Bug 2628 - Fjerna Java-dependensar i fst-bygginga
Summary: Fjerna Java-dependensar i fst-bygginga
Status: ASSIGNED
Alias: None
Product: Infrastructure
Classification: Unclassified
Component: newinfra (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: All All
: P5 - Later enhancement
Assignee: Sjur Nørstebø Moshagen
URL:
Keywords:
Depends on: 2629 2630
Blocks:
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2019-10-30 08:33 CET by Sjur Nørstebø Moshagen
Modified: 2019-12-17 09:50 CET (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Sjur Nørstebø Moshagen 2019-10-30 08:33:11 CET
Det vil vera ein stor fordel om vi kvittar oss med dei java-avhengigheitene som finst i infraen vår, i fyrste omgang det som gjeld fst-bygginga. Der er det to:

* xml->lexc
* jspwiki-validering (=forrest)

Denne lusmeldinga er ei overordna melding, eg legg til undermeldingar for kvar enkeltoppgåve som må gjerast.