Fri Jun 9 2023 19:17:25 CEST
Café: plaats waar mensen die niets te vertellen hebben mensen die niet kunnen luisteren aan flarden praten.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2004 smj lexi stem lex elena.j.paulsen NEW --- Komparativ som grunnform for 46 OANEP-ord? 2019-10-02
2145 smj lexi stem lex sjur.n.moshagen ASSI --- Downcasing of derived proper nouns broken by hyperminimisation 2018-05-09
2 bugs found.

as

File a new bug in the "stem lexica" component of the "smj lexicon" product