Bug 2203 - Passorddokumentasjon
Summary: Passorddokumentasjon
Status: ASSIGNED
Alias: None
Product: Infrastructure
Classification: Unclassified
Component: Divvun.no (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: All All
: P3 - Within a week critical
Assignee: Børre Gaup
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2016-08-16 14:42 CEST by Sjur Nørstebø Moshagen
Modified: 2018-05-04 20:29 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Sjur Nørstebø Moshagen 2016-08-16 14:42:10 CEST
Vi treng ein sikker og samtidig dokumentert måte å få tak i passorda til sentrale adm-kontoar på servarane våre på. Dette bør òg vera personuavhengig, slik at passord ikkje passorda blir utilgjengelege ved sjukdom, ferie osb.

Eg har ikkje noko konkret forslag, men melder dette inn slik at det ikke blir gløymt.
Comment 1 Børre Gaup 2018-05-04 20:29:42 CEST
Kanskje pass [1] og et privat git-repo er en grei løsning?
Fungerer i hvert fall på Mac og Unix.

[1] https://www.passwordstore.org/