Bug 2036 - Problemer med uttalen av -ii- vs. -i-.
Summary: Problemer med uttalen av -ii- vs. -i-.
Status: ASSIGNED
Alias: None
Product: Text-to-speech
Classification: Unclassified
Component: sme (Acapela) (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Macintosh Other
: P5 - Later enhancement
Assignee: Sjur Nørstebø Moshagen
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2015-04-30 15:23 CEST by Lene Antonsen
Modified: 2017-03-02 08:49 CET (History)
6 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Lene Antonsen 2015-04-30 15:23:56 CEST
I 'biila' leses ii ikke som -ij- men som -ii- og heller mot -i-.

Her noen eksempler:

biila biilla
giissá
giisá
niibi 

niibbis - denne var litt bedre
Comment 1 Lene Antonsen 2015-05-02 10:55:28 CEST
Dette gjør også slike ord problemtiske, dvs at man hører ikke forskjell i uttalen av disse:

dinii
dini
bođii
bođi
fárrii
fárri

Det er en vanlig skrivefeil hos L1 å skrive i istedenfor ii for verb Prt Ind Sg1, så det ville være viktig i skriveopplæringa å høre forskjell
Comment 2 Sjur Nørstebø Moshagen 2015-08-17 13:09:49 CEST
Skal ta det opp med Acapela.
Comment 3 Sjur Nørstebø Moshagen 2015-09-21 10:34:17 CEST
No need to have Biret Ánne and Ritva on the CC list anymore.
Comment 4 Sjur Nørstebø Moshagen 2015-09-21 10:48:56 CEST
Eg var for kjapp med å fjerna Biret Ánne frå CC-lista. Denne meldinga gjeld talesyntesen, så eg reknar med at det er ok å få e-post dersom det skjer noko i saka.
Comment 5 Sjur Nørstebø Moshagen 2017-03-02 08:49:57 CET
Denne er så langt eg kan høyra _ikkje_ endra i siste versjon frå Acapela. Samtidig har eg forstått på Biret Ánne at denne distinksjonen ikkje finst i Kautokeinodialekta som ligg til grunn for syntesen (og som samtidig er ei forklaring på kvifor det er eit vanleg problem for L1-talarar å skriva desse formene rett).

Det vil òg vera vanskeleg å gjera noko med desse formene med dei opptaka vi har. Snarare trur eg at vi heller må prøva å fanga opp slike feil med grammatikkontrollen.

Pga dette er eg frista til å setja WONTFIX på denne, men eg ventar litt til vi ev. får diskutert dette litt meir.

Eg la til Linda på CC pga grammatikkontrollen.