Bug 2004 - Komparativ som grunnform for 46 OANEP-ord?
Summary: Komparativ som grunnform for 46 OANEP-ord?
Status: NEW
Alias: None
Product: smj lexicon
Classification: Unclassified
Component: stem lexica (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Macintosh Other
: P5 - Later enhancement
Assignee: Elena Junie Paulsen
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2015-03-02 22:03 CET by Trond Trosterud
Modified: 2019-10-02 00:56 CEST (History)
5 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Trond Trosterud 2015-03-02 22:03:18 CET
Vi har som regel positiv som grunnform av adjektiv, så også i smj:

absoluhtta+A+Comp+Sg+Nom    absoluhtap
abstrákta+A+Comp+Sg+Nom abstrávtap
absurdda+A+Comp+Sg+Nom absurdap
administratijvalasj+A+Comp+Sg+Nom    administratijvaläbbo

Men for 46 medlemmer at OANEP gjeld ikkje det, dei har komparativen som grunnform:

tjavggáp    tjavggáp+A+Comp+Attr
tjavggáp    tjavggáp+A+Comp+Sg+Nom

tjavgáp tjavgáp+A+Comp+Attr
tjavgáp tjavgáp+A+Comp+Sg+Nom

tjoahkep    tjoahkep+A+Comp+Attr
tjoahkep    tjoahkep+A+Comp+Sg+Nom

tjáppáp tjáppáp+A+Comp+Attr
tjáppáp tjáppáp+A+Comp+Sg+Nom

... noko som inneber at ein del av dei har dobbeltformer:

unnep  unne+A+Comp+Attr
unnep  unne+A+Comp+Sg+Nom
unnep  unnep+A+Comp+Attr
unnep  unnep+A+Comp+Sg+Nom

og til og med nomen:

nuortap nuortta+N+Comp+Attr
nuortap nuortta+N+Comp+Sg+Nom
nuortap nuortap+A+Comp+Attr
nuortap nuortap+A+Comp+Sg+Nom


Mitt framlegg:

- Vi har positiv som lemma, ikkje komparativ
- Vi gradböyer A, og ikkje N
- Vi tar evt. adverb ut av adjektivfila.
Comment 1 Lene Antonsen 2015-03-02 23:11:25 CET
I sme har vi gjort slik med substantiver som gradbøyes som adjektiver, og som blir adverber:

gáttit
gáttit	gáddi+N+Der/A+A+Comp+Attr
gáttit	gáddi+N+Der/A+A+Comp+Sg+Nom
gáttit	gáddi+N+Der/A+A+Der/at+Adv


nuorttat
nuorttat	nuorta+N+Der/A+A+Comp+Attr
nuorttat	nuorta+N+Der/A+A+Comp+Sg+Nom
nuorttat	nuorta+N+Der/A+A+Der/at+Adv
Comment 2 Sandra Nystø Rahka 2015-03-03 11:48:32 CET
I tillegg til OANEP finnes det 3 leksikoner til med komparativ og superlativ som grunnform. Mange er adjektiv som allerede finnes oppført med en positiv grunnform og dermed får vi en dobbeltform. Hvorfor disse har havnet i disse leksikonene vet jeg ikke, men de bør tas bort derfra. 

Noen av disse er adjektiver som er mer eller mindre leksikaliserte i komparativ og/eller superlativ form, som f.eks:

sisŋep
sisŋep	sisŋep+A+Comp+Attr
sisŋep	sisŋep+A+Comp+Sg+Nom

sisŋemus
sisŋemus	sisŋep+A+Superl+Attr
sisŋemus	sisŋep+A+Superl+Sg+Nom

Finner ingen tilsvarende postitiv form i verken Korhonen eller Kintel (Har ikke Spiik her). 

Når det gjelder gradbøying av N, så er det noen, og da stedssubstantiver, som kan gradbøyes. Disse hører til leksikon ÅLGGO i nouns.lexc:

vuolep	vuolle+N+Comp+Attr
vuolep	vuolle+N+Comp+Sg+Nom

lulep	lulle+N+Comp+Attr
lulep	lulle+N+Comp+Sg+Nom

Dette er også tilfellet med de ordene som er analyserte som postposisjonene og adverbene som finnes i komparativ og/eller superlativ form. Disse betegner også sted og kan derfor kompareres. 

oarjjela
oarjjela	oarjjela+Adv
oarjjela	oarjjela+Po
oarjjela	oarjjela+Pr

oarjjelabbo	oarjjelabbo+A+Comp+Sg+Nom

Faktisk så bør det vurderes om ikke slike -el(a)-ord burde analyseres som substantiv i stedet da de funker som vanlige substantiv generelt med kasusbøyning, og som stedsubstantiver spesielt med gradbøying. Guovddel er for eksempel allerede analysert som substantiv i tillegg til som postposisjon:

guovddel	guovddel+N+Sg+Nom

guovddela
guovddela	guovddel+N+Pl+Nom
guovddela	guovddel+N+Sg+Gen

guovddelav
guovddelav	guovddel+N+Sg+Acc
guovddelav	guovddelav+Adv
guovddelav	guovddelav+Po

guovddelij
guovddelij	guovddel+N+Pl+Gen
guovddelij	guovddel+N+Pl+Com
guovddelij	guovddel+N+Sg+Ill
guovddelij	guovddelij+Adv
guovddelij	guovddelij+Po

guovddelin
guovddelin	guovddel+N+Ess
guovddelin	guovddel+N+Sg+Ine
guovddelin	guovddelin+Adv
guovddelin	guovddelin+Po
guovddelin	guovddelin+Pr

guovddelis
guovddelis	guovddelis+N+Sg+Nom
guovddelis	guovddel+N+Sg+Ela

guovddelis	guovddelis+Adv
guovddelis	guovddelis+Po

guovddelijn
guovddelijn	guovddel+N+Pl+Ine
guovddelijn	guovddel+N+Sg+Com

I det hele tatt bør det ryddes litt opp i adjektivfila. Er enig i at positiv skal være lemma, men for de nevnte leksikaliserte komparativ- og superlativformene lar dette seg vanskelig gjøre. Vi gradbøyer A, men også i tillegg en viss type N (som er oppførte i ÅLGGO lex og en evt GUOVDDEL lex). 

Utover det er adverb avledet fra adjektiv allerede i adverbfila. Substantiver som gradbøyes kan avledes til adverb lik vanlige adjektiv: 

nuortap+A+Comp+Der/at+Adv	nuortabut

Substantiv som gradbøyes, f.eks nuortta -> nuortap, kan derfor ikke analyseres som adverb
Comment 3 Lene Antonsen 2015-03-03 11:58:57 CET
 
> Faktisk så bør det vurderes om ikke slike -el(a)-ord burde analyseres som
> substantiv i stedet da de funker som vanlige substantiv generelt med
> kasusbøyning, og som stedsubstantiver spesielt med gradbøying. Guovddel er for
> eksempel allerede analysert som substantiv i tillegg til som postposisjon:

Har du setningseksempler med slike? 

I nordsamisk går slike ord inn som adverb, sjøl om det egentlig er en lags kasusbøyning under. Vi bør se på syntaksen, hvordan de brukes i setningene.
Comment 4 Sandra Nystø Rahka 2015-03-03 13:18:33 CET
"Sån guovddelav davás manná"
"Vatte guovddelij"
"Sån guovddelin vuodjá"

Det er klart at rent syntaktisk får de en adverbanalyse. Og de bør nok fortsatt å ha en postposisjon/adverbanalyse også morfologisk, men ved å i tillegg analysere dem som substantiver så får vi ryddet en del opp i disse "inherent comparatives and superlatives" leksikonene.
Comment 5 Lene Antonsen 2015-03-03 13:28:41 CET
Jeg foreslår at vi tar en felles diskusjon for sme sma og smj om disse og bli enige om en strategi. Hvis det ikke er gode grunner for det, bør vi ikke ha forskjellige løsninger for hvert språk.
Comment 6 Maja Lisa Kappfjell 2015-03-04 09:05:52 CET
Ok- fint med diskusjon om dette. Maja
Comment 7 Trond Trosterud 2015-03-04 22:47:41 CET
Eg er samd -- neste veke? No har vi også fine nye korp-versjonar med betre grunnlag for å sjå kva som skjer i korpus (men det meste av diskusjonen gjeld konseptuelle meir enn empiriske ting)
Comment 8 Sandra Nystø Rahka 2015-03-05 10:43:37 CET
Foreslår at vi tar det uka etter, når det er Divvun-samling i Tromsø
Comment 9 Trond Trosterud 2018-05-25 20:34:37 CEST
Denne diskusjonen drukna visst i 2015. Kanskje vi berre skal seie at vi endrar alle komparative lemma til positiv? (for eit par er det gjort allereie.

davep  davve+N+Comp+Attr
davep  davve+N+Comp+Sg+Nom
davep  davep+A+Comp+Attr
davep  davep+A+Comp+Sg+Nom

dibbmáp dibbmáp+A+Comp+Attr
dibbmáp dibbmáp+A+Comp+Sg+Nom

divrráp divrráp+A+Comp+Attr
divrráp divrráp+A+Comp+Sg+Nom
...
Comment 10 Sjur Nørstebø Moshagen 2019-10-02 00:56:58 CEST
Flytta frå Sandra til Elena.