Bug 2690 - Endre fra bin til cg3 i forskjellige pipelines
Summary: Endre fra bin til cg3 i forskjellige pipelines
Status: NEW
Alias: None
Product: Infrastructure
Classification: Unclassified
Component: scripts (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Macintosh Other
: P3 - Within a week normal
Assignee: Sjur Nørstebø Moshagen
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2020-10-12 23:41 CEST by Lene Antonsen
Modified: 2020-10-13 11:37 CEST (History)
4 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Lene Antonsen 2020-10-12 23:41:47 CEST
Vi bør som default bruke cg3 og ikke bin i pipeliner i testskript. Det er flere ulemper med bin ved utviklingsarbeid:
* man bruker lenger tid fordi man må kompilere mellom hver endring i cg3-fila, før man kan teste
* hvis noen samtidig sjekker inn endringer i lexc, tar kompileringen veldig lang tid
* hvis man kompilerer (fordi man ikke vet at skriptet inneholder bin), så blir man forvirra fordi man ikke får regelen til å fungere

Egentlig vet jeg ingen fordeler med å bruke bin.

Dette problemet gjelder f.eks. devtools/check_analysis_regressions.sh

f.eks.

grc_disamb=$top_builddir/tools/grammarcheckers/disambiguator.bin
=> grc_disamb=$top_builddir/tools/grammarcheckers/disambiguator.cg3
Comment 1 Lene Antonsen 2020-10-13 11:37:24 CEST
Retting:
* hvis man IKKE kompilerer (fordi man ikke vet at skriptet inneholder bin), så blir man forvirra fordi man ikke får regelen til å fungere

Poenget med denne Bz er å få endret pipeline i skripter vi bruker i utviklingsarbeidet og testing