Mon Dec 4 2023 06:44:18 CET
Dál ferte du guoibmi ođasmahttit iežas, ja jus ii nákce dan, de sáhtát dieđusge geahčadišgoahtit earáide.
Hide Search Description
ID Product Comp Assignee Status Resolution Summary Changed
2562 Keyboard Mac sjur.n.moshagen ASSI --- myv keyboard on Mac 10.13.6 does not feature copy-paste 2019-10-10
One bug found.

as

File a new bug in the "Mac" component of the "Keyboards" product