Bug 2591 - Vi treng fargekoding for false negative
Summary: Vi treng fargekoding for false negative
Status: ASSIGNED
Alias: None
Product: Testing
Classification: Unclassified
Component: Gramcheck testing (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: All All
: P3 - Within a week enhancement
Assignee: Børre Gaup
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2019-05-27 14:41 CEST by Sjur Nørstebø Moshagen
Modified: 2019-06-06 09:41 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Sjur Nørstebø Moshagen 2019-05-27 14:41:34 CEST
I dei tilfella der grammatikkontrollen ikkje finn feil, men det opplagt er feil (dvs det finst ein diff mellom orig og reference), står det i dag berre:

"No errors found"

Men det gjer at vi ikkje ser skilnad på tilfelle der det ikkje er feil (dvs true negative), og der det faktisk er feil (false negative).

Vi bør skilja på desse to, anten med bakgrunnsfarge eller eiga kolonne eller begge delar.

Tilsvarande bør vi òg ha fargekode for false positive, dvs dei tilfella der grammatikkontrollen påstår at det er feil sjølv om det ikkje er det. Dette er den verste varianten, og bør koma fram både med farge og eiga kolonne.

Dvs vi treng ei kolonne som kodar TP/FP/TN/FN, og som vi kan sortera på, slik at vi kan få alle FP samla.

Vurderinga skal berre gjelda heile avsnittet, og seier ikkje noko om kvaliteten på feilfinninga og forslaga. Kriteria er berre:

* er det skilnad på orig og ref?
* påstår grammatikkontrollen at det er minst ein feil i avsnittet?

Det er alt som trengst.
Comment 1 Sjur Nørstebø Moshagen 2019-06-05 10:10:56 CEST
TP - skala frå grøn til oransj om gult, etter redigeringsavstand mellom referansesetninga og retta versjon frå grammatikkontrollen
TN - ljos blå?
FP - knall raud?
FN - lilla?
Comment 2 Sjur Nørstebø Moshagen 2019-06-05 10:17:32 CEST
(In reply to Sjur Nørstebø Moshagen from comment #1)
> TP - skala frå grøn til oransj om gult, etter redigeringsavstand mellom

Skalaen kan vera redigeringsavstand 0-20, og avstand over 20 får same farge som 20 (ein djup oransjefarge).
Comment 3 Børre Gaup 2019-06-06 09:41:29 CEST
Fixed in langtech r180408