Bug 1631 - Siri Broch Johansen sine tekster mangler i korpus
Summary: Siri Broch Johansen sine tekster mangler i korpus
Status: ASSIGNED
Alias: None
Product: Corpus
Classification: Unclassified
Component: Text corpus infrastructure (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Macintosh Other
: P3 - Within a week normal
Assignee: Børre Gaup
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2013-03-11 10:50 CET by Lene Antonsen
Modified: 2014-12-16 11:19 CET (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Lene Antonsen 2013-03-11 10:50:07 CET
Jeg spurte Siri Broch Johansen om å gi tekster til korpus, og hun sa at hun har skrevet under kontrakt med Børre for ihvertfall Sárá beaivegirji, muligens også for Eatnanspábba. Ingen av disse er i korpus.
Comment 1 Lene Antonsen 2013-03-11 11:00:50 CET
Sárá beaivegirji er utgitt på flere språk: norsk, sørsamisk, lulesamisk (?). Det ville vært en fint å se på mulighetene for å få disse versjonene også. Er det forlag eller oversetter som sitter på de rettighetene?
Comment 2 Lene Antonsen 2014-10-06 22:44:52 CEST
Siri har nettopp kommet ut med en ny tospråklig roman: Mun lean čuoigi. Jeg er en skiløper.
Det hadde vært topp å få dette i korpuset, i tillegg til de andre tekstenen hennes.
Comment 3 Trond Trosterud 2014-12-16 11:19:42 CET
Ta det enkle først.