Bug 966 - eksempler - missinglist
Summary: eksempler - missinglist
Status: RESOLVED DUPLICATE of bug 967
Alias: None
Product: Dictionaries
Classification: Unclassified
Component: smanob (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Windows Other
: P5 - Later enhancement
Assignee: Ciprian Gerstenberger
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2011-03-10 16:09 CET by Lene Antonsen
Modified: 2011-06-02 15:51 CEST (History)
4 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Lene Antonsen 2011-03-10 16:09:43 CET
Jeg har analysert alle de samiske eksemplene og retta mye. Her er en liste over det som jeg ikke er helt sikker på - om det skal rettes, hvordan det skal rettes, eller om det skal legges til i fst.


Aankarede	Aankarede	+?
Eektede	Eektede	+?
Gukt´darhkan	Gukt´darhkan	+?
Gåabpelen	Gåabpelen	+?
Gåebpielistie	Gåebpielistie	+?
Laasse	Laasse	+?
Overhalla- stædtjoe	Overhalla-stædtjoe	+?
Ovgath 	Ovgath	+?
Pryövoeprosjektem	Pryövoeprosjektem	+?
Saatane	Saatane	+?
Vaajkoe	Vaajkoe	+?
Vyj	Vyj	+?
aaj-vihth	aaj-vihth	+?
aanteges	aanteges	+?
aerebi	aerebi	+?
bejhkisisnie	bejhkisisnie	+?
bievnesh	bievnesh	+?
daebpiebisnie	daebpiebisnie	+?
guokten	guokten	+?
gurriejim	gurriejim	+?   <==== langform verb kl I - det finnes en annen bugzillamelding om disse
håpsoe	håpsoe	+?
jaehkiejin	jaehkiejin	+?  <==== langform verb kl I
jijhtieji	jijhtieji	+?  <==== langform verb kl I
juhtiejim	juhtiejim	+?  <==== langform verb kl I
klaahkanahtegen	klaahkanahtegen	+?
luuksus-hotellem	luuksus-hotellem	+?
minngeben	minngeben	+?
nåmhpoe	nåmhpoe	+?
obrije	obrije	+?
seminarine	seminarine	+?
sïemeslaakan	sïemeslaakan	+?
trööjjeste	trööjjeste	+?
uvre	uvre	+?
voerehke	voerehke	+?
voerehkes	voerehkes	+?
vyj	vyj	+?
vïjhtenskaavhtege	vïjhtenskaavhtege	+?
Åh	Åh	+?
ålkede	ålkede	+?
Comment 1 Lene Antonsen 2011-06-02 15:51:26 CEST

*** This bug has been marked as a duplicate of bug 967 ***