Bug 1551 - Árbbolaččat bind 1-3 i korpus
Summary: Árbbolaččat bind 1-3 i korpus
Status: REOPENED
Alias: None
Product: Corpus
Classification: Unclassified
Component: Text corpus infrastructure (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Macintosh Other
: P4 - Within a month normal
Assignee: Børre Gaup
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2013-01-02 13:50 CET by Lene Antonsen
Modified: 2013-03-11 10:41 CET (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Lene Antonsen 2013-01-02 13:50:19 CET
J.Á. Vest Árbbol._2._oassi.doc.xml er veldig forskjellig fra den utgitte boka. Kapittelnumrene stemmer overhodet ikke, det er lagt til setninger (også strøket setninger?), setninger er forandra, og det virker å være gjort større språklige endringer.

Dette bør merkes tydelig i metainformasjonen både i Árbbol._2._oassi.doc.xml og Árbbol._2._oassi.doc.xsl

Nå står det slik:

  <publication>
    <publisher>Davvi Girji</publisher>
    <ISBN>82-7374-477-9 </ISBN>
   </publication>

Vi bør prøve å få den endelige versjonen også i korpuset vårt. 

Jeg fant forresten ikke xsl-fila på divvun-sereveren. Hvor er den? Hvis den inneholder mer metainformasjon enn den konverterte fila, så bør den være tilgjengelig der.
Comment 1 Børre Gaup 2013-01-14 02:31:33 CET
Jeg la til kommentarer i svn r3346 i boundcorpus.
svn r68026 i langtech gjør at note-elementet synes i xml-dokumentet også.
Comment 2 Lene Antonsen 2013-03-11 10:41:20 CET
Jeg reåpner denne buggen fordi det er interessant å se om vi kan få flere av JÁ Vests tekster i vår korpus.

Vest er en produktiv forfatter, og det virker som at han er positiv til å gi tekster til korpus. Davvi Girji tilbyr nå romanene i Árbbolaččat-trilogien som e-pub, mao. så finnes filene lett tilgjengelig. Vi mangler 1. del i korpuset, og burde som sagt få den riktige versjonen av 2. del (som denne buggen egentlig handla om).