Bug 2502 - Manglande andre lemma i numerussamansetjing?
Summary: Manglande andre lemma i numerussamansetjing?
Status: REOPENED
Alias: None
Product: sme lexicon
Classification: Unclassified
Component: Stem lexica (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: All All
: P3 - Within a week normal
Assignee: Thomas Omma
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2018-08-29 09:08 CEST by Sjur Nørstebø Moshagen
Modified: 2019-10-07 09:36 CEST (History)
4 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Sjur Nørstebø Moshagen 2018-08-29 09:08:36 CEST
Jf denne kodebiten frå stems/numerals.lexc:

beannot+Num:beal# BEANNOT ;

LEXICON BEANNOT   !!≈ * __@CODE@__ one and a half
+Ess:nubbi%>n K ;
+Sg+Gen:nubbi%>X4 K ;
+Sg+Ill+Attr:nubbi%>X4 K ;
+Sg+Loc+Attr:nubbi%>X4 K ;
  :nubbi%>X4X7# NAMAT ;
+Sg+Acc:nubbi%>X4 K ;
+Sg+Ill:nubbi%>X3j K ;
+Sg+Loc:nubbi%>X4s K ;
+Sg+Loc+Err/Orth+Use/NG:nubbi%>X4n K ; ! !SOUTH
+Sg+Com:nubbi%>X5jn K ;
+Pl+Nom:nubbi%>X4t K ;
+Pl+Gen:nubbi%>X5jd9 K ;
+Pl+Com+Attr:nubbi%>X5jd9 K ;
!+Pl+Gen:nubbi%>X5jd9# NAMAT ;
+Pl+Acc:nubbi%>X5jd9 K ;
+Pl+Ill:nubbi%>X5jde K ;
+Pl+Loc:nubbi%>X5jn K ;
+Pl+Com:nubbi%>X5jgujn K ;

For meg ser det ut som om alle samansetjingar med beannot + nubbi ikkje har nubbi som ein del av lemma, og det må vel vera feil?
Comment 1 Thomas Omma 2018-10-15 13:09:19 CEST
jag førstår inte :(
Comment 2 Lene Antonsen 2018-10-15 23:44:32 CEST
Det er varianter som er lagt under samme lemma, der ser riktig ut for meg:

dsmeNorm 
beannot+Num+Sg+Nom
beannot+Num+Sg+Nom	beannot
beannot+Num+Sg+Nom	bealnut

beannot+Num+Sg+Gen
beannot+Num+Sg+Gen	beannot
beannot+Num+Sg+Gen	bealnuppi
beannot+Num+Sg+Gen	bealnut

beannot+Num+Ess
beannot+Num+Ess	bealnubbin
Comment 3 Sjur Nørstebø Moshagen 2018-10-16 08:30:03 CEST
(In reply to Lene Antonsen from comment #2)
> Det er varianter som er lagt under samme lemma, der ser riktig ut for meg:
> 
> dsmeNorm 
> beannot+Num+Sg+Gen	bealnuppi
> beannot+Num+Ess	bealnubbin

Så det er rett at desse formene ^^ skal ha beannot som lemma, og ikkje til dømes «bealnubbi»? Det er jo morfologisk eit samansett ord, er det ikkje? I det minste så er det koda slik i lexc:

beal#nubbi%>...
Comment 4 Lene Antonsen 2018-10-16 08:34:36 CEST
> Så det er rett at desse formene ^^ skal ha beannot som lemma, og ikkje til
> dømes «bealnubbi»? Det er jo morfologisk eit samansett ord, er det ikkje? I
> det minste så er det koda slik i lexc:
> 
> beal#nubbi%>...

Det kan man jo selvfølgelig diskutere. Vi pleier å bruke det mest frekvente som lemma, og det er 'beannot' Men vi burde nok diskutere hvor mye varianter kan være forskjellige fra hverandre, før vi ikke velger å ha dem under samme lemma. Dette har konsekvenser for ordboka, sjøl om vi der også har muligheta å bruke +vN nummereringa for å gi et bestemt paradigme, sjøl om vi hittil ikke har gjort det.
Comment 5 Sjur Nørstebø Moshagen 2019-10-07 09:36:56 CEST
Eg synest det er tidleg å avslutta saka så lenge vi ikkje har ein konklusjon. Eg gjenopnar.