Bug 2431 - Prosedyrene for installering av TTS er uklåre
Summary: Prosedyrene for installering av TTS er uklåre
Status: ASSIGNED
Alias: None
Product: Text-to-speech
Classification: Unclassified
Component: sme (Acapela) (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Windows Other
: P5 - Later enhancement
Assignee: Sjur Nørstebø Moshagen
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2017-10-03 09:02 CEST by Trond Trosterud
Modified: 2018-05-07 07:53 CEST (History)
5 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Trond Trosterud 2017-10-03 09:02:34 CEST
Bakgrunn: 

For kurs for studentar har det vore problem med installering av TTS på studentenes maskiner, sjølv med folk frå Divvun til stades. Det trengst ein gjennomgang av rutiner både for utdeling av USB-brikker og for installering: Vi må vite kva som trengst for å få installert TTS. Dokumentasjonen (http://divvun.no/tale/tale.html) har vist seg å vere vel optimistisk ("ta kontakt med Divvun").