Bug 2616 - Flata ut tools-katalogtreet
Summary: Flata ut tools-katalogtreet
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Infrastructure
Classification: Unclassified
Component: newinfra (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: All All
: P5 - Later normal
Assignee: Sjur Nørstebø Moshagen
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks: 2613
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2019-10-10 12:30 CEST by Sjur Nørstebø Moshagen
Modified: 2020-05-09 21:11 CEST (History)
4 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Sjur Nørstebø Moshagen 2019-10-10 12:30:58 CEST
I dag er tools-kataloget både breidt og djupt, aller mest for stavekontrollane. Sjølv om den tekniske motivasjonen er der, så er prisen for høg både når det gjeld å få oversikt over infrastrukturen for nye folk, og for vedlikehaldet - det er alt for mange filer og katalogar å ha oversikt over og halda ved like.

Målet med arbeidet skilda her er å flata ut tools-katalogen, slik at det i dei fleste tilfella berre er to nivå: tools/, og ein underkatalog for kvar verktytype. I nokre tilfelle (mt) vil det vera motivert med eit ekstra nivå, men i dei fleste tilfella vil det ikkje vera det.

Omlegginga vil òg gjera det lettare å dela ressursar mellom ulike versjonar av same verkty, som t.d. testdata for testar som skal gje same resultat uavhengig av teknologi eller variant.
Comment 1 Sjur Nørstebø Moshagen 2020-04-24 22:46:58 CEST
Fyrste steg er gjennomført ved at tools/hyphenation/ no ikkje lenger har underkatalogar (anna enn filter/). Den andre katalogen som skal flatast ut er tools/spellcheckers/.
Comment 2 Sjur Nørstebø Moshagen 2020-04-27 10:32:06 CEST
Det var mykje meir arbeid med tools/hyphenators/ enn eg hadde trutt, mange rundar med feilretting før ting no endeleg er på plass.

Lærdom: test kvart steg grundig før endringa blir sjekka inn. Enno viktigare med stavekontrollane.
Comment 3 Sjur Nørstebø Moshagen 2020-05-06 09:09:29 CEST
tools/data/ er fjerna, og innhaldet kopiert over til tools/tokenisers/, i rev 190611-190617.
Comment 4 Sjur Nørstebø Moshagen 2020-05-09 07:25:03 CEST
Dette er no endeleg gjort med ei rad innsjekkingar frå rev. 190663 til 190897. Framleis nokre feil, så eg held denne open.
Comment 5 Sjur Nørstebø Moshagen 2020-05-09 21:11:41 CEST
Fiksa dei siste feila i dag.