Bug 2098 - lemma-generate testing stopper yaml-testing
Summary: lemma-generate testing stopper yaml-testing
Status: ASSIGNED
Alias: None
Product: Testing
Classification: Unclassified
Component: Morphophonology (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Macintosh Other
: P3 - Within a week normal
Assignee: Sjur Nørstebø Moshagen
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2015-10-19 09:14 CEST by Lene Antonsen
Modified: 2018-05-25 20:44 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Lene Antonsen 2015-10-19 09:14:00 CEST
Slik som oppsettet er nå i Make, så blir yaml-testene gjennomført bare hvis lemma-generate-testene gir forventa resultat. Ihvertfall er det slik i smn. Dette er ikke ønskelig, fordi man er flere som arbeider med filene.
Comment 1 Trond Trosterud 2015-10-19 14:54:52 CEST
Eg er samd med lene. For oss er situasjonen rett og slett ikkje stabil nok, og det varierer frå dag til dag om alle går gjennom eller ikkje. Vi treng ein tredje opsjon: Here are the test that we do not know whether pass or not.
Comment 2 Sjur Nørstebø Moshagen 2015-10-19 15:05:10 CEST
Autotools har ikkje ein slik tredje variant. Den beste løysinga eg ser er å laga eit shell-skript i test/ tilsvarande det vi har for lemmagenereringa, men som berre køyrer yaml-testane. Då kan ein køyra yaml-testar utan å bry seg om lemmagenereringa fungerer eller ikkje. Alternativt kan ein ha to terminalar opne samtidig, og køyra testane kvar for seg i dei ulike terminalane.

For å køyra berre yaml-testane, nyttar ein denne kommandoen:

cd test/src/ && make check SUBDIRS=.
Comment 3 Trond Trosterud 2015-10-19 19:04:49 CEST
Ok, det ser no bra ut. Lene laga eit script for å köyre sjur sin kommando, som fungerer fint. Lukke bug?
Comment 4 Sjur Nørstebø Moshagen 2015-10-20 09:36:14 CEST
Eg endra namnet på skriptet, og endra skriptet litt òg. Kan de sjekka at det fungerer som det skal for dykk?
Comment 5 Lene Antonsen 2015-10-20 09:40:58 CEST
(In reply to Sjur Nørstebø Moshagen from comment #4)
> Eg endra namnet på skriptet, og endra skriptet litt òg. Kan de sjekka at det
> fungerer som det skal for dykk?

Skriptet fungerer, men jeg liker ikke navnet. Hvis det er om å gjøre at navnene på de to skriptene skal være så like som mulig, så vil jeg foretrekke: yaml-check.sh og lemma-check.sh

Slik som det er nå, er det tungvint når man skal kjøre skriptene. Mange flere tastetrykk.
Comment 6 Lene Antonsen 2015-10-20 09:48:19 CEST

Author: lene
Date: 2015-10-20 09:44:04 +0200 (maŋ, 20 golg 2015)
New Revision: 123165

Added:
   trunk/langs/smn/test/lemma-check.sh
   trunk/langs/smn/test/yaml-check.sh
Removed:
   trunk/langs/smn/test/check-yaml-tests.sh
   trunk/langs/smn/test/check_lemmas.sh
Log:
Better naming