Bug 2318 - Vi bør ha høgtlesing av våre eigne nettsider
Summary: Vi bør ha høgtlesing av våre eigne nettsider
Status: ASSIGNED
Alias: None
Product: Text-to-speech
Classification: Unclassified
Component: sme (Acapela) (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: All All
: P5 - Later feature request
Assignee: Sjur Nørstebø Moshagen
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2017-01-09 10:30 CET by Sjur Nørstebø Moshagen
Modified: 2017-03-02 07:52 CET (History)
6 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Sjur Nørstebø Moshagen 2017-01-09 10:30:05 CET
Berit Merete skreiv til meg:

> Buorre ođđa jahki, Sjur!
> 
> Jeg ser at vi må begynne med oss selv. UiT må installere nordsamisk talesyntese på
> UiTs samiske nettsider (bla. Sámi dutkamiid guovddáš, Divvun, Giellatekno). Hva må
> vi gjøre for å få det til?
> 
> Berit

Her er nokre tankar lagt inn i Bugzilla for ikkje å gløyma saka:

Vi treng i alle fall ein talesynteseservar (vi kan få kode/programvare frå Acapella), og deretter eit program som trekkjer ut tekst frå nettsider og sender han til servaren, og som sender lyden attende til nettsida. Til slutt treng vi kode på kvar nettside som legg inn ein funksjon for å lesa opp teksten på sida.

Det finst firma som har spesialisert seg på å laga ferdige løysingar for dette, men det ville jo vera rimeleg at vi i det minste for våre eigne sider klarar å laga noko sjølv.

Eg har tidlegare prata med Acapela om å setja opp ein talesynteseservar til bruk for forskingsformål, og eg reknar med at vi kan nytta ein slik servar til begge delar (dvs både forsking og nettsidelesing).
Comment 1 Sjur Nørstebø Moshagen 2017-01-09 10:30:50 CET
Ritva skal ikkje stå på Cc-lista.
Comment 2 Trond Trosterud 2017-01-09 10:55:37 CET
Ja, det bør vi ha, og vi bør også ha i mente talesyntese for Neahttadigisánit.