Bug 2303 - Cmp: substantiv eller adjektiv?
Summary: Cmp: substantiv eller adjektiv?
Status: ASSIGNED
Alias: None
Product: sme lexicon
Classification: Unclassified
Component: Continuation lexica (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Macintosh Other
: P5 - Later enhancement
Assignee: Thomas Omma
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2016-12-09 12:30 CET by Lene Antonsen
Modified: 2018-05-25 20:44 CEST (History)
6 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Lene Antonsen 2016-12-09 12:30:59 CET
En sak til for diskusjon: 
Adjektivene som går til i FINJU- får +Err/Lex i Cmp fordi de har substantiv Cmp.
Vi har tilsvarende system i andre samiske språk, og i smn har vi Cmp som A.

bonjuolbmot	bonju+Err/Lex+A+Cmp/Attr+Cmp#olmmoš+N+Pl+Nom
bonjuolbmot	bonju+N+Cmp/SgNom+Cmp#olmmoš+N+Pl+Nom

Sammenlikne med BOAKKAS, f.eks. parret moalkkas - moalki 
moalki	moalki+N+Sg+Nom
moalkkas+A+Sg+Nom

moalkegeaidnu	moalki+N+Cmp/SgNom+Cmp#geaidnu+N+Sg+Nom

moalke	moalke	+?  (hvis det finnes i korpus, burde det hatt en analyse)


Her hører vel goikkis - goike også inn (diskutert tidliger), men med den forskjellen at goiki ikke finnes som noun.

I dag har vi derfor denne løsninga:
goikkis	goikkis+N+Sg+Nom
goikkis	goikkis+A+Sg+Nom
goikebuvssat	goikkis+A+Cmp#buksa+N+Pl+Nom

goike	goikkis+Err/Lex+A+Attr (jeg har akkurat retta lemmaet)
Comment 1 Lene Antonsen 2016-12-13 13:21:52 CET
test pga pproblemer med bugzilla
Comment 2 Thomas Omma 2016-12-14 12:13:44 CET
tex sálte- 

sálttis, sáltásat  Adj ingen attr

sáltebiergu

salt = sálti
Comment 3 Trond Trosterud 2016-12-17 21:43:20 CET
Kan du vere litt meir eksplisitt, Lene?
Comment 4 Lene Antonsen 2017-03-15 13:31:11 CET
Denne bz har blitt hengende i løse luften, min feil. Jeg prøver å være litt mer eksplisitt:

bonju er i vår FST et adjektiv som ikke kan stå aleine, det må inngå i en sammensetning:

bonju+A+Sem/Dummytag+Attr+Err/Lex

Men når det inngår i en sammensetning, får det både A og N analyse, med A som unormert dvs +Err/Lex:
bonjuolbmot	bonju+Err/Lex+A+Cmp/Attr+Cmp#olmmoš+N+Pl+Nom
bonjuolbmot	bonju+N+Cmp/SgNom+Cmp#olmmoš+N+Pl+Nom


Jeg sammenlikna med 
moalkegeaidnu	moalki+N+Cmp/SgNom+Cmp#geaidnu+N+Sg+Nom
men her er forskjellen at moalki får substantivanalyse:
moalki	moalki+N+Sem/Dummytag+Sg+Nom

bonju går til FINJU-

LEXICON FINJU- !!= * __@CODE@__ compounds only, directs to Rreal and NAMAT
+A+Cmp/Attr+Err/Lex:%> Rreal ;  !hvorfor Err/Lex?
+A+Cmp/Attr:» NAMAT ;
+A+Attr:# NAMATLAGANLAGASCont ;
+A+Attr+Err/Lex: K ; 

bonju er et adjektiv, og burde få adjektivanalyse i sammensetninga, og uten +Err/Lex for sammensenitnga, selv om det får +Err/Lex når det står aleine, uten sammensetning.

Jeg skulle tro at det riktige ville være noe slikt:
bonju+A+Cmp/SgNom+Cmp#olmmoš+N+Pl+Nom