anaf no Acc Sg Human Org "turistafitnodat" Nom Sg3 coor Human Vest Árb3 MID EAST
 • Dat ahte oainnášiigo Risten goassige akademalaččat skuvlejuvvon olbmo iežas bearrašis lei dál ollásit Matti Einari ja Ánne-Bikká duohken . – Refl Anaf no Loc Sg Kin "bearaš" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Muhto go gulai ahte Eetu áiggui luohpat iežas turistafitnodaga viiddidandoaimmain , de lei ferten geahčadišgoahtit alccesis juoidá eará . – Refl Anaf no Acc Sg Human Org "turistafitnodat" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Iežas ruovttu lei veadjemeahttun hukset ruđa haga . – Refl Anaf no Acc Sg Place "ruoktu" Infin Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST Gener
 • Heandarat lei viimmat morihan oaidnit iežas dili . – Refl Anaf no Acc Sg Event State "dilli" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son ii duhtan šat dušše leat , muhto háliidii ieš duddjot iežas boahtteáiggi . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "boahtteáigi" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Duoppe iežan olbmuid luhtte várra . – Refl Ekso no Gen Pl Human "olmmoš" x Sg1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Muhto ieš son ii áigon šat čatnat iežas diekkár bargui , go sus lei dat nubbi barguge gaskan . – Refl Anaf no Ill Sg Event Action "bargu" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son guldalii kaseahtaid , ođđasit ja ođđasit ja logadii iežas muituimerkejumiid . – Refl Anaf no Acc Pl Event Action "muituimerkejupmi" Nom Sg3 coor Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son lei easkka vuoras almmájin beassagoahtán juogaláhkai iešbirgejeaddjin - ii iežas ánssuiguin muhto lihku geažil . – Refl Anaf no Com Pl Abstraction Social "ánsu" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Bargguhisvuohta lei čuohcigoahtán smávva báŋkokontui ja doaivva iežas visttis gáidagođii dobbelii ja dobbelii . – Refl Endo no Loc Sg Place "visti" x Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST Gener
 • Sáhtášeimme ordnet dan iežame miela mielde . – Refl Anaf no Gen Sg Abstraction Mental "miella" Verb Du1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • - Jurddašat iežat bargodili ? – Refl Anaf no Acc Sg Event State "bargodilli" Verb Sg2 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Heaikkasge ledje leamaš su iežas hoahput . – Refl Anaf no Nom Pl Event Action "hoahppu" Loc Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • - Nu ahte moatte jagi geažes dat lea munnosge iežame ruoktu , moddjestii Heandarat . – Refl Anaf no Nom Sg Place "ruoktu" Loc Du1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son ii sáhttán čiehkat iežas buorre miela . – Refl Anaf yes Acc Sg Abstraction Mental "miella" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Noveallat eai eallán ja divttain váillui sisdoallu , nu ahte son lei juo eahpidišgoahtán iežas attáldagaid diein čállinhommáin . – Refl Anaf no Acc Pl Body M "attáldat" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Dál ii heiven maŋŋonit iežas sáhtus . – Refl Anaf no Loc Sg Event Action "sáhttu" Infin Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST Gener
 • Nuorabun ovdal nu giehtaráhpadis Nillá lávii ieš rohttestit iežas fatnasa mielleravdii , dál illá golmmas nagodedje . – Refl Anaf no Acc Sg Property Vehicle "fanas" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Erenoamáš dávjá jurdagat dolvot mu ealliman lihkoleamos bottuide , nuppiiguin sániiguin dan gávpoteallimii ja Birgittai , iežan ráhkisvuhtii , áidna mas bessen oasálažžan . – Refl Anaf no Ill Sg Abstraction Mental "ráhkisvuohta" Acc Sg1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • - Ja don maid leat lohkkadišgoahtan stovu ? geahčastii Birgget apmasit Heikii , nugo dásge ii livčče lean vuoigatvuohta lohkkadit idjii iežas vistti . – Refl Anaf no Acc Sg Place "visti" Infin Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST Gener
 • Dán go lei das oktovuođastis viimmat áddegoahtán , de sutnje lei álkit dohkkehit iežas dili . – Refl Anaf no Acc Sg Event State "dilli" Ill Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Isit ii lean šat jámma heajos mielas iige su dárbbašan leat čađat fáktemin ahte olmmoš bállii duollet dálle jurddašit iežasge dárbbuid , dego váccašit muhtumin dain eará dáluin áiggi golaheamen . – Refl Anaf no Acc Pl Abstraction Mental "dárbu" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Nuba leigga dáid guhtaliid johtalan ovttas feara gos , earret eará iežaska mánáid bearrašiid gallestallamin . – Refl Anaf no Gen Pl Kin "mánná" Verb Du3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Ii jurddage ahte livččii nimmoran iežas garra oasi . – Refl Anaf yes Acc Sg Other Part "oassi" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • - Háliideimme Jyrkiin ná juovlabeavddis deaivvadit iežame ustibiiguin , álggahii Risten suomagillii . – Refl Anaf no Com Pl Human Friend "ustit" Verb Du1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Ja mu eamidis fas ledje su iežas vuordámušat . – Refl Anaf no Nom Pl Abstraction Mental "vuordámuš" Loc Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Vaikko Máhtte lei juo hárjánan iežas dálá dillái , de ainge su sániin sáhtii vuhttostit bahča miella . – Refl Anaf no Ill Sg Event State "dilli" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Máhttege movttiidii muittašit ja máhcai sutnje alccesis ráhkis 50-lohkui , iežas almmáivuođa alimus áiggiide . – Refl Anaf no Gen Sg Body M "almmáivuohta" Ill Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Nappo áiggui viimmat eallit vehá earáláhkai , ahte susge lei vuoigatvuohta jurddašit iežas ávkki , ii dušše earáid . – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Social "ávki" Loc Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Nuba son fárrešii fargga iežas skihpára lusa máttás ja geahččalivččiiga doppe ovttas juoidá . – Refl Anaf no Gen Sg Human Friend "skibir" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Vierroolmmoš dieđášii iežas vuoigatvuođaid iige sihkkarit barggašii maidige nuvttá , juohke badjeláiggediibmu mávssášii beali eanet go dábálaš diibmu , ja de ledje vel dat bákkolaš friddjabeaivvit , goas dieđusge fertii birget su haga . – Refl Anaf no Acc Pl Abstraction Social "vuoigatvuohta" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Nuba áiggui luohpadit iežas oamastanossodaga juogo eamidii dahje vivvii . – Refl Anaf no Acc Sg Other Part "oamastanossodat" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Sii dovde dan iežaset áššin . – Refl Anaf no Ess Ess Abstraction Social "ášši" Nom Pl3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Gutnel lei nu behtton iežas jovkui . – Refl Anaf no Ill Sg Kin "joavku" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Bivdoturisttat ledje fas ihtán ja adde iežaset lasseivnni gillái . – Refl Anaf no Acc Sg Body M "lasseivdni" Nom Pl3 coor Human Vest Árb3 MID EAST
 • Snihkkárat fas barggildedje iežaset hommáin ja gehčče ahte buot šattai ortnetmielde . – Refl Anaf no Com Sg Event Action "hommá" Nom Pl3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son jurddašii iežas eallima . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "eallin" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son lei ollu rábmon skihpárasas iežas riegádanguovllu čábbodaga . – Refl Anaf no Gen Sg Place "riegádanguovlu" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Guđii vehá áigái iežas barggu ja finai gieđas dearvvaheamen . – Refl Anaf no Acc Sg Event Action "bargu" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Biret-Káre lei háše bardimin ja orustii geahččat , ja Heaika fas iežas ruohtasšaddobealddu hilskemin ja gaivágođii gosa biila manai . – Refl Anaf no Acc Sg Place "ruohtasšaddobealdu" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Heaika divššodii iežas ruohtasšaddobealddu . – Refl Anaf no Acc Sg Place "ruohtasšaddobealdu" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • - Na maid duos duššiid moraštit, ollesolbmothan gal birgejit, mun dat in láve ! láhttestii Birgget ja boagustii njálgát iežas sániide nu ahte su jorba gorut dilddistii . – Refl Anaf no Ill Pl Property Product "sátni" Nom Sg3 coor Human Vest Árb3 MID EAST
 • Dasgo massán son lei iežas váhkara , son ii máhttán oaidnit ášši earáláhkai . – Refl Anaf no Acc Sg Kin "váhkar" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • - Seađášit measta donge Jyrki mihtidahttit iežat guottáhusa gielddaválggain . – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Social "guottáhus" Nom Sg2 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Muhtumin fas lávii áibbas jearakeahttá muitališgoahtit iežas barggu birra , ahte makkár ja makkár . – Refl Anaf no Gen Sg Event Action "bargu" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Jos goittotge šadde dadjat iežaset oaivila áššis , de eai vahágisge beasahan njálmmis sáni buohcuvuohta , muhto geahččaledje gávdnat eará sivaid ; Máhtte lei dušše váiban ja čokkii searaid boahtte geasi várás , dálvit oaččui dálonge vehá vuoiŋŋastit ja juohkehaččashan lei loahpa loahpas asttuid áigge vuoigatvuohta eallit dego ieš háliidii . – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "oaivil" Verb Pl3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Báŋkohearrá dovddai ollu buorebut iežas barggu go huksenlávdegotti ságadoalli . – Refl Anaf no Acc Sg Event Action "bargu" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Son guoskkahasttii ain Heikii , goas gaigŋiriin , goas mieiggastii vuostá , go muitalii iežas girjji birra . – Refl Anaf no Gen Sg Property Document "girji" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Iđit lei juo čuvggodan , go son njuođadii maŋimuš sihkastagaid ja čálistii vel loahpas iežas nama vuollai . – Refl Anaf no Acc Sg Other ID "namma" Nom Sg3 coor Human Vest Árb3 MID EAST
 • Čohkkái dás beaivit viehka botta ja muitalii iežas viva birra , bargoalmmái ja vehá skuvllaidge vázzán . – Refl Anaf no Gen Sg Kin "vivva" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Nillá ii goittot orron atnimin dan báljo maninge , muhto jorahii sága áibbas eará guvlui , iežas Roavvenjárgga mátkái ja gielddaráđđehusa boahttevaš čoahkkima áššelistui . – Refl Anaf no Gen Sg Event Action "mátki" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Nuba geahččaleigga buoremus lági mielde gulahallat suinna iežaskage ávkki dihte , dasgo diđiiga ahte nu guhká go diet stuor ' doaimmá lei julggiid alde , de lei Tunturin Helmi boahtteáigige dorvvastuvvon . – Refl Anaf no Gen Sg Abstraction Social "ávki" Verb Du3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Hálan dál dieđusge dušše táksebiilavuoddjin , iežan ámmáta ovddasteaddjin . – Refl Anaf no Gen Sg Event Employment "ámmát" Verb Sg1 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Bivddii guoli , čálašii beaivit Heargenjár-Lásse birra ja mearkkui ihkku bajás iežas ja guovllu eallima . – Refl Anaf no Acc Sg Event Time "eallin" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Dalle ii ožžon seŋgii náđđut , muhto galggai bággestit iežas olbmuid lusa . – Refl Anaf no Gen Pl Human "olmmoš" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Dušše Pente orui berošteamen áššis , son muitalii dárkilit iežas bivdodilis ja rávvii maid Heaika galggai váldit ovdan dan čoahkkimis . – Refl Anaf no Loc Sg Event State "bivdodilli" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Iige imaš , son lei nu sihkkarit iežas čalmmiiguin oaidnán eahkedis čuovggaid Heaikka geahčen , ja Birggetge lei gullon cuoigumin ahte Heaika lei máhccan . – Refl Anaf no Com Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Heaika muitalii viidát iežas gávpotmátkkis , dego dan guosseviesus , logai iežas moddii máinnašan vuostáiváldinissoniin ahte ii bállen oađđit , muhto dát lei dušše cuskkihan ahte ášši ii gullan sutnje , ii son lean mihkkige eaiggádiid . – Refl Anaf no Loc Sg Event Action "gávpotmátki" Nom Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST
 • Doaimmalaš mannji hálahii su , jearahii doložiid birra dušše danin ahte vuohpa sosiálalaš dáiddut eai beassan vajálduvvat , ja muitalii iežas mánnávuođas áibbas nuppelágan gávpotbirrasis . – Refl Anaf no Loc Sg Event Time "mánnávuohta" Verb Sg3 Human Vest Árb3 MID EAST

Ođđa testameanta

 • Máhttájeaddji ii leat stuorit go oahpaheaddjis , ii ge bálvaleaddji stuorit go isidis . – NPx Anaf no Nom Sg Human Prof "oahpaheaddji" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Máhttájeaddji ii leat stuorit go oahpaheaddjis , ii ge bálvaleaddji stuorit go isidis . – NPx Anaf no Nom Sg Human Prof "isit" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Máhttájeaddji galgá leat duhtavaš jos sutnje geavvá nugo su oahpaheaddjái , ja bálvaleaddji galgá leat duhtavaš jos oažžu seammá dili go hearrás . – NPx Anaf no Nom Sg Human Divinity "hearrá" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Máhttájeaddji ii leat stuorit go oahpaheaddjis , muhto go son lea ollásit oahppan , de šaddá nugo oahpaheaddjis . – NPx Anaf no Nom Sg Human Prof "oahpaheaddji" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Máhttájeaddji ii leat stuorit go oahpaheaddjis , muhto go son lea ollásit oahppan , de šaddá nugo oahpaheaddjis . – NPx Anaf no Nom Sg Human Prof "oahpaheaddji" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • « Jovsset , Dávveda Bárdni ! Ale bala váldimis Márjjá ruktosat áhkkán . – NPx Anaf no Ill Sg Place "ruoktu" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Son riegádahttá bártni , ja don galggat gohčodit su Jesusin , dasgo son beastá álbmogis sin suttuin . – NPx Anaf no Acc Sg Human Group "álbmot" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go Jovsset morihii nahkáriinnis , de son dagai nugo Hearrá eŋgel lei gohččon , ja válddii Márjjá lusas áhkkán . – NPx Anaf no Loc Pl Event State "nagir" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto ii son eallán suinna ovttas ovdal go Márjá lei riegádahttán bártnis ; ja Jovsset gohčodii bártni Jesusin . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Sii manne vissui ja oidne máná etniinis Márjjáin , ja sii luoitádedje ja gudnejahtte dan . – NPx Anaf no Com Sg Kin "eadni" Acc Sg3 Human NT NT NT
 • De sii rahpe giissáideaset ja bukte skeaŋkkaid mánnái : golliid , suovvasiid ja myrra . – NPx Anaf no Acc Pl Property Container "giisá" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Muhto niegus sii várrejuvvojedje máhccamis Herodesa lusa , ja sii manne eará luotta ruoktot eatnamasaset . – NPx Anaf no Ill Sg Place "eana" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Doppe son orui gitta dassážii go Herodes lei jápmán , vai ollašuvašii dat maid Hearrá lea cealkán profehta bokte : Egyptas mun rávken bárdnán . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Dalle ollašuvai dat maid profehta Jeremia lei sárdnon : Čuorvvas gullo Ramas , čierrun ja garra bárgun : Rakel čierru mánáidis dihtii ii ge beroš jeđđehusas , dasgo sii eai leat šat . – NPx Anaf no Gen Pl Kin "mánná" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto go Jovsset gulai ahte Arkelaos lei šaddan Judea gonagassan áhčis Herodesa maŋŋil , de son ii duostan vuolgit dohko . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Johanas anii kamelguolgabiktasiid ja náhkkeboahkána alimiiddis birra , ja su borramuš lei rásselohkut ja meahccehonnet . – NPx Anaf no Gen Pl Body "alimat" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Sii dovddastedje suttuideaset , ja son gásttašii sin Jordaneanus . – NPx Anaf no Acc Pl Property Product M "suddu" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Sus lea goaivu gieđas ja áigu ráidnet gortniidis gordneráidnehagas ja čohkket nisuid láhtui . – NPx Anaf no Acc Pl Property Product "gordni" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo lea čállojuvvon : Son gohčču eŋgeliiddis várjalit du ; sii guddet du gieđaideaset alde , amat norddastit juolggát geađgái . – NPx Anaf no Acc Pl Human Divinity "eŋgel" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo lea čállojuvvon : Son gohčču eŋgeliiddis várjalit du ; sii guddet du gieđaideaset alde , amat norddastit juolggát geađgái . – NPx Anaf no Gen Pl Body "giehta" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Dasgo lea čállojuvvon : Son gohčču eŋgeliiddis várjalit du ; sii guddet du gieđaideaset alde , amat norddastit juolggát geađgái . – NPx Anaf no Acc Sg Body "juolgi" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • It galgga geahččalit Hearrá Ipmilat . – NPx Anaf no Acc Sg Human Divinity "ipmil" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Hearrá Ipmilat galggat gudnejahttit , ja aivvestassii su bálvalit . – NPx Anaf no Acc Sg Human Divinity "ipmil" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Dan seammás soai guđiiga firpmiideaskka dasa ja čuovuiga su . – NPx Anaf no Acc Pl Property Tool "fierbmi" Nom Du3 Human NT NT NT
 • Soai leigga čohkkámin fatnasis áhčiineaskka ja čiktimin firpmiid . – NPx Anaf no Com Sg Kin "áhčči" Nom Du3 Human NT NT NT
 • Son rávkkai sudno , ja dallánaga soai guđiiga fatnasa ja áhčiska ja čuovuiga su . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Nom Du3 Human NT NT NT
 • Son sárdnugođii ja oahpahii sin ná : Ávdugasat sii geat leat váivvážat vuoiŋŋasteaset , dasgo almmiriika lea sin . – NPx Anaf no Loc Sg Body M "vuoigŋa" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Nu báitos din čuovggas ge olbmuide , vai sii oidnet din buriid daguid ja máidnot Áhčádet guhte lea almmis ! . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Nom coor Pl2 Human NT NT NT
 • Muhto mun cealkkán didjiide : Dat guhte suhttá oskuguoibmásis , gártá duopmostuolu ovdii ; dat guhte cealká oskuguoibmásis : Don doavki ! dat gártá Alla Ráđi ovdii , ja dat guhte cealká : Don ipmilmeahttun jalla ! . – NPx Anaf no Ill Sg Human Friend "oskuguoibmi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto mun cealkkán didjiide : Dat guhte suhttá oskuguoibmásis , gártá duopmostuolu ovdii ; dat guhte cealká oskuguoibmásis : Don doavki ! dat gártá Alla Ráđi ovdii , ja dat guhte cealká : Don ipmilmeahttun jalla ! . – NPx Anaf no Ill Sg Human Friend "oskuguoibmi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jos don leat buktimin oaffara áltárii ja de fuomášat ahte oskuguoimmistat leat váidaleamit du vuostái , de guođe oaffarskeaŋkkat dasa áltára ovdii ja mana vuos soabadit suinna . – NPx Anaf no Loc Sg Human Friend "oskuguoibmi" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Jos don leat buktimin oaffara áltárii ja de fuomášat ahte oskuguoimmistat leat váidaleamit du vuostái , de guođe oaffarskeaŋkkat dasa áltára ovdii ja mana vuos soabadit suinna . – NPx Anaf no Acc Sg Property Valuable "oaffarskeaŋka" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Buvtte dasto oaffarskeaŋkkat ! . – NPx Anaf no Acc Sg Property Valuable "oaffarskeaŋka" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Doama soabadit vuostebeliinat diggái manadettiin . – NPx Anaf no Com Sg Human "vuostebealli" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Muhto mun cealkkán didjiide : Dat guhte geahččá nissonii anistumiin , lea juo rihkkon náittosdili váimmustis . – NPx Anaf no Loc Sg Body "váibmu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Lea celkojuvvon : Dat guhte earrána áhkástis , galgá addit sutnje earrogirjji . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhkká" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto mun cealkkán didjiide : Juohkehaš guhte earrána áhkástis mange eará sivas go fuorrávuođas , dagaha su rihkkut náittosdili . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhkká" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ale ge vuortno oaivvát bokte , dasgo don it máhte dahkat ovttage vuoktačalmmi vielgadin dahje čáhppadin . – NPx Anaf no Gen Sg Body "oaivi" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Jos muhtun hálida lágastit du vuostái váldit du báiddi , de atte sutnje gávttát ge . – NPx Anaf no Acc Sg Property Clothing "gákti" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Muhto mun cealkkán didjiide : Ráhkistehket vašálaččaideattet , buressivdnidehket sin geat garuhit din , dahket buriid sidjiide geat vašuhit din , ja rohkadallet sin ovddas geat doarrádallet din , vai livččiidet almmálaš Áhčádet mánát . – NPx Anaf no Acc Pl Human "vašálaš" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Muhto mun cealkkán didjiide : Ráhkistehket vašálaččaideattet , buressivdnidehket sin geat garuhit din , dahket buriid sidjiide geat vašuhit din , ja rohkadallet sin ovddas geat doarrádallet din , vai livččiidet almmálaš Áhčádet mánát . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Dasgo son diktá beaivvážis badjánit sihke baháide ja buriide ja diktá arvit sihke vanhurskásiid ja vanhurskkismeahttumiid ala . – NPx Anaf no Acc Sg Other Part "beaivváš" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jos dii buorástahttibehtet ustitlaččat dušše oskuguimmiideattet , lea go dat nu erenoamáš ? – NPx Anaf no Acc Pl Human Friend "oskuguoibmi" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Bissot ollisin , nugo almmálaš Áhččádet ge lea ollis . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Pl2 Human NT NT NT
 • Dalle ehpet oaččo bálkká áhčisteattet guhte lea almmis . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhčči" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Duođaid , mun cealkkán didjiide : Sii leat juo ožžon bálkkáset . – NPx Anaf no Acc Sg Property Valuable "bálká" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Muhto go don attát gefiide , de ale divtte gurut gieđat diehtit maid olgeš giehta dahká , vai du attáldat bissu čihkosis . – NPx Anaf no Acc Sg Body "giehta" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Ja Áhččát , guhte oaidná čihkosis , bálkkaša du . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg2 Human NT NT NT
 • Muhto go don rohkadalat , de mana gámmárat sisa ja gidde uvssa ja rohkadala Áhččásat guhte lea čihkosis . – NPx Anaf no Gen Sg Place "gámmir" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Muhto go don rohkadalat , de mana gámmárat sisa ja gidde uvssa ja rohkadala Áhččásat guhte lea čihkosis . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "áhčči" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Allet leage sin láhkásaččat ! Dasgo Áhččádet diehtá maid dii dárbbašehpet ovdal go lehpet sihtan ge sus dan . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Pl2 Human NT NT NT
 • Rohkadallet dasto ná : Áhččámet , don guhte leat almmis ! . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "áhčči" x Pl1 Human NT NT NT
 • Jos dii addibehtet olbmuide ándagassii sin rihkkumiid , de maiddái almmálaš Áhččádet addá didjiide ándagassii . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Pl2 Human NT NT NT
 • Muhto jos ehpet atte olbmuide ándagassii , de Áhččádet ge ii atte didjiide ándagassii din rihkkumiid . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Pl2 Human NT NT NT
 • Sii nuppástuhttet ámadajuset , vai buohkat fuomášit ahte sii atnet borakeahttáivuođa . – NPx Anaf no Acc Sg Body "ámadadju" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Duođaid , mun cealkkán didjiide : Sii leat juo ožžon bálkkáset . – NPx Anaf no Acc Sg Property Valuable "bálká" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Muhto go don anát borakeahttáivuođa , de vuoidda oaivvát ja basa muođuidat , amaset olbmot oaidnit du adnimin borakeahttáivuođa , muhto dušše Áhččát guhte lea čihkosis . – NPx Anaf no Acc Sg Body "oaivi" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Muhto go don anát borakeahttáivuođa , de vuoidda oaivvát ja basa muođuidat , amaset olbmot oaidnit du adnimin borakeahttáivuođa , muhto dušše Áhččát guhte lea čihkosis . – NPx Anaf no Acc Pl Body "muođut" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Muhto go don anát borakeahttáivuođa , de vuoidda oaivvát ja basa muođuidat , amaset olbmot oaidnit du adnimin borakeahttáivuođa , muhto dušše Áhččát guhte lea čihkosis . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg2 Human NT NT NT
 • Ja Áhččát gii oaidná čihkosis , bálkkaša du . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg2 Human NT NT NT
 • Danne mun cealkkán didjiide : Allet moraš heakkadet dihtii ahte dis lea maid borrat ja juhkat , allet ge rupmaša dihtii ahte leat biktasat . – NPx Anaf no Gen Sg Body M "heagga" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Guhtemuš ba dis sáhttá buot morrašiiddisguin lasihit ovtta állana ge eallinguhkkodahkasis ? – NPx Anaf no Com Pl Abstraction Mental "moraš" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ii oppa Salomo ge buot hearvásvuođainis lean gárvvohuvvon nugo okta sis . – NPx Anaf no Com Sg Other ID Appearance "hearvásvuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Allet nappo moraš ihtáš beaivvi dihtii ; gal ihtáš beaivi buktá morrašiiddis . – NPx Anaf no Acc Pl Abstraction Mental "moraš" Nom Sg3 Event Time NT NT NT
 • Manne oainnát riba oskuguoimmát čalmmis , muhto it fuomáš hirssa iežat čalmmis ? – NPx Anaf no Gen Sg Human Friend "oskuguoibmi" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Dahje mo sáhtát dadjat oskuguoibmásat : Divtte mu váldit eret riba du čalmmis , go iežat čalmmis lea hirsa ? – NPx Anaf no Ill Sg Human Friend "oskuguoibmi" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Easkka dalle oainnát čielgasit ja sáhtát váldit eret riba oskuguoimmát čalmmis . – NPx Anaf no Gen Sg Human Friend "oskuguoibmi" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Allet atte beatnagiidda dan mii lea bassi , allet ge bálkes bearraliiddádet spiinniid ovdii , amaset dat duolbmat daid , jorggihit din vuostái ja gaikkodit din . – NPx Anaf no Acc Pl Property Valuable "bearal" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Lea go ba din gaskkas oktage gii attášii bárdnásis geađggi go son sihtá sus láibbi , dahje attášii sutnje gearbmaša go son sihtá sus guoli ? – NPx Anaf no Ill Sg Kin "bárdni" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Go vel dii ge , geat lehpet bahát , áddebehtet addit buriid attáldagaid mánáidasadet , ii go Áhččádet , guhte lea almmis , ollu eanebut attáše buriid attáldagaid sidjiide geat átnot sus . – NPx Anaf no Ill Pl Kin "mánná" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Go vel dii ge , geat lehpet bahát , áddebehtet addit buriid attáldagaid mánáidasadet , ii go Áhččádet , guhte lea almmis , ollu eanebut attáše buriid attáldagaid sidjiide geat átnot sus . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Pl2 Human NT NT NT
 • Jesus geigii gieđas , guoskkahii su ja celkkii : « Mun dáhtun , šatta buhtisin ! » . – NPx Anaf no Acc Sg Body "giehta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son ájii vuoiŋŋaid olggos sániidisguin ja buoridii buot buhcciid , vai ollašuvašii dat mii lea celkojuvvon profehta Jesaja bokte : Son válddii eret min vigiid ja guttii min buozalvasaid . – NPx Anaf no Com Pl Property Product "sátni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhtun su máhttájeddjiin dajai sutnje : « Hearrá , suova mu vuos mannat ruoktot hávdádit áhččán . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Acc Sg1 Human NT NT NT
 • Go Jesus oinnii sin oskku , de celkkii lápmásii : « Bárdnán , leage dorvvolaš , du suttut leat dutnje ándagassii addojuvvon . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "bárdni" x Sg1 Human NT NT NT
 • Muhto vai dii dieđášeiddet ahte Olbmobártnis lea fápmu eatnama alde addit suttuid ándagassii » – ja dál son sárdnu lámis olbmái : « Čuožžil , váldde seaŋggat ja mana ruoktot ! » . – NPx Anaf no Acc Sg Place "seaŋga" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • « Mu nieida lea aiddo jápmán , muhto boađe bidjat gieđat su ala , de son ealáska fas . – NPx Anaf no Acc Sg Body "giehta" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Jesus jorggihii , ja go son fuomášii su , de celkkii : « Nieidan , leage dorvvolaš ! Du osku lea beastán du » . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "nieida" x Sg1 Human NT NT NT
 • Rohkadallet dan dihtii láju isida vuolggahit bargiid lájuidasas . – NPx Anaf no Ill Pl Event Action "ládju" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo bargi ánssáša biepmus . – NPx Anaf no Acc Sg Property Food "biebmu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jos muhtumat eai dáhto váldit din vuostái eai ge gullat din sániid , de guđđet dan viesu ja gávpoga ja savdnjilehket sádduid julggiineattet . – NPx Anaf no Loc Pl Body "juolgi" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Dasgo sii addet din duopmostuoluide ja spihččejit din synagogaineaset , ja dii dolvojuvvobehtet eananhearráid ja gonagasaid ovdii mu dihtii , vai duođaštehpet sidjiide ja báhkiniidda . – NPx Anaf no Loc Pl Place "synagoga" Nom coor Pl3 Human NT NT NT
 • Ehpet dii leat ieža sárdnumin , muhto Áhčádet Vuoigŋa sárdnu din bokte . – NPx Ekso no Gen Sg Kin "áhčči" x Pl2 Human NT NT NT
 • Viellja beahttá vieljas jápmimii , ja áhčči mánás ; ja mánát čuožžilit vánhemiiddiset vuostái ja goddet sin . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "viellja" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Viellja beahttá vieljas jápmimii , ja áhčči mánás ; ja mánát čuožžilit vánhemiiddiset vuostái ja goddet sin . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "mánná" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Viellja beahttá vieljas jápmimii , ja áhčči mánás ; ja mánát čuožžilit vánhemiiddiset vuostái ja goddet sin . – NPx Anaf no Gen Pl Kin "váhnen" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Máhttájeaddji galgá leat duhtavaš jos sutnje geavvá nugo su oahpaheaddjái , ja bálvaleaddji galgá leat duhtavaš jos oažžu seammá dili go hearrás . – NPx Anaf no Nom Sg Human Divinity "hearrá" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto ii oktage dain gahča eatnamii almmá Áhčádet dieđekeahttá . – NPx Ekso no Gen Sg Kin "áhčči" x Pl2 Human NT NT NT
 • Guhte dovddasta mu olbmuid ovddas , su mun ge dovddan Áhččán ovddas guhte lea almmis . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Muhto guhte biehttala mu olbmuid ovddas , su mun ge biehttalan Áhččán ovddas guhte lea almmis . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Mun lean boahtán bidjat soahpameahttunvuođa bártni ja áhčis gaskii , nieidda ja eatnis gaskii , manji ja vuotnáma gaskii , ja dáluolbmot šaddet isida vašálažžan . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Gen Sg3 Human NT NT NT
 • Mun lean boahtán bidjat soahpameahttunvuođa bártni ja áhčis gaskii , nieidda ja eatnis gaskii , manji ja vuotnáma gaskii , ja dáluolbmot šaddet isida vašálažžan . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Gen Sg3 Human NT NT NT
 • Dat guhte ráhkista áhčis dahje eatnis eanebut go mu , ii dohkke munnje . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči' 'eadni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dat guhte ráhkista bártnis dahje nieiddas eanebut go mu , ii dohkke munnje . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni' 'nieida" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ja dat guhte ii váldde ruossas ja čuovo mu , ii dohkke munnje . – NPx Anaf no Acc Sg Property "ruossa" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dat guhte lea gádjon heakkas , massá dan . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto dat guhte lea massán heakkas mu dihtii , gádju dan ! . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ja dat guhte addá geasage dáin uhcahaččain dušše guvssi dievva ge galbma čázi , danne go son lea máhttájeaddji , duođaid , mun cealkkán didjiide : Son ii eisege masse bálkkás . – NPx Anaf no Acc Sg Property Valuable "bálká" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go Johanas gulai giddagasas maid Kristus dagai , de son vuolggahii muhtumiid máhttájeddjiinis jearrat sus : « Leat go don dat guhte galgá boahtit , vai galgat go mii vuordit muhtun eará ? » . – NPx Anaf no Loc Pl Human Prof "máhttájeaddji" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Geahča , mun vuolggahan áirasan du ovddabeale , son ráhkada dutnje geainnu . – NPx Anaf no Acc Sg Human "áirras" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Dalle Jesus moaitigođii daid gávpogiid gos son lei dahkan eanas fámolaš daguidis , danne go sii eai lean dahkan jorgalusa : « Vuoi du , Korasin ! . – NPx Anaf no Acc Pl Event Action "dahku" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dan áiggi Jesus sárdnugođii ja celkkii : « Áhččán , mun rámidan du , almmi ja eatnama Hearrá , danne go leat čiehkan dán viisáin ja jierpmálaččain , muhto leat almmustahttán dan uhcahaččaide . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human NT NT NT
 • Duođaid , Áhččán , nu lei du buorre dáhttu . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human NT NT NT
 • Buot lea Áhččán oskkildan munnje . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human NT NT NT
 • Váldet mu geassá badjelasadet ja ohppet mus , dasgo mun lean gierdavaš ja vuollegaš váimmus , dalle gávdnabehtet vuoiŋŋadusa sieluidasadet . – NPx Anaf no Ill Pl Body M "siellu" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Ja son celkkii olbmái : « Geige gieđat ! » . – NPx Anaf no Acc Sg Body "giehta" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Buorre olmmoš buktá buriid buorrevuođa rájustis , ja bahás olmmoš buktá baháid bahávuođa rájustis . – NPx Anaf no Loc Sg Property "rádju" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Buorre olmmoš buktá buriid buorrevuođa rájustis , ja bahás olmmoš buktá baháid bahávuođa rájustis . – NPx Anaf no Loc Sg Property "rádju" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo sániidat mielde don dahkkojuvvot friddjan , ja sániidat mielde dubmejuvvot . – NPx Ekso no Gen Pl Property Product "sátni" x Sg2 Human NT NT NT
 • Dasgo sániidat mielde don dahkkojuvvot friddjan , ja sániidat mielde dubmejuvvot . – NPx Ekso no Gen Pl Property Product "sátni" x Sg2 Human NT NT NT
 • Mun áiggun máhccat vissosan man guđđen . – NPx Anaf no Ill Sg Place "viessu" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Dasgo dán álbmoga váibmu lea buoššuduvvon , illá sii gullet beljiiguin , ja čalmmiideaset sii leat čárven , amaset sin čalmmit oaidnit , sin bealjit gullat , sin váibmu áddet , nu ahte eai jorgalivčče vai mun beasašin buoridit sin . – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Son muitalii sidjiide nuppi veardádusa ja celkkii : « Almmiriika lea olbmá láhkásaš gii lei gilván buriid nisuid beldosis . – NPx Anaf no Ill Sg Place "bealdu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Bálvaleaddjit manne dalle isideaset lusa ja jerre : Hearrá ! It go lean gilván buriid nisuid beldosat ? – NPx Anaf no Gen Sg Human Prof "isit" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Bálvaleaddjit manne dalle isideaset lusa ja jerre : Hearrá ! It go lean gilván buriid nisuid beldosat ? – NPx Anaf no Ill Sg Place "bealdu" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Son muitalii sidjiide maiddái dán veardádusa : « Almmiriika lea sennetsiepmana láhkásaš man olmmái gilvvii beldosis . – NPx Anaf no Ill Sg Place "bealdu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Nu ollašuvai dat mii lea celkojuvvon profehta bokte : Mun raban njálbmán ja sártnun veardádusaiguin ; mun almmuhan dan mii lea leamaš čihkosis máilmmi sivdnideami rájes . – NPx Anaf no Acc Sg Body "njálbmi" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Nugo árvvohis rásit čohkkejuvvojit ja boldojit dolas , nu geavvá dálá máilmmi loahpas ge : Olbmobárdni vuolggaha eŋgeliiddis , ja sii čohkkejit ja dolvot eret su riikkas buot daid guđet vearránahttet ja dahket vearrivuođaid , ja bálkestit sin dollaoapmanii ; doppe sii čirrot ja gižahit bániid . – NPx Anaf no Acc Pl Human Divinity "eŋgel" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto vanhurskásat báitet dego beaivváš Áhčiset riikkas . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Olmmái gávdná dan , čiehká dan fas , ja ilustis son vuovdá buot opmodagas ja oastá bealddu . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "illu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • » Dalle son celkkii sidjiide : « Danne lea juohke čálaoahppavaš gii lea šaddan almmiriikka máhttájeaddjin , dáluisida láhkásaš guhte buktá ovdan rájustis sihke ođđa ja boares vuorkkáid . – NPx Anaf no Loc Sg Property "rádju" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go Jesus lei geargan muitaleames dáid veardádusaid , de vulggii doppe ja bođii ruovttugávpogasas . – NPx Anaf no Ill Sg Place "ruovttugávpot" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo Herodes lei váldán Johanasa gitta , čatnan su ja bidjan su giddagassii Herodiasa , vieljas Filipa áhká , dihtii . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "viellja" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto go Herodes lei doallamin riegádanbeaivvis , de Herodiasa nieida dánssui gussiid ovddas . – NPx Anaf no Acc Sg Event Action "riegádanbeaivi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dalle eadni hálahii nieiddas dadjat : « Atte munnje gásttašeaddji Johanasa oaivvi gári siste . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "nieida" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Oaivi buktojuvvui sisa gári siste ja addojuvvui niidii gii dasto attii dan eadnásis . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dan seammás Jesus geigii gieđas , dohppii su ja celkkii : « Man uhcán osku dus lea ! Manne eahpidit ? » . – NPx Anaf no Acc Sg Body "giehta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Sii eai basa gieđaideaset ovdal go boradit . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Don galggat gudnejahttit áhčát ja eatnát , ja : Dat guhte garuha áhčis dahje eatnis , galgá jápmit . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči' 'eadni" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Don galggat gudnejahttit áhčát ja eatnát , ja : Dat guhte garuha áhčis dahje eatnis , galgá jápmit . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči' 'eadni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto dii oahpahehpet ná : Jos guhtege dadjá áhččásis dahje eadnásis : Dan maid don galggašit oažžut mus veahkkin , lean lohpidan oaffarin tempelii , de son ii dárbbaš gudnejahttit áhčis dahje eatnis . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "áhčči' 'eadni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto dii oahpahehpet ná : Jos guhtege dadjá áhččásis dahje eadnásis : Dan maid don galggašit oažžut mus veahkkin , lean lohpidan oaffarin tempelii , de son ii dárbbaš gudnejahttit áhčis dahje eatnis . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči' 'eadni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Nu dii lehpet dahkan Ipmila sáni duššin árbevieruideattet dihtii . – NPx Anaf no Gen Pl Event Habit "árbevierru" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Nisu vástidii : « Hearrá , dat lea duohta , muhto beatnagaččat han besset borrat daid moaluid mat gahččet isidiiddiset beavddis . – NPx Endo no Gen Pl Human Prof "isit" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Dasgo dán ii leat oažži ii ge varra almmustahttán dutnje , muhto Áhččán almmis . – NPx Ekso no Gen Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human NT NT NT
 • Ja mun cealkkán dutnje ahte don leat Biehtár ; ja dán bávtti ala mun huksen girkon , ja jápmima riikka poarttat eai vuoitte dan . – NPx Anaf no Acc Sg Place "girku" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Dasto Jesus celkkii máhttájeddjiidasas : « Jos guhtege dáhttu boahtit mu maŋis , de biehttalehkos iežas , váldos ruossas ja čuvvos mu . – NPx Anaf no Ill Pl Human Prof "máhttájeaddji" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo dat guhte viggá gádjut heakkas , massá dan . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto dat guhte massá heakkas mu dihtii , gádju dan . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mii ávkkiid lea olbmui jos vuoitá ge oppa máilmmi , muhto massá heakkas ? – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Dahje maid sáhttá olmmoš addit máksun heakkas ovddas ? – NPx Anaf no Gen Sg Body M "heagga" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo Olbmobárdni boahtá eŋgeliiddisguin Áhčis hearvásvuođas , ja dalle máksá juohkehažžii dan mielde maid dat lea dahkan . – NPx Anaf no Com Pl Human Divinity "eŋgel" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Duođaid , mun cealkkán didjiide : Muhtumat sis geat leat čuožžumin dás , eai muosát jápmima ovdal go oidnet Olbmobártni boahtimin riikkainis . – NPx Anaf no Com Sg Place "riika" Acc Sg3 Human NT NT NT
 • Go son bođii ruoktot , de Jesus ollásii Biehtáriin : « Simmon , mo du mielas orru : Geas gáibidit máilmmi gonagasat tuolu ja vearu ? Mánáineaset vai vierrásiin ? » . – NPx Anaf no Loc Pl Kin "mánná" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Muhto amamet vearránahttit sin , de mana jávregáddái , šlivge vuokkat ja váldde vuosttaš guoli mii dohppe , ja go don rabat dan njálmmi , de gávnnat statera . – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "vuogga" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Jos son guldala du , de don leat vuoitán oskuguoimmát . – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "oskuguoibmi" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • De Biehtár manai Jesusa lusa ja jearai : « Hearrá , gallii ferten addit ándagassii oskuguoibmásan go son sudduda mu vuostái ? – NPx Anaf no Ill Sg Human Friend "oskuguoibmi" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Sus ii lean mihkkege mainna máksit , ja isit gohčui su vuvdojuvvot oktan áhkáinis ja mánáidisguin ja buot opmodagainis , ja vealggi máksojuvvot . – NPx Anaf no Com Sg Kin "áhkká' 'mánná' 'opmodat" Acc Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto go bálvaleaddji manai olggos , de deaivvai muhtuma bálvalanguimmiinis gii lei sutnje velggolaš čuođi denara . – NPx Anaf no Com Sg Human Prof "bálvalanguoibmi" Acc Sg3 Human NT NT NT
 • Son dohppii su čoddagii ja dajai : Mávsse vealggát ! . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Social "vealgi" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Son manai ja bijahii su giddagassii dassážii go máksá vealggis . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Social "vealgi" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Go eará bálvaleaddjit oidne dan mii dáhpáhuvai , de sii atne dan bahán , manne isideaset lusa ja muitaledje buot . – NPx Anaf no Gen Sg Human Prof "isit" Nom coor Pl3 Human NT NT NT
 • It go don ge livčče berren árpmihit bálvalanguoimmát , nugo mun ge árpmihin du ? – NPx Anaf no Acc Sg Human Prof "bálvalanguoibmi" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Ja isit moaráskii ja bijai bálvaleaddji givssideddjiid háldui , dassážii go lei máksán oppa vealggis . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Social "vealgi" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Nu almmálaš Áhččán ge dahká juohkehažžii dis jos ehpet atte ándagassii oskuguoibmáseattet oppa váimmusteattet . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human NT NT NT
 • Nu almmálaš Áhččán ge dahká juohkehažžii dis jos ehpet atte ándagassii oskuguoibmáseattet oppa váimmusteattet . – NPx Anaf no Ill Sg Human Friend "oskuguoibmi" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Nu almmálaš Áhččán ge dahká juohkehažžii dis jos ehpet atte ándagassii oskuguoibmáseattet oppa váimmusteattet . – NPx Anaf no Loc Sg Body "váibmu" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Maiddái farisealaččat ge bohte , ja sii jerre geahččalan dihtii su : « Lea go olbmás lohpi earránit áhkástis man sivas ihkinassii ? » . – NPx Anaf no Loc Sg Human Friend "olmmái" Loc Sg3 Human NT NT NT
 • Son vástidii sidjiide : « Ehpet go leat lohkan ahte Sivdnideaddji álggus sivdnidii sudno olmmájin ja nisun ja celkkii : Dan dihtii olmmái guođđá áhčis ja eatnis ja bissu áhkás luhtte , ja dat guovttis šaddaba oktan oažžin . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči' 'eadni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son vástidii sidjiide : « Ehpet go leat lohkan ahte Sivdnideaddji álggus sivdnidii sudno olmmájin ja nisun ja celkkii : Dan dihtii olmmái guođđá áhčis ja eatnis ja bissu áhkás luhtte , ja dat guovttis šaddaba oktan oažžin . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhkká" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Sii jerre sus : « Manne Movsses lea gohččon boatnjá addit earrogirjji go earrána áhkástis ? » . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhkká" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Mun cealkkán didjiide : Dat gii earrána áhkástis mange eará go fuorrávuođa sivas , ja náitala ođđasis , dahká náittosrihkkuma . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhkká" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Uhca mánážat guddojuvvojedje Jesusa lusa , vai son bijašii gieđaidis daid ala ja rohkadalašii , muhto máhttájeaddjit šiggo olbmuid . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ja son bijai gieđaidis sin ala , ja dasto son vulggii doppe eret . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jesus vástidii : « It galgga goddit , it galgga rihkkut náittosdili , it galgga suoládit , it galgga cealkit vearreduođaštusa , don galggat gudnejahttit áhčát ja eatnát , ja don galggat ráhkistit lagamučča nugo iežat . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči' 'eadni" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Ja juohkehaš gii lea guođđán ruovttus dahje vieljaid dahje oappáid dahje áhči dahje eatni dahje mánáid dahje bealdduid mu nama dihtii , son oažžu máŋggageardásaččat ruoktot ja árbe agálaš eallima . – NPx Anaf no Acc Sg Place "ruoktu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo almmiriika lea dáluisida láhkásaš gii vulggii olggos árrat iđedis bálkáhit láigobargiid viidnegárdásis . – NPx Anaf no Ill Sg Place "viidnegárdi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go šattai eahket , de viidnegárdeisit dajai dállodoallásis : Gohčo bargiid boahtit ja atte daidda bálkká ! . – NPx Anaf no Ill Sg Human Prof "dállodoalli" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son jorggihii muhtumii sis ja dajai : Ustiban , in mun daga dutnje vearrut . – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Friend "ustit" x Sg1 Human NT NT NT
 • Dasto Sebedeusa bártniid eadni bođii Jesusa lusa oktan bártniidisguin , luoitádii čippiid ala ja siđai sus juoidá . – NPx Anaf no Com Pl Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • « Cealkke ahte dát mu bártniguovttos beassaba čohkkát du bálddas du riikkas , nubbi olgeš gieđat bealde ja nubbi gurut gieđat bealde . – NPx Ekso no Gen Sg Body "giehta" Gen Sg2 Human NT NT NT
 • Soai vieččaiga ásena ja várssá ja bijaiga olgguldasbiktasiiddiska daid ala , ja Jesus čohkánii ásena ala . – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "olgguldasbivttas" Nom coor Du3 Human NT NT NT
 • Olusat lebbo biktasiiddiset geainnu ala , earát čuhppe ovssiid muorain maiguin duorggastedje geainnu . – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "bivttas" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Ja buot maid ihkinassii dii átnubehtet rohkosiinnádet , oažžubehtet , jos oskubehtet . – NPx Anaf no Com Sg Property Product "rohkos" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Son manai nuppi lusa ja dajai : Bárdnán , mana odne viidnegárdái bargat . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "bárdni" x Sg1 Human NT NT NT
 • Goabbá sudnos dagai áhčiska dáhtu mielde ? » . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Loc Du3 Human NT NT NT
 • De son láigohii viidnegárddis muhtun viidnegárdebargiide ja vulggii olgoriikii . – NPx Anaf no Acc Sg Place "viidnegárdi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go čoaggináigi lahkanišgođii , de son vuolggahii bálvaleddjiidis viidnegárdebargiid lusa , vai oččošii oasis šattuin . – NPx Anaf no Acc Pl Human Prof "bálvaleaddji" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go čoaggináigi lahkanišgođii , de son vuolggahii bálvaleddjiidis viidnegárdebargiid lusa , vai oččošii oasis šattuin . – NPx Anaf no Acc Sg Other Part "oassi" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Loahpas son vuolggahii bártnis sin lusa , dasgo son jurddašii : Mu bártni sii goittot atnet árvvus . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Sii vástidedje : « Son addá daidda bahás olbmáide bahás loahpa ja láigoha viidnegárddis earáide , geat addet sutnje su oasi šattuin rivttes áigái . – NPx Anaf no Acc Sg Place "viidnegárdi" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Jesus sártnui fas sidjiide veardádusaiguin : « Almmiriika sáhttá veardiduvvot gonagasain gii lágidii heajaid bárdnásis . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto sii eai beroštan das ja manne eret , muhtun beldosis ja muhtun gávpásis . – NPx Anaf no Ill Sg Place "bealdu' 'gávpi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dalle gonagas suhtai ja vuolggahii soahteveagas , gottii dáid olmmošgoddiid ja buolláhii sin gávpoga . – NPx Anaf no Acc Sg Human Org "soahteveahka" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Son jearai sus : Ustiban , mo don leat beassan deike headjabiktasiid haga ? – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Friend "ustit" x Sg1 Human NT NT NT
 • Sii jerre sus : « Oahpaheaddji , Movsses lea cealkán : Jos olmmái jápmá mánáheapmin , de su viellja galgá náitalit leaskkain ja addit vielljasis náli . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "viellja" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Vuosttaš náitalii , muhto jámii , ja go lei mánáheapmi , de guđii leaskka vielljasis . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "viellja" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Son vástidii : « Don galggat ráhkistit Hearrá Ipmilat oppa váimmustat ja oppa sielustat ja oppa mielastat . – NPx Anaf no Acc Sg Human Divinity "ipmil" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Son vástidii : « Don galggat ráhkistit Hearrá Ipmilat oppa váimmustat ja oppa sielustat ja oppa mielastat . – NPx Anaf no Loc Sg Body "váibmu' 'siellu' 'miella" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Buot daguideaset sii dahket dušše danne vai olbmot oainnášedje daid . – NPx Anaf no Acc Pl Event Action "dahku" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Vuoi din , čálaoahppavaččat ja farisealaččat ! Dii guoktilaččat ! Dii huksebehtet hávdemuittuid profehtaide ja čiŋahehpet bassi olbmuid hávdemearkkaid ja dadjabehtet : Jos mii livččiimet eallán máddariiddámet áiggi , de eat livčče searvan goddit profehtaid . – NPx Anaf no Gen Pl Kin "máttar" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Man dávjá mun livččen dáhtton čohkket du mánáid , dego vuonccis čohkke čivggaidis soajáidis vuollái . – NPx Anaf no Acc Pl Kin "čivga" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Man dávjá mun livččen dáhtton čohkket du mánáid , dego vuonccis čohkke čivggaidis soajáidis vuollái . – NPx Anaf no Gen Pl Body "soadjá" Nom Sg3 Animal vuonccis NT NT NT
 • – dalle fertejit sii geat leat Judeas , báhtarit váriide ; dat gii lea dáhki alde , ii galgga njiedjat viežžat maidege viesustis , ii ge dat gii lea bealddus galgga máhccat ruoktot viežžat biktasis . – NPx Anaf no Loc Sg Place "viessu" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • – dalle fertejit sii geat leat Judeas , báhtarit váriide ; dat gii lea dáhki alde , ii galgga njiedjat viežžat maidege viesustis , ii ge dat gii lea bealddus galgga máhccat ruoktot viežžat biktasis . – NPx Anaf no Acc Sg Property Clothing "bivttas" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son vuolggaha eŋgeliiddis alla básonšuoŋain , ja sii čohkkejit njealji máilbmečiegas sin geaid son lea válljen , almmi nuppi ravddas gitta nuppi ravdii . – NPx Anaf no Acc Pl Human Divinity "eŋgel" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Duođaid , mun cealkkán didjiide : Isit bidjá su bearráigeahččat buot opmodagaidis . – NPx Anaf no Acc Pl Property Valuable "opmodat" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Almmiriika sáhttá veardiduvvot logiin nuorra nieiddain geat válde lámppáset ja vulge olggos irggi ovddal . – NPx Anaf no Acc Sg Property "lámpá" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Jallat válde mielde lámppáset , muhto eai oljju . – NPx Anaf no Acc Sg Property "lámpá" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Jierpmálaččat válde mielde lámppáset oktan oljolihtiin . – NPx Anaf no Acc Sg Property "lámpá" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • De buot nieiddat morihedje ja gárvvistedje lámppáset . – NPx Anaf no Acc Sg Property "lámpá" Nom coor Pl3 Human NT NT NT
 • Jallat dadje jierpmálaččaide : « Addet midjiide oljjusteattet , dasgo min lámppát jáddagohtet . – NPx Anaf no Loc Sg Property "olju" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Son gohčui bálvaleddjiidis lusas ja oskkildii sidjiide opmodagas : Muhtumii son attii vihtta taleantta , muhtumii guokte ja muhtumii fas ovtta , juohkehažžii su fiehtuid ektui . – NPx Anaf no Acc Pl Human Prof "bálvaleaddji" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son gohčui bálvaleddjiidis lusas ja oskkildii sidjiide opmodagas : Muhtumii son attii vihtta taleantta , muhtumii guokte ja muhtumii fas ovtta , juohkehažžii su fiehtuid ektui . – NPx Anaf no Acc Sg Property Valuable "opmodat" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto son gii lei ožžon ovtta taleantta , rokkai ráiggi eatnamii ja čiegai isidis ruđa dohko . – NPx Anaf no Gen Sg Human Prof "isit" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Go Olbmobárdni boahtá hearvásvuođastis , ja buot eŋgelat suinna , de son čohkána hearvásvuođa truvdnui . – NPx Anaf no Loc Sg Other ID Appearance "hearvásvuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ja dán mun cealkkán didjiide : Dán rájes mun in juga šat dán viidnemuora šattus ovdal go dan beaivvi go mun jugan varas viinni dinguin Áhččán riikkas . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Son manai veaháš guhkkelii , luoitádii eatnamii muođuidis ala ja rohkadalai : « Áhčážan ! Jos leažžá vejolaš , de divtte dán geara mannat mu meattá . – NPx Anaf no Gen Pl Body "muođut" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Son manai veaháš guhkkelii , luoitádii eatnamii muođuidis ala ja rohkadalai : « Áhčážan ! Jos leažžá vejolaš , de divtte dán geara mannat mu meattá . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "áhčáš" x Sg1 Human NT NT NT
 • Son manai nuppádassii fas eret ja rohkadalai : « Áhčážan ! Jos dát gearra ii sáhteš mannat jugakeahttá mu meattá , de šaddos du dáhttu ! » . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "áhčáš" x Sg1 Human NT NT NT
 • Muhto Jesus celkkii sutnje : « Ustiban , daga dan man várás don leat boahtán ! » . – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Friend "ustit" x Sg1 Human NT NT NT
 • Jesus celkkii sutnje : « Nahket miehkát fas dohppii . – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "miehkki" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Jáhkát go don ahte mun in sáhtáše jearrat Áhčistan , ja son vuolggahivččii munnje eanet go guoktenuppelot legiona eŋgeliid . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhčči" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Dalle bajimušbáhppa gaikkihii biktasis guovdat ja dajai : « Son lea bilkidan Ipmila ! . – NPx Anaf no Acc Sg Property Clothing "bivttas" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go Pilatus oinnii ahte son ii sáhte šat dahkat maidege , ja ahte stuibmi lassánii , de son válddii čázi ja basai gieđaidis olbmuid oaidnut . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Dat lea : « Ipmilan , Ipmilan , manne don leat mu guođđán ? » . – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Divinity "ipmil" x Sg1 Human NT NT NT
 • Muhto Jesus čurvii fas alla jienain ja attii vuoiŋŋas . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "vuoigŋa" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Sii bohte olggos hávddiineaset Jesusa bajásčuožžileami maŋŋil ja manne bassi gávpogii , gos olusat oidne sin . – NPx Anaf no Loc Pl Place "hávdi" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon : Geahča , mun vuolggahan áirasan du ovddabeale , son ráhkada dutnje geainnu . – NPx Anaf no Acc Sg Human "áirras" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Sii dovddastedje suttuideaset , ja Johanas gásttašii sin Jordaneanus . – NPx Anaf no Acc Pl Property Product M "suddu" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Johanasas ledje badjelis kamelguolgabiktasat ja sus lei náhkkeboagán alimiiddis birra , ja su borramuš lei rásselohkut ja meahccehonnet . – NPx Anaf no Gen Pl Body "alimat" Loc Sg3 Human NT NT NT
 • Jesus celkkii sudnuide : « Čuovvu mu , de mun dagan dudno olmmošbivdin ! » Dan seammás soai guđiiga firpmiideaskka ja čuovuiga su . – NPx Anaf no Acc Pl Property Tool "fierbmi" Nom Du3 Human NT NT NT
 • Dallánaga son rávkkai sudno , ja soai guđiiga áhčiska Sebedeusa fatnasii láigobargiiguin ja čuovuiga su . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Nom Du3 Human NT NT NT
 • Son geigii gieđas , guoskkahii su ja celkkii sutnje : « Mun dáhtun , šatta buhtisin ! » . – NPx Anaf no Acc Sg Body "giehta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto mana čájehit iežat báhppii ja oaffaruša buhtástusat ovddas dan maid Movsses lea gohččon . – NPx Anaf no Gen Sg Event Action "buhtástus" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Go Jesus oinnii sin oskku , de celkkii lápmásii : « Bárdnán , du suttut leat dutnje ándagassii addojuvvon . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "bárdni" x Sg1 Human NT NT NT
 • Muhto muhtun čálaoahppavaččat ledje čohkkámin das , ja sii jurddašedje váimmuineaset : « Mo ba son sáhttá sárdnut ná ? – NPx Anaf no Loc Pl Body "váibmu" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Jesus dovddai dakkaviđe vuoiŋŋastis ahte sii jurddašedje nie , ja son celkkii sidjiide : « Manne dis leat diekkár jurdagat din váimmuin ? – NPx Anaf no Loc Sg Body M "vuoigŋa" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Čuožžil , váldde seaŋggat ja vázzil ? – NPx Anaf no Acc Sg Place "seaŋga" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Ja olmmái čuožžilii , válddii dallánaga seaŋggas ja váccii olggos buohkaid oaidnut , nu ahte buohkat imaštedje sakka ja máidno Ipmila ja dadje : « Dakkára mii eat leat goassege oaidnán . – NPx Anaf no Acc Sg Place "seaŋga" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Son geahčai birra buohkaide , dievva moaris ja morrašis sin garra váimmuid dihtii , ja celkkii olbmái : « Geige gieđat ! » . – NPx Anaf no Acc Sg Body "giehta" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • « Mana ruoktot olbmuidat lusa ja muital sidjiide makkár stuora daguid Hearrá lea dahkan dutnje , ja ahte son lea árpmihan du » . – NPx Anaf no Gen Pl Human "olmmoš" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Boađe bidjat gieđaidat su ala , vai son dearvvašmuvvá ja beassá eallit . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Dakkaviđe orustii vardámuš , ja son dovddai ahte son lei dearvvašmahttojuvvon givssiinis . – NPx Anaf no Loc Pl Event State "giksi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • De Jesus celkkii sutnje : « Nieidan , du osku lea beastán du . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "nieida" x Sg1 Human NT NT NT
 • Don leat dearvvašmahttojuvvon givssiinat . – NPx Anaf no Loc Pl Event State "giksi" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Maŋŋil Jesus vulggii doppe ja bođii ruovttugávpogasas , ja su máhttájeaddjit čuvvo su . – NPx Anaf no Ill Sg Place "ruovttugávpot" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Mii viisodagaid lea addojuvvon sutnje go sáhttá dahkat dakkár fámolaš daguid gieđaidisguin ? – NPx Anaf no Com Pl Body "giehta" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Jesus celkkii sidjiide : « Ii profehta badjelgehččojuvvo eará báikkis go iežas ruovttugávpogis , fulkkiidis searvvis ja ruovttustis . – NPx Anaf no Gen Pl Kin "fuolki" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jesus celkkii sidjiide : « Ii profehta badjelgehččojuvvo eará báikkis go iežas ruovttugávpogis , fulkkiidis searvvis ja ruovttustis . – NPx Anaf no Loc Sg Place "ruoktu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ii son sáhttán dahkat doppe maidege ovddolaš daguid ; son bijai dušše gieđaidis muhtun buhcciid ala ja buoridii sin . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jos muhtun báikkis eai váldde din vuostái eai ge dáhto guldalit din , de vulget das eret ja savdnjilehket sádduid julggiineattet sidjiide duođaštussan . – NPx Anaf no Loc Pl Body "juolgi" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • « Ii dus leat lohpi váldit vieljat áhká . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "viellja" Loc Sg2 Human NT NT NT
 • Ja juohke háve go Herodes gulai su , de ráfehuvai ii ge diehtán maid dahkat , muhto dattege guldalii su mielastis . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "miella" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto de šattai liiba go Herodes doalai riegádanbeaivvis ja dagai heajaid bajimus virgeolbmáidasas ja offisearaide ja Galilea alimus olbmáide . – NPx Anaf no Gen Sg Event Action "riegádanbeaivi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto de šattai liiba go Herodes doalai riegádanbeaivvis ja dagai heajaid bajimus virgeolbmáidasas ja offisearaide ja Galilea alimus olbmáide . – NPx Anaf no Ill Pl Human Prof "virgeolmmái" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Son vuortnui dan ja lohpidii : « Maid ihkinassii dal dáhtožat , mun attán dutnje , vaikko de livččii bealli riikkastan . – NPx Endo no Loc Sg Place "riika" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Nieida manai olggos ja jearai eatnistis : « Maid mun galggan sihtat ? » . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Eadnis vástidii : « Siđa gásttašeaddji Johanasa oaivvi . – NPx Endo no Nom Sg Kin "eadni" x Sg3 Human NT NT NT
 • Fákta manai ja čuohpastii Johanasa oaivvi giddagasas , buvttii oaivvi gári siste ja attii niidii , ja son attii dan eadnásis . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo farisealaččat ja juvddálaččat eai oppanassii bora ovdal go leat bassan gieđaideaset máddariid árbevieruid mielde . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Movsses lea gal cealkán : Don galggat gudnejahttit áhčát ja eatnát , ja : Dat guhte garuha áhčis dahje eatnis , galgá jápmit . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči' 'eadni" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Movsses lea gal cealkán : Don galggat gudnejahttit áhčát ja eatnát , ja : Dat guhte garuha áhčis dahje eatnis , galgá jápmit . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči' 'eadni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto dii oahpahehpet ná : Jos guhtege dadjá áhččásis dahje eadnásis : Dat maid don galggašit oažžut mus veahkkin , lea korban , dat mearkkaša attáldat tempelii , de ehpet suova su veahkehit iežas áhči dahje eatni . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "áhčči' 'eadni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Nie dahkabehtet Ipmila sáni duššin árbevieruideattet dihtii maid lehpet čuvvon ja oahpahan . – NPx Anaf no Gen Pl Event Habit "árbevierru" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • « Go don vástidit ná , de mana ruoktot ; bahá vuoigŋa lea vuolgán nieiddastat . – NPx Ekso no Loc Sg Kin "nieida" x Sg2 Human NT NT NT
 • Nisu manai ruoktot ja gávnnai mánás veallámin seaŋggas ; bahá vuoigŋa lei guođđán su . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "mánná" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Son bijai suorpmaidis su beljiide , čolgadii ja guoskkahii su njuokčama ; de loktii čalmmiidis almmi guvlui , šuohkihii ja celkkii sutnje : « Effata ! » . – NPx Anaf no Acc Pl Body "suorbma" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son bijai suorpmaidis su beljiide , čolgadii ja guoskkahii su njuokčama ; de loktii čalmmiidis almmi guvlui , šuohkihii ja celkkii sutnje : « Effata ! » . – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • De čolggai su čalmmiide ja bijai gieđaidis su ala ja jearai sus : « Oainnát go maidege ? » . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Jesus bijai fas gieđaidis su čalmmiid ala ; dál čielggai oaidnu , ja olmmái lei buoriduvvon ja oinnii buot čielgasit . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Jesus gohčui olmmošjoavkku ja máhttájeddjiidis lusas ja celkkii sidjiide : « Jos guhtege dáhttu boahtit mu maŋis , de biehttalehkos iežas , váldos ruossas ja čuvvos mu . – NPx Anaf no Acc Pl Human Prof "máhttájeaddji" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto dat guhte massá heakkas mu ja evangeliuma dihtii , gádju dan . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Maid olmmoš sáhttá addit buhtadussan heakkas ovddas ? – NPx Anaf no Gen Sg Body M "heagga" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dat guhte heahpanaddá mus ja mu sániin dán oskkáldasmeahttun ja suttolaš sohkagottis , sus heahpana Olbmobárdni ge go son boahtá Áhčis hearvásvuođas bassi eŋgeliiguin . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhtun olmmái olmmošjoavkkus vástidii : « Oahpaheaddji , mun lean buktán bárdnán du lusa ; sus lea vuoigŋa mii dahká su gielaheapmin . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Dallánaga čurvii bártni áhčči : « Mun oskkun , veahket mu eahpeoskkustan ! » . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "eahpeosku" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Dat guhte addá didjiide guvssidievva čázi juhkat danne go dii gullabehtet Kristusii , duođaid , mun cealkkán didjiide : Son ii eisege masse bálkkás . – NPx Anaf no Acc Sg Property Valuable "bálká" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Maiddái farisealaččat ge bohte , ja sii jerre geahččalan dihtii su : « Lea go boatnjás lohpi earránit áhkástis ? » . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhkká" Loc Sg3 Human NT NT NT
 • Dan dihtii olmmái guođđá áhčis ja eatnis , ja bissu áhkás luhtte , ja dat guovttis šaddaba oktan oažžin . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči' 'eadni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dan dihtii olmmái guođđá áhčis ja eatnis , ja bissu áhkás luhtte , ja dat guovttis šaddaba oktan oažžin . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhkká" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Go sii bohte fas ruoktot , de máhttájeaddjit jerre sus dán birra , ja son celkkii sidjiide : « Dat gii earrána áhkástis ja náitala ođđasis , dahká náittosrihkkuma su vuostái . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhkká" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ja jos nisu earrána boatnjástis ja náitala ođđasis , de dahká náittosrihkkuma . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "boadnjá" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ja son válddii sin sallasis , bijai gieđaidis sin ala ja buressivdnidii sin . – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ja son válddii sin sallasis , bijai gieđaidis sin ala ja buressivdnidii sin . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Don dovddat báhkkomiid : It galgga goddit , it galgga rihkkut náittosdili , it galgga suoládit , it galgga cealkit vearreduođaštusaid , it galgga ovttage beahttit , don galggat gudnejahttit áhčát ja eatnát . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči' 'eadni" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Muhto son geardduhii : « Mánát , man váttis lea beassat Ipmila riikii sidjiide geat luhttet riggodagaidasaset ! . – NPx Anaf no Ill Pl Property Valuable "riggodat" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Jesus vástidii sutnje : « Duođaid , mun cealkkán didjiide : Juohkehaš gii lea guođđán ruovttus dahje vieljaid dahje oappáid dahje eatni dahje áhči dahje mánáid dahje bealdduid mu ja evangeliuma dihtii , son oažžu čuođigeardásaččat ruoktot ; dáppe dálá máilmmis oažžu ruovttu , vieljaid , oappáid , etniid , mánáid ja bealdduid , ja velá doarrádallamiid ge , ja agálaš eallima boahttevaš máilmmis . – NPx Anaf no Acc Sg Place "ruoktu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Soai vástideigga : « Divtte munno čohkkát du bálddas hearvásvuođastat , nubbi olgeš gieđat bealde ja nubbi gis gurut gieđat bealde . – NPx Anaf no Loc Sg Other ID Appearance "hearvásvuohta" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Soai vástideigga : « Divtte munno čohkkát du bálddas hearvásvuođastat , nubbi olgeš gieđat bealde ja nubbi gis gurut gieđat bealde . – NPx Endo no Gen Sg Body "giehta" Gen Sg2 Human NT NT NT
 • De doalvvuiga várssá Jesusa lusa ja lebbiiga olgguldasbiktasiiddiska dan ala , ja son čohkánii dan ala . – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "olgguldasbivttas" Verb Du3 Human NT NT NT
 • Olusat lebbo biktasiiddiset geainnu ala , earát čuhppe lastaovssiid gittiin ja duorggastedje geainnu . – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "bivttas" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Duođaid, mun cealkkán didjiide: Dat guhte dadjá dán várrái: Loktan ja bálkestahte iežat merrii! ii ge eahpit váimmustis , muhto osku ahte dat maid son dadjá , dáhpáhuvvá , sutnje dat dáhpáhuvvá . – NPx Anaf no Loc Sg Body "váibmu" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto jos ehpet atte ándagassii , de almmálaš Áhččádet ge ii atte didjiide ándagassii din rihkkumiid . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Pl2 Human NT NT NT
 • Dasto son láigohii viidnegárddis viidnegárdebargiide ja vulggii olgoriikii . – NPx Anaf no Acc Sg Place "viidnegárdi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go áigi dievai , de son vuolggahii muhtun bálvaleaddji viidnegárdebargiid lusa , vai oččošii oasis viidnegárddi šattuin . – NPx Anaf no Acc Sg Other Part "oassi" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • De bohte Jesusa lusa muhtun saddukealaččat , guđet čuoččuhit ahte ii leat bajásčuožžileapmi , ja sii jerre sus : « Oahpaheaddji ! Movsses lea čállán midjiide ahte jos muhtumis lea viellja gii jápmá ja sus báhcá áhkká ii ge oktage mánná , de galgá son náitalit leaskkain ja addit vielljasis náli . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "viellja" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Jesus vástidii : « Mávssolaččamus báhkkon lea dát : Gula , Israel ! Hearrá Ipmileamet , Hearrá lea áidna Ipmil ; ja don galggat ráhkistit Hearrá Ipmilat oppa váimmustat ja oppa sielustat ja oppa mielastat ja oppa fámustat . – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Divinity "ipmil" x Pl1 Human NT NT NT
 • Jesus vástidii : « Mávssolaččamus báhkkon lea dát : Gula , Israel ! Hearrá Ipmileamet , Hearrá lea áidna Ipmil ; ja don galggat ráhkistit Hearrá Ipmilat oppa váimmustat ja oppa sielustat ja oppa mielastat ja oppa fámustat . – NPx Anaf no Acc Sg Human Divinity "ipmil" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Jesus vástidii : « Mávssolaččamus báhkkon lea dát : Gula , Israel ! Hearrá Ipmileamet , Hearrá lea áidna Ipmil ; ja don galggat ráhkistit Hearrá Ipmilat oppa váimmustat ja oppa sielustat ja oppa mielastat ja oppa fámustat . – NPx Anaf no Loc Sg Body "váibmu' 'siellu' 'miella' 'fápmu" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Ollu olbmot guldaledje su mielasteaset , ja oahpahettiin sin son celkkii : « Váruhehket čálaoahppavaččain ! Sii áinnas váccašit guhkes biktasiiguin ja hálidit ahte olbmot buorástahttet sin márkanšiljuin . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "miella" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Dasgo sii buohkat adde valljivuođasteaset , muhto son attii geafivuođastis buot dan mii sus lei , buot dan maid son dárbbašii eallin várás . – NPx Anaf no Loc Sg Property "valljivuohta" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Viellja diktá vieljas dubmejuvvot jápmimii , ja áhčči mánás , ja mánát čuožžilit vánhemiiddiset vuostái ja diktet sin dubmejuvvot jápmimii . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "viellja" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Viellja diktá vieljas dubmejuvvot jápmimii , ja áhčči mánás , ja mánát čuožžilit vánhemiiddiset vuostái ja diktet sin dubmejuvvot jápmimii . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "mánná" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Viellja diktá vieljas dubmejuvvot jápmimii , ja áhčči mánás , ja mánát čuožžilit vánhemiiddiset vuostái ja diktet sin dubmejuvvot jápmimii . – NPx Anaf no Gen Pl Kin "váhnen" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ja dalle son vuolggaha eŋgeliiddis ja čohkke njealji máilbmečiegas sin geaid son lea válljen , eatnama ravddas gitta almmi ravdii . – NPx Anaf no Acc Pl Human Divinity "eŋgel" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go vuolgá ruovttustis , de addá dállodoalu bálvaleddjiidis háldui , juohkehaš oažžu sierra barggu , ja son gohčču uksafávtta gohcit . – NPx Anaf no Loc Sg Place "ruoktu" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Go vuolgá ruovttustis , de addá dállodoalu bálvaleddjiidis háldui , juohkehaš oažžu sierra barggu , ja son gohčču uksafávtta gohcit . – NPx Anaf no Gen Pl Human Prof "bálvaleaddji" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto son vástidii : « Lea muhtun dán guoktenuppelohkásis , muhtun gii buonjosta lihtis muinna oktanaga . – NPx Anaf no Acc Sg Property Container "lihtti" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son celkkii : « Abba , Áhčážan ! . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "áhčáš" x Sg1 Human NT NT NT
 • Muhtun nuorra olmmái lei Jesusa fárus ; sus lei dušše liidnegiesastat álás rupmašis birra . – NPx Anaf no Gen Sg Body "rumaš" Loc Sg3 Human NT NT NT
 • Dalle bajimušbáhppa gaikkihii biktasis guovdat ja dajai : « Maid mii dál vihtaniiguin ? – NPx Anaf no Acc Sg Property Clothing "bivttas" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dakkaviđe iđedis bajitbáhpat , vuorrasat ja čálaoahppavaččat čoahkkanedje , ja oppa Ráđđi dagai mearrádusas . – NPx Anaf no Acc Sg Property Product "mearrádus" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto Jesus čurvii alla jienain ja attii vuoiŋŋas . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "vuoigŋa" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go offiseara gii čuoččui aiddo su buohta , oinnii mo son attii vuoiŋŋas , de dajai : « Duođaid , dát olmmoš lei Ipmila Bárdni ! » . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "vuoigŋa" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ja dát mearkkat čuvvot sin geat oskot : Sii ádjet olggos bahá vuoiŋŋaid mu nammii , sii sárdnot ođđa gielaid , ja sii dohppejit gearbmašiid gieđaideasetguin . – NPx Anaf no Com Pl Body "giehta" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Sii bidjet gieđaideaset buhcciid ala , ja dat dearvvašmahttojuvvojit . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Viinni dahje garra juhkamuša son ii juga , ja eatnis heakka rájes son lea dievva Bassi Vuoiŋŋas . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son jorgalahttá olusiid Israelas ruovttoluotta Hearrái Ipmilasaset . – NPx Anaf no Ill Sg Human Divinity "ipmil" Acc Pl3 Human NT NT NT
 • Go su bálvalusáigi lei nohkan , de son manai ruktosis . – NPx Anaf no Ill Sg Place "ruoktu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ja fuolkát Elisabet han lea maiddái vuordimin bártni , vaikko lea boaris . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "fuolki" x Sg2 Human NT NT NT
 • Sii hálidedje gohčodit su Sakarjan áhčis mielde , muhto eadnis dajai : « Ii , su namma galgá leat Johanas . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Acc Sg3 Human NT NT NT
 • Sii hálidedje gohčodit su Sakarjan áhčis mielde , muhto eadnis dajai : « Ii , su namma galgá leat Johanas . – NPx Endo no Nom Sg Kin "eadni" Acc Sg3 Human NT NT NT
 • Buohkat geat gulle dan , vurkejedje dan váimmuidasaset ja jerre : « Mii son dán mánás boahtá ? » . – NPx Anaf no Ill Pl Body "váibmu" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Bassi Vuoigŋa devddii Sakarja , ja son sártnui profehtalaččat : Máidnojuvvon lehkos Hearrá , Israela Ipmil , dasgo son oahppaladdá álbmogis ja lonista dan . – NPx Anaf no Acc Sg Human Group "álbmot" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son čuoččáldahttá midjiide bestojumi čoarvvi bálvaleaddjis Dávveda sogas , nugo son lohpidii dološ áiggi rájes bassi profehtaidis bokte , ahte mii bestojuvvošeimmet min vašálaččain , buohkain geat vašuhit min . – NPx Anaf no Gen Sg Human Prof "bálvaleaddji" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son čuoččáldahttá midjiide bestojumi čoarvvi bálvaleaddjis Dávveda sogas , nugo son lohpidii dološ áiggi rájes bassi profehtaidis bokte , ahte mii bestojuvvošeimmet min vašálaččain , buohkain geat vašuhit min . – NPx Anaf no Gen Pl Human Prof "profehta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Nu son árpmiha min máddariid ja atná muittus bassi lihtus , dan váli maid son vuortnui min áhččái Abrahamii , ahte son gádju min eret min vašálaččain , vai mii balakeahttá beasašeimmet bálvalit su buhtisvuođas ja vanhurskkisvuođas su muođuid ovddas buot beivviideamet . – NPx Anaf no Acc Pl Event Time "beaivi" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Ja don , mánážan , gohčoduvvot Alimusa profehtan , dasgo don manat Hearrá ovddas ja válmmaštahtát su geainnuid ja oahpásmahtát su álbmogii bestojumi suttuid ándagassii addojumiin , dasgo min Ipmil lea árbmugas ja váibmoláđis . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "mánáš" x Sg1 Human NT NT NT
 • Buohkat vulge čálihit iežaset , iešguhtege gávpogasas . – NPx Anaf no Ill Sg Place "gávpot" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go soai leigga doppe , de dievai áigi go son galggai riegádahttit , ja son riegádahtii bártnis , vuosttašriegádeaddji , giesai su ja bijai su krubbái , dasgo sudnuide ii lean idjasadji . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dan guovllus ledje sávzageahččit guođoheamen sávzaealuset ihkku . – NPx Anaf no Acc Sg Property Animal "sávzaeallu" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Muhto Márjá vurkii visot váibmosis ja guorahalai dan . – NPx Anaf no Ill Sg Body "váibmu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Vuoigŋa doalvvui su tempelii , ja go Jesusa vánhemat bođiiga sisa mánáin dahkan dihtii lága vieru mielde , de Simmon válddii máná sallasis , máinnui Ipmila ja celkkii : Hearrá , dál divttát bálvaleaddját vuolgit dáppe ráfis , nugo don leat cealkán . – NPx Anaf no Ill Sg Body "salla" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Hearrá , dál divttát bálvaleaddját vuolgit dáppe ráfis , nugo don leat cealkán . – NPx Anaf no Acc Sg Human Prof "bálvaleaddji" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Eadnis ja áhččis ovddošeigga dan mii daddjojuvvui máná birra . – NPx Endo no Nom Sg Kin "eadni' 'áhčči" x Sg3 Human NT NT NT
 • Son lei hui boaris ; son lei náitalan nuorran ja lei eallán čieža jagi boatnjáinis . – NPx Anaf no Com Sg Kin "boadnjá" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto go bassebeaivvit ledje vássán , ja sii vulge fas ruoktot , de bárdni bázii Jerusalemii , almmá vánhemiiddis dieđekeahttá . – NPx Anaf no Gen Pl Kin "váhnen" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Vánhenguovttos hirpmástuvaiga sakka go oinniiga su , ja su eadni dajai sutnje : « Mánážan , mo don sáhttet dahkat dán munnuide ? – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "mánáš" x Sg1 Human NT NT NT
 • Moai áhčiinat letne ohcan du baluin . – NPx Anaf no Com Sg Kin "áhčči" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Eahppi go ipmirdan ahte mun ferten leat Áhččán viesus ? » . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Su eadni vurkii buot dáid váibmosis . – NPx Anaf no Ill Sg Body "váibmu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Álbmot lei dál dievva vuordámušain , ja buohkat jurddašedje váimmuineaset ahte Johanas vejii leat Messias . – NPx Anaf no Loc Pl Body "váibmu" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Muhto go son cuiggodii guovllugonagasa Herodesa go dat elii vieljas áhkáin , Herodiasain , ja dagai ollu eanet baháid , de Herodes dagai dasa lassin vel dan bahádagu ahte son bálkestii Johanasa giddagassii . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "viellja" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jesus lei sullii golbmalotjahkásaš go álggahii doaimmas . – NPx Anaf no Acc Sg Event Employment "doaibma" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • « Lea čállojuvvon : Hearrá Ipmilat galggat gudnejahttit , ja aivvestassii su bálvalit . – NPx Anaf no Acc Sg Human Divinity "ipmil" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • « Lea celkojuvvon : It galgga geahččalit Hearrá Ipmilat . – NPx Anaf no Acc Sg Human Divinity "ipmil" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Mii leat gullan buot maid don leat dahkan Kapernaumis ; daga daid seammáid dáppe ruovttubáikkistat ! » . – NPx Anaf no Loc Sg Place "ruovttubáiki" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Son bijai gieđaidis juohkehačča ala ja buoridii sin . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Bivdit ledje mannan eret fatnasiin ja ledje doidimin firpmiideaset . – NPx Anaf no Acc Pl Property Tool "fierbmi" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Go son lei geargan sárdnumis , de dajai Simmonii : « Suhket fávlelii ja suhppejehket firpmiideattet bivdit ! » . – NPx Anaf no Acc Pl Property Tool "fierbmi" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • « Muhto mana čájehit iežat báhppii , ja oaffaruša buhtástusat ovddas nugo Movsses lea gohččon . – NPx Anaf no Acc Sg Event Action "buhtástus" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Sáhka su birra goit viidánii velá eambbo go ovdal , ja stuora joavkkut bohte su lusa gullat su ja buoriduvvot buohcuvuođaineaset . – NPx Anaf no Loc Pl Event State "buohcuvuohta" Nom coor Pl3 Human NT NT NT
 • Jesus diđii maid sii jurddašedje ja celkkii sidjiide : « Maid dii duođaid jurddašehpet váimmuineattet ? – NPx Anaf no Com Sg Body "váibmu" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • « Geige gieđat ! » . – NPx Anaf no Acc Sg Body "giehta" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Sii ledje boahtán gullat su ja buoriduvvot buozalvasaineaset . – NPx Anaf no Loc Pl Event State "buozalvas" Nom coor Pl3 Human NT NT NT
 • Jesus loktii čalmmiidis , geahčai máhttájeddjiidasas ja celkkii : Ávdugasat dii váivvážat , dasgo Ipmila riika lea din . – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jesus loktii čalmmiidis , geahčai máhttájeddjiidasas ja celkkii : Ávdugasat dii váivvážat , dasgo Ipmila riika lea din . – NPx Anaf no Acc Pl Human Prof "máhttájeaddji" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto didjiide geat guldalehpet , mun cealkkán : Ráhkistehket vašálaččaideattet , dahket buriid sidjiide geat vašuhit din , buressivdnidehket sin geat garuhit din , ja rohkadallet sin ovddas geat cielahit din . – NPx Anaf no Acc Pl Human "vašálaš" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Muhto ráhkistehket vašálaččaidet , dahket buriid ja lonejehket vuorddekeahttá maidege ruovttoluotta . – NPx Anaf no Acc Sg Human "vašálaš" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Lehket váibmoláđđásat , nugo Áhččádet ge lea váibmoláđis . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Pl2 Human NT NT NT
 • Manne oainnát riba oskuguoimmát čalmmis , muhto it fuomáš hirssa iežat čalmmis ? – NPx Anaf no Gen Sg Human Friend "oskuguoibmi" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Ja mo sáhtát dadjat oskuguoibmásat : « Oskuguoibmi , divtte mu váldit eret riba du čalmmis ! » go it oainne hirssa iežat čalmmis ? – NPx Anaf no Ill Sg Human Friend "oskuguoibmi" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Easkka dalle oainnát čielgasit ja sáhtát váldit eret riba oskuguoimmát čalmmis . – NPx Anaf no Gen Sg Human Friend "oskuguoibmi" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Buorre olmmoš buktá buriid váimmus buorrevuođa riggodagas , ja bahás olmmoš buktá baháid váimmus bahávuođas . – NPx Anaf no Gen Sg Body "váibmu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Buorre olmmoš buktá buriid váimmus buorrevuođa riggodagas , ja bahás olmmoš buktá baháid váimmus bahávuođas . – NPx Anaf no Gen Sg Body "váibmu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son lei eatnis áidna bárdni , ja su eadni lei leaska . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Sii dadje : « Stuora profehta lea čuoččáldahtton min gaskii , ja Ipmil lea oahppaladdan álbmogis . – NPx Anaf no Acc Sg Human Group "álbmot" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Áibbas riekta , ja mun cealkkán didjiide : Eanet go profehta ! Son lea dat gean birra lea čállojuvvon : Geahča , mun vuolggahan áirasan du ovddabeale , son ráhkada dutnje geainnu . – NPx Anaf no Acc Sg Human "áirras" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Muhtun farisealaččain bovdii Jesusa ruktosis boradit , ja son bođii su lusa ja manai beavdái . – NPx Anaf no Ill Sg Place "ruoktu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Nisu láktadišgođii Jesusa julggiid gatnjaliiguin , ja sihkui daid vuovttaidisguin , cummástalai daid ja vuoiddai daid vuoidasiin . – NPx Anaf no Com Pl Body "vuokta" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Go mun bohten du vissui , de it addán munnje čázi bassat julggiidan , muhto son láktadii daid gatnjaliiguin ja sihkui daid vuovttaidisguin . – NPx Anaf no Acc Pl Body "juolgi" Ill Sg1 Human NT NT NT
 • Go mun bohten du vissui , de it addán munnje čázi bassat julggiidan , muhto son láktadii daid gatnjaliiguin ja sihkui daid vuovttaidisguin . – NPx Anaf no Com Pl Body "vuokta" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Sii ledje Márjá , geas lei lassinamman Magdalena , ja geas ledje áddjojuvvon olggos čieža bahá vuoiŋŋa , Johánná , gii lei náitalan Kuzain , Kuza lei Herodesa ámmátolmmái , ja Susánná ja ollu earát ; sii veahkehedje sin opmodagaideasetguin . – NPx Anaf no Com Pl Property Valuable "opmodat" Acc Pl3 Human NT NT NT
 • Ollu olbmot vulge biras gávpogiin , ja go sii čoagganedje su lusa , de son muitalii veardádusa : « Gilvi vulggii gilvit gortniidis . – NPx Anaf no Acc Pl Property Product "gordni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jesus celkkii sutnje : « Nieidan , du osku lea beastán du . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "nieida" x Sg1 Human NT NT NT
 • Muhto jos eai váldde din vuostái , de guđđet dan gávpoga ja savdnjilehket sádduid julggiineattet duođaštussan sin vuostái . – NPx Anaf no Loc Pl Body "juolgi" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Jesus celkkii buohkaide : « Jos guhtege dáhttu boahtit mu maŋis , de biehttalehkos iežas , váldos ruossas juohke beaivvi ja čuvvos mu . – NPx Anaf no Acc Sg Property "ruossa" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo dat guhte viggá gádjut heakkas , massá dan . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mii ávkkiid lea olbmui jos dat vel vuoitá ge oppa máilmmi , muhto massá heakkas ja duššá ? – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo dat guhte heahpanaddá mus ja mu sániin , sus heahpana Olbmobárdni ge go son boahtá iežas ja Áhčis ja bassi eŋgeliid hearvásvuođas . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Buvtte bártnát deike ! » . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Muhto Jesus šikkui buhtismeahttun vuoiŋŋa ja dearvvašmahtii bártni , ja son attii su fas áhččásis . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "áhčči" Acc Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto Jesus árvidii maid sii jurddašedje váimmuineaset . – NPx Anaf no Loc Pl Body "váibmu" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Muhto olmmái vástidii : « Hearrá , suova mu vuos mannat ruoktot hávdádit áhččán . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Acc Sg1 Human NT NT NT
 • Muhto Jesus vástidii : « Ii oktage gii bidjá gieđas bealdoruovddi ala ja geahčasta maŋás , leat dohkálaš Ipmila riikii . – NPx Anaf no Acc Sg Body "giehta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Orrot dan viesus , ja borret ja juhket dan maid sii fállet didjiide ! Dasgo bargi lea bálkkás veara . – NPx Anaf no Gen Sg Property Valuable "bálká" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dan seammás son ávvudii Bassi Vuoiŋŋas ja celkkii : « Mun rámidan du , Áhččán , almmi ja eatnama Hearrá , danne go leat čiehkan dán viisáin ja jierpmálaččain , muhto leat almmustahttán dan uhcahaččaide . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "vuoigŋa" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dan seammás son ávvudii Bassi Vuoiŋŋas ja celkkii : « Mun rámidan du , Áhččán , almmi ja eatnama Hearrá , danne go leat čiehkan dán viisáin ja jierpmálaččain , muhto leat almmustahttán dan uhcahaččaide . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human NT NT NT
 • « Don galggat ráhkistit Hearrá Ipmilat oppa váimmustat ja oppa sielustat ja oppa fámustat ja oppa mielastat , ja lagamuččat nugo iežat . – NPx Anaf no Acc Sg Human Divinity "ipmil" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • « Don galggat ráhkistit Hearrá Ipmilat oppa váimmustat ja oppa sielustat ja oppa fámustat ja oppa mielastat , ja lagamuččat nugo iežat . – NPx Anaf no Loc Sg Body "váibmu' 'siellu' 'fápmu' 'miella" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Muhto muhtun samarialaš gii lei johtimin , bođii maid dakko gokko olmmái lei veallámin ; ja go son áiccai olbmá , de árkkálmasttii su váimmustis . – NPx Anaf no Loc Sg Body "váibmu" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Son manai su lusa , čanai su háviid ja leaikkui oljju ja viinni daidda , loktii su ásenis ala ja doalvvui su guossevissui ja divššui su . – NPx Anaf no Gen Sg Property Animal "ásen" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Vádjolettiin son bođii muhtun gillái , gos Mártá-nammasaš nisu vuostáiválddii su ruovttustis . – NPx Anaf no Loc Sg Place "ruoktu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son vástidii : « Go rohkadallabehtet , de dadjet ná : Áhččámet , don guhte leat almmis ! Basuhuvvos du namma . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "áhčči" x Pl1 Human NT NT NT
 • Ustiban , lone munnje golbma láibbi , dasgo buorre ustit lea boahtán mu lusa mátkkistis , ii ge mus leat maid sutnje guossohit . – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Friend "ustit" x Sg1 Human NT NT NT
 • Ustiban , lone munnje golbma láibbi , dasgo buorre ustit lea boahtán mu lusa mátkkistis , ii ge mus leat maid sutnje guossohit . – NPx Anaf no Loc Sg Event Action "mátki" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Lea go ba din gaskkas áhčči gii attášii bárdnásis gearbmaša go dat sihtá sus guoli , dahje attášii sutnje skorpiovnna go dat sihtá sus moni ? – NPx Anaf no Ill Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go vel dii ge geat lehpet bahát , áddebehtet addit buriid attáldagaid mánáidasadet , ii go Áhččádet ollu eanebut attáše Bassi Vuoiŋŋa almmis sidjiide geat átnot sus ! » . – NPx Anaf no Ill Pl Kin "mánná" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Go vel dii ge geat lehpet bahát , áddebehtet addit buriid attáldagaid mánáidasadet , ii go Áhččádet ollu eanebut attáše Bassi Vuoiŋŋa almmis sidjiide geat átnot sus ! » . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Muhto jos ii gávnna , de dadjá : « Mun áiggun máhccat vissosan man guđđen . – NPx Anaf no Ill Sg Place "viessu" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Ustibiiddán , mun cealkkán didjiide : – NPx EksoVoc no Nom Pl Human Friend "ustit" x Sg1 Human NT NT NT
 • Mus ii leat sadji rádjat buot šattuidan . – NPx Anaf no Acc Pl Property Product "šaddu" Loc Sg1 Human NT NT NT
 • Son dajai alccesis : Dán mun áiggun dahkat : Mun gaikkodan láđuidan ja huksen daid stuoribun , ja dohko čohkken gortniidan ja buot eará opmodagaidan . – NPx Anaf no Acc Pl Place "láhtu" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Son dajai alccesis : Dán mun áiggun dahkat : Mun gaikkodan láđuidan ja huksen daid stuoribun , ja dohko čohkken gortniidan ja buot eará opmodagaidan . – NPx Anaf no Acc Pl Property Product "gordni" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Son dajai alccesis : Dán mun áiggun dahkat : Mun gaikkodan láđuidan ja huksen daid stuoribun , ja dohko čohkken gortniidan ja buot eará opmodagaidan . – NPx Anaf no Acc Pl Property Valuable "opmodat" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Son celkkii máhttájeddjiidasas : Danne mun cealkkán didjiide : Allet moraš heakkadet dihtii ahte dis lea maid borrat , allet ge rupmaša dihtii ahte leat biktasat . – NPx Anaf no Ill Pl Human Prof "máhttájeaddji" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son celkkii máhttájeddjiidasas : Danne mun cealkkán didjiide : Allet moraš heakkadet dihtii ahte dis lea maid borrat , allet ge rupmaša dihtii ahte leat biktasat . – NPx Anaf no Gen Sg Body M "heagga" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Guhtemuš ba dis sáhttá buot morrašiiddisguin lasihit ovttage állana eallinguhkkodahkasis ? – NPx Anaf no Com Pl Abstraction Mental "moraš" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Guhtemuš ba dis sáhttá buot morrašiiddisguin lasihit ovttage állana eallinguhkkodahkasis ? – NPx Anaf no Ill Sg Event Time "eallinguhkkodat" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Gehččet liljáid , mo dat šaddet ! Eai dat bargga eai ge bane , muhto mun cealkkán didjiide : Ii oppa Salomo ge buot hearvásvuođainis lean gárvvohuvvon nugo okta sis . – NPx Anaf no Com Sg Other ID Appearance "hearvásvuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ale bala , uhca čorragaš ! Dasgo Áhčádet buorre dáhttu lea addit riikka didjiide . – NPx Ekso no Gen Sg Kin "áhčči" x Pl2 Human NT NT NT
 • Vuvdet buot opmodagadet , ja addet ruđaid váivvážiidda . – NPx Anaf no Acc Sg Property Valuable "opmodat" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Bidjet boahkána ja doalahehket lámppáineattet čuovgga . – NPx Anaf no Loc Pl Property "lámpá" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Lehket nugo bálvaleaddjit geat vurdet isideaset ruoktot heajain , vai sii sáhtášedje rahpat sutnje uvssa dakkaviđe go son boahtá ja goalkkuha . – NPx Anaf no Acc Sg Human Prof "isit" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Muhto muitet dan : Jos dáluisit dieđášii goas suola boahtá , de son gozášii ja hehttešii su gaikumis vissosis . – NPx Anaf no Ill Sg Place "viessu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Duođaid , mun cealkkán didjiide : Isit addá buot opmodagaidis su háldui . – NPx Anaf no Acc Pl Property Valuable "opmodat" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dat bálvaleaddji gii diehtá isidis dáhtu , ii ge dattege ráhkkan ja daga su dáhtu mielde , son cábmojuvvo garrasit . – NPx Anaf no Gen Sg Human Prof "isit" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jos muhtun ruovttus leat viđas , de sii dás duohko riidalit : Golmmas guoktása vuostái ja guovttis golbmasa vuostái ; áhčči lea bártnis vuostái ja bárdni áhčis vuostái , eadni nieiddas vuostái ja nieida eatnis vuostái , vuoni manjis vuostái ja mannji vuotnámis vuostái . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jos muhtun ruovttus leat viđas , de sii dás duohko riidalit : Golmmas guoktása vuostái ja guovttis golbmasa vuostái ; áhčči lea bártnis vuostái ja bárdni áhčis vuostái , eadni nieiddas vuostái ja nieida eatnis vuostái , vuoni manjis vuostái ja mannji vuotnámis vuostái . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jos muhtun ruovttus leat viđas , de sii dás duohko riidalit : Golmmas guoktása vuostái ja guovttis golbmasa vuostái ; áhčči lea bártnis vuostái ja bárdni áhčis vuostái , eadni nieiddas vuostái ja nieida eatnis vuostái , vuoni manjis vuostái ja mannji vuotnámis vuostái . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "nieida" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jos muhtun ruovttus leat viđas , de sii dás duohko riidalit : Golmmas guoktása vuostái ja guovttis golbmasa vuostái ; áhčči lea bártnis vuostái ja bárdni áhčis vuostái , eadni nieiddas vuostái ja nieida eatnis vuostái , vuoni manjis vuostái ja mannji vuotnámis vuostái . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jos muhtun ruovttus leat viđas , de sii dás duohko riidalit : Golmmas guoktása vuostái ja guovttis golbmasa vuostái ; áhčči lea bártnis vuostái ja bárdni áhčis vuostái , eadni nieiddas vuostái ja nieida eatnis vuostái , vuoni manjis vuostái ja mannji vuotnámis vuostái . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "mannji" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jos muhtun ruovttus leat viđas , de sii dás duohko riidalit : Golmmas guoktása vuostái ja guovttis golbmasa vuostái ; áhčči lea bártnis vuostái ja bárdni áhčis vuostái , eadni nieiddas vuostái ja nieida eatnis vuostái , vuoni manjis vuostái ja mannji vuotnámis vuostái . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "vuoni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Das lei nisu geas lei leamaš buozalvasvuoigŋa gávccenuppelot jagi ; son lei áibbas guvrragan , ii ge sáhttán njulget čielggis . – NPx Anaf no Acc Sg Body "čielgi" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Go Jesus oinnii su , de son rávkkai su lusas ja celkkii : « Nisu , don leat čovdojuvvon buohcuvuođastat . – NPx Anaf no Loc Sg Event State "buohcuvuohta" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Son bijai gieđaidis su ala , ja dan seammás nisu njulgii čielggis ja máinnui Ipmila . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son bijai gieđaidis su ala , ja dan seammás nisu njulgii čielggis ja máinnui Ipmila . – NPx Anaf no Acc Sg Body "čielgi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Hearrá vástidii sutnje : « Guoktilaččat , guhtemuš dis ii čoavdde vuovssás dahje ásenis hiŋgalis sábbáhin ge , ja láide olggos jugahit dan ? – NPx Anaf no Acc Sg Property Animal "vuoksá' 'ásen" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dat lea sennetsiepmana láhkásaš man olmmái gilvá gilvvagárdásis ; ja dat stuorru ja šaddá muorran , nu ahte almmi lottit ráhkadit besiid dan ovssiide . – NPx Anaf no Ill Sg Place "gilvvagárdi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son celkkii maiddái sutnje gii lei bovden su : « Go don bovdet gussiid gaskabeai- dahje eahketmállásiidda , de ale bovde ustibiiddát ja vieljaidat ja fulkkiidat ja rikkis siidaguimmiid amaset sii gis bovdet du fas ja dáinna lágiin mákset dutnje . – NPx Anaf no Acc Pl Kin "ustit' 'viellja' 'fuolki" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Bálvaleaddji bođii ruovttoluotta ja muitalii dán isidasas . – NPx Anaf no Ill Sg Human Prof "isit" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Stuora joavku čuovui su , ja son jorggihii ja dajai sidjiide : Jos guhtege boahtá mu lusa vašutkeahttá áhčis ja eatnis , áhkás ja mánáidis , vieljaidis ja oappáidis , ja velá iežas heakka ge , de son ii sáhte leat mu máhttájeaddji . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči' 'eadni' 'áhkká" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Stuora joavku čuovui su , ja son jorggihii ja dajai sidjiide : Jos guhtege boahtá mu lusa vašutkeahttá áhčis ja eatnis , áhkás ja mánáidis , vieljaidis ja oappáidis , ja velá iežas heakka ge , de son ii sáhte leat mu máhttájeaddji . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči' 'eadni' 'áhkká' 'mánná' 'viellja' 'oabbá" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dat guhte ii guotte ruossas ja čuovo mu , ii sáhte leat mu máhttájeaddji . – NPx Anaf no Acc Sg Property "ruossa" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Seammá láhkái ii oktage dis sáhte leat mu máhttájeaddji muđuid go luohpá buot opmodagastis . – NPx Anaf no Loc Sg Property Valuable "opmodat" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Ja go gávdná dan , de illosa ja lokte dan olggiidis ala . – NPx Anaf no Gen Pl Body "oalgi" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Go son boahtá ruoktot , de čohkke ustibiiddis ja siidaguimmiidis ja dadjá sidjiide : « Illudehket muinna , dasgo mun lean gávdnan sávzan mii lei láhppon . – NPx Anaf no Acc Pl Kin "ustit' 'siidaguoibmi" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Ja go lea gávdnan dan , de gohčču čoahkkái ustibiiddis ja siidaguoibmenissoniid ja dadjá : « Illudehket muinna , go mun lean gávdnan ruđa man ledjen láhppán . – NPx Anaf no Acc Pl Kin "ustit' 'siidaguoibmi" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Nuorat dajai sutnje : « Áhčážan , atte munnje mu oasi opmodagastat . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "áhčáš" x Sg1 Human NT NT NT
 • Nuorat dajai sutnje : « Áhčážan , atte munnje mu oasi opmodagastat . – NPx Ekso no Loc Sg Property Valuable "opmodat" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Áhččis jugii opmodagastis bártniidasas . – NPx Endo no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg3 Human NT NT NT
 • Áhččis jugii opmodagastis bártniidasas . – NPx Anaf no Loc Sg Property Valuable "opmodat" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Áhččis jugii opmodagastis bártniidasas . – NPx Anaf no Ill Pl Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Doppe son skihtardii buot ruđaidis badjelmearálaš eallimiin . – NPx Anaf no Acc Pl Property Valuable "ruhta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Nealggistis livččii hálidan borrat vel daid šattuid ge maid spiinnit borre , dasgo ii oktage addán sutnje maidege . – NPx Anaf no Loc Sg Event State "nealgi" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Mun vuolggán áhččán lusa ja dajan : Áhčážan , mun lean suddudan almmi vuostái ja du vuostái . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Mun vuolggán áhččán lusa ja dajan : Áhčážan , mun lean suddudan almmi vuostái ja du vuostái . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "áhčáš" x Sg1 Human NT NT NT
 • De son vulggii áhčis lusa . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go son lei ain guhkkin , de áhččis áiccai su , ja sus njuorai váibmu . – NPx Endo no Nom Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son viegai bártnis ovddal , dollii su čeabeha birra ja cummistii su . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Bárdni dajai : « Áhčážan , mun lean suddudan Almmi vuostái ja du vuostái . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "áhčáš" x Sg1 Human NT NT NT
 • Bálvaleaddji vástidii : « Vielljat lea boahtán ruoktot , ja áhččát lea njuovvan buoiddes gálbbi danne go lea ožžon su fas ruoktot dearvan . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "viellja" x Sg2 Human NT NT NT
 • Bálvaleaddji vástidii : « Vielljat lea boahtán ruoktot , ja áhččát lea njuovvan buoiddes gálbbi danne go lea ožžon su fas ruoktot dearvan . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg2 Human NT NT NT
 • Áhččis bođii olggos geahččalit sártnuhit su . – NPx Endo no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto son vástidii áhččásis : « Mun lean bálvalan du buot jagiid , in ge leat goassege dahkan du miela vuostái , muhto munnje it leat addán gihci ge vai livččen sáhttán bovdet ustibiiddán guossái . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto son vástidii áhččásis : « Mun lean bálvalan du buot jagiid , in ge leat goassege dahkan du miela vuostái , muhto munnje it leat addán gihci ge vai livččen sáhttán bovdet ustibiiddán guossái . – NPx Anaf no Acc Pl Human Friend "ustit" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Muhto dakkaviđe go dát bárdni boahtá ruoktot , son gii lea geavahan buot ruđaidis fuoráiguin , de njuovat sutnje buoiddes gálbbi ! » . – NPx Anaf no Acc Pl Property Valuable "ruhta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Áhčči dajai sutnje : « Bártnážan ! Don leat álo mu luhtte , ja buot mii gulaš munnje , lea du . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "bártnáš" x Sg1 Human NT NT NT
 • Muhto dál lea buorre sivva ávvudit ja illudit , dasgo vielljat lei jápmán ja lea fas eallán ; son lei láhppon ja lea fas gávdnon . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "viellja" x Sg2 Human NT NT NT
 • Na dál de dieđán maid dagan , vai olbmot vuostáiváldet mu ruovttuineaset go bijahalan eret barggustan . – NPx Anaf no Loc Pl Place "ruoktu" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Na dál de dieđán maid dagan , vai olbmot vuostáiváldet mu ruovttuineaset go bijahalan eret barggustan . – NPx Anaf no Loc Sg Event Employment "bargu" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Mun cealkkán didjiide : Háhket alcceseattet ustibiid vearri riggodagaid bokte , vai sii sáhtášedje vuostáiváldit din agálaš orrunsajiineaset go riggodagat nohket . – NPx Anaf no Loc Pl Place "orrunsadji" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Juohkehaš guhte earrána áhkástis ja náitala earáin , rihkku náittosdili . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhkká" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go son rabastii čalmmiidis jábmiid riikkas , gos son lei biinnus , de oinnii Abrahama guhkkin ja Lasarusa su bálddas . – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • « Áhččán Abraham , árpmit mu ja vuolggat Lasarusa deike , vai son buonjostivččii suorbmageažis čázis ja láktadivččii mu njuokčama . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human NT NT NT
 • « Mánážan , muitte ahte don ožžot buriidat ealedettiinat , ja dalle Lasarus oaččui baháid . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "mánáš" x Sg1 Human NT NT NT
 • « Mánážan , muitte ahte don ožžot buriidat ealedettiinat , ja dalle Lasarus oaččui baháid . – NPx Anaf no Acc Pl Property Valuable "buorri" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • « Mun ánuhan dus ahte vuolggahivččet su mu áhččán vissui . – NPx Ekso no Gen Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human NT NT NT
 • Rikkis olmmái vástidii : « Áhččán Abraham , eai sii guldal , muhto jos oktage jábmiid luhtte boađášii sin lusa , de sii jorgalivčče . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human NT NT NT
 • Dat guhte viggá gádjut heakkas , massá dan , muhto dat guhte massá dan , várjala dan . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son muitalii sidjiide veardádusa oahpahan dihtii sidjiide ahte sii galge álelassii rohkadallat eai ge váibat : Muhtun gávpogis lei duopmár guhte ii ballan Ipmilis ii ge beroštan olbmuin . – NPx Anaf no Acc Sg Human Divinity "ipmil" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Seammá gávpogis lei leaska guhte ovtta nuppe geardde boahtá su lusa ja dadjá : « Veahket mu vuostálastán vuostái , vai oččošin vuoigatvuohtan . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Social "vuoigatvuohta" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Tuollár čuoččui mihá vuollin ii ge jolggadan oppa čalmmiidis ge loktet almmi guvlui , muhto čorpmai raddásis ja dajai : « Ipmil , leage munnje suttolažžii árbmugas ! » . – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Tuollár čuoččui mihá vuollin ii ge jolggadan oppa čalmmiidis ge loktet almmi guvlui , muhto čorpmai raddásis ja dajai : « Ipmil , leage munnje suttolažžii árbmugas ! » . – NPx Anaf no Ill Sg Body "raddi" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Don dovddat báhkkomiid : It galgga rihkkut náittosdili , it galgga goddit , it galgga suoládit , it galgga cealkit vearreduođaštusa , don galggat gudnejahttit áhčát ja eatnát . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči' 'eadni" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Jesus vástidii : « Duođaid , mun cealkkán didjiide : Juohkehaš gii lea guođđán ruovttus dahje áhká dahje vieljaid dahje vánhemiid dahje mánáid Ipmila riikka dihtii , son oažžu máŋggageardásaččat ruoktot dáppe dán máilmmis , ja agálaš eallima boahttevaš máilmmis . – NPx Anaf no Acc Sg Place "ruoktu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto Sakkeus loaiddastii ovdan ja dajai Hearrái : « Hearrá , beali opmodagainan áiggun addit gefiide , ja jos leaččan váldán geasge ruđaid vearrivuođain , de attán daid fas sutnje njealjegeardásaččat . – NPx Anaf no Loc Pl Property Valuable "opmodat" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Soai láidiiga várssá Jesusa lusa , lebbiiga biktasiiddiska dan ala ja čohkánahtiiga su dan ala . – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "bivttas" Nom coor Du3 Human NT NT NT
 • Ja go son bođii riide , de olbmot lebbo biktasiiddiset geainnu ala . – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "bivttas" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Sii časket du eatnamii oktan du ássiiguin , ii ge dus báze geađgi geađggi ala , danne go it dovdan oahppaladdanáiggát . – NPx Anaf no Gen Sg Event Time "oahppaladdanáigi" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Sii bidje gažaldaga su ovdii : « Oahpaheaddji , Movsses lea čállán midjiide ahte jos olbmás lea náitalan viellja guhte jápmá mánáheapmin , de son galgá náitalit leaskkain ja addit vielljasis náli . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "viellja" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Ja dan , ahte jábmit bajásčuoččáldahttojuvvojit , lea Movsses ge čájehan muitalusas bastilislánjá birra , go son gohčoda Hearrá Abrahama Ipmilin ja Issáha Ipmilin ja Jáhkoba Ipmilin . – NPx Anaf no Acc Sg Property Product "muitalus" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son geahčastii bajás ja oinnii riggáid guđet bidje attáldagaideaset tempelbumbái . – NPx Anaf no Acc Pl Property Valuable "attáldat" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Dasgo sii buohkat bidje attáldagaid bumbái valljivuođasteaset , muhto son attii geafivuođastis buot dan mii sus lei mas eallit . – NPx Anaf no Loc Sg Property "valljivuohta" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Dasgo sii buohkat bidje attáldagaid bumbái valljivuođasteaset , muhto son attii geafivuođastis buot dan mii sus lei mas eallit . – NPx Anaf no Loc Sg Event State "geafivuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto go buot dát dáhpáhuvvagohtet , de gehččet bajás ja bajidehket oivviideattet , dasgo dalle din bestojupmi lahkanišgoahtá . – NPx Anaf no Acc Pl Body "oaivi" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Váruhehket , amaset borešvuohta ja jugešvuohta dahje eallima váivvit losiidahttit váimmuideattet , nu ahte dat beaivi boahtá fáhkka din badjelii dego giella . – NPx Anaf no Acc Pl Body "váibmu" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Ja son celkkii sidjiide : « Mun lean váimmustan hálidan borrat dáid beassášmállásiid dinguin ovdal go gillán . – NPx Anaf no Loc Sg Body "váibmu" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Dalle son celkkii sidjiide : « Gonagasat ráđđejit álbmogiiddiset , ja sii geain lea váldi , gohčoduvvojit buorredahkkin . – NPx Anaf no Acc Pl Human Group "álbmot" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Áhččán lea addán munnje fámu ráđđet álbmogis , ja dál mun attán didjiide seammá fámu , vai dii mu riikkas beasašeiddet juhkat ja borrat mu beavddis ja čohkkát truvnnuin ja dubmet Israela guoktenuppelot čeardda . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human NT NT NT
 • Áhččán lea addán munnje fámu ráđđet álbmogis , ja dál mun attán didjiide seammá fámu , vai dii mu riikkas beasašeiddet juhkat ja borrat mu beavddis ja čohkkát truvnnuin ja dubmet Israela guoktenuppelot čeardda . – NPx Anaf no Acc Sg Human Group "álbmot" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ja go don fas jorgalat , de nanne vieljaidat . – NPx Anaf no Acc Pl Kin "viellja" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Dalle son celkkii : « Muhto dál ferte son geas lea bursa , váldit dan mielde , nu son ge geas lea lávka ; ja geas ii leat miehkki , son vuvdos gávttis ja ostos miehki . – NPx Anaf no Acc Sg Property Clothing "gákti" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Ieš son geassádii eret sis birrasii geađgebálkestaga duohkái , luoitádii čippiidis ala ja rohkadalai : « Áhčážan , jos dáhtut , de váldde mus eret dán geara ! . – NPx Anaf no Gen Pl Body "čibbi" Nom coor Sg1 Human NT NT NT
 • Ieš son geassádii eret sis birrasii geađgebálkestaga duohkái , luoitádii čippiidis ala ja rohkadalai : « Áhčážan , jos dáhtut , de váldde mus eret dán geara ! . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "áhčáš" x Sg1 Human NT NT NT
 • Sii cealkigohte vel garraseabbot : « Son moivašuhttá álbmoga oahpuinis miehtá Judea , Galilea rájes gitta deike . – NPx Anaf no Com Sg Property Product "oahppu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto Jesus celkkii : « Áhčážan , atte sidjiide ándagassii , dasgo sii eai dieđe maid sii dahket . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "áhčáš" x Sg1 Human NT NT NT
 • Moai gal ánssášetne dán duomu , dasgo moai ožžo ráŋggáštusa daguideame mielde . – NPx Anaf no Gen Pl Event Action "dahku" Nom Du1 Human NT NT NT
 • Ja son dajai : « Jesus , muitte mu go boađát riikasat ! » . – NPx Anaf no Ill Sg Place "riika" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • « Áhččán , du gieđaide mun bijan vuoigŋan ! » – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human NT NT NT
 • « Áhččán , du gieđaide mun bijan vuoigŋan ! » – NPx Anaf no Acc Sg Body M "vuoigŋa" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Go son lei cealkán dan , de attii vuoiŋŋas . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "vuoigŋa" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Ja buohkat geat ledje čoagganan geahččat , čorbme rattiset go oidne dan mii dáhpáhuvai ja vulge ruoktot . – NPx Anaf no Acc Sg Body "raddi" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Ii go Messias ferten gillát buot dáid ja mannat hearvásvuohtasis ? » . – NPx Anaf no Ill Sg Other ID Appearance "hearvásvuohta" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Ja son čájehii sidjiide gieđaidis ja julggiidis . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta' 'juolgi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mun vuolggahan Áhččán lohpádusa din badjelii . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Son doalvvui sin olggos Betania guvlui , ja loktii gieđaidis ja buressivdnidii sin . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Ja Sátni šattai olmmožin ja ássagođii min luhtte , ja mii oinniimet su hearvásvuođa , dan hearvásvuođa man áidnoriegádan Bárdni lea ožžon Áhčistis , dievva árpmus ja duohtavuođas . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ii oktage leat goassege oaidnán Ipmila , muhto áidnoriegádeaddji , guhte lea Ipmil , ja guhte lea Áhčis váimmu lahka , son lea čájehan midjiide gii son lea . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ándaras gávnnai dál vuos vieljas Simmona ja dajai sutnje : « Moai letne gávdnan Messiasa . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "viellja" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son almmustahtii hearvásvuođas , ja su máhttájeaddjit osko sutnje . – NPx Anaf no Acc Sg Other ID Appearance "hearvásvuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Das maŋŋil son manai Kapernaumii etniinis , vieljaidisguin ja máhttájeddjiidisguin , ja doppe sii orro moadde beaivvi . – NPx Anaf no Com Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Das maŋŋil son manai Kapernaumii etniinis , vieljaidisguin ja máhttájeddjiidisguin , ja doppe sii orro moadde beaivvi . – NPx Anaf no Com Pl Kin "viellja' 'máhttájeaddji" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Nikodemus jearai sus : « Mo sáhttá boares olmmoš riegádit , ii han son sáhte beassat eatnis goaŧu sisa fas ja riegádit ođđasis ? » . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo nu lea Ipmil ráhkistan máilmmi ahte son attii áidnoriegádan Bártnis , amas oktage guhte osku sutnje mannat gáđohussii , muhto vai son oažžu agálaš eallima . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ipmil ii leat vuolggahan Bártnis máilbmái dubmet dan , muhto vai máilbmi bestojuvvošii su bokte . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dat lea dan eananbihtá lahka man Jáhkot attii bárdnásis Jovssehii . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jesus celkkii sutnje : « Mana viežžat boatnját ge deike . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "boadnjá" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Nisu guđii čáhcelihtis ja manai gávpogii ja dajai olbmuide : « Bohtet geahččat dan olbmá guhte lea muitalan munnje buot maid mun lean dahkan ! . – NPx Anaf no Acc Sg Property Container "čáhcelihtti" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto mun cealkkán didjiide : Bajidehket čalmmiideattet ja gehččet bealdduid , dat leat juo vilggodan láddjenmuddui . – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Láddjejeaddji oažžu bálkkás ja čohkke šattuid agálaš eallimii , vai gilvi ja láddjejeaddji illudivččiiga ovttas . – NPx Anaf no Acc Sg Property Valuable "bálká" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son lei ieš duođaštan ahte profehta ii adnojuvvo árvvus ruovttubáikkistis . – NPx Anaf no Loc Sg Place "ruovttubáiki" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go son gulai ahte Jesus lei boahtán Judeas Galileai , de vulggii Jesusa lusa ja siđai su boahtit vulos buoridit bártnis , dasgo gánda lei juo jápmimin . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Son jearai goas bárdnis lei áđasman . – NPx Endo no Nom Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jesus cealká sutnje : « Čuožžil , váldde seaŋggat ja vázzil ! » . – NPx Anaf no Acc Sg Place "seaŋga" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Ja olmmái dearvvašmuvai dan seammás ; válddii seaŋggas ja vázzilii . – NPx Anaf no Acc Sg Place "seaŋga" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Son vástidii : « Son guhte dearvvašmahtii mu , celkkii munnje : Váldde seaŋggat ja vázzil ! » . – NPx Anaf no Acc Sg Place "seaŋga" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Sii jerre : « Gii lea dat olmmái guhte gohčui du váldit seaŋggat ja vázzilit ? » . – NPx Anaf no Acc Sg Place "seaŋga" Acc Sg2 Human NT NT NT
 • Ii Bárdni sáhte dahkat maidege iešalddes , earet dan maid son oaidná Áhčis dahkamin . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mun lean boahtán Áhččán nammii , ehpet ge dii vuostáiváldde mu . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Dasgo Ipmil Áhčči lea merken su seaillainis . – NPx Anaf no Com Sg Other ID "seaila" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo dát lea Áhččán dáhttu , ahte juohkehaš guhte oaidná Bártni ja osku sutnje , oažžu agálaš eallima , ja mun bajásčuoččáldahtán su maŋimuš beaivvi . – NPx Ekso no Gen Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human NT NT NT
 • Dás maŋŋil juvddálaččat riidališgohte gaskaneaset ja dadje : « Mo sáhttá son addit midjiide rupmašis borrat ? » . – NPx Anaf no Acc Sg Body "rumaš" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • « Gos son lea ožžon oahpas , go ii leat oahpahuvvon ? » . – NPx Anaf no Acc Sg Property Product "oahppa" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mun in leat ieš mearridan boahtiman . – NPx Anaf no Acc Sg Event Action "boahtin" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Ráđđehearrát hálidedje váldit su gitta , muhto ii oktage bidjan gieđas su ala , dasgo su diibmu ii lean velá boahtán . – NPx Anaf no Acc Sg Body "giehta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Farisealaččat gulle ahte olbmot nie savkkástalle su birra , ja bajitbáhpat ja farisealaččat vuolggahedje dál olbmáideaset váldit su gitta . – NPx Anaf no Acc Pl Human Friend "olmmái" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Jos dovddašeiddet mu , de dovddašeiddet Áhččán ge . – NPx Ekso no Acc Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human NT NT NT
 • Jesus sártnui fas sidjiide : « Mun manan eret , ja dalle dii ohcabehtet mu , muhto dii jápmibehtet suttuidasadet . – NPx Anaf no Ill Pl Property Product M "suddu" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Dan dihtii mun celken ahte dii jápmibehtet suttuidasadet . – NPx Anaf no Ill Pl Property Product M "suddu" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Dasgo jos dii ehpet oskko ahte mun lean dat guhte lean , de jápmibehtet suttuidasadet . – NPx Anaf no Ill Pl Property Product M "suddu" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Mun sártnun dan birra maid lean oaidnán Áhči luhtte , ja dii gis dahkabehtet dan maid lehpet gullan áhčisteattet . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhčči" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Dii dahkabehtet nugo áhččádet . – NPx Anaf no Nom Sg Kin "áhčči" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Dis lea beargalat áhččin , ja dii hálidehpet dahkat áhččádet dáhtu mielde . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Jesus vástidii : « Ii mus leat bahá vuoigŋa , muhto mun gudnejahtán Áhččán , ja dii badjelgeahččabehtet mu . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • It dal don leat stuorit go áhččámet Abraham ? – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Pl1 Human NT NT NT
 • Buohkat vulge ruovttuidasaset , Jesus vástidii : « Jos mun gudnejahtášin iežan , de mu gudni ii livčče mange veara . – NPx Anaf no Ill Pl Place "ruoktu" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Muhto Áhččán gudnejahttá mu , son gean dii gohčodehpet iežadet Ipmilin . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human NT NT NT
 • Áhččádet Abraham illudii go galggai beassat oaidnit mu beaivvi . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Pl2 Human NT NT NT
 • Son čuorvu sávzzaidis namain ja doalvu daid olggos . – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal "sávza" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ja go son lea vuojehan olggos buot sávzzaidis , de manná daid ovddabeale , ja sávzzat čuvvot su , dasgo dat dovdet su jiena . – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal "sávza" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Buorre báimman addá heakkas sávzzaid ovddas . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mun dovddan sávzzaidan , ja mu sávzzat dovdet mu , nugo Áhčči ge dovdá mu ja mun dovddan Áhči . – NPx Anaf no Acc Pl Property Animal "sávza" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Mun attán heaggan sávzzaid ovddas . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Áhčči ráhkista mu danne go mun attán heaggan vai oaččun dan fas ruoktot . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Dán gohččuma mun lean ožžon Áhčistan . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhčči" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Dat dagut maid mun dagan Áhččán namas , duođaštit mu birra . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Áhččán , guhte lea addán daid munnje , lea stuorit go buohkat , ii ge oktage sáhte gaikkihit eret ovttage Áhččán gieđas . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human NT NT NT
 • Jesus celkkii sidjiide : « Mun lean čájehan didjiide ollu buriid daguid mat bohtet Áhčistan . – NPx Ekso no Loc Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human NT NT NT
 • Jos mun in daga Áhččán daguid , de allet oskko munnje . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Márjá lei son gii vuoiddai Hearrá julggiid njálggahájat vuoidasiin ja sihkui su julggiid vuovttaidisguin . – NPx Anaf no Com Pl Body "vuokta" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Betania lea aiddo Jerusalema lahka , sullii vihttanuppelot stadia gávpogis eret , ja ollu juvddálaččat ledje boahtán jeđđet Márttá guoktá Márjjáin sudno morrašis vieljaska dihtii . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "viellja" Gen Du3 Human NT NT NT
 • Go Mártá lei dadjan dan , de manai ja dáhtui oappás Márjjá boahtit ja dajai sutnje guovttá gaskan : « Oahpaheaddji lea dáppe ja gohčču du boahtit . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "oabbá" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Ja Jesus bajidii čalmmiidis almmi guvlui ja celkkii : « Áhčči , mun giittán du go leat gullan mu . – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Márjá buvttii butti buhtes , divrras nardusvuoidasa , vuoiddai Jesusa julggiid dainna ja sihkui daid vuovttaidisguin . – NPx Anaf no Com Pl Body "vuokta" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Dat guhte ráhkista heakkas , massá dan , ja dat guhte dán máilmmis vašuha heakkas , gádju dan ja oažžu agálaš eallima . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dat guhte ráhkista heakkas , massá dan , ja dat guhte dán máilmmis vašuha heakkas , gádju dan ja oažžu agálaš eallima . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dat guhte bálvala mu , su gudnejahttá Áhččán . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human NT NT NT
 • Áhčči , divtte namat hearvásmahttojuvvot ! » . – NPx Anaf no Acc Sg Other ID "namma" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Mánážiiddán ! Oanehis bottoža lean mun ain din luhtte . – NPx EksoVoc no Nom Pl Kin "mánáš" x Sg1 Human NT NT NT
 • Mun attán heaggan du ovddas . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Jesus vástidii : « Don attát heakkat mu ovddas ? – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Mu Áhččán viesus leat ollu lanjat . – NPx Ekso no Gen Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human NT NT NT
 • Jos dii dovddašeiddet mu , de dii dovddašeiddet Áhččán ge . – NPx Ekso no Acc Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human NT NT NT
 • Dat sánit maid mun sártnun didjiide , eai leat mus alddán , muhto Áhčči lea mu siste ja dahká daguidis . – NPx Anaf no Acc Pl Event Action "dahku" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Dan beaivvi dii áddebehtet ahte mun lean Áhččán siste , ja ahte dii lehpet mu siste ja mun din siste . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Ja dat gii ráhkista mu , su ráhkista Áhččán ge . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human NT NT NT
 • Dat guhte ii ráhkis mu , ii jeagat mu sáni , ja dat sátni man dii gullabehtet ii boađe mus , muhto Áhčistan guhte lea vuolggahan mu . – NPx Ekso no Loc Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human NT NT NT
 • Ráfi mun guođán didjiide , ráfán attán didjiide , in fal dan láhkái go máilbmi addá ráfi . – NPx Anaf no Acc Sg Event State "ráfi" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Jos dii ráhkistivččiidet mu , de illudivččiidet go mun manan Áhččán lusa , dasgo son lea stuorit go mun . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Jos doallabehtet mu báhkkomiid , de bissubehtet mu ráhkisvuođas , nugo mun ge lean doallan Áhččán báhkkomiid ja bisun su ráhkisvuođas . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Ii ovttasge leat stuorit ráhkisvuohta go das guhte addá heakkas ustibiiddis ovddas . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto mun gohčodan din ustibin , dasgo mun lean almmuhan didjiide buot maid lean gullan Áhčistan . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhčči" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Muhto dál sis ii leat bealuštus suttuidasaset . – NPx Anaf no Ill Pl Property Product M "suddu" Loc Pl3 Human NT NT NT
 • Dat guhte vašuha mu , vašuha maiddái Áhččán . – NPx Ekso no Acc Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human NT NT NT
 • Muhto go mánná lea riegádan , de son ii muitte šat bákčasiiddis ilu dihtii go olmmoš lea riegádan máilbmái . – NPx Anaf no Acc Pl Abstraction Mental "bávččas" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Áigi boahtá , ja lea juo dál , go dii bieđganehpet iešguhtet guvloseattet ja guođđibehtet mu okto . – NPx Anaf no Ill Sg Place "guovlu" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Go Jesus lei cealkán dán , de bajidii čalmmiidis almmi guvlui ja celkkii : Áhčči , diibmu lea boahtán . – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Hearvásin daga Bártnát , vai Bárdni hearvásin dagašii du . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Bassi Áhčči , várjal sin namainat man don leat addán munnje , vai sii livčče okta , nugo moai ge letne okta . – NPx Anaf no Com Sg Other ID "namma" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Áhččán , mun dáhtun ahte sii , geaid don leat addán munnje , livčče mu luhtte doppe gos mun lean , vai sii oainnášedje mu hearvásvuođa , man don leat addán munnje , dasgo don leat ráhkistan mu ovdal go máilbmi vuođđuduvvui . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "áhčči" x Sg1 Human NT NT NT
 • Soalddáhat oktan kommandánttaineaset ja juvddálaččaid tempelfávttat dohppejedje dál Jesusa , čatne su ja dolvo su vuos Hannasa lusa . – NPx Anaf no Com Sg Human Prof "kommandánta" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Pilatus dajai sidjiide : « Váldet ieža su ja dubmejehket su lágadet mielde ! » . – NPx Anaf no Gen Sg Abstraction Social "láhka" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Jesusa ruossa luhtte čužžo eadnis , eatnis oabbá , Márjá , Klopasa áhkká , ja Márjá Magdalena . – NPx Anaf no Nom Sg Kin "eadni" Gen advl Sg3 Human NT NT NT
 • Jesusa ruossa luhtte čužžo eadnis , eatnis oabbá , Márjá , Klopasa áhkká , ja Márjá Magdalena . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "eadni" Gen Sg3 Human NT NT NT
 • Go Jesus oinnii eatnis ja su bálddas dan máhttájeaddji gean son ráhkistii , de celkkii eadnásis : « Nisu , son lea du bárdni . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "eadni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go Jesus oinnii eatnis ja su bálddas dan máhttájeaddji gean son ráhkistii , de celkkii eadnásis : « Nisu , son lea du bárdni . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "eadni" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Dan rájes máhttájeaddji válddii su ruktosis . – NPx Anaf no Ill Sg Place "ruoktu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • De sojaldahtii oaivvis ja attii vuoiŋŋas . – NPx Anaf no Acc Sg Body "oaivi" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • De sojaldahtii oaivvis ja attii vuoiŋŋas . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "vuoigŋa" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Ja go son lei cealkán dan , de čájehii sidjiide gieđaidis ja erttegis . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Ja go son lei cealkán dan , de čájehii sidjiide gieđaidis ja erttegis . – NPx Anaf no Acc Sg Body "erttet" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • « Geige suorpmat , ja geahča mu gieđaid , ja geige gieđat ja iskka mu erttega . – NPx Anaf no Acc Sg Body "suorbma" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • « Geige suorpmat , ja geahča mu gieđaid , ja geige gieđat ja iskka mu erttega . – NPx Anaf no Acc Sg Body "giehta" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Duomás dajai : « Hearrán ja Ipmilan ! » . – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Divinity "hearrá' 'ipmil" x Sg1 Human NT NT NT
 • « Mánážiiddán , leat go dis guolit ? » . – NPx EksoVoc no Nom Pl Kin "mánáš" x Sg1 Human NT NT NT
 • Go Simmon Biehtár gulai ahte Hearrá dat lei , de son čanai biktasis iežas birra , dan man son lei nuollan eret , ja njuikii jávrái . – NPx Anaf no Acc Sg Property Clothing "bivttas" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Duođaid , duođaid , mun cealkkán dutnje : Go don ledjet nuorra , de čanastit boahkánat birra ja mannet gosa dáhttot . – NPx Anaf no Acc Sg Property Clothing "boagán" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Muhto go don boarásmuvat , de geiget gieđaidat , ja muhtun eará čatná du boahkána ja doalvu du gosa it dáhto . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Buorre Teofilos , vuosttaš girjjistan mun čállen buot dan birra maid Jesus dagai ja oahpahii álggu rájes gitta dan beaivvi rádjái go son váldojuvvui bajás albmái , maŋŋil go son lei addán gohččumiiddis Bassi Vuoiŋŋa bokte apoastaliidda geaid son lei válljen . – NPx Anaf no Loc Sg Property Document "girji" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Buorre Teofilos , vuosttaš girjjistan mun čállen buot dan birra maid Jesus dagai ja oahpahii álggu rájes gitta dan beaivvi rádjái go son váldojuvvui bajás albmái , maŋŋil go son lei addán gohččumiiddis Bassi Vuoiŋŋa bokte apoastaliidda geaid son lei válljen . – NPx Anaf no Acc Pl Property Product "gohččun" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son vástidii : « Ii dat gula didjiide diehtit daid áiggiid ja bottuid maid Áhčči lea mearridan fámustis . – NPx Anaf no Loc Sg Body M "fápmu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son osttii alccesis bealddu dainna bálkkáin man son oaččui vearredagus ovddas , muhto son gahčai oaivválassii ja luoddanii nu ahte buot su siskilušat golge olggos . – NPx Anaf no Gen Sg Event Action "vearredahku" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Velá bálvaleddjiidan ja bálvaleaddjinissoniiddán badjelii ge golggahan Vuoigŋan daid beivviid , ja sii profehtastallet . – NPx Ekso no Gen Pl Human Prof "bálvaleaddji' 'bálvaleaddjinisu" x Sg1 Human NT NT NT
 • Velá bálvaleddjiidan ja bálvaleaddjinissoniiddán badjelii ge golggahan Vuoigŋan daid beivviid , ja sii profehtastallet . – NPx Anaf no Acc Sg Human Divinity "vuoigŋa" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Dasgo Dávvet cealká su birra : Mun anán álelassii Hearrá čalmmiidan ovddas , dasgo son lea mu olgeš gieđa bealde , aman jorralit . – NPx Anaf no Gen Pl Body "čalbmi" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Don leat oahpahan mu dovdat eallima geainnu , ja don deavddát mu iluin muođuidat ovddas . – NPx Anaf no Gen Pl Body "muođut" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Dasgo lohpádus gullá didjiide ja din mánáide ja buohkaide geat leat guhkkin eret , nu olusiidda go Hearrá Ipmileamet rávká . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "ipmil" x Pl1 Human NT NT NT
 • Sii vuvde dáluideaset ja dávviriiddiset ja juogadedje ruđaid buohkaide juohkehačča dárbbu mielde . – NPx Anaf no Acc Pl Place "dállu' 'dávvir" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Juohke beaivvi sin joavku čoahkkanii tempelii , ja ruovttuineaset sii doadjaledje láibbi ja boradedje ávuin ja duođalaš váimmuiguin . – NPx Anaf no Loc Pl Place "ruoktu" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Muhto nu lea Ipmil ollašuhttán dan maid son lei sárdnidahttán ovddalgihtii buot profehtaidis bokte , ahte su Messias galggai gillát . – NPx Anaf no Gen Pl Human Prof "profehta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son ferte orrut almmis gitta dassá go dat áigi boahtá go buot ráhkaduvvo ođđasis maid Ipmil lea sárdnidan doložis bassi profehtaidis njálmmi bokte . – NPx Anaf no Gen Pl Human Prof "profehta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Movsses han celkkii : Hearrá Ipmileattet čuoččáldahttá didjiide mu lágán profehta álbmotguimmiideattet gaskkas . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "ipmil" x Pl2 Human NT NT NT
 • Movsses han celkkii : Hearrá Ipmileattet čuoččáldahttá didjiide mu lágán profehta álbmotguimmiideattet gaskkas . – NPx Anaf no Gen Pl Human "álbmotguoibmi" Ill Pl2 Human NT NT NT
 • Maŋŋil go soai leigga luitojuvvon , manaiga ustibiiddiska lusa ja muitaleigga maid bajitbáhpat ja vuorrasat ledje dadjan . – NPx Anaf no Gen Pl Human Friend "ustit" Verb Du3 Human NT NT NT
 • Ja dál , Hearrá , geahča mo sii uhkidit min ja suova bálvaleddjiidat sárdnidit sánát buot roahkkatvuođain . – NPx Anaf no Acc Pl Human Prof "bálvaleaddji" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Ja dál , Hearrá , geahča mo sii uhkidit min ja suova bálvaleddjiidat sárdnidit sánát buot roahkkatvuođain . – NPx Anaf no Acc Sg Property Product "sátni" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Geige gieđat ja dearvvašmahte buhcciid , ja divtte mearkkaid ja oavdudaguid dáhpáhuvvat bassi bálvaleaddját Jesusa nammii . – NPx Anaf no Acc Sg Body "giehta" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Oppa oskkolaččaid joavkkus lei okta váibmu ja okta siellu , ii ge oktage atnán opmodagas leamen dušše iežas ; sii atne buot oktasaččat . – NPx Anaf no Acc Sg Property Valuable "opmodat" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dan seammás nisu gahčai Biehtára julggiid ovdii ja attii vuoiŋŋas . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "vuoigŋa" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Ja dattege lehpet viiddidan ohpodet miehtá Jerusalema ja áigubehtet diktit dien olbmá vara boahtit min badjelii . – NPx Anaf no Acc Sg Property Product "oahppu" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Su lea Ipmil bajidan ja bidjan olgeš gieđas beallái oaivámužžan ja beastin , addin dihtii Israelii jorgalusa ja suttuid ándagassii addojumi . – NPx Anaf no Gen Sg Body "giehta" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Sii divvo sin apoastaliid ovdii , geat rohkadalle ja bidje gieđaideaset sin ala . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom coor Pl3 Human NT NT NT
 • Vuolgge eret eatnamisttát ja sogastat ja mana dan eatnamii man mun čájehan dutnje . – NPx Anaf no Loc Sg Place "eana" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Vuolgge eret eatnamisttát ja sogastat ja mana dan eatnamii man mun čájehan dutnje . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "sohka" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Muhto nuppi gearddi go sii bohte , de Jovsset almmustahtii iežas vieljaidasas , ja farao bođii diehtit Jovsseha soga birra . – NPx Anaf no Ill Pl Kin "viellja" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dalle Jovsset rávkkai lusas áhčis Jáhkoba ja olles joavkkus , oktiibuot čiežalogivihttasa . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči' 'joavku" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son gávvilušai min álbmoga vuostái , sorddii min máddariid ja bággii sin bidjat olggos njuoratmánáideaset amaset sii beassat eallit . – NPx Anaf no Acc Pl Kin "njuoratmánná" Acc Pl3 Human NT NT NT
 • Golbma mánu son bibmojuvvui áhčis dálus . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go Movsses lei njealljelot jagi boaris , de hálidišgođii oahppaladdat álbmotguimmiidis , israellaččaid . – NPx Anaf no Acc Pl Human "álbmotguoibmi" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Nuola gápmagiiddát julggiinat ! . – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "gáma" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Nuola gápmagiiddát julggiinat ! . – NPx Anaf no Loc Pl Body "juolgi" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Dát Movsses celkkii israellaččaide : Ipmil čuoččáldahttá didjiide mu lágán profehta álbmotguimmiideattet gaskkas . – NPx Anaf no Gen Pl Human "álbmotguoibmi" Ill Pl2 Human NT NT NT
 • Sii hoigadedje su eret , ja váimmuineaset sii ehce ruovttoluotta Egyptii ja dadje Aronii : « Ráhkat midjiide ipmiliid mat jođihivčče min . – NPx Anaf no Loc Pl Body "váibmu" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Nu sii ráhkadedje gálbbi ja oaffarušše dan eahpeipmilii , ja sii illudedje gieđaideaset dujiid dihtii . – NPx Anaf no Gen Pl Body "giehta" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Muhto dalle sii huikkádedje alla jienain ja dahppe beljiideaset gieđaiguin , ja oktan olmmájin fallehedje su . – NPx Anaf no Acc Pl Body "beallji" Nom coor Pl3 Human NT NT NT
 • Vihtanat nulle olgguldasbiktasiiddiset ja bidje daid nuorra olbmá julggiid ovdii gean namma lei Sávlos . – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "olgguldasbivttas" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • De son luoitádii čippiidis ala ja čuorvvui alla jienain : « Hearrá , ale logahala sidjiide dán suttu . – NPx Anaf no Gen Pl Body "čibbi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Sii guldaledje su , danne go son lei guhkes áiggi čádjidahttán sin noidošemiinis . – NPx Anaf no Com Sg Event Action "noidošeapmi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Simmon ieš ge oskugođii , ja gásttas maŋŋil son bisui Filipa luhtte ja ovddošii daid mearkkaid ja fámolaš daguid maid oinnii . – NPx Anaf no Gen Sg Event Action "gásta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Soai bijaiga gieđaideaskka sin ala , ja sii ožžo Bassi Vuoiŋŋa . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Du3 Human NT NT NT
 • Muhto go Simmon oinnii ahte Vuoigŋa addojuvvui go apoastalat bijaiga gieđaideaskka sin ala , de son fálai sudnuide ruđaid ja dajai : « Addi munnje ge dan fámu , nu ahte dat gean ala mun bijan gieđaidan , oažžu Bassi Vuoiŋŋa ! » . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Du3 Human NT NT NT
 • Muhto go Simmon oinnii ahte Vuoigŋa addojuvvui go apoastalat bijaiga gieđaideaskka sin ala , de son fálai sudnuide ruđaid ja dajai : « Addi munnje ge dan fámu , nu ahte dat gean ala mun bijan gieđaidan , oažžu Bassi Vuoiŋŋa ! » . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Jorgal iežat bahávuođastat , ja rohkadala Hearrái ahte son attášii dutnje ándagassii go sáhttet váimmustat diekkáriid oppa jurddašit ge . – NPx Anaf no Loc Sg Body M "bahávuohta" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Jorgal iežat bahávuođastat , ja rohkadala Hearrái ahte son attášii dutnje ándagassii go sáhttet váimmustat diekkáriid oppa jurddašit ge . – NPx Anaf no Loc Sg Body "váibmu" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Son lei fitnan Jerusalemis bálvaleamen Ipmila , ja dál son lei máhccamin ruoktot ja lei čohkkámin vovnnastis lohkamin profehta Jesaja . – NPx Anaf no Loc Sg Place "vovdna" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • De son bivddii Filipa boahtit vovdnasis ja čohkánit iežas báldii . – NPx Anaf no Ill Sg Place "vovdna" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • « Jos don oskkut oppa váimmustat , de lea vejolaš . – NPx Anaf no Loc Sg Body "váibmu" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Sávlos čuožžilii , muhto go rabai čalmmiidis , de ii oaidnán maidege . – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Hearrá celkkii sutnje oainnáhusas : « Ananias ! » . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "oainnáhus" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • De Ananias vulggii , ja son bođii vissui , bijai gieđaidis su ala ja celkkii : « Sávlos , vieljažan ! . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • De Ananias vulggii , ja son bođii vissui , bijai gieđaidis su ala ja celkkii : « Sávlos , vieljažan ! . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "vieljaš" Nom coor Sg1 Human NT NT NT
 • Čuožžil ja láže seaŋggat ! » . – NPx Anaf no Acc Sg Place "seaŋga" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Nisu rabai čalmmiidis , ja go oinnii Biehtára , de čohkkedii . – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Biehtár lei ain smiehttamin oainnáhusas go Vuoigŋa celkkii : « Golbma olbmá jearahit du . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "oainnáhus" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Kornelius lei vuordimin sin ja lei gohččon čoahkkái fulkkiidis ja lagamus ustibiiddis . – NPx Anaf yes Acc Pl Kin "fuolki' 'ustit" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Láhkkit gahčče Biehtára gieđain , ja eŋgel celkkii sutnje : « Čana boahkána ja cokka gápmagiiddát . – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "gáma" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Biehtár dagai dan , ja eŋgel celkkii : « Nahket oalgegávttát badjelii ja čuovo mu . – NPx Anaf no Gen Sg Property Clothing "oalgegákti" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Go Biehtár fuomášii mii lei dáhpáhuvvan , de celkkii : « Dál dieđán ahte Hearrá duođaid lea vuolggahan eŋgelis ja gádjon mu Herodesa gieđas ja buot das maid juvddálaččat dál leat vuordimin . – NPx Anaf no Acc Sg Human Divinity "eŋgel" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go son dovdái Biehtára jiena , de ilustis vajáldahtii rahpamis poartta , muhto viehkalii sisa ja muitalii ahte Biehtár lea čuožžumin olggobealde . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "illu" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Dál dát olbmot soabadedje jorggihit gonagassii , ja go sii ledje ožžon gonagasa gámmárbálvaleaddji , Blastosa , iežaset beallái , de sii sihte ráfi , dasgo sii ožžo eallindárbašiiddiset gonagasa eatnamis . – NPx Anaf no Acc Pl Event Time "eallindárbbaš" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Go Barnabas ja Sávlos leigga ollašuhttán bálvalusaska , de vulggiiga Jerusalemis ja válddiiga mielddiska Johanasa geas lei lassinamman Markus . – NPx Anaf no Acc Sg Event Action "bálvalus" Nom Du3 Human NT NT NT
 • Borakeahttáivuođa ja rohkadusa maŋŋil sii bidje gieđaideaset sudno ala ja vuolggahedje sudno . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Dál Hearrá lokte gieđas du vuostái , ja don šattat čalmmeheapmin it ge oainne beaivváža muhtun áigái . – NPx Anaf no Acc Sg Body "giehta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Bávlos borjjastii guimmiidisguin Pafosis , ja sii bohte Pergii Pamfylias . – NPx Anaf no Com Pl Human Friend "guoibmi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Bávlos čuožžilii , loktestii gieđas ja sárdnugođii : Israellaččat ja dii earát geat ballabehtet Ipmilis , guldalehket mu ! . – NPx Anaf no Acc Sg Body "giehta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dán álbmoga Ipmil , Israela Ipmil , válljii min máddariid ja dagai álbmoga stuorisin go sii ledje ássamin vierisin Egyptas , ja son doalvvui sin doppe eret gievrras gieđainis . – NPx Anaf no Com Sg Body "giehta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dán olbmá nális Ipmil attii lohpádusas mielde Israelii beasti , Jesusa . – NPx Anaf no Gen Sg Property Product "lohpádus" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go Johanas lei loahpaheamen daguidis , de son celkkii : « Mun in leat dat geanin dii gáddibehtet mu . – NPx Anaf no Acc Pl Event Action "dahku" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dávvet bálvalii Ipmila olles eallinagis ollašuhttin dihtii Ipmila áigumušaid . – NPx Anaf no Gen Sg Event Time "eallinahki" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • De son jámii ja hávdáduvvui máddariiddis lusa ja guohcagii . – NPx Anaf no Gen Pl Kin "máttar" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto juvddálaččat háhttejedje allanálat ipmilbalolaš nissoniid ja gávpoga ovddimuš olbmáid ge ja doarrádallagohte Bávlosa ja Barnabasa ja ádje sudno eret guovllusteaset . – NPx Anaf no Loc Sg Place "guovlu" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Dalle soai savdnjileigga muoldda eret julggiineaskka duođaštussan sin vuostái ja vulggiiga Ikonionii . – NPx Anaf no Loc Pl Body "juolgi" Nom Du3 Human NT NT NT
 • Soai dattege oruiga das guhkes áiggi ja sárdnideigga roahkkadit luohtedettiin Hearrái , gii nannii árpmusánis daiguin mearkkaiguin ja oavdudaguiguin maid divttii dáhpáhuvvat sudno gieđaid bokte . – NPx Anaf no Acc Sg Property Product "árpmusátni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go soai ipmirdeigga ahte sihke báhkinat ja juvddálaččat oktan oaivámuččaideasetguin áigo illástit ja geađgádit sudno , de báhtareigga Lykaonia gávpogiidda Lystrai ja Derbii ja daid lagas guovlluide . – NPx Anaf no Com Pl Human Prof "oaivámuš" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Bávlos geahčai dárkilit sutnje , ja go árvidii ahte olbmás lei osku nu ahte sáhtii buoriduvvot , de Bávlos celkkii alla jienain : « Čuožžil ja čuoččo julggiidat alde ! » . – NPx Anaf no Gen Pl Body "juolgi" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Muhto go apoastalat Barnabas ja Bávlos gulaiga dan , gaikkodeigga biktasiiddiska , viegaiga olbmuid gaskii ja čuorvvuiga : « Olbmát , manne dahkabehtet dan ? – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "bivttas" Verb Du3 Human NT NT NT
 • Mii leat gullan ahte muhtumat leat boahtán min luhtte ja jorggiidahttán ja ráfehuhttán din sániideasetguin . – NPx Anaf no Com Pl Property Product "sátni" Nom coor Pl3 Human NT NT NT
 • Danne mii buohkat leat šiehttan válljet moadde olbmá ja vuolggahit sudno din lusa oktan ráhkis oskuvieljaideametguin Barnabasain ja Bávlosiin , guđet leaba bealuštan Hearrámet Jesus Kristusa nama heakkaineaskka . – NPx Anaf no Com Pl Human Friend "oskuviellja" Nom coor Pl1 Human NT NT NT
 • Danne mii buohkat leat šiehttan válljet moadde olbmá ja vuolggahit sudno din lusa oktan ráhkis oskuvieljaideametguin Barnabasain ja Bávlosiin , guđet leaba bealuštan Hearrámet Jesus Kristusa nama heakkaineaskka . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Danne mii buohkat leat šiehttan válljet moadde olbmá ja vuolggahit sudno din lusa oktan ráhkis oskuvieljaideametguin Barnabasain ja Bávlosiin , guđet leaba bealuštan Hearrámet Jesus Kristusa nama heakkaineaskka . – NPx Anaf no Com Sg Body M "heagga" Verb Du3 Human NT NT NT
 • Go son lei gásttašuvvon oktan dáluinis , de bovdii min ja dajai : « Jos anežehpet mu Hearrái osku olmmožin , de bohtet mu guossin . – NPx Anaf no Com Sg Kin "dállu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dammanaga bottus ihkku fáŋgafákta válddii sudno iežas fárrui ja basai sudno háviid , ja dan seammás son gásttašuvvui oktan joavkkuinis . – NPx Anaf no Com Sg Human Group "joavku" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son válddii sudno vissosis ja ráhkadii sudnuide mállásiid , ja son illudii oppa joavkkuinis go lei oskugoahtán Ipmilii . – NPx Anaf no Ill Sg Place "viessu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son válddii sudno vissosis ja ráhkadii sudnuide mállásiid , ja son illudii oppa joavkkuinis go lei oskugoahtán Ipmilii . – NPx Anaf no Com Sg Kin "joavku" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Bávlos čuožžilii gasku Areiopagosa ja sárdnugođii : Atenalaččat ! Mun oainnán juohke láhkái ahte dii gudnejahttibehtet áŋgirit ipmiliiddádet . – NPx Anaf no Acc Pl Human Divinity "ipmil" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Son lei aiddo boahtán Italias oktan áhkáinis Priskillain , danne go keaisár Klaudius lei gohččon buot juvddálaččaid guođđit Roma . – NPx Anaf no Com Sg Kin "áhkká" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • De son savdnjilii biktasiiddis ja dajai sidjiide : « Bohtos din varra iežadet oivviid ala . – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "bivttas" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Synagoga ovddasčuožžu Krispus oppa dáluinis oskugođii Hearrái , ja olusat earát ge Korintas geat gulle Bávlosa , oskugohte ja gásttašuvvojedje . – NPx Anaf no Com Sg Kin "dállu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Kenkreas son čuohpahii vuovttaidis ollašuhttin dihtii lohpádusa . – NPx Anaf no Acc Pl Body "vuokta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ja go Bávlos bijai gieđaidis sin ala , de Bassi Vuoigŋa bođii sin badjelii , ja sii sárdno gielaiguin ja profehtastalle . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto muhtumat buoššudedje váimmuideaset eai ge oskon ; sii bilkidedje Hearrá Geainnu čoakkalmasa gullut . – NPx Anaf no Acc Pl Body "váibmu" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Olusat sis geat ledje oskugoahtán bohte ja dovddastedje albmosit daguideaset . – NPx Anaf no Acc Pl Event Action "dahku" Nom coor Pl3 Human NT NT NT
 • Viehka olusat sis geat ledje noidošan , bukte girjjiideaset ja bolde daid buohkaid oaidnut . – NPx Anaf no Acc Pl Property Document "girji" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Son vuolggahii guoktása vehkiinis , Timoteusa ja Erastosa , Makedoniai , muhto ieš son orui Asia eanangottis velá muhtun áiggi . – NPx Anaf no Loc Pl Human "veahkki" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Aleksandros sevii gieđainis ahte son áiggui doallat bealuštussártni álbmogii . – NPx Anaf no Com Sg Body "giehta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mun lean rávven sihke juvddálaččaid ja greikalaččaid dahkat jorgalusa Ipmilii ja oskut Hearrámet Jesusii . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Muhto mun in ane ealliman mange vearan , go dušše beasan ollašuhttit mátkán ja dan bálvalusa man lean ožžon Hearrá Jesusis : duođaštit evangeliuma Ipmila árpmu birra . – NPx Anaf no Acc Sg Event Time "eallin" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Muhto mun in ane ealliman mange vearan , go dušše beasan ollašuhttit mátkán ja dan bálvalusa man lean ožžon Hearrá Jesusis : duođaštit evangeliuma Ipmila árpmu birra . – NPx Anaf no Acc Sg Event Action "mátki" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Go Bávlos lei cealkán dán , de luoitádii čippiidis ala ja rohkadalai singuin buohkaiguin . – NPx Anaf no Gen Pl Body "čibbi" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Go mii leimmet orron doppe daid beivviid , de vulggiimet ja jotkkiimet mátkámet . – NPx Anaf no Acc Sg Event Action "mátki" Verb Pl1 Human NT NT NT
 • Son bođii min lusa ja válddii Bávlosa boahkána , čanai julggiidis ja gieđaidis dainna ja celkkii : « Nu cealká Bassi Vuoigŋa : Dán láhkái čatnet Jerusalema juvddálaččat dan olbmá geasa dát boagán gullá ja addet su báhkiniid gieđaide . – NPx Anaf no Acc Pl Body "juolgi' 'giehta" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Dál sii leat gullan du birra ahte don oahpahat daid juvddálaččaid geat orrot báhkiniid gaskkas , jorggihit eret Movssesis ja čilget sidjiide ahte sii eai galgga birračuohppat mánáideaset eai ge eallit min vieruid mielde . – NPx Anaf no Acc Pl Kin "mánná" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Mávsse dáid goluid , vai sii besset ráhket oaivviset . – NPx Anaf no Acc Sg Body "oaivi" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • « Sávlos , vieljažan , šatta fas oaidnin ! » . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "vieljaš" x Sg1 Human NT NT NT
 • Čuožžil , divtte iežat gásttašuvvot ja suttuidat sihkkojuvvot eret ja čuorvvo Hearrá nama . – NPx Anaf no Acc Pl Property Product M "suddu" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Sii huike ja rámško oalgegávttiideasetguin ja bálko sádduid áibmui . – NPx Anaf no Com Pl Property Clothing "oalgegákti" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Bávlos vástidii : « Álbmotguoimmit , in mun diehtán ahte son lea bajimušbáhppa , dasgo lea čállojuvvon : It galgga garuhit álbmogat oaivámučča . – NPx Anaf no Gen Sg Human Group "álbmot" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Danne son gohčui soalddáhiiddis mannat vuolás ja rohttet Bávlosa eret sin gaskkas ja doalvut su ladnái . – NPx Anaf no Acc Pl Human Prof "soalddát" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Kommandánta gohčui lusas guoktása offisearainis ja dajai : « Ráhkkanahtti guoktečuođi soalddáha vuolgit Kesareai otná ija goalmmát diimmu maŋŋil . – NPx Anaf no Loc Pl Human Prof "offiseara" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mun lean dieđihan su áššáskuhttiide ge ahte sii ožžot buktit du ovdii váidalusaideaset su vuostái . – NPx Anaf no Acc Pl Property Product "váidalus" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Nuppi beaivvi sii máhcce ladnáseaset ja dikte riidejeddjiid doalvut su viidáseappot . – NPx Anaf no Ill Sg Place "ladni" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Sii bidje eananhearrá ovdii áššáskuhttimiiddiset Bávlosa vuostái . – NPx Anaf no Acc Pl Property Product "áššáskuhttin" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Mun in áiggo ájihit du guhká , muhto siđašin ahte don guldalivččet min oanehis bottoža dábálaš buorredáhtolašvuođainat . – NPx Anaf no Com Sg Body M "buorredáhtolašvuohta" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Son lea geahččalan eahpebasuhit velá tempela ge , muhto de mii dohppiimet su ja dáhtuimet dubmet su láhkamet mielde . – NPx Anaf no Gen Sg Abstraction Social "láhka" Verb Pl1 Human NT NT NT
 • Maŋŋil go ledjen eret máŋggaid jagiid , de bohten buktit attáldagaid álbmogasan ja oaffaruššat . – NPx Anaf no Ill Sg Human Group "álbmot" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Moadde beaivvi maŋŋil Feliks bođii oktan áhkáinis Drusillain gii lei juvddálaš . – NPx Anaf no Com Sg Kin "áhkká" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Golbma beaivvi maŋŋil go Festus lei álgán ámmáhasas , de son vulggii Kesareas bajás Jerusale mii . – NPx Anaf no Ill Sg Event Employment "ámmát" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Festus hálidii áinnas juvddálaččaid beallásis , ja danne son jearai Bávlosis : « Vuolggášit go bajás Jerusalemii , vai dubmešin du doppe dán áššis ? » . – NPx Anaf no Ill Sg Other Part "bealli" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto go Bávlos gáibidii áššis dutkojuvvot ođđasis ja dáhtui gáhttejuvvot dassážii go Majestehta sáhttá mearridit áššis , de mun gohččon doalahit su giddagasas dassážii go beasan vuolggahit su keaisára lusa . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Social "ášši" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto go Bávlos gáibidii áššis dutkojuvvot ođđasis ja dáhtui gáhttejuvvot dassážii go Majestehta sáhttá mearridit áššis , de mun gohččon doalahit su giddagasas dassážii go beasan vuolggahit su keaisára lusa . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Social "ášši" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • « Don beasat dál buktit áššát ovdan . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Social "ášši" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Bávlos loktii gieđa ja sárdnugođii bealuštusas : Gonagas Agrippa ! . – NPx Anaf no Acc Sg Property Product M "bealuštus" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Sii dihtet mo mun álggu rájes ellen álbmogan searvvis Jerusalemis . – NPx Anaf no Gen Sg Human Group "álbmot" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Buot synagogain ráŋggáštahtten sin dávjá ja bággejin sin bilkidit Jesusa , ja moaristan doarrádallen sin gitta olgoriikka gávpogiidda . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "moarri" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Ja Agrippa dajai Festusii : « Dán olbmá livččii ožžon luoitit luovus jos ii livčče guoddalan áššis keaisárii . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Social "ášši" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • « Olbmát , mun oainnán ahte guhkkelebbui borjjasteapmi buktá lihkuhisvuođa ja vahága ; eat masse dušše gálvvuid ja skiippa , muhto heaggamet ge . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Verb Pl1 Human NT NT NT
 • Muhto go ledje vuordán guhká ja oidne ahte ii Bávlosii dáhpáhuvvan mihkkege baháid , de molso oaivileaset ja dadje ahte son lea muhtun ipmil . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "oaivil" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Bávlos manai su lusa , rohkadalai ja bijai gieđaidis su ala ja buoridii su . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Illá sii gullet beljiiguin , čalmmiideaset sii leat čárven , amaset sin čalmmit oaidnit , sin bealjit gullat , sin váibmu áddet , nu ahte eai jorgalivčče vai mun beasašin buoridit sin . – NPx Anaf no Acc Pl Body "čalbmi" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Dearvvuođat Bávlosis , Jesus Kristusa bálvaleaddjis , gii lea rávkojuvvon apoasttalin ja válljejuvvon sárdnidit Ipmila evangeliuma man Ipmil ovddalgihtii lea lohpidan profehtaidis bokte bassi čállagiin . – NPx Anaf no Gen Pl Human Prof "profehta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ovddimustá mun giittán Ipmilan Jesus Kristusa bokte din buohkaid ovddas , dasgo din oskku beakkuhuvvo miehtá máilmmi . – NPx Anaf no Gen Sg Human Divinity "ipmil" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Ipmil , gean mun vuoiŋŋastan bálvalan sárdnidettiinan evangeliuma su Bártni birra , lea mu duođašteaddji ahte mun álo muittán din rohkosiinnán . – NPx Anaf no Loc Pl Property Product "rohkos" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Dasgo Ipmila moarri almmustuvvá almmis ja čuohcá buotlágán ipmilmeahttunvuhtii ja vearrivuhtii , maid olbmot dahket go vearrivuođasteaset hehttejit duohtavuođa . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Social "vearrivuohta" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Dan dihtii Ipmil attii sin váimmuideaset anistumiid ja nuoskivuođa háldui , nu ahte sii gaskavuođaineaset heahppašuhtte rupmašiiddiset . – NPx Anaf no Gen Pl Body "váibmu" Acc Pl3 Human NT NT NT
 • Dan dihtii Ipmil attii sin váimmuideaset anistumiid ja nuoskivuođa háldui , nu ahte sii gaskavuođaineaset heahppašuhtte rupmašiiddiset . – NPx Anaf no Loc Pl Abstraction Social "gaskavuohta" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Dan dihtii Ipmil attii sin váimmuideaset anistumiid ja nuoskivuođa háldui , nu ahte sii gaskavuođaineaset heahppašuhtte rupmašiiddiset . – NPx Anaf no Acc Pl Body "rumaš" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Sii juorrudit , sárdnot sealggebealde , vašuhit Ipmila ja leat veahkaválddálaččat ; sii čeavlástallet , rámppástallet , hutket juohkelágán bahájuonaid ja leat eahpegulolaččat vánhemiiddáseaset ; sii leat jierpmeheamit , oskkáldasmeahttumat , ráhkismeahttumat ja váibmoláđismeahttumat . – NPx Anaf no Ill Pl Kin "váhnen" Nom coor Pl3 Human NT NT NT
 • Garra ja gáhtameahttun váimmuinat don čohkket moari badjelasat moari beaivvi go Ipmila vanhurskkis duopmu almmustuvvá . – NPx Anaf no Com Sg Body "váibmu" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Go báhkinat geain ii leat láhka , luonddusteaset dahket lága mielde , de sii leat iešalcceseaset láhka , vaikko sis ii leat láhka . – NPx Anaf no Loc Sg Body M "luondu" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Na ba don , gii gal gohčodat iežat juvddálažžan ja luohtát láhkii , don čeavlástalat Ipmiliinnát , don dovddat su dáhtu ja áddet mii lea mávssolaš , danne go leat oahppan lága , don anát iežat čalmmehemiid oahpisteaddjin ja čuovggasin sidjiide geat leat seavdnjadasas , jierpmehemiid bagadeaddjin ja oktageardániid oahpaheaddjin , danne go lágas han dus lea ollislaš diehtu ja duohtavuohta . – NPx Anaf no Com Sg Human Divinity "ipmil" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Son ii oaččo rámis olbmuin , muhto Ipmilis . – NPx Anaf no Acc Sg Property Product "rápmi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto dál Ipmil lea almmustahttán vanhurskkisvuođas fuolakeahttá lágas , nugo láhka ja profehtat duođaštit . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "vanhurskkisvuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Nu lea Ipmil čájehan vanhurskkisvuođas , go guhkesmielalašvuođastis guđii ráŋggáškeahttá vássán áiggiid suttuid . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "vanhurskkisvuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Nu lea Ipmil čájehan vanhurskkisvuođas , go guhkesmielalašvuođastis guđii ráŋggáškeahttá vássán áiggiid suttuid . – NPx Anaf no Loc Sg Body M "guhkesmielalašvuohta" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto dál dán áiggis son čájeha vanhurskkisvuođas , ahte son lea ieš vanhurskkis ja cealká vanhurskkisin su guhte osku Jesusii . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "vanhurskkisvuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jos Abraham dahkkojuvvui vanhurskkisin daguidis dihtii , de juoga sus gal livččii mainna rábmot iežas . – NPx Anaf no Gen Pl Event Action "dahku" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Bargi ii oaččo bálkkás árpmus , muhto ánssášumi mielde . – NPx Anaf no Acc Sg Property Valuable "bálká" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go mii dál leat dahkkojuvvon vanhurskkisin go oskut , de mis lea ráfi Ipmiliin Hearrámet Jesus Kristusa dihtii . – NPx Anaf no Gen Sg Human Divinity "hearrá" Loc Pl1 Human NT NT NT
 • Eat ge duššefal dan , muhto mii illudit velá áŧestusaideamet dihtii ge . – NPx Anaf no Gen Pl Abstraction Mental "áŧestus" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Ii ge doaivva heahppašuhte min , dasgo Ipmil lea golggahan ráhkisvuođas min váimmuide Bassi Vuoiŋŋa bokte , gean son lea addán midjiide . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "ráhkisvuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto Ipmil čájeha ráhkisvuođas midjiide dan láhkái ahte Kristus jámii min ovddas go mii ain leimmet suttolaččat . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "ráhkisvuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go son dál lea dahkan min vanhurskkisin go Kristus golggahii varas , de dađe vissáseabbot son beastá min boahttevaš moaris ! . – NPx Anaf no Acc Sg Body "varra" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ii ge duššefal dan , muhto mii beassat maiddái rábmot iežamet Ipmilis , Hearrámet Jesus Kristusa dihtii , gii dál lea addán midjiide soabahusa . – NPx Anaf no Gen Sg Human Divinity "hearrá" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Ja nugo suddu lea ráđđen ja buktán jápmima , nu árbmu ráđđe ja buktá vanhurskkisvuođa ja addá agálaš eallima Hearrámet Jesus Kristusa bokte . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Allet ge bija lahtuideattet suttu háldui vearrivuođa gaskaoapmin . – NPx Anaf no Gen Pl Body "lahttu" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Muhto addet iežadet Ipmila háldui , dii guđet lehpet jorgalan jápmimis eallimii ; geavahehket lahtuideattet su bálvalusas , vanhurskkisvuođa gaskaoapmin . – NPx Anaf no Acc Pl Body "lahttu" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Dasgo ovdal dii leiddet suttu šlávat , muhto dál jeagadehpet váimmusteattet dan oahpu masa dii oskkilduvvuidet . – NPx Anaf no Loc Sg Body "váibmu" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Nugo dii bijaidet lahtuideattet buhtismeahttunvuođa ja lágahisvuođa háldui ja šattaidet lágaheapmin , nu galgabehtet dál bidjat lahtuideattet vanhurskkisvuođa háldui , vai dii šaddabehtet bassin . – NPx Anaf no Gen Pl Body "lahttu" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Nugo dii bijaidet lahtuideattet buhtismeahttunvuođa ja lágahisvuođa háldui ja šattaidet lágaheapmin , nu galgabehtet dál bidjat lahtuideattet vanhurskkisvuođa háldui , vai dii šaddabehtet bassin . – NPx Anaf no Gen Pl Body "lahttu" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Náitalan nisu lea lága mielde čadnojuvvon boadnjásis nu guhká go boadnjá eallá . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "boadnjá" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Nu lea maiddái dinguin , oskuguimmiidan . – NPx EksoVoc no Nom Pl Human Friend "oskuguoibmi" x Sg1 Human NT NT NT
 • Mu siskkáldas olmmoš illuda Ipmila lága dihtii , muhto mun oainnán eará lága lahtuinan . – NPx Anaf no Loc Pl Body "lahttu" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Ipmilii lehkos giitu Jesus Kristusa , Hearrámet , bokte ! . – NPx Ekso no Gen Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • De mun ieš bálvalan nappo Ipmila lága mielainan , muhto suttu lága oččiinan . – NPx Anaf no Com Sg Abstraction Mental "miella" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Soabahan dihtii suttu son vuolggahii Bártnis suttolaš olbmo hámis ja dubmii suttu mii lea oaččis , vai lága gáibádus ollašuvašii min siste , guđet eat vádjol oačči mielde , muhto Vuoiŋŋa mielde . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jos dat Vuoigŋa mii boahtá sus guhte bajásčuoččáldahtii Jesusa jábmiid luhtte , ássá din siste , de son guhte bajásčuoččáldahtii Kristusa jábmiid luhtte , maiddái dahká eallin din jámolaš rupmaša Vuoiŋŋainis gii ássá din siste . – NPx Anaf no Com Sg Body M "vuoigŋa" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Áhčážeamet ! » . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "áhčáš" x Pl1 Human NT NT NT
 • Dasgo sin geaid son ovdalis lea dovdan , lea son maiddái ovddalgihtii mearridan hábmet Bártnis gova mielde , vai Bárdni livččii vuosttašriegádeaddji eatnat vieljažiid gaskkas . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son guhte ii seastán Bártnis , muhto attii su min buohkaid ovddas , manne son dalle ii galggaše addit midjiide buot eará ge oktan suinna ? – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo mun lean vissis das ahte ii jápmin ii ge eallin , eai eŋgelat eai ge eará oaivámuččat , eai dat mat leat dál eai ge dat mat bohtet , dahje miige fámuid , eai dat mat leat badjin eai ge dat mat leat čiekŋalasas , sáhte earuhit min Ipmila ráhkisvuođas Kristus Jesusis , Hearrásteamet . – NPx Anaf no Loc Sg Human Divinity "hearrá" Gen Pl1 Human NT NT NT
 • Mun sártnun duođa , mun in gielis , dasgo mun gulan Kristusii , ja mu oamedovdu duođašta Bassi Vuoiŋŋas dan ahte mus lea stuora moraš ja heaittekeahtes bávččas váimmustan . – NPx Anaf no Loc Sg Body "váibmu" Loc Sg1 Human NT NT NT
 • Mun sávan ahte ieš livččen garuhuvvon ja earuhuvvon Kristusis , jos dat dušše livččii ávkin vieljaidasan ja álbmotguimmiidasan . – NPx Ekso no Ill Pl Kin "viellja' 'álbmotguoibmi" x Sg1 Human NT NT NT
 • Dasgo čála cealká faraoi : Mun lean čuoččáldahttán du vai čájehivččen fápmon ja vai mu namma sárdniduvvošii miehtá máilmmi . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "fápmu" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Ja nu lea maiddái Ipmil dahkan go dáhtui čájehit moaris ja almmuhit fámus . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "moarri" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Ja nu lea maiddái Ipmil dahkan go dáhtui čájehit moaris ja almmuhit fámus . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "fápmu" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Stuora guhkesmielalašvuođain son sesttii vel daid lihtiid ge maid lei ráhkadan cuvken dihtii moaristis . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "moarri" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Son dáhtui almmustahttit rikkis hearvásvuođas daid lihtiide maid son váibmoláđisvuođastis lea gárvvistan hearvásvuhtii . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "váibmoláđisvuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo hoahpus Hearrá ollašuhttá sánis eatnama alde . – NPx Anaf no Acc Sg Property Product "sátni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Danne go dat ii faŋuhan dan oskkuin , muhto daguidisguin . – NPx Anaf no Com Pl Event Action "dahku" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Oskuguoimmit , mun sávan oppa váimmustan ja rohkadalan Ipmilii ahte sii bestojuvvošedje . – NPx Anaf no Loc Sg Body "váibmu" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Ale jurddaš váimmustat : Gii manná bajás albmái ? – NPx Anaf no Loc Sg Body "váibmu" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Jos don dovddastat njálmmiinat ahte Jesus lea Hearrá , ja oskkut váimmustat ahte Ipmil lea bajásčuoččáldahttán su jábmiid luhtte , de bestojuvvot . – NPx Anaf no Com Sg Body "njálbmi" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Jos don dovddastat njálmmiinat ahte Jesus lea Hearrá , ja oskkut váimmustat ahte Ipmil lea bajásčuoččáldahttán su jábmiid luhtte , de bestojuvvot . – NPx Anaf no Loc Sg Body "váibmu" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Muhto Israela birra son cealká : Geažos beaivvi geaigguhin gieđaidan eahpegulolaš ja nággáris álbmogii . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Ipmil ii leat hilgon álbmogis man oktii válljii alccesis . – NPx Anaf no Acc Sg Human Group "álbmot" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mun lean guođihan alccesan čieža duhát olbmá geat eai leat sojaldahttán čippiideaset Baala ovddas . – NPx Anaf no Acc Pl Body "čibbi" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Seammá láhkái lea min áiggi ge bázahas man Ipmil lea válljen árpmustis . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Social "árbmu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto maiddái duot earát ge laktojuvvojit murrii , jos sii eai biso eahpeoskkusteaset . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "eahpeosku" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Dasgo Ipmil ii gáđa árpmuattáldagaidis ja rávkojumis . – NPx Anaf no Acc Pl Property Valuable "árpmuattáldat' 'rávkojupmi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Oskuguoimmit , mun rávven din danne go Ipmil árkkálmastá min : Buktet rupmašiiddádet ealli , bassi ja Ipmilii dohkálaš oaffarin , ja dát lea din vuoiŋŋalaš ipmilbálvaleapmi . – NPx Anaf no Gen Pl Body "rumaš" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Dat geas lea profehtalaš attáldat , geavahehkos dan oskkus mielde ; dat geas lea bálvalanattáldat , bálvalehkos ; dat geas lea oahpahanattáldat , oahpahehkos ; dat geas lea rávvenattáldat , rávvejehkos ; dat gii addá opmodagastis , addos árvasit ; dat gii lea ovddasčuožžu , lehkos dan áŋgirvuođain ; dat gii dahká váibmoláđis daguid , dahkos dan iluin . – NPx Anaf no Gen Sg Abstraction Mental "osku" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Sii guđet vuostálastet eiseválddiid , leat vuostálastimin Ipmila ásahusa , ja sii guđet dahket dan , ožžot duomuset . – NPx Anaf no Acc Sg Property Product "duopmu" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Dat guhte ráhkista lagamuččas , lea ollašuhttán lága . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "lagamuš" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Lehkos juohkehaš nanus jáhkustis . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "jáhkku" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto don , manne dubmet oskuguoimmát , dahje manne badjelgeahčat oskuguoimmát ? – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "oskuguoibmi" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Muhto don , manne dubmet oskuguoimmát , dahje manne badjelgeahčat oskuguoimmát ? – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "oskuguoibmi" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Jurddašehket baicca ahte ii oktage galgga jorralahttit oskuguoimmis ja vearránahttit su . – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "oskuguoibmi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jos don bávččagahtát oskuguoimmát dainna maid borat , de it šat eale ráhkisvuođa mielde . – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "oskuguoibmi" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Juohkehaš mis galgá jurddašit lagamuččas ja dahkat dan mii lea sutnje buorrin , ja mii nanosmahttá su . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "lagamuš" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Buot mii ovdal lea čállojuvvon čállagii , lea čállojuvvon midjiide oahpahussan , vai mii doalašeimmet gitta doaivvusteamet ja oččošeimmet dan gierdavašvuođa ja jeđđehusa maid čála addá midjiide . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "doaivu" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Vare Ipmil , gii addá gierdavašvuođa ja jeđđehusa , dagašii din ovttamielalažžan Jesus Kristusa dáhtu mielde , vai dii ovttamielalaččat sáhtášeiddet máidnut Ipmila , Hearrámet Jesus Kristusa Áhči . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Ja Jesaja cealká : Isaja ruohttasis ihtá vesá , son guhte čuožžila ráđđet buot báhkiniid , sutnje báhkinat bidjet doaivageaset . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "doaivva" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Oskuguimmiidan , mun lean áibbas vissis das ahte dii lehpet dievva buorrevuođas ja dan dieđus mii lea dárbbašlaš , nu ahte dii sáhttibehtet cuiget guhtet guimmiideattet . – NPx EksoVoc no Nom Pl Human Friend "oskuguoibmi" x Sg1 Human NT NT NT
 • Mun lean dahkan dan danne go Ipmil árpmustis lea gohččon mu vuolgit báhkiniid lusa Kristus Jesusa báhppan . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Social "árbmu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Oskuguoimmit , mun rávven din Hearrámet Jesus Kristusa dihtii ja dan vanhurskkisvuođa dihtii man Vuoigŋa addá : Sohtet muinna nu ahte rohkadallabehtet Ipmilii mu ovddas . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Hearrámet Jesus Kristusa árbmu lehkos dinguin ! . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Gaius , gii lea rahpan viesus munnje ja oppa searvegoddái , cealká didjiide dearvvuođaid . – NPx Anaf no Acc Sg Place "viessu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Hearrámet Jesus Kristusa árbmu lehkos dinguin buohkaiguin ! . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Árbmu lehkos dinguin ja ráfi Ipmilis , Áhčisteamet , ja Hearrás Jesus Kristusis ! . – NPx Ekso no Loc Sg Kin "áhčči" x Pl1 Human NT NT NT
 • Mun giitalan álo Ipmilan din ja dan árpmu ovddas maid son lea addán didjiide Kristus Jesusis . – NPx Anaf no Acc Sg Human Divinity "ipmil" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Son maiddái nanosmahttá din gitta loahpa rádjái , vai dii livččiidet láitemeahttumat Hearrámet Jesus Kristusa beaivvi . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Oskuguoimmit , mun rávven din Hearrámet Jesus Kristusa nammii čájehit soabalašvuođa ja vealtat soahpameahttunvuođain . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Dasgo Kloegázzi leat muitalan munnje , oskuguimmiidan , ahte din gaskkas leat riiddut , namalassii nu ahte muhtumat dis dadjet : « Mun čuovun Bávlosa » , dahje : « mun čuovun Apollosa » , dahje : « mun čuovun Kefasa » , dahje « mun gis čuovun Kristusa » . – NPx EksoVoc no Nom Pl Human Friend "oskuguoibmi" x Sg1 Human NT NT NT
 • Dasgo Kristus ii leat vuolggahan mu gásttašit , muhto sárdnidit evangeliuma ; in ge daga dan viisodaga sániiguin amas Kristusa ruossa massit fámus . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "fápmu" Nom Sg3 Artifact ruossa NT NT NT
 • Vaikko Ipmil čájehii viisodagas , de máilbmi ii iežas viisodagas oahppan dovdat Ipmila . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "viisodat" Nom Sg3 Human máilbmi NT NT NT
 • Su lea Ipmil dahkan min viisodahkan , vanhurskkisvuohtan , bassindahkkojupmin ja lonástussan , vai dat guhte rábmo iežas , rábmojehkos Hearrástis , nugo lea čállojuvvon . – NPx Anaf no Loc Sg Human Divinity "hearrá" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Dán lea Ipmil almmustahttán midjiide Vuoiŋŋainis . – NPx Anaf no Com Sg Body M "vuoigŋa" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mii eat leat ožžon máilmmi vuoiŋŋa , muhto Ipmila iežas Vuoiŋŋa , vai mii áddešeimmet dan maid Ipmil lea addán midjiide árpmustis . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Social "árbmu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Luonddustis olmmoš ii sáhte ipmirdit dan mii boahtá Ipmila Vuoiŋŋas . – NPx Anaf no Loc Sg Body M "luondu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Gilvi ja láktadeaddji bargaba ovttas , muhto soai oažžuba bálkká goabbáge barggustis . – NPx Anaf no Loc Sg Event Action "bargu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mii bargat rahčat gieđaideametguin . – NPx Anaf no Com Pl Body "giehta" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Mun in čále dán heahppašuhttin dihtii din , muhto cuigen dihtii , dego ráhkis mánáidan . – NPx Anaf yes Acc Pl Kin "mánná" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Mun lean gullan ahte din gaskkas lea fuorrávuohta , ja velá dakkár ge fuorrávuohta man eai báhkinat ge dohkket , namalassii ahte olmmái eallá eadnebeliinis . – NPx Anaf no Com Sg Kin "eadnebealli" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go dii čoagganehpet Hearrámet Jesusa nammii , ja mun lean dinguin vuoiŋŋas , ja Hearrá Jesusa fápmu lea mielde , de addet dan olbmo Sáhtánii , vai su oažži duššaduvvošii ja su vuoigŋa bestojuvvošii Hearrá beaivvi . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Mun čállen didjiide juo ovddit girjjistan ahte dis ii galgga leat mihkkege dahkamušaid furrošeddjiiguin . – NPx Anaf no Loc Sg Property Document "girji" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Ipmil bajásčuoččáldahtii Hearrá jábmiid luhtte , ja son bajásčuoččáldahttá min ge fámuinis . – NPx Anaf no Com Sg Body M "fápmu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Gudnejahttet dan dihtii Ipmila rupmašiinnádet ! . – NPx Anaf no Loc Pl Body "rumaš" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Addos boadnjá áhkkásis dan man son lea geatnegas , ja nu gis maiddái áhkká boadnjásis . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "áhkká" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Addos boadnjá áhkkásis dan man son lea geatnegas , ja nu gis maiddái áhkká boadnjásis . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "boadnjá" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muđuid Sáhtán geahččala dudno danne go eahppi liikká veaje soahtat himuideatte vuostái . – NPx Anaf no Gen Pl Abstraction Mental "hipmu" Verb Du2 Human NT NT NT
 • Muhto juohkehaš lea ožžon árpmuattáldagas Ipmilis , nubbi dán , nubbi duon . – NPx Anaf no Acc Sg Property Valuable "árpmuattáldat" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto jos sii eai veaje caggat himuideaset , de berrejit náitalit . – NPx Anaf no Acc Pl Abstraction Mental "hipmu" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Náitalan olbmuide mus lea dákkár gohččun , ii mus alddán , muhto Ipmilis , ahte nisu ii oaččo earránit boatnjástis . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "boadnjá" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto jos son earráneš , de galgá eallit náitalkeahttá dahje soabadit boatnjáinis . – NPx Anaf no Com Sg Kin "boadnjá" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Ii ge olmmái oaččo earránit áhkástis . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhkká" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo eahpeoskkolaš boadnjá basuhuvvo go lea náitalan áhkáinis , ja eahpeoskkolaš áhkká basuhuvvo go lea náitalan oskkolaš boatnjáinis . – NPx Anaf no Com Sg Kin "áhkká" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo eahpeoskkolaš boadnjá basuhuvvo go lea náitalan áhkáinis , ja eahpeoskkolaš áhkká basuhuvvo go lea náitalan oskkolaš boatnjáinis . – NPx Anaf no Com Sg Kin "boadnjá" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Áhkká , mas dieđát sáhtežat go beastit boatnját ? – NPx Anaf no Acc Sg Kin "boadnjá" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Ja boadnjá , mas dieđát sáhtežat go beastit áhkát ? – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhkká" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Muhto mun cealkkán iežan oaivila , dasgo Hearrá lea árpmustis čájehan ahte luohttá munnje . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Social "árbmu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto náitalan olmmoš atná fuola das mii gullá máilbmái , mo son sáhttá leat buorre ja dohkálaš áhkkásis , ja ná son lea juohkásan guovtti sadjái . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "áhkká" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Náitalkeahtes nisu dahje nieida atná fuola das mii gullá Hearrái , vai son sáhttá leat bassi sihke rupmašis ja vuoiŋŋastis . – NPx Anaf no Loc Sg Body M "vuoigŋa" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto náitalan nisu atná fuola das mii gullá máilbmái , mo son sáhttá dohkket boadnjásis . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "boadnjá" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jos oktage oaivvildeš ahte son ii meannut heivemeahttumit morsiinis , go su himut leat garrasat , ii ge son veaje maidege dasa , dahkos nu mo hálida , soai beassaba náitalit , ii ge das leat mihkkege suttuid . – NPx Anaf no Com Sg Kin "moarsi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto jos son bissu nannosit áigumušastis ii ge leat bákku vuolde , muhto ráđđe dáhtus ja lea mearridan diktit moarsis leat guoskkatkeahttá , de son dahká riekta . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "áigumuš" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto jos son bissu nannosit áigumušastis ii ge leat bákku vuolde , muhto ráđđe dáhtus ja lea mearridan diktit moarsis leat guoskkatkeahttá , de son dahká riekta . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "dáhttu" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto jos son bissu nannosit áigumušastis ii ge leat bákku vuolde , muhto ráđđe dáhtus ja lea mearridan diktit moarsis leat guoskkatkeahttá , de son dahká riekta . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "moarsi" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Nu dahká nappo son riekta gii náitala morsiinis , muhto son gii ii náital , dahká velá buorebut . – NPx Anaf no Com Sg Kin "moarsi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Áhkká lea čadnojuvvon boadnjásis nu guhká go boadnjá eallá . – NPx Anaf no Ill Sg Kin "boadnjá" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go dii dán láhkái suddudehpet oskuguimmiideattet vuostái ja hávváduhttibehtet sin rašis oamedovddu , de suddudehpet Kristusa vuostái ge . – NPx Anaf no Gen Pl Human Friend "oskuguoibmi" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Dan dihtii , jos borramuš vearránahttá mu oskuguoimmi , de in goassege bora bierggu aman vearránahttit oskuguoibmán . – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "oskuguoibmi" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • In go leat oaidnán Jesusa , Hearrámet ? – NPx Ekso no Acc Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Ehpet go dieđe ahte sii geat bálvalit tempelis ožžot tempelis ealáhusaset , ja sii geat bálvalit áltáris , ožžot oasi das mii oaffaruššojuvvo ? – NPx Anaf no Acc Sg Event Employment "ealáhus" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Muhto mun hárjehalan rupmašan garrasit ja bággen dan jeagadit , aman ieš hilgojuvvot , mun gii lean sárdnidan earáide . – NPx Anaf no Acc Sg Body "rumaš" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Muhto nisu gii rohkadallá dahje profehtastallá gahperahttá , heahppašuhttá oaivvis , dasgo dat lea seammá heahpat dego livččii ráhken vuovttaidis . – NPx Anaf no Acc Sg Body "oaivi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto nisu gii rohkadallá dahje profehtastallá gahperahttá , heahppašuhttá oaivvis , dasgo dat lea seammá heahpat dego livččii ráhken vuovttaidis . – NPx Anaf no Acc Pl Body "vuokta" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Jos nisu ii dáhto gokčat oaivvis , de čuhppos son buot vuovttaidis . – NPx Anaf no Acc Sg Body "oaivi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jos nisu ii dáhto gokčat oaivvis , de čuhppos son buot vuovttaidis . – NPx Anaf no Acc Pl Body "vuokta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto go juo lea heahpadin nissonii čuohppat dahje ráhket vuovttaidis , de ferte gokčat oaivvis . – NPx Anaf no Acc Pl Body "vuokta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto go juo lea heahpadin nissonii čuohppat dahje ráhket vuovttaidis , de ferte gokčat oaivvis . – NPx Anaf no Acc Sg Body "oaivi" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Ehpet go dii sáhte boradit ja juhkat ruovttuineattet ? – NPx Anaf no Loc Pl Place "ruoktu" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Oskuguimmiidan , go dii nappo čoagganehpet boradit , de vurdet guhtet guimmiideattet ! . – NPx EksoVoc no Nom Pl Human Friend "oskuguoibmi" x Sg1 Human NT NT NT
 • Buot dáid duddjo okta ja seammá Vuoigŋa guhte juohká attáldagaidis juohkehažžii , dáhtus mielde . – NPx Anaf no Acc Pl Property Valuable "attáldat" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Buot dáid duddjo okta ja seammá Vuoigŋa guhte juohká attáldagaidis juohkehažžii , dáhtus mielde . – NPx Anaf no Gen Sg Abstraction Mental "dáhttu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ipmil lea ásahan girkosis vuosttažin apoastaliid , nubbin profehtaid ja goalmmádin oahpaheddjiid , de sin geain lea fápmu dahkat oavdudaguid , ja dasto sin geain lea buoridanattáldat , attáldat veahkehit nuppiid , attáldat jođihit ja attáldat sárdnut iešguđetlágán gielaiguin . – NPx Anaf no Ill Sg Place "girku" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mun hálidan rohkadallat vuoiŋŋainan , muhto maiddái jirpmiinan ; mun dáhtun lávlut ávvulávlagiid vuoiŋŋainan , muhto maiddái jirpmiinan . – NPx Anaf no Com Sg Body M "vuoigŋa' 'jierbmi" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Mun hálidan rohkadallat vuoiŋŋainan , muhto maiddái jirpmiinan ; mun dáhtun lávlut ávvulávlagiid vuoiŋŋainan , muhto maiddái jirpmiinan . – NPx Anaf no Com Sg Body M "vuoigŋa' 'jierbmi" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Jos don rámidat Ipmila dušše vuoiŋŋastat , mo de sáhttá olggobealeolmmoš gii lea dás , dadjat « Amen » du giittusrohkosii jos ii ádde dan maid don dajat ? – NPx Anaf no Loc Sg Body M "vuoigŋa" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Son luoitádivččii muođuidis ala , rohkadalašii Ipmila ja dovddastivččii : « Ipmil lea duođaid din gaskkas ! » . – NPx Anaf no Gen Pl Body "muođut" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jos sii dáhttot oahppat maidege , de jerroset boatnjáineaset ruovttus . – NPx Anaf no Loc Pl Kin "boadnjá" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Oskuguimmiidan , váinnuhehket profehtastallan attáldaga , allet ge hehtte geange sárdnumis gielaiguin . – NPx EksoVoc no Nom Pl Human Friend "oskuguoibmi" x Sg1 Human NT NT NT
 • Muhto jos Kristus ii leat bajásčuožžilan , dalle din osku lea dušši , ja dii lehpet ain suttuineattet . – NPx Anaf no Loc Pl Property Product M "suddu" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Jos mii leat bidjan doivomet Kristusii dušše dán eallimis , de mii leat buot vártnuhepmosat olbmuid gaskkas . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "doaivu" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Duođaid , oskuguoimmit , jos dii leažžabehtet mu rápmi Kristus Jesusis , Hearrásteamet : Jápmin lea mu čalmmiid ovddas juohke beaivvi . – NPx Ekso no Loc Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Muhto giittus lehkos Ipmilii , gii addá midjiide vuoittu Hearrámet Jesus Kristusa bokte ! . – NPx Anaf no Acc Sg Human Divinity "hearrá" Ill Pl1 Human NT NT NT
 • Dan dihtii , ráhkis oskuguimmiidan , bissot nanusin ja lihkatmeahttumin , ja dahket álo Hearrá barggu áŋgirvuođain . – NPx EksoVoc no Nom Pl Human Friend "oskuguoibmi" x Sg1 Human NT NT NT
 • Mun , Bávlos , čálán dáid dearvvuođaid gieđainan . – NPx Anaf no Com Sg Body "giehta" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Máidnojuvvon lehkos Ipmil ja Hearrámet Jesus Kristusa Áhčči , árkkálmastinvuođa Áhčči ja buot jeđđehusa Ipmil ! . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Dat ledje nu badjelmearálaš lossadat ahte mii velá eahpidišgođiimet gájošeimmet go heaggamet ge . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Maiddái dii ge galgabehtet veahkehit min rohkosiiddádetguin , vai eatnagat giitalivčče Ipmila dan árpmu ovddas man mii leat ožžon go eatnagat leat rohkadallan min ovddas . – NPx Anaf no Com Pl Property Product "rohkos" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Son lea maiddái merken min seaillainis ja addán midjiide Vuoiŋŋas dáhkádussan min váimmuide . – NPx Anaf no Com Sg Other ID "seaila" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mun gohčun Ipmila duođašteaddjin ja bijan heaggan nannejupmin dasa ahte seastin dihtii din lean maŋidan mátkán Korintii . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Mun gohčun Ipmila duođašteaddjin ja bijan heaggan nannejupmin dasa ahte seastin dihtii din lean maŋidan mátkán Korintii . – NPx Anaf no Acc Sg Event Action "mátki" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Jos duođaid dubmehusa bálvalusas lei nu ollu hearvásvuohta , man ollu eanet hearvásvuohta de fertešii leat vanhurskkisvuođa bálvalusas ? Duođaid , dat mas oktii lei hearvásvuohta , lea manahan hearvásvuođas danne go dál lea boahtán hearvásvuohta mii lea mihá stuorit . – NPx Anaf no Acc Sg Other ID Appearance "hearvásvuohta" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Dát liidni lea báhcán sadjásis gitta otná beaivvi rádjái go sii lohket boares lihtu girjjiid , dasgo dušše Kristus váldá dan eret . – NPx Anaf no Ill Sg Place "sadji" Nom Sg3 Artifact liidni NT NT NT
 • Dan dihtii go Ipmil árpmustis lea bidjan min dán bálvalussii , de mii eat hearddohuva . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Social "árbmu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mii baicca almmuhit rahpasit duohtavuođa , ja dat lea min duođaštus juohkehažžii , guhte guorahallá oamedovddus Ipmila muođuid ovddas . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "oamedovdu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dáppe ealedettiineamet mii šuohkkit ja áibbašit gárvvohuvvot almmálaš viesuineamet . – NPx Anaf yes Loc Pl Place "viessu" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Nu guhká go mii ássat dan goađis , mii šuohkkit váivvisteamet . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "váivi" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Korintalaččat , mii leat sárdnon njulgestaga didjiide ja leat rabastan váimmuideamet . – NPx Anaf no Acc Pl Body "váibmu" Verb Pl1 Human NT NT NT
 • Mii eat leat dahppan váimmuideamet didjiide , muhto dii lehpet dahppan váimmuideattet midjiide . – NPx Anaf no Acc Pl Body "váibmu" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Mii eat leat dahppan váimmuideamet didjiide , muhto dii lehpet dahppan váimmuideattet midjiide . – NPx Anaf no Acc Pl Body "váibmu" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Bálkkašeapmin dása , mun sártnun didjiide nugo mánáidasan , rabastehket dii ge váimmuideattet ! . – NPx Anaf no Ill Pl Kin "mánná" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Bálkkašeapmin dása , mun sártnun didjiide nugo mánáidasan , rabastehket dii ge váimmuideattet ! . – NPx Anaf no Acc Pl Body "váibmu" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Addet midjiide saji váimmusteattet ! . – NPx Anaf no Loc Sg Body "váibmu" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Vaikko mun velá moraštahtten ge din ovddit girjjiinan , de in gáđa go čállen dan . – NPx Anaf yes Loc Pl Property Document "girji" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Dasgo sii adde váriset mielde , ja juoba badjel váriset ja eaktodáhtolaččat ; dan mun sáhtán duođaštit . – NPx Anaf no Gen Sg Property Valuable "várri" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Dii han dovdabehtet Hearrámet Jesus Kristusa árpmu ; son lei rikkis muhto din dihtii šattai váivvážin , vai dii rikkošeiddet su váivvášvuođa bokte . – NPx Ekso no Acc Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Mun cealkkán dál oaivilan mii sáhttá leat didjiide ávkin . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "oaivil" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Ollašuhttet dál dan barggu vai sáhtášeiddet ollašuhttit dan seammá buriin dáhtuin go álggaheiddet dan , ja addet váriideattet mielde . – NPx Anaf no Gen Pl Property Valuable "várri" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Jos mii addit buriin dáhtuin váriideamet mielde , de attáldaga árvu mihtiduvvo dan ektui mii mis lea , ii ge dan ektui mii mis ii leat . – NPx Anaf no Gen Pl Property Valuable "várri" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Son mieđihii go mii siđaimet veahki , ja ieš son lei nu áŋgir ahte mielastis vulggii din lusa . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "miella" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Dán guoktá mielde mii vuolggahit velá ovtta oskuvieljaineamet ; su áŋgirvuođas leat mii dávjá ja máŋgga láhkái oaidnán ovdamearkkaid . – NPx Anaf no Loc Pl Human Friend "oskuviellja" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Addos juohkehaš váimmus mielde , allos vuostemielain dahje bákkus , dasgo Ipmil ráhkista ilolaš addi . – NPx Anaf no Gen Sg Body "váibmu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhtumat han dadjet : « Son čállá áŋgirit ja garrasit girjjiinis , muhto go ieš boahtá , de gal lea headju , ii ge oktage beroš su sártnis . – NPx Anaf no Loc Pl Property Document "girji" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Áddejehkos dat gii oaivvilda dan , ahte nugo mii dadjat didjiide girjjiineamet go leimmet eret , nu mii áigut dahkat go leat din luhtte . – NPx Anaf no Loc Pl Property Document "girji" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Muhto mun balan ahte nugo gearpmaš fillii Eva gávvilvuođainis , nu din miella ge billašuvvá ja dii massibehtet duođalaš ja buhtes searvevuođa Kristusiin . – NPx Anaf no Com Sg Body M "gávvilvuohta" Nom Sg3 Animal gearpmaš NT NT NT
 • Mun in gielis , dan diehtá Ipmil , Hearrámet Jesusa Áhčči , guhte lea rámiduvvon agálaččat ! . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Aman čeavlástallat daiguin alla almmustusaiguin mun lean ožžon seahčagasa oažžásan , Sáhtána eŋgela gii bagada mu aman čeavlugoahtit . – NPx Anaf no Ill Sg Body "oažži" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Danne mun hálidan mielastan rábmot headjuvuohtan vai Kristusa fápmu orošii mu siste . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "miella" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Vare Ipmil ii vuolidivčče mu din dihtii go mun fas boađán din lusa , ja vare mun beasašin morašteamis sin dihtii geat leat suddudan ovdal , eai ge leat vel ge jorgalan buhtismeahttun ja fuorás ja nuoskkes eallimisttiset . – NPx Anaf yes Loc Sg Event Time "eallin" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Son ii doaimma din gaskkas headjuvuođastis , muhto fámustis . – NPx Anaf no Loc Sg Body M "headjuvuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son ii doaimma din gaskkas headjuvuođastis , muhto fámustis . – NPx Anaf no Loc Sg Body M "fápmu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dearvvuođat Bávlosis , apoastalis , gii ii leat ožžon apoasttaldoaimmas olbmuin ii ge guđege olbmo bokte , muhto Jesus Kristusis ja Ipmil Áhčis , guhte bajásčuoččáldahtii su jábmiid luhtte . – NPx Anaf no Acc Sg Event Employment "apoastaldoaibma" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Árbmu lehkos dinguin ja ráfi Ipmilis , Áhčisteamet , ja Hearrás Jesus Kristusis , guhte attii iežas min suttuid ovddas vai beasttášii min eret dálá bahás máilmmis , Ipmila , Áhččámet , dáhtu mielde . – NPx Ekso no Loc Sg Kin "áhčči" x Pl1 Human NT NT NT
 • Árbmu lehkos dinguin ja ráfi Ipmilis , Áhčisteamet , ja Hearrás Jesus Kristusis , guhte attii iežas min suttuid ovddas vai beasttášii min eret dálá bahás máilmmis , Ipmila , Áhččámet , dáhtu mielde . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Acc Pl1 Human NT NT NT
 • Muhto Ipmil , guhte válljii mu juo eatniheakkas ja rávkkai mu árpmustis , mearridii almmustahttit Bártnis munnje , vai mun sárdnidivččen evangeliuma su birra báhkiniidda . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Social "árbmu" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto Ipmil , guhte válljii mu juo eatniheakkas ja rávkkai mu árpmustis , mearridii almmustahttit Bártnis munnje , vai mun sárdnidivččen evangeliuma su birra báhkiniidda . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto go áigi dievai , de Ipmil vuolggahii Bártnis , nissonis ja lága vuložin riegádan , oastit friddjan sin geat ledje lága vuložat , vai mii oččošeimmet máná vuoigatvuođa . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Danne go dii ge lehpet mánát , lea Ipmil vuolggahan min váimmuide Bártnis Vuoiŋŋa , gii čuorvu : « Abba , Áhčážan ! » . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Danne go dii ge lehpet mánát , lea Ipmil vuolggahan min váimmuide Bártnis Vuoiŋŋa , gii čuorvu : « Abba , Áhčážan ! » . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "áhčáš" x Sg1 Human NT NT NT
 • Mánážiiddán , mun ferten fas riegádahttit din ávttaiguin dassážii go Kristusa hápmi ollašuvvá din siste ! . Oh my children... – NPx EksoVoc no Nom Pl Kin "mánáš" x Sg1 Human NT NT NT
 • Nubbi lea Sinaivári lihttu , ja dat riegádahttá mánáidis šlávvavuhtii ; dat lea Hagar . – NPx Anaf no Acc Pl Kin "mánná" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • « Hagar » mearkkaša Sinaivári Arabias , ja dat vástida dálá Jerusalema mii eallá šlávvavuođas oktan mánáidisguin . – NPx Anaf no Com Pl Kin "mánná" Nom Sg3 Human Organization NT NT NT
 • Sii geat gullet Kristusii , leat russiinávlen oaččiset oktan himuiguin ja anistumiiguin . – NPx Anaf no Acc Sg Body "oažži" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Dat guhte gilvá oažžásis , láddje gáđohusa oaččis ; dat guhte gilvá Vuigŋii , láddje agálaš eallima Vuoiŋŋas . – NPx Anaf no Ill Sg Body "oažži" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dat guhte gilvá oažžásis , láddje gáđohusa oaččis ; dat guhte gilvá Vuigŋii , láddje agálaš eallima Vuoiŋŋas . – NPx Anaf no Acc Sg Body "oažži" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Gehččet makkár stuora bustávaiguin mun čálán gieđainan didjiide ! Sii geat bággejit din birračuohpahit iežadet , leat dakkárat geat dáhttot háhkat alcceseaset olgguldas gudni vai veltet doarrádallojuvvomis Kristusa ruossa dihtii . – NPx Anaf no Com Sg Body "giehta" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Rámiduvvon lehkos Ipmil ja Hearrámet Jesus Kristusa Áhčči , guhte Kristusis lea buressivdnidan min buot Vuoiŋŋa almmálaš buressivdnádusain . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Ráhkisvuođastis son lea ovddalgihtii mearridan min oažžut máná vuoigatvuođa iežas luhtte Jesus Kristusa bokte . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "ráhkisvuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son lea almmuhan midjiide dáhtus čiegusvuođa man son ieš lei mearridan ovddalgihtii , ahte galggai ollašuhttit áigumušas go áigi dievai : Son dáhtui ovttastahttit buot Kristusis , buot dan mii lea almmis ja eatnama alde . – NPx Anaf no Gen Sg Abstraction Mental "dáhttu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son lea almmuhan midjiide dáhtus čiegusvuođa man son ieš lei mearridan ovddalgihtii , ahte galggai ollašuhttit áigumušas go áigi dievai : Son dáhtui ovttastahttit buot Kristusis , buot dan mii lea almmis ja eatnama alde . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "áigumuš" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Su siste dii ge lehpet oskugoahtán go gulaidet duohtavuođa sáni , bestojumádet evangeliuma , Su siste dii lehpet ožžon seailan , Bassi Vuoiŋŋa , gii lei lohpiduvvon . – NPx Anaf no Gen Sg Event Action "bestojupmi" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Go mun lean gullan din oskku birra Hearrá Jesusii ja din ráhkisvuođa birra buot bassi olbmuide , de in heaitte giitimis Ipmila din ovddas go muittán din rohkosiinnán . – NPx Anaf no Loc Pl Property Product "rohkos" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Mun rohkadalan ahte Hearrámet Jesus Kristusa Ipmil , hearvásvuođa Áhčči , attášii didjiide viisodaga ja almmustusa Vuoiŋŋa , vai dii dovddašeiddet su . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Vare son attášii čuovgasa din váimmu čalbmái , vai dii áddešeiddet makkár doivui son lea rávkan din , man rikkis ja hearvás árbbi son addá bassi olbmuidasas , ja man mihtitmeahttun stuoris su fápmu lea min gaskkas geat oskut . – NPx Anaf yes Ill Pl Human "olmmoš" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Seammá veagalaš fámuin son duddjui Kristusis go bajásčuoččáldahtii su jábmiid luhtte ja bijai su olgeš gieđas beallái almmis , buot oaivámuččaid ja válddiid bajábeallái , buot fámuid ja hearrávuođaid bajábeallái ja buot namaid bajábeallái mat sáhttet namuhuvvot , eai duššefal dálá máilmmis , muhto maiddái boahtte máilmmis ge . – NPx Anaf yes Gen Sg Body "giehta" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Dii leiddet jápmán rihkkumiiddádet ja suttuideattet dihtii go eliidet dálá máilmmi vieruid mielde ja jeagadeiddet áimmu fámuid oaivámučča , dan vuoiŋŋa mii dál duddjo eahpegulolaččain . – NPx Anaf no Gen Pl Event Action "rihkkun" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Dii leiddet jápmán rihkkumiiddádet ja suttuideattet dihtii go eliidet dálá máilmmi vieruid mielde ja jeagadeiddet áimmu fámuid oaivámučča , dan vuoiŋŋa mii dál duddjo eahpegulolaččain . – NPx Anaf no Gen Pl Property Product M "suddu" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Oktii mii buohkat leimmet dego sii ; mii čuovuimet oaččálaš anistumiid ja dagaimet oačči ja jurdagiiddámet dáhtu mielde . – NPx Anaf no Gen Pl Property Product M "jurdda" Verb Pl1 Human NT NT NT
 • Nu mii leimmet luonddusteamet Ipmila moari vuolde , nugo buot earát ge . – NPx Anaf no Loc Sg Body M "luondu" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Muhto Ipmil , geas lea valljugasat váibmoláđisvuohta , lea ráhkistan min nu stuora ráhkisvuođain ahte son dagai min eallin oktan Kristusiin , vaikko mii leimmet jápmán rihkkumiiddámet dihtii . – NPx Anaf no Gen Pl Event Action "rihkkun" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Dasgo árpmustis Ipmil lea beastán din go oskubehtet . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Social "árbmu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son dagai goappašagaid , báhkiniid ja juvddálaččaid , oktan , ja rupmašis addimiin son gaikkodii vašálašvuođa muvrra mii earuhii sin . – NPx Anaf no Acc Sg Body "rumaš" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dan dihtii mun , Bávlos , gii dál lean Jesus Kristusa fáŋgan din báhkiniid dihtii , sojaldahtán čippiidan . – NPx Anaf no Acc Pl Body "čibbi" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Ja dán evangeliuma bálvaleaddjin mun šadden go Ipmil stuora fámustis attii munnje árpmus attáldahkan . – NPx Anaf no Loc Sg Body M "fápmu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ja dán evangeliuma bálvaleaddjin mun šadden go Ipmil stuora fámustis attii munnje árpmus attáldahkan . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Social "árbmu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dát lea Ipmila agálaš áigumuša mielde , man son ollašuhtii Kristus Jesusis , Hearrásteamet . – NPx Ekso no Loc Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Dan dihtii mun sodjalahtán čippiidan Áhči ovddas , gii lea sin buohkaid áhčči geat gohčoduvvojit mánnán almmis ja eatnama alde . – NPx Anaf no Acc Pl Body "čibbi" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Vare son geas lea nu cealkemeahttun hearvásvuohta , nannešii din siskkáldas olbmo fámuinis ja Vuoiŋŋainis , vai Kristus ásašii din váimmuin go dii oskubehtet . – NPx Anaf no Com Sg Body M "fápmu" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Vare son geas lea nu cealkemeahttun hearvásvuohta , nannešii din siskkáldas olbmo fámuinis ja Vuoiŋŋainis , vai Kristus ásašii din váimmuin go dii oskubehtet . – NPx Anaf no Com Sg Body M "vuoigŋa" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Son guhte duddjo min siste fámuinis , ja sáhttá dahkat valljugasabut go dan maid mii sáhttit rohkadallat ja áddet , sutnje lehkos gudni girkus ja Kristus Jesusis buot buolvvaid čađa álo ja agálašvuhtii ! Amen . – NPx Anaf no Com Sg Body M "fápmu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dan dihtii , hilgádehket giellásiin ! Sárdnot duođa , juohkehaš lagamužžasis , dasgo mii han leat guhtet guimmiideamet lahtut . For that cause, give up with falsehood! Preach the truth, each one to the one that is nearest, for we are members of each other. – NPx Anaf no Ill Sg Kin "lagamuš" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jos suhttabehtet , de allet suddut , ja sohpet riiddodet ovdal go beaivváš luoitáda . – NPx Anaf no Gen Sg Property Product "riidu" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Suola ii galgga šat suoládit , muhto bargat rahčat gieđaidisguin , vai sus livččii maid addit daidda geat dárbbašit dan . – NPx Anaf no Com Pl Body "giehta" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Allet divtte unohis ságaid boahtit njálmmisteattet , muhto sárdnot dušše dan mii duddjo buori ja lea illun sidjiide guđet guldalit . – NPx Anaf no Loc Sg Body "njálbmi" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Muhto diktet baicca Vuoiŋŋa deavdit iežadet , ja sárdnot guhtet guoibmáseattet sálmmaiguin ja giittuslávlagiiguin ja vuoiŋŋalaš lávlagiiguin ; lávlot ja čuojahehket váimmusteattet Hearrái ! . – NPx Anaf no Loc Sg Body "váibmu" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Giitet álo Ipmil Áhči buot áššiin Hearrámet Jesus Kristusa nammii . – NPx Ekso no Gen Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Áhkát , lehket boatnjáidet dego Hearrá iežas vuolibuččat . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "boadnjá" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Nugo girku lea Kristusa vuolibuš , nu lehkoset áhkát ge juohke dáfus boatnjáideaset vuolibuččat . – NPx Anaf no Gen Pl Kin "boadnjá" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Boatnját , ráhkistehket áhkádet , nugo Kristus ráhkistii girku ja attii iežas dan ovddas vai son basuhivččii ja buhtistivččii dan čáziin ja sániin . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhkká" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Seammá láhkái boatnját leat geatnegasat ráhkistit áhkáset dego iežaset rupmaša . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhkká" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Dat guhte ráhkista áhkás , ráhkista iežas . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhkká" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dan dihtii boadnjá guođđá áhčis ja eatnis ja bissu áhkás luhtte , ja dat guovttis šaddaba oktan oažžin . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči' 'eadni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dan dihtii boadnjá guođđá áhčis ja eatnis ja bissu áhkás luhtte , ja dat guovttis šaddaba oktan oažžin . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhkká" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto dat guoská maiddái didjiide ge ahte juohkehaš galgá ráhkistit áhkás dego iežas , ja áhkká gis galgá atnit árvvus boatnjás . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhkká" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mánát , jeagadehket vánhemiiddádet Hearrá dihtii , dasgo dat lea riekta . – NPx Anaf no Acc Pl Kin "váhnen" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • « Don galggat gudnejahttit áhčát ja eatnát » , dát lea vuosttaš báhkkon masa gullá lohpádus : « vai dutnje geavašii bures ja don ealášit guhká eatnama alde » . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči' 'eadni" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Áhčit , allet suhttat mánáideattet , muhto bajásgesset ja rávvejehket sin Hearrá dáhtu mielde . – NPx Anaf no Acc Pl Kin "mánná" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Šlávat , jeagadehket eatnanlaš isidiiddádet baluin ja doarggistemiin ja duođalaš váimmuin , dego Kristusa . – NPx Anaf yes Acc Pl Human Prof "isit" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Rohkadallet maiddái mu ovddas ge ahte munnje addojuvvošedje rivttes sánit go raban njálbmán , vai mun sáhtášin roahkkatvuođain sárdnidit evangeliuma čiegusvuođa , man áirras mun lean dáppe giddagasas ge . – NPx Anaf no Acc Sg Body "njálbmi" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Árbmu lehkos buohkaiguin geat ráhkistit Hearrámet Jesus Kristusa nohkameahttun ráhkisvuođain ! . – NPx Ekso no Acc Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Mun giittán álelassii Ipmilan go mun muittán din . – NPx Anaf no Acc Sg Human Divinity "ipmil" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Dasgo mun guottán din váimmustan , ja dii lehpet buohkat seammá árpmu oasálaččat go mun , leaččan dal guoddimin láhkkiid dahje bealušteamen ja nannemin evangeliuma . – NPx Anaf no Loc Sg Body "váibmu" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Lea šaddan dovddusin buot ladnesoalddáhiidda ja earáide ahte mun guottán láhkkiidan Kristusa dihtii . – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "láhkki" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Son lei dego bárdni gii veahkeha áhčis , go moai ovttas bálvaleimme evangeliuma . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo son lei Kristusa barggu dihtii lahka jámi go son ii seastán heakkas geahččalettiin veahkehit mu dainna mainna ieža ehpet sáhttán veahkehit mu . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muđuid , oskuguimmiidan : Illudehket Hearrás ! . – NPx EksoVoc no Nom Pl Human Friend "oskuguoibmi" x Sg1 Human NT NT NT
 • Oskuguimmiidan , geaid mun ráhkistan ja áibbašan , mu illu ja mu vuoitokruvdnu , bissot nappo nanusin Hearrás , ráhkkásiiddán ! . – NPx EksoVoc no Nom Pl Human Friend "oskuguoibmi" x Sg1 Human NT NT NT
 • Oskuguimmiidan , geaid mun ráhkistan ja áibbašan , mu illu ja mu vuoitokruvdnu , bissot nappo nanusin Hearrás , ráhkkásiiddán ! . – NPx EksoVoc no Nom Pl Human Friend "ráhkis" x Sg1 Human NT NT NT
 • Allet ane morraša mastege ! Buktet baicca buot dárbbuideattet ovdan Ipmilii rohkadallamiin ja ánodemiin giitevašvuođain ! . – NPx Anaf yes Acc Pl Abstraction Mental "dárbu" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Mu Ipmil addá didjiide buot maid dárbbašehpet hearvás riggodagainis Kristus Jesusis . – NPx Anaf yes Loc Pl Property Valuable "riggodat" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Hearrámet Jesus Kristusa árbmu lehkos din vuoiŋŋain ! . – NPx Ekso no Gen Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Árbmu lehkos dinguin ja ráfi Ipmilis , Áhčisteamet ! . – NPx Ekso no Loc Sg Kin "áhčči" x Pl1 Human NT NT NT
 • Mii álelassii giitit Ipmila , Hearrámet Jesus Kristusa Áhči , go mii rohkadallat din ovddas . – NPx Anaf no Acc Sg Human Divinity "hearrá" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Dasgo su siste Ipmil dáhtui orrut oppa dievasvuođainis , ja su bokte soabahit buot sivdnádusa iežainis , buot mii lea eatnama alde ja almmis , go son varainis ruossa alde dagai ráfi . – NPx Anaf yes Com Sg Body M "dievasvuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo su siste Ipmil dáhtui orrut oppa dievasvuođainis , ja su bokte soabahit buot sivdnádusa iežainis , buot mii lea eatnama alde ja almmis , go son varainis ruossa alde dagai ráfi . – NPx Anaf no Com Sg Body "varra" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Oktii dii ge leiddet vierrásat Ipmilii ja leiddet su vašálaččat go eliidet bahás daguideattet mielde . – NPx Anaf yes Gen Pl Event Action "dahku" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Muhto dál son lea soabahan din iežainis , go Kristus gillái jápmima eatnanlaš rupmašisttis vai son sáhtášii doalvut din iežas muođuid ovdii bassin , vigiheapmin ja láitemeahttumin . – NPx Anaf yes Loc Sg Body "rumaš" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dát čiegusvuohta lea leamaš čihkosis áiggi álggu rájes ja buot buolvvaide , muhto dál Ipmil lea almmustahttán dan bassi olbmuidasas . – NPx Anaf no Ill Pl Human "olmmoš" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dii leiddet jápmán rihkkumiiddádet ja birračuohpakeahtes dilidet dihtii . – NPx Anaf no Gen Pl Event Action "rihkkun" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Dakkár olbmot guorahallet álo iežaset oainnáhusaid ja čeavlástallet almmá siva haga máilmmálaš jurdagiiddisetguin eai ge doala gitta sus gii lea oaivi . – NPx Anaf yes Com Pl Property Product M "jurdda" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Áhkát , lehket boatnjádet vuolibuččat , nugo lea vuogas sidjiide geat oskot Hearrái . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "boadnjá" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Boatnját , ráhkistehket áhkádet , allet ge leage boarkkat sutnje . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhkká" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Mánát , jeagadehket vánhemiiddádet juohke dáfus , dasgo dat lea Hearrá dáhtu mielde . – NPx Anaf no Acc Pl Kin "váhnen" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Áhčit , allet álo háhtte mánáideattet amaset hearddohuvvat . – NPx Anaf no Acc Pl Kin "mánná" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Šlávat , jeagadehket eatnanlaš isidiiddádet juohke dáfus . – NPx Anaf yes Acc Pl Human Prof "isit" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Isidat , meannudehket šlávaideattetguin vuoigadis ja govttolaš láhkái , dasgo dii diehtibehtet ahte dis ge lea Hearrá almmis . – NPx Anaf no Com Pl Human Prof "šlávva" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Rohkadallet min ovddas ge , ahte Ipmil rabašii sánis uvssa , vai mii beasašeimmet sárdnidit Kristusa čiegusvuođa , man dihtii mun dál lean giddagasas . – NPx Anaf no Gen Sg Property Product "sátni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son soahtá álo din ovddas rohkosiinnis , vai dii bisošeiddet ollisin ja juohke dáfus geargadin dahkat Ipmila dáhtu . – NPx Anaf no Loc Pl Property Product "rohkos" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mun , Bávlos , čálán dása dáid dearvvuođaid gieđainan : Allet vajáldahte mu láhkkiid ! . – NPx Anaf no Com Sg Body "giehta" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Mii giitit álo Ipmila din buohkaid ovddas go muitit din rohkadusaineamet . – NPx Anaf no Loc Pl Property Product "rohkadus" Verb Pl1 Human NT NT NT
 • Ipmila ja Áhči muođuid ovddas mii álo muittašit mo din osku duddjo buriid daguid , mo dii bargabehtet ráhkisvuođas ja mo dii lehpet gierdavaččat doaivagis Hearrámet Jesus Kristusii . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Dego njamaheaddji eadni dikšumin mánáidis , mii hálideimmet njuoras ráhkisvuođas addit didjiide eat dušše Ipmila evangeliuma , muhto maiddái iežamet heakka . – NPx Anaf no Acc Pl Kin "mánná" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dii diehtibehtet maiddái ahte mii dagaimet dinguin juohkehaččain nugo áhčči dahká mánáidisguin . – NPx Anaf no Com Pl Kin "mánná" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mii rávviimet ja jeđđiimet din ja ávžžuheimmet din eallit dohkálažžan Ipmilii , gii rávká din riikasis ja hearvásvuohtasis . – NPx Anaf no Ill Sg Place "riika" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mii rávviimet ja jeđđiimet din ja ávžžuheimmet din eallit dohkálažžan Ipmilii , gii rávká din riikasis ja hearvásvuohtasis . – NPx Anaf no Ill Sg Other ID Appearance "hearvásvuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo dii lehpet gillán dan seammá iežadet riikkaguimmiin maid sii leat gillán juvddálaččain , sii geat godde Hearrá Jesusa ja profehtaideaset ja leat doarrádallan min . – NPx Anaf no Acc Pl Human Prof "profehta" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Dan láhkái sii álelassii devdet suttuideaset mihtu . – NPx Anaf no Gen Pl Property Product M "suddu" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Gii lea min doaivva , illu ja vuoitokruvdnu Hearrámet Jesusa ovddas go son boahtá , jos ehpet dii ? – NPx Anaf no Gen Sg Human Divinity "hearrá" Gen Pl1 Human NT NT NT
 • Vare Ipmil ieš , Áhččámet , ja Hearrámet Jesus láidestivččii min din lusa ! . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "áhčči" x Pl1 Human NT NT NT
 • Vare Ipmil ieš , Áhččámet , ja Hearrámet Jesus láidestivččii min din lusa ! . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Ja vare Hearrá lasihivččii ja riggodahtášii din ráhkisvuođa guhtet guimmiidasadet ja buohkaide , nugo mis ge lea ráhkisvuohta didjiide , vai din váimmut nannejuvvošedje , ja dii livččiidet láitemeahttumat bassivuođas min Ipmila ja Áhči ovddas , go Hearrámet Jesus boahtá oppa bassi veagainis . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Ja vare Hearrá lasihivččii ja riggodahtášii din ráhkisvuođa guhtet guimmiidasadet ja buohkaide , nugo mis ge lea ráhkisvuohta didjiide , vai din váimmut nannejuvvošedje , ja dii livččiidet láitemeahttumat bassivuođas min Ipmila ja Áhči ovddas , go Hearrámet Jesus boahtá oppa bassi veagainis . – NPx Anaf yes Com Sg Human Group "veahka" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo Ipmila dáhttu lea ahte dahkkojuvvobehtet bassin , nu ahte fasttášehpet furrošeami , ja ahte juohkehaš ádde mo son oažžu áhkás bassivuođas ja gudnis , ii ge anistumi himuin dego báhkinat guđet eai dovdda Ipmila . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhkká" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son dáhttu maiddái ahte ii oktage daga veriid oskuguoibmásis dahje beahte su dákkár áššiin . – NPx Anaf no Ill Sg Human Friend "oskuguoibmi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dattege mii movttiidahttit din , oskuguoimmit , ovdánit velá eambbo ja atnit gudnin eallit ráfálaččat , fuolahit iežadet áššiid ja bargat gieđaideattetguin , nugo mii leat gohččon din . – NPx Anaf no Com Pl Body "giehta" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Dasgo Ipmil ii leat mearridan min šaddat moari vuollái , muhto vuoitit bestojumi Hearrámet Jesus Kristusa bokte . – NPx Anaf no Gen Sg Human Divinity "hearrá" Acc Pl1 Human NT NT NT
 • Vare ráfi Ipmil basuhivččii din ollásit ja várjalivččii oppa din vuoiŋŋa , sielu ja rupmaša láitemeahttumin dassážii go Hearrámet Jesus Kristus boahtá . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Dearvvuođat Bávlosis , Silvanusis ja Timoteusis Tessalonika searvegoddái , mii eallá Ipmilis , Áhčisteamet , ja Hearrás Jesus Kristusis . – NPx Ekso no Loc Sg Kin "áhčči" x Pl1 Human NT NT NT
 • Muhto buohkaide geat áŧestuvvet , sihke didjiide ja midjiide , son addá vuoiŋŋadusa , go Hearrá Jesus almmustuvvá almmis oktan fámolaš eŋgeliiddisguin . – NPx Anaf yes Com Pl Human Divinity "eŋgel" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son boahtá dollanjuokčamiiguin ja mávssaha sidjiide geat eai dovdda Ipmila , eai ge jeagat Hearrámet Jesusa evangeliuma . – NPx Ekso no Gen Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Sin ráŋggáštussan šaddá agálaš gáđohus guhkkin eret Hearrá muođuid ovddas ja earru su hearvásvuođas ja fámus , dan beaivvi go son boahtá vuostáiváldit bassi olbmuidis rámádusa ja buohkaid gudni geat oskot . – NPx Anaf yes Gen Pl Human "olmmoš" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dan dihtii mii álo rohkadallat din ovddas ahte Ipmileamet dagašii din dohkálažžan dan rávkojupmái man lehpet ožžon sus , ja attášii didjiide fámu ollašuhttit buot buriid áigumušaid ja oskku daguid , vai Hearrámet Jesusa namma hearvásin dahkkojuvvošii din siste ja dii su siste , Ipmileamet ja Hearrámet Jesus Kristusa árpmu mielde . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "ipmil" x Pl1 Human NT NT NT
 • Dan dihtii mii álo rohkadallat din ovddas ahte Ipmileamet dagašii din dohkálažžan dan rávkojupmái man lehpet ožžon sus , ja attášii didjiide fámu ollašuhttit buot buriid áigumušaid ja oskku daguid , vai Hearrámet Jesusa namma hearvásin dahkkojuvvošii din siste ja dii su siste , Ipmileamet ja Hearrámet Jesus Kristusa árpmu mielde . – NPx Ekso no Gen Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Dan dihtii mii álo rohkadallat din ovddas ahte Ipmileamet dagašii din dohkálažžan dan rávkojupmái man lehpet ožžon sus , ja attášii didjiide fámu ollašuhttit buot buriid áigumušaid ja oskku daguid , vai Hearrámet Jesusa namma hearvásin dahkkojuvvošii din siste ja dii su siste , Ipmileamet ja Hearrámet Jesus Kristusa árpmu mielde . – NPx Ekso no Gen Sg Human Divinity "ipmil' 'hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Mii bivdit din , oskuguoimmit , go guoská Hearrámet Jesus Kristusa boahtimii ja mo mii čoagganit su lusa , ahte ehpet moivašuvaše ehpet ge suorganivčče , jos muhtun čujuhivččii guđege einnostussii , sátnái dahje girjái mii mahkáš boahtá mis , ja dajašii ahte Hearrá beaivi lea juo boahtán . – NPx Anaf no Gen Sg Human Divinity "hearrá" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Dalle almmustuvvá lágaheapmi , gean Hearrá Jesus goddá njálmmis vuoiŋŋanasain ja duššada go son boahtá hearvásvuođastis . – NPx Anaf no Gen Sg Body "njálbmi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dása son rávkkai din dan evangeliuma bokte man mii sárdnidit , vai dii oččošeiddet Hearrámet Jesus Kristusa hearvásvuođa . – NPx Ekso no Acc Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Hearrámet Jesus Kristus ieš ja Ipmil , Áhččámet , gii lea ráhkistan min ja árpmustis addán midjiide agálaš jeđđehusa ja buori doaivvu , jeđđejehkos din váimmuid ja nannejehkos din nu ahte álo sárdnubehtet ja dahkabehtet dan mii lea buorre ! . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá' 'áhčči" x Pl1 Human NT NT NT
 • Hearrámet Jesus Kristus ieš ja Ipmil , Áhččámet , gii lea ráhkistan min ja árpmustis addán midjiide agálaš jeđđehusa ja buori doaivvu , jeđđejehkos din váimmuid ja nannejehkos din nu ahte álo sárdnubehtet ja dahkabehtet dan mii lea buorre ! . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Social "árbmu" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Dearvvuođat Bávlosis , Kristus Jesusa apoastalis , gean Ipmil , beastámet , ja Kristus Jesus , doivomet , lea gohččon dasa , Timoteusii , mu rivttes oskubárdnái . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "beasti" x Pl1 Human NT NT NT
 • Dearvvuođat Bávlosis , Kristus Jesusa apoastalis , gean Ipmil , beastámet , ja Kristus Jesus , doivomet , lea gohččon dasa , Timoteusii , mu rivttes oskubárdnái . – NPx Ekso no Nom Sg Abstraction Mental "doaivu" x Pl1 Human NT NT NT
 • Árbmu , váibmoláđisvuohta ja ráfi Ipmil Áhčis ja Kristus Jesusis , Hearrásteamet ! . – NPx Ekso no Loc Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Mii ipmirdit ahte láhka ii leat addojuvvon vanhurskásiid várás , muhto láhkarihkkuid ja gáhtameahttumiid , ipmilmeahttumiid ja suttolaččaid , eahpebasiid ja máilmmálaččaid várás , dakkáraččaid várás geat sorbmejit áhčiset dahje eatniset , olmmošgoddiid várás , furrošeddjiid várás dahje olbmáid várás geat nuskošit olbmáiguin , šlávvagávppašeddjiid ja gielástalliid várás ja sin várás geat vurdnot vearreváli , ja buohkaid várás geat muđuid leat dearvvaš oahpu vuostái . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči' 'eadni" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Mun giittán Hearrámet Kristus Jesusa gii lea dahkan mu gievran , danne go son anii mu luohtehahttin ja bijai mu bálvalussasis . – NPx Ekso no Acc Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Mun giittán Hearrámet Kristus Jesusa gii lea dahkan mu gievran , danne go son anii mu luohtehahttin ja bijai mu bálvalussasis . – NPx Anaf no Ill Sg Event Action "bálvalus" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto mun ožžon váibmoláđisvuođa , dasgo eahpeoskkustan in diehtán maid mun dahken . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "eahpeosku" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Dán gohččuma , bárdnán Timoteus , mun oskkildan dutnje daid profehtalaš sániid mielde mat oktii celkojuvvojedje du badjelii , vai don daiguin soađašit buori soađi oskkuin ja buriin oamedovdduin . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "bárdni" x Sg1 Human NT NT NT
 • Muhtumat leat hilgon buori oamedovddu , ja nu leat heavahan oskkuset . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "osku" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Dan dihtii mun dáhtun ahte juohke báikkis gos olbmát rohkadallet , de loktejit buhtistuvvon gieđaideaset ja rohkadallet suhtu ja soahpameahttunvuođa haga . – NPx Anaf yes Acc Pl Body "giehta" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Son galgá hovdet dálus bures ja gudnálašvuođain bajásgeassit mánáidis gulolašvuhtii . – NPx Anaf no Acc Pl Kin "mánná" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Son galgá hovdet dálus bures ja gudnálašvuođain bajásgeassit mánáidis gulolašvuhtii . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "dállu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Searvegotti bálvaleaddji galgá leat ovtta nissona boadnjá , ja son galgá rávvet mánáidis ja hovdet dálus bures . – NPx Anaf no Acc Pl Kin "mánná" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Searvegotti bálvaleaddji galgá leat ovtta nissona boadnjá , ja son galgá rávvet mánáidis ja hovdet dálus bures . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "dállu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo dat geat leat doaimmahan bálvalusaset bures , ožžot alla árvvu ja stuora roahkkatvuođa oskkusteaset Kristus Jesusii . – NPx Anaf no Acc Sg Event Action "bálvalus" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Dasgo dat geat leat doaimmahan bálvalusaset bures , ožžot alla árvvu ja stuora roahkkatvuođa oskkusteaset Kristus Jesusii . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "osku" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Mii leat bidjan doivomet ealli Ipmilii guhte lea buot olbmuid beasti , erenoamážit sin guđet oskot . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "doaivu" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Ale divtte geange badjelgeahččat iežat nuorravuođat dihtii , muhto leage oskkolaččaid ovdagovvan sániin ja daguin , ráhkisvuođas , oskkáldasvuođas ja buhtisvuođas . – NPx Anaf no Gen Sg Event Time "nuorravuohta" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Váldde vára alddát ja oahpahusastat . – NPx Anaf no Loc Sg Event Action "oahpahus" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Muhto jos leaskkas leat mánát dahje áhkkobat , de ohpposet sii vuos eallit ipmilbalolaččat iežaset bearrašis ja máksit dan maid sii leat velggolaččat vánhemiiddáseaset . – NPx Anaf no Ill Pl Kin "váhnen" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Áibbas okto báhcán leaskanisu lea bidjan doaivagis Ipmilii ja bissu rohkadallamis ja čuorvumis ijatbeaivvi . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "doaivva" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jos muhtun ii ane fuola fulkkiinis ja erenoamážit dáluolbmuinis , de son lea biehttalan oskku ja lea vearrát go eahpeoskkolaš . – NPx Anaf no Loc Pl Kin "fuolki" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jos muhtun ii ane fuola fulkkiinis ja erenoamážit dáluolbmuinis , de son lea biehttalan oskku ja lea vearrát go eahpeoskkolaš . – NPx Anaf no Loc Pl Kin "dáluolmmoš" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dalle sii ožžot dan duomu ahte sii leat rihkkon vuosttaš lohpádusaset . – NPx Anaf yes Acc Sg Property Product "lohpádus" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Dan dihtii mun dáhtun nuorra leaskkaid náitalit ođđasis , riegádahttit mánáid ja fuolahit dáluset , amaset sii addit vuostálastái liibba bilkidit sin . – NPx Anaf no Acc Sg Place "dállu" Acc Pl3 Human NT NT NT
 • Dasgo čála cealká : Ale čana vuovssá njálmmi go dat lea ráidnemin gortniid , ja : Bargi ánssáša bálkkás . – NPx Anaf no Acc Sg Property Valuable "bálká" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ale bija gieđaidat jurdilkeahttá geange ala , ale ge searvva earáid suttuide . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Ale šat juga dušše čázi , muhto návddaš veaháš viinni čoavjját ja dávjjes buozalvasaidat dihtii . – NPx Anaf no Gen Sg Body "čoavji" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Ale šat juga dušše čázi , muhto návddaš veaháš viinni čoavjját ja dávjjes buozalvasaidat dihtii . – NPx Anaf yes Gen Sg Event State "buozalvas" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Muhtun olbmuid suttut leat albmosat ja ožžot duomuset ovddalgihtii ; earáid suttuid duomut čuvvot easkka maŋŋil . – NPx Anaf no Acc Sg Property Product "duopmu" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Buohkat geat leat šlávvageassá vuolde , galget atnit isidiiddiset gudnis nu mo sii ánssášit , amas Ipmila namma ja oahppu bilkiduvvot . – NPx Anaf no Acc Pl Human Prof "isit" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Dat guhte oahpaha amas oahpu ii ge čuovo Hearrámet Jesus Kristusa dearvvaš sániid ja dan oahpu mii gullá ipmilbalolašvuhtii , son lea goargat ii ge ádde maidege . – NPx Ekso no Gen Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Ollašuhte doaimmat duolvameahttumin ja láitemeahttumin gitta dassážii go Hearrámet Jesus Kristus almmustuvvá . – NPx Anaf no Acc Sg Event Employment "doaibma" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Ollašuhte doaimmat duolvameahttumin ja láitemeahttumin gitta dassážii go Hearrámet Jesus Kristus almmustuvvá . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Rávve sin geat leat riggát dán máilmmis amaset sii čeavlástallagoahtit ja bidjat doaivageaset nohkavaš riggodahkii , muhto baicca Ipmilii . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "doaivva" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Son addá midjiide valljugasat buot buriidis , vai mii beassat návddašit daid . – NPx Anaf yes Acc Pl Property Valuable "buorri" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Árbmu , váibmoláđisvuohta ja ráfi lehkos duinna Ipmil Áhčis ja Hearrásteamet Jesus Kristusis ! . – NPx Ekso no Loc Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Mun giittán Ipmila gean mun bálvalan buhtes oamedovdduin nugo mu máddarat leat dahkan , go mun muittán du álo rohkosiinnán , ijatbeaivvi . – NPx Anaf no Loc Pl Property Product "rohkos" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Mun maiddái muittán du duođalaš oskku mii lei juo áhkustat Loisas ja eatnistat Eunikes , ja mun lean vissis ahte dat lea maiddái dus . – NPx Ekso no Loc Sg Kin "áhkku' 'eadni" x Sg2 Human NT NT NT
 • Danne muittuhan dutnje ahte fas buolláhivččet dan árpmuattáldaga man Ipmil attii dutnje go mun bidjen gieđaidan du ala ! . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Ale dasto heahpanatta duođaštusas Hearrámet birra , ale ge mus gii lean fáŋga su dihtii , muhto gillá don ge váivvi evangeliuma dihtii dainna fámuin man Ipmil addá . – NPx Ekso no Gen Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Gievrudehkos Kristus Jesus árpmuinis du , bártnážan . – NPx Anaf no Com Sg Abstraction Social "árbmu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Gievrudehkos Kristus Jesus árpmuinis du , bártnážan . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "bártnáš" x Sg1 Human NT NT NT
 • Muhto Ipmila nana vuođđu bissu , ja das lea seaila masa lea čállojuvvon : Hearrá dovdá olbmuidis , ja : Heitos vearrivuođas juohkehaš guhte dovddasta Hearrá nama . – NPx Anaf no Acc Pl Human "olmmoš" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dalle olbmot šaddet iešráhkisin , ruhtaváibmilin , rábmájin , čeavlájin , bilkideaddjin , jeaguheapmin vánhemiiddáseaset , giitemeahttumin , eahpebassin , ráhkismeahttumin ja soahpameahttumin , šluččuheaddjin , veahkaválddálažžan , goavvin , buot buriid vašálažžan , behtolažžan , hohppujin , goarggastallin . – NPx Anaf no Ill Pl Kin "váhnen" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Gitta mánnávuođat rájes leat dovdan bassi čállagiid mat sáhttet addit dutnje viisodaga mii doalvu bestojupmái jos oskkut Kristus Jesusii . – NPx Anaf no Gen Sg Event Time "mánnávuohta" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Ipmil lea bosson Vuoiŋŋas oppa čállagii , ja dat lea ávkkálaš oahpaheapmái ja cuoigumii , neavvumii ja vanhurskkisvuođa bagadussii , vai dat olmmoš gii gullá Ipmilii , šattašii ollisin ja dohkálažžan dahkat buot buriid daguid . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "vuoigŋa" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo áigi boahtá go olbmot eai šat gierdda gullat dearvvaš oahpu , muhto váldet ovtta nuppi oahpaheaddji alcceseaset mielaset mielde , dasgo sii dáhttot gullat dan mii čagarduhttá bealji . – NPx Anaf no Gen Sg Abstraction Mental "miella" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Sii jorgalahttet beljiideaset eret duohtavuođas cukcasiidda . – NPx Anaf no Acc Pl Body "beallji" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Muhto leage don gozeš juohke dáfus , gierdda gillámušaidat , daga evangelistta doaimma ja ollašuhte bálvalusat . – NPx Anaf no Acc Pl Event State "gillámuš" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Muhto leage don gozeš juohke dáfus , gierdda gillámušaidat , daga evangelistta doaimma ja ollašuhte bálvalusat . – NPx Anaf no Acc Sg Event Action "bálvalus" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Mun lean soahtan buori soađi , ollašuhttán mátkán ja seailluhan oskon . – NPx Anaf no Acc Sg Event Action "mátki" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Mun lean soahtan buori soađi , ollašuhttán mátkán ja seailluhan oskon . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "osku" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Hearrá gádju mu maiddái buot bahás ja doalvu mu almmálaš riikasis . – NPx Anaf yes Ill Sg Place "riika" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Ipmil guhte ii sáhte gielistit , lea lohpidan dan agálaš áiggiid rájes , ja go áigi dievai , de son almmustahtii sánis dan sártnis mii lea oskkilduvvon munnje Ipmila , beastámet , gohččuma mielde . – NPx Anaf no Acc Sg Property Product "sátni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ipmil guhte ii sáhte gielistit , lea lohpidan dan agálaš áiggiid rájes , ja go áigi dievai , de son almmustahtii sánis dan sártnis mii lea oskkilduvvon munnje Ipmila , beastámet , gohččuma mielde . – NPx Ekso no Gen Sg Human Divinity "beasti" x Pl1 Human NT NT NT
 • Sii čuoččuhit ahte sii dovdet Ipmila , muhto daguideasetguin sii biehttalit su . – NPx Anaf no Com Pl Event Action "dahku" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Seammá láhkái galget boares nissonat eallit nu mo heive bassi olbmuide , eai galgga sárdnut sealggebealde eai ge leat viidneváibmilat , muhto galget oahpahit buori , nu ahte sii sáhttet oahpahit nuorra nissoniid ráhkistit boatnjáset ja mánáideaset , eallit mášolažžan ja buhtisin , ja nu ahte leat buorit dálueamidat ja leat boatnjáideaset vuolibuččat , amas Ipmila sátni bilkiduvvot . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "boadnjá' 'mánná" Acc Pl3 Human NT NT NT
 • Seammá láhkái galget boares nissonat eallit nu mo heive bassi olbmuide , eai galgga sárdnut sealggebealde eai ge leat viidneváibmilat , muhto galget oahpahit buori , nu ahte sii sáhttet oahpahit nuorra nissoniid ráhkistit boatnjáset ja mánáideaset , eallit mášolažžan ja buhtisin , ja nu ahte leat buorit dálueamidat ja leat boatnjáideaset vuolibuččat , amas Ipmila sátni bilkiduvvot . – NPx Anaf no Gen Pl Kin "boadnjá' 'mánná" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Šlavat galget leat isidiiddiset vuolibuččat juohke dáfus ja nággekeahttá dahkat sin miela mielde . – NPx Anaf no Gen Pl Human Prof "isit" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Son lea valljugasat golggahan Vuoiŋŋa min badjelii Jesus Kristusa , beastámet , bokte , vai mii su árpmus dahkkojuvvošeimmet vanhurskkisin ja doivomet mielde árbešeimmet agálaš eallima . – NPx Anaf no Gen Sg Abstraction Mental "doaivu" Verb Pl1 Human NT NT NT
 • Son lea valljugasat golggahan Vuoiŋŋa min badjelii Jesus Kristusa , beastámet , bokte , vai mii su árpmus dahkkojuvvošeimmet vanhurskkisin ja doivomet mielde árbešeimmet agálaš eallima . – NPx Anaf no Gen Sg Human Divinity "beasti" Gen Pl1 Human NT NT NT
 • Mun giittán álo Ipmila go muittán du rohkadusainan . – NPx Anaf no Loc Pl Property Product "rohkadus" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Mun ávžžuhan du , bárdnán Onesimosa beales , gean mun lean riegádahttán dáppe fáŋgavuođastan . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "bárdni" x Sg1 Human NT NT NT
 • Mun ávžžuhan du , bárdnán Onesimosa beales , gean mun lean riegádahttán dáppe fáŋgavuođastan . – NPx Anaf no Loc Sg Event State "fáŋgavuohta" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Go mun dál vuolggahan su ruovttoluotta du lusa , de lea dego vuolggahivččen váibmon . – NPx Anaf no Acc Sg Body "váibmu" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Dán čálán mun , Bávlos , gieđainan : Gal mun mávssán ! . – NPx Anaf no Com Sg Body "giehta" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Ja okta ášši velá : Ráhkkanahte maiddái munnje orrunsaji , dasgo mus lea dat doaivva ahte dii ovddasrohkadusaideattetguin oččošeiddet mu fas ruovttoluotta . – NPx Anaf no Com Pl Property Product "ovddasrohkadus" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Ipmil lea máŋgii ja máŋgga láhkái dolin sárdnon min máddariidda profehtaidis bokte , muhto dáid maŋimuš beivviid son lea sárdnon midjiide Bártnis bokte , gean lea bidjan buot árbejeaddjin ja gean bokte lea maiddái sivdnidan máilmmi . – NPx Anaf no Gen Pl Human Prof "profehta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ipmil lea máŋgii ja máŋgga láhkái dolin sárdnon min máddariidda profehtaidis bokte , muhto dáid maŋimuš beivviid son lea sárdnon midjiide Bártnis bokte , gean lea bidjan buot árbejeaddjin ja gean bokte lea maiddái sivdnidan máilmmi . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son lea Ipmila hearvásvuođa čuovgadas , su luonddu duohta govva , ja fámolaš sániinis son bisuha buot . – NPx Anaf yes Loc Pl Property Product "sátni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ja eŋgeliid birra son cealká ná : Son dahká eŋgeliiddis bieggan ja bálvaleddjiidis dollanjuovččan . – NPx Anaf no Acc Pl Human Divinity "eŋgel" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ja eŋgeliid birra son cealká ná : Son dahká eŋgeliiddis bieggan ja bálvaleddjiidis dollanjuovččan . – NPx Anaf no Acc Pl Human Prof "bálvaleaddji" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto Bártnis birra son cealká : Ipmil , du truvdnu bissu agálašvuhtii , ja vanhurskkisvuođa soabbi lea du riikka soabbi . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Sii guđet gulle su duođaštusa nannejedje dan bestojumi duohtan midjiide , ja Ipmil ieš nannii sin duođaštusaid mearkkaiguin ja oavdudaguiguin ja máŋggalágán fámolaš daguiguin , ja juogadii Bassi Vuoiŋŋa attáldagaid dáhtus mielde . – NPx Anaf no Gen Sg Abstraction Mental "dáhttu" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo son guhte dahká bassin , ja sii guđet dahkkojuvvojit bassin , leat buohkat ovtta áhčis ; danne son ii heahpanatta ge gohčodeames sin vielljanis go cealká : Mun gulahan du nama vieljaidasan ja máinnun du searvegottis . – NPx Anaf no Ill Pl Kin "viellja" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Dasgo son guhte dahká bassin , ja sii guđet dahkkojuvvojit bassin , leat buohkat ovtta áhčis ; danne son ii heahpanatta ge gohčodeames sin vielljanis go cealká : Mun gulahan du nama vieljaidasan ja máinnun du searvegottis . – NPx Anaf no Ess Ess Kin "viellja" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Nu son fámohuhtii jápmimiinnis su geas lea jápmima váldi , beargalaga , ja luittii luovus buohkaid guđet jápmima balus leat eallinagiset leamaš šlávvan . – NPx Anaf no Loc Pl Event Action "jápmin" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Nu son fámohuhtii jápmimiinnis su geas lea jápmima váldi , beargalaga , ja luittii luovus buohkaid guđet jápmima balus leat eallinagiset leamaš šlávvan . – NPx Anaf no Gen Pl Event Time "eallinahki" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Danne son fertii juohke dáfus šaddat vieljaidis láhkásažžan , vai sáhtášii váibmoláđis ja oskkáldas bajimušbáhppan Ipmila ovddas soabahit álbmogis suttuid . – NPx Anaf no Gen Pl Kin "viellja" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Danne son fertii juohke dáfus šaddat vieljaidis láhkásažžan , vai sáhtášii váibmoláđis ja oskkáldas bajimušbáhppan Ipmila ovddas soabahit álbmogis suttuid . – NPx Anaf no Gen Sg Human Group "álbmot" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Dan dihtii , nugo Bassi Vuoigŋa cealká : Jos dii otná beaivvi gullabehtet su jiena , de allet buoššut váimmuideattet nugo dalle go čuožžileiddet mu vuostái , daid beivviid go geahččaleiddet mu meahcis . – NPx Anaf no Acc Pl Body "váibmu" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Dan dihtii mun moaráhuvven dan sohkagoddái ja celken : Álelassii sii čádjádallet váimmusteaset , eai ge dovdda mu geainnuid . – NPx Anaf no Loc Sg Body "váibmu" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • De mun vurdnon moaristan : Sii eai goassege beasa mu vuoiŋŋadussii . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "moarri" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Čállagiin nappo celkojuvvo : Jos dii otná beaivvi gullabehtet su jiena , de allet buoššut váimmuideattet nugo dalle , go čuožžileiddet mu vuostái . – NPx Anaf no Acc Pl Body "váibmu" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Muhto mii guđet oskut , beassat lohpiduvvon vuoiŋŋadussii , nugo son lea cealkán : Ja mun vurdnon moaristan : Sii eai goassege beasa mu vuoiŋŋadussii . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "moarri" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Sii geaidda buorre sáhka sárdnojuvvui vuosttažin , eai beassan dohko eahpegulolašvuođaset dihtii . – NPx Anaf no Gen Sg Body M "eahpegulolašvuohta" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Dan dihtii Ipmil mearrida ođđa beaivvi , mii lea « otná beaivi » , ja son cealká ollu maŋŋelis Dávveda bokte nugo lea namuhuvvon ovdalis : Jos dii otná beaivvi gullabehtet su jiena , de allet buoššut váimmuideattet . – NPx Anaf no Acc Pl Body "váibmu" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Dat guhte lea beassan su vuoiŋŋadussii , oažžu vuoiŋŋastit buot daguinis nugo Ipmil ge vuoiŋŋastii . – NPx Anaf yes Loc Pl Event Action "dahku" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • ja dan headjuvuođas dihtii son galgá oaffaruššat suttuoaffariid sihke iežas ja álbmoga ovddas . – NPx Anaf no Gen Sg Body M "headjuvuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Go Jesus elii dáppe eatnama alde , de oaffarušai rohkosiid ja ánui čuorvasiiguin ja gatnjaliiguin veahki sus , geas lei fápmu beastit su jápmimis , ja son gullojuvvui ipmilbalolašvuođas dihtii . – NPx Anaf no Gen Sg Abstraction Mental "ipmilbalolašvuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Vaikko son lei Bárdni , de fertii oahppat gulolašvuođa gillámušastis . – NPx Anaf no Loc Sg Event State "gillámuš" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • muhto de leat luohpan oskkusteaset , dalle lea veadjemeahttun oahpistit sin ođđaset jorgalussii . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "osku" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Go eanan njammá dan arvvi mii dávjá njuoskada dan ja addá gilviidasas šattu , de dat oažžu Ipmila buressivdnádusa . – NPx Anaf no Ill Pl Other Nature Plant "gilvi" Verb Sg3 Other Nature eana NT NT NT
 • Dan dihtii Ipmil nannii lohpádusas váliin go hálidii čájehit čielgasit sidjiide geaidda lohpádus guoská , ahte su árvalus ii nuppástuva . – NPx Anaf no Acc Sg Property Product "lohpádus" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Abraham attii sutnje logádasa buot sállašisttis . – NPx Anaf yes Loc Sg Property Valuable "sálaš" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Velá máttaráhččámet Abraham ge attii sutnje buoremus oasi sállašisttis logádassan . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "máttaráhčči" x Pl1 Human NT NT NT
 • Dat Levi maŋisboahttit guđet leat ásahuvvon báhppan , galget lága mearrádusa mielde čoaggit logádasaid álbmogis , álbmotguimmiineaset , guđet leat maiddái Abrahama nális . – NPx Anaf no Loc Pl Human "álbmotguoibmi" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Buohkat han dihtet ahte Hearrámet boahtá Juda čearddas , ii ge Movsses leat sárdnon maidege dán čeardda báhppavuođa birra . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Dasgo Ipmil láitá álbmogis go cealká : Gehččet , beaivvit bohtet , cealká Hearrá , go mun dagan ođđa lihtu Israela viesuin ja Juda viesuin . – NPx Anaf no Acc Sg Human Group "álbmot" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto dán lihtu mun dagan Israela álbmogiin daid beivviid maŋŋil , cealká Hearrá : Mun bijan lágaidan sin millii ja čálán daid sin váimmuide . – NPx Anaf no Acc Pl Abstraction Social "láhka" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Dalle ii oktage šat oahpat ránnjás , ii ge oktage oahpat álbmotguoimmis sániiguin : « Oahpa dovdat Hearrá . – NPx Anaf no Acc Sg Human "ránnjá" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dalle ii oktage šat oahpat ránnjás , ii ge oktage oahpat álbmotguoimmis sániiguin : « Oahpa dovdat Hearrá . – NPx Anaf no Acc Sg Human "álbmotguoibmi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dan dihtii Kristus lea boahtán ođđa lihtu gaskaolmmájin vai sii guđet leat rávkojuvvon , oččošedje lohpiduvvon agálaš árbbi , go son jápmimiinnis lonistii dain rihkkumiin mat ledje dahkkojuvvon vuosttaš lihtu áiggi . – NPx Anaf no Com Sg Event Action "jápmin" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto dál son lea boahtán máilbmái dušše oktii , áiggiid loahpas , sihkkut eret suttu oaffariinnis . – NPx Anaf no Loc Pl Property Valuable "oaffar" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Vuos ná : Dán lihtu mun dagan singuin daid beivviid maŋŋil , cealká Hearrá : mun bijan lágaidan sin váimmuide ja čálán daid sin millii . – NPx Anaf no Acc Pl Abstraction Social "láhka" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Allot hilggo searvegoddámet čoagganemiid , nugo muhtumiin lea vierru , muhto arvvosmahttot guhtet guimmiideamet , dađe eanebut go oaidnibehtet beaivvi lahkaneamen . – NPx Anaf no Gen Sg Human Org "searvegoddi" Verb Pl1 Human NT NT NT
 • Man ollu garraset ráŋggáštusa ánssáša ge din mielas son guhte duolbmá Ipmila Bártni julggiidis vuollái ja eahpegudnejahttá lihtu vara , mainna son ieš lea dahkkojuvvon bassin , ja heahppašuhttá árpmu Vuoiŋŋa ! . – NPx Anaf no Gen Pl Body "juolgi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mii han dovdat su guhte lea cealkán : « Munnje gullá mávssaheapmi , ja mun áiggun mávssahit » , ja maiddái : « Hearrá dubme álbmogis . – NPx Anaf no Acc Sg Human Group "álbmot" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhtumiin hiddjidedje ja áŧestedje din earáid oaidnut , ja muhtumiin dii leiddet oasálaččat guimmiideattet garra oasis . – NPx Anaf no Gen Pl Human Friend "guoibmi" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Allet nappo bálkes eret roahkkatvuođadet , dasgo dat oažžu stuora bálkká . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "roahkkatvuohta" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Mii eat gula sidjiide guđet geassádit ja mannet gáđohussii , muhto sidjiide guđet oskot ja bestet sieluset . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "siellu" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Oskku dihtii Noa oaččui almmuhusa Ipmilis das mii ii lean vel oaidnimis , ja ipmilbalolašvuođastis son ráhkadii árkka beastit buot su dálu olbmuid . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "ipmilbalolašvuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son lei gárvvis oaffaruššat áidna bártnis , vaikko lei ožžon lohpádusaid , ja sutnje lei celkojuvvon : « Issáha nálli gohčoduvvo du mánnán . – NPx Anaf yes Acc Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo son jurddašii ahte Ipmilis lea fápmu bajásčuoččáldahttit vel jábmi ge , ja nu son oaččui bártnis ruovttoluotta , bajásčuožžileami veardádusgovvan . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Oskku dihtii Movssesa vanhenguovttos aniiga bártniska čihkosis golbma mánu . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Nom Du3 Human NT NT NT
 • Jurddašehket su guhte gierddai suttolaččaid garra vuostehágu amadet massit roahkkatvuođadet ja hearddohuvvat . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "roahkkatvuohta" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Dii ehpet leat vel šaddan golggahit varaidet soađis suttu vuostái . – NPx Anaf no Acc Pl Body "varra" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Mánážan , ale uhcáš Hearrá bagadusa , ale hearddohuva go son bagada du , dasgo gean Hearrá ráhkista , su son bagada , ja son risse juohkehačča gean váldá mánnánis . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "mánáš" x Sg1 Human NT NT NT
 • Mánážan , ale uhcáš Hearrá bagadusa , ale hearddohuva go son bagada du , dasgo gean Hearrá ráhkista , su son bagada , ja son risse juohkehačča gean váldá mánnánis . – NPx EksoVoc no Nom Sg Kin "mánáš" x Sg1 Human NT NT NT
 • Ipmil meannuda dinguin nugo mánáidisguin . – NPx Anaf no Com Pl Kin "mánná" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Eat go mii vel ollu eanebut galggaše leat vuoiŋŋalaš Áhččámet vuolibužžan , vai eallit . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Váruhehket , amas oktage dis eallit furrodagas dahje eahpebassivuođas nugo Esau , guhte ovtta mállása ovddas vuvddii vuosttašriegádeaddji vuoigatvuođas . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Social "vuoigatvuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muitet oaivámuččaideattet guđet leat sárdnidan didjiide Ipmila sáni . – NPx Anaf no Acc Pl Human Prof "oaivámuš" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Danne maiddái Jesus gillái ja jámii gávpotpoartta olggobealde , vai basuhivččii iežas álbmoga varainis . – NPx Anaf no Com Sg Body "varra" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Allet ge vajáldahte dahkamis buori ja addimis oamisteattet , dasgo dakkár oaffarat leat dohkálaččat Hearrái . – NPx Anaf no Loc Sg Property "oapmi" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Lehket oaivámuččaidasadet gulolaččat , doahttalehket sin . – NPx Anaf no Ill Pl Human Prof "oaivámuš" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Diktet sin dahkat bargguset iluin , ii šuohkki , dasgo dat livččii didjiide vahágin . – NPx Anaf no Gen Sg Event Action "bargu" Acc Inf Pl3 Human NT NT NT
 • Ráfi Ipmil , guhte agálaš lihtu oaffarvara bokte lea bajásčuoččáldahttán jápmimis dan stuora sávzageahčči , Hearrámet Jesusa , addos didjiide buriid attáldagaid , nu ahte sáhttibehtet ollašuhttit su dáhtu . – NPx Anaf no Acc Sg Event Action "jápmin" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ráfi Ipmil , guhte agálaš lihtu oaffarvara bokte lea bajásčuoččáldahttán jápmimis dan stuora sávzageahčči , Hearrámet Jesusa , addos didjiide buriid attáldagaid , nu ahte sáhttibehtet ollašuhttit su dáhtu . – NPx Ekso no Acc Sg Human Divinity "hearrá" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Oskuguimmiidan , atnet dan aivve illun go šaddabehtet juohke lágán geahččalusaide . – NPx EksoVoc no Nom Pl Human Friend "oskuguoibmi" x Sg1 Human NT NT NT
 • Muhto jos ovttasge dis váilloš viisodat , de átnos dan Ipmilis guhte addá buohkaide mielastis ja soaimmakeahttá . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "miella" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dakkár olmmoš ii sáhte vuordit oažžut maidege Hearrás , go son lea nu guovttemielat ja stáđismeahttun vádjoleamistis . – NPx Anaf no Loc Sg Event Action "vádjoleapmi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Beaivváš badjána boaldi báhkainis ja goldnada suinniid , lieđit gahččet , ja buot daid čábbodat jávká . – NPx Anaf no Com Sg Other Nature Part "báhkka" Nom Sg3 Other Nature beaivváš NT NT NT
 • Seammá láhkái rikkis ge goldná gasku buot doaimmaidis . – NPx Anaf no Gen Pl Event Employment "doaibma" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Allet čádjádala , ráhkis oskuguimmiidan ! . – NPx EksoVoc no Nom Pl Human Friend "oskuguoibmi" x Sg1 Human NT NT NT
 • Ráhkis oskuguimmiidan , muitet dán : Lehkos juohkehaš johtil gullat , muhto hillján sárdnut ja hillján suhttat . – NPx EksoVoc no Nom Pl Human Friend "oskuguoibmi" x Sg1 Human NT NT NT
 • Dasgo dat gii gullá sáni ii ge daga dan mielde , lea olbmá láhkásaš gii geahččá ámadajus speadjalis : Son geahčada gal iežas , muhto vázzila ja vajáldahttá dakkaviđe makkár son lea . – NPx Anaf no Acc Sg Body "ámadadju" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son šaddá ávdugassan dagustis . – NPx Anaf no Loc Sg Event Action "dahku" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jos guhtege din gaskkas navdá iežas Ipmila bálvaleaddjin , muhto ii veaje doallat njuokčamis lávžžis , de son beahttá iežas ja su ipmilbálvalus lea dušši . – NPx Anaf no Acc Sg Body "njuovčča" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Oskuguimmiidan , dii guđet oskubehtet Hearráseamet Jesus Kristusii , hearvásvuođa Hearrái , allet geahča olbmo hámi beallái . – NPx EksoVoc no Nom Pl Human Friend "oskuguoibmi" x Sg1 Human NT NT NT
 • Oskuguimmiidan , dii guđet oskubehtet Hearráseamet Jesus Kristusii , hearvásvuođa Hearrái , allet geahča olbmo hámi beallái . – NPx Ekso no Ill Sg Human Divinity "hearrá" x Sg1 Human NT NT NT
 • Gullet , ráhkis oskuguimmiidan : Ii go Ipmil leat válljen sin geat leat geafit dán máilmmis , vai šaddet rikkisin oskkus ja árbejit dan riikka man son lea lohpidan sidjiide geat ráhkistit su ? – NPx EksoVoc no Nom Pl Human Friend "oskuguoibmi" x Sg1 Human NT NT NT
 • Oskuguimmiidan , mii ávkkiid lea jos muhtun dadjá ahte sus lea osku , jos sus eai leat dagut ? – NPx EksoVoc no Nom Pl Human Friend "oskuguoibmi" x Sg1 Human NT NT NT
 • Čájet munnje dasto oskkot daguid haga , de mun gis čájehan dutnje oskon daguidanguin . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "osku" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Čájet munnje dasto oskkot daguid haga , de mun gis čájehan dutnje oskon daguidanguin . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "osku" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Ii go min áhčči Abraham dahkkojuvvon vanhurskkisin daguidis dihtii go son vel bártnis Issáha ge bijai oaffaráltára ala ? – NPx Anaf no Gen Pl Event Action "dahku" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ii go min áhčči Abraham dahkkojuvvon vanhurskkisin daguidis dihtii go son vel bártnis Issáha ge bijai oaffaráltára ala ? – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dii nappo oaidnibehtet ahte olmmoš adnojuvvo vankurskkisin daguidis dihtii ii ge dušše oskku dihtii . – NPx Anaf no Gen Pl Event Action "dahku" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son dahkkojuvvui vanhurskkisin daguidis dihtii , danne go son vuostáiválddii áirasiid ja doalvvui sin olggos gávpogis eará geainnu . – NPx Anaf no Gen Pl Event Action "dahku" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Oskuguimmiidan , alloset gallis dis šaddo oahpaheaddjin , dasgo dii diehtibehtet ahte mii dubmejuvvot garraseabbot go earát . – NPx EksoVoc no Nom Pl Human Friend "oskuguoibmi" x Sg1 Human NT NT NT
 • Dat guhte ii guossal sárdnumiin , lea olles olmmái , ja nagada doallat olles rupmašis lávžžis . – NPx Anaf no Acc Sg Body "rumaš" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Oskuguimmiidan , nu dat ii galgga leat ! . – NPx EksoVoc no Nom Pl Human Friend "oskuguoibmi" x Sg1 Human NT NT NT
 • Oskuguimmiidan , sáhttet go fiikkonmuoras šaddat oljošattut , dahje viidnemuoras fiikkonat ? – NPx EksoVoc no Nom Pl Human Friend "oskuguoibmi" x Sg1 Human NT NT NT
 • Gii lea din gaskkas viissis ja jierpmálaš ? Čájehehkos son daguidisguin dan vuollegašvuođa mii gullá viisodahkii . – NPx Anaf no Com Pl Event Action "dahku" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Buhtistehket gieđaideattet , dii suttolaččat , ja basuhehket váimmuideattet , dii guovttemielagat ! . – NPx Anaf no Acc Pl Body "giehta" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Buhtistehket gieđaideattet , dii suttolaččat , ja basuhehket váimmuideattet , dii guovttemielagat ! . – NPx Anaf no Acc Pl Body "váibmu" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Dat guhte sárdnu baháid oskuvieljas birra dahje dubme oskuvieljas , sárdnu baháid lága birra ja dubme lága . – NPx Anaf no Gen Sg Human Friend "oskuviellja" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dat guhte sárdnu baháid oskuvieljas birra dahje dubme oskuvieljas , sárdnu baháid lága birra ja dubme lága . – NPx Anaf no Gen Sg Human Friend "oskuviellja" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Dii lehpet eallán hávskodagain ja duhtadan hálidusaideattet eatnama alde ja buoidudahttán váimmuideattet njuovvanbeaivái . – NPx Anaf no Gen Pl Abstraction Mental "háliidus" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Dii lehpet eallán hávskodagain ja duhtadan hálidusaideattet eatnama alde ja buoidudahttán váimmuideattet njuovvanbeaivái . – NPx Anaf no Gen Pl Body "váibmu" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Lehket maiddái dii ge gierdavaččat ja nannejehket váimmuideattet , dasgo Hearrá boahtin lea lahka . – NPx Anaf no Acc Pl Body "váibmu" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Oskuguimmiidan , gillámuša ja gierdavašvuođa dáfus atnet ovdamearkan profehtaid geat sárdnidedje Hearrá nammii . – NPx EksoVoc no Nom Pl Human Friend "oskuguoibmi" x Sg1 Human NT NT NT
 • Muhto ovddimustá , oskuguimmiidan , allet vuortno , allet almmi bokte , allet ge eatnama bokte dahje mange eará bokte . – NPx EksoVoc no Nom Pl Human Friend "oskuguoibmi" x Sg1 Human NT NT NT
 • Dan dihtii dovddastehket suttuideattet guhtet guoibmáseattet ja rohkadallet guhtet guimmiideattet ovddas vai dii dearvvašmahttojuvvošeiddet . – NPx Anaf no Acc Pl Property Product M "suddu" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Oskuguimmiidan , jos muhtun dis čádjida duohtavuođas eret , ja nubbi eará jorgalahttá su , de dihtos ahte dat guhte jorgalahttá suttolačča eret čádjádusa geainnus , beastá su sielu jápmimis ja gokčá eatnat suttuid . – NPx EksoVoc no Nom Pl Human Friend "oskuguoibmi" x Sg1 Human NT NT NT
 • Dearvvuođat Biehtáris , Jesus Kristusa apoastalis , sidjiide geat ellet vierisin biđgosis miehtá Pontosa , Galatia , Kappadokia , Asia eanangotti ja Bitynia , ja geaid Ipmil Áhčči áigumušas mielde lea válljen ja Bassi Vuoigŋa lea vihahan , vai sii jeagadivčče Jesus Kristusa ja riškkuhuvvošedje su varain . – NPx Anaf no Gen Sg Abstraction Mental "áigumuš" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Máidnojuvvon lehkos Ipmil , Hearrámet Jesus Kristusa Áhčči ! . – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Stuora váibmoláđisvuođastis son lea riegádahttán min ođđasis ja addán midjiide ealli doaivvu go bajásčuoččáldahtii Jesus Kristusa jábmiid luhtte . – NPx Anaf no Loc Sg Body M "váibmoláđisvuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Su dii ráhkistehpet , vaikko ehpet leat oaidnán su ; sutnje dii oskubehtet , vaikko dál ehpet oainne su , ja dii ávvudehpet cealkemeahttun hearvásmahttojuvvon iluin , dasgo dii olahehpet oskkodet mihttomeari , mii lea sieluid bestojupmi . – NPx Anaf no Gen Sg Abstraction Mental "osku" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Bidjet doivvodet nannosit dan árbmui mii addojuvvo didjiide go Jesus Kristus almmustuvvá . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "doaivu" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Lehket jegolaš mánát , allet ge šat divtte anistumiideattet báidnit din nugo ovdal , go eliidet diehtemeahttunvuođas . – NPx Anaf no Acc Pl Abstraction Mental "anistupmi" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Jos dii rohkosiinnádet gohčodehpet áhččin su guhte dubme juohkehačča su daguid mielde geahčakeahttá olbmo hámi , de ellet ipmilbalolažžan dan áiggi go ain lehpet dáppe vierisin . – NPx Anaf no Loc Pl Property Product "rohkos" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Dii diehtibehtet ahte lehpet lonistuvvon duššálaš eallimisttádet man lehpet ožžon máddariin , ehpet nohkavaš hattiin , silbbaiguin dahje golliiguin , muhto Kristusa divrras varain , dego máinnehis ja vigihis lábbá varain . – NPx Anaf no Loc Sg Event Time "eallin" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Su bokte dii lehpet oskugoahtán Ipmilii guhte bajásčuoččáldahtii su jábmiid luhtte ja attii sutnje hearvásvuođa , nu ahte dii oskkusteattet bidjabehtet doaivaga Ipmilii . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "osku" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Go dii jeagadettiin duohtavuođa lehpet buhtistan silodet eallit duohta vieljalaš ráhkisvuođas , de ráhkistehket guhtet guimmiideattet duođalaččat ja buhtes váimmus ! . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "siellu" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Muhto dii lehpet válljejuvvon sohka , gonagaslaš báhpat , bassi álbmot , Ipmila iežas álbmot , vai dii sárdnidivččiidet su burrodagaid , su guhte rávkkai din seavdnjadasas ovddolaš čuovgasasas . – NPx Anaf no Ill Sg Body M "čuovggas" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Bálvaleaddjit , lehket isidiiddádet vuolibuččat ja atnet sin árvvus , allet duššefal daid geat leat buorit ja láđđásat , muhto daid ge geat leat gážžárat . – NPx Anaf no Gen Pl Human Prof "isit" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Son guttii ieš rupmašiinnis min suttuid ruossamurrii vai mii jámášeimmet eret suttus ja ealášeimmet vanhurskkisvuođa ovddas . – NPx Anaf no Com Sg Body "rumaš" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Seammá láhkái lehket dii áhkát boatnjáideattet vuolibuččat vai maiddái dat olbmát geat eai jeagat sáni , vuitojuvvošedje sániid haga áhkáideaset eallinlági bokte , go sii oidnet mo dii eallibehtet buhtisvuođas ja ipmilbalolašvuođas . – NPx Anaf no Gen Pl Kin "boadnjá" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Seammá láhkái lehket dii áhkát boatnjáideattet vuolibuččat vai maiddái dat olbmát geat eai jeagat sáni , vuitojuvvošedje sániid haga áhkáideaset eallinlági bokte , go sii oidnet mo dii eallibehtet buhtisvuođas ja ipmilbalolašvuođas . – NPx Anaf no Gen Pl Kin "áhkká" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Dasgo nu čiŋahedje iežaset dovle bassi nissonat geat bidje doaivageaset Ipmilii . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "doaivva" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Sii ledje boatnjáideaset vuolibuččat , nugo Sárá jeagadii Abrahama ja gohčodii su hearrán . – NPx Anaf no Gen Pl Kin "boadnjá" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Seammá láhkái galgabehtet dii boatnját eallit áhkáineattet nugo lehpet oahppan , go son lea rašit bealli , ja gudnejahttit su , dasgo son ge árbe árpmu ja eallima . – NPx Anaf no Com Sg Kin "áhkká" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Loahpas : Lehket buohkat ovttamielalaččat , juogadehket ilu ja morraša , ráhkistehket oskuguimmiideattet , lehket váibmoláđđásat ja vuollegaččat . – NPx Anaf no Acc Pl Human Friend "oskuguoibmi" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Guhte dáhttu ráhkistit eallima ja oaidnit buriid beivviid , doalahehkos njuokčamis eret bahás ja baksamiiddis eret behtolaš ságain , jorgalehkos eret bahás ja dahkos buori , ohcos ráfi ja doarrádallos dan ! . – NPx Anaf no Acc Sg Body "njuovčča" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Guhte dáhttu ráhkistit eallima ja oaidnit buriid beivviid , doalahehkos njuokčamis eret bahás ja baksamiiddis eret behtolaš ságain , jorgalehkos eret bahás ja dahkos buori , ohcos ráfi ja doarrádallos dan ! . – NPx Anaf no Acc Pl Body "bavssa" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto Hearrá jorgala muođuidis sin vuostái geat dahket bahá . – NPx Anaf no Acc Pl Body "muođut" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Allet bala sis , allet ge suorgan , muhto basuhehket Kristusa Hearrán váimmuineattet ja lehket álo gárvásat vástidit juohkehažžii gii bivdá din čilget dan doaivaga mii dis lea . – NPx Anaf no Loc Pl Body "váibmu" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Dat ledje eahpegulolaččat dolin Noa beivviid go Ipmil gierdavašvuođastis vurddii dan botta go árka huksejuvvui . – NPx Anaf no Loc Sg Body M "gierdavašvuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dan dihtii galget sii geat gillájit Ipmila dáhtu mielde , addit sieluset oskkáldas sivdnideaddji háldui ja dahkat buori . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "siellu" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Seammá láhkái galgabehtet dii nuorat leat vuorrasiiddádet vuolibuččat . – NPx Anaf no Gen Pl Human "vuoras" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Bálkestehket buot morrašiiddádet su ala , dasgo son atná dis fuola . – NPx Anaf no Acc Pl Abstraction Mental "moraš" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Oanehis áiggi dii fertebehtet gillát , muhto buot árpmu Ipmil , guhte Kristus Jesusis lea rávkan din agálaš hearvásvuohtasis , gárvvistehkos , nannejehkos , gievrudehkos ja nanosmahttos din . – NPx Anaf no Ill Sg Other ID Appearance "hearvásvuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Nu dahká bárdnán Markus ge . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "bárdni" x Sg1 Human NT NT NT
 • Dearvvuođat Simmon Biehtáris , Jesus Kristusa bálvaleaddjis ja apoastalis , sidjiide geat leat ožžon seammá mávssolaš oskku go mii , Ipmileamet ja beastámet Jesus Kristusa vanhurskkisvuođas . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "ipmil' 'ja' 'beasti" x Pl1 Human NT NT NT
 • Árbmu ja ráfi lehkos valljugasat dinguin go dovdabehtet Ipmila ja Hearrámet Jesusa ! . – NPx Ekso no Acc Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Su ipmilvuođa fápmu lea addán midjiide buot mii doalvu eallimii ja ipmilbalolašvuhtii go mii dovdat su guhte rávkkai min hearvásvuođainis ja fámuinis . – NPx Anaf no Com Sg Other ID Appearance "hearvásvuohta' 'fápmu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dán dihtii vigget áŋgirit čájehit oskkusteattet duođalašvuođa , duođalašvuođas rivttes dieđu dieđus mearálašvuođa , mearálašvuođas gierdavašvuođa , gierdavašvuođas ipmilbalolašvuođa , ipmilbalolašvuođas vieljalaš ráhkisvuođa , ja vieljalaš ráhkisvuođas ráhkisvuođa buohkaide . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "osku" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Go dis buot dát leat valljugasat , de din diehtu Hearrámet Jesus Kristusa birra ii leat duššás , muhto šaddada šattuid . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Muhto juohkehaš geas dát váilu , lea nu lahkaoaidnit ahte ii oainne ja lea vajáldahttán ahte son lea buhtistuvvon ovddeš suttuinis . – NPx Anaf no Loc Pl Property Product M "suddu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dalle addojuvvo didjiide rabas ja friddja geaidnu Hearrámet ja beastámet Jesus Kristusa agálaš riikii . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá' 'beasti" x Pl1 Human NT NT NT
 • Mu mielas lea riekta boktit din muittuhusaidanguin , nu guhká go mun orun dán rupmaša goađis . – NPx Anaf no Com Pl Abstraction Mental "muittuhus" Gen Sg1 Human NT NT NT
 • Mun han dieđán ahte mun fargga guođán goahtán , nugo Hearrámet Jesus Kristus lea dieđihan munnje . – NPx Anaf no Acc Sg Place "goahti" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Mun han dieđán ahte mun fargga guođán goahtán , nugo Hearrámet Jesus Kristus lea dieđihan munnje . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Dasgo eai mis lean hutkojuvvon cukcasat mielas go dieđiheimmet didjiide Hearrámet Jesus Kristusa fámu ja boahtima . – NPx Anaf no Acc Sg Human Divinity "hearrá" Verb Pl1 Human NT NT NT
 • Sii duššet ge nugo spiret ja ožžot vearrivuođa bálkká vearrivuođaset dihtii . – NPx Anaf no Gen Sg Abstraction Social "vearrivuohta" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Muhto son cuiggoduvvui rihkkumis dihtii ; gielahis ásen sártnui olbmo jienain ja eastadii profehta dahkamis jallavuođaid . – NPx Anaf no Gen Sg Event Action "rihkkun" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jos sii leat beassan dán máilmmi nuoskivuođas go leat oahppan dovdat Hearrámet ja beastámet Jesus Kristusa , muhto dasto fas sorrojit dasa ja vuoittahallet , de sin maŋit dilli lea vearrát go sin ovddit dilli . – NPx Ekso no Acc Sg Human Divinity "hearrá' 'beasti" x Pl1 Human NT NT NT
 • Dalle lea sidjiide geavvan nugo sátnevádjasiin daddjo : Beana máhccá vuovssanassasis , ja : Bassojuvvon spiidni fierada rábáhis . – NPx Anaf no Ill Sg Body "vuovssanas" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dáiguin girjjiiguin mun hálidan boktit din vuoigatlaš miela go muittuhan didjiide dan maid bassi profehtat ovdal leat cealkán , ja Hearrámet ja Beastámet báhkkoma man dii lehpet ožžon bassi apoastaliinnádet . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá' 'beasti" x Pl1 Human NT NT NT
 • Dáiguin girjjiiguin mun hálidan boktit din vuoigatlaš miela go muittuhan didjiide dan maid bassi profehtat ovdal leat cealkán , ja Hearrámet ja Beastámet báhkkoma man dii lehpet ožžon bassi apoastaliinnádet . – NPx Anaf no Loc Pl Human Prof "apoastal" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Ovddimustá galgabehtet diehtit ahte maŋimuš beivviid bohtet bilkideaddjit geat ellet anistumiideaset mielde ja dadjet : « Lea go son mahkáš máhccan , nugo lohpidii ? – NPx Anaf no Gen Pl Abstraction Mental "anistupmi" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Ii leat nu mo muhtumat oaivvildit ahte Hearrá lea njoahci ollašuhttit lohpádusas , muhto son lea baicca gierdavaš dinguin , dasgo son ii dáhto ovttage mannat gáđohussii , muhto buohkaid dahkat jorgalusa . – NPx Anaf no Acc Sg Property Product "lohpádus" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ja atnet dan din bestojupmin go Hearrá gierdavašvuođastis ádjána boahtimis , nugo min ráhkis oskuviellja Bávlos ge lea čállán didjiide , dan viisodaga mielde mii addojuvvui sutnje . – NPx Anaf no Loc Sg Body M "gierdavašvuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dán birra son sárdnu maiddái buot girjjiinis main son guorahallá dáid gažaldagaid . – NPx Anaf no Loc Pl Property Document "girji" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto ovdánehket Hearrámet Jesus Kristusa árpmus ja dieđus . – NPx Ekso no Gen Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Mii duođaštit dan mii lea leamaš álggu rájes , dan man mii leat gullan , dan man mii leat oaidnán čalmmiideametguin , dan man mii leat geahčadan ja man min gieđat leat guoskkahan : eallima sáni . – NPx Anaf no Com Pl Body "čalbmi" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Jos mii dovddastit suddomet , de son lea oskkáldas ja vanhurskkis , ja addá midjiide min suttuid ándagassii ja buhtista min buot vearrivuođas . – NPx Anaf no Acc Sg Property Product M "suddu" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Mánážiiddán , dán mun čálán didjiide amadet suddudit . – NPx EksoVoc no Nom Pl Kin "mánáš" x Sg1 Human NT NT NT
 • Dat guhte ráhkista oskuguoimmis , bissu čuovgasis ii ge vearránahte geange . – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "oskuguoibmi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto dat guhte vašuha oskuguoimmis , lea seavdnjadasas ja vádjola seavdnjadasas . – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "oskuguoibmi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ja máilbmi duššá buot himuidisguin , muhto dat guhte dahká Ipmila dáhtu , bissu agálašvuhtii . – NPx Anaf no Com Pl Abstraction Mental "hipmu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mii eat galgga leat Kain láhkásaččat , guhte bođii bahákasas ja sorbmii vieljas . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "viellja" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Ja manne son sorbmii vieljas ? – NPx Anaf no Acc Sg Kin "viellja" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Juohkehaš guhte vašuha oskuguoimmis , lea olmmošgoddi , ja dii diehtibehtet ahte ii ovttage olmmošgoddis leat agálaš eallin iežas siste . – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "oskuguoibmi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Das mii leat oahppan mii lea ráhkisvuohta , go Jesus attii heakkas min ovddas . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • De mii ge leat geatnegasat addit heaggamet oskuguimmiid ovddas . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Das mii diehtit ahte mii leat duohtavuođas , ja mii sáhttit oadjudit váimmuideamet su muođuid ovddas . – NPx Anaf no Acc Pl Body "váibmu" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Nu lea Ipmila ráhkisvuohta almmustuvvan min gaskii ahte son vuolggahii áidnoriegádan Bártnis máilbmái vai mii ealášeimmet su bokte . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ráhkkásiiddán , jos Ipmil lea ráhkistan min nu , de mii ge leat geatnegasat ráhkistit guhtet guimmiideamet . – NPx EksoVoc no Nom Pl Human Friend "ráhkis" x Pl1 Human NT NT NT
 • Dan ahte mii bissut su siste ja son bissu min siste , mii diehtit das go son lea addán midjiide Vuoiŋŋastis . – NPx Anaf no Loc Sg Body M "vuoigŋa" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mii leat oaidnán ja duođaštit ahte Áhčči lea vuolggahan Bártnis máilmmi beastin . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "bárdni" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jos guhtege dajaš ahte son ráhkista Ipmila , muhto dattege vašuha oskuguoimmis , de son lea gielis . – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "oskuguoibmi" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo dat lea Ipmila duođaštus Bártnis birra . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "bárdni" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto dat guhte ii oskko Ipmilii , lea dahkan su gielisin go ii leat oskon Ipmila iežas duođaštussii Bártnis birra . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "bárdni" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Jos muhtun oaidná oskuguoimmis dahkamin suttu mii ii doalvvo jápmimii , de rohkadallos su ovddas , ja nu son oažžu eallit . – NPx Anaf no Acc Sg Human Friend "oskuguoibmi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Váruhehket , amadet massit dan maid lehpet vuoitán barggodet bokte , muhto vai oažžubehtet olles bálkká . – NPx Anaf no Gen Sg Event Employment "bargu" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Jos muhtun boahtá din lusa ii ge buvtte mielddis dán oahpu , de allet vuostáiváldde su ruovttuineattet , allet ge sáva sutnje buresboahtima . – NPx Anaf no Loc Pl Place "ruoktu" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Ráhkkásan , mun sávan ahte don juohke dáfus ealášit bures ja livččet dearvvaš , nugo maiddái du siellu lea . – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Friend "ráhkis" x Sg1 Human NT NT NT
 • Ráhkkásan , don leat oskkáldas buot das maid don dagat oskuvieljaide , vaikko sii velá leat vierrásat . – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Friend "ráhkis" x Sg1 Human NT NT NT
 • Ja daid eŋgeliid geat eai várjalan alla árvvuset , muhto guđđe orrunsajiset , daid son doallá čatnosis seavdnjadasas agálaš láhkkiiguin duomu stuora beaivvi rádjái . – NPx Anaf no Acc Sg Property Valuable "árvu" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Ja daid eŋgeliid geat eai várjalan alla árvvuset , muhto guđđe orrunsajiset , daid son doallá čatnosis seavdnjadasas agálaš láhkkiiguin duomu stuora beaivvi rádjái . – NPx Anaf no Acc Sg Place "orrunsadji" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Ja daid eŋgeliid geat eai várjalan alla árvvuset , muhto guđđe orrunsajiset , daid son doallá čatnosis seavdnjadasas agálaš láhkkiiguin duomu stuora beaivvi rádjái . – NPx Anaf no Acc Sg Property Valuable "čanus" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Sii leat čuovvugoahtán Kaina luotta ja leat vuoittuset dihtii addán iežaset Bileama čádjádussii ja duššaduvvojit nugo Korah su gážžárvuođa dihtii . – NPx Anaf no Gen Sg Property Valuable "vuoitu" Nom coor Pl3 Human NT NT NT
 • Sii nimmorit ja váidalit heajos oasiset , muhto ellet anistumiideaset mielde . – NPx Anaf no Acc Sg Other Part "oassi" Nom coor Pl3 Human NT NT NT
 • Sii nimmorit ja váidalit heajos oasiset , muhto ellet anistumiideaset mielde . – NPx Anaf no Gen Pl Abstraction Mental "anistupmi" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Sii sárdnot čeavlás sániid ja ávkkiset dihtii guoktiluššet olbmuiguin . – NPx Anaf no Gen Sg Abstraction Social "ávki" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Muhto dii , ráhkkásiiddán , muitet daid sániid maid min Hearrámet Jesus Kristusa apoastalat leat sárdnon . – NPx EksoVoc no Nom Pl Human Friend "ráhkis" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Muhto dii , ráhkkásiiddán , muitet daid sániid maid min Hearrámet Jesus Kristusa apoastalat leat sárdnon . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Sii sárdno didjiide ahte maŋimuš áiggi bohtet bilkideaddjit geat vádjolit ipmilmeahttun anistumiideaset mielde . – NPx Anaf no Gen Pl Abstraction Mental "anistupmi" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Sutnje geas lea fápmu várjalit din jorraleamis eret ja bidjat din hearvásvuođas ovdii , láitemeahttumin ja dievva ávus , áidna Ipmilii , min beasti Jesus Kristusa , Hearrámet , bokte , sutnje gullá gudni ja allatvuohta , váldi ja fápmu , ovdal buot áiggiid , dál ja agálaš áigái ! Amen . – NPx Anaf no Gen Sg Other ID Appearance "hearvásvuohta" Loc Sg3 Human NT NT NT
 • Sutnje geas lea fápmu várjalit din jorraleamis eret ja bidjat din hearvásvuođas ovdii , láitemeahttumin ja dievva ávus , áidna Ipmilii , min beasti Jesus Kristusa , Hearrámet , bokte , sutnje gullá gudni ja allatvuohta , váldi ja fápmu , ovdal buot áiggiid , dál ja agálaš áigái ! Amen . – NPx Ekso no Gen Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Son vuolggahii eŋgelis dieđihit dan bálvaleaddjásis Johanassii , guhte dál duođašta Ipmila sáni ja Jesus Kristusa duođaštusa , buot dan maid son lea oaidnán . – NPx Anaf no Acc Sg Human Divinity "eŋgel" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son vuolggahii eŋgelis dieđihit dan bálvaleaddjásis Johanassii , guhte dál duođašta Ipmila sáni ja Jesus Kristusa duođaštusa , buot dan maid son lea oaidnán . – NPx Anaf no Ill Sg Human Prof "bálvaleaddji" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son ráhkista min ja lea varainis čoavdán min buot suttuin ja lea dahkan min gonagaslaš álbmogin ja Ipmila , Áhčis , báhppan . – NPx Anaf no Com Sg Body "varra" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Son ráhkista min ja lea varainis čoavdán min buot suttuin ja lea dahkan min gonagaslaš álbmogin ja Ipmila , Áhčis , báhppan . – NPx Anaf no Acc Sg Kin "áhčči" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Mun , vielljadet Johanas , gii Jesusis lean oasálaš seammá áŧestusaide , riikii ja gierdavašvuhtii go dii ge . – NPx Ekso no Nom Sg Kin "viellja" x Pl2 Human NT NT NT
 • Muhto son bijai olgeš gieđas mu ala ja celkkii : Ale bala ! . – NPx Anaf no Acc Sg Body "giehta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Čále Efesosa searvegotti eŋgelii : Ná cealká son guhte doallá čieža nástti olgeš gieđastis , ja guhte váccaša čieža gollelámppá gaskkas : Mun dieđán du daguid , du rahčama ja du gierdavašvuođa . – NPx Anaf no Loc Sg Body "giehta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto dan in dus dohkket ahte don leat luohpan vuosttaš áiggi ráhkisvuođat . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "ráhkisvuohta" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Muitte mas don leat jorralan , jorgal ja daga fas vuosttaš áiggi daguidat ! . – NPx Anaf no Acc Pl Event Action "dahku" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Muhto jos it jorgal , de mun boađán fargga du ala ja sirddán du lámppá eret sajistis . – NPx Anaf no Loc Sg Place "sadji" Acc Sg3 Artifact lámpa NT NT NT
 • Muhto dan in dus dohkket ahte don suovat nissona Jesabela joatkit daguidis , su gii gohčoda iežas profehtan , muhto gii oahpainis fille mu bálvaleddjiid furrošit ja borrat bierggu mii lea oaffaruššon eahpeipmiliidda . – NPx Anaf no Acc Pl Event Action "dahku" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto dan in dus dohkket ahte don suovat nissona Jesabela joatkit daguidis , su gii gohčoda iežas profehtan , muhto gii oahpainis fille mu bálvaleddjiid furrošit ja borrat bierggu mii lea oaffaruššon eahpeipmiliidda . – NPx Anaf no Com Sg Property Product "oahppa" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mun lean addán sutnje áiggi dahkat jorgalusa , muhto son ii dáhto jorgalit fuorrávuođastis . – NPx Anaf no Loc Sg Event Action "fuorrávuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son oažžu seammá fámu go mun lean ožžon Áhčistan , ja mun attán sutnje guovssonástti . – NPx Anaf no Loc Sg Kin "áhčči" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Muhto dus leat Sardesis soapmásat geat eai leat duolvvidan biktasiiddiset , ja sii besset vádjolit muinna vilges biktasiin , dasgo sii leat dohkálaččat dasa . – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "bivttas" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Guhte vuoitá , gárvvohuvvo vilges biktasiidda , in ge mun goassege sihko su nama eallima girjjis , muhto dovddastan su nama Áhččán ja su eŋgeliid ovddas . – NPx Anaf no Gen Sg Kin "áhčči" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Su guhte vuoitá , mun dagan Ipmilan tempela čuoldan , ii ge son goassege gártta vuolgit doppe . – NPx Anaf no Gen Sg Human Divinity "ipmil" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Sutnje mun čálán Ipmilan nama ja Ipmilan gávpoga nama , ođđa Jerusalema , mii njiedjá almmis Ipmilan luhtte , ja mun čálán maiddái iežan ođđa nama sutnje . – NPx Anaf no Gen Sg Human Divinity "ipmil" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Sutnje mun čálán Ipmilan nama ja Ipmilan gávpoga nama , ođđa Jerusalema , mii njiedjá almmis Ipmilan luhtte , ja mun čálán maiddái iežan ođđa nama sutnje . – NPx Anaf no Gen Sg Human Divinity "ipmil" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Danne mun vuovssán du njálmmistan . – NPx Anaf no Loc Sg Body "njálbmi" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Oastte mus dolas buhtistuvvon golli , vai don rikkošit ; ja oastte vilges biktasiid ja gárvot daiguin vai čiegašit álás heahpadat ; ja oastte vuoidasa čalmmiidasat , vai oainnášit . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "heahpat" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Oastte mus dolas buhtistuvvon golli , vai don rikkošit ; ja oastte vilges biktasiid ja gárvot daiguin vai čiegašit álás heahpadat ; ja oastte vuoidasa čalmmiidasat , vai oainnášit . – NPx Anaf no Ill Pl Body "čalbmi" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Su guhte vuoitá , mun divttán čohkkát muinna truvnnustan , nugo mun lean vuoitán ja čohkánan Áhčiinan su truvdnui . – NPx Anaf no Loc Sg Place "truvdnu" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Su guhte vuoitá , mun divttán čohkkát muinna truvnnustan , nugo mun lean vuoitán ja čohkánan Áhčiinan su truvdnui . – NPx Anaf no Com Sg Kin "áhčči" Nom coor Sg1 Human NT NT NT
 • Sii bidjet kruvnnuideaset truvnnu ovdii ja čurvot : Hearrámet ja Ipmileamet , don leat dohkálaš vuostáiváldit buot máidnuma , gudni ja fámu . – NPx Anaf no Acc Pl Property Valuable "kruvdno" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Sii bidjet kruvnnuideaset truvnnu ovdii ja čurvot : Hearrámet ja Ipmileamet , don leat dohkálaš vuostáiváldit buot máidnuma , gudni ja fámu . – NPx EksoVoc no Nom Sg Human Divinity "hearrá' 'ipmil" x Pl1 Human NT NT NT
 • Dasgo don leat njuvvojuvvon ja leat varainat oastán friddjan Ipmilii olbmuid buot čearddain ja gielain , sogain ja álbmogiin . – NPx Anaf no Com Sg Body "varra" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Don leat dahkan sin gonagaslaš álbmogin ja Ipmileamet báhppan , ja sii leat gonagasat eatnama alde . – NPx Ekso no Gen Sg Human Divinity "ipmil" x Pl1 Human NT NT NT
 • Oainnáhusastan mun gullen eatnat eŋgeliid jiena geat čužžo truvnnu ja dan njealji sivdnádusa ja vuorrasiid birra – sin lohku lei logiduháhat logiduháhiid mielde , duháhat duháhiid mielde . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "oainnáhus" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Ja oainnáhusastan mun oidnen vilges heastta , ja dan riidejeaddjis lei dávgi . – NPx Ekso no Loc Sg Abstraction Mental "oainnáhus" x Sg1 Human NT NT NT
 • Go Láppis dojii viđat seailla , de mun oidnen áltára vuolde sin sieluid geat ledje sorbmejuvvon Ipmila sáni ja duođaštusaset dihtii . – NPx Anaf no Gen Sg Property Product "duođaštus" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Albmi jávkkai oidnosis dego girjegearru mii gissojuvvo , ja juohke várri ja juohke suolu sirdásii báikkistis . – NPx Anaf no Loc Sg Place "báiki" Nom Sg3 Other Nature várri suolu NT NT NT
 • Oainnáhusastan mun oidnen joavkku mii lei nu stuoris ahte ii oktage sáhttán lohkat dan , buot álbmogiin ja čearddain ja buot sogain , ja sii sárdno buot máilmmi gielaid . – NPx Ekso no Loc Sg Abstraction Mental "oainnáhus" x Sg1 Human NT NT NT
 • Buot máidnun ja hearvásvuohta ja viisodat , giittus ja gudni , fápmu ja givrodat gullá Ipmilasamet álo ja agálašvuhtii . – NPx Ekso no Ill Sg Human Divinity "ipmil" x Pl1 Human NT NT NT
 • Ja son celkkii munnje : « Dát leat sii geat leat beassan stuora áŧestusas , ja geat leat bassan biktasiiddiset ja vilggodahttán daid Lábbá varas . – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "bivttas" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Dalle deaivvahalai goalmmádas beaivvážis ja mánus ja násttiin , ja goalmmádas dain sevnnjodii , beaivi massii goalmmádasa čuovggastis ja seammá láhkái idja ge . – NPx Anaf no Loc Sg Other Nature Part "čuovga" Nom Sg3 Other Nature beaivi NT NT NT
 • « Vuoi , vuoi , vuoi sin geat orrot eatnama alde , go velá golbma eŋgela fargga čuojahit básoniiddiset . – NPx Anaf no Acc Pl Property Tool "báson" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Daidda celkojuvvui ahte eai oaččo vahágahttit eatnama suinniid dahje eará ruonas šattuid dahje muoraid , muhto dušše daid olbmuid geain ii leat Ipmila seaila gállusteaset . – NPx Anaf no Loc Sg Body "gállu" Loc Pl3 Human NT NT NT
 • Guđat eŋgel bosádii básonis . – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "báson" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ja dákkár heasttaid ja riidejeddjiid mun oidnen oainnáhusastan : Riidejeddjiin ledje ruovdegárvvut mat ledje dollaruoksadat , čohkkesalihat ja riššafiskadat ; heasttaid oaivvit ledje dego ledjonoaivvit , ja daid njálmmis njivžžui dolla , borggistii suovva ja rišai rišša . – NPx Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "oainnáhus" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Muhto eará olbmot geat eai jápmán dain givssiin , eai jorgalan eret das maid ledje ráhkadan gieđaideasetguin , eai ge heaitán bálvaleames bahá vuoiŋŋaid ja eahpeipmilgovaid mat ledje ráhkaduvvon gollis , silbbas , veaikkis , geađggis ja muoras , daid mat eai oainne eai ge gula eai ge vácce . – NPx Anaf no Com Pl Body "giehta" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Son bijai olgeš juolggis meara ala ja guruda fas eatnama ala ja čurvii alla jienain , dego gillju ledjon . – NPx Anaf no Acc Sg Body "juolgi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto daid beivviid go čihččet eŋgela jietna gullo , ja son čuojaha básonis , de Ipmila čiegusvuohta lea ollašuvvan , nugo son lea almmuhan bálvaleddjiidasas , profehtaide . – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "báson" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto daid beivviid go čihččet eŋgela jietna gullo , ja son čuojaha básonis , de Ipmila čiegusvuohta lea ollašuvvan , nugo son lea almmuhan bálvaleddjiidasas , profehtaide . – NPx Anaf no Ill Pl Human Prof "bálvaleaddji" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto mana tempela ovdašilju meattá , ale mihtit dan , dasgo dat lea addojuvvon báhkiniidda , ja sii dulbmet bassi gávpoga julggiideaset vuollái njealljelogiguokte mánu áiggi . – NPx Anaf no Gen Pl Body "juolgi" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Muhto bealnjealját beaivvi geažes bođii Ipmilis sudnuide eallima vuoigŋa ; soai čuožžileigga ja čuoččuiga julggiideaskka alde , ja dat geat oidne sudno , ballagohte sakka . – NPx Anaf no Gen Sg Body "juolgi" Nom coor Du3 Human NT NT NT
 • Ja soai manaiga bajás albmái balvva siste vašálaččaideaskka oaidnut . – NPx Anaf no Gen Pl Human "vašálaš" Nom Du3 Human NT NT NT
 • Čihččet eŋgel bosádii básonis . – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "báson" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dalle dat njealljegoalmmátlot vuorrasa geat čohkkájedje truvnnuineaset Ipmila ovddas , luoitádedje gopmut ja gudnejahtte Ipmila ja celke : Mii giitit du , Hearrá Ipmil , Buotveagalaš , guhte leat ja ledjet , danne go don leat čájehan stuora fámot ja leat ráđđegoahtán . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "fápmu" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Dalle dat njealljegoalmmátlot vuorrasa geat čohkkájedje truvnnuineaset Ipmila ovddas , luoitádedje gopmut ja gudnejahtte Ipmila ja celke : Mii giitit du , Hearrá Ipmil , Buotveagalaš , guhte leat ja ledjet , danne go don leat čájehan stuora fámot ja leat ráđđegoahtán . – NPx Anaf no Loc Pl Place "truvdnu" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Seibbiinis dat njámastii goalmmádasa násttiin ja bálkestii eatnamii . – NPx Anaf no Loc Pl Body "seaibi" Nom Sg3 Animal guovdi NT NT NT
 • De buollái soahti almmis : Mikael oktan eŋgeliiddisguin soađáskii guovddi vuostái . – NPx Anaf no Com Pl Human Divinity "eŋgel" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dat stuora guovdi , boares gearpmaš , bálkestuvvui olggos , dat guhte gohčoduvvo beargalahkan ja Sáhtánin ja fille oppa máilmmi ; dat bálkestuvvui eatnamii oktan eŋgeliiddisguin . – NPx Anaf no Com Pl Human Divinity "eŋgel" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Sii leat vuoitán su Lábbá varain ja sániideasetguin maid sii duođaštedje . – NPx Anaf no Com Pl Property Product "sátni" Nom coor Pl3 Human NT NT NT
 • Eai sii seastán heakkaset , muhto ledje gárvásat velá jápmit ge . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Muhto nissonii addojuvvojedje stuora goaskima soaját , vai son girddášii dorvobáikásis meahccái gos bibmojuvvo , ovtta áiggi ja guokte áiggi ja áigebeali , guhkkin eret gearbmašis . – NPx Anaf no Ill Sg Place "dorvobáiki" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Gearpmaš šávgalii njálmmistis čázi johkan nissona maŋŋái , vai rávdnji dolvvošii su . – NPx Anaf no Loc Sg Body "njálbmi" Nom Sg3 Animal gearpmaš NT NT NT
 • Muhto eanan veahkehii nissona ja rabastii njálmmis ja njielastii joga man guovdi lei šávgalan njálmmistis . – NPx Anaf no Acc Sg Body "njálbmi" Nom coor Sg3 Other Nature eana NT NT NT
 • Muhto eanan veahkehii nissona ja rabastii njálmmis ja njielastii joga man guovdi lei šávgalan njálmmistis . – NPx Anaf no Loc Sg Body "njálbmi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Guovdi attii dasa fámus ja truvnnus ja stuora válddi . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "fápmu' 'truvdnu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dat rabai njálmmis bilkidit Ipmila ja bilkidišgođii su nama , su viesu ja buohkaid geat orrot almmis . – NPx Anaf no Acc Sg Body "njálbmi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Oainnáhusastan mun oidnen Lábbá čuožžumin Sionváris , ja oktan suinna ledje čuođinjealljeloginjealljeduhát olbmo geain lei su namma ja su Áhči namma čállojuvvon gállui . – NPx Ekso no Loc Sg Abstraction Mental "oainnáhus" x Sg1 Human NT NT NT
 • Dasto bođii nubbi eŋgel guhte čuorvvui : « Gahččan , gahččan lea stuora Babylon , duot fuorrá , mii fastivuođainis lea jugahan moari viinni buot álbmogiidda . – NPx Anaf no Loc Pl Body M "fastivuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Sudno maŋŋil bođii goalmmát eŋgel gii celkkii alla jienain : « Jos giige gopmirda beađu ja dan čuolahusgova ja bidjá dan mearkka gállosis dahje giehtasis , de son ge gártá juhkat Ipmila moari viinnis , mii lea leikejuvvon láivutkeahttá su vaši gerrii ; ja son givssiduvvo dolain ja riššain bassi eŋgeliid ja Lábbá muođuid ovddas . – NPx Anaf no Ill Sg Body "gállu' 'giehta" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Sii besset vuoiŋŋastit rahčamušaineaset , dasgo sin dagut čuvvot sin . – NPx Anaf no Loc Pl Event Action "rahčamuš" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Oainnáhusastan mun oidnen dán : Lei vilges balva , ja balvva alde čohkkái muhtun olbmobártni láhkásaš . – NPx Ekso no Loc Sg Abstraction Mental "oainnáhus" x Sg1 Human NT NT NT
 • « Bija bastilis sirppet čuohppat eatnama viidnegárddi šattuid , dasgo dan viidnemuorjjit leat láddan ! » . – NPx Anaf no Acc Sg Property Tool "sirpe" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Vuosttaš eŋgel manai ja gurrii gearas eatnama ala . – NPx Anaf no Acc Sg Property Container "gearra" Nom coor Sg3 Human NT NT NT
 • Nubbi eŋgel gurrii gearas merrii . – NPx Anaf no Acc Sg Property Container "gearra" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • De beaivváš oaččui fámu boaldit olbmuid dolainis , ja olbmot bulle garra báhkas . – NPx Anaf no Com Sg Other Nature "dolla" Nom Sg3 Other Nature beaivváš NT NT NT
 • Viđat eŋgel gurrii gearas beađu truvdnui . – NPx Anaf no Acc Sg Property Container "gearra" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • De beađu riika šattai seavdnjadassii , ja olbmot gáske njuokčamiiddiset bákčasa dihtii ja bilkidedje almmi Ipmila bákčasiiddiset ja buhkkuideaset dihtii , muhto eai jorgalan daguineaset . – NPx Anaf no Acc Pl Body "njuovčča" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • De beađu riika šattai seavdnjadassii , ja olbmot gáske njuokčamiiddiset bákčasa dihtii ja bilkidedje almmi Ipmila bákčasiiddiset ja buhkkuideaset dihtii , muhto eai jorgalan daguineaset . – NPx Anaf no Gen Pl Body "bávččas' 'buogu" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • De beađu riika šattai seavdnjadassii , ja olbmot gáske njuokčamiiddiset bákčasa dihtii ja bilkidedje almmi Ipmila bákčasiiddiset ja buhkkuideaset dihtii , muhto eai jorgalan daguineaset . – NPx Anaf no Loc Pl Event Action "dahku" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Guđat eŋgel gurrii gearas stuora Eufratetnui . – NPx Anaf no Acc Sg Property Container "gearra" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ávdugas son guhte gohcá ja várjala biktasiiddis , amas johtit álásin ja čájehit heahpadis . – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "bivttas" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ávdugas son guhte gohcá ja várjala biktasiiddis , amas johtit álásin ja čájehit heahpadis . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "heahpat" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Gieđastis son doalai gollegeara man dievva lei su furrodaga fastivuohta ja buhtismeahttunvuohta . – NPx Anaf no Loc Sg Body "giehta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Oktii ráđiid sii addet fámuset ja válddiset behtui . – NPx Anaf no Acc Sg Body M "fápmu' 'váldi" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Dasgo Ipmil bidjá sin váibmui ollašuhttit áigumušas , nu ahte sii oktii ráđiid addet válddiset behtui , dassážii go Ipmila sátni ollašuvvá . – NPx Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "áigumuš" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son cealká váimmustis : « Dás čohkkán truvnnus dego dronnet , leaska in leat , morraša in goassege dovdda . – NPx Anaf no Loc Sg Body "váibmu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Šattuid maidda don oppa sielustat anistuvvet don leat láhppán , buot du fávruvuođa ja goargatvuođa don leat massán it ge goassege gávnna daid šat . – NPx Anaf no Loc Sg Body M "siellu" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Ja sii gilve muolddaid oaivviset ala ja čurvo čieru ja luoimma : « Vuoi , vuoi stuora gávpoga , gos buohkat geain lea skiipa meara alde , leat riggon su divrras dávviriid dihtii ! . – NPx Anaf no Gen Sg Body "oaivi" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Dasgo du gávpeolbmát ledje máilmmi válddálaččat , ja don geidet álbmogiid noidodagainat . – NPx Anaf no Com Sg Property Product "noidodat" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Bestojupmi , gudni ja fápmu gullá Ipmilasamet , dasgo duođalaččat ja vanhurskásat leat su duomut . – NPx Ekso no Ill Sg Human Divinity "ipmil" x Pl1 Human NT NT NT
 • Son lea dubmen stuora fuorá , guhte bilidii eatnama fuorrávuođainis , ja son lea mávssahan fuorrái bálvaleddjiidis vara . – NPx Anaf no Com Sg Event Action "fuorrávuohta" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son lea dubmen stuora fuorá , guhte bilidii eatnama fuorrávuođainis , ja son lea mávssahan fuorrái bálvaleddjiidis vara . – NPx Anaf no Gen Pl Human Prof "bálvaleaddji" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ja truvnnus gullui jietna : « Máidnot Ipmileamet , buot su bálvaleaddjit , dii geat ballabehtet sus , sihke unnit ja stuorrát ! » . – NPx Ekso no Acc Sg Human Divinity "ipmil" x Pl1 Human NT NT NT
 • Dasgo Hearrá Ipmileamet , Buotveagalaš , lea šaddan gonagassan . – NPx Ekso no Nom Sg Human Divinity "ipmil" x Pl1 Human NT NT NT
 • De oidnen beađu ja máilmmi gonagasaid oktan soahteveagaideasetguin čoagganan soahtat riidejeaddji ja su veagaid vuostái . – NPx Anaf no Com Pl Human Org "soahteveahka" Acc Pl3 Human NT NT NT
 • Go duhát jagi leat vássán , de Sáhtán luitojuvvo giddagasastis . – NPx Anaf no Loc Sg Place "giddagas" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ja jábmit dubmejuvvojedje dan mielde mii lei čállojuvvon girjjiide , iešguhtege daguidis mielde . – NPx Anaf no Gen Pl Event Action "dahku" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mearra attii dál jábmiidis ruoktot , ja jápmin ja jábmiid riika attii ruoktot daid jábmiid geat ledje doppe , ja juohkehaš dubmejuvvui daguidis mielde . – NPx Anaf no Acc Pl Property Product "jábmi" Nom Sg3 Other Nature mearra NT NT NT
 • Mearra attii dál jábmiidis ruoktot , ja jápmin ja jábmiid riika attii ruoktot daid jábmiid geat ledje doppe , ja juohkehaš dubmejuvvui daguidis mielde . – NPx Anaf no Gen Pl Event Action "dahku" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Álbmogat vádjolit gávpoga čuovggas , ja máilmmi gonagasat buktet dohko hearvásvuođaideaset . – NPx Anaf no Acc Pl Other ID Appearance "hearvásvuohta" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Gávpoga váldogeainnu ja eanu gaskkas lea eallima muorra mii šaddada šattuid guoktenuppelot geardde ja addá šattuidis juohke mánus . – NPx Anaf no Acc Pl Property Product "šaddu" Nom coor Sg3 Other Nature muorra NT NT NT
 • « Geahča , mun boađán fargga ja buvttán bálkán ja mávssán juohkehažžii su daguid mielde . – NPx Anaf no Acc Sg Property Valuable "bálká" Nom coor Sg1 Human NT NT NT
 • Ávdugasat sii geat leat bassan biktasiiddiset vai sii ožžot vuoigatvuođa borrat eallima muoras ja mannat poarttaid čađa gávpogii . – NPx Anaf no Acc Pl Property Clothing "bivttas" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Mun , Jesus , lean vuolggahan eŋgelan din lusa duođaštit dán searvegottiin . – NPx Anaf no Acc Sg Human Divinity "eŋgel" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Hearrámet Jesus Kristusa árbmu lehkos buohkaiguin ! – NPx Ekso no Gen Sg Human Divinity "hearrá" x Pl1 Human NT NT NT
 • Juohke beaivvis leat doarvái iežas váivvit. – Refl Anaf no Nom Pl Abstraction Mental "váivi" Loc Sg3 Event Time beaivi NT NT NT
 • Manne oainnát riba oskuguoimmát čalmmis , muhto it fuomáš hirssa iežat čalmmis ? – Refl Anaf no Loc Sg Body "čalbmi" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Guoktilaš ! Váldde vuos eret hirssa iežat čalmmis ! – Refl Anaf no Loc Sg Body "čalbmi" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Jesus manai fatnasii ja vulggii rastá jávrri iežas gávpogii. – Refl Anaf no Ill Sg Place "gávpot" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto go farisealaččat gulle dan , de sii dadje : « Beelsebula iežas , bahá vuoiŋŋaid oaivámučča fámuin son ádjá olggos bahá vuoiŋŋaid. – Refl Anaf yes Gen Pl Body M "vuoigŋa" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Jos mun áján olggos bahá vuoiŋŋaid Beelsebula fámuin , gean fámuin din iežadet oahppit ádjet olggos daid ? – Refl Anaf no Nom Pl Human Prof "oahppi" Gen Pl2 Human NT NT NT
 • Muhto Jesus celkkii sidjiide : « Ii profehta badjelgehččojuvvo eará báikkis go iežas ruovttugávpogis ja ruovttus. – Refl Anaf no Loc Sg Place "ruovttugávpot" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son vástidii : « Naba dii , manne dii ieža rihkkubehtet Ipmila báhkkomiid ja čuovvubehtet iežadet árbevieruid ? – Refl Anaf no Acc Pl Event Habit "árbevierru" Nom coor Pl2 Human NT NT NT
 • Ii go mus leat lohpi dahkat iežan opmodagain mo ieš dáhtun ? – Refl Anaf no Com Sg Property Valuable "opmodat" Loc Sg1 Human NT NT NT
 • Dát lea Hearrá iežas dahku , ja dat lea ovddolaš min čalmmiide. – Refl Anaf no Nom Sg Event Action "dahku" Gen Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto dán dii diehtibehtet : Jos dáluisit dieđášii guđe idjagohcinvuorus suola boahtá , de gozášii ii ge divttáše su gaikut iežas viesu. – Refl Anaf no Acc Sg Place "viessu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Diet lea du iežat ášši. – Refl Anaf no Nom Sg Abstraction Social "ášši" Gen Sg2 Human NT NT NT
 • Go sii ledje bilkidan su , de nulle sus soalddátbiktasa ja cogge sutnje fas iežas biktasiid. – Refl Anaf no Acc Pl Property Clothing "bivttas" Ill Sg3 Human NT NT NT
 • Jesus celkkii sidjiide : « Ii profehta badjelgehččojuvvo eará báikkis go iežas ruovttugávpogis , fulkkiidis searvvis ja ruovttustis. – Refl Anaf no Loc Sg Place "ruovttugávpot" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ja son jotkkii : « Man čeahpit dii lehpet hilgut Ipmila báhkkomiid , vai beassabehtet čuovvut iežadet árbevieruid ! – Refl Anaf no Acc Pl Event Habit "árbevierru" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Muhto dii oahpahehpet ná : Jos guhtege dadjá áhččásis dahje eadnásis : Dat maid don galggašit oažžut mus veahkkin , lea korban , dat mearkkaša attáldat tempelii , de ehpet suova su veahkehit iežas áhči dahje eatni. – Refl Anaf no Acc Sg Kin "áhčči' 'eadni" Acc Sg3 Human NT NT NT
 • Dál sus lei dušše okta vel , iežas ráhkis bárdni. – Refl Anaf yes Nom Sg Kin "bárdni" Loc Sg3 Human NT NT NT
 • Dat lea Hearrá iežas dahku ja dat lea ovddolaš min čalmmiide. – Refl Anaf no Nom Sg Event Action "dahku" Gen Sg3 Human NT NT NT
 • Go sii ledje bilkidan su , de nulle sus eret purpurbiktasa ja cogge sutnje fas iežas biktasiid. – Refl Anaf no Acc Pl Property Clothing "bivttas" Ill Sg3 Human NT NT NT
 • Ja son lasihii : « Duođaid , mun cealkkán didjiide : Ii oktage profehta dohkkehuvvo iežas ruovttugávpogis. – Refl Anaf no Loc Sg Place "ruovttugávpot" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Levi ráhkadii sutnje guossemállásiid iežas viesus , ja ollu tuollárat ja earát ledje čohkkámin singuin beavddis. – Refl Anaf no Loc Sg Place "viessu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Manne oainnát riba oskuguoimmát čalmmis , muhto it fuomáš hirssa iežat čalmmis ? – Refl Anaf no Loc Sg Body "čalbmi" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Ja mo sáhtát dadjat oskuguoibmásat : « Oskuguoibmi , divtte mu váldit eret riba du čalmmis ! » go it oainne hirssa iežat čalmmis ? – Refl Anaf no Loc Sg Body "čalbmi" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Don guoktilaš ! Váldde vuos eret hirssa iežat čalmmis ! – Refl Anaf no Loc Sg Body "čalbmi" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Das maŋŋil Hearrá válljii velá čiežalogi earáid ja vuolggahii sin ovddastis iežas áirrasin , guoktása ain fárrolagaid , juohke gávpogii ja juohke báikái gos ieš áiggui fitnat . – Refl Anaf no Ess Ess Human "áirras" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto jos mun dagan dan Beelsebula fámuin , gean fámuin din iežadet oahppit ádjet olggos bahá vuoiŋŋaid ? – Refl Anaf no Nom Pl Human Prof "oahppi" Gen Pl2 Human NT NT NT
 • Stuora joavku čuovui su , ja son jorggihii ja dajai sidjiide : Jos guhtege boahtá mu lusa vašutkeahttá áhčis ja eatnis , áhkás ja mánáidis , vieljaidis ja oappáidis , ja velá iežas heakka ge , de son ii sáhte leat mu máhttájeaddji . – Refl Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ja jos dii ehpet leat oskkáldasat das mii gullá earáide , gii dalle addá didjiide maidege iežadet opmodahkan ? – Refl Anaf no Ess Ess Property Valuable "opmodat" Ill Pl2 Human NT NT NT
 • Muhto su riikka álbmot vašuhii su ja vuolggahii áirasa su maŋŋái cealkit : « Mii eat dáhto dán olbmá iežamet gonagassan . – Refl Anaf no Ess Ess Human Prof "gonagas" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Isit vástidii : « Mun dubmen du iežat sániid mielde , don heajos bálvaleaddji ! – Refl Anaf no Gen Pl Property Product "sátni" Acc Sg2 Human NT NT NT
 • Mun vuolggahan iežan ráhkis bártni . – Refl Anaf yes Acc Sg Kin "bárdni" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Sii galge dahkaluddat vanhurskkisin ja geahččalit giellat su iežas sániide , vai besset luohpat su eananhearrái ja eiseválddiide . – Refl Anaf no Ill Pl Property Product "sátni" Acc Sg3 Human NT NT NT
 • Sii eai veadján giellat su iežas sániide olbmuid gullut ; sii ovddošedje su vástádusa ja jávohuvve . – Refl Anaf no Ill Pl Property Product "sátni" Acc Sg3 Human NT NT NT
 • Mii han leat ieža gullan dan su iežas njálmmis . – Refl Anaf no Loc Sg Body "njálbmi" Gen Sg3 Human NT NT NT
 • Son bođii iežas olbmuid lusa , muhto su iežas olbmot eai vuostáiváldán su . – Refl Anaf no Gen Pl Human "olmmoš" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son bođii iežas olbmuid lusa , muhto su iežas olbmot eai vuostáiváldán su . – Refl Anaf no Nom Pl Human "olmmoš" Gen Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto son sártnui iežas rupmaša tempela birra . – Refl Anaf no Gen Sg Body "rumaš" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son han ii rihkkon dušše sábbáha , muhto gohčodii Ipmila iežas áhččin ge ja dagai iežas Ipmila láhkásažžan . – Refl Anaf no Ess Ess Kin "áhčči" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo in mun dáhto ovddidit iežan dáhtu , muhto su dáhtu gii lea vuolggahan mu . – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "dáhttu" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Muhto jos muhtun eará boahtá iežas nammii , de su dii vuostáiváldibehtet . – Refl Anaf no Ill Sg Other ID "namma" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Son gii sivahallá din , lea Movsses , geasa dii bidjabehtet iežadet doaivvu . – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "doaivu" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Dat guhte sárdnida iešalddes , ohcá iežas gudni. – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Social "gudni" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Ja din iežadet láhkii lea čállojuvvon ahte guovtti olbmo duođaštus lea duohta . – Refl Anaf no Ill Sg Abstraction Social "láhka" Gen Pl2 Human NT NT NT
 • In mun oza iežan gudni. – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Social "gudni" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Ii oktage váldde mu heakka , mun dagan dan iežan dáhtu mielde . – Refl Anaf no Gen Sg Abstraction Mental "dáhttu" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Jos dii gulašeiddet máilbmái , de máilbmi livččii ráhkistan din dego livččiidet dan iežas mánát. – Refl Anaf no Nom Pl Kin "mánná" Gen Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto dat sátni mii čuožžu sin iežaset lágas , galggai ollašuvvat : Sii vašuhedje mu siva haga . – Refl Anaf no Loc Sg Abstraction Social "láhka" Gen Pl3 Human NT NT NT
 • Du iežat álbmot ja bajitbáhpat leat addán du mu háldui . – Refl Anaf no Nom Sg Human Group "álbmot" Gen Sg2 Human NT NT NT
 • Dat šattai dihtosii buot Jerusalema ássiide , ja iežaset gillii sii gohčodit bealddu Hakeldaman , mii mearkkaša Varrabealdu . – Refl Anaf no Ill Sg Body M "giella" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Go dát jietna gullui , de olmmošjoavku čoahkkanii ja moivašuvai ; dasgo juohkehaš gulai sárdnojuvvomin iežas gillii. – Refl Anaf no Ill Sg Body M "giella" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mo de sáhttit mii gullat juohkehaš iežamet eatnigiela ? – Refl Anaf no Acc Sg Body M "eatnigiella" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Mii leat partalaččat ja medialaččat ja elamlaččat , olbmot Mesopotamias , Judeas ja Kappadokias , Pontosis ja Asia eanangottis , Frygias ja Pamfylias , Egyptas ja Libya guovlluin Kyrene lahka , mii leat fárren deike Romas , sihke juvddálaččat ja sii geat leat jorgalan juvddálaš oskui , mii leat kretalaččat ja arabialaččat – ja mii gullat sin sárdnumin Ipmila stuora daguid birra min iežamet gillii . – Refl Anaf no Ill Sg Body M "giella" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Manne geahččabehtet munnuide dego moai iežame fámuin dahje ipmilbalolašvuođain livččiime ožžon dán olbmá vázzit ? – Refl Anaf no Com Sg Abstraction Mental "fápmu' 'ipmilbalolašvuohta" Nom Du1 Human NT NT NT
 • Oskuguoimmit , válljejehket iežadet searvvis čieža olbmá geain lea buorre beaggin ja geat leat dievva Vuoiŋŋas ja viisodagas ; sin mii bidjat dán bálvalussii . – Refl Anaf no Loc Sg Human Org "searvi" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Ipmil attii sutnje árpmu ja viissisvuođa nu ahte farao , Egypta gonagas , luohttigođii sutnje , ja bijai su hálddašit Egypta ja oppa iežas dállodoalu . – Refl Anaf no Acc Sg Event Employment "dállodoallu" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Dasto biddjojuvvui olggos , muhto farao nieida gávnnai su ja bajásgesii su iežas bárdnin . – Refl Anaf no Ess Ess Kin "bárdni" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Ananias vástidii : « Hearrá , mun lean gullan olusiid muitaleamen dán olbmá ja buot baháid birra maid son lea dahkan du iežat olbmuide Jerusalemis – Refl Anaf no Ill Pl Human "olmmoš" Gen Sg2 Human NT NT NT
 • Dasgo mun lean válljen su iežan gaskaoapmin doalvut mu nama báhkiniid , gonagasaid ja Israela álbmoga ovdii – Refl Anaf no Ess Ess Property Tool "gaskaoapmi" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Son muitalii midjiide mo son lei oaidnán eŋgela čuožžumin iežas viesus ja cealkimin : « Bija sáni Joppii ja gohčo Simmona gii gohčoduvvo Biehtárin , boahtit deike – Refl Anaf no Loc Sg Place "viessu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dál dát olbmot soabadedje jorggihit gonagassii , ja go sii ledje ožžon gonagasa gámmárbálvaleaddji , Blastosa , iežaset beallái , de sii sihte ráfi , dasgo sii ožžo eallindárbašiiddiset gonagasa eatnamis – Refl Anaf no Ill Sg Other Part "bealli" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Ja go son lei duššadan čieža álbmoga Kanaanis , de attii sin eatnama israellaččaide iežaset árbeeanan . – Refl Anaf no Ess Ess Place "árbeeana" Ill Pl3 Human NT NT NT
 • Vássán sohkabuolvvaid áiggiid son suovai buot álbmogiid mannat iežaset geainnuid . – Refl Anaf no Gen Pl Place "geaidnu" Acc Pl3 Human NT NT NT
 • Muhto juvddálaččat moaráskedje dás , ja sii fidnejedje iežaset beallái muhtunráje šilju šlárvvaid ja dahke stuimmi gávpogis – Refl Anaf no Ill Sg Other Part "bealli" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • De son savdnjilii biktasiiddis ja dajai sidjiide : « Bohtos din varra iežadet oivviid ala . – Refl Anaf no Gen Pl Body "oaivi" Gen Pl2 Human NT NT NT
 • Muhto jos lea riidu sániid ja namaid ja din iežadet lága alde , de dat leat iežadet áššit . – Refl Anaf no Gen Sg Abstraction Social "láhka" Gen Pl2 Human NT NT NT
 • Atnet vára alddádet ja oppa dan ealus man geahččin Bassi Vuoigŋa lea bidjan din ; gehččet Ipmila searvegotti , man son lea vuoitán alccesis iežas varain . – Refl Anaf no Com Sg Body "varra" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Mii manaimet fatnasii , ja sii gis máhcce iežaset ruovttuide . – Refl Anaf no Ill Pl Place "ruoktu" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • « Álbmotguoimmit ja áhčit , gullet maid mun dál sártnun iežan bealuštussan ! » – Refl Anaf no Ess Ess Property Product M "bealuštus" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Son dajai munnje : « Min máddariid Ipmil lea válljen du dovdat su dáhtu , oaidnit Vanhurskása ja gullat su sárdnumin iežas jienain . – Refl Anaf no Com Sg Body "jietna" Acc Sg3 Human NT NT NT
 • Feliks gohčui offiseara doallat Bávlosa giddagasas , muhto geahppa eavttuiguin , eai ge su iežas olbmot galgan hehttejuvvot veahkeheames su . – Refl Anaf no Nom Pl Human "olmmoš" Gen Sg3 Human NT NT NT
 • Festus sártnodii iežas ráđđeaddiiguin ja celkkii : « Don leat guoddalan ášši keaisára ovdii ; don beasat keaisára lusa . – Refl Anaf no Com Pl Human Prof "ráđđeaddi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Sis goit ledje soames nákkut sin iežaset oskkoldaga birra ja muhtun Jesusa birra gii lea jápmán , muhto gean Bávlos čuoččuha leat eallimin . – Refl Anaf no Gen Sg Abstraction Social "oskkoldat" Loc Pl3 Human NT NT NT
 • Muhto čuožžil ja čuoččo iežat julggiid alde ! – Refl Anaf no Gen Pl Body "juolgi" Verb Sg2 Human NT NT NT
 • Mun lean almmustahttán iežan dutnje , dasgo mun lean válljen du bálvaleaddjin ja duođašteaddjin , muitalan dihtii sihke dan birra maid don leat oaidnán ja maid mun čájehan dutnje maŋŋil go mun gájun du iežat álbmogis ja báhkiniin . – Refl Anaf no Loc Sg Human Group "álbmot" Acc Sg2 Human NT NT NT
 • Son vuostáiválddii min ustitlaččat iežas guossin golmma beaivái . – Refl Anaf no Ess Ess Human "guossi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto juvddálaččat vuostálaste dán , ja de mun bággejuvvojin guoddalit ášši keaisára ovdii , muhto dát ii mearkkaš ahte mun sivahallen iežan álbmoga . – Refl Anaf no Acc Sg Human Group "álbmot" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Danne go sii eai atnán dan maninge dovdat Ipmila , attii Ipmil sin iežaset árvvohis jurdagiid háldui , vai sii dahket heivemeahttunvuođaid . – Refl Anaf yes Gen Pl Property Product M "jurdda" Acc Pl3 Human NT NT NT
 • Muhto sii geat jurddašit dušše iežaset ávkki eai ge čuovo duohtavuođa , muhto vearrivuođa , sii ožžot moari ja ráŋggáštusa . – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Social "ávki" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Ii ge duššefal dan , muhto mii beassat maiddái rábmot iežamet Ipmilis , Hearrámet Jesus Kristusa dihtii , gii dál lea addán midjiide soabahusa . – Refl Anaf no Loc Sg Human Divinity "ipmil" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Maiddái min ge son lea rávkan dákkár lihttin , ii dušše juvddálaččaid gaskkas , muhto báhkiniid gaskkas ge , nugo son cealká Hosea girjjis : Dán álbmoga mii ii leat mu , gohčodan iežan álbmogin , ja dan moarsi gean in ráhkis , gohčodan iežan ráhkisin . – Refl Anaf no Ess Ess Human Group "álbmot" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Maiddái min ge son lea rávkan dákkár lihttin , ii dušše juvddálaččaid gaskkas , muhto báhkiniid gaskkas ge , nugo son cealká Hosea girjjis : Dán álbmoga mii ii leat mu , gohčodan iežan álbmogin , ja dan moarsi gean in ráhkis , gohčodan iežan ráhkisin . – Refl Anaf no Ess Ess Human Friend "ráhkis" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Dovddakeahttá Ipmila vanhurskkisvuođa sii vigget ráhkadit iežaset vanhurskkisvuođa , ja dan dihtii eai vuollán Ipmila vanhurskkisvuođa vuollái . – Refl Anaf no Acc Sg Body M "vanhurskkisvuohta" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Jos don čuhppojuvvojit eret villa oljomuoras masa don luonddu mielde gullet , ja luonddu vuostái laktojuvvojit buori oljomurrii , eai go dađe vissáseabbot lunddolaš oavssit fas laktojuvvoše iežaset oljomurrii ? – Refl Anaf no Ill Sg Other Nature Plant "oljomuorra" Nom Pl3 Other Nature oaksi NT NT NT
 • Dasgo dakkár olbmot eai bálval min Hearrá Kristusa , muhto iežaset čoavjji . – Refl Anaf no Acc Sg Body "čoavji" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Vaikko Ipmil čájehii viisodagas , de máilbmi ii iežas viisodagas oahppan dovdat Ipmila . – Refl Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "viisodat" Nom Sg3 Human máilbmi NT NT NT
 • Gii earáid go olbmo iežas vuoigŋa diehtá mii lea olbmo siste ? – Refl Anaf no Nom Sg Body M "vuoigŋa" Gen Sg3 Human NT NT NT
 • Mii eat leat ožžon máilmmi vuoiŋŋa , muhto Ipmila iežas Vuoiŋŋa , vai mii áddešeimmet dan maid Ipmil lea addán midjiide árpmustis – Refl Anaf no Acc Sg Body M "vuoigŋa" Gen Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo dán máilmmi viisodat lea jallodat Ipmila čalmmiin , nugo lea čállojuvvon : Son giellá viisáid sin iežaset gávvilvuhtii , ja : Hearrá dovdá viisáid jurdagiid ja diehtá ahte dat leat duššálaččat . – Refl Anaf no Ill Sg Body M "gávvilvuohta" Gen Pl3 Human NT NT NT
 • Muhto vealtan dihtii fuorrávuođas de lehkos juohke olbmás iežas áhkká ja juohke nissonis iežas boadnjá . – Refl Anaf no Nom Sg Kin "áhkká" Loc Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto vealtan dihtii fuorrávuođas de lehkos juohke olbmás iežas áhkká ja juohke nissonis iežas boadnjá . – Refl Anaf no Nom Sg Kin "boadnjá" Loc Sg3 Human NT NT NT
 • Áhká rumaš ii leat iežas hálddus , muhto boatnjá. – Refl Anaf no Loc Sg Abstraction Social "háldu" Gen Sg3 Human NT NT NT
 • Seammá láhkái boatnjá rumaš ii leat iežas hálddus , muhto áhká . – Refl Anaf no Loc Sg Abstraction Social "háldu" Gen Sg3 Human NT NT NT
 • Earáide mun cealkkán – dát leat mu iežan sánit , eai ge Hearrá sánit : Jos oskuvieljas leš eahpeoskkolaš áhkká , ja áhkká hálida bissut su luhtte , de olmmái ii galgga earránit sus . – Refl Anaf no Nom Pl Property Product "sátni" Gen Sg1 Human NT NT NT
 • Muhto mun cealkkán iežan oaivila , dasgo Hearrá lea árpmustis čájehan ahte luohttá munnje . – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "oaivil" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Mun cealkkán dán didjiide iežadet ávkin , in ge danne ahte dáhtun giellat din , muhto vai mun veahkehivččen din eallit gudnálaččat ja bissut oskkáldasat Hearrás . – Refl Anaf no Ess Ess Abstraction Social "ávki" Ill Pl2 Human NT NT NT
 • Jos dagan dan iežan dáhtus , de mun galggan oažžut bálkká . – Refl Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "dáhttu" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Muhto jos mun in daga dan iežan dáhtus , de dat lea doaibma mii lea oskkilduvvon munnje . – Refl Anaf no Loc Sg Abstraction Mental "dáhttu" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Allet bivdde iežadet ávkki , muhto earáid ávkki . – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Social "ávki" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Ieš mun geahččalan álo dohkket buohkaide in ge oza iežan ávkki , muhto eatnagiid ávkki , vai sii bestojuvvošedje . – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Social "ávki" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Dasgo juohkehaš borrá dakkaviđe iežas borramuša , ja nubbi nealgu ja nubbi gis juhkaluvvá . – Refl Anaf no Acc Sg Property Food "borramuš" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ii dat daga maidege dohkkemeahttumiid ii ge bivdde iežas ávkki , ii dat suhta ii ge vurke baháid . – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Social "ávki" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Ii buot heakkalaččain ge leat seammálágán hápmi , muhto olbmuin , šibihiin , lottiin ja guliin lea buohkain iežaset hápmi . – Refl Anaf no Nom Sg Body M "hápmi" Loc Pl3 Human NT NT NT
 • Vai leat go mu áigumušat dušše iežan dáhtu mielde , nu ahte mieđihan go duođaid dáhtun biehttalit ? – Refl Anaf no Nom Pl Abstraction Mental "áigumuš" Gen Sg1 Human NT NT NT
 • Mii guoddit álo Jesusa jápmima iežamet rupmašis , vai Jesusa eallin ge almmustuvašii min rupmašis . – Refl Anaf no Loc Sg Body "rumaš" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Mun , Bávlos , gii lean gul nu vuollegaš go lean din luhtte , muhto roahkkat go lean eará báikkis , nugo daddjo , mun rávven din Kristusa iežas vuollegašvuođain ja su buorrevuođain : Allet bágge mu čájehit mu isitvuođa go boađán din lusa , nugo mun áiggun čájehit sidjiide geat dadjet ahte mii eallit nugo dán máilmmi olbmot – Refl Anaf no Com Sg Abstraction Mental "vuollegašvuohta" Gen Sg3 Human NT NT NT
 • Dasgo mun áŋgirušan din dihtii Ipmila iežas áŋgirvuođain . – Refl Anaf no Com Sg Abstraction Mental "áŋgirvuohta" Gen Sg3 Human NT NT NT
 • Guorahallos juohkehaš duššefal iežas daguid , de son sáhttá čeavlástallat das mii son ieš lea , ii ge dárbbaš veardidit iežas earáiguin , dasgo juohkehaš galgá guoddit iežas noađi . – Refl Anaf no Acc Pl Event Action "dahku" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Guorahallos juohkehaš duššefal iežas daguid , de son sáhttá čeavlástallat das mii son ieš lea , ii ge dárbbaš veardidit iežas earáiguin , dasgo juohkehaš galgá guoddit iežas noađi . – Refl Anaf no Acc Sg Property Valuable "noađđi" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dás duohko ii oktage oaččo šat givssidit mu , dasgo mus leat Jesusa mearkkat iežan rupmašis . – Refl Anaf no Loc Sg Body "rumaš" Loc Sg1 Human NT NT NT
 • Bestojupmi ii leat din iežadet dahku , muhto Ipmila attáldat . – Refl Anaf no Nom Sg Event Action "dahku" Gen Pl2 Human NT NT NT
 • Áhkát , lehket boatnjáidet dego Hearrá iežas vuolibuččat . – Refl Anaf no Nom Pl Human "vuolibuš" Gen Sg3 Human NT NT NT
 • Seammá láhkái boatnját leat geatnegasat ráhkistit áhkáset dego iežaset rupmaša . – Refl Anaf no Acc Sg Body "rumaš" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Ii oktage vašut iežas rupmaša , muhto biebmá ja dikšu dan nugo Kristus ge girku . – Refl Anaf no Acc Sg Body "rumaš" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ja mus lea dat vuordámuš ja doaivva ahte mun in šatta heahpadii mange áššis , muhto ahte mun dál , nugo álo ovdal ge , oaččun roahkkatvuođa hearvásmahttit Kristusa iežan rupmašis , šattaš go eallimis dahje jápmimis . – Refl Anaf no Loc Sg Body "rumaš" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Allet jurddaš dušše iežadet ávkki , muhto maiddái earáid ávkki . – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Social "ávki" Verb Pl2 Human NT NT NT
 • Dasgo buohkat earát bivdet dušše iežaset ávkki , eai ge dan mii gullá Jesus Kristusii . – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Social "ávki" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • In fal iežan vanhurskkisvuođain , mii boahtá lágas , muhto dainna vanhurskkisvuođain mii boahtá oskkus Kristusii , man Ipmil addá sidjiide geat oskot . – Refl Anaf no Com Sg Body M "vanhurskkisvuohta" Verb Sg1 Human NT NT NT
 • Muhto dál son lea soabahan din iežainis , go Kristus gillái jápmima eatnanlaš rupmašisttis vai son sáhtášii doalvut din iežas muođuid ovdii bassin , vigiheapmin ja láitemeahttumin . – Refl Anaf no Gen Pl Body "muohtu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dakkár olbmot guorahallet álo iežaset oainnáhusaid ja čeavlástallet almmá siva haga máilmmálaš jurdagiiddisetguin eai ge doala gitta sus gii lea oaivi . – Refl Anaf no Acc Pl Abstraction Mental "oainnáhus" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Dego njamaheaddji eadni dikšumin mánáidis , mii hálideimmet njuoras ráhkisvuođas addit didjiide eat dušše Ipmila evangeliuma , muhto maiddái iežamet heakka . – Refl Anaf no Acc Sg Body M "heagga" Nom Pl1 Human NT NT NT
 • Dasgo dii lehpet gillán dan seammá iežadet riikkaguimmiin maid sii leat gillán juvddálaččain , sii geat godde Hearrá Jesusa ja profehtaideaset ja leat doarrádallan min . – Refl Anaf no Loc Pl Human "riikkaguoibmi" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Dattege mii movttiidahttit din , oskuguoimmit , ovdánit velá eambbo ja atnit gudnin eallit ráfálaččat , fuolahit iežadet áššiid ja bargat gieđaideattetguin , nugo mii leat gohččon din – Refl Anaf no Acc Pl Abstraction Social "ášši" Acc Pl2 Human NT NT NT
 • Dakkáriid mii gohččut ja ávžžuhit Hearrá Jesus Kristusa nammii bargat siivvus ja borrat iežaset láibbi . – Refl Anaf no Acc Sg Property Food "láibi" Acc Pl3 Human NT NT NT
 • Seammá láhkái searvegotti bálvaleaddjit galget leat gudnálaččat , sii eai galgga sárdnut guvttiin njuokčamiin , eai galgga leat viidneváibmilat eai ge geahččalit ohcat iežaset ávkki vearrivuođain , – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Social "ávki" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Muhto jos leaskkas leat mánát dahje áhkkobat , de ohpposet sii vuos eallit ipmilbalolaččat iežaset bearrašis ja máksit dan maid sii leat velggolaččat vánhemiiddáseaset . – Refl Anaf no Loc Sg Kin "bearaš" Verb Pl3 Human NT NT NT
 • Muhto son guhte duhtada iežas hálidusaid , lea eallinaga jápmán . – Refl Anaf no Acc Pl Abstraction Mental "háliidus" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Ipmila , Jesus Kristusa ja válljejuvvon eŋgeliid ovddas mun gohčun du duođalaččat ahte don jeagadat dáid rávvagiid heivetkeahttá daid geange beallái , ja dagakeahttá maidege iežat miela mielde . – Refl Anaf no Gen Sg Abstraction Mental "miella" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Son lea beastán min ja rávkan min bassi rávkojumiin , ii min daguid mielde , muhto iežas dáhtu ja dan árpmu mielde man son attii ovdal buot áiggiid , midjiide Kristus Jesusis , ja mii dál lea almmustuvvan go beastámet Kristus Jesus lea boahtán . – Refl Anaf no Gen Sg Abstraction Mental "dáhttu' 'ja' 'árbmu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhtun kretalaš , muhtun sin iežaset profehtain , lea dadjan : « Kretalaččat leat álo leamaš giellásat , bahás spiret , vuovdájat ja láikkit ! » – Refl Anaf no Loc Pl Human Prof "profehta" Gen Pl3 Human NT NT NT
 • Muhto almmá du mieđiheami haga in dáhtton dahkat maidege , amas dat buorre maid don dagat , boahtit bákkus , muhto iežat dáhtus . – Refl Endo no Loc Sg Abstraction Mental "dáhttu" Nom Sg2 Human NT NT NT
 • Go Ipmil attii lohpádusa Abrahamii , de vuortnui iežas nammii , dasgo ii lean oktage su stuorit , gean nammii son livččii vurdnon . – Refl Anaf no Ill Sg Other ID "namma" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Son manai dušše oktii sisa buot basimussii , ii bohkáid ja burrogálbbiid varain , muhto iežas varain , ja nu son lea buktán midjiide agálaš lonástusa – Refl Anaf no Com Sg Body "varra" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Dat guđet sárdnot ná , čájehit iežaset áibbašeami vánheneatnamii . – Refl Anaf no Acc Sg Abstraction Mental "áibbašeapmi" Nom Pl3 Human NT NT NT
 • Muitet fáŋggaid , dego livččiidet sin fáŋgaguoimmit ; muitet sin geat illástuvvet , dego din iežadet rumaš illástuvašii. – Refl Anaf no Nom Sg Body "rumaš" Gen Pl2 Human NT NT NT
 • Danne maiddái Jesus gillái ja jámii gávpotpoartta olggobealde , vai basuhivččii iežas álbmoga varainis . – Refl Anaf no Acc Sg Human Group "álbmot" Verb Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto juohkehaš geahččaluvvo , go su iežas anistupmi geassá ja giktala su . – Refl Anaf no Nom Sg Abstraction Mental "anistupmi" Gen Sg3 Human NT NT NT
 • Iežas dáhtu mielde son lea riegádahttán min duohtavuođa sániin , vai mii livččiimet su sivdnádusa vuosttaš šaddu . – Refl Anaf no Gen Sg Abstraction Mental "dáhttu" Nom Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto dii lehpet válljejuvvon sohka , gonagaslaš báhpat , bassi álbmot , Ipmila iežas álbmot , vai dii sárdnidivččiidet su burrodagaid , su guhte rávkkai din seavdnjadasas ovddolaš čuovgasasas . – Refl Anaf no Nom Sg Human Group "álbmot" Gen Sg3 Human NT NT NT
 • Dan dihtii , oskuguoimmit , vigget velá áŋgireabbot nannet iežadet rávkojumi ja válljejumi ! – Refl Anaf no Acc Sg Event Action "rávkojupmi' 'válljejupmi" Nom Pl2 Human NT NT NT
 • Danne go su iežas dagut ledje bahát , muhto su vielja dagut ledje vuoigatlaččat . – Refl Anaf no Nom Pl Event Action "dahku" Gen Sg3 Human NT NT NT
 • Muhto dat guhte ii oskko Ipmilii , lea dahkan su gielisin go ii leat oskon Ipmila iežas duođaštussii Bártnis birra . – Refl Anaf no Ill Sg Property Product "duođaštus" Gen Sg3 Human NT NT NT
 • Sutnje mun čálán Ipmilan nama ja Ipmilan gávpoga nama , ođđa Jerusalema , mii njiedjá almmis Ipmilan luhtte , ja mun čálán maiddái iežan ođđa nama sutnje . – Refl Anaf yes Acc Sg Other ID "namma" Nom Sg1 Human NT NT NT
 • Sii eai leat nuoskkidan iežaset nissoniiguin , dasgo sii leat dego guoskkakeahtes nieiddat . – Refl Anaf no Com Pl Human "nisu" Nom Pl3 Human NT NT NT