Bug 2629 - Byt ut Saxon med eit ikkje-java-alternativ
Summary: Byt ut Saxon med eit ikkje-java-alternativ
Status: ASSIGNED
Alias: None
Product: Infrastructure
Classification: Unclassified
Component: newinfra (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: All All
: P5 - Later enhancement
Assignee: Sjur Nørstebø Moshagen
URL:
Keywords:
: 2453 (view as bug list)
Depends on:
Blocks: 2628
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2019-10-30 08:37 CET by Sjur Nørstebø Moshagen
Modified: 2019-11-29 17:44 CET (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Sjur Nørstebø Moshagen 2019-10-30 08:37:21 CET
Konverteringa frå xml-filer til lexc for dei språka som bruker xml-leksikon krev i dag Saxon. Saxon er skrive i Java. For å kvitta oss med java-avhengigheiter må vi byta ut Saxon med noko anna, helst open kjeldekode.

Tidlegare fanst det dårleg med alternativ, men det burde ikkje vera tilfelle lengre. Istf XSLT kan ein t.d. nytta XQuery som transformator, og både for xslt og xquery burde det no finnast alternativ skrivne i C++ eller tilsvarande.
Comment 1 Børre Gaup 2019-10-30 10:19:13 CET
I følge Wikipedia-artikkelen [1], så er det bare Saxon som implementerer XSLT 3.0 og XQuery 3.1.

Nest beste alternativ er libsxslt. Wikipedia sier «libxslt is a free library released under the MIT License that can be reused in commercial applications. It is based on libxml and implemented in C for speed and portability. It supports XSLT 1.0 and EXSLT extensions», og har bindinger til de fleste programmeringsspråk (bl.a. C++ og Python).
Comment 2 Børre Gaup 2019-10-30 10:29:11 CET
(In reply to Børre Gaup from comment #1)
> I følge Wikipedia-artikkelen [1], 

https://en.wikipedia.org/wiki/XSLT
Comment 3 Sjur Nørstebø Moshagen 2019-11-29 17:41:53 CET
*** Bug 2453 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 4 Sjur Nørstebø Moshagen 2019-11-29 17:44:21 CET
http://www.martinbroadhurst.com/open-source-xquery-implementations.html har mnange utdaterte ting, men òg denne som ser ut til å vera skriven i C/C++, og er rimeleg oppdatert:

http://www.zorba-xquery.com

Kan vera verdt å sjå på i alle fall.