Bug 2196 - Vi treng eigne grensemerke for klitika
Summary: Vi treng eigne grensemerke for klitika
Status: ASSIGNED
Alias: None
Product: sme lexicon
Classification: Unclassified
Component: Continuation lexica (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: All Windows
: P4 - Within a month normal
Assignee: Sjur Nørstebø Moshagen
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks: 2192
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2016-07-04 12:32 CEST by Sjur Nørstebø Moshagen
Modified: 2020-04-17 16:18 CEST (History)
6 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Sjur Nørstebø Moshagen 2016-07-04 12:32:47 CEST
Fram til no har vi handsama klitika som samansetjing, jf:

$ echo allaskuvlabussežisgo | hfst-optimised-lookup -b 1 src/morpher-gt-desc.hfstol 
allaskuvlabussežisgo	alla#skuvla>#busse»žis#go
allaskuvlabussežisgo	alla#skuvla>#busse»žisgo
allaskuvlabussežisgo	alla#skuvla>#busse»žis#go
allaskuvlabussežisgo	alla#skuvla>#busse»žisgo
allaskuvlabussežisgo	alla>#skuvla#busse»žis#go
allaskuvlabussežisgo	alla>#skuvla#busse»žisgo
allaskuvlabussežisgo	alla>#skuvla#busse»žis#go
allaskuvlabussežisgo	alla>#skuvla#busse»žisgo

og # før 'go' (ein annan ting er at det ikkje er konsistent, det bør òg rettast opp).

Det har vorte meir og meir tydeleg at vi må kunna skilja mellom vanleg samansetjing og klitisering. Eg har ikkje noko eige forslag til kva symbolet kunne vera, men det bør ha ei innebygd retning slik at vi òg kan skilja mellom prefigerande og suffigerande klitika.
Comment 1 Sjur Nørstebø Moshagen 2019-10-01 14:46:31 CEST
Vi har no definert desse:

"|»" - suffiks-klitikongrense
"«|" - prefiks-klitikongrense

Jf diskusjonen her:

https://giella.zulipchat.com/#narrow/stream/124588-all_langs/topic/morfemgrensemerke.20for.20klitika
Comment 2 Sjur Nørstebø Moshagen 2020-01-22 14:42:54 CET
Men har vi lagt inn reglar og lexc-kode over alt? Det trur eg ikkje, så eg opnar på nytt til eg har sjekka alt.
Comment 3 Linda Wiechetek 2020-04-17 16:18:33 CEST
Har du noen eksempelsetninger som æ kan teste Sjur? Du vet, som syntaktiker vil æ ha setninger :D