Bug 2421 - Analyserande stavekontroll for grammatikkontrollen
Summary: Analyserande stavekontroll for grammatikkontrollen
Status: ASSIGNED
Alias: None
Product: Grammar checkers
Classification: Unclassified
Component: Core infrastructure (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: All All
: P3 - Within a week normal
Assignee: Sjur Nørstebø Moshagen
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2017-09-08 15:46 CEST by Sjur Nørstebø Moshagen
Modified: 2017-09-13 14:55 CEST (History)
5 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Sjur Nørstebø Moshagen 2017-09-08 15:46:06 CEST
Vi vil byggja inn ein stavekontroll i grammatikkontrollen, slik at vi både kan disambiguera forslaga og ev. få betre data for disambiguering (moglege analyser vs ingen analyse).

For dette treng vi støtte i byggjeinfrastrukturen for å byggja slike stavekontrollar. Eg lagar denne lusmeldinga slik at jobben ikkje skal bli gløymt.
Comment 1 Linda Wiechetek 2017-09-13 14:55:17 CEST
Det blir spennandes å se kosjn analysen blir.