Bug 2615 - Flytta testkatalogane til underkatalogar av src- og tools-katalogane
Summary: Flytta testkatalogane til underkatalogar av src- og tools-katalogane
Status: ASSIGNED
Alias: None
Product: Infrastructure
Classification: Unclassified
Component: newinfra (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: All All
: P5 - Later normal
Assignee: Sjur Nørstebø Moshagen
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks: 2613
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2019-10-10 12:20 CEST by Sjur Nørstebø Moshagen
Modified: 2019-10-10 12:20 CEST (History)
4 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Sjur Nørstebø Moshagen 2019-10-10 12:20:15 CEST
Det har vist seg at det er uheldig å ta test-katalogane så langt frå koden som skal testast, sjølv om det er eit vanleg oppsett i open-kjeldekodeverda.

Målet er altså flytta testane inn i underkatalogar til katalogane som har koden som skal testast. Det gjer det lett å køyra lokale testar, og vil vonaleg gjera det lettare å oppdatera og halda ved like testane.