Bug 2421

Summary: Analyserande stavekontroll for grammatikkontrollen
Product: Grammar checkers Reporter: Sjur Nørstebø Moshagen <sjur.n.moshagen>
Component: Core infrastructureAssignee: Sjur Nørstebø Moshagen <sjur.n.moshagen>
Status: RESOLVED FIXED    
Severity: normal CC: linda.wiechetek, sjur.n.moshagen, thomas.omma, trond.trosterud, unhammer+apertium
Priority: P3 - Within a week    
Version: unspecified   
Hardware: All   
OS: All   

Description Sjur Nørstebø Moshagen 2017-09-08 15:46:06 CEST
Vi vil byggja inn ein stavekontroll i grammatikkontrollen, slik at vi både kan disambiguera forslaga og ev. få betre data for disambiguering (moglege analyser vs ingen analyse).

For dette treng vi støtte i byggjeinfrastrukturen for å byggja slike stavekontrollar. Eg lagar denne lusmeldinga slik at jobben ikkje skal bli gløymt.
Comment 1 Linda Wiechetek 2017-09-13 14:55:17 CEST
Det blir spennandes å se kosjn analysen blir.
Comment 2 Kevin Brubeck Unhammer 2017-10-26 15:15:16 CEST
Kva er det no som manglar frå denne?

Er det vits i å ha ein modus som tar eitt ord per linje og gir ut cg-format (som https://github.com/unhammer/hfst-ospell-cg gjer)?
Comment 3 Sjur Nørstebø Moshagen 2017-10-27 14:20:37 CEST
(In reply to Kevin Brubeck Unhammer from comment #2)
> Kva er det no som manglar frå denne?

Nei, eg meiner dette er implementert slik vi vil det no.

> Er det vits i å ha ein modus som tar eitt ord per linje og gir ut cg-format
> (som https://github.com/unhammer/hfst-ospell-cg gjer)?

Eg trur kanskje ikkje det, og uansett så kan vi i så fall koma attende til saka.

Eg let att denne lusmeldinga no.