Bug 2431

Summary: Prosedyrene for installering av TTS er uklåre
Product: Text-to-speech Reporter: Trond Trosterud <trond.trosterud>
Component: sme (Acapela)Assignee: Sjur Nørstebø Moshagen <sjur.n.moshagen>
Status: ASSIGNED ---    
Severity: enhancement CC: berit.a.baal, borre.gaup, lene.antonsen, thomas.omma, trond.trosterud
Priority: P5 - Later    
Version: unspecified   
Hardware: Windows   
OS: Other   

Description Trond Trosterud 2017-10-03 09:02:34 CEST
Bakgrunn: 

For kurs for studentar har det vore problem med installering av TTS på studentenes maskiner, sjølv med folk frå Divvun til stades. Det trengst ein gjennomgang av rutiner både for utdeling av USB-brikker og for installering: Vi må vite kva som trengst for å få installert TTS. Dokumentasjonen (http://divvun.no/tale/tale.html) har vist seg å vere vel optimistisk ("ta kontakt med Divvun").