Bug 2532 - smn: adjektivgenerering mangler comp attr
Summary: smn: adjektivgenerering mangler comp attr
Status: ASSIGNED
Alias: None
Product: Infrastructure
Classification: Unclassified
Component: REST/CGI (Interactive web) (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Macintosh Linux
: P5 - Later enhancement
Assignee: Trond Trosterud
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2018-11-27 15:48 CET by Børre Gaup
Modified: 2018-11-27 21:03 CET (History)
6 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Børre Gaup 2018-11-27 15:48:06 CET
smn:
http://gtweb.uit.no/cgi-bin/smi/smi.cgi?text=fisk%C3%A2d&pos=Any&mode=standard&action=paradigm&lang=smn&plang=sme

fiskâd 	A Attr 	fiskis
fiskâd 	A Superl Attr 	fiskâdumos

sme:
http://gtweb.uit.no/cgi-bin/smi/smi.cgi?text=fiskat&pos=Any&mode=standard&action=paradigm&lang=sme&plang=sme

fiskat 	A Attr 	fiskes
fiskat 	A Comp Attr 	fiskadut 	fiskadit 	fiskadet 	fiskadat
fiskat 	A Superl Attr 	fiskadeamos 	fiskadamos
Comment 1 Trond Trosterud 2018-11-27 17:57:44 CET
Denne var litt verre, her manglar det nemleg former i fst-en. Grammatikken er uklår. For eit par komparativformer er det +Attr i fst-en, for dei fleste ikkje. Det er mogleg at alle desse andre har Attr = Sg Nom, slik at dei burde hatt homonyme former.

Eg kjem attende til saka.