Bug 1308 - Noen deriverte verb viser ikke derivasjon i fst
Summary: Noen deriverte verb viser ikke derivasjon i fst
Status: ASSIGNED
Alias: None
Product: sme lexicon
Classification: Unclassified
Component: Continuation lexica (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Macintosh Other
: P5 - Later enhancement
Assignee: Lene Antonsen
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2012-03-27 07:59 CEST by Lene Antonsen
Modified: 2015-09-21 10:39 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Lene Antonsen 2012-03-27 07:59:08 CEST
Det er noen deriverte verb hvor derivasjonen ikke kommer fram i fst. 

Spesielt gjelder det verb på -lit:
usme:
oaidnalit	oaidnalit+V+IV+Inf
náitalit	náitalit+V+IV+Inf
heaitalit	heaitalit+V+TV+Inf
álgalit	álgalit+V+IV+Inf
riidalit	riidalit+V+IV+Inf

men også verb p -šit:
bealkkašit	bealkkašit+V+TV+Inf
vávjjašit	vávjjašit+V+TV+Inf

Vi skal lage derivasjonsoppgaver i Oahpa, og det ville være naturlig å bruke ifst til dette, men hvis ikke derivasjonen kommer fram i analysatoren, så kan man lage ei fil for Oahpa hvor derivasjonen kommer fram for hver bøyningsform. Men spørsmålet her er om vi heller burde legge dette til i fst-leksikonet? Det kan være nyttig av flere grunner.
Comment 1 Sjur Nørstebø Moshagen 2012-03-27 09:05:53 CEST
Eg er samd i at derivasjonen bør koma fram i fst-analysen. Har du døme på verb i frå same klasse der derivasjonen kjem fram som han skal? Då blir det lettare å jamføra.
Comment 2 Lene Antonsen 2012-03-27 09:24:45 CEST
Eksempel på derivasjon som kommer fram i analysen:
borralit	borrat+V+TV+Der/l+V+Inf

dette er også en Der/l derivasjon, men den har en annen betydning enn rekka under som har resiprok betydning.

Det er som spesielt med rekka under er at de får i > a. Her er forslag på tagger:

oaidnit  oaidnit+V+TV+Der/l+V+Inf
náitalit  náitit+V+TV+Der/l+V+Inf
heaitalit  heaitit+V+TV+Der/l+V+Inf
álgalit  álgit+V+IV+Der/l+V+Inf
riidalit  riidit+V+TV+Der/l+V+Inf

Jeg tror alle -šit-verb er hardkoda i vår fst, men slik kunne de se ut
bealkkašit  bealkit+V+TV+Der/š+V+Inf
vávjjašit  vávjit+V+TV+Der/š+V+Inf
Comment 3 Lene Antonsen 2012-03-27 13:23:54 CEST
Vi har leksikalisert ca 265 -lit verb som ikke får Der/l i analysen. For en del av disse vil det nok ikke finnes et grunnverb, men for mange vil det finnes. Man kan lage egne leksikon for disse hvis det er fare for overgenerering.
Comment 4 Thomas Omma 2012-12-18 09:35:39 CET
for me its no problem if you want to add derivation-tags to lexicalized verbs.
but I have to change assigne, because I have no time to do it, sorry for that
Comment 5 Sjur Nørstebø Moshagen 2015-09-21 10:39:16 CEST
No need to have Biret Ánne and Berit Merete on the CC list anymore.